Issuu on Google+

a r t• b e a u t y• b o l d

La ur i e Edwa r d

www. l a ur i e e dwa r d. c om

phot ogr apher

www. l a ur i e e dwa r d. c om | i nf o@l a ur i e e dwa r d. c om


a r t• b e a u t y• b o l d

J o s hu aGi l y a r d Mo d e l

www. l a ur i e e dwa r d. c om | i nf o@l a ur i e e dwa r d. c omJoshua gilyard