Page 1

KampagnehĂŚfte

introduktion til Uge Sex 2013 — et overblik over kampagnens indhold og materialer


Introduktion til Uge Sex 2013 Forord Målet med Uge Sex-kampagnen er at støtte udviklingen af elevernes handlekompetence i forhold til seksualitet, trivsel og sundhed. Dette sker gennem kampagnens tilbud til skoler om gratis seksualundervisningsmaterialer, der støtter underviserne i at planlægge og gennemføre en tidssvarende seksualundervisning. Vi er derfor glade for, at Uge Sex har udviklet sig til en sand succes, siden kampagnen blev lanceret af Sex & Samfund i 2008. Antallet af deltagere er vokset støt fra 39.000 i 2008 til over 189.000 elever fra grundskolen og ungdomsuddannelserne i 2012. Vi håber på endnu flere deltagere i år. I 2012 har Sex & Samfund gennemført en stor undersøgelse af seksualundervisningen i folkeskolen1 . Konklusionerne fra undersøgelsen peger tydeligt på, at Uge Sex-kampagnen ifølge lærerne gør en forskel på skolerne ved blandt andet at bidrage til et øget fokus på seksualundervisningen generelt. Lærerne angiver også, at de oplever mere tilfredshed med seksualundervisningen hos både dem selv og eleverne, samt at kampagnen giver nem adgang til konkrete og tidssvarende undervisningsmaterialer. Undersøgelsen peger også på, at lærere, der er med i Uge Sex, har et større kendskab til Fælles Mål for seksualundervisningen2 , end lærere, der ikke arbejder med Uge Sex. Da Fælles Mål er en vigtig ramme for den seksualundervisning, der skal finde sted i hele skoleforløbet, er dette et spændende tegn på kampagnens succes med at støtte lærerne i arbejdet med at planlægge og gennemføre tidssvarende seksualundervisning.

Sex & Samfund fortsætter derfor i 2013 med at udvikle nye materialer, og i år tilbydes følgende typer materialer til seksualundervisningen i grundskolen: • Grundmateriale Uge Sex 2012 til henholdsvis 2.-3., 4.-6. og 7.-9./10. klasse • Temamateriale Uge Sex 2012 til henholdsvis 2.-3., 4.-6. og 7.-9./10. klasse • Kroppelop.dk – elevmateriale på nettet til 2.-3. klasse • Migogminkrop.dk– elevmateriale på nettet til 4.-6. klasse • Sexfordig.dk – elevmateriale på nettet til 7.-9./10. klasse Elever på 10. klassetrin tilbydes at bruge materialerne til udskolingen såvel som de materialer, der er udviklet til Uge Sex 2013 på ungdomsuddannelsesniveau. Alle deltagende klasser inviteres desuden til at deltage i en fællesaktivitet placeret i uge 6. Du kan læse mere om de forskellige materialer og fællesaktiviteten på de følgende sider. Vi ønsker jer god fornøjelse med Uge Sex 2013. Med venlig hilsen Sex & Samfund

1: Sex & Samfund (2012). ”Undersøgelse af seksualundervisningen i grundskolen 2012”. København: Sex & Samfund.

Sex & Samfund og TrygFonden samarbejder om Uge Sex for 2.-6. klasse

2: Undervisningsministeriet (2009). ”Fælles Mål 2009, Sundheds og seksualundervisning og familiekundskab”, Faghæfte 21. Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23-2009, 2009.

Sex & Samfund og TrygFonden samarbejder om kampagnen Uge Sex for skolens yngste klasser. Målet er at sikre børn og unges sundhed og trivsel gennem tidssvarende seksualundervisning i øjenhøjde.

Brug Uge Sex-materialerne hele året Uge Sex-materialerne er der mange forslag til øvelser og undervisningsaktiviteter. Sex & Samfund anbefaler, at materialerne ikke kun bruges i uge 6, men virker som inspiration til seksualundervisningen hele året.

Introduktion til Uge Sex 2013
Introduktion til Uge Sex 2013 Pædagogiske og didaktiske overvejelser Sex & Samfund og seksualundervisning Sex & Samfund ønsker, at seksualundervisningen skal bidrage til udvikling af børn og unges handlekompetence. Helt konkret betyder det, at eleverne skal opnå mulighed for at kunne handle og dermed aktivt medvirke til at fremme positiv forandring vedrørende sundhed3 . På den måde skal seksualundervisningen ses som en central del af folkeskolens formål omkring forberedelse af eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre (jævnfør folkeskolens formål § 1, stk. 3). For Sex & Samfund er det desuden vigtigt, at seksualundervisningens mål også er at bidrage til øget mangfoldighed i skolen og herunder til bekæmpelse af diskrimination — for eksempel i forhold til køn, krop, seksualitet, etnicitet eller handicap. Seksualundervisningen og Uge Sex kan derfor med fordel integreres i skolens øvrige trivselsindsatser. For at arbejde med målet om øget mangfoldighed anvender Sex & Samfund en normkritisk tilgang til seksualundervisningen. At undervisningen er normkritisk betyder, at man reflekterer over gældende normer for eksempelvis krop, køn, familier og seksualitet. Det gøres gennem eksempler, fortællinger, billeder, film og øvelser, der viser mangfoldighed og brud på normer. Formålet er at udvikle elevernes bevidsthed om de normer i klassen, familien og samfundet, der påvirker dem, med henblik på at øge deres handlemuligheder i forhold til at udvide eller at bryde med disse. Uge Sexmaterialerne er udviklet med brug af denne normkritiske tilgang.

Om Sex & Samfund Sex & Samfund støtter og igangsætter projekter, der øger menneskers viden og bevidsthed om seksualitet, sexsygdomme, prævention, graviditet og abort. Målet er, at alle mennesker skal have mulighed for at tage informerede og frie valg om deres seksualliv.

Sex & Samfunds seksualundervisning Sex & Samfunds seksualundervisning bidrager til: • Udvikling af børn og unges handlekompetence i relation til seksualitet, trivsel, rettigheder og sundhed. • Øget mangfoldighed og bekæmpelse af diskrimination. Sex & Samfunds seksualundervisning er baseret på følgende principper: • Sex & Samfund betragter børn og unge som kompetente aktører. • Sex & Samfund betragter forskelligheder og mangfoldighed som en ressource. • Sex & Samfund har et positivt og dynamisk syn på seksualitet. • Sex & Samfund har et positivt og bredt sundhedssyn. • Sex & Samfund har et aktivt læringssyn. • Sex & Samfund anlægger et handlingsorienteret perspektiv på viden. Læs mere om Sex & Samfunds formål og principper på www.bedreseksualundervisning.dk.

Sex & Samfund driver blandt andet en præventionsklinik i København, en landsdækkende telefon- og internetrådgivning - Sexlinien for Unge - en række hjemmesider om prævention, sexsygdomme og abort samt et projekt, der via undervisning, kurser og hjemmesiden www.bedreseksualundervisning.dk skal bidrage til at forbedre seksualundervisningen i Danmark. Derudover har Sex & Samfund et stort internationalt program med projekter i Afrika og Asien. Læs mere om Sex & Samfund på www.sexogsamfund.dk.

3: Simovska, V. (2011). ”Læring gennem InterAktion. Et sociokulturelt perspektiv på handlekompetence”. I: Dahl, K. m.fl. ”Essays om dannelse, didaktik og handlekompetence – inspireret af Karsten Schnack”. København: Danmarks Pædagogiske Universitet.

Introduktion til Uge Sex 2013
Fælles Mål Alle materialer, der udvikles til Uge Sex, er tilrettelagt med udgangspunkt i ”Fælles Mål 2009: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (faghæfte 21)” (Undervisningsministeriet 2009). Faghæftet indeholder beskrivelser af seksualundervisningens formål og trinmål, samt en læseplan og en vejledning til undervisningen. Det kan anbefales, at man som underviser orienterer sig i faghæftet, da det rummer mange gode overvejelser. Indholdet og øvelserne i alle Uge Sex-materialerne til grundskolen er udviklet sådan, at de kan bidrage bedst muligt til udviklingen af elevernes handlekompetence, ligesom der er taget udgangspunkt i trinmålene for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Klassetrin Når undervisningen spænder over forskellige klassetrin, køn, seksualitet og sociale og etniske sammensætninger, er det vigtigt at tage hensyn til de konkrete elevers forudsætninger. Selvom Uge Sexmaterialerne er differentierede i forhold til klassetrin, skal dette betragtes som vejledende. Det er op til den enkelte underviser, der kender sin klasse bedst, at vurdere, hvor netop den konkrete klasse befinder sig i forhold til materialets anbefalinger i forhold til alder. En moden 6. klasse kan således have glæde af nogle øvelser fra materialet til udskolingen, mens en mindre moden 7. klasse omvendt kan have glæde af nogle øvelser fra materialet til mellemtrinnet. Desuden kan 10. klasser vælge at bruge Uge Sexmaterialerne til ungdomsuddannelser i stedet for materialerne til udskolingen eller eventuelt kombinere de to. Én lektion eller temauge Undervisningsmaterialet er tænkt således, at underviseren kan anvende enkelte eller flere af øvelserne både separat eller som en samlet pakke over en eller flere dage. Det er valgfrit, hvordan man ønsker at arbejde med Uge Sex, om man ønsker at inddrage få eller flere øvelser og idéer fra undervisningsmaterialet, og om man ønsker at kombinere dem med for eksempel temamaterialet og elevmaterialerne på nettet. Samarbejde omkring Uge Sex Undervisningsmaterialet lægger op til, at flere lærere kan samarbejde på tværs af fag om en klasse eller en årgang omkring undervisningen i Uge Sex. På mange skoler vil det også være muligt at samarbejde med sundhedsplejen i kampagneugen. Sex & Samfund opfordrer til denne type samarbejde både for at styrke indsatsen over for den enkelte klasse og for at styrke den faglige udvikling og sparring omkring seksualundervisningen på skolen. Elever med særlige behov Undervisningsmaterialerne til mellemtrinnet og udskolingen kan også bruges af undervisere på special- og folkeskoler, der ønsker tips til, hvordan man kan give elever med særlige behov bedre forudsætninger for at deltage aktivt i seksualundervisningen. I de forskellige grund- og temamaterialer samt i lærervejledningerne til Migogminkrop.dk og Sexfordig.dk findes der anbefalinger til, hvilke øvelser der er særligt velegnede for disse elever.

Trinmål efter 3. klasse Efter 3. klasse skal eleverne kunne: • Fortælle om sundhed som et bredt og positivt begreb, for eksempel gode venner, familie, velvære og sund mad. • Fortælle om, hvordan bolig- og familieforhold har indflydelse på sundhed. • Lytte til egen krop og dens reaktioner. • Fortælle om drenge- og pigeroller. • Fortælle om egne grænser og acceptere andres grænser. • Fortælle om, hvad der gør børn og voksne glade og kede af det. • Opstille ideer til et godt socialt miljø i klassen.

Trinmål efter 6. klasse Efter 6. klasse skal eleverne kunne: • Kende til fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med puberteten. • Diskutere kønsrollers betydning for egen udvikling og klassens sociale miljø. • Aflæse og begrunde følelsesmæssige reaktioner. • Sammenligne forskellige former for bolig- og familieformer. • Fortælle om de mest udbredte kønssygdomme. • Have kendskab til formål med aktuelle kampagner, reklamer og anden mediepåvirkning inden for sundhedsområdet.

Trinmål efter 9. klasse Efter 9. klasse skal eleverne kunne: • Beskrive fysiske og psykiske faktorer og diskutere deres samspil og indvirkning på sundhed og seksualitet. • Forstå og forholde sig til sociale og samfundsmæssige påvirkninger af identitet, kønsroller og seksualitet, herunder betydningen af kulturelle normer, medier og venner. • Gøre rede for, hvordan følelser og kærlighed har betydning for sundhed, seksualitet og familieliv. • Diskutere sundhed, seksualitet og familieliv i historiske, globale og internationale perspektiver. • Opstille visioner for et sundt liv og sunde levevilkår i fremtiden. • Diskutere, hvordan negative konsekvenser af seksuallivet kan undgås. • Gøre rede for børns og unges rettigheder i skolen, familien og på arbejdspladsen. • Analysere og vurdere interesser bag kampagner, reklamer og anden mediepåvirkning inden for sundhedsområdet. • Opstille og diskutere ideer til aktiv handling for et sundt liv og sunde levevilkår i fremtiden. Kilde: ”Fælles Mål 2009: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab”. Undervisningsministeriet, 2009.

Introduktion til Uge Sex 2013
Undervisningsmaterialerne Grundmaterialer 2013 Til Uge Sex 2013 udgiver Sex & Samfund tre skriftlige grundmaterialer, der er målrettet henholdsvis 2. og 3. klasse i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Grundmaterialerne indeholder øvelser, som knytter sig til emner, der kan betragtes som ”grundemner” inden for seksualundervisningen på de pågældende klassetrin. I materialerne findes der desuden en række øvelser, der har til formål at skabe gode og trygge rammer for seksualundervisningen for alle elever i klassen. Hvert afsnit i grundmaterialerne indledes med en introducerende tekst, der begrunder emnets relevans og sætter fokus på enkelte pædagogiske og didaktiske overvejelser, for eksempel vedrørende relevante klassetrin, trinmål og emnets tværfaglige muligheder. Under hvert emne findes en række øvelser, der alle er inddelt i overskrifterne: Mål, målgruppe, forberedelse, tid og materialer, beskrivelse og tips til underviseren. Nogle øvelser i materialerne til mellemtrinnet og udskolingen har desuden særskilte anbefalinger i forhold til elever med særlige behov. Til en række af øvelserne findes der arbejdsark, som kan kopieres til eleverne. Forrest i begge grundmaterialer findes der oversigter, der gør det let at få overblik over materialernes øvelser. Her kan ses: • Hvilke øvelser, der anbefales til konkrete klassetrin og eventuelt til elever med særlige behov. • Hvilke øvelser, der kan benyttes i bestemte fag (for eksempel dansk, natur/teknik eller samfundsfag). • Hvilket tidsforbrug, der er anslået til de forskellige øvelser.

Indhold i grundmaterialerne 201 Til 2.-3. klasse • Emne 1: Det trygge rum. • Emne 2: Hav det godt! • Emne 3: Krop og grænser. • Emne 4: Følelser. Til 4.-6. klasse • Emne 1: Det trygge rum. • Emne 2: Identitet. • Emne 3: Krop og pubertet. • Emne 4: Forelskelse. • Emne 5: Prævention og sexsygdomme. Til 7.-9./10. klasse • Emne 1: Det trygge rum. • Emne 2: Unge og seksualitet. • Emne 3: Kroppens mangfoldighed. • Emne 4: Følelser og sex. • Emne 5: Prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet.

Andre materialer og gæsteundervisere Undervisningsmaterialerne Undervisningsmaterialerne kan danne grundlag for én eller flere dages undervisning i forbindelse med Uge Sex eller på andre tidspunkter i løbet af skoleåret. Du kan også som underviser inddrage andre materialer, foldere og bøger om emnerne. Det kan du læse om på side 9 i dette hæfte. Kontakt eventuelt også det lokale Center for Undervisningsmidler for inspiration. I Danmark er der en tradition for, at skolerne benytter sig af eksterne undervisere til at supplere seksualundervisningen med. I mange kommuner findes der tilbud om supplerende seksualundervisning (som Sex & Samfunds Ung til Yngreunderviserkorps, se side 11), og det er måske også muligt at få besøg i klassen af den lokale sundhedsplejerske eller forebyggelseskonsulent. Du skal dog være opmærksom på, at dette ofte koster penge. Se en landsdækkende liste over gæsteundervisere på www.bedreseksualundervisning.dk.

Introduktion til Uge Sex 2013
Undervisningsmaterialerne Temamaterialet 2013: Familier I Uge Sex 2013 har Sex & Samfund valgt at sætte fokus på familier, på den mangfoldighed af familieformer, der findes, og på forestillinger, normer og visioner om ”den gode familie”. Familie er mange ting, og familie som begreb ændrer sig over tid og sted. At give børn en klar fornemmelse af, hvor forskellige familier kan være, vil bidrage til at give børn en større rummelighed over for de familier, som ikke er, hvad mange opfatter som ”en rigtig familie” – far, mor og børn. Det vil samtidig styrke børnenes muligheder for senere at vælge en familieform, som passer til den enkelte. Til Uge Sex 2013 udgiver Sex & Samfund tre skriftlige temamaterialer, der er målrettet henholdsvis 2.-3. klasse i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Disse materialer består af en række øvelser, der behandler temaet ud fra forskellige indholds- og undervisningsmæssige tilgange. Som i grundmaterialet er alle øvelser inddelt i overskrifterne: mål, målgruppe, forberedelse, tid og materialer, beskrivelse og tips til underviseren. Til en række af øvelserne findes der arbejdsark, som kan kopieres til eleverne.

Korte film om familier På hjemmesiderne Kroppelop.dk, Migogminkrop.dk og Sexfordig.dk findes der en række korte film, der handler om temaet familier. Filmene er lavet særligt til Uge Sex 2013. Her findes blandt andet korte dokumentarfilm om forskellige former for familier, hvor man følger børn, der byder indenfor hos sin egen familie. Desuden findes filmklip, hvor kendte fortæller om deres egen familie, om deres tanker om, hvad en god familie er, og hvilken familie de selv kunne tænke sig at have i fremtiden. I temamaterialerne findes forslag til, hvordan filmene kan bruges i undervisningen.

Øvelserne kan nemt benyttes sammen med øvelserne fra grundmaterialerne og sammen med de tre elevmaterialer på nettet: • www.kroppelop.dk (for 2.-3. klasse) • www.migogminkrop.dk (for 4.-6. klasse) • www.sexfordig.dk (for 7.-9./10. klasse)

Filmklip om familier på www.dr.dk/familieliv I forbindelse med Uge Sex 2013 samarbejder Sex & Samfund og DR Skole om udviklingen af temaet ”Familieliv”. Her findes en række filmog radioklip fra DRs arkiver, der kan bruges i undervisningen på alle trin. Klippene handler blandt andet om forskellige familieformer og forestillinger om ”den gode familie”, ligesom der findes klip med historiske og globale perspektiver. Alle lærere og elever med UNI-Login har adgang til DR Skole.

Introduktion til Uge Sex 2013
Undervisningsmaterialerne Elevmaterialer på nettet Til Uge Sex 2013 tilbyder Sex & Samfund tre elevmaterialer på nettet, der er målrettet henholdsvis 2.-3. klasse i indskolingen: www.kroppelop.dk, mellemtrinnet: www.migogminkrop.dk, og udskolingen: www.sexfordig.dk. Kroppelop.dk er et helt nyt materiale til elever i 2.-3. klasse, der lanceres i forbindelse med Uge Sex 2013. Materialet er velegnet til elevernes individuelle arbejde foran computeren, arbejde i grupper à 2-3 elever omkring enkelte elementer og også til fælles brug i klassen, hvor materialet vises ved hjælp af projektor eller smartboard. Kroppelop.dk indeholder blandt andet korte film, elementet ”Mine cirkler”, hvor eleverne kan kortlægge og vise deres familieog venskabsrelationer, samt et element, hvor de kan lave deres egen tegneserie med udgangspunkt i simple dilemmaer. Der er udviklet en lærervejledning til materialet, som udsendes medio januar 2013. Materialet er udviklet i samarbejde med TrygFonden. Migogminkrop.dk er målrettet elever i 4.-6. klasser. Materialet indeholder blandt andet korte film, quizzer, spil, tekst og mulighed for kommunikation med jævnaldrende i et forum kaldet ”Væggen”. Alle elementer er udviklet ud fra et læringsperspektiv med henblik på brug i en undervisningssammenhæng. Der findes en lærervejledning til materialet, som indgående beskriver de forskellige elementer på Migogminkrop.dk, og hvordan de kan benyttes i undervisningen. Materialet er udviklet i samarbejde med TrygFonden.

Sexlinien.dk og 10. klasse Uge Sex 2013 er også målrettet elever på ungdomsuddannelserne, for det er vigtigt at fortsætte med at tale og undervise om seksuel sundhed, seksualitet og køn, når eleverne går ud af grundskolen. På Sex & Samfunds hjemmeside til unge, www.sexlinen.dk, findes de undervisningsmaterialer, der er udviklet til elever på både de erhvervsrettede og de gymnasiale ungdomsuddannelser. Desuden kan nogle elever i 10. klasse have mere glæde af at bruge disse materialer end materialerne, der henvender sig til grundskolen, fordi de alders- og modenhedsmæssigt passer bedre. Er du underviser i 10. klasse, anbefaler Sex & Samfund derfor, at du orienterer dig i Uge Sex-materialerne til ungdomsuddannelserne og på www.sexlinien.dk.

Sexfordig.dk er et materiale, der henvender sig til elever på 7.-9./10. klassetrin. Sexfordig.dk indeholder blandt andet et ”Sexikon”, forskellige guides og quizzer, et debatforum, hvor eleverne kan skrive med andre unge, samt korte film. På siden findes der desuden undervisningselementet ”Udfordringen”, der er et læringsspil om at træffe gode valg om seksuel sundhed inden for emner som kroppen, prævention, normer og tabuer, sex, forelskelse og rettigheder. Der findes en lærervejledning til Sexfordig.dk med udførlige forslag til brug af ”Udfordringen” og materialets andre elementer i undervisningen.

Introduktion til Uge Sex 2013
Øvrige kampagneelementer Årets fællesaktivitet: Familier ifølge danske børn og unge

Familier i kunsten på Statens Museum for Kunst

Klasserne kan deltage i en særlig fællesaktivitet, der foregår i selve kampagneugen eller i umiddelbar forlængelse deraf.

I forbindelse med Uge Sex 2013 har Sex & Samfund indgået et samarbejde med Statens Museum for Kunst. Samarbejdet kommer til udtryk i kampagnens temamaterialer, hvor der til alle trin indgår øvelser, der baserer sig på værker fra Statens Museum for Kunst. Værkerne er udvalgt, fordi de på forskellig vis udtrykker perspektiver på temaet familier.

Aktiviteten Eleverne laver forskellige produkter med afsæt i deres arbejde med familietemaet. De produkter, som viser størst originalitet, kreativitet og evne til refleksion over temaet, vælges ud og bliver en del af en udstilling, der efterfølgende udstilles forskellige steder i Danmark. Der vil desuden blive kåret en vinder i hver kategori, som præmieres. Produkterne er: • 2.–5. klasse: Maleri/tegning om spørgsmålet ”Hvem er din familie, og hvad er det gode ved din familie?” • 6.–9. klasse: Essay/debatindlæg med udgangspunkt i oplægget ”Cirka halvdelen af alle børn og unge vokser op i en familie, der ikke er en traditionel kernefamilie. Alligevel mener de fleste, at kernefamilien er den ”mest rigtige” familie. Hvornår er en familie ”rigtig”, og hvad er en god familie for dig?” • 10. klasse: Essay/debatindlæg/foto/video med udgangspunkt i oplægget ”Cirka halvdelen af alle børn og unge vokser op i en familie, der ikke er en traditionel kernefamilie. Alligevel mener de fleste, at kernefamilien er den ”mest rigtige” familie. Hvad er en god familie for dig, og hvilken familie vil du gerne selv have i fremtiden?” Sådan gør I Elevernes bidrag sendes ind til Sex & Samfund, så vi har dem i hænde senest den 1. marts 2013. De kan sendes pr. post til: Sex & Samfund Att.: Pia Sandra Ernst Rosenørns Allé 14 1634 København V Skriftlige bidrag, fotos og film kan også uploades via opdateringsfunktionen på din personlige side på www.ugesex.dk under ”Log ind” Har du nogen spørgsmål omkring aktiviteten, er du som altid meget velkommen til at kontakte Sex & Samfund på ugesex@sexogsamfund.dk eller telefon 3393 1010.

Kontakt Statens Museum for Kunst Telefon: 3374 8484 Mandag til fredag kl. 10.00-14.00 E-mail: booking@smk.dk

I forbindelse med Uge Sex-kampagnen tilbyder Statens Museum for Kunst, at interesserede klasser kan besøge museet med henblik på at se og arbejde med de originale værker. Museet har to forskellige tilbud til 2.-9. klasse: Familier i kunsten – besøg på egen hånd Eleverne undersøger, hvordan temaer omkring familie kommer til udtryk i kunsten. På ugesex.dk vil fra januar ligge et opgaveark til download, der kan danne udgangspunkt for planlægningen af besøget. På opgavearket præsenteres de værker, der er særligt udvalgt til at indgå i forbindelse med Uge Sex-kampagnens tema om familier, samt relevante opgaver, som eleverne kan arbejde med under besøget. Endvidere fremgår det, hvor på museet de forskellige værker kan findes. Besøget er gratis og skal aftales på forhånd. Hånd i Hånd – et værkstedforløb Eleverne undersøger og arbejder med, hvordan relationer og familier kommer til udtryk i kunsten. I værkstedet arbejdes med collage og maleri. Pris: 750 kroner. Værkstedsforløbet bestilles på forhånd.

Det sker i Uge Sex-kampagnen December 2012 Undervisningsmaterialer udsendes. Januar 2013 Vejledninger til Kroppelop.dk, Migogminkrop.dk og Sexfordig.dk udsendes. 21. januar – Frist for at bestille supplerende materialer, hvis de skal bruges i uge 6. Februar 2013 1. februar – Åbningsevent: Årets kampagne lanceres på Statens Museum for Kunst. 4.-8. februar – Uge Sex 2013 løber af stablen. 4. februar – Kampagneugen starter med besøg af politikere på flere skoler. 6. februar – Arrangement om familier på Københavns Hovedbibliotek Marts 2013 1. marts – Frist for deltagelse i årets fællesaktivitet. Uge 8-10 – Evaluering af Uge Sex 2013.

Introduktion til Uge Sex 2013
Overblik over materialer Ud over de materialer, der sendes direkte til alle, der er tilmeldt Uge Sex 2013, findes der også andre materialer, som du som underviser kan bruge sammen med din klasse. På www.ugesex.dk/materialer kan du få et hurtigt overblik over disse og finde de relevante links. På www.ugesex.dk/materialer kan du finde: • Undervisningswebsites: Links til og beskrivelser af de fire netbaserede undervisningsmaterialer til elever, der er udviklet til henholdsvis 2.-3. klasse i indskolingen, på mellemtrinnet, i udskolingen og på ungdomsuddannelserne. • Film: Links til de nyeste film til Uge Sex 2013 samt de film, der er udviklet til tidligere Uge Sex-kampagner. Her findes blandt andet film om temaerne ”Køn betyder noget” og ”At være sig selv”. Der kan søges på film til forskellige klassetrin. • Supplerende materialer: Forslag til supplerende undervisningsmaterialer til elever og undervisere. Blandt artikler til download samt link til en instruktionsvideo om kondombrug. • Tidligere års materialer: Beskrivelse af og links til de undervisningsmaterialer, der er udviklet til tidligere års Uge Sex-kampagner. Her findes der blandt andet materialer om temaerne ”Køn betyder noget” fra 2012 og ”At være sig selv” fra 2011. • Relevante links: Relevante links til brug i forbindelse med Uge Sex og seksualundervisning generelt.

Gode links – til lærere og elever Til lærere www.ugesex.dk Hjemmeside for Uge Sex-kampagnen. www.bedreseksualundervisning.dk Sex & Samfunds hjemmeside om seksualundervisning målrettet undervisere. www.emu.dk Søg på ”seksualundervisning” og ”grundskolen” for at finde input til materialer og undervisning. www.uvm.dk Her kan du finde Faghæfte 21 til faget Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. www.dr.dk/familieliv Find film- og radioklip om temaet familier. Målrettet alle klassetrin. www.dr.dk/koensroller Find film- og radioklip om temaet køn og kønsroller. Målrettet udskolingen. www.sexsygdomme.dk Sex & Samfunds hjemmeside om sexsygdomme. www.abortnet.dk Sex & Samfunds hjemmeside om abort. www.præventionsguide.dk Sex & Samfunds hjemmeside om prævention.

Til elever www.kroppelop.dk Undervisningsmateriale på nettet til 2.-3. klasse. www.migogminkrop.dk Undervisningsmateriale på nettet til 4.-6. klasse. www.sexfordig.dk Undervisningsmateriale på nettet til 7.-9./10. klasse. www.sexlinien.dk Sexlinien for Unge – en rådgivningsside og ungeportal om sex, sexsygdomme, prævention, kærlighed og følelser. Indeholder Uge Sex-materialer til ungdomsuddannelser. www.sexogsamfund.dk Sex & Samfunds hovedside.

Introduktion til Uge Sex 2013
Supplerende undervisningsmaterialer Som hjælp til lærerens seksualundervisning anbefales det, at hver skole har forskellige materialer til rådighed. Læs her om nogle at de materialer, I kan købe hos Sex & Samfund via www.sexogsamfund.dk/webshop. Alle priser er inklusive moms, men eksklusiv porto og administration.

Ny bog om det multietniske klasserum

Sex & Samfund udgav i 2012 bogen ”Seksualundervisning i det multietniske klasserum – med særligt fokus på undervisning af etniske minoritetspiger”. Bogen indeholder viden og konkrete redskaber til at tilrettelægge en inkluderende undervisning i forhold til denne målgruppe. Pris 200 kroner.

Grundbog for 4.-5. klasse

Sex & Samfund har udgivet en grundbog i seksualundervisning for 4.-5. klasse: ”At være sig selv”. Bogen behandler temaer tilpasset aldersgruppen, blandt andet venner, familie, kønsroller, forelskelse, at være på nettet og pubertet. Pris for et klassesæt på 30 bøger: 1.595 kroner Sælges også enkeltvis for 95 kroner per styk.

Undervisningshæfte for 7.-10. klasse

”Bedre Seksualundervisning” indeholder Sex & Samfunds 15 bedste øvelser samt 5 nye temaer med øvelser. Pris for ét hæfte: 299 kroner. Pris for seks hæfter: 1.495 kroner.

Undervisningspakke

Klassesæt til 30 elever med blandt andet 60 kondomer, penisattrapper, foldere med videre. Pris per pakke: 220 kroner.

Uge Sex 2013 © Sex & Samfund, 2013 ISBN nr. 978-87-89360-28-7 Kopiering tilladt til undervisningsbrug mod kildeangivelse. Indhold og redaktion: Line Anne Roien og Pia Sandra Ernst Ansvars- og ophavsretshavende redaktør: Marianne Lomholt Illustrationer og fotos: Lars Nybøll, Vertic og Serious Games Interactive Layout: Marianne & Robin

Introduktion til Uge Sex 2013

10


Tilbud og ydelser fra Sex & Samfund Sex & Samfund har mulighed for at besøge jeres skole med forskellige undervisningstilbud målrettet elever samt kurser og foredrag for lærere, andre fagfolk og forældre. Vær opmærksom på, at der kun er begrænset mulighed for undervisning i uge 6, men at tilbuddene gælder hele året. Læs en kort beskrivelse nedenfor. Se også www.sexogsamfund.dk/undervisning.

På vej i puberteten

SEKSUALUNDERVISNING – DIALOGBASERET UNG TIL YNGRE-UNDERVISNING

Varighed:

Målgruppe: Formål: Indhold:

Forældre til elever i 4.-6. klasse At forældre bliver rustet til at gå i dialog med deres børn om spørgsmål vedrørende pubertet og forandringer i puberteten. Fysiske og psykiske forandringer i puberteten. Redskaber til dialog mellem forældre og børn om krop og pubertet. 2 timer.

Sex & Samfund tilbyder seksualundervisning med udgangspunkt i vores underviserkorps i København og Aarhus. Seksualundervisningen henvender sig til elever på 6.-10. klassetrin samt på ungdomsuddannelsesniveau. Målsætningen er, at Sex & Samfunds seksualundervisning bidrager til udvikling af børn og unges handlekompetence i relation til seksualitet, trivsel, rettigheder og sundhed samt til øget mangfoldighed og bekæmpelse af diskrimination

Priseksempel for to timers arrangement i 2013 (højst 50 forældre): 3.500 kroner for én underviser inklusive 1 times transport og eksklusiv faktiske transportudgifter.

Priseksempel for to timers undervisning i 2013 med én underviser (højst 30 elever): 1.400 kroner inklusive en times transport og eksklusiv faktiske transportudgifter.

Indhold:

Sex & Samfund har desuden et korps af undervisere, der er specialuddannet i at varetage seksualundervisning til grupper af elever med særlige behov. Denne type opgaver kan kræve ekstra forberedelse inden undervisningen. Læs mere på www.sexogsamfund.dk/special.

Priseksempel for to timers arrangement i 2013 (højst 50 forældre og elever): 3.500 kroner for én underviser inklusive 1 times transport og eksklusiv faktiske transportudgifter.

INTERAKTIVT FOREDRAG/OPLÆG: SEXORAKLERNE

BRUG UGE SEX I SEKSUALUNDERVISNINGEN

Priseksempel for 2½ times oplæg i 2013: 5.000 kroner for to undervisere m/k, inklusive én transporttime. Prisen er eksklusiv faktiske transportudgifter.

Priseksempel for tre timers kursus i 2013 (højst 30 fagfolk): 4.700 kroner for en underviser inklusive 1 times transport og eksklusiv faktiske transportudgifter.

FORÆLDREARRANGEMENT OM PUBERTET, UNGE OG SEX

VEDRØRENDE PRISER

Oplysning om prævention og sexsygdomme behøver ikke at være kedeligt! SexOraklerne indeholder mange underholdende elementer som quizzer og spil, der inddrager eleverne hele vejen igennem. SexOraklerne er Sex & Samfunds erfarne og dygtige undervisere, der oplyser, underholder og besvarer anonyme spørgsmål om prævention, sex og seksualitet. Derudover bliver eleverne løbende stillet over for spørgsmål og udfordringer. SexOraklerne henvender sig til 8. klassetrin og opefter.

Sex & Samfund har stor erfaring i at tilbyde oplæg og debatarrangementer til forældre med det formål at klæde forældrene på til at tale med deres børn om pubertet og seksualitet. Eksempler på Sex & Samfunds forældrearrangementer:

Unge, sex og seksualitet Målgruppe: Formål:

Varighed:

Forældre og elever i 7.-9. klasse. At skabe dialog mellem forældre og børn om centrale spørgsmål vedrørende sex og seksualitet. Der veksles mellem oplæg og dialog på tværs af gruppen af forældre og børn sammen og opdeling i to grupper, hvor forældre og børn undervises hver for sig. 2 timer.

Kurset henvender sig til lærere og sundhedsplejersker tilknyttet 2.-9./10. klassetrin med det formål at klæde deltagerne på til at bruge Uge Sex-materialerne i praksis. Kurserne kan eventuelt målrettes indskolingen, mellemtrinnet eller udskolingen efter behov. Kurset består af forskellige oplæg og øvelser samt individuel og fælles refleksion. Sex & Samfunds undervisere har stor erfaring med afholdelse af kurser for lærere, sundhedsplejersker og andre faggrupper.

Alle priser er med forbehold for ændringer. Se også www.sexogsamfund.dk/undervisning. Alle priseksempler, der er nævnt her, er inklusive 1 times transport. Ligger stedet, hvor undervisningen skal foregå, længere væk fra henholdsvis København eller Aarhus end 1 times transport frem og tilbage, udarbejder vi et tilbud, så man altid får den eksakte pris at vide for arrangementet inden afholdelsen. Kontakt Sex & Samfund for at høre nærmere.

Introduktion til Uge Sex 2013

11

kampagnehæfte+FINAL