Page 1


Informazio orokorra Lauro Ikastola, desde que comenzó su trayectoria como centro escolar, ha complementado sus servicios escolares diferenciales, entre otros, con las Actividades de Deporte Escolar, Culturales e idiomas-Extraescolar. El objetivo de estas actividades es completar la oferta de servicios escolares para la educación integral de los alumnos/ as y para el mejor logro de los objetivos del Proyecto Educativo, con la referencia de la salud y una vida saludable y la cohesión social a través de la relación entre las personas.

Lauro Ikastolak ikastetxe bezala bere ibilbidea hasi zuenetik, eskola zerbitzu desberdintzaileak eskaini ditu, Eskola Kirola Kultur Ekintza eta Hizkuntzak-Eskolaz kanpokoekin, besteak beste. Jarduera hauen helburua hezkuntza zerbitzuen eskaintza osatzea da ikasleen hezkuntza integralerako eta bere Hezkuntza Proiektuaren helburu eta edukiak hobeto lortzeko, osasuna eta bizimodu osasuntsua eta giza-kohesioa eta giza-harremanak sustatuz.

Euskera Plana

Euskera Plana

El objetivo principal de este Plan es fomentar y normalizar entre nuestros jóvenes el uso del euskera en contextos más informales. Resulta especialmente enriquecedor que nuestros alumnos y alumnas interioricen la costumbre de hablar en euskera durante su actividad deportiva, para que se convierta en una costumbre en su tiempo libre. Trabajamos cinco ejes: sensibilización, formación, intervención, seguimiento y reconocimiento. Es responsabilidad de todos dar aliento al euskera: alumnado, padres y madres, educadores, etc. Eutsi goiari, eutsi gogor!

Plan honetan gure ume eta gazteen euskararen erabilera muin informalagoetan sustatzea eta normalizatzea egiteko nagusia da. Ikasleek helburu hezitzaileekin burutzen dituzten jarduera fisiko eta kirolen multzoan benetan aberasgarria litzateke euskeraz aritzeko ohitura barneratzea, euren kabuz aisialdian horrela jarraitzeko. Horretarako, bost ardatz garrantzitsu lantzen dira: sentsibilizazioa, formakuntza, esku hartzea, jarraipena eta errekonozimendua. Kirolean euskerari arnasa ematea denon ardura da: ikasle, guraso, begirale... denok animatuz…

Oferta

Eskaintza

El alumno o alumna puede inscribirse en dos actividades, como máximo siempre que se desarrollen en días diferentes, y teniendo en cuenta las siguientes excepciones:  Drama o coro pueden ser la tercera actividad.  Las dos seleccionadas no podrán ser fútbol y baloncesto.  No se podrán combinar futbol-waterpolo o baloncesto-waterpolo a partir de 1º ESO.

Ikasleak bi ekintzetan izena emateko aukera izango du beti ere egun ezberdinetakoak direnak, eta hurrengo salbuespenak kontuan hartuz:  Drama edo Abesbatza hirugarren ekintza izan daitezke.  Aukeratutako biak ezin dira izan Futbola eta Saskibaloia.  Ezin izango dira elkartu futbol-urpolo edo saski-urpolo DBHko 1. mailatik aurrera.

2

Eutsi goiari, eutsi gogor!


En la oferta deportiva, se seguirán las programaciones realizadas por los coordinadores en los últimos años. La oferta es optativa. En los casos en los que se considere necesario para el proceso de desarrollo del alumno o alumna, los responsables académicos participarán en la elección de la actividad. Si se formara un grupo con solicitantes de una nueva actividad, se analizará e informará de la decisión a los interesados e interesadas, dentro del mes de junio. Itinerarios: ¿Participación o competición? Al realizar la matrícula, el alumno o alumna inscrita deberá elegir entre participar o no en las competiciones de fin de semana. Entre el alumnado que elija el itinerario de competición, se creará un equipo de rendimiento en cada categoría: a partir de 6º de Primaria, en baloncesto; y a partir de 1º o 2º de ESO, en fútbol. El procedimiento de selección está descrito en el documento “Criterios de creación de equipos”. Presentaciones:  Alumnado de primaria: en abril-mayo, los responsables explicarán la oferta, en clase, antes de realizar la matrícula.  Alumnado Secundaria: en caso de que necesiten aclaraciones, pueden dirigirse a los responsables correspondientes.  Familias: en mayo-septiembre, se explicarán las concreciones de inicio de curso.

Matriculación La matrícula será a través de ALEXIA:  Los padres y madres de Primaria accederán al apartado de EXTRAESCOLARES de la ficha de cada alumno o alumna.  Allí deberá elegir la actividad y pulsar “Matricular”: botón azul en la parte superior izquierda.

Kirol eskaintzan, koordinatzaileek azken urteetan garatutako arloteknikoko programazioak jarraituko dira. Eskaintzak aukerakoak izango dira. Hala dagokionean, arduradun akademikoek ikaslearen garapenaren prozesurako egokia den ekintza aukeratzera lagunduko diote. Agertzen ez den ekintzaren baterako taldea osatzeko eskabidea sortuz gero, aztertuko da eta interesatuak ekainean informatuko dira erabakiaz. Ibilbideak: partehartzea edo lehiaketa? Matrikula egiterakoan, ikasleak asteburuetako lehiaketetan parte hartzea nahi izango duen edo ez aukeratu beharko du. Lehiaketa ibilbidea aukeratzen duten ikasleekin, maila bakoitzean errendimenduko taldea osatuko da, LHko 6.mailatik aurrera, saskibaloian, eta DBH 1. edo 2. mailatik futbolean. Jokalari aukeraketa egiteko prozesua “Taldeak eratzeko irizpideak” dokumentuan azalduta duzue. Ekintzen aurkezpenak:  LHko ikasleak: apirila-maiatzean arduradunek geletan eskaintza aurkeztuko diete, matrikulazioa egin baino lehen.  Bigarren Hezkuntzako ikasleak: argitasunik behar izanez gero, galdetu arduradunei.  Familiak: maiatza-railean, plan eta ikasturte hasierako aurkezpenetan zehaztasunak azalduko zaizkie.

Matrikulazioa Matrikula ALEXIA bidez egingo dute Lehen Hezkuntzako gurasoek:  Gurasoak ikasle bakoitzaren fitxako ESKOLAZ KANPOKOAK atalean sartuko dira.  Ekintza aukeratu, eta “Matrikulatu” sakatu; goikaldeko botoi urdina. 3


Al finalizar el plazo de matrícula, se podrá consultar en ALEXIA la actividad en la que se ha inscrito, para que alumnado y familias puedan realizar las correcciones correspondientes, a través del formulario de la WEB, dirigiéndolo al responsable de deporte o culturales, según corresponda. Los responsables los valorarán y, en su caso, validarán. Tras este plazo, no se aceptarán los cambios, a no ser que sea para completar un grupo. Cada inscrito abonará 56€ en concepto de matrícula (no por cada actividad), y como derecho a la plaza; 67€ si drama o coro es la tercera actividad. En el caso de los jugadores y jugadoras de los equipos de rendimiento en 6º de Primaria y en 1º y 2º de la E.S.O. abonarán 67€. Este concepto de matrícula se facturará según la inscripción a 30 de junio y no se reembolsará en caso de baja. Estas cantidades serán facturada por Behekosoloa en junio. Al completar la inscripción en un deporte, actividad cultural o idioma, se aceptan las condiciones descritas en la ficha de cada actividad y en la información general. Si el alumno o alumna solicitante tiene alguna necesidad especial o precisa de alguna adaptación, poneos en contacto directamente con el responsable de deporte, por favor.

Epe hau bukatuta, familiek eta ikasleek zein ekintzetan eman duten izena ikusi ahal izango dute ALEXIAn, behar izanez gero zuzenketak egiteko, WEBean dagoen inprimakiaren bidez. Idatziok kirol edo kultura arduradunari bidaliko zaizkie, dagokion ekintzaren arabera, aztertuak izan daitezen eta arduradunek erabakia hartu eta erantzungo dute. Epea amaituta, ez da aldaketarik onartuko, talderen bat osatzeko ez bada. Inskribatutako ikasle bakoitzak 56€ko matrikula ordainduko du plaza eskubidea izateko, baina ez ekintza bakoitzeko; eta 67€, drama edo abesbatza hirugarren jarduera izanez gero. LH-ko 6. mailan eta DBHko 1. eta 2. mailetan errendimenduko ibilbidean sortuko diren taldeko jokalariei 67€ kobratuko zaizkie. Matrikula kopuru hau ekainaren 30ean dagoen izen-ematearen arabera kobratuko da , Behekosoloa bitartez, eta ez da dirurik itzuliko baja izanez gero. Kirol, kultur ekintza edo hizkuntza batean izena ematerakoan, ekintza horretarako azaldutako baldintzak eta arautegia orokorrean azaldutakoak onartzen dira. Parte hartu nahi duen ikasleak beharrizan edota egokitzapen bereziren bat behar izanez gero, jar zaitezte kontaktuan kirol arduradunarekin, mesedez.

Recomendaciones

Gomendioak

Recomendamos que alumnas no traigan pertenencias de valor exceso; y no realicen los deportivos con gafas. 4

los alumnos y los móviles, o dinero en entrenamientos

Ez ekarri telefono mugikorrik, baliozko jabetzak edota gehiegizko dirurik; eta ez erabili betaurrekorik entrenamendu saioetan.


Atal hau webgunean. Este apartado en la web.

Altas, modificaciones y bajas

Alta, aldaketa eta bajak

En caso de querer cambiar de actividad, darse de baja o darse de alta fuera de plazo, se deberá enviar el impreso correspondiente, a las direcciones: Deporte: info@behekosoloaxxi.com Cultura: urbanop@lauroikastola.org Las modificaciones tendrán un coste de 20€, en las bajas no se reembolsarán los 56€/67€ de la matrícula y las altas fuera de plazo se estudiarán por los responsables de las actividades, y se comunicará la decisión. Disponible en web. Ver QR.

Ekitza batean aldaketa, baja edo epez kanpoko izen emate bat egiteko web-eko inprimakia bidali behar da hurrengo helbidera: Kirola: info@behekosoloaxxi.com Kultura: urbanop@lauroikastola.org Aldaketek 20€ko kostea dute, bajengatik ez dira matrikulako 56€/67€ak bueltatuko eta epez kanpoko izen emateak ekintzen arduradunengatik aztertuak izango dira, eta erabakia komunikatuko zaizue. WEBgunean. Ikus QR kodean.

Confección de grupos

Taldeen eraketa

Tal y como se concreta en el reglamento interno, los responsables crearán los grupos con los alumnos y alumnas matriculadas, que lo serán para todo el curso. Cuando alguno no disponga de grupo se le ofrecerá otra actividad. En cualquier momento y por motivos organizativos la Ikastola podrá reorganizar los equipos, modificar horarios, etc . Los criterios y máximos y mínimos para la creación de grupos se insertarán en la WEB.

Barne araudian zehazten denez, aurre inskripzio datuekin, arduradunek taldeak eratuko dituzte eta ikasturte osorako izango dira. Norbait talderik gabe geratuz gero, beste kirol baterako aukera emango zaio.

Valores y disciplina

Baloreak eta diziplina

Todos los inscritos en cualquiera de las actividades ofertada cumplirá los valores y normas de disciplina explicitados en el Reglamento de Régimen Interior. Al comienzo de curso se informará de todo ello al alumnado y los delegados y delegadas de equipos dispondrán de ellos. El documento Valores y Normas, disponible en la WEB.

Edozein ekintzetan izena eman duen orok bete beharko ditu Barne Araudian zehazten diren baloreak eta diziplinari dagozkion arauak. Ikasturte hasierako aurkezpenetan honen guztiaren jakitun jarriko dira ikasleak eta talde bakoitzeko delegatuak eskuragarri izango dute zehaztasun horiek.

Edozein momentutan antolaketa dela eta taldeak berrantolatu ahal izango dira, ordutegiak aldatu, etab. Taldeak eratzeko irizpide eta gutxieneko eta gehienezko kopuruei buruzko zehaztasunak, WEBean.

Balorea eta Arauak batzen dituen dokumentua, WEBgunean eskuragarri. 5


Compromiso

Konpromisoa

El alumno o alumna participante en las actividades deportivas adquiere el compromiso de participación, en caso de optar por el itinerario de competición. En cuanto a las actividades culturales, adquieren el compromiso de participar en las actuaciones tanto de la Ikastola como del exterior, y cuando sea necesario les deberán acompañar sus familias. Los padres y madres se comprometen con el equipo o grupo en el que sus hijos e hijas estén inscritos y les acompañarán siempre que el equipo lo necesite: labor de juez de mesa, arbitrando partidos, siendo delegados, llevando al alumnado a las actuaciones culturales, carreras, etc.

Ikasleak Eskola Kirolean egiten diren ekintzetan parte hartzeko konpromisoa hartuko du, lehiaketarako bidea hartzen badu. Kultur ekintzetan, urtean zehar Ikastolako zein kanpoko emanaldietan parte hartzeko konpromisoa hartzen du, behar izanez gero, gurasoek horietara lagunduz.

Servicio de Bus

Bus zerbitzua

Este servicio es exclusivamente para los participantes en actividades extraescolares, el día de la actividad. Los alumnos y alumnas de Primaria participantes en Deporte Escolar y Actividades Culturales no podrán utilizar el servicio de bus de las 16:30 el día que tengan actividad. Su plaza ese día será la del bus de las 17:45. El alumnado de Educación Secundaria que entrene los viernes, no podrán utilizar el bus de las 16:30 de la Ikastola, salvo bajo petición y cobro. Los equipos de Secundaria que tienen pretemporada en agosto y septiembre no disponen de servicio de bus. El alumnado que no utilice el servicio ordinario de buses pero utilice el de extraescolares, deberá abonar un complemento mensual de utilización de servicio de bus.

Eskolaz kanpoko busa ekintzetako ikasleentzat da soilik, eta jarduera duten egunetarako bakarrik. Eskola Kirola eta Kultur Ekintza egiten dituzten Lehen Hezkuntzako ikasleek ezin izango dute 16:30eko bus zerbitzua erabili norberaren ekintza egunean, euren plaza egun horietan 17:45eko autobusetakoa izango da. Ostiraletan entrenatzen duten Bigarren Hezkuntzako ikasleek ezin izango dute Ikastolako 16:30eko autobusa erabili, espreski eskatuta eta ordainduta ez bada. Abuztu eta irailean aurredenboraldia duten Bigarren Hezkuntzako kirol-taldeek ez dute BUS zerbitzurik. Ohiko bus zerbitzua erabiltzen ez duten ikasleek, eskolaz kanpokoa erabiliz gero, hileko osagarri bat ordainduko dute zerbitzu honetarako.

6

Apuntatzen diren ikasleen gurasoak taldearekin konprometitzen dira, eta taldeak behar duenean lagundu beharko dute: mahai-epaile lana egiten, partidetan epaile lana egiten, delegatu funtzioa betetzen, kultur ekintzetan ikasleak ekitaldietara eraman eta lagunduz, lasterketak, etab.


Biblioteka

Biblioteka

La Biblioteka de la ESO permanecerá abierta de lunes a viernes, hasta las 17:15 horas, con el objetivo de que el alumnado que tenga entrenamiento pueda realizar los deberes o leer previamente.

DBHko biblioteka zabalik egongo da astelehenetik ostiralera 17:15ak arte, ikasleek entrenatzera joan aurretik etxerako lanak egin, ikasi eta irakurri ahal izateko.

Responsables y coordinadores

Arduradun eta koordinatzaileak

Deporte: Arkaitz Ruiz, responsable de Behekosoloa, y coordinadores deportivos: info@behekosoloaxxi.com

Kirola: Arkaitz Ruiz, Behekosoloko arduraduna eta kirol koordinatzaileena: info@behekosoloaxxi.com

Responsable de Actividades Culturales e idiomas: Paul Urbano, urbanop@lauroikastola.org

Kultur ekintzak eta Hizkuntzak: Paul Urbano, urbanop@lauroikastola.org

Responsable de las salidas de Esquí: Gotzone Gutierrez, gutierrezg@lauroikastola.org

Eski irtenaldietako arduraduna: Gotzone Gutierrez: gutierrezg@lauroikastola.org

Os recordamos que la ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo prohíbe totalmente fumar en los centros docentes y sus instalaciones: recreos, campos de fútbol, gradas, polideportivo y alrededores, etc. En virtud de lo establecido en la Ley 1/2016, de 7 de abril, queda terminantemente prohibido consumir y/o comprar bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones de la Ikastola, lo que incluye la cafetería de Behekosoloa y todas sus instalaciones.

Gogoan izan tabakoaren kontrako osasun-neurriak ezartzen dituen legeak guztiz debekatzen duela ikastetxe eta euren instalazioetan erretzea: jolastokiak, futbol zelaiak, ikustokiak, kiroldegia eta bere ingurua, etab. APIRILAREN 7KO 1/2016 LEGEA dela eta, guztiz debekatuta dago edari alkoholikoak kontsumitu edo erostea Lauro Ikastolako instalazioetan, Behekosoloa kiroldegia eta kafetegia 7 barne.


Información sobre actividades de iniciación deportiva

Kirol-hastapeneko jarduerei buruzko informazioa

La Diputación Foral de Bizkaia dispone de una oferta de deportes de iniciación para que los niños y niñas en edad escolar puedan probar diferentes deportes.

Bizkaiko Foru Aldundiak eskola adinean dauden umeei kirol desberdinak frogatzeko aukera eman nahi ditu hastapeneko jardueren bidez. 2018-19 ikasturterako hauek dira ematen dituzten aukerak:

Para la temporada 2018/19 se ofrecen las siguientes opciones:

EKINTZA

IRAUNPENA

URPEKARITZA/ Buceo

3 ordu/ h

2002/2003

TXIRRINDULARITZA/ Ciclismo

2 egun/día x 2 egun/día

2003-2010

KOMETAK/ Cometa

3 ordu/ h

2006-2009

IZOTZ GAINEKO PATINAIA Patinaje sobre hielo

-

2002-2009

ESGRIMA/ Esgrima

8 ordu/ h

2000-2009

GOLF/ Golf

2 ordu/ h x 6 saio/ sesiones

2004-2007

HIPIKA/ Hípica

10 ordu

2000-2009

BURRUKA/ Lucha

3 ordu/ h

2000-2009

PADEL/ Padel

-

2004-2009

IRRISTAKETA/ Patinaje

10 ordu/ h

2002-2011

ARRANTZA/ Pesca

3 ordu/ h

2002-2011

PIRAGUISMOA/ Piragüismo

8 ordu( h

2000-2009

ARRAUNKETA/ Remo

10 ordu/ h

2000-2005

ERRUGBYA/ Rugby

90min x 3 saio/sesiones

2002-2005

SURFA/ Surf

2 ordu/h x 4 saio/ sesiones

2000-2009

MAHAI TENISA/ Tenis de mesa

-

2000-2009

ARKU TIROA/ Tiro con arco

12 ordu/ h

2000-2009

BELA/ Vela

15 ordu/ h

2002-2007

PARA INSCRIBIRSE O PEDIR MÁS INFORMACIÓN: TELF: 944711610 (Arkaitz) info@behekosoloaxxi.com PLAZO: Hasta el 29 de junio 8

PREZIOA

NORENTZAKO

IZENA EMATEKO EDO INFORMAZIO GEHIAGO ESKATZEKO: TELF: 944711610 (Arkaitz) info@behekosoloaxxi.com EPEA: Ekainak 29ra arte


Ekintzen eskaintza, mailaka KIROLA LH3

LH4

LH5

LH6

DBH1

DBH2

DBH3

DBH1

DBH2

DBH3

DBH2

DBH3

DBH4

B1

B2

DBH4

B1

B2

DBH4

B1

B2

Areto futbola eta futbola Atletismoa Boleibola

BERRIA

Defentsa pertsonala Eskia Eskupilota Eskubaloia Gorputza eta osasuna Hockey-patinaia Igeriketa Saskibaloia Tenisa Waterpolo Xakea

KULTURA LH3

LH4

LH5

LH6

Abesbatza Drama, in English Antzerkia Bertsolaritza Dantzak BERRIA

Dronotika

BERRIA

Kid’s kit-car LEGO Innovation Studio Panderoa Trikitixa Rock-Musika taldea Sukaldaritza Irakurketa konpartitu Sormena Esperimentazioa - ikerketa

HIZKUNTZAK LH3

LH4

LH5

LH6

DBH1

HABE-EGA prestaketa First Titulua Advanced Titulua Frantsesa Txinera-ekialdeko kultura DUAL Batxiler Titulazio

9


Atletismoa Lugar: Pistas de Atletismo y patio cubierto de Primaria. Ropa: La ropa, obligatoria para la competición, se venderá en Behekosoloa. 3º y 4º de ESO, y Bachiller: Si ha participado en Atletismo, se le ayudará a entrar en el Club de Atletismo más cercano a su lugar de residencia.

Ordua

Lekua: Atletismoko pista eta Behekosoloko gela polibalioduna. Arropa: Txapelketetara joateko arropa derrigorrezkoa da eta Behekosoloan salduko da. DBH 3-4 eta Batx: Lauron Atletismoa egin badu, bere bizilekutik hurbilen dagoen klubean sartzen lagunduko diogu.

Astelehen

Astearte

Asteazken

Ostegun

Ostiral

15:30-16:30

-

DBH 1–2

-

DBH 1–2

-

16:30-17:40

-

LH 3-4-5-6

-

LH 3-4-5-6

-

Ikasleek ez dute txapeldunak izateko jokatzen, kirolaren bitartez pertsona legez hezteko baino. Los alumnos y alumnas no juegan para quedar en primer lugar, sino para educarse como personas a través del deporte.

10


Boleibola Lugar: Campo de Voleibol, y frontón de Infantil Ropa: La ropa para la competición se venderá en Behekosoloa.

Lekua: Boleibol zelaia eta aterpean. Arropa: Behekosoloan txapelketetara joateko arropa salduko da.

Ordua

Astelehen

Astearte

Asteazken

Ostegun

Ostiral

15:3016:30

BATX 1-2

DBH 1–2 DBH 3-4

BATX 1-2

DBH 1–2 DBH 3-4

-

16:3017:40

-

LH 5-6

-

LH 5-6

-

Ez errieta egin gaizki egin duelako, ikasten ari da.

No les regañes cuando lo hagan mal, están aprendiendo.

11


Eskupilota Lugar: Frontones de secundaria ESO: Si ha jugado a eskupilota en Primaria, se le ayudarรก a entrar en el Club mรกs cercano a su lugar de residencia.

Lekua: DBHko frontoian. DBH: LHn eskupilota egin badu, bere bizilekutik hurbilen dagoen klubean sartzen lagunduko diogu.

Ordua

Astelehen

Astearte

Asteazken

Ostegun

Ostiral

16:3017:40

LH 3-5

LH 4-6

LH 3-5

LH 4-6

-

Jarduerako parte hartzaileak begirunez trata itzazu. Trata con respeto a los participantes de las actividades.

12


Tenisa eta frontenisa Lugar: Pistas de tenis junto al patio de Primaria y frontones.

Lekua: LH jolastokiko tenis pistak eta LHko aterpean. DBH: LHn tenisa egin badu, bere bizilekutik hurbilen dagoen tenis klubean sartzen lagunduko diogu.

DBH: Si ha jugado a tenis en Primaria, se le ayudarรก a entrar en el Club mรกs cercano a su lugar de residencia. Material: El alumno o alumna traerรก su propia raqueta.

Materiala: Ikasleak bere erraketa ekarriko du.

Ordua

Astelehen

Astearte

Asteazken

Ostegun

Ostiral

16:3017:40

LH 3-4-5-6

-

LH 3-4-5-6

-

-

Ahalegina eta jarrera onak txalotu itzazu, emaitza ez da garrantzitsuena. Aplaude el esfuerzo y las buenas actitudes, el resultado no es lo mรกs importante.

13


Igeriketa Lugar: Piscina de Behekosoloa.

Lekua: Behekosoloko igerilekua.

Ordua

Astelehen

Astearte

Asteazken

Ostegun

Ostiral

15:3016:30

BATX 1-2 DBH 1-2-3-4

-

BATX 1-2 DBH 1-2-3-4

-

-

Energia berriztagarriak: Aprobetxatu ondo ur beroa, gure eguzkipanelekin lortzen dugu berotzea eta.

14


Ur-poloa Lugar: Piscina Behekosolokoa. Ropa: La ropa para la competición y mochila, obligatoria, se venderá en Behekosoloa. Los participantes abonarán 12 € en concepto de alquiler del gorro. Ficha de Federación: los jugadores y jugadoras federados deberán abonar unos 55€ en concepto de ficha, al comienzo de la temporada, más unos 12€ en concepto de reconocimiento médico. * Servicio de Bus: En los entrenamientos Extra de los viernes no habrá servicio de bus. En la pretemporada de septiembre no habrá servicio de bus.

Ordua

Astelehen

14:3015:30

-

15:3016:30

-

16:3017:40

LH 3-4-5-6

Astearte

Lekua: Behekosoloko igerilekua. Arropa: Txapelketetara joateko arropa eta motxila, derrigorrezkoa, Behekosoloan salduko da. Partaideek 12 € ordainduko dute txanoa alokatzegatik. Fitxa: Jokalari federatuek 55 €ko fitxa ordaindu beharko dute, gutxi gora-behera, denboraldiaren hasieran, eta azterketa medikoaren 12 €. * Bus zerbitzua: Ostiraletako entrenu extretan, ez dago bus zerbitzurik. Iraileko aurredenboraldian ez dago bus zerbitzurik.

Asteazken

Ostegun

Ostiral

-

-

Lehiaketa BATX 2

BATX 1-2 DBH 1-2-3-4

-

BATX 1-2 DBH 1-2-3-4

Lehieaketa BATX 1 DBH1-2-3-4

(LEHIAKETAKOAK) BATX 1-2 DBH 1-2-3-4

LH 3-4-5-6

Extra*

Extra*

(LEHIAKETAKOAK)

BATX 1-2 DBH 1-2-3-4

-

Uraren kontsumo arduratsua: Egin dutxa laburrak, ez sakatu uraren botoia xaboia ematen duzun bitartean. 15


Areto futbola eta futbola Ropa: el equipaje

Arropa: Txapelketetara

obligatorio para la competición, se venderá en Behekosoloa. Mochila: es obligatoria en 3º Primaria y para nuevos participantes de 4º.

joateko derrigorrezko ekipaia Behekosoloan salduko da. Motxila derrigorrezkoa da LH 3n, eta LH 4ko ikasle berrientzat

Federados: En fútbol 11, a partir de 3º de

Federatuak: Futbol 11n, DBH 3tik

ESO, serán inscritos en deporte federado, si han optado por el itinerario de competición. En fútbol sala se estudiará si el equipo se federa o juega en deporte escolar. En fútbol 11, los padres y madres del equipo deberán encargarse del cobro de las entradas de los partidos en Lauro, según gestión del Delegado/a.

gora, kirol federatuan inskribatuak izango dira, lehiaketa bidea hartuz gero. Areto futbolean taldea federatzen den edo eskola kirolean jokatzen duen aztertuko da. Futbol 11n taldeko gurasoek partiden sarrerarak kobratuko dituzte, Delegatuak antolaturik. Federazioko fitxa: Jokalari federatuek 70 €ko fitxa ordaindu beharko dute, gutxi gora-behera, denboraldiaren hasieran.

Ficha de Federación: los jugadores y jugadoras federados deberán abonar unos 70€ en concepto de ficha, al comienzo de la temporada. * Servicio de Bus: No habrá servicio de bus en los entrenamientos extra*. En los entrenos de pretemporada de agostoseptiembre no hay servicio de bus.

* Bus zerbitzua: Entrenu extretan*, ez dago bus zerbitzurik. Abuztu-iraileko aurredenboraldian ez dago bus zerbitzurik.

Equipos: los equipos se realizarán

Taldeak: Taldeak hurrengo orrialdean

atendiendo a la explicación de la siguiente página.

Ordua

Astelehen

14:30-

-

15:3016:30

F11 Gazteak A F11 Kadete A-B Areto F. Kadeteak

Astearte

agertzen den azalpenari jarraituz egingo dira.

Asteazken

Ostegun

-

-

F11 Gazteak B Areto F. Gazteak F11 DBH 1-2

F11 Kadete A-B Areto F. Kadeteak

Areto F. Gazteak F11 DBH 1-2 Areto F. DBH 1-2

16:3017:40

F11 Gazteak A F11 Kadete B Areto F. LH 4 Areto F. LH 6 F7 LH 6 F7 neskak

F11 Gazteak B F11 DBH 2 Areto F. DBH 2 Areto F. LH 3 AretoF. LH 5 F7 LH 5

F11 Kadete A Areto F. LH 4 Areto F. LH 6 F7 LH 6 F7 neskak

F11 DBH 2 Areto F. DBH 2 Areto F. LH 3 AretoF. LH 5 F7 LH 5

17:3019:00

-

-

F11 Gazteak A - B* Extra*

Respeta las decisiones de 16 los árbitros y anímarlos para que los alumnos y alumnas también lo hagan.

Errespeta itzazu epailearen erabakiak eta anima itzazu ikasleak ere horrela egin dezaten.

Ostiral F11 Gazteak A* 14:45-16:00 Extra*

F11 DBH 2 Gaztetxoak A* F11 Gazteak B* F11 Kadete B* 16:00-17:30 Extra* F11 Kadeteak A* Extra*


Zenbat talde mailako? ¿Cuántos equipos por curso? LH 3 Umetxoak

ARETO FUTBOLA 4 TALDE Jokalariak talde bakoitzean/ Jugadores por equipo: 7-13

LH 4 Umetxoak

ARETO FUTBOLA 4 TALDE Jokalariak talde bakoitzean/ Jugadores por equipo: 7-13

Maila honetatik aurrera, futbol 7 eta areto futboleko taldeak egingo dira. A partir de este nivel se crearán equipos de fútbol 7 y fútbol sala.

FUTBOL 7 ETA ARETO FUTBOLA Guztira 4 talde egingo dira/ En total se harán 4 equipos Jokalariak talde bakoitzean / Jugadores-as en cada equipo: 9-13

LH 5 Umeak

FUTBOL 7 ETA ARETO FUTBOLA Guztira 4 talde egingo dira / En total se harán 4 equipos Jokalariak talde bakoitzean / Jugadores-as en cada equipo: 9-13

LH 6 Umeak

Maila honetatik aurrera, futbol 11 eta areto futboleko taldeak egingo dira. A partir de este nivel se crearán equipos de fútbol 11 y de fútbol sala. DBH 1 Gaztetxoak

FUTBOL 11: 2 TALDE/ 2 EQUIPOS Jokalariak talde bakoitzean / Jugadores-as en cada equipo: 17-20 ARETO FUTBOLA: 1 TALDE/ 1 EQUIPO Jokalariak talde bakoitzean / Jugadores-as en cada equipo: 9-13

DBH 2 Gaztetxoak

FUTBOL 11: 1 TALDE/ 1 EQUIPO Jokalariak talde bakoitzean / Jugadores-as en cada equipo: 17-20 ARETO FUTBOLA: 1 TALDE/ 1 EQUIPO Jokalariak talde bakoitzean / Jugadores-as en cada equipo: 9-13

DBH 3 eta 4 Kadeteak

FUTBOL 11: 2 TALDE/ 2 EQUIPOS Jokalariak talde bakoitzean / Jugadores-as en cada equipo A taldea (17-20) / B taldea (17-22) ARETO FUTBOLA: 2 TALDE/ 2 EQUIPOS Jokalariak talde bakoitzean / Jugadores-as en cada equipo: 9-13

BATX 1 eta 2 Gazteak

FUTBOL 11: 2 TALDE/ 2 EQUIPOS Jokalariak talde bakoitzean / Jugadores-as en cada equipo A taldea (17-20) / B taldea (17-22) ARETO FUTBOLA: 2 TALDE/ 2 EQUIPOS Jokalariak talde bakoitzean / Jugadores-as en cada equipo: 9-13 Zehaztapen guztiak ikusteko, “Taldeak eratzeko irizpideak” dokumentua begiratu web-ean. Consulta el documento de “Criterios para la confección de equipos”, en la 17 web.


Saskibaloia Ropa: La ropa para la competición se venderá en Behekosoloa. Mochila: es obligatoria en 3º de Primaria y para nuevos participantes de 4º. Federados: A partir de 3º de ESO los participantes pueden ser inscritos en deporte federado o escolar. Ficha de Federación: los jugadores y jugadoras federados deberán abonar unos 105€ en concepto de ficha, al comienzo de la temporada, más 12€ del reconocimiento médico. * Servicio de Bus: No habrá servicio de bus en los entrenamientos extra*. En los entrenos de pretemporada de agosto-septiembre no hay servicio de bus.

Arropa: Behekosoloan txapelketetara joateko arropa salduko da. Motxila derrigorrezkoa da LH 3n, eta LH 4ko ikasle berrientzat Federatuak: DBH 3tik gora, kirol federatuan edo eskolarrean inskribatuak izango dira. Fitxa: Jokalari federatuek 105 €ko fitxa ordaindu beharko dute, gutxi gora-behera, denboraldiaren hasieran, eta azterketa medikoaren 12€ak. * Bus zerbitzua: Entrenu extretan*, ez dago bus zerbitzurik Aurredenboraldia: abuztu-iraileko entrenamenduetan ez dago bus zerbitzurik.

Ordua

Astelehen

Astearte

Asteazken

Ostegun

Ostiral

14:3015:30

-

-

-

-

BATX 2* 14:45-15:45 Extra*

15:3016:30

DBH 2-3-4

BATX 1-2 DBH 1

DBH 2-3-4

BATX 1-2 DBH 1

DBH 1-2 (A taldeak)* DBH 3-4 BATX 1-2 Extra*

16:3017:40

DBH 2 LH 3-4

DBH 1 LH 5-6

DBH 3-4 LH 3-4

BATX 1-2 LH 5-6

LH 6 A taldea* Extra*

18

Hondakinen bilketa: Partida amaitutakoan, batu zure hondakinak eta bota dagokion ontzira: botilak, zapiak, poltsak, etab.


Hockey—Patinaia Lugar: Frontón de Primaria. Ropa: Daremos más información a principio de temporada, pero los participantes deberán traer: el stick, patines en línea y protectores (coderas, rodilleras y casco). Competición: Participarán en los encuentros escolares que organice la Federación.

Lekua: Lehen Hezkuntzako frontoia. Arropa: Denboraldiaren hasieran, zehatzago informatuko dugu, baina partehartzaileak ondokoak ekarri beharko ditu: stick-a, lerrokako patinak eta babesgarriak (ukondokoak, belaunetakoak eta kaskoa). Txapelketa: Federazioak antolatzen dituen Eskola Kiroleko topaketetan parte hartuko dute.

Ordua

Astelehen

Astearte

Asteazken

Ostegun

Ostiral

16:3017:40

LH 3

LH 4-5-6

LH 3

LH 4-5-6

-

Gaitzetsi itzazu edozein indarkeria mota edo jarrera desegokiak. Rechaza cualquier forma de violencia o de conducta inadecuada.

19


Gorputza eta osasuna Lugar:

Lekua:

Aula Polivalente de Behekosoloa.

Behekosoloko gela polibalioduna. Jarduerak:

Actividades: Incluye yoga, pilates, body pump, aerobic, body combat, gap, etc.

Programak, ekintza ezberdinak ditu barne: yoga, pilates, body pump, aerobic, body combat, gap, etab. Elikadurari buruzko aholkuak ere eskainiko dira.

TambiĂŠn se tratarĂĄn temas de salud y alimentaciĂłn.

Ordua

Astelehen

Astearte

Asteazken

Ostegun

Ostiral

15:3016:30

-

BATX 1-2 DBH 1-2-3-4

-

BATX 1-2 DBH 1-2-3-4

-

Ez esan zer egin behar duten, goza dezatela askatasunean eta har ditzatela beraiek erabakiak.

No les digas lo que deben hacer: que jueguen con libertad y que decidan por ellos o ellas mismas.

20


Defentsa pertsonala Lugar: Aula Polivalente de Behekosoloa.

Lekua: Behekosoloko gela polibalioduna.

Ropa: Uniforme oficial y obligatorio: 60,50 €. Cada cambio de cinturón costará alrededor de 12,10€.

Arropa: Uniformea, derrigorrezkoa: 60,50 € Gerrikoa aldatzea ,12,10 € inguru dira.

Actividades: Se trabajarán técnicas de defensa personal, basada en las artes marciales. La defensa personal consiste en técnicas de defensa ante una agresión ejercida por otra persona.

Jarduerak: Defentsa pertsonalerako teknikak landuko dira, borroka-arte tradizionaletan oinarrituak daudenak, alegia. Zer da defentsa pertsonala? Ekintza erasotzaile baten aurka erabiltzen diren teknikak.

Ordua

Astelehen

Astearte

Asteazken

Ostegun

Ostiral

15:3016:30

BATX 1-2 DBH 1-2-3-4

-

BATX 1-2 DBH 1-2-3-4

-

-

21


ESKUBALOIA Ropa:

Arropa:

El equipaje obligatorio para la competición, se venderá en Behekosoloa.

Txapelketetara joateko derrigorrezko ekipaia Behekosoloan salduko da.

Lekua:

Lugar:

Jolastokiko futbol zelaiko zelaietan entrenatuko da.

Se entrenará en los campos de fútbol 5 del patio.

.

Ordua

Astelehen

Astearte

Asteazken

Ostegun

Ostiral

15:3016:30

DBH 1-2

DBH 3-4 BATX

DBH 1-2

DBH 3-4 BATX

-

16:3017:40

LH 3-4

LH 5-6

LH 3-4

LH 5-6

-

Gogoan izan: zure jarrera eredu da seme-alabentzat.

Recuerda: tu actitud es un ejemplo para tus hijas e hijos. 22


Xakea

Oferta: La inscripción se hará para un día. Material: Behekosoloa dispondrá del material necesario. Monitores: Miembros de la asociación de Ajedrez de Erandio. Competición: Participarán en las competiciones de ajedrez organizadas por Deporte Escolar.

Eskaintza: Izena ematerakoan egun bat aukeratuko da. Materiala: Behekosoloak jarriko du behar den materiala. Monitoreak: Erandioko xake elkarteko partaideak. Txapelketa: Lehiaketa aukeratzen dutenek xakeko eskola kirola txapelketan sartuko ditugu.

Ordua

Astelehen

Astearte

Asteazken

Ostegun

Ostiral

16:3017:40

LH 3-4-5-6

LH 3-4-5-6

LH 3-4-5-6

LH 3-4-5-6

-

23


Eskia Salidas: Se realizarán tres salidas por curso, y una de ellas será durante las vacaciones de Navidad para que los participantes en competiciones de Deporte Escolar puedan acudir. Se procurará organizar una segunda salida para dichos participantes durante un fin de semana en el que no haya competición. El calendario de salidas se comunicará a través de la WEB.

Irtenaldiak: Hiru irteera egongo dira, eta euretariko bat Gabonetako oporretan izango da Eskola Kiroleko txapelketan parte hartzen duten ikasleak joan ahal izateko. Bigarren irtenaldi bat antolatzen saiatuko dira Eskola Kiroleko lehiaketa duten ikasleentzat, partidarik ez dagoen asteburu batean. Ikasturte hasieran egutegia WEBean zehaztuko da.

Participantes en competiciones de Deporte Escolar: Los participantes en competiciones no podrán acudir a las salidas de fin de semana, cuando tengan competición. Excepciones: si todo el equipo llega a un acuerdo para cambiar un partido y logran gestionar el cambio a través del delegado/a, podrán acudir a la salida de esquí.

Eskola kiroleko parte hartzaileak: Eskola Kiroleko txapelketetan parte hartzen duten ikasleak ezin dira joan asteburuan partida badute. Salbuespenak: talde osoa ados jartzen bada partida bat atzeratzeko eta aldaketa hau delegatuaren bidez kudeatzea lortzen badute, eski irtenaldietara joan daitezke.

Cobro: El precio variará según cada salida y se facturará a través del recibo.

24

Kobrantza: Prezioa irteeraren araberakoa da eta errezibo bidez fakturatzen da.


25


Dronotika Lugar: Edificio de Primaria. Oferta: Exclusivamente para alumnos y alumnas que en 5º de Primaria participaron en Kid’s kit-car. Se deberán elegir dos días a la semana (martes-jueves, lunesmiércoles) y el compromiso es para curso completo. Grupos: 5 mínimo; 15 máximo. Actividades: Diseño, construcción y programación de drones con el objetivo de ponerlos en funcionamiento e ir mejorándolos. Monitor: Exalumno/a de la Ikastola, con experiencia en investigación y competiciones.

Lekua: LHko eraikina. Eskaintza: Soilik LHko 5. mailan Kid’s kit-car proiektuan parte hartu duten ikasleentzat. Izen-ematea bi egunetarako egingo da (astelehen-asteazken, astearteostegun) eta konpromisoa ikasturte osorako da. Taldeak: gutxienez 5; gehienez, 15. Jarduerak: Dronak diseinatu, eraiki eta programatu, erabiliak izan daitezen eta hobetzen joateko. Monitorea: Lauroko ikasle-ohia, ikerketa eta lehiaketetan parte hartu duena.

Ordua

Astelehen

Astearte

Asteazken

Ostegun

Ostiral

16:3017:40

LH 6

LH 6

LH 6

LH 6

-

26


Kotxeak eraiki, diseinatu eta lehiatu: GOBLIN kategoria Lugar: Edificio de Primaria. Oferta en primaria: se deberán elegir dos días a la semana (martes-jueves, lunes-miércoles) y el compromiso es para curso completo. Grupos: 12 mínimo; 24 máximo. En caso de haber más solicitudes que plazas, se tendrá en cuenta a quien no realice otra actividad o los criterios que se definan. Actividades: con el objetivo de potenciar el desarrollo de las competencias transversales y técnicas, diseñar y construir coches eléctricos y medioambientalmente responsables para poder participar en carreras y continuar mejorando el prototipo. Tres ejes: tecnología y montaje, financiación y marketing. Monitor: exalumno/a de la Ikastola, con experiencia en investigación y competiciones. Familias: deberán participar y colaborar en las carreras propuestas por la organización.

Lekua: LHko eraikina. Eskaintza LHn: izen-ematea bi egunetarako egingo da (astelehenasteazken, astearte-ostegun) eta konpromisoa ikasturte osorako da. Taldeak: gutxienez 12; gehienez, 24. Plaza baino eskaera gehiago egotekotan, beste ekintzarik ez egitea edo zehaztuko diren irizpideak hartuko dira kontuan Jarduerak: zeharkako konpetentziak eta teknikoen garapena sustatu nahian, kotxe elektriko eta inguruarekiko jasangarriak diseinatu eta eraiki, lasterketetan parte hartu ahal izateko eta prototipoa hobetzen jarraitzeko. Hiru ardatz: teknologia eta muntaia, finantzaketa eta marketina. Monitorea: Lauroko ikasle-ohia, ikerketa eta lehiaketetan parte hartu duena. Familiak: erakundeak antolatzen dituen lasterketetan parte hartu eta lagundu beharko dute.

Ordua

Astelehen

Astearte

Asteazken

Ostegun

Ostiral

16:3017:40

LH 5-6

LH 5-6

LH 5-6

LH 5-6

-

27


LEGO Innovation Studio eta 3D Lugar: Edificio Bachiller. Actividades: Continuación de las actividades de Primaria, desde el punto de vista de FLL: conocer y acercarse a la competición de FLL, trabajar con la impresora en 3D, programación con arduino, etc. Oferta: Se deberá elegir un día a la semana ya que las sesiones son de dos horas. El compromiso es para curso completo. Monitor: Exalumno/a de la Ikastola, con experiencia en investigación y competiciones.

Lekua: Batxiler eraikina. Jarduerak: Robotikaren eta programazioaren munduan jarraitu ahal izateko First Lego League-ren ikuspuntutik: FLL dinamika ezagutu, 3D inprimagailuarekin lan egin, arduinopean programatu, etab. Eskaintza: Egun baterako izen-ematea, saioak bi ordukoak direlako. Konpromiso ikasturte osorako da. Monitorea: Lauroko ikasle-ohia, ikerketa eta lehiaketetan parte hartu duena.

Ordua

Astelehen

Astearte

Asteazken

Ostegun

Ostiral

15:3016:30

DBH 1

DBH 1

DBH 2-3-4

DBH 2-3-4

-

28


Kotxeak eraiki, diseinatu eta lehiatu: FORMULA 24 kategoria Lugar: Edificio de la ESO. Oferta: se deberá elegir un día a la semana, de dos horas de duración. El compromiso es para curso completo. Grupos: 12 mínimo; 24 máximo. En caso de haber más solicitudes que plazas, se tendrá en cuenta a quien no realice otra actividad o los criterios que se definan. Actividades: con el objetivo de potenciar el desarrollo de las competencias transversales y técnicas, diseñar y construir coches eléctricos y medioambientalmente responsables para poder participar en carreras y continuar mejorando el prototipo. Tres ejes: tecnología y montaje, financiación y marketing. Monitor: exalumno/a de la Ikastola, con experiencia en investigación y competiciones. Familias: deberán participar y colaborar en las carreras propuestas por la organización.

Lekua: DBHko eraikina. Eskaintza: izen-ematea egun baterako izango da bi orduko saioa baita. Konpromisoa ikasturte osorako da. Taldeak: gutxienez 12; gehienez, 24. Plaza baino eskaera gehiago egotekotan, beste ekintzarik ez egitea edo zehaztuko diren irizpideak hartuko dira kontuan. Jarduerak: zeharkako konpetentziak eta teknikoen garapena sustatu nahian, kotxe elektriko eta inguruarekiko jasangarriak diseinatu eta eraiki, lasterketetan parte hartu ahal izateko eta prototipoa hobetzen jarraitzeko. Hiru ardatz: teknologia eta muntaia, finantzaketa eta marketina. Monitorea: Lauroko ikasle-ohia, ikerketa eta lehiaketetan parte hartu duena. Familiak: erakundeak antolatzen dituen lasterketetan parte hartu eta lagundu beharko dute.

Ordua

Astelehen

Astearte

Asteazken

Ostegun

Ostiral

15:3016:30

DBH 2

DBH 2

-

-

-

29


Abesbatza / Drama Eskola ordutegian / En horario escolar

Abesbatza

Lugar: sala polivalente de Primaria. Actividades: participación en el coro de la Ikastola dos días a las semana. Se cantarán en grupo diferentes tonos, ritmos y estilos de música. Para participar es necesario disciplina y compromiso. Monitora: profesora de Primaria, miembro de un coro.

Lekua: Lehen Hezkuntzako areto nagusia. Jarduerak: astean bi egunetan Ikastolako abesbatzan parte hartzeko aukera. Taldean abestuko da hainbat tonu, erritmo, abiadura eta musika estilo landuz. Ekintzan parte hartzeko disziplina eta konpromisoa behar dira. Monitorea: Lehen Hezkuntzako irakaslea, abesbatza batean partaidea dena.

Ordua

Astelehen

Astearte

Asteazken

Ostegun

Ostiral

14:0014:30

LH 4-5-6

-

LH 4-5-6

-

-

Drama, in English Actividades: expresión corporal, mimo, teatro,… en inglés. Para participar es necesario disciplina y compromiso. Grupos: máximo de 22. Monitora: instructora nativa de inglés, con formación dramática.

Jarduerak: gorputz-adierazmena, mimoa, antzerkia, … ingelesez. Ekintzan parte hartzeko disziplina eta konpromisoa behar dira. Taldeak: gehienez, 20koak. Monitorea: ingeles hizkuntzako instruktorea, arte dramatikoan prestatua.

Ordua

Astelehen

Astearte

Asteazken

Ostegun

Ostiral

14:0014:30

-

LH 3

-

LH 4*

-

*Nota importante: los alumnos y alumnas de 4º no podrán inscribirse en ambas actividades. 30

*Ohar garrantzitsua: 4. mailako ikasleek ezin dute jarduera bietan izena eman.


Antzerki/ Ikus-entzunezkoak Lugar: Aulas de Behekosoloa. Actividades en Primaria: se trabajarán principalmente dinámicas y juegos para la introducción en el mundo del teatro y el audiovisual. Al final de curso, representarán una obra de teatro. Actividades en Secundaria: aunque la base es la interpretación, también se trabajarán otras disciplinas más cercanas al mundo del cine. Monitores: profesores y profesoras de una escuela de teatro.

Lekua: Behekosoloko gelak. Jarduerak LH-n: antzerki eta ikus-entzunezko munduan sartzeko dinamikak eta jolasak landuko dira gehien bat. Ikasturte amaieran antzezlan bat egingo dute. Jarduerak Bigarren Hezkuntzan: oinarria antzeztea bada ere, bestelako ezagutzak landuko dira, zinema mundutik hurbilago daudenak. Ikasturte amaieran laburmetraia egingo da. Monitoreak: antzerki eskola bateko irakasleak izango dira.

Ordua

Astelehen

Astearte

Asteazken

Ostegun

Ostiral

15:3016:30

BATX 1-2 DBH –1-2-3-4

-

BATX 1-2 DBH –1-2-3-4

-

-

16:3017:40

LH 5-6

LH 3-4

LH 5-6

LH 3-4

-

31


Bertsolaritza

Lugar: Edificio ESO. Actividades: Actividades de acercamiento al mundo del bersolarismo, desde la tradición hasta el verso improvisado, a través del conocimiento de melodías y música vascas.

Lekua: DBHko eraikina. Jarduerak: Bertso mundura hurbiltzeko jarduerak izango dira. Tradiziotik hasita bat-bateko bertsora doazen ekintzak egingo dira, euskal musikaren doinu eta abesti erreferenteak ezagutuz.

Ordua

Astelehen

Astearte

Asteazken

Ostegun

Ostiral

15:3016:30

BATX 1-2 DBH 1-2-3-4

BATX 1-2 DBH 1-2-3-4

-

-

-

“Neurriz eta errimaz kantatzea hitza horra hor zer kirol mota den bertsolaritza.” Xabier Amuriza

32


Rock-Musika

Monitor/a: el monitor/a les ayudará a tocar como un grupo. Les guiará en el proceso de componer canciones, y en el estilo de música que quieran tocar. Grupos: en caso de haber dos grupos el mismo día, los mayores ensayarán la segunda hora y la primera podrán estudiar. Oferta: se deberá elegir un día a la semana ya que las sesiones son de 2 horas. Instrumentos: La Ikastola dispone de batería. El resto de instrumentos serán aportados por los participantes del grupo. Se les indicará dónde guardarlos. Actuaciones: se les ayudará a que puedan actuar tanto en la Ikastola como fuera. Ordua 15:30-17:40

Monitorea: Rock talde bat bezala jotzen lagunduko die. Abestiak konposatzen eta taldeak nahi duen musika estiloan aritzen gidatuko ditu. Taldeak: egun berean bi talde egonez gero, nagusiek bigarren orduan estsaiatuko dute, lehen ordian ikasketara bideratuta. Eskaintza: egun baterako izen-ematea egingo da, saioak bi ordukoak direlako Instrumentuak: Bateria Ikastolan badago ere, ikasleek beste musika instrumentuak eduki behar dituzte. Ikastolan gordetzeko lekua utziko zaie. Emanaldiak: Ikastolan eta kanpoan emanaldiak egiteko bideak eskainiko zaizkie.

Astelehen

Astearte

Asteazken

Ostegun

Ostiral

BATX 1-2 DBH 1-2

BATX 1-2 DBH 1-2

DBH 3-4

DBH 3-4

-

33


Dantzak Lugar: Aula de Behekosoloa. Actividades: el objetivo es difundir el conocimiento de euskal dantzak y conocer diferentes estilos de danza moderna. Que la alumna o alumno disfrute a través de la expresión corporal. Se trabajará la capacidad de bailar tanto en grupo como de forma individual, y se mostrará el trabajo realizado a través de actuaciones en la celebraciones de la Ikastola. Monitora: profesora con experiencia tanto de euskal dantzak como de la danza moderna.

Lekua: Behekosoloko gelak. Jarduerak: Euskal dantzen ezagupena zabaltzea eta honekin batera Dantza modernoko hainbat estiloren adierazpideak ezagutzea da helburua. Ikasleak gorputza adierazpideen bidez gozatzea. Taldeka zein bakarka dantzatzeko gaitasuna landu eta emaitzak ezagutaraztera ematea, Ikastolak antolatutako ekitaldietan biziki parte hartzeko aukera emanez. Monitorea: euskal dantzetan hasi eta dantza modernora jauzia eman duen irakaslea.

Ordua

Astelehen

Astearte

Asteazken

Ostegun

Ostiral

15:3016:30

BATX 1-2 DBH 1-2-3-4

-

BATX 1-2 DBH 1-2-3-4

-

-

16:3017:40

LH 5-6

LH 3-4

LH 5-6

LH 3-4

-

Argien kontsumo arduratsua: Amatatu beti gelako argiak entsaioak amaitzerakoan.

34


Sukaldaritza Lugar: Aula de cocina de la Ikastola. Actividades: Con la supervisión del cocinero de la Ikastola, trabajarán habilidades necesarias para cocinar: cortar, cocer, freir, etc. Elaborarán recetas fáciles para disfrutar de la cocina. Días: En Primaria la inscripción se realizará para un día, es decir, lunes o miércoles. Grupos: Serán de un mínimo de 10 participantes y de un máximo de 20. En caso de haber más solicitudes que plazas, se realizará un sorteo. Monitorea: Cocinero de la Ikastola.

Lekua: Ikastolako Sukalde-gela. Jarduerak: Ikastolako sukaldariaren gidaritzapean, sukalderako trebetasunak landu: ebaki, egosi, frijitu… Osasun eta gusturako espazio bat sortuz, gazteek errezeta errazak prestatuko dituzte. Egunak: Lehen Hezkuntzan, izenematea egun baterako izango da, hau da, astelehena edo asteazkena. Taldeak: Gutxienez 10 ikasle eta gehienez 20koak izango dira. Eskari gehiago egonez gero, zozketaren bidez esleituko dira plazak. Monitorea: Ikastolako sukaldaria.

Ordua

Astelehen

Astearte

Asteazken

Ostegun

Ostiral

15:3016:30

DBH 1-2

-

-

-

-

16:3017:40

LH 5-6

-

LH 5-6

-

-

Hondakinen bilketa: Sukaldeko hondakin bakoitza dagokion ontzira bota. Eskerrik asko!!! 35


Panderoa Lugar: Aulas de Primaria o Behekosoloa. Actividades: Adquirir nociones básicas para tocar el pandero referentes de la música vasca. Trabajar la competencia grupal e individual y mostrar los resultados, participando activamente en las celebraciones de la Ikastola. Pandero: Se deberá traer de casa. NOTA IMPORTANTE: Para garantizar la efectividad, la actividad se desarrollará un solo día. El alumno/a elegirá un día y los grupos se crearán según las solicitudes (entre 2 y 6). Dados los recursos necesarios (coste del monitor adicional al asumido por Lauro), se deberá abonar una cuota por esta actividad, según el número de alumnos y alumnas participantes. El compromiso es para el curso completo. Monitor: Profesor de pandero.

Lekua: Lehen Hezkuntzako gelak edo Behekosoloa. Jarduerak: Ikasleak euskal musikaren erreferenteak panderoan jotzeko gutxieneko trebetasunak eskuratzea. Taldeka zein bakarka jotzeko gaitasuna landu eta emaitzak ezagutaraztera ematea, Ikastolak antolatutako ekitaldietan biziki parte hartzeko aukera emanez. Panderoa: Etxetik ekarri behar da. OHAR GARRANTZITSUA: Ekintzaren eraginkortasuna bermatzeko, trikitixa astean behin baino ez da izango. Ikasleak eguna aukeratuko du eta kopuruaren arabera taldeak sortuko dira (2-6koak izanik). Baliabideak direla eta (monitorerako Laurok ordaintzen duena gaineko diferentzia), ekintza honek ikasle kopuruaren arabera aparteko kuota izango du. Konpromisoa ikasturte osorako da. Monitorea: Pandero irakaslea.

Ordua

Asteazken

Astelehen

Astearte

DBH 1-2-3-4

DBH 1-2-3-4

15:3016:30

(maila aurreratua) (maila aurreratua)

16:3017:40

(maila aurreratua) (maila aurreratua)

36

LH 3-4-5-6

LH 3-4-5-6

Ostegun

Ostiral

DBH 1-2-3-4

DBH 1-2-3-4

(hasiera maila)

(hasiera maila)

-

LH 3-4-5-6

LH 3-4-5-6

(hasiera maila)

(hasiera maila)

-


Trikitixa Lugar: aulas de Primaria o Behekosoloa. Actividades: Adquirir nociones básicas para tocar en la trikitixa referentes de la música vasca. Trabajar la competencia grupal e individual y mostrar los resultados, participando activamente en las celebraciones de la Ikastola. Monitor/a: Profesor de trikitixa, con mucha experiencia. NOTA IMPORTANTE: Para garantizar la efectividad, la actividad se desarrollará un solo día. El alumno o alumna elegirá un día y los grupos se crearán según las solicitudes (entre 2 y 6). Dados los recursos necesarios (coste del monitor adicional al asumido por Lauro y alquiler de las trikis), se deberá abonar una cuota por esta actividad, según el número de alumnos y alumnas participantes. El compromiso es para el curso completo. Acordeón: La Ikastola facilitará la acordeón para las clases. Dependiendo del nivel de cada participante, el monitor ayudará en el alquiler de un acordeón para su uso en casa.

Ordua

Astelehen

Astearte

DBH 1-2-3-4

DBH 1-2-3-4

15:3016:30

(maila aurreratua) (maila aurreratua)

16:3017:40

(maila aurreratua) (maila aurreratua)

LH 3-4-5-6

LH 3-4-5-6

Lekua: LHko gelak edo Behekosoloa. Jarduerak: Ikasleak euskal musikaren erreferenteak soinuan jotzeko gutxieneko trebetasunak eskuratzea. Taldeka zein bakarka jotzeko gaitasuna landu eta emaitzak ezagutaraztera ematea, Ikastolak antolatutako ekitaldietan biziki parte hartzeko aukera emanez.

Monitorea: Trikitixa irakaslea, hainbat urtetako eskarmentua duena. OHAR GARRANTZITSUA: Ekintzaren eraginkortasuna bermatzeko, trikitixa astean behin baino ez da izango. Ikasleak eguna aukeratuko du eta kopuruaren arabera taldeak sortuko dira (26koak izanik). Baliabideak direla eta (monitorerako Laurok ordaintzen duena gaineko diferentzia eta trikiaren alokairua), ekintza honek ikasle kopuruaren arabera aparteko kuota izango du. Konpromisoa ikasturte osorako da. Soinua: Trikitia Ikastolak ipiniko ditu eskura, klase orduan. Norberaren jakintzamailaren arabera, soinua etxean alokatzeko, monitoreak bideratuko du. Asteazken

Ostegun

Ostiral

DBH 1-2-3-4

DBH 1-2-3-4

(hasiera maila)

(hasiera maila)

-

LH 3-4-5-6

LH 3-4-5-6

(hasiera maila)

(hasiera maila)

-

37


Kooperazio proiektua: irakurketa konpartitu Lekua: Lehen Hezkuntzako gelak.

Lugar: Aulas de Primaria.

Jarduerak: Irakurketa sustatzeko saioak, Lehen Hezkuntzako 2. mailako ikasleekin, talde txikitan.

Actividades: Sesiones de apoyo y animación a la lectura con el alumnado de 2º de Primaria, en pequeños grupos.

Prestakuntza: Batxilerreko ikasleek Lehen Hezkuntzako irakasle eta koordinatzaileen jarraibide eta argibideak hartuko dituzte saio hauek gidatzeko.

Formación: El alumnado de Bachiller inscrito recibirá las instrucciones y directrices del profesorado y coordinadores de Primaria para orientar dichas sesiones. Matrícula: El alumnado inscrito en esta actividad no deberá abonar los 56 € de matrícula.

Matrikula: Ekintza honetan izena ematen duen ikasleak ez du 56 €ko matrikula ordainduko.

Prácticas: Estas horas son computables como prácticas del título oficial de Monitor de tiempo libre.

Praktikak: Ordu hauek Aisialdi-monitore titulu ofizialerako praktika moduan zenbatu daitezke.

Ordua

Astelehen

Astearte

Asteazken

Ostegun

Ostiral

15:3016:30

Batx. 1

Batx. 1

Batx. 1

Batx. 1

-

14:3015:30

-

-

-

-

Batx. 1

38


Sormena lantzeko jarduerak Lugar: edificio de Primaria.

Lekua: Lehen Hezkuntzako eraikinean.

Descripción del taller: El alumno o alumna, a través de su iniciativa y trabajo en equipo con sus compañeros y compañeras, realizará manualidades obteniendo un producto, utilizando diferentes recursos. Actividades: pintura, figuras de barro, dibujo, papiroflexia, adornos creados a partir de materiales reciclados, creación de logos y chapas, etc.

Tailerraren deskribapena: Ikasleak bere ekimenaren bidez eta beste ikaskideekin taldean lan eginez produktuak eta tresnak garatuko ditu horretarako baliabide ezberdinak erabiliz. Eremuak; margoketa, buztina, marrazketa, papiroflexia, material berrerabilgarriekin apaingarriak sortu, logotipoak sortu eta txapak egin, etab.

Oferta: La inscripción se hará para un día a la semana, lunes o martes, y los grupos se crearán según el número de inscripciones (entre 5 y 22).

Eskaintza: Egun bat astean aukeratuko da, astelehen edo astearte, eta taldeketak kopuruen arabera egingo dira (5-22 bitartean).

Servicio de BUS: Se utilizarán los servicios habituales de la Ikastola.

BUS zerbitzua: Ikastolako ohiko bus zerbitzua erabiliko da.

Ordua

Astelehen

Astearte

Asteazken

Ostegun

Ostiral

16:3017:40

LH 3-4

LH 3-4

-

-

-

39


Esperimentazioa eta ikerketa Lugar: edificio de Primaria.

Lekua: Lehen Hezkuntzako gelak.

Descripción del taller: El alumno o alumna, a través de su iniciativa y trabajo en equipo con sus compañeros y compañeras, realizará experimentos con diferentes recursos. En este taller se trabajarán los siguientes campos: física, química, geología y biología. Oferta: La inscripción se hará para un día a la semana y los grupos se crearán según el número de inscripciones (entre 5 y 15). Servicio de BUS: Se utilizarán los servicios habituales de la Ikastola.

Tailerraren deskribapena: Ikasleak bere ekimenaren bidez eta beste ikaskideekin taldean lan eginez esperimentuak garatuko ditu horretarako baliabide ezberdinak erabiliz. Tailer honetan ondoko eremuak landuko dira: fisika, kimika, geologia eta biologia . Eskaintza: Egun bat astean aukeratuko da eta taldeketak kopuruen arabera egingo dira (5-15 bitartean). BUS zerbitzua: Ikastolako ohiko bus zerbitzua erabiliko da.

Ordua

Astelehen

Astearte

Asteazken

Ostegun

Ostiral

16:3017:45

LH 3-4

LH 3-4

LH 3-4

LH 3-4

-

40


Batxilerreko Titulazio bikoitza, ingelesez Título Dual de Bachiller, en inglés Programa: Ofrece al alumnado la posibilidad de obtener la titulación del Bachillerato Americano, simultáneamente a la obtención del título de Bachiller LOGSE, trabajando las competencias de lengua inglesa, digital y aprender a prender y autonomía personal. Características: Se trata de un curso on-line, y en inglés, con un instituto americano, por el que se obtienen los 6 créditos requeridos. Cursos: Se puede cursar a partir de 2º de ESO, en dos, tres o cuatro años. Tutores y tutoras: El alumno o alumna dispondrá de un tutor/coordinador en Lauro y un tutor americano, con el que se puede contactar en cualquier momento. Responsable del programa: www.academica.school Organización de trabajo: El alumno o alumna realizará el trabajo en casa, con su propio ordenador, a través de una cuenta Skype, no en Ikastola. Por lo tanto, no disponen de bus de extraescolares. Matrícula: Además de en Alexia, la matrícula oficial se realiza en Academica, según instrucciones. Cuota: Para este curso se abonará una cuota que se detallará junto con el programa, a las familias interesadas. Si se realiza sólo esta actividad extraescolar, no se abonará la matrícula de 56 €.

Programa: Batxilerreko Titulazioa amerikarra lortzeko aukera ematen dio ikasleari, LOGSE Batxilergoarekin batera, ondoko konpetentziak landuz: ingelesa, digitala eta ikasten ikasi eta norberaren autonomia. Ezaugarriak: On-line bidezko ikastaroa da, Institutu amerikar batekin elkarlanean beharrezkoak diren 6 kredituak lortuz. Ikastaroa: DBHko 2. mailatik aurrera burutu daiteke, bi, hiru edo lau urtetan. Tutoreak: Ikasleak tutore/koordinatzaile bat izango du Lauron eta beste tutore bat institutu amerikarrean, une oro berarekin kontaktuan jarri daitekeena. Programako arduraduna: www.academica.school Lanaren antolaketa: Ikasleak etxean egingo du lan, norberaren ordenagailuaren bidez, Skype kontuarekin, ez Ikastolan. Beraz, ez du eskolaz kanpoko bus zerbitzurik Matrikula: Alexian egiteaz gain, matrikula ofiziala egin behar da Academica-n, jarraibideen arabera. Prezioa: Ikastaroak kuota bat izango du, programarekin batera interesa duten familiei zehaztuko zaiena. Eskolaz kanpoko jarduera hau burutzen den bakarra bada, ez da 56 €ko matrikularik ordainduko.

41


HABE 3 eta EGA prestatzeko ikastaroak Lugar: edificio de Bachiller.

Lekua: Batxilerreko eraikina.

Objetivos: Preparación a la convocatoria cerrada de HABE 3, y preparación a la convocatoria libre de EGA (nivel 12 de euskaltegi). Al inicio del curso, se realizará un examen al alumnado para verificar su nivel. Precio: Según el número de inscritos, el precio será entre 25 y 40 € mensuales, hasta cubrir un cupo de 50 horas anuales de curso. El contrato es anual y, por lo tanto, el compromiso del alumno o alumna también: no se admitirán bajas y la cuota se abonará íntegramente. Si se realiza sólo esta actividad extraescolar, no se abonará la matrícula de 56 €. Condiciones para crear grupo: Mínimo de 11 participantes y máximo de 18. Sesiones: Un día a la semana (martes o miércoles), dos horas. Profesorado: Ulibarri Euskaltegia. Servicio de BUS: Se utilizarán los servicios habituales de la Ikastola.

Helburuak: HABE 3ko deialdi itxirako prestaketa eta EGA (euskaltegiko 12. urratsa) deialdi librerako prestaketa. Ikastaroaren hasieran mailaketa proba egingo da ikasleen hasierako maila egiaztatzeko. Prezioa: Ikasle kopuruaren arabera, 25 eta 40 € bitartekoa izango da, 50 orduko ikastaroak bete arte. Kontratua ikasturte osorako da, eta beraz, ikasleak kurtso osorako emango du izena: ez dira bajak onartuko eta kuotak osorik ordainduko dira. Taldea sortzeko baldintzak: Gutxienez 11 ikasle eta gehienez 18 izango dira. Saioak: Astean egun batean (astearte edo asteazken), bi ordukoa. Irakasleak: Ulibarri Euskaltegia. BUS zerbitzua: Ikastolako ohiko bus zerbitzua erabiliko da.

Ordua

Astelehen

Astearte

Asteazken

Ostegun

Ostirala

15:3017:40

-

BATXILER 1-2

BATXILER 1-2

-

-

42


Txinera, ekialdeko ohiturak eta kultura Lugar: edificio de la ESO.

Lekua: DBHko eraikina.

Actividades: Además de adquirir nociones de la lengua china, se trabajarán contenidos de la cultura oriental. Preparación para títulos oficiales. Posibilidad de solicitar becas para estancias en China en verano.

Oferta: Se debe elegir un día a la semana, de una sesión de dos horas: martes o miércoles. Los grupos tendrán como mínimo 5 participantes. En caso de ser grupos más pequeños, se repercutiría en el precio.

Precio: El coste de esta actividad no está incluido en la cuota de Deporte Escolar y Actividades Culturales y tendrá un precio de 54 €, en 8 cuotas. El contrato es de curso completo, por lo que el compromiso de inscripción es para todo el curso y no se admitirán las bajas una vez realizada la inscripción. Si se realiza solo esta actividad extraescolar, no se abonará la matrícula de 56 €.

Profesorado: Mediante colaboración con el “Centro de estudios Chino Lu Xun”.

Ekintzak: Txinera ikasteaz gain, ekialdeko kulturaren edukiak ere landuko dira. Azterketa ofizialen prestaketa. Udan, Txinara joateko diru-laguntzak eskatzeko aukera.

Eskaintza: Astean egun bat aukeratu behar da, bi orduko saiorako: astearte edo asteazkena. Taldeak, gutxienez, 5 ikaslekoak izango dira. Taldea txikiagoa izanez gero, prezioa aldatuko litzateke.

Prezioa: Ekintza honetako prezioa ez dago Eskola Kirola eta Kultur Ekintzen erreziboan barne, eta 54 €ko prezioa izango du, 8 kuotatan. Kontratua ikasturte osorako da, beraz, ikasleen konpromisoa ere kurtso osorako izan behar da eta ez da bajarik onartuko behin izena emanda. Eskolaz kanpoko jarduera hau burutzen den bakarra bada, ez da 56 €ko matrikularik ordainduko.

Irakasleak: Kanpoko ikasketa zentroaren bitartez “Centro de estudios Chino Lu Xun”.

Ordua

Astelehen

Astearte

Asteazken

Ostegun

Ostiral

15:3017:40

-

BATX 1-2 DBH 1-2-3-4

BATX 1-2 DBH 1-2-3-4

-

-

43


First titulua Lugar: edificio de la ESO.

Lekua: DBHko eraikina.

Oferta: Curso de 30 semanas para la

Eskaintza: FIRST titulua lortzeko 30

obtención del título FIRST. Está previsto que la duración de la inscripción sea de dos cursos para presentarse al título, aunque podrá variar según el perfil del alumno o alumna. La inscripción se debe realizar para un día: lunes o jueves.

asteko ikastaroa. Titulua lortzeko, izen-ematea bi ikasturtez egin behar dela aurreikusten da, baina ikaslearen perfilaren arabera ere izango da. Izen-ematea astero egun baterako da: astelehena edo ostegun.

Grupos:

18 ikasleko taldeak izango dira. FIRST mailan onartua izateko eta taldeak antolatzeko ezinbestekoa izango da hasierako froga bat pasatzea, irailean.

Serán de un mínimo de 11 alumnos/as y un máximo de 18. Será necesario pasar una prueba de nivel para ser aceptado en el nivel FIRST y hacer los grupos, que se realizará en septiembre.

Profesorado: nativos de habla inglesa, titulados y con experiencia, a través de St. George English Academy.

Precio: El precio es de 451 € por curso de 60 horas distribuido en dos pagos: 240 € al ser admitido en el nivel y 211 € en febrero 2019. Si se realiza solo esta actividad extraescolar, no se abonará la matrícula de 56 € de Lauro.

Compromiso: se solicita compromiso de asistencia y puntualidad desde el comienzo. No se admiten bajas y la cuota se abonará siempre íntegra.

Taldeak: Gutxienez 11 eta gehienez

Irakasleak: Ingeleseko irakasle natiboak dira, tituludunak eta esperientzia dutenak. St. George English Academy-ren bitartez bideratuko da.

Prezioa: 60 orduko ikastaroaren prezioa 451€koa da: 240 € dagokion mailan onartua denean, eta 211 € 2019ko otsailean. Eskolaz kanpoko jarduera hau burutzen den bakarra bada, ez da 56 €ko matrikularik ordainduko. Konpromisoa: asistentzia eta puntualtasun konpromiso eskatzen da, hasieratik. Ez dira bajak onartuko eta kuota beti osorik ordainduko da. FIRST azterketa:

Examen de FIRST: se podrá realizar en la propia Ikastola.

Ikastolan bertan egin daiteke.

Servicio de BUS:

BUS zerbitzua: Ikastolako ohiko bus zerbitzua erabiliko da.

Se utilizarán los servicios habituales de la Ikastola. Ordua

Astelehen

Astearte

Asteazken

Ostegun

Ostirala

15:3017:40

DBH 3-4 BATX 1-2

-

-

DBH 3-4 BATX 1-2

-

44


Advanced titulua Lugar: edificio de Bachiller.

Lekua: Batxilerreko eraikina.

Oferta: Curso de 30 semanas para la obtención del título ADVANCED de Cambridge. Está previsto que la duración de la inscripción debe ser de dos cursos para presentarse al título, aunque podrá variar según el perfil del alumno o alumna. La inscripción se debe realizar para un día: lunes o jueves. Grupos: Serán de un mínimo de 11 alumnos/as y un máximo de 18. Será necesario pasar una prueba de nivel para ser aceptado en el nivel ADVANCED y hacer los grupos, que se realizará en septiembre. Profesorado: nativos de habla inglesa, titulados y con experiencia, a través de St. George English Academy.

Eskaintza: ADVANCED titulua lortzeko 30 asteko ikastaroa. Titulua lortzeko, izen-ematea bi ikasturtez egin behar dela aurreikusten da, baina ikaslearen perfilaren arabera ere izango da. Izen-ematea astero egun baterako da: astelehena edo ostegun. Taldeak: Gutxienez 8 eta gehienez 15 ikasleko taldeak izango dira. ADVANCED mailan onartua izateko eta taldeak antolatzeko ezinbestekoa izango da hasierako froga bat pasatzea, irailean. Irakasleak: Ingeleseko irakasle natiboak dira, tituludunak eta esperientzia dutenak. St. George English Academy-ren bitartez bideratuko da.

de asistencia y puntualidad desde el comienzo. No se admiten bajas y la cuota se abonará siempre íntegra.

Prezioa: 60 orduko ikastaroaren prezioa 451€koa da: 240 € dagokion mailan onartua denean, eta 211 € 2019ko otsailean. Eskolaz kanpoko jarduera hau burutzen den bakarra bada, ez da 56 €ko matrikularik ordainduko. Konpromisoa: asistentzia eta puntualtasun konpromiso eskatzen da, hasieratik. Ez dira bajak onartuko eta kuota beti osorik ordainduko da

Examen de ADVANCED: se podrá realizar en la propia Ikastola.

ADVANCED azterketa: Ikastolan bertan egin daiteke.

Precio: El precio es de 451 € por curso de 60 horas distribuido en dos pagos: 240 € al ser admitido en el nivel y 211 € en febrero 2019. Si se realiza solo esta actividad extraescolar, no se abonará la matrícula de 56 € de Lauro.

Compromiso: se solicita compromiso

Servicio de BUS: Se utilizarán los servicios habituales de la Ikastola.

BUS zerbitzua: Ikastolako ohiko bus zerbitzua erabiliko da,.

Ordua

Astelehen

Astearte

Asteazken

Ostegun

Ostirala

15:3017:40

BATX 1-2

-

-

BATX 1-2

45


Frantsesa Oferta: El nivel ofertado será “Inicial” y/o para el alumnado que haya cursado algún año de francés en la E.S.O.

Eskaintza: Eskainiko den maila “Hasiera”koa izango da edota DBHko mailaren batean frantsesa eman duten ikasleentzat.

Precio: El coste de esta actividad no está incluido en la cuota de Deporte Escolar y Actividades Culturales y tendrá un precio diferenciado.

Prezioa: Ekintza honetako prezioa ez dago Eskola Kirola eta Kultur Ekintzen erreziboan barne, eta aparteko prezioa izango du.

Oferta: Se trata de sesiones de dos horas y se deberá elegir un día, martes o miércoles.

Eskaintza: Bi orduko saioak izango dira, eta egun bat aukeratu behar da: asteartea edo asteazkena.

Profesorado: Mediante colaboración con centro de estudios externo.

Irakasleak: Kanpoko ikasketa zentroaren bitartez.

Servicio de BUS: Se utilizarán los servicios habituales de la Ikastola, excepto los viernes.

BUS zerbitzua: Ikastolako ohiko bus zerbitzua erabiliko da, ostiralean izan ezik.

Ordua

Astelehen

Astearte

Asteazken

Ostegun

Ostirala

15:3017:40

-

BATX 1-2

BATX 1-2

-

-

46


Otras actividades, fuera de la Ikastola

La lectura es la base de tu futuro. Gran parte del fracaso escolar se debe a los problemas de lectura Un nuevo método de lectura que te transformará a nivel personal y académico. Aprenderás más porque leerás más rápido y asimilarás mucha más información. Mejorarán tus resultados académicos. Aumentará tu capacidad de atención y concentración. Triplicarás o cuadruplicarás tu actual velocidad de lectura. Incrementarás tu actual comprensión lectora a niveles próximos o superiores al 70%. Podrás leer, cuando menos, tres libros por semana. Erradicarás los vicios y malos hábitos generados por la lectura tradicional. Ahorrarás mucho tiempo, lo que te permitirá dedicarte a otro tipo de actividades. Incrementarás tu afición por la lectura estableciendo una inmejorable relación con el libro. Método de lectura de alto rendimiento on-line lekturalia@lekturalia.com prakagorri@prakagorri.eus 687884813

Beste jarduera batzuk, Ikastolatik kanpo

Irakurketa, zure etorkizunaren oinarri Eskola porrotaren hein handi bat irakurketa-arazoek sortua da. Maila pertsonalean zein akademikoan eraldatuko zaituen irakurketa metodo berria. Gehiago ikasiko duzu, azkarrago irakurri eta informazio askoz gehiago barneratuko duzulako. Emaitza akademikoak hobera egingo dute. Zure arretaeta kontzentraziogaitasuna gehitu egingo dira. Zure egungo irakurketa abiada hiru edo laugatik biderkatuko duzu. Zure egungo irakurketa-ulermena %70 ingurura edo goragora jasoko duzu. Astero, gutxienez, hiru liburu irakurri ahal izango dituzu. Ohiko irakurketak sorrarazitako aje eta ohitura txarrak errotik ezabatuko dituzu. Denbora asko aurreztuko duzu, beste ekintza batzuetarako asti gehiago izanez. Zure irakurzaletasuna nabarmen handituko duzu, liburuarekiko harremana maila hobezinean ezarriz. Goi Mailako Irakurketa-Metodologia, on line lekturalia@lekturalia.com prakagorri@prakagorri.eus 687884813

47


LAURO IKASTOLA Goitiko-Antsobiaga, 2 48180 LOIU

www.lauroikastola.eus

48

Eskaintza liburuxka 18 19  
Eskaintza liburuxka 18 19  
Advertisement