Schoulbuet 2014-2015

Page 1

Campu

20

Schoulbuet Campus 2014/2015

2011 /2012

New

N e w s le t t e r


I N HALT / SOMM AI RE

Editora l 1

M a is on de s J eune s

S c hulb eg inn 2014 -2015

2

S c houlsp or tda g 27

Gr unds c hule Zyklus 1

3

Elterevere enegung S c hët ter

29

Gr unds c hule Zyklen 2, 3 & 4

6

Po lice : Rent ré e de s c la ss e s

30

N ewslet ter 10

En Da g ma m Fier s c hter

33

A bwes enheit und Freis tellung

Ve ia nen 2014

34

H ilf s einr ic htungen 11

A m D é ierenpa r k

35

S c hulauf sic ht 12

S c houlaus f lug vum Cyc le 1

36

S ic her heit auf dem S c hulgelä nde

Sur f s t du no c h- o der lebs t du s c hon ?

38

11

13

25

S c hulm e dizin 14

S c houlb ib liot hé ik 4 0

S c hult ra nsp or t 2014 -2015

A k t ivité iten a m Cyc le 2. 2

16

S c houlb ib liot he ik 19 M a is on Rela is

19

Pla n d’enc adrem ent p er is co la ire - PEP

20

Per s onnes en c ha rge de l’éla b orat ion et du suivi du PEP

21

S c houlrege len 22 S c houlfe s t 2014

23

L a s ep S c het ter

24

42


2014   2015 DE SCHETTER SCHOULBUET En neit Schouljoer, nei Erausfuerderungen … Mir hoffen dir hat alleguer eng flott Vakanz mee lues a lues geet dës schéin Zäit op en Enn an de 15.September fänkt d’Schoul erëm un. Fir di eng bedeit et einfach e weidert Joer an der Schoul zu Minsbech mee fir anerer ass et en neie Schrëtt am Liewen well si elo an de Precoce, de Cycle 2.1 oder an der Lycée kommen. An och fir d’Elteren ass de Schoulufank ëmmer erëm en extraen Dag. Fir dat mir alleguer sou gutt ewéi méiglech an dat neit Joer erakommen fannt dir an dëser Brochure all déi praktesch Informatiounen iwwer d‘Schoul, d’Maison Relais an déi ausserschoulesche Aktivitéiten. D’Léierpersonal an d’Personal vun der Maison Relais stinn Iech och wie ëmmer fir all weider Froen zur Verfügung . Si wäerte probéieren op eng flott Aart a Weis alle Kanner dat néidegt Wëssen ze vermëttelen dat si fir hire weidere Wee an dëser ëmmer méi komplexer Welt brauchen. An och d’Elterevertrieder an d’Elterevereenegung si fir Iech do wann dir Froen hutt a Saache Schoul oder wann dir wëllt mathëllefen bei Aktivitéiten déi fir d’Kanner organiséiert ginn. Säit dem läschte Schouljoer schaffe Schoul an d’Maison Relais all Joer e „plan d’encadrement périscolaire“ aus deen d’Zesummenaarbecht um Schoulcampus regelt. Am Kader vun dësem PEP konnt d’Läscht Joer scho sou munchen Oflaf besser organiséiert ginn a mir wäerten och weiderhin dru schaffen dës Zesummenaarbecht ze optimiséieren. Um Plang vum Ausbau vun de Schoulinfrastrukturen si mir leider net esou weider komm wie mer eis dat virgestallt haten well sech am Kader vun der Renovéierung vun der aler Schoul erausgestallt huet dat mir hei musse prinzipiell Décisiounen huelen wat di zukünfteg Notzung vum Site an der Dällt ugeet. D‘Uleeën vun engem kannergerechte Schoulhaff , engem Schoulgaart an enger Schoulkichen hänken ganz staark vun dësen Entscheedungen of. Alles an allem erfëllen awer déi modern a fonctionnell Raimlechkeeten an der Dällt déi haiteg pedagogesch Uspréch a mir wäerten als Gemengeverantwortlech weiderhin an d’Schoulinfrastrukturen investéieren fir dat si mat der Entwécklung vun de Schoul- a Betreiungskonzepter souwéi dem Wuesstem vun eiser Gemeng mathalen. Di gutt a kollegial Ambiance um Schoulcampus hu mer dem Engagement vun eisem Léierpersonal dem Personal vun der Maison Relais, der Schoulkommissioun an de Vertrieder vun den Elteren ze verdanken. Hinne villmools Merci fir hier wäertvoll Aarbecht am Interessi vun eise Kanner. Mir freeën eis iech bei der „Rentrée“ de 15. September erëmzegesinn a wënschen iech, léif Kanner, Léierpersonal an Elteren e gudden Ufank vill Erfolleg fir dat neit Schouljoer.

Une nouvelle année scolaire, de nouveaux défis …. Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances. Cette belle période de l’année touche à sa fin et la rentrée approche. Certains élèves poursuivront leurs études à l’école de Munsbach. Pour d’autres le début en précoce, en cycle 1.1, ou l’entrée au lycée constitueront de nouvelles étapes dans leur vie. Pour les parents, le jour de la rentrée scolaire constitue également une journée particulière Afin de vous mettre en mesure de débuter dans les meilleures conditions possibles la nouvelle année, nous vous adressons dans les pages qui suivent toutes les informations pratiques sur l’école, la maison relais et les activités parascolaires. Le personnel enseignant et les responsables de la maison relais se tiennent comme d’habitude à votre disposition pour toute question supplémentaire. Ils feront de leur mieux pour communiquer à vos enfants, , le savoir et les compétences indispensables à leur future vie dans un monde de plus en plus complexe. Les représentants des parents et l’association des parents d’élèves sont également à votre écoute pour vos questions concernant l’école et vous pourrez les rejoindre si vous voulez participer activement aux activités organisées pour les enfants. Depuis l’année passée l’école et la maison relais élaborent annuellement un « plan d’encadrement périscolaire » qui règle leur mode de collaboration au campus scolaire. Dans le cadre de ce PEP, de nombreuses procédures ont été optimisées et nous continuerons à améliorer cette coopération. Au niveau de l’extension des infrastructures scolaires, nous n’avons malheureusement pas avancé comme prévu. Le réaménagement de la cour d’école du primaire, la réalisation d’un jardin scolaire et l’installation d’une cuisine pédagogique dépendent de décisions relatives à la modernisation du centre culturel et de l’ancienne partie de l’école. Nos infrastructures scolaires à Munsbach répondent aux standards pédagogiques actuels et en tant que responsables politiques nous continuerons à investir dans ces structures pour pouvoir satisfaire une demande d’accueil croissante, en fonction de l’évolution des concepts pédagogiques et de la croissance démographique de notre commune. La bonne ambiance au campus scolaire repose sur l’engagement de nos enseignants, du personnel de la maison relais, de la commission scolaire ainsi que des représentants des parents. A eux un grand Merci pour leur engagement dans l’intérêt de nos enfants. Au plaisir de vous revoir le 15 septembre prochain, nous vous souhaitons chers enfants, enseignants et parents, une bonne rentrée et plein de succès pour la nouvelle année scolaire. Bien à Vous

Mat beschte Gréiss De Schäfferot Nicolas Welsch, Jean-Paul Jost, Jean-Pierre Kauffmann

Le collège échevinal Nicolas Welsch, Jean-Paul Jost, Jean-Pierre Kauffmann

3


DE SCHETTER SCHOULBUET 2014   2015 SCHULBEGINN 2014-2015

RENTREE DES CLASSES 2014/2015

Die meisten europäischen Länder arbeiten bereits mit Schulsystemen, die sich nach Zyklen richten. Das Prinzip der Unterteilung in Zyklen gründet auf dem Wissen, dass sich die Entwicklung der Kinder schwerlich in Jahre einteilen lässt. Man sagt beispielsweise, dass ein Kind irgendwann zwischen dem 10. und dem 18. Monat gehen lernt. Es wird weder erwartet, dass jedes Kind mit 12 Monaten gehen kann, noch behauptet, dass alle, die es dann noch nicht können, einen Rückstand haben. Dasselbe muss auch für die schulische Entwicklung gelten. Verlängert die Schule ihre Frist, eine höhere Stufe zu erreichen, auf zwei Jahre pro Stufe, wird sie der unterschiedlichen Entwicklung der Schüler und Schülerinnen, die sich im vollen Wachstum befinden, viel gerechter.

Aujourd’hui, la plupart des systèmes scolaires européens sont organisés en cycles. Les cycles sont fondés sur la certitude que le développement d’un enfant ne se fait pas par années mais sur des échéances plus longues. Un enfant apprend à marcher entre 10 et 18 mois; on n’exige donc pas qu’à 12 mois tous les enfants sachent marcher et on ne dit pas que ceux qui ne le savent pas encore à ce moment-là sont en retard.

Sie als Eltern werden auch weiterhin 2-3x während des Schuljahres, also 4-6x pro Zyklus, über die Entwicklung Ihres Kindes informiert. In der Abschlussbewertung am Ende jedes Zyklus erhalten Sie genauere Informationen über die tatsächlich erlangten Kompetenzen. Dieser Bericht ist ausschlaggebend für das Weiterkommen in den nächsten Zyklus.

En cours de route, comme par le passé, vous êtes informés 2-3 fois par année, soit 4-6 fois au cours d’un cycle, sur la progression et le développement de votre enfant.

Eine Abschlussbewertung am Ende jedes Zyklus entscheidet darüber, ob Ihr Kind die nötigen Kompetenzen erlangt hat, um in den nächsten Zyklus zu gelangen. Im Prinzip findet der Aufstieg in den nächsten Zyklus alle zwei Jahre statt, er kann jedoch in einigen wenigen Ausnahmefällen vorverlegt bzw. verzögert werden. Sollte ein Kind außergewöhnliche Fortschritte in seiner Entwicklung aufzeigen, kann die „Équipe pédagogique“ eine Zulassung in den nächsten Zyklus bereits nach einem Jahr vorschlagen. Sollte sich hingegen zeigen, dass ein Kind Probleme hat, die festgelegten Ziele in der vorgegebenen Zeit zu erreichen, kann die „Équipe pédagogique“ auch entscheiden, dass ein weiteres Jahr in dem Zyklus dem Kind die nötige Zeit verschafft, seine Kompetenzen zu entwickeln. Es handelt sich in diesem Fall nicht um ein einfaches ,,Sitzenbleiben’’. Dem Kind wird ein seinen Bedürfnissen angepasster Unterricht zuteil. Die Eltern werden regelmäßig über den weiteren Fortschritt Ihres Kindes in Kenntnis gesetzt. Es handelt sich in beiden Fällen jedoch um Ausnahmeregelungen. Kein Kind wird länger als bis zu seinem 14. Lebensjahr in der Grundschule bleiben. Sollte ein Fortschritt nicht mehr möglich sein, wird ein individualisierter, auf seine Bedürfnisse zugeschnittener Förderplan entwickelt.

4

Il en est de même pour les acquis scolaires. Lorsque les échéances pour accéder à un niveau supérieur sont fixées tous les 2 ans, l’école peut mieux tenir compte du fait qu’en pleine croissance les enfants ne progressent pas toujours au même rythme. Cela ne veut cependant pas dire que vous en tant que parents serez moins souvent informés.

Mais c’est le bilan établi à la fin du cycle qui vous informe sur les compétences réellement acquises par votre enfant et s’il possède les compétences nécessaires pour pouvoir accéder au cycle suivant. Lorsque votre enfant progresse de manière exceptionnelle, l’équipe pédagogique peut recommander son admission dans le cycle suivant après une seule année. En revanche, si un élève a des difficultés à atteindre les objectifs inscrits dans le socle de compétences du cycle, l’équipe pédagogique peut décider qu’une année supplémentaire dans ce cycle lui donnera le temps nécessaire pour développer ses compétences. Dans ce cas, il ne s’agit pas d’un redoublement pur et simple, mais l’élève reçoit un enseignement adapté à ses besoins d’apprentissage. L’instituteur informe régulièrement les parents des progrès de leur enfant. Les passages avancés ou retardés constituent toutefois une mesure exceptionnelle. Aucun élève ne doit rester à l’école fondamentale au-delà de l’âge de 14 ans. S’il ne progresse plus, un plan de prise en charge individualisé est élaboré pour lui.


2014   2015 DE SCHETTER SCHOULBUET

GRUNDSCHULE Zyklus 1

ECOLE FONDAMENTALE Cycle 1

• DIE FRÜHE R ZIE HUNG

• L’E DUC ATION PRECOCE

SCHUL ZE ITE N

HOR AIRE S

Schulbeginn: Montag, den 15. September 2014.

Rentrée des classes : lundi, le 15 septembre 2014.

Vormittags können die Kinder zwischen 08.00 Uhr und 09.00 Uhr zur Schule gebracht und müssen um 11.45 Uhr wieder abgeholt werden. Nachmittags können die Kinder zwischen 14.00 und 14.15 Uhr zur Schule gebracht und müssen um 16.00 Uhr wieder abgeholt werden.

Le matin, les enfants peuvent arriver à l’école entre 8.00 heures et 9.00 heures et repartir à 11.45 heures. L’après-midi, les enfants peuvent arriver entre 14.00 et 14.15 heures et repartir à 16.00 heures.

Von 11:45 bis 12:10 Uhr funktioniert eine Aufsicht für die Kinder der Früherziehung, für die sie sich in ihrer Klasse jedoch anmelden müssen. Die Eltern können ihre Kinder in Zukunft nur auschließlich um 11:45 oder um 12:10 Uhr in der Schule in Empfang nehmen. Liebe Eltern, wir bitten Sie die Schulzeiten einzuhalten, falls Sie Ihre Kinder selbst zur Schule bringen.

Une surveillance pour les enfants du précoce fonctionnera entre 11:45 à 12:10. Pour pouvoir bénéficier de cette surveillance les enfants doivent s’y inscrire. Les parents devront dorénavant récupérer leurs enfants soit à 11:45 soit à 12:10 hrs. Chers parents, merci de bien vouloir respecter les heures de début et de fin des cours, si vous assurez vous-mêmes le transport de vos enfants. Le stationnement sur la bande Kiss & Go est interdit !

Die Kiss&Go Spur darf nicht als Parkplatz genutzt werden!

Montag / Lundi

08.00-11.45

Dienstag / Mardi

08.00-11.45

Mittwoch / Mercredi

08.00-11.45

Donnerstag / Jeudi

08.00-11.45

Freitag / Vendredi

08.00-11.45

LE HRE R UND KL A SSE N

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

E NSE IGNANTS ET CL A SSE S

1. Klasse / 1ere classe:

Marion BERTRAND Lehrerin / Institutrice Carole MERCATORIS Erzieherin / Educatrice

2. Klasse / 2e classe:

Maryse SPELTZ-FISCH Lehrerin / Institutrice Cindy APEL Erzieherin / Educatrice Martine KINNEN-DEBICKE / Erzieherin / Educatrice

Total: 43 Kinder

5


DE SCHETTER SCHOULBUET 2014   2015 ZIE L

FINALITE S

Der Besuch der Früherziehung ist nicht obligatorisch. Er ermöglicht den Kindern jedoch, sich auf spielerische Weise mit anderen Kindern vertraut zu machen. Die Früherziehung basiert auf dem Spiel, dem erzieherischen Spiel und der sprachlichen Schulung durch die Praxis. Besonders ausländische Kinder haben so die Möglichkeit, ihre luxemburgischen Sprachkenntnisse zu verbessern, bevor sie den Kindergarten besuchen.

L’éducation précoce est facultative, c’est-à-dire que vous prenez l’initiative d’inscrire votre enfant. Il vous est vivement recommandé de profiter de l’offre de l’éducation précoce et d’inscrire votre enfant pour un maximum de journées. Le grand avantage de l’éducation précoce: votre enfant apprend à s’intégrer et à jouer avec d’autres enfants, à s’exprimer en luxembourgeois et à développer ses facultés créatrices.

Jedes Kind, das am 1. September 2014 drei Jahre alt ist kann in die Klasse der Früherziehung aufgenommen werden. Die Aufnahme für das Schuljahr 2014/2015 geschieht am Anfang des 1. Trimesters.

Chaque enfant ayant trois ans au 1er septembre 2014 peut être admis dans la classe de l’éducation précoce. L’inscription pour l’année scolaire 2014/2015 se fait au début du 1ier trimestre.

Die Aufnahme derjenigen Kinder welche zwischen dem 1. September 2011 und dem 31. Dezember 2011 geboren sind, kann nach dem Tag des 3. Geburtstags erfolgen. Die Einschreibungen erfolgen für mindestens drei halbe Tag. Die Früherziehung ist gratis. Laut ministerieller Verordnung dürfen die Kinder der Früherziehung nicht mit dem Schulbus mitfahren, sondern müssen von den Eltern zur Schule gebracht werden.

Les enfants nés entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2011, pourraient commencer à partir du lendemain de leur 3. anniversaire. L’inscription est gratuite et doit se faire pour un minimum de 3 demi-journées par semaine. Suivant règlement ministériel, le transport scolaire n’est pas assuré par la commune pour les enfants du précoce.

• DE R VOR SCHULUNTE RRICHT

• L’E DUC ATION PRE SCOL AIRE

SCHUL ZE ITE N

HOR AIRE S

Schulbeginn: Montag, den 15. September 2014.

Rentrée des classes : lundi, le 15 septembre 2014.

Die Kinder der 1. Vorschulklasse können morgens zwischen 8.00 und 8.50 Uhr in die Schule kommen. Die Kinder des 2. Jahres sollten jedoch ab 8.00 Uhr in der Schule sein.

Les enfants sont accueillis entre 8.00 et 8.50 heures le matin. Les enfants de la 2ème année sont cependant priés d’être présents à 8.00 heures.

Von 11:45 bis 12:10 Uhr funktioniert eine Aufsicht für die Kinder des Vorschulunterichts, für sie sich in ihrer Klasse jedoch anmelden müssen. Die Eltern können ihre Kinder in Zukunft nur ausschliesslich um 11:45 oder um 12:10 Uhr in der Schule in Empfang nehmen.

Une surveillance pour les enfants du préscolaire fonctionnera entre 11:45 à 12:10. Pour pouvoir bénéficier de cette surveillance les enfants doivent s’y inscrire. Les parents devront dorénavant récupérer leurs enfants soit à 11:45 soit à 12:10 hrs.

Liebe Eltern, wir bitten Sie die Schulzeiten einzuhalten, falls Sie Ihre Kinder selbst zur Schule bringen.

Chers parents, merci de bien vouloir respecter les heures de début et de fin des cours, si vous assurez vous-mêmes le transport de vos enfants.

Die Kiss&Go Spur darf nicht als Parkplatz genutzt werden!

Le stationnement sur la bande Kiss & Go est interdit !

Montag / Lundi

08.00-11.45

Dienstag / Mardi

08.00-11.45

Mittwoch / Mercredi

08.00-11.45

Donnerstag / Jeudi

08.00-11.45

Freitag / Vendredi

08.00-11.45

6

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00


2014   2015 DE SCHETTER SCHOULBUET LE HRE R UND KL A SSE N

E NSE IGNANTS ET CL A SSE S

Im Schuljahr 2014/2015 werden 5 Klassen mit folgenden Schülerzahlen im Vorschulunterricht funktionieren:

Pendant l’année scolaire 2014/2015, l’enseignement préscolaire sera réparti en 5 classes avec les effectifs suivants:

Kinder im 1. Jahr / Enfants dans la 1ere année

Kinder im 2. Jahr / Enfants dans la 2e année

Total

Anne Mathey

7

8

15

Sylvie Kruchten-Thielen

5

10

15

Danièle Merens

6

8

14

Véronique Goedert

6

9

15

Lynn Greiveldinger

6

6

12

Lehrerin / institutrice

Alexandra Larosch

Appui luxembourgeois

Total

71

ZIE L

FINALITE S

Jedes Kind, das am 1. September 2014 vier Jahre alt ist (geboren zwischen dem 1. September 2009 und dem 31. August 2010) muss den Vorschulunterricht besuchen.

Chaque enfant ayant atteint l’âge de 4 ans révolus au 1er septembre 2014 (né entre le 1er septembre 2009 et le 31 août 2010) doit suivre obligatoirement l’éducation préscolaire.

Die Einschreibung erfolgt automatisch durch das Gemeindesekretariat.

L’inscription se fait automatiquement par le secrétariat communal.

Der Vorschulunterricht wird nach dem Prinzip der gemischten Gruppen organisiert. Das bedeutet, dass in jeder Klasse Kinder aus dem ersten und aus dem zweiten Spielschuljahr sind. Dieses System fördert die Kommunikation und den sozialen Lernprozess, es erhöht die Möglichkeiten der Imitation, der Unterstützung und der Zusammenarbeit zwischen Kindern verschiedenen Alters.

L’enseignement préscolaire est organisé d’après le principe de groupes mixtes, c’est-à-dire chaque classe accueille des enfants de la première et des enfants de la deuxième année de l’éducation préscolaire. Ce système favorise la communication et les apprentissages sociaux, il augmente les possibilités d’imitation, d’entraide et de coopération entre enfants d’âges différents.

Der Kindergarten wird von einem familienähnlichen Klima, von der Wichtigkeit die der Gesamtentwicklung des Kindes zugute kommt und von den angewandten pädagogischen Methoden geprägt. Der Vorschulunterricht trägt zur Entwicklung der Persönlichkeit, zum Aneignen von Wissen und Können, zur Familiarisierung mit dem kulturellen Umfeld, zur Entwicklung von bewusstem und verantwortungsvollem Verhalten und zur schulischen und sozialen Integration bei. Die Aktivitäten laufen meistens in Form eines Spiels oder eines Projektes ab. Das Kind muss jedoch auch lernen, eine Arbeit, die ihm aufgetragen wird zu erledigen, und sich zu konzentrieren. Dies sind wichtige Aspekte der schulischen Reife. Der Lehrer lässt dem Kind die Freiheit und die nötige Zeit zum Experimentieren, sowie zum Vergleichen und Kombinieren der Resultate seiner Erfahrungen. Er ermutigt das Kind und lenkt seine Aufmerksamkeit auf die wichtigen Aspekte der gestellten Probleme. Die Aktivitäten des Kindergartens sind variiert und umfassen folgende Bereiche: körperliche, musikalische, künstlerische, rechnerische, sprachliche und wissenschaftliche Aktivitäten.

Le jardin d’enfant est caractérisé par un climat d’accueil proche du climat familial, par l’importance accordée au développement global de l’enfant et par les méthodes pédagogiques utilisées. Il contribue au développement de la personnalité, à l’acquisition de connaissances et de savoir-faire, à la familiarisation avec le milieu culturel, au développement de comportements réfléchis et responsables et à l’intégration scolaire et sociale. Les activités prennent souvent la forme d’un jeu ou d’un projet. Mais l’enfant doit aussi apprendre à effectuer un travail imposé et à se concentrer, ce sont des aspects importants de la maturité scolaire. L’enseignant laisse à l’enfant la liberté et le temps nécessaire pour expérimenter et pour comparer et combiner les résultats de ses expériences. Il encourage l’enfant et oriente son attention sur les aspects importants des problèmes posés. Les activités du jardin d’enfants sont variées et relèvent des domaines suivants : activités corporelles, musicales, artistiques, mathématiques, activités de langage et d’éveil aux sciences.

7


DE SCHETTER SCHOULBUET 2014   2015

ECOLE FONDAMENTALE CYCLES 2, 3 & 4

GRUNDSCHULE ZYKLEN 2, 3 & 4 SCHUL ZE ITE N

HOR AIRE S

Schulbeginn : Montag, den 15. September 2014

Rentrée des classes : lundi, le 15 septembre 2014.

Schulzeiten:

Horaires des cours : Montag / Lundi

08.00-12.10

Dienstag / Mardi

08.00-12.10

Mittwoch / Mercredi

08.00-12.10

Donnerstag / Jeudi

08.00-12.10

Freitag / Vendredi

08.00-12.10

Liebe Eltern, wir bitten Sie die Schulzeiten einzuhalten, falls Sie Ihre Kinder selbst zur Schule bringen. Die Kiss&Go Spur darf nicht als Parkplatz genutzt werden!

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

Chers parents, merci de bien vouloir respecter les heures de début et de fin des cours, si vous assurez vous-mêmes le transport de vos enfants. Le stationnement sur la bande Kiss & Go est interdit !

Hilfe für die Hausaufgaben zu Hause

Aide aux devoirs à domicile

Im Rahmen des Plan d’encadrement périscolaire -PEP (siehe Seite….) wird eine Hausaufgabenhilfe für die Schüler der Zyklen 3 + 4 angeboten.

Dans le cadre du Plan d’Encadrement Périscolaire - PEP(voir page …..), les enseignants assurent une aide aux devoirs à domicile pour les cycles 3 à 4.

Die Klassenlehrer werden in Absprache mit den Eltern, die Kinder bestimmen, welche diese Hilfe in Anspruch nehmen können.

Les équipes pédagogiques des cycles proposent, en accord avec les parents, les enfants qui bénéficieront de cette aide aux devoirs

Die Hausaufgabenhilfen finden Montags und Mittwochs zwischen 16.00 und 17.00 Uhr statt.

L’aide aux devoirs à domicile aura lieu les lundis et mercredis de 16 à 17 heures.

8


2014   2015 DE SCHETTER SCHOULBUET LE HRE R UND KL A SSE N

E NSE IGNANTS ET CL A SSE S

Im Schuljahr 2014/2015 werden 12 Klassen mit folgenden provisorischen Schülerzahlen im Primärschulunterricht funktionieren.

Pendant l’année scolaire 2014/2015, l’enseignement primaire sera réparti en 12 classes avec les effectifs provisoires suivants :

C YCLE 4

C YCLE 3

C YCLE 2

Schuljahr Année scolaire

Schüler élèves

Lehrer/-erin Instituteur (trice)

Cycle 2.1 A

19

Joëlle Max Nadine Hinger

Cycle 2.1 B

18

Malou Berna Nathalie Schummer-Even

Cycle 2.2 A

16

Anne Ruppert Joëlle Max

Cycle 2.2 B

18

Annick Hoffmann

Cycle 3.1 A

15

Nicole Gloden-Weirig

Cycle 3.1 B

15

Romaine Serres-Keyser

Cycle 3.2 A

12

Yvette Moris Michel Schiltz

Cycle 3.2 B

11

Carmen Berchem

28

Nathalie Nies-Hellers, Christiane Müller-Godart Valérie Zimmer

Cycle 4.2 A

13

Guy Fonck

Cycle 4.3 B

14

André Brepsom

Cycle 4.2 C

11

Lynn Ney

Total

190

Cycle 4.1 (Teamteaching)

Religionsunterricht Enseignement réligieux

Fischer Monique, Poncin Marianne, Ludwig Christine

Wie funk tionier t die Grundschule ?

Le fonc tionnement de l’école fondament ale

Die Schulen stehen unter der Leitung eines Komitees und seines Präsidenten (responsable d’école). Dies erleichtert die Schulorganisation.

L’école est gérée par un comité d’école et son président (responsable d’école). Ceci facilite les travaux concernant l’organisation.

Das neue Schulgesetz macht aus der Schule eine Gemeinschaft mit einem gemeinsamen Ziel, dem Schulerfolg: Die „Klassen“ werden von „Équipes pédagogiques“ übernommen. Sie werden bei Bedarf von einem multiprofessionellen Team unterstützt.

Die „Équipe pédagogique“ im Zentrum der Grundschule Ihr Kind bleibt weiterhin in einer Klasse eingeschrieben, mit einem Lehrer/ einer Lehrerin, der/die es während des gesamten Zyklus begleitet.

L’équipe pédagogique au centre de l’école fondamentale Votre enfant est inscrit dans une classe et son institutrice ou son instituteur l’accompagnera pendant toute la durée du cycle. Les institutrices et les instituteurs des classes d’un même cycle travaillent au sein d’une équipe pédagogique. Chaque semaine, ils se réunissent pour se concerter sur leur travail, pour discuter sur l’évolution de leurs élèves, pour préparer des leçons, pour répartir des devoirs à domicile, pour organiser des appuis, pour former des groupes d’élèves par besoins, etc. Par exemple dans l’apprentissage de la langue allemande, on veut que chaque élève atteigne au moins les compétences de lecture inscrites dans le socle de compétences. Le parcours pour les acquérir peut être adapté par l’équipe pédagogique qui répartit les élèves de plusieurs classes en groupes. Chacun travaille ainsi avec des textes ou un livre de lecture qui intéresse le plus son groupe.

9


DE SCHETTER SCHOULBUET 2014   2015 Alle Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen eines selben Zyklus arbeiten zusammen in einer „Équipe pédagogique“. Sie treffen sich jede Woche, besprechen ihre Arbeit, diskutieren über die Arbeit der Schüler und Schülerinnen, bereiten gemeinsam Stunden vor, sprechen Hausaufgaben ab, organisieren Förderunterrichtsstunden, teilen die Schüler und Schülerinnen eventuell in neue Gruppen auf, u.v.m. Nehmen wir zum Beispiel das Erlernen der deutschen Sprache. Jeder Schüler soll mindestens die in den Kompetenzsockel eingetragenen Lesekompetenzen erreichen. Die Lernschritte, die zu diesen Kompetenzen führen, können von der „Équipe pédagogique“ an die Schüler angepasst werden, indem beispielsweise Schüler verschiedener Klassen in Gruppen zusammengefasst werden. Somit kann jede Gruppe mit den Texten bzw. Büchern arbeiten, die für die Gruppe am interessantesten sind.

Chaque semaine, ils se réunissent pour se concerter sur leur travail, pour discuter sur l’évolution de leurs élèves, pour préparer des leçons, pour répartir des devoirs à domicile, pour organiser des appuis, pour former des groupes d’élèves par besoins, etc. Par exemple dans l’apprentissage de la langue allemande, on veut que chaque élève atteigne au moins les compétences de lecture inscrites dans le socle de compétences. Le parcours pour les acquérir peut être adapté par l’équipe pédagogique qui répartit les élèves de plusieurs classes en groupes. Chacun travaille ainsi avec des textes ou un livre de lecture qui intéresse le plus son groupe.

Jede Schule erstellt ihren eigenen Schulentwicklungsplan.

Chaque école établit son plan de réussite scolaire.

Im Mittelpunkt steht der Schulerfolg der Kinder. Dabei handelt es sich um eine Strategie, die darauf abzielt, drei Fragen zu beantworten:

C’est un plan stratégique répondant à trois questions:

- Welches sind die besonderen Bedürfnisse und Erwartungen unserer Schüler?

- Quels objectifs devons-nous nous fixer pour dispenser un enseignement de qualité?

- Welche Ziele müssen wir anstreben, um einem Qualitätsunterricht gerecht zu werden?

- Quelles actions devons-nous mener dans notre école pour atteindre ces objectifs?

- Quels sont les besoins particuliers et les aspirations de nos élèves?

- Was müssen wir in unserer Schule unternehmen, um diese Ziele zu erreichen? Um den Schulentwicklungsplan zu verwirklichen, genießt die Schule eine gewisse Autonomie. So kann sie die Schüleraufteilung verändern, den offiziellen Stundenplan anpassen, die Lehrbücher eigenständig auswählen, paraschulische Aktivitäten anbieten, die auf ihre Schüler zugeschnitten sind, usw. Um den Schulen eine Orientierungshilfe bei ihrem Entwicklungsplan zu geben, organisiert das Ministerium nationale Tests am Anfang des dritten und am Ende des vierten Zyklus.

WIE INFORMIERT DIE SCHULE SIE ÜBER DIE ENTWICKLUNG IHRES KINDES

Pour réaliser ce plan de réussite scolaire, l’école dispose d’une certaine autonomie. Ainsi, elle peut modifier le regroupement des élèves, adapter l’horaire officiel, choisir des manuels scolaires qu’elle estime mieux convenir à ses élèves, offrir des activités périscolaires adaptées à ses élèves, etc. Afin d’aider les écoles à s’orienter lors de la mise en place de leur plan de réussite scolaire, le ministère organise des tests nationaux au début du troisième et à la fin du quatrième cycle.

COMMENT L’ÉCOLE VOUS INFORME-T-ELLE DES PROGRÈS DE VOTRE ENFANT Bilan de fin de cycle & bilan intermédiaire

Bilan de fin de cycle & bilan intermédiaire

À la fin de chaque cycle, un bilan montre quel niveau de compétences votre enfant a atteint. C’est le bilan de fin de cycle.

Am Ende jedes Zyklus zeigt ein Bericht auf welchen Kompetenzsockeln Ihr Kind angelangt ist.

Chers parents, en tant que membres de la communauté scolaire, la nouvelle loi scolaire vous accorde de nouveaux droits.

Sie als Eltern sind ein Teil der Schulgemeinschaft und Sie haben neue Rechte.

Le premier de vos droits consiste à être informés directement et régulièrement du développement scolaire de votre enfant lors de rencontres individuelles avec son institutrice ou son instituteur. Ces entretiens sont fixés à des horaires qui tiennent compte des contraintes des parents exerçant une activité professionnelle.

Ein erstes Recht besteht darin, dass Sie regelmäßig auf direktem Weg über die schulische Entwicklung Ihres Kindes informiert werden müssen. Dies geschieht in einem persönlichen Gespräch mit dem Lehrer oder der Lehrerin. Diese Unterredungen werden zu Zeiten stattfinden, an denen auch berufstätige Eltern problemlos anwesend sein können.

10


2014   2015 DE SCHETTER SCHOULBUET Solche Gespräche sind besonders wertvoll, da Sie sich mit dem Lehrer oder der Lehrerin über den Entwicklungsstand Ihres Kindes unterhalten können, ob Ihr Kind einen Rückstand oder gar einen Vorsprung auf die Zielsetzung der Kompetenzsockel aufzeigt. Darüber hinaus erhalten Sie und auch das Lehrpersonal im Austausch wichtige Informationen über mögliche Schwierigkeiten, die im Klassensaal oder zu Hause auftauchen, über die Arbeitshaltung Ihres Kindes, sein Wohlbefinden, das Klassenklima und die Verantwortung der Eltern und der Schule. Doch diese Gespräche sollten nicht nur geführt werden, wenn Schwierigkeiten auftauchen. Auch wenn alles problemlos läuft in der Schule, ist es wichtig, den Austausch mehrmals im Jahr zu suchen. Desweiteren haben Sie die Möglichkeit, sich an den Präsidenten des Schulkomitees zu wenden, sei es um sich zu informieren oder um ihn auf ein Problem aufmerksam zu machen. Sie können sich auch an den Inspektor wenden, um ihn um Rat zu fragen oder um ihn auf ein schwerwiegenderes Problem aufmerksam zu machen. Die Eltern wählen ihre Vertreter, die sich mit dem Schulkomitee treffen und den Schulentwicklungsplan und die Schulorganisation begutachten. Die Eltern sind auch vertreten in der Schulkommission der Gemeinde, die sich mit der Schulorganisation befasst, und in der nationalen Schulkommission, die dem Ministerium Vorschläge unterbreitet zu allem, was die Grundschule betrifft. Die Vertreter der Eltern werden alle 2 Jahre im Oktober durch Wahlen bestimmt. Alle Eltern werden diesbezüglich schriftlich informiert und haben das aktive und passive Wahlrecht.

Ces entrevues sont très précieuses car elles vous permettent d’avoir un échange avec l’institutrice ou l’instituteur sur les progrès réalisés par votre enfant, s’il est en avance ou en retard par rapport aux objectifs du socle de compétences, les difficultés rencontrées dans son travail à l’école ou son travail à la maison, son attitude, son bienêtre, le climat de la classe, vos responsabilités et celles de l’école. Ces entrevues ne sont pas seulement utiles en cas de problèmes; il est vivement conseillé d’y participer plusieurs fois par an même si pour votre enfant tout se passe bien à l’école. Vous avez également la possibilité de vous adresser au président du comité d’école soit pour lui demander un renseignement, soit pour lui signaler un problème. Vous pouvez aussi vous adresser à l’inspecteur si vous voulez demander un conseil ou si vous voulez signaler un problème plus grave. Les parents élisent leurs représentants qui se concertent avec le comité d’école et donnent leur avis sur le plan de réussite scolaire et sur l’organisation scolaire. Les parents sont aussi représentés dans la commission scolaire communale qui s’occupe de l’organisation des écoles et dans la commission scolaire nationale qui peut faire des propositions au ministre sur tout ce qui touche à l’enseignement fondamental. Les représentants des parents seront élus tous les deux ans au moyen d’élections au mois de octobre. Tous les parents d’élèves seront informés par écrit possèdent le droit de vote actif et passif.

Responsable d‘école Pascal Peters Tél.: 359 889 – 321 • Fax: 359 889 – 398 pascal.peters@ecoles-schuttrange.lu

185, rue Principale • L-5366 Munsbach

Schulkomitee

Comité d’école Pascal Peters (Président) Nadine Hinger Sylvie Kruchten Alexandra Larosch Lis Schummer

Elternvertreter Représentants des parents d’élèves Nora Forgiarini Muriel Menasce-Hooghe Jessica Nies-Erpelding Laurence Ries-Boever Nadine Zeitz-Mousel

Les représentants des parents d’élèves ont été élus en octobre 2013 pour la durée de 2 années. Les représentants des parents d‘élèves se réunissent au moins trois fois par année scolaire avec le comité d‘école pour: • discuter, et le cas échéant, amender et compléter la proposition d’organisation de l’école ainsi que le plan de réussite scolaire élaboré par le comité d’école; • organiser les réunions et manifestations communes des partenaires scolaires; • formuler, en y associant les élèves, des propositions sur toutes les questions en relation avec l’organisation de la vie scolaire.  parents@ecoles-schuttrange.lu

11


DE SCHETTER SCHOULBUET 2014   2015 NEWSLETTER

Schoul an der Dällt

Zusammen mit den Elternvertreter hat das Schulkomitee im Rahmen des PRS (plan de résussite scolaire) beschlossen, seit dem Schuljahr 2012/13 eine Newsletter per email periodisch an die Eltern und alle Interessenten zu verschicken.

En collaboration aves les représentants des parents d’élèves et dans le cadre du PRS (plan de résussite scolaire), le comité d’école a décidé de procéder à l’envoi mensuel d’une newsletter par courriel.

Diese Newsletter wird Sie über alle Manifestationen, Projekte, und alles Wissenswerte was in unsere Schule passiert, informieren. Ausserdem werden Sie Infos von den Elterenvertreter, sowie von der Elternvereinigung erhalten.

Ceci à tous les parents et intéressés qui s’inscrivent.

EINSCHREIBUNG

INSCRIPTIONS

Cette newsletter contiendra des infos sur les manifestations, projets et sur le fonctionnement journalier de l’école. De plus elle contiendra des infos de la part des représentants des parents d’élèves et de l’association des parents d’élèves.

Internetseite der Gemeinde:

www.schuttrange.lu (enseignement et formation)

Internetseite der Schule:

http://schuttrange.myschool.lu/

12


2014   2015 DE SCHETTER SCHOULBUET ABWESENHEIT UND FREISTELLUNG DER SCHÜLER Bei Abwesenheit eines Schüler ist die verantwortliche Lehrperson schnellst möglich zu informieren. Die einzig rechtmäßigen Begründungen einer Abwesenheit sind: bei Krankheit des Schülers, Todesfall eines nahen Verwandten oder durch höhere Gewalt.

ABSENCES ET DISPENSES DES ÉLÈVES Lorsqu’un un élève manque momentanément les cours, les parents doivent sans délai informer le titulaire et lui faire connaître les motifs d’absence. Les seuls motifs légitimes sont la maladie de l’enfant, le décès d’un proche et le cas de force majeurs.

Freistellungen vom Schulunterricht können im Ausnahmefall schriftlich angefragt werden.

Des dispenses de fréquentation peuvent être accordées sur demande motivée écrite des parents.

Verlängerungen der Schulferien können nicht genehmigt werden.

Des prolongations des vacances scolaires ne sauront être autorisées.

Die Freistellungen werden wie folgt genehmigt:

Les dispenses sont accordées :

1. Durch die verantwortliche Lehrperson, bei einem Zeitraum bis zu einem Schultag;

1. Par le titulaire ou le régent de classe, pour une durée ne dépassant pas une journée ;

2. Durch den ‚Responsable d’école‘ für einen Zeitraum von mehr als einem Schultag.

2. Par le responsable d’école pour une durée dépassant une journée.

DIE HILFSEINRICHTUNGEN

LES DISPOSITIFS D’AIDE

• AUF S TA ATSE BE NE

• AU NIVE AU DE L’ETAT

Service de l‘éducation différenciée

Service de l‘éducation différenciée

Diese Dienststelle bietet Kindern, welche durch psychologische, psychosomatische, neurologische oder geistige Probleme Entwicklungsschwierigkeiten in der Schule oder in der Familie haben, eine Hilfestellung an. Das Angebot ist gratis: die Eltern der betroffenen Kinder werden vom Lehrer oder der Lehrerin auf diese Möglichkeit aufmerksam gemacht. Die Eltern können sich jedoch auch selbst an unten genannte Adresse wenden.

Ce service offre une aide aux enfants qui, par l’effet de problèmes psychologiques, psychosomatiques, neurologiques ou mentaux, rencontrent des difficultés de développement à l’école ou dans leur famille. L’offre est gratuite et les parents des enfants concernés sont informés par l’instituteur ou l’institutrice de cette possibilité. Les parents ont aussi la liberté de contacter ce service par leur propre initiative.

Equipe multiprofessionnelle Arr. 13 2a, rue Prince Henri L-6735 Grevenmacher Tél.: +352 750089 Fax: +352 758334

Equipe multiprofessionnelle Arr. 13 2a, rue Prince Henri L-6735 Grevenmacher Tél.: +352 750089 Fax: +352 758334

Personne de contact: Laurent DURA Coordinateur Equipe multiprofessionnelle Arr. 13 Fax: 26 44 48-48

Personne de contact: Laurent DURA Coordinateur Equipe multiprofessionnelle Arr. 13 Fax: 26 44 48-48

13


DE SCHETTER SCHOULBUET 2014   2015 Centre de Logopédie

Centre de Logopédie

Das Centre de Logopédie betreut Kinder mit Sprach- und Sprechentwicklungsstörungen. Eine systematische Reihenuntersuchung wird an allen Vor- und Grundschulklassen des Landes von Sonderpädagogen durchgeführt. Eine individuelle Betreuung in ambulanter Sprachtherapie, vorübergehender Spezialunterricht und eine erneute Integration des betroffenen Kindes in seiner Schule sind einige von vielen möglichen Hilfestellungen. Des Weiteren befasst sich das Centre de Logopédie mit Hörstörungen und versucht durch Früherfassung und durch spezielle Frühförderung diese Probleme zu mindern.

Le Centre de Logopédie prend en charge les enfants atteints de troubles de l’évolution du langage et de la parole dès le plus jeune âge. Un dépistage systématique aux classes préscolaires et primaires du pays par des professeurs d’enseignement logopédique est offert.

Verantwortlich : Mme Linda BIELL 26 70 55 31

La guidance parentale, l’admission temporaire des enfants dans un groupe scolaire logopédique ainsi que la réinsertion scolaire sont des mesures d’aide possibles. En plus, le Centre de Logopédie s’occupe du dépistage néonatal de déficiences auditives et essaye de réduire ces problèmes par l’éducation précoce de ces enfants. Responsable : Mme Linda BIELL 26 70 55 31

Institut pour Déficients Visuels (IDV)

Institut pour Déficients Visuels (IDV)

Dieses Institut betreut sehbehinderte und blinde Kinder. Auf allen Unterrichtsstufen (Früherziehung, Vorschule, Primärschule, Sekundarschule, Universität) bietet es Unterstützung in der Schulklasse an und stellt den betroffenen Personen spezialisiertes Material zur Verfügung. (Videolupen, Informatikmaterial für Blinde und Sehbehinderte, Spezialhefte, spezialisiertes Hilfsmaterial für die Lehrer). Mit dem multidisziplinären Team der Blinden- und Sehbehindertenschule kann das IDV eine vollständige Low-Vision Rehabilitation anbieten. Das IDV hat keine eigenen Klassen. Die Kinder werden in ihren eigenen Klassen und Strukturen betreut.

Cet institut est chargé de la prise en charge d’élèves déficients visuels et aveugles. Elle assure leur prise en charge à tous les niveaux de l’enseignement (précoce, préscolaire, primaire, secondaire et universitaire). Elle assure une assistance en classe et met à disposition des personnes concernées du matériel spécialisé (vidéo loupes, équipements informatiques pour personnes aveugles et malvoyantes, cahiers spéciaux, moyens auxiliaires spécialisés pour l’enseignant). Elle intervient avec son équipe pluridisciplinaire dans la rééducation Basse Vision des enfants (utilisation des aides auxiliaires opto-informatiques, mobilité, activités de la vie journalière…). L’IDV n’a pas de classes propres.

Institut pour Déficients Visuels 17a, rte de Longwy L-8080 Helfenterbrück Tél.: 44 54 55 / 44 54 56 Fax: 45 74 88 www.idv.lu

Les enfants sont pris en charge dans leur classe et structures habituelles. Institut pour Déficients Visuels 17a, route de Longwy L-8080 Helfenterbrück Tél.: 44 54 55 / 44 54 56 – Fax: 45 74 88 www.idv.lu

DIE SCHULAUFSICHT

LA SURVEILLANCE DES ECOLES

• AUF S TA ATSE BE NE

• AU NIVE AU DE L’ETAT

Inspektion

Inspection

Der Schulinspektor hat zur Aufgabe, die Einhaltung der Gesetze, Reglemente und Lehrpläne betreffend die Früherziehung, den Vor- und Primärschulunterricht zu gewährleisten. Er steht regelmässig in Kontakt mit den Kindern, der Schulleitung, dem Lehrpersonal, den Eltern, sowie dem Schöffenrat und der Schulkommission.

L’inspecteur scolaire veille à ce que les lois, les règlements et les programmes scolaires de l’éducation précoce, de l’enseignement préscolaire ainsi que de l’enseignement primaire soient observés. Il entre régulièrement en contact avec les enfants et les parents, avec les enseignants ainsi qu’avec le collège échevinal et la commission scolaire.

14


2014   2015 DE SCHETTER SCHOULBUET Inspection de l’enseignement fondamental Bureau régional d’Echternach Boîte postale 77 L-6401 Echternach Tél.: 26 72 12 10 (morgens zwischen 7.00 und 7.30 Uhr) Fax: 26 72 13 30

Inspection de l’enseignement primaire Bureau régional d’Echternach B.P. 77 L-6401 Echternach Tél.: 26 72 12 10 (le matin de 7.00 heures à 7.30 heures) Fax: 26 72 13 30

• AUF GEME INDE E BE NE

• AU NIVE AU DE L A COMMUNE

Schulkommission

Commission scolaire

Die Schulkommission hat zur Aufgabe, auf die regelmässige Einhaltung der Schulzeiten zu achten, die Schulorganisation vorzuschlagen, den nicht rechtmässigen Abwesenheiten entgegenzuwirken, der Gemeindeverwaltung alle Arbeiten anzugeben, die an Gebäude und Mobiliar durchzuführen sind, dem Gemeinderat und der Inspektion alles zu melden, was dem Interesse der Schule nützlich oder schädlich ist, bei der Organisation der ausserschulischen Werke und Dienstleistungen der Schule zu helfen.

La commission scolaire a pour mission de veiller à l’observation régulière des heures de classe, de proposer l’organisation scolaire, la répression des absences irrégulières, de signaler à l’administration communale tous les travaux à faire aux locaux et au mobilier scolaire, de porter à la connaissance du Conseil communal et de l’inspecteur tout ce qu’elle juge utile ou préjudiciable aux intérêts de l’enseignement, d’aider au développement des œuvres complémentaires et auxiliaires de l’école.

Präsident :

Jean-Paul Jost

Inspecteur EF :

Pierre Reding

Sekretär :

Pascal Peters (responsable d’école)

Mitglieder / Membres :

Véronique Eicher-Raach Cristina Vitucci, Michèle Diederich Nadine Hinger (comité d’école) Alexandra Larosch (comité d’école) Pol Everard (docteur) Jessica Nies-Erpelding (repr. parents) Laurence Ries-Boever Muriel Menasce-Hooghe (APE) Marianne Poncin (catechète)

• AUF DE R E BE NE DE S E R ZBIS TUMS

• AU NIVE AU DE L’ARCHE VECHE

In den Primärschulklassen wird wöchentlich während 2 Stunden Religion unterrichtet. Die Lehrbeauftragten welche entweder Religionslehrer (-lehrerinnen) oder Priester sind, werden vom Bistum ernannt. Die Aufsicht der Religionsstunden erfolgt durch

L’enseignement religieux est donné à raison de deux leçons hebdomadaires dans l’enseignement primaire. Les titulaires des cours d’instruction religieuse sont désignés par l’archevêque. Il s’agit soit d’un enseignant de religion, soit d’un ministre du culte. La surveillance des heures de l’enseignement religieux est à charge de:

Mme Christiane Gales-Moes 8, rue de la Moselle L-5447 Schwebsange Tél.: 23 66 45 87 – Fax: 23 66 45 87

SICHERHEIT AUF DEM SCHUL­G ELÄNDE

Mme Christiane Gales-Moes 8, rue de la Moselle L-5447 Schwebsange Tél.: 23 66 45 87 – Fax: 23 66 45 87

SECURITE AUX ALENTOURS DE L’ECOLE

Machen Sie sich bitte vor dem ersten Schultag mit den neuen Begebenheiten vor Ort bekannt.

Veuillez vous familiariser avec les nouveautés avant le premier jour d’école sur le terrain.

Es ist den Schülern strengstens untersagt das Schulgelände während den Schulzeiten zu verlassen.

Nous vous remercions de votre collaboration dans le strict respect de ces mesures, indispensables pour assurer la sécurité sur le chemin de l’école.

15


DE SCHETTER SCHOULBUET 2014   2015 SCHULMEDIZIN

MEDECINE SCOLAIRE

Während des Aufenthaltes in der Grundschule wird der Gesundheitszustand ihres Kindes durch das Team der Ligue medico-sociale überprüft. Das medizinisch-soziale Team ist dem vom Gesundheitsministerium anerkannten und dem von der Gemeinde bestimmten Schularzt unterstellt. Die Untersuchungen und Aktivitäten werden gemäß den Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 2. Dezember 1987 und dem grossherzoglichen Beschluss (Reglement grand-ducal) vom 24. Oktober 2011 zur Regelung der schulmedizinischen Betreuung durchgeführt.

A l’école fondamentale, l’état de santé de votre enfant sera surveillé par l’équipe de la Ligue médico-sociale.. L’équipe médico-socio-scolaire fonctionne sous l‘autorité du médecin scolaire agréé par le Ministère de la Santé. Les examens sont réalisés suivant les dispositions de la loi modifiée du 2 décembre 1987 et du règlement grand-ducal du 24 octobre 2011 portant réglementation de la médecine scolaire. Les examens sont obligatoires et gratuits. Pour l’enseignement fondamental, les bilans, tests et mesures de dépistage ci-après sont pratiqués chez les élèves des cycles 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2

In der Grundschule werden folgende Vorsorge- und medizinische Untersuchungen bei den Kindern in den Cycle 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2 durchgeführt:

• prise du poids et de la taille

• Gewicht und Grösse

• examen sommaire de l’acuité visuelle, bilan auditif

• Urinuntersuchung (Blut, Glukose, Eiweiss)

• surveillance de la carte de vaccinations

• Seh- und Hörtest

• bilan de santé assuré par le médecin scolaire

• Überprüfung der Impfkarte

• en cas de besoin : bilan social

• ärztliche Untersuchung

Le médecin scolaire ne propose aucun traitement médical. Si lors des examens, des observations sont faites nécessitant un avis médical complémentaire, nous vous adresserons une lettre motivée et nous vous recommanderons de consulter votre médecin de confiance.

• bei Bedarf: „Bilan social“ Der Schularzt führt keine ärztliche Behandlung durch. Sollten während der Untersuchung Beobachtungen (Symptome) festgestellt werden erhalten die Eltern einen schriftliche Mitteilung mit der Empfehlung Ihren Vertrauensarzt aufzusuchen. Diese medizinischen Feststellungen werden in einem persönlichen „Carnet médical“ eingetragen und vertraulich aufbewahrt. Auf Anfrage erhalten die Eltern am Ende der Schulzeit ihres Kindes. Im Cycle 1 werden die Eltern gebeten Ihre Kinder bei der ärztlichen Untersuchung zu begleiten. Das medizinisch-soziale Team steht den Eltern Lehrkräften und Kindern jeder Zeit zur Verfügung um alle Fragen über Gesundheit sowie schulische und soziale Integration der Kinder zu beantworten. Die Sozialarbeiterin steht für ein Gespräch während der vorgesehenen Sprechstunden oder nach Terminvereinbarung jederzeit zur Verfügung. Das medizinisch-soziale Team der Ligue, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde, dem Gesundheits- und Bildungsministerium organisieren in der Grundschule neben den Vorsorgeuntersuchungen, Fördermaßnahmen in den Bereichen Gesundheit und Sozialverhalten. Persönliche Empfehlungen zur Gesundheitserziehung während der ärztlichen Untersuchungen sollen die Kinder dazu anleiten, gesunde Lebensgewohnheiten anzunehmen. Bei Bedarf kann eine kostenlose Ernährungsberatung angeboten werden.

16

• analyse sommaire des urines (recherche de glucose, d‘albumine et de sang)

Les constatations d‘ordre médical sont consignées dans un carnet médical et gérées en toute confidentialité. Ce carnet sera remis aux parents sur demande en fin de scolarité de votre enfant. Les parents des enfants du cycle 1 sont invités à accompagner leur enfant lors de ces examens. L‘équipe médico-socio-scolaire est à votre disposition pour toute question ayant trait à la santé, l’intégration scolaire et sociale de votre enfant. Le Service social est à l’écoute des enfants, des parents, des enseignants et de tout autre professionnel concerné, lors des permanences sociales ou sur rendez-vous. Le personnel de la Ligue médico-sociale, en collaboration avec la Commune, le Ministère de la Santé et le Ministère de l‘Education nationale organise à côté de cette surveillance médico-sociale des activités de promotion de la santé, d’éducation à la santé et de prévention sociale en faveur des élèves de l’enseignement fondamental. Des conseils personnalisés d’éducation à la santé lors des examens médicaux ont pour objectif de guider votre enfant vers des habitudes de vie saine. Une consultation diététique gratuite peut être offerte en cas de besoin. La surveillance médicale est complétée par d’autres examens, faits par des services spécialisés :


2014   2015 DE SCHETTER SCHOULBUET • Im Cycle 1: Früherkennung von Sehstörungen durch den Service d’orthoptie et de pléoptie des Gesundheitsministeriums,

• au premier cycle : dépistage des troubles visuels par le service d’orthoptie et de pléoptie du Ministère de la Santé, dépistage des troubles auditifs par le service d’audiophonologie du Ministère de la Santé

• Früherkennung von Hörstörungen durch den d’audiophonologie des Gesundheitsministeriums

Service

• Les examens bucco-dentaires sont réalisés annuellement par un dentiste

• Alle Jahre: Früherkennung von Karies und Fehlstellungen der Zähne durch den Schulzahnarzt.

L’équipe médico-socio-scolaire collabore étroitement dans le respect du secret professionnel avec le personnel de l’enseignement scolaire et de l’inspectorat, de l’administration communale et des services spécialisés du Ministère de l’Education Nationale notamment :

Die ärztliche Überwachung wird durch weitere Untersuchungen seitens verschiedener Fachdienste ergänzt:

Das Team der „Santé scolaire“ unterliegt der Schweigepflicht. Es arbeitet mit den Lehrern, dem Schulinspektorat, der Gemeindeverwaltung und spezialisierten Diensstellen des Bildungsministeriums zusammen:

•C ommissions d’inclusion scolaire (CIS)

• Commission d’inclusion scolaire (CIS)

• E quipes multiprofessionnelles

• Multi-professionnelle Teams

•C entre de Logopédie

• Centre de Logopédie

•C entres régionaux et Instituts spécialisés de l’Education différenciée.

• Service de l‘Education différenciée (EDIFF) • Centre régional et Instituts spécialisés de l’Education différenciée.

•A utres services spécialisés

• Andere spezialisierte Beratungsstellen.

L’ÉQUIPÉDICO-SOCIO-SCOLAIRE Service social à l’école de MUNSBACH : Zuständig für die Sozialarbeit in der Grundschule ‘MUNSBACH’: TRIERWEILER Marie-Paule Assistante d’hygiène sociale Centre médico-social 2, rue G.C. Marshall L-2181 Luxembourg Tél. 488333-711 Gsm : 621 201 282 Intervenant médical en collaboration avec le médecin scolaire : Zuständig für die medizinische Überwachung in Zusammenarbeit mit dem Schularzt: BOCK Elisabeth Infirmière Centre médico-social 2, rue G.C. Marshall L-2181 Luxembourg Tél. 488333-343 Gsm : 621 201 114 Médecin scolaire / Schularzt: Dr. Paul EVERARD

17


DE SCHETTER SCHOULBUET 2014   2015 SCHULTRANSPORT 2014-2015

TRANSPORT SCOLAIRE 2014-2015

Um die Sicherheit der Kinder beim Schultransport zur gewährleisten, bitten wir Sie Folgendes zu beachten.

Pour assurer la sécurité des enfants lors du transport scolaire nous vous prions de bien vouloir respecter les règles suivantes:

- die Schüler müssen rechtzeitig an der Haltestelle sein;

- Veillez à ce que vos enfants arrivent à temps à l’arrêt de bus ;

- den Anweisungen des Busfahrers und des Aufsichtspersonals ist strikt Folge zu leisten;

- Les instructions du chauffeur et du personnel surveillant du bus scolaire sont à respecter strictement. Les élèves qui se comporteront de façon à compromettre la sécurité dans le bus peuvent être exclus du transport scolaire ;

- Schüler, welche die Sicherheit im Bus gefährden, können vom Schultransport ausgeschlossen werden; Bitten Sie Ihr Kind, im Schulbus folgende Verhaltensweisen zu berücksichtigen:

Demandez à vos enfants de respecter les règles suivantes ;

- erst wenn der Bus angehalten hat, die Sitzplätze verlassen;

- ne pas se bousculer à l’entrée respectivement à la sortie du bus ;

- beim Einstieg in den Bus, nicht drängeln;

- ne pas courir derrière ou devant le bus ;

- dem Bus nicht entgegen bzw. nachlaufen;

- laisser partir le bus avant de traverser la chaussée ;

- beim Aussteigen erst den Bus abfahren lassen, dann die Fahrbahn überqueren;

- utiliser toujours les passages pour piétons ;

- unbedingt die Fußgängerüberwege benutzen ;

- rester assis jusqu’à l’arrêt complet du bus ;

- en attendant le bus, garder un recul suffisant par rapport à la bordure de la route ; - de façon générale, ne pas utiliser l’arrêt de bus comme aire de jeux ;

- beim Warten an den Haltestellen nicht zu nahe an die Bordsteinkante treten;

- les ceintures de sécurités sont à mettre.

- die Bushaltestelle nicht als Spielplatz benutzen; - Die Sicherheitsgurte müssen angelegt werden.

De Pletschetts' Pier geet a Pensioun!

Nodeem hien während laange Joeren d'Schüler sécher an d'Schoul gefouert huet, geet de Pletschett's Pier elo an d'Pensioun. Bei senger leschter Faart hunn d'Memberen vum Schëtter Schäfferot him fir seng wäertvoll Déngschter am Interêt vun der Gemeng Merci gesot an him e klenge Cadeau iwwerreecht. Si wënschen dem Pier nach eng flott a laang Pensioun bei beschter Gesondheet.

18


2014   2015 DE SCHETTER SCHOULBUET

19


DE SCHETTER SCHOULBUET 2014   2015

20


2014   2015 DE SCHETTER SCHOULBUET

SCHOULBIBLIOTHEIK / BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE Ab dem 15.9.2014 ass d‘Schoulbibliothéik op: Heures d’ouverture de la bibliothèque scolaire à partir du 15.9.2014: Méindes / lundi:

9.15 – 11.20 Auer

Mettwochs / mercredi:

9.15 – 11.20 Auer

Donneschdes / jeudi: Freides / vendredi:

8.55 – 10.10 Auer 13.30 – 16.30 Auer

MAISON RELAIS Mir iwwert eis Eis Maison Relais befennt sech um Site Scolaire „an der Dällt“ befënnt, huet hier Dieren am Februar 2006 opgemaach an ass am Oktober 2009 an hiert neit Gebai geplënnert. D ‘Kanner sinn a 5 Gruppen agedeelt a kënnen vun 3 Méint bis 12 Joer opgeholl ginn. Eis Maison Relais gëtt geleet vum Caroline Marx (chargée de direction) a vum Caroline Marx zesummen mat hirer Équipe déi aus Educateuren an Aide-Socio-Educativen besteet. Eng Équipe vun 4 Professioneller bereeden all Dag an eiser Kichen frëscht Iessen vir , dat an eiser Kantin servéiert gëtt.

Mir sinn an all de Schoulvakanzen op vu moies 07:00 bis owes 19:00 Auer (ausser eng Woch ronderëm Krëschtdag), an daat as dëst Joër vum 24ten Dezember 2014 um 14:00 bis den 5ten Januar 2015 um 07:00. Mir schaffen no der Reggio Emilia Pädagogik déi hei zu Lëtzebuerg enner dem Numm Weltatelier ugewannt gett. Et geet drems dass éen de Kanner e Maximum zoutraut an Sie, an engem définéierten Kader villes eleng mache léisst. Den Erzéier as eng Begleitpersoun déi emmer do as wann e Kand net éens gett. Ausser die ganz Kleng iessen d’Kanner allegueren no engem Buffetssystème.

Waat maache mir an eiser Maison Relais

Relatioun mat den Elteren get ënner anerem duerch‘‘sprechende Wände‘‘ , Fotoen an Panneauen ennerhaal.

• Mir bidden en Accueil vu 07:00 bis 08:00 Auer moies un, fir déi Elteren déi fréi schaffe gin

Wichteg Themen am Weltatelier sinn bauen, wierken, verkléeden, Theater spillen an nach villes méi.

• No der Schoul ginn d’Hausaufgaben gemaach an duerno Fräizäitaktivitéiten

Mir machen och regelméisseg Projeeën, déi iwwert eng länger Zäit daueren, wéi zum Beispill deen vum ‘’Orientaleschen Danz’’, Spendelaaf fir d’Associatioun „Hand an Hand“, Giaccometti, Kalligraphie, de Projet‘‘De todo corazon‘‘, wou mir Kanner , deenen et net esou gudd , wellen hellefen. a.s.w.

• Eng vun eisen wichtegen Aufgaben as d’Betreiung an der Mëttesstonn an eiser Kantin Wann d‘Wieder et nëmmen erlaabt, si mir vill dobaussen

An der Schoulzäit : Mir sinn an de Schoulgruppen op vu Méindes bis Freides : moies vun 07:00 bis 08:00 Auer a mëttes vun 11:30 bis 14:00 Auer.

Eis Crèche as ëmmer op vu moies 07:00 bis owes 19:00 Auer. Fir all weider Informatiounen si mir erreechbar: Caroline Marx (à p. 11/2014 Marina Rossi)

35 98 89 - 371 / 621 154 707

Anouck Greis

35 98 89 - 371 / 621 154 707

Méindes, Mëttwochs a Freides no der Schoul vun 16:00 bis 19:00 Auer an

Crèche ‘’Bei den Zwergen’’ ( vun 3 Méint bis 3 Joër ):

Dënnschdes an Donneschdes vun 14:00 bis 19:00 Auer.

Minibutzen (Cycle 1) :

An de Schoulvakanzen : Eis e-mail-adress as: maison.relais@ecoles-schuttrange.lu

35 98 89 - 375 35 98 98-374

12ABC (Cycle 2) :

35 98 89 - 373

Lollipop (Cycle 3 an 4) :

35 98 89 - 372

Fax :

35 98 89 - 379

21


DE SCHETTER SCHOULBUET 2014   2015 PLAN D'ENCADREMENT PERISCOLAIRE - PEP Das Grundschulgesetz und die diesbezügliche Verordnung vom 16. März 2012 wollen diese Zusammenarbeit zwischen Schule und non-formaler Bildungseinrichtung fördern und über den PEP Initiativen entwickeln, sowie die Qualität der pädagogischen Angebote fördern und strukturieren helfen. Artikel 4 der großherzoglichen Verordnung betreffend den PEP nennt für die Kooperation einige Eckpunkte: Organisation eines regelmäßigen Austausches zwischen dem Präsidenten des Schulkomitees und dem Leiter der non-formalen Bildungseinrichtung. Das Ziel dieses Austausches ist die Entwicklung einer notwendigen Kohärenz zwischen dem Lernen im formalen und im non-formalen Bereich. Es gilt die vielfältigen Lernmöglichkeiten, die sich den Kindern im Tagesverlauf anbieten, wahrzunehmen, sie aufeinander abzustimmen und die Lebenswelt der Kinder in den Tagesablauf mit einzubeziehen. Schule und non-formale Bildungseinrichtung sind gemeinsam Ansprechpartner der Eltern. Die Ernennung durch die außerschulische Betreuungsstruktur eines Ansprechpartners für die jeweiligen Zyklen der Grundschule ist zu empfehlen. Ein möglichst regelmäßiger Austausch zwischen den Partnern ist anzustreben.

Le règlement grand-ducal du 16 mars 2012 prévoit pour chaque commune l’obligation d’élaborer un plan d’encadrement périscolaire (PEP) afin d’intensifier l’échange et la collaboration entre les maisons relais et les écoles. Le PEP est un instrument souple, qui permet de répondre à la diversité des besoins des communes. Son objectif prioritaire est de favoriser le dialogue et de coordonner, sur chaque site, les activités de l’école et des structures d’accueil, dans le respect de leurs missions spécifiques respectives. La collaboration prévoit les possibilités suivantes: - échanges réguliers entre le président du comité d’école et les chargés de direction de la maison relais; - participation d’un membre du personnel de la maison relais aux réunions de concertation des cycles; - participation du personnel de la maison relais à des activités organisées dans le cadre scolaire; - intervention du personnel enseignant lors d’activités organisées en dehors de l’horaire scolaire.

Die gemeinsame Teilnahme an Fortbildungsaktivitäten ist ein wichtiger Faktor für das Zusammenwachsen der Teams, die im Tagesverlauf für die gleichen Kinder in unterschiedlichen Settings verantwortlich sind.

Für weitere Informationen / Pour plus d’information sur le PEP: http://www.men.public.lu/actualites/2013/03/130315_plan_encadrement_periscolaire/index.html?highlight=pep (source: www.men.lu) Pour plus d’information sur le PEP, vous pouvez consulter le site du ministère: http://www.men.public.lu/actualites/2013/03/130315_plan_encadrement_periscolaire/index.html?highlight=pep (source: www.men.lu)

22


2014   2015 DE SCHETTER SCHOULBUET

PERSONNES EN CHARGE DE L'ELABORATION ET DU SUIVI DU PEP Jost Jean-Paul, échevin, Commune Nathalie Nies-Hellers, Enseignant, Ecole Marx Caroline, chargée de direction, Maison Relais

Grille horaire période scolaire Horaires

Lu

Ma

Me

Je

Ve

ab 07 :00

Accueil

Accueil

Accueil

Accueil

Accueil

vun 08 :00 12 :10

Schoulzäit

Schoulzäit

Schoulzäit

Schoulzäit

Schoulzäit

vun 12 :00 14 :00

Mëttegiessen & Geleeten Aktivitéiten

Mëttegiessen & Geleeten Aktivitéiten

Mëttegiessen & Geleeten Aktivitéiten

Mëttegiessen & Geleeten Aktivitéiten

Mëttegiessen & Geleeten Aktivitéiten

vun 14 :00 16 :00

Schoulzäit

Hausaufgaben Geleeten Aktivitéiten

Schoulzäit

Hausaufgaben Geleeten Aktivitéiten

Schoulzäit

vun 16 :00 17 :00 vun 17 :00 19 :00

Hausaufgaben hëllef

Hausaufgaben Geleeten Aktivitéiten

Hausaufgaben Geleeten Aktivitéiten

Geleeten Aktivitéiten Geleeten Aktivitéiten

Hausaufgaben hëllef

Lasep

Hausaufgaben Fräizäit

Hausaufgaben Geleeten Aktivitéiten

Geleeten Aktivitéiten Geleeten Aktivitéiten

Formal Bildungszait (école) Non-formal Bildungszait (maison relais)

23

Lasep Biblioth.

Hausaufgaben Geleeten Aktivitéiten

Hausaufgaben Geleeten Aktivitéiten


DE SCHETTER SCHOULBUET 2014   2015

SCHOULREGELEN

1.4 Regelen an a beim Bus

1. Regele fir d’Kanner

• Mir lafen net op de Bus a stoussen net

1.1 Allgemeng Regelen

• Mir sëtzen eis am Bus a strécken eis un

• Mir respektéiren een deen aneren, di kengem wéi a sinn héiflech (keng Kläppereien, moien, äddi, merci, wann ech gelifft, ...)

• Mir lafen net hannert a virum Bus iwwer d’Strooss

• Mir befollegen d’Uweisunge vum Buschauffeur an dem Begleeder

• Mir befollegen d’Uweisunge vu sämtleche Léierpersounen

• Mir spillen net um Busarrêt

• Mir respektéiren d’Propretéit, d’Natur, eist eegent an deenen aneren hiert Material

• Mir bleiwe sëtzen sou laang wéi de Bus fiert

• Mir brénge keng geféierlech Saache mat (Täschemesser, Knupperten, ...)

• Mir drécken net fir an de Bus oder aus dem Bus eraus

• Mir si pénktlech

1.5. Wann ech mech net un d’Regelen halen

• Mir stellen eis Gefierer (Velo, Kick-Board, Skateboard, ...) bei der Entrée vum Schoulhaff of a fueren net domadder um Campus

• Verbuede Géigestänn gi konfiskéiert an d’Eltere ginn informéiert

• Mir maache während der Schoulzäit (och an der Paus) eis elektronesch Geräter aus (Handy, Mp3-Player, ...)

Campus

Wien trotzdem während der Schoulzäit esou en Apparat unhuet, kritt en ofgeholl an d’Eltere mussen en an d’Schoul siche kommen

• Mir jäizen net am Bus

• All Verstouss géint eng vun de Regele gëtt vun enger Léierpersoun bestrooft Mir halen eis niewent dësen allgemenge Regelen och un eis klassenintern opgestallte Regelen

• Mir geheien den Dreck an d’Dreckskëscht an halen eis Schoul an de Schoulhaff propper

2. Regele fir d’Léierpersonal

1.2 Regelen am Gebai an an der Sporthal

• Wa mir Surveillance hunn, si mer och responsabel fir aner Klassen

• Mir lafe, jäizen a spillen net mam Ball am Schoulgebai

• Mir kontrolléiren ob d’Material an all Sall richteg geraumt gouf

• Mir rutschen d’Glänner net erof

• Mir sinn all verantwortlech fir dat gemeinsamt Material (Kopismaschinn, Bastelmaterial, Pabeier, ...)

• Mir sinn héiflech a respektéiren een deen aneren • Mir spillen net am Schoulhaff mam Ball virun 8 an virun 14 • Mir leeën an all Gebai e Surveillanceplang fest Auer 2011 /2012 • Mir sinn an eiser Klass responsabel

• Mir ginn op der richteger Säit d’Trapen erop an erof • D’Sortie de secours ass nëmmen am Noutfall ze benotzen • Mir verloossen d’Gebai oder d’Sportshal net ouni Erlabnis • Wa mir mat der Klass an en anere Sall ginn (Bastelsall, Museksall, …), hannerloosse mir alles propper an op senger Plaz

1.3 Regele fir an der Paus an am Schoulhaff

• Wa mir just zäitweis an engem Sall ënnerriichten, hannerloosse mir eng propper Tafel an e proppere Sall • Wa mir eppes aus dem Bureau mat an onse Schoulsall huelen, da brénge mir et zréck soubal mir et net méi brauchen • Mir kontaktéieren d‘Elteren soubal e Problem mat hierem Kand besteet

• Mir verloossen de Schoulhaff net

3. Regele fir d’Elteren

• Mir ginn op d’Toilette ier mir an d’Paus ginn

• Mir sinn héiflech a respektéiren een deen aneren

• Mir zirkuléieren net während der Paus am Schoulgebai

• Mir suergen derfir, datt eis Kanner pénktlech an der Schoul sinn

• Wann et no der Paus schellt, gi mir ouni ze träntelen zréck an onse Klassesall

• Mir suergen derfir, datt eise Kanner hiert Material vollstänneg a ganz ass

• Mir huele kee Prabbeli mat an de Schoulhaff

• Mir mellen eis Kanner moies (perséinlech) oder per Telefon an der Schoul of wa se krank sinn

• Mir geheie weder mat Schnéi, nach mat Äis, nach mat soss eppes • Mir lafen net duerch d’Planzen, déi ronderëm de Schoulhaff stinn • Mir halen eis un d’Pause-Pläng: Ministade, Spillplaz, Trottinetten, Klunschel, ... • D’Dëscher sinn do fir sech derbäi ze sëtzen, net fir drop ze klammen, ze sprangen oder driwwer ze lafen

• Mir kontaktéiren d’Léierpersoun soubal e Problem mat eisem Kand besteet. • Mir benotzen de Parking an de Kiss & Go virun der Schoul a fueren net mam Auto op de Campus vun der Schoul eran • Um Kiss & Go bleiwe mir nëmme ganz kuerz halen fir d’Kanner erauszeloossen. Wa mir mam Kand an d’Klass goe mussen, siche mir eis eng Parkplaz • Eist Kand benotzt wa méiglech de Schoultransport

24

• Mir hëllefen, datt eis Kanner d‘Regele vun der Schoul respektéiren


2014   2015 DE SCHETTER SCHOULBUET

SCHOULFEST 2014

25


DE SCHETTER SCHOULBUET 2014   2015

26

11.07.2014


2014   2015 DE SCHETTER SCHOULBUET

www.lasep.schuttrange.lu Dénomination exacte : LASEP (Ligue des associations sportives des écoles primaires) Schuttrange. Présentation du club : La LASEP Schuttrange s’adresse à tous les élèves des cycles 2, 3 et 4 de l’école fondamentale de Munsbach. Elle se donne comme but d’offrir une grande variété de sports différents aux jeunes sportifs (en 2014/2015: athlétisme, handball, football, volleyball, cricket, Krav Maga, badminton, natation) en promouvant ainsi un bon développement corporel et de la santé de nos membres. La LASEP Schuttrange participe également à des évènements compétitifs ainsi qu’à des après-midis sportifs amusants. Cours offerts : Un cours par semaine pour les enfants du cycle 2 et un cours par semaine pour les cycles 3 et 4. Nous accueillons tous les élèves de cet âge, indépendamment de leurs capacités motrices ou physiques. Horaires d’entraînement : Les mercredis de 16.00 heures à 17.00 heures pour le cycle 2 et les vendredis de 16.00 heures à 17.00 heures pour les cycles 3 et 4. Lieu d’entraînement : Nouveau hall sportif du campus « An der Dällt ». Modalités d’inscription et coûts : Au début de l’année scolaire, tous les enfants des cycles 2, 3 et 4 reçoivent une fiche d’inscription distribuée à l’école. Mais un enfant peut être inscrit à la LASEP Schuttrange pendant toute l’année scolaire, en demandant une fiche d’inscription à un des dirigeants responsables. La LASEP Schuttrange coûte 25 € par an. Contact : Schiltz Michel, Tél : 691 471 290 ou par mail lasepschetter@gmail.com Chers parents, l’exercice physique est plus que jamais important, bénéfique et même vital pour vos enfants dans l’intérêt de leur santé, de leurs contacts sociaux et de leur équilibre personnel. Offrez leur une heure supplémentaire d’activités physiques !

27


DE SCHETTER SCHOULBUET 2014   2015 La Maison des Jeunes Schuttrange se présente Entstehungsgeschicht / Historique Träger vun der Institutioun ass „d‘Schëtter Jugendhaus A.s.b.l.“, déi am Dezember 1999 gegrënnt gouf. Dës Vereenegung get ausschliisslech vun fräiwëllegen Memberen géréiert. D’Grondiddi vum „Schëtter Jugendhaus“ ass et deenen Jonken d’Méiglechkeet ze ginn sech besser an d’Zesummeliewen vum Duerf anzebréngen a sech ze engagéieren. Donieft bitt d’Jugendhaus sënnvoll Fräizäitbeschäftegungen un an versicht déi Jonk an hirer perséinlecher Entwécklung ze ënnerstëtzen. Am Juli 2000 huet d’Schëtter Jugendhaus déi éischte Kéier seng Dieren op gemaach an ass säitdem e festen Bestanddeel vun der Gemeng Schëtter. 2007 ass d’Jugendhaus an déi nei Raimlechkeeten op der Haaptstrooss zu Minsbech geplënnert an huet 3 Joer duerno 10-järegt Bestoen gefeiert.

L’association sans but lucratif „Schëtter Jugendhaus A.s.b.l. » fut créée en décembre 1999. Cette association est composée uniquement de membres bénévoles dont la mission est de gérer la Maison des Jeunes.

La Maison des Jeunes tient une liste d‘adolescent(e)s qui offrent leurs services de Baby-sitting. Cette liste peut être commandée à la Maison des Jeunes ou consulté sur notre site Internet: www.schetterjugendhaus.org • Hausaufgabenhëllef / Aide aux devoirs Hausaufgabenhëllef gëtt am Jugendhaus ugebueden, wieder Informatiounen fënns du op eiser Internetsäit. Wanns du Hëllef brauchs oder selwer Nohëllef ubidds, kanns du dech bei eis mellen, mir vermëttelen dech wieder.

Des aides aux devoirs sont aussi proposées à la Maison des Jeunes. Tu trouveras plus d’information sur notre site internet. Tu as besoin de Cours d’Appui, tu donnes des cours d’Appui ? Ceci est un autre Service que nous offrons : nous avons une liste de gens donnant des cours d’appui et les mettons en contact avec ceux qui ont besoin d’aide. Contacte-nous à la Maison des Jeunes.

2010 2011 DE SCHETTER SCHOULBUET

• « Jugendinfo » / Information des Jeunes Du wëlls dech informéieren oder hues Froen zu engem

L’idée principale est de donner aux adolescents la possibilité de Maison des Schuttrange se présente bestëmmten Thema? Komm an d’Jugendhaus an informéier s’intégrer dans la vie Jeunes associative du village, mais aussi de leur off-

rir une occupation structurée. Il est important de faire des Jeunes, des citoyens à part entière. La Maison aux des Jeunes essaye? de parà la Maison des Jeunes ou participer activités ticiper à leur développement personnel. Avec ces missions elle a re 12 et 26 ansla première fois ouvert ses portes en juillet 2000. pour

dech. D’Jugendhaus huet een Informatiounseck andeems du Broschüren an Informatiounsmaterial zu ganz villen Themen fënns. Du kanns och zu all Moment d‘Educateuren froen, oder dech am Internet op engem vun eisen Computeren informéieren.

a Maison des 2007 Jeunes ? Depuis la Maison des Jeunes a déménagé dans ces nou-

Tu as besoin d’informations, ou t’as des questions par rapport à un thème spécifique? Viens t’informer dans la maison des Jeunes. Nous disposons d’un espace réservé à l’information où tu trouveras des brochures et du matériel d’information sur des thèmes différents. Tu peux faire des recherches en ligne sur un de nos ordinateurs ou tout simplement demander des conseils aux éducateurs.

veaux locaux sur la rue principale à Munsbach. Seulement trois ans le déménagement, la Maison dessociété, Jeunes aPlaystation, fêté ses 10 pour jeunes après : Internet, billard, baby-foot, jeux de ans d’existence. ux, Magazines, Bar…

Missioun / Mission 20.00 à 22.00 hrs /auRencontre hall sportif) • Accueil

ercredi 17.00 à 21.00 hrs) • Animation

Öffnungszäiten / Heures d’ouvertures

tre entre jeunes et éducateurs 2 fois par mois) • Information

Dënschdes / Mardi 14.00-20.00

ateliers bricolage, excursions et sorties (piscine, kar• Prévention ons…)

Mëttwoch / Mercredi 15.00-21.00 (> 17.00 Activité Culinaire)

Aktivitéiten / Activités

Frënn treffen Un Aktivitéiten deelhuelen Ausfligintergénéra– Deng eevoirs à domicile, projets –filles/garçons, séjours culturel,– projet gen Aktivitéiten mat eis plangen an ëmsetzen – Informatioun – mmission Sociale etc. Einfach ofschalten an entspaanen – Ënnerstetzung bei Problemer ations : (Schoul, Job, perséinlech Problemer, etc.) – Sport à disposition des jeunes, mais aussi à toute autre personne désirant des inRencontrer des amis – Participer à des locales...) activités –Thématiques Excursions – nes (parents, instituteurs, éducateurs, associations Réaliser tes idées propres – Informations – Relaxer et oublier tout recherche d’un emploi, séjours linguistiques, drogues, sexualité, études, le reste – Soutien (école, emploi, problèmes personnels) Sport européen et d’orientation

Servicer / Services ec d’autres organisation et institutions pour mieux aider les jeunes : SerJeunesse,•Action Locale pour Jeunes, Croix-Rouge, ADEM… Babysitting eil d’Administration de la Schëtter Jugendhaus a.s.b.l. : D’ Jugendhaus féiert eng Lëscht mat jonken Babysitteren, ann (président), (vice-présidente), d’LëschtSonja kannTroes am Jugendhaus ugefrotMarc ginnLamesch oder op (trésorier), eiser Interétaire), Alain Hinger, Robert Hutmacher, Jacqueline Ledant, Isabelle Loenetsäiten roofgelueden ginn: www.schetterjugendhaus.org ue Raach, Philippe Hutmacher, Bianca Weis, Friederici Olivier, Ley Brigitte

de la Maison des Jeunes : eur gradué) atrice diplômée)

28

Donneschdes / Jeudi 14.00-20.00 Freides / Vendredi 15.00-20.00 (20.00-22.00 Activité Sport) Samschdes / Samedi 14.00-20.00 D’Jugendhaus ass op fir all Jonken tëschent 12 a 26 Joer! La Maison des Jeunes est ouverte à tout jeune entre 12 et 26 ans!

Schëtter Jugendhaus 199, rue Principale L-5366 Munsbach Tél : 26 35 07 90 Fax : 26 35 07 91 mail@schetterjugendhaus.org


2014   2015 DE SCHETTER SCHOULBUET

29


DE SCHETTER SCHOULBUET 2014   2015

Schoulsportdag 2014

30


2014   2015 DE SCHETTER SCHOULBUET

31


DE SCHETTER SCHOULBUET 2014   2015

Elterevereenegung

Schëtter

Le comité de l’A.P.E. cherche de nouveaux membres pour l’année scolaire 2014-2015 Membres actuels du comité: Véronique Anelli, Danielle Bernard, Pascale Everard, Nora Del Rosso-Forgiarini , Danielle Haustgen, Muriel Menasce-Hooghe, Denise Roden, L’Association des Parents d’Elèves s’occupe d’aider St Nicolas à remplir ses sachets, de faire des photos de classe, d’organiser des conférences, le Bichermart et bien sûr la fête scolaire de fin d’année !... L’A.P.E. est aussi présente au sein de la Commission Scolaire. Afin de continuer à assurer toutes ces activités, nous avons besoin de nouveaux membres! Si vous souhaitez rejoindre le comité de l’A.P.E. ou vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter un membre du comité ou à envoyer un e-mail à l’adresse suivante: apeschuttrange@gmail.com

Schoulfest 2014

www.police.lu 32


2014   2015 DE SCHETTER SCHOULBUET

RENTREE DES CLASSES «Attention, enfants sur la voie publique»

Comme tous les ans à la mi septembre, des milliers d’élèves reprennent le chemin de l’école. Surtout les petits «nouveaux» méritent une attention toute particulière. Ils ont tout juste atteint l’âge de six ans et ne connaissent pas encore les dangers de la circulation. Pour eux tout est nouveau et fascinant, leur manque d’attention aux dangers de la rue est flagrant. Une prudence particulière est conseillée aux automobilistes à partir du 15 septembre, grande journée de la rentrée.

www.police.lu 33


DE SCHETTER SCHOULBUET 2014   2015 Le rôle des parents Les parents jouent un rôle primordial. Ils sont considérés comme un modèle à suivre. Il est de leur devoir de sensibiliser les enfants aux dangers de la rue. Voici quelques tuyaux : • • • •

• •

Commencez le plus tôt possible à habituer votre enfant à la circulation. Faites plusieurs fois le chemin de l’école ensemble et expliquez à votre enfant les dangers éventuels. Expliquez lui de toujours marcher sur le trottoir (c’est le seul endroit où il se trouve en sécurité). Le chemin le plus court n’est pas forcément le chemin le plus sûr : s’il n’y a pas de passage pour piétons, rappelez la règle d’or : s’arrêter au bord de la rue, regarder vers la gauche, vers la droite, jusqu’il n’y ait plus de voitures en vue, puis traverser. Rendez votre enfant bien visible ! Posez des bandes réfléchissantes sur ses vêtements et sur son cartable afin qu’il soit mieux perçu dans le noir et dans la pénombre. Si vous amenez vos enfants à l’école en voiture, respectez les règles du code de la route (ne pas stationner sur les passages pour piétons, sur les trottoirs etc.…). Faites en sorte que votre enfant descendetoujours de la voiture du côté du trottoir. N’attendez pas du côté opposé de la rue : dans l’euphorie de vous revoir l’enfant risque de traverser, sans prendre les précautions nécessaires.

Voici les principales règles pour le transport d’enfants en voiture : • • • •

Un enfant de moins de 3 ans doit toujours prendre place dans un siège spécial pour enfant (Attention : un siège où l’enfant est assis dos à la route est interdit si le siège passager avant est équipé d’un airbag et que celui - ci est activé). Un enfant âgé entre 3 et 11 ans ne peut prendre place sur le siège passager que s’il utilise un siège qui correspond à sa taille et son poids. Les enfants qui mesurent plus de 150 cm n’ont plus besoin de siège spécial mais doivent porter la ceinture de sécurité standard. Sur les sièges à l’arrière d’une voiture les enfants doivent également prendre place dans un siège pour enfants. La Sécurité Routière recommande d’utiliser pour chaque trajet le siège pour enfants sur le siège arrière, les ceintures de série sont conçues pour la taille d’un adulte et peuvent - en cas d’accident - causer de graves blessures chez l’enfant.

A l’achat d’un siège pour enfant il faut vérifier : • • • •

Si le siège correspond à l’âge, respectivement au poids de l’enfant. Si le siège est homologué et répond à la norme européenne de sécurité ECE R44. Si le siège se prête à l’installation dans votre voiture. Si le siège peut se fixer à l’aide des ceintures de série.

Mais seul l’achat d’un siège ne contribue pas à la sécurité de votre enfant. Encore faut-il veiller à l’utiliser de façon conséquente - même sur les trajets les plus courts.

34


2014   2015 DE SCHETTER SCHOULBUET Les enfants, nouveaux piétons sans expérience. Une fois dans la rue, il existe des règles à suivre : • • • •

Le trottoir est la seule zone de sécurité où l’enfant peut marcher. Toujours marcher sur le trottoir du côté le plus sûr, c’est - à - dire vers les maisons et les jardins. S’il n’y a pas de trottoir ni sur le côté gauche ni sur le côté droit, prendre le côté gauche. Le plus sûr est de traverser la rue où il y a des feux de signalisation (vert signifie traverser, rouge signifie s’arrêter) et un passage pour piétons protégé. Si l’enfant doit traverser dans une zone non protégée il est impératif qu’il adapte un comportementde sécurité adéquat : regarder attentivement à gauche ensuite à droite et ensuite traverser, uniquement s’il n’y a plus de voitures en vue.

La Police est présente La Police assure la sécurité des enfants sur le chemin de l’école. Ainsi en vue de la rentrée, certains véhicules de patrouille arborent le graphisme « ATTENTION – RENTREE – SCOLAIRE ». Pour la rentrée, la Police assure la sécurité de vos enfants ! Elle est présente à la fois : • •

pour protéger les jeunes sur le chemin de l’école pour prendre contact avec les enseignants et les parents.

La Police assurera une présence quotidienne auprès des différents établissements scolaires lors des premières semaines de cours. Ces actions seront répétées régulièrement tout au long de l’année scolaire dans le cadre des activités préventives de la police de proximité. Une attention particulière sera axée sur le stationnement mettant en péril les écoliers et au non respect du port de la ceinture de sécurité. Des contrôles répressifs fixés pour les premières semaines de la rentrée aux abords des établissements scolaires viseront à priori : • • •

l’excès de vitesse le non port de la ceinture de sécurité et l’usage illégal du téléphone portable

Au-delà de la sécurité des enfants sur le chemin de l’école, la Police contrôle subsidiairement le permis de conduire des automobilistes.

… pour que la rentrée scolaire se passe en toute sécurité !

35


DE SCHETTER SCHOULBUET 2014   2015 En Dag mam Fierschter an der Natur De Cycle 4.1. war op en Natur-Rallye op de Widdebierg, dee vun der Forstverwaltung organiséiert gouf. Op 13 Statiounen kruten d’Kanner vun de Fierschtere vill Informatiounen zum Thema Bësch (Déieren, Planzen, Bëschaarbecht asw.) a konnte bei flotte Spiller an Aktivitéiten een interessanten Dag an der Natur verbréngen. Zum Ofschloss gouf et eng gutt Spaghetti z’iessen.

36


2014   2015 DE SCHETTER SCHOULBUET Veianen 2014 Mir waren dräi Deeg zu Veianen an der Jugendherberg. Den 1. Dag si mir mat der Zäitmaschinn an d’Joer 1220 gereest. Mir sinn am Mëttelalter ukomm. Mir hunn eng Rallye duerch Veianen gemaach, awer leider huet et riicht era gereent. Mir ware plätschnaass!! Owes si mir mat der Täscheluucht an de Bësch gaang. Mir hu missen de “Feeëstëbs” sichen an zwou Saachen aus der Natur. Dat war den Entréesticket fir den aneren Dag an d’Buerg. Wéi mir zréck bei d’Jugendherberg koumen, soutz e Feiersalamander an der Strooss. Duerno si mir an eis Better gekroch an hu gutt geschlof. Dommheeten hu mer natierlech keng gemaach....;-) Den 2. Dag hu mir moies Ritterkleeder gebastelt. D’Meedercher hunn en Hutt als “Burgfräulein” an d’Jongen e Ritterschëld gebastelt. Duerno krut nach jiddereen e Rack. Nomëttes si mir an d’Buerg gaang an hunn eis alles ugekuckt. Mir hunn e Steen an de Pëtz gehäit fir ze héieren, wéi déif e wär. No der Buerg si mir e ganz enke géie Pad erop spadséiert an hunn uewen am Bësch Hütte gebaut. Duerno si mir zréck an d’Jugendherbeg gaang, well et huet schonn erëm gereent.... De läschten Dag si mir moies e géie Pad erofgaang fir op d’Ritterturnéier ze goen. Mir hunn als Grupp missen dräi Aufgabe léisen. Mir ware gutt!! Mir hu se all gepackt! An der Jugendherberg gouf et nach eng Kéier gutt z’iessen. Mmmmhhhhh! Fritten!! A Schnitzel mat Champignongszooss! Nom Mëttegiesse goufe mir all zum Ritter geschloen an domat war eis Vakanz eriwwer. Dat war eng flott Vakanz! Cycle 2 Team Nadine, Anne, Joëlle & Annick

37


DE SCHETTER SCHOULBUET 2014   2015 Am Déierenpark 26.06.14 De Précoce war op Esch op de Galgenbierg an den Déierenpark. Do hu mir vill Déieren gesinn an d’Kanner konnten d’Déieren fidderen. Vill Spaass haten d’Kanner och op der Rutschbahn an am däischteren Tunnel.

38


2014   2015 DE SCHETTER SCHOULBUET Schoulausflug vum Cycle 1: Déi 4 Spillschoulsklasse ginn op Gondorf an den Eifelpark Mëttwochs, den 28.Mee sinn déi 4 Spillschoulsklassen (71 Kanner) mat hiere Jofferen a 5 Begleedpersounen mam Bus op Gondorf an den Eifelpark gefuer. Mir waren eng déck Stonn ënnerwee, genuch Zäit fir ze froen „Wéini si mir do?“. D’Kanner waren natierlech opgereegt, well déi mannst woussten, wat si erwaarde géif. Kaum am Park ukomm, si mir vun engem décke Bier begréisst ginn, deen eis all zum Laache bruecht huet. Da si mir sou richteg an de Park era gaang a bei déi éischt Déiere komm. Virun allem d’Geesse gouffe gefiddert, bis se näischt méi gepackt hunn. D’Kanner hunn och hieren éischten Honger gewisen, sou datt Zäit fir eng SchmierePaus war. D’Kanner ware frou a stolz endlech een Deel vun hierem Picknick auszepaken an z’iessen.

Duerno si mir op eng Rise-Rutschbahn weidergaang. Op 6 Rutschen nierfteneen konnten d’Kanner op engem Teppech, entweder eleng oder zu zwee d’Rutschbahn erofflitzen. Hei ass kee midd ginn, säin Teppech eropzeschleefen an erëm erofzerutschen.

Dann ass et gemittlech „am Sëtzen“ weider duerch de Park gaang. Gezunn vun engem Trakter, souzen mir a Weenercher, e bëssen wéi an engem klengen Zuch, a goufen während enger décker halwer Stonn duerch de Park, bis erop op de Bierg gefouert. Hei konnte mir nach sou munch Déieren ewéi Réi, Hirschen a Steebéck an der Natur bewonneren. Am „Streichelzoo“ konnte mir de Geesse ganz no kommen an dës nach emol fidderen an heemelen. Duerno ass et da weider op verschidde Spiller gaang. Déi meescht hu sech op d’Kettekarussell getraut, sinn op d’Achterbunn gaang, um Trampolin gesprong, hunn en Tour um Päerd gemaach a si mat de Knuppautoen aneneen gerannt. Virun allem war et hei flott, datt net vill Leit am Park waren an d’Kanner oft e puer Mol hannereneen op datselwecht Spill konnte goen. Jiddereen ass hei op seng Käschte komm.

39


DE SCHETTER SCHOULBUET 2014   2015

Den Honger huet sech dunn awer erëm zréck gemellt an et war Zäit fir eng Mëttespaus. D’Kanner hunn hiere Picknick erëm ausgepak a giess wat si matbruecht haten: Schmieren, Bréidercher, Schnitzel, Hamburger, Uebst, Geméis, Kichelcher,... Vun allem war dobäi a mir hunn et genoss dobaussen zesummen z’iessen. Beim Kasperltheater, deen bei der Picknickplaz opgefouert gouff, hunn d’Kanner mam béise Ris, der Prinzessin an dem Kasperl vill gelaacht. Duerno ass et dann nach op déi grouss Spillplaz gaang.

Hei war och fir jiddereen eppes dobäi: Pirateschëff, Päerdskutsch, Trampolin, Rutschbahnen, Schaukelen, Klotertierm. Hei konnten si der leschter Energie lass ginn, ier et dunn zu Fouss de Bierg erof erëm zréck bei de Bus gaang ass.

Am Bus fir heem, ass sou muncher een ageschlof... D’Kanner haten doheem sécher vill ze zielen vun deem flotten Dag mat hiere Jofferen am Eifelpark.

40


2014   2015 DE SCHETTER SCHOULBUET

Surfst du noch- oder lebst du schon? / Projekt « Suchtprävention » 3. und 4. Juli 2014 Auf Initiative des Schüttringer Jugendhauses fand für die Schüler des Zyklus 4.2 der Munsbacher Grundschule das Projekt „Suchtprävention“ statt. Das Ziel war es, die Schüler auf eventuelle Gefahren in Bezug auf Alkohol, Tabak und andere Drogen aufmerksam zu machen und sie im sicheren Umgang mit dem Medium Computer und dem Surfen im Internet zu informieren. Polizeikommissar Laurent Goedert sprach mit den Schülern über Drogen, deren Wirkung und wie man sich selbstbewusst gegen Konsumangebote wehren kann. Die Verantwortliche von BeeSecure, Frau Debbie Plein , klärte über die Gefahren, die im Netz lauern, auf. Ihr Motto „Bee Balanced“- Finde die Balance zwischen Aktivitäten in der virtuellen Welt und Aktivitäten im „richtigen“ Leben, wurde den Kindern anschaulich vermittelt. Auch die Eltern hatten auf einem Informationsabend mit den Verantwortlichen des Prokjektes die Möglichkeit, Fragen zu diesen Themen zu stellen. Dass Selbstvertrauen und Gruppengefühl in diesem Zusammenhang wichtig sind, bekamen die Schüler anhand von Spielen des Erlebnispädagogen Marc Küchenberg gezeigt. Zum Abschluss dieser beiden Tage luden die Verantwortlichen des Jugendhauses, Tina Boesen und Guy Schmit alle Beteiligten sowie die Eltern der Kinder zu einem Grillabend ein. Hier nahmen die Schüler aus den Händen von Jean-Paul Jost, Schöffe der Gemeinde und verantwortlich für den Bereich Schule, ihren „Internet-Führerschein“ in Empfang und auch ein eigens für dieses Ereignis entworfenes T-Shirt.

41


DE SCHETTER SCHOULBUET 2014   2015

42


2014   2015 DE SCHETTER SCHOULBUET Bonjour aus eiser Schoulbibliothéik: Den Tobias Elsäßer huet dem Cycle 4 seng Linus-Lindbergh-Trilogie virgestallt:

Bicherdesch 2013: Den Dësch ass gedeckt. Lies datts du grouss a staark gëss !

De 7. Oktober 2013 huet d’Tina Kemnitz de Schüler aus de Cycle’en 2 bis 4 mat vill Witz an Energie Loscht op vill flott Bicher gemaat:

43


DE SCHETTER SCHOULBUET 2014   2015 Aktioun „Lesetüte“ an Zesummenarbecht mat de Verleeg Arena an Oetinger. Déi „Grouss“ hunn deene „Klengen“ aus dem Cycle 2.1. e flotte Kuerf gemolt an d’Bicherhäischen huet eis e gefëllt. Den 31. Mäerz 2014 huet d’Harzer Puppenbühne dem Cycle 2 „Pettersson und Findus: Ein Feuerwerk für den Fuchs“ gespillt.

Bicherdesch am Abrell 2014: Wéi wor et deemools ? Geschicht a Geschichten.

Um „Geschichts-Desch” begett ee sech mat der „Zäitlaat” op eng chronologesch Rees duerch Geschicht(en). Heures d’ouverture de la bibliothèque scolaire à partir du 15.9.2014: Ab dem 15.9.2014 ass d‘Schoulbibliothéik op: Méindes / lundi:

9.15 – 11.20 Auer

Mettwochs / mercredi: 9.15 – 11.20 Auer Donneschdes / jeudi: Freides / vendredi:

8.55 – 10.10 Auer 13.30 – 16.30 Auer

Bis geschwenn … an der nei ageriichter Schoulbibliothéik ! Wat war a läschter Zäit hei sou lass ?

44


2014   2015 DE SCHETTER SCHOULBUET Aktivitéiten am Cycle 2.2. Team Malou Schaack a Nathalie Schummer

30.9.2013 Portrait molen am Konschtmusée

15.10.2013 Visite am Äppelhaus

4.12.2013 Niklosfeier

17.1.2014 Am Naturmusée léiere mir vill iwwer de Maulef

Januar 2014 Mir bastelen en Eile-Lampion

4.4.2014 Seefen-Atelier am Naturmusée

45


DE SCHETTER SCHOULBUET 2014   2015

26.-28.5.2014 Colonie zu Huelmes: Beien-Atelier

26.-28.5.2014 Colonie zu Huelmes: am Besch

26.-28.5.2014 Colonie zu Huelmes

5.6.2014 Huelmes-Pirate-Fest

6.6.2014 Schoulsportdag

46


2014   2015 DE SCHETTER SCHOULBUET

Vacances et jours feries - Ferien und Feiertage L’année scolaire 2014/2015

L’année scolaire 2015/2016

L’année scolaire commence le lundi 15 septembre 2014 et finit le mercredi 15 juillet 2015.

L’année scolaire commence le mardi 15 septembre 2015 et finit le vendredi15 juillet 2016.

1. L e congé de la Toussaint commence le samedi 25 octobre 2014 et finit le dimanche 2 novembre 2014.

1. Le congé de la Toussaint commence le samedi 31 octobre 2015 et finit le dimanche 8 novembre 2015.

2. L es vacances de Noël commencent le samedi 20 décembre 2014 et finissent le dimanche 4 janvier 2015.

2. Les vacances de Noël commencent le samedi 19 décembre 2015 et finissent le dimanche 3 janvier 2016.

3. L e congé de Carnaval commence le samedi 14 février 2015 et finit le dimanche 22 février 2015.

3. Le congé de Carnaval commence le samedi 6 février 2016 et finit le dimanche 14 février 2015.

4. L es vacances de Pâques commencent le samedi 4 avril 2015 et finissent le dimanche 19 avril 2015.

4. Les vacances de Pâques commencent le samedi 26 mars 2016 et finissent le dimanche 10 avril 2016.

5. J our férié légal: le vendredi 1er mai 2015.

5. Jour férié légal: le dimanche 1er mai 2016.

6. Lundi, le 12 mai 2015 jour de pèlerinage

6. J our de congé pour l’Ascension: le jeudi 5 mai 2015

7. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 14 mai 2015

7. L e congé de la Pentecôte commence le samedi 14 mai 2015 et finit le dimanche 22 mai 2015.

8. Le congé de la Pentecôte commence le samedi 23 mai 2015 et finit le dimanche 31 mai 2015. 9. Jours de congé pour la Pentecôte: les lundi 9 juin et mardi 10 juin 2015. 10. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc: le mardi 23 juin 2015. 11. L es vacances d’été commencent le jeudi 16 juillet 2015 et finissent le lundi 14 septembre 2015.

8. J our férié légal pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc: le jeudi 23 juin 2016. 9. Les vacances d’été commencent le samedi 16 juillet 2016 et finissent le mercredi 14 septembre 2016

Le lendemain de la 1er communion, les classes des 3e années (cycle 3.1) fonctionnent normalement.

Les vacances d’été commencent le jeudi 16 juillet 2015 et finissent le lundi 14 septembre 2015.

47


ADMINISTRATION COMMUNALE DE SCHUTTRANGE 2, Place de l’Eglise L-5367 Schuttrange

E-Mail: commune@schuttrange.lu - Adresse Internet: www.schuttrange.lu

ENSEIGNEMENT, MAISON RELAIS, CRECHE

COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS

Nicolas WELSCH, Bourgmestre Jean-Paul JOST, Echevin Jean-Pierre KAUFFMANN, Echevin

350113-220

Conseillers communaux : Claude MARSON, Pierre LIEBAERT Jean-Marie ALTMANN, Jean-Marie RONK , Vic BACK Michèle DIEDERICH, Jérôme LEHNERTZ, Claude THEISEN

Pascal PETERS, responsable d’école

35 98 89-321 FAX : 35 98 89-398

Caroline MARX, Chargée de direction de la maison relais et de la crèche

35 98 89-371 GSM : 621 154 707 FAX : 35 98 89-379

Schëtter Jugendhaus

26 35 07 90 FAX : 26 35 07 91

ACCUEIL Natascha PARRAGE-KIMMEL

350113-1 350113-250 FAX : 350113-259

SECRETARIAT GENERAL Alain DOHN, Secrétaire communal René THINES Annick GUT Caroline WISCOURT

350113-220 FAX : 350113-229 350113-1 350113-1

BUREAU DE LA POPULATION, ETAT CIVIL Cartes d’identités, passeports,

Vincent NICLOU Philippe LENTZ Gaby THOMMES

Carlo STEIL, préposé concierge Jerry KELLER, concierge

Recycling Center

350113-250 FAX : 350113-259

34 72 80 FAX : 34 72 81 34 94 10-21 621 202 102

27 69 29-1 Syrdall Heem asbl Aide et soins à domicile, centre du jour

35 01 13-230 FAX : 35 01 13-239

35 98 89-322 FAX : 35 98 89-359

AUTRES NUMEROS UTILES

Centre Forestier Francis ANEN, préposé

RECETTE COMMUNALE Mireille REDING, receveur communal Laurent HARTZ, facturation

CENTRE SPORTIF ET CULTUREL

Police Appel d’urgence Commissariat de Proximité Niederanven

34 86 72

113 112 244 73 200

Val STEFFEN, Ingénieur technicien Joëlle HUBERTY Steve MARX Daniel PACIOTTI Michel SCHOMMER Roger KAUFFMANN, préposé de l'atelier technique Service d’incendie communal M. Alain GROHMANN, Chef de Service

35 01 13-240 FAX: 35 01 13-249

691 35 65 60

PRINTING OSSA, NIEDERANVEN

SERVICE TECHNIQUE Autorisations à bâtir, circulation, avis, commodo-incommodo, transport public