Page 1

Київська Академія

Випуск 11

ISSN 1995–025X

11


10
Національний університет «Києво-Могилянська академія» Canadian Institute of Ukrainian Studies


Volume 11

Kyiv Laurus 2013


Випуск 11

Київ Laurus 2013


Редакційна колегія

Наталя Яковенко голова редколегії, упорядник (НаУКМА) Сергій Головащенко (НаУКМА) Марина Ткачук (НаУКМА) Максим Яременко упорядник (НаУКМА) Редакційна рада

Giovanna Brogi Bercoff Михаил Дмитриев Сергій Йосипенко Zenon Kohut Heather Coleman Gary Marker Natalia Pylypiuk Serhii Plokhii Frank Sysyn Василь Ульяновський

Universitá Degli Studi di Milano Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta University of Alberta State University of New York at Stony Brook University of Alberta Harvard University University of Toronto Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Усі статті журналу проходять попереднє анонімне рецензування Цей випуск побачив світ у рамках угоди про співробітництво між НаУКМА та КІУС за підтримки Канадського Інституту Українських Студій (Програма досліджень Східної України імені Ковальських) Позиція редколегії не завжди збігається з думкою авторів. Усі права застережено. Передруки та переклади можливі лише зі згоди авторів та редколегії. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ Серія КВ № 10368

2013 © НаУКМА ISSN 1995-025X 2013  © Автори статей


Зміст 5

Зміст І. Статті Києво-Могилянська академія Галина Чуба. Учительне Євангеліє 1616 року в контексті «мовної програми» Мелетія Смотрицького.....................................11 Наталя Яковенко. Освоєння «чужого» сакрального простору (католицькі святі та чуда у прикладах Йоаникія Ґалятовського).................................................................24 Максим Яременко. Маловідомий «Епітафіон» Варлаамові (Ясинському) 1707 року (про самоусвідомлення київської церковної еліти початку XVIII століття)..........................79 Александр Феофанов. Воспитанники Киево-Могилянской академии в Московском университете второй половины XVIII — первой четверти XIX века.................................99

Terra Academica Людмила Посохова. Речі та час ректора Харківського колегіуму Лаврентія Кордета.......................................................... 109 Володимир Маслійчук. «Новоприбавочные классы»: спроба світського навчального закладу у Харкові 1765–1775 років.......... 137

ІІ. Документи

і матеріали

Оксана Фефелова. Документы об Амвросии (Келембете), архиепископе Тобольском и Сибирском (1806–1822).................. 157


6Марина Ткачук. Вихованці і викладачі Київської духовної академії у складі єпископату православних церков....................... 161

ІІІ. Рецензії

та огляди

Ґарі Маркер. Марина Киселëва. Интеллектуальный выбор России второй половины ХVII — начала ХVIII века: от древнерусской книжности к европейской учености (М.: Прогресс-Традиция, 2012. 471 с.)........................................... 201 Ярослав Затилюк. Інокентій Ґізель. Вибрані твори. У 3-х томах, 4-х книгах / Редактор-упорядник Л. М. Довга (Київ–Львів: Свічадо, 2009–2012)............................. 208 Маргарита Корзо. Лариса Довга. Система цiнностей в украïнськiй культурi XVII столiття (на прикладi теоретичноï спадщини Iнокентiя Ґiзеля) (Київ–Львiв: Свiчадо, 2012. 343 c.)....................................................................... 221 Володимир Маслійчук. Alfons Brüning. Unio non est unitas. Polen-Litauens Weg im konfessionellen Zeitalter (1569–1648) (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2008. 411 S. (Forschungen zur osteuropäischen Geschichte, 72))................ 229 Петро Октаба. Сергій Головащенко. Дослідження та викладання Біблії в Київській духовній академії XIX — початку XX ст.: Монографія (К.: Видавничий відділ Української Православної Церкви, 2012. 356 с. + іл.)......... 234 Про авторів............................................................................................... 244


Contents 7

Contents І. Articles Kyiv-Mohyla Academy Halyna Chuba. The Homiliary Gospel (1616) in the Context of Meletii Smotrytsky’s “Language Program”..........................................11 Nataliia Yakovenko. Mastering “Alien” Sacred Space (Catholic Saints and Miracles in the Works of Ioanikii Galiatovsky)....................24 Maksym Yaremenko. Epitafion (1707), a Little-Known Work of Varlaam Yasynsky (On the Identity of the Kyivan Church Elite in the Early Eighteenth Century).................................................79 Alexander Feofanov. Graduates of Kyiv-Mohyla Academy at Moscow University (Second Half of the Eighteenth– First Quarter of the Nineteenth Century).............................................99

Terra Academica Liudmila Posokhova. The Life and Time of Lavrentii Kordet, Rector of the Kharkiv Collegium....................................................... 109 Volodymyr Masliychuk. “Novopribavochnye” Classes: an Attempt to Found a Secular School in Kharkiv, 1765–1775......... 137

ІІ . D o c u m e n t s

and

Materials

Oksana Fefelova. Documents about Ambrose (Kelembet), Archbishop of Tobolsk and Siberia (1806–1822)................................ 157


8Marina Tkachuk. The Graduates and Teachers of the Kyivan Theological Academy in the Episcopate of the Orthodox Churches.... 161

ІІІ. Book Reviews Gary Marker. Marina Kiseleva. Intellektual′nyi vybor Rossii vtoroi poloviny XVIII–nachala XVIII veka: ot drevnerusskoi knizhnosti k evropeiskoi uchenosti. Moscow: ProgressTraditsiia, 2012. 471 pp. ................................................................... 201 Yaroslav Zatyliuk. Innokentii Gizel. Vybrani tvory. U 3-kh tomakh, 4-kh knyhakh, ed. L. M. Dovha. Kyiv and Lviv: Svichado, 2009–12............................................................................ 208 Marharyta Korzo. Larysa Dovha. Systema tsinnostei v ukraïns′kii kul′turi XVII stolittia (na prykladi teoretychnoï spadshchyny Inokentiia Gizelia). Kyiv and Lviv: Svichado, 2012, 343 pp................. 221 Volodymyr Masliychuk. Alfons Brüning. Unio non est unitas. Polen-Litauens Weg im konfessionellen Zeitalter (1569– 1648). Forschungen zur osteuropäischen Geschichte, 72. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2008. 411 pp................................... 229 Petro Oktaba. Serhii Holovashchenko. Doslidzhennia ta vykladannia Bibliï v Kyïvs’kii dukhovnii akademiï XIX– pochatku XX st.: Monohrafiia. Kyiv: Vydavnychyi viddil Ukraïns′koï Pravoslavnoï Tserkvy, 2012. 356 pp. ............................... 234 Contributors.............................................................................................. 244


244

Петро Октаба

Про авторів Затилюк Ярослав — кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник сектору досліджень з історії Київської Русі Інституту історії НАНУ, викладач кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія». Корзо Маргарита — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник сектору етики Інституту філософії РАН. Остання монографія: «Нравственное богословие Симеона Полоцкого: освоение католической традиции московскими книжниками второй половины XVII в.» (Москва, 2011). Маркер Ґарі — доктор наук (PhD), професор Університету штату Нью-Йорк у Стоні Бруці. Остання монографія: «Imperial Saint: the Cult of St. Catherine and the Dawn of Female Rule in Russia» (DeKalb, 2007). Маслійчук Володимир — кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Східноукраїнської філії Міжнародного Соломонового університету, редактор сайту www.historians.in.ua. Остання монографія: «Неповнолітні злочинці в Харківському намісництві 1780–1796 рр.» (Харків, 2011). о. Октаба Петро, OP — доктор теології, біблеїст, викладач Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві. Посохова Людмила — доктор історичних наук, доцент історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Остання монографія: «На перехресті культур, традицій, епох: православні колегіуми України наприкінці XVII — на початку XIX ст.» (Харків, 2011). Ткачук Марина — доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії і релігієзнавства, декан Факультету гуманітарних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія». Остання праця: «Філософська освіта в Україні: історія і сучасність: Колективна монографія» (за ред. М. Л. Ткачук; К., 2011).


Про авторів

245

Феофанов Олександр — кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії Росії та архівознавства Історичного факультету Православного Свято-Тихонівського гуманітарного університету (Москва), редактор Церковно-наукового центру «Православная Энциклопедия». Остання книга: «Студенты Московского университета второй половины XVIII — первой четверти XIX века: Биобиблиографический словарь» (Москва, 2013). Фефелова Оксана — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Відділу досліджень і розробок Томського державного педагогічного університету. Чуба Галина — кандидат філологічних наук, доцент Яґелонського університету (Краків). Авторка праці «Українські рукописні учительні Євангелія. Дослідження, каталог, описи» (К. — Львів, 2011). Яковенко Наталя — доктор історичних наук, професор кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія». Остання книга: «Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI — початку XVIII століття» (К., 2012). Яременко Максим — кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія». Автор монографії «Київське чернецтво XVIII ст.» (К., 2007).


Наукове видання

Київська Академія Випуск 11

Коректор Світлана Гайдук Художник-шрифтовик Кирило Ткачов Відповідальний за випуск Микола Климчук

Видавництво «Laurus» не відповідає за едиційну і правописну політику «Київської Академії». Випуск надруковано в авторській редакції. Підписано до друку 01.10.2013. Формат 70х100/16 зменшений. Ґарнітура «Newton». Папір офсетний. Друк офсетний. Наклад 300 прим. Зам. № 13-274. Видавництво «Laurus» ДК № 4240 від 23.12.2011 Facebook: laurus LiveJournal: laurus_books www.laurus.me laurus.info@yahoo.com Віддруковано у ТОВ «Друкарня “Бізнесполіграф”» ДК № 2715 від 07.12.2006 02094, Київ, вул. Віскозна, 8 Телефон/факс: 0 (44) 503-00-45 Електронні адреси журналу «Київська Академія» uho@ukma.kiev.ua M.Yaremenko@ukma.kiev.ua Зі змістом та окремими випусками журналу можна ознайомитися на сайті: http://history.ukma.kiev.ua/department-publications/journals


Київська Академія

Випуск 11

ISSN 1995–025X

11

Київська Академія. Випуск 11  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you