Page 1


Inhoud

Voorwoord____________________________________ 2 Anesthesiologie________________________________ 4 Cardiologie ___________________________________ 8 Dermatologie ________________________________ 13 Geriatrie _____________________________________ 17 Heelkunde ___________________________________ 24 Intensive Care ________________________________ 29 Interne Geneeskunde __________________________ 32 Keel-, neus- en oorheelkunde____________________ 37 Kindergeneeskunde ___________________________ 40 Longgeneeskunde ____________________________ 46 Maag- Darm- en Leverziekten ___________________ 49 Neurologie ___________________________________ 54 Oogheelkunde _______________________________ 59 Orthopaedie _________________________________ 63 Pathologie ___________________________________ 67 Plastische chirurgie ____________________________ 69 Psychiatrie ___________________________________ 73 Radiologie ___________________________________ 74 Radiotherapie ________________________________ 78 Reumatologie ________________________________ 82 Revalidatie ___________________________________ 86 Spoedeisende Hulp ____________________________ 89 Urologie _____________________________________ 93

1


Voorwoord Geachte lezer, Sinds 1966 worden in het Deventer Ziekenhuis coassistenten opgeleid. Bij de Groninger geneeskunde studenten staat het Deventer Ziekenhuis te boek als een ziekenhuis waar enthousiaste artsen, verpleegkundigen en ondersteunende disciplines een goede begeleiding voor de coassistent verzorgen. Daarnaast staat het sinds enkele jaren bekend als een nieuw en modern ziekenhuis. Een speerpunt is de betrokkenheid van de stichting affiliatie die zich ieder jaar zich met buitengewoon enthousiasme inzet voor het organiseren van de coschappen. U leest op dit moment het verzamelwerk van de evaluaties over de coschappen zoals die in 2012 zijn gelopen in het Deventer Ziekenhuis. Iedere coassistent vult naar aanleiding van een gelopen coschap een formulier in waarin het coschap wordt geĂŤvalueerd qua inhoud en begeleiding. Aan het einde van het jaar bundelen wij dit en komen wij tot een samenvattend verslag . Hierin staan daarbij als resultaat aanbevelingen aan de vakgroepen. Doel hiervan is de kwaliteit van de coschappen in stand te houden en te bevorderen.

2


De evaluaties en aanbevelingen zullen vervolgens aan bod komen in een evaluatiegesprek met de vakgroep. Tijdens dat gesprek zullen wij afspraken maken over eventuele veranderingen en hoe deze te realiseren zijn in 2013. Wij hopen middels deze evaluaties het enthousiasme van zowel de coassistent als de vakgroep te bevorderen en iedereen een leerzame en leuke tijd in het Deventer Ziekenhuis te garanderen. Daarbij is het uiteraard een prachtige leidraad om uw vakgroep of uzelf te laten verkiezen tot beste vakgroep of specialist bij de onderwijsprijs! Onze dank gaat uit naar oud commissieleden voor het inzamelen van de evaluaties en hun inzet in het afgelopen jaar. Maar bovenal danken wij de vakgroepen voor hun enthousiasme in het begeleiden van de coassistenten. Wij hopen ook dit jaar weer op een prettige samenwerking.

De co-commissie, Eline van den Berg, Rogier Burggraaff, Rianne Elling, Mark Haverkort, Simone Koenraads, Bart Lubberts, Lisette Rozeman en Bernard Vonck.

3


Anesthesiologie N=9 Werkzaamheden -

Holding: de coassistent zal hier verschillende taken uitvoeren waaronder de patiënten begeleiden en infusen prikken Pre-operatieve poli anesthesiology (POPA): Screening Pijnpoli: meekijken met de anesthesioloog Acute pijn service (APS): meekijken met de anesthesioloog Operaties: inleiden patiënt, aansluiten apparatuur, beademen, intuberen en meekijken bij spinale/epidurale anesthesie en het zetten van een plexusblokkade Besprekingen: iedere dag overdracht om 16.00 uur, 1 maal mee naar multidisciplinair overleg Presentatie anesthesiologisch onderwerp in week 4

Gedane aanbevelingen voor 2012 -

In de introductie duidelijker aangeven dat er een andere verdeling van poli/OK mogelijk is naar individuele behoefte Vaste begeleider voor het observeren van de voortgang van de coassistent OK niet samen met anesthesieleerling plannen

Gemaakte afspraken tijdens evaluatiegesprek -

Meer continuïteit wat betreft de beoordelaar, bijvoorbeeld door het aanwijzen van een vaste eindbeoordelaar aan het begin van de stage. Mogelijkheid bieden tot meer meelopen op de pijnpoli, eventueel daarbij zelfstandig een patiënt zien. Bereidheid tot meewerken aan videoconsulten. Tijdens vergadering anesthesiologie nogmaals benadrukken dat coassistent en anesthesiemedewerker in opleiding op dezelfde OK geen probleem hoeft te geven.

4


Evaluatie Algemeen De informatie in het logboek is duidelijk en volledig en er wordt een goede introductie gegeven. Iedereen heeft de entreetoets gemaakt en deze is bij vijf van de negen coassistenten besproken. De organisatie van het coschap wordt beoordeeld met een 4,6 op een school van 1-5. De verdeling ok/poli krijgt gemiddeld een 4,2. Alle coassistenten beoordelen de verantwoordelijkheden die ze tijdens het coschap hadden en de uitdaging die ze ervaren hebben hebben met een goed. Een van de negen coassistenten vond de werkdruk aan de lage kant, door de acht anderen werd dit als goed beoordeeld. De belangrijkste doelen van de coassistenten voor dit coschap zijn het leren van vaardigheden als kapbeademing, intuberen en infusen inbrengen en kennis opdoen van farmacotherapie. Deze doelen zijn door iedereen behaald. Enkele coassistenten noemen het als nadeel dat er ook veel leerlinganesthesiemedewerkers zijn. Het maximale aantal coassistenten op de anesthesiologie zou volgens iedereen één moeten zijn. Polikliniek De helft van de coassistenten geeft aan voldoende patiënten zelf te hebben gezien op de polikliniek. Dit lijkt een verbetering ten opzichte van vorig jaar. Twee coassistenten geven aan dat ze weinig eigen patiënten hebben gezien omdat dit niet mogelijk was. Iedereen vindt het meelopen op de polikliniek een leerzaam onderdeel van de stage. Wel wordt door enkele coassistenten aangegeven dat één dag meelopen wel genoeg is om een goed beeld te krijgen van de werkzaamheden op de polikliniek. OK Alle coassistenten zijn positief over de werkzaamheden op de OK. Alle coassistenten werden genoeg betrokken bij de uit te voeren werkzaamheden. De verschillende soorten van anesthesie heeft iedereen gezien tijdens de stage. Er wordt wel aangegeven dat je op de OK wel pro-actief moet zijn als je zelf handelingen uit wil voeren. Het OK personeel is erg laagdrempelig en staat open voor vragen.

5


Onderwijs Er wordt op de afdeling anesthesie veel persoonlijk onderwijs gegeven door de specialisten tijdens de poli en op de OK. Een enkeling geeft aan het een nadeel te vinden dat er geen vast refereermoment bestaat. Het onderwijs dat gegeven wordt is erg relevant en wordt goed beoordeeld. De coassistenten waarderen hierbij met name de inzet van dr. Cobben. Begeleiding De begeleiding tijdens de anesthesiologiestage wordt erg goed beoordeeld. De specialisten scoren gemiddeld een 4,6 op een schaal van 1-5 als het gaat om enthousiasme en toegankelijkheid en op de bereidheid tot het geven van uitleg en onderwijs zelfs een 4,8. Wel geven de coassistenten aan dat de bereidheid tot onderwijs per specialist verschilt. De arts-assistenten scoren een 3,8 op enthousiasme en een 4,3 op de gebieden toegankelijkheid en bereidheid tot onderwijs. Ook over de anesthesiemedewerkers is iedereen erg positief: zij scoren op de verschillende onderdelen gemiddeld een 4,7. Beoordelingen Alle coassistenten zijn erg vaak geobserveerd door een anesthesioloog. De feedback naar afloop was altijd leerzaam en de logboekbeoordelingen zijn altijd zorgvuldig ingevuld. De klinische beoordeling werd door nagenoeg iedereen ook als zorgvuldig ervaren, een enkeling geeft aan dat de laatste klinische beoordeling eigenlijk meer een soort overhoring was. De beoordelingen gaven een goed beeld weer van de geleverde prestaties en waren allen van een goed niveau. Algemene beoordeling van dit coschap Dit coschap wordt er positief beoordeeld met een gemiddelde van 4,8 op een schaal van 1-5.

6


Conclusie Alle coassistenten zijn erg positief over de anesthesiologie. De begeleiding door de anesthesiologen, arts-assistenten en anesthesiemedewerkers wordt erg goed beoordeeld. Ze zijn allen erg laagdrempelig en erg bereid om uitleg en onderwijs te geven. Iedereen heeft zijn doelen bereikt en voldoende geleerd over de werkzaamheden op OK en op de poli. Om het coschap nog te verbeteren zou het een idee zijn om een betere indeling voor de OK’s van de volgende dag te maken. Dit om te voorkomen dat er naast de coassistent ook nog veel leerling anesthesiemedewerkers op OK staan en er niet voor iedereen genoeg te doen is. Daarbij zou een vaste begeleider de voortgang van de coassistent beter kunnen observeren Zijn de gemaakte afspraken tijdens het evaluatiegesprek uitgevoerd in 2012? Coassistenten geven aan dat er genoeg mogelijkheden zijn voor het meelopen op de pijnpoli, maar dat ÊÊn dag meelopen voldoende is. Niemand heeft nog ervaring met videoconsulten. Velen ervaren het toch nog als een probleem als er naast de co nog een leerlinganesthesiemedewerker op OK staat, ook al werd in het evaluatiegesprek door de specialisten geopperd dat dit geen probleem hoeft te zijn. Aanbevelingen voor 2013

-

Kijken naar de mogelijkheden om leerling anesthesiemedewerkers niet tegelijkertijd met de co in te plannen Vaste beoordelaar overwegen.

7


Cardiologie N= 23 Werkzaamheden -

2 weken meelopen op de eerste harthulp (EHH) en de cardiac care unit (CCU). Hier ziet de coassistent nieuwe patiënten en loopt mee met visites. Bijwonen en zelf uitvoeren van cardioversies Meekijken met bij het maken van een coronair angiogram (CAG) 2 weken meelopen op de zaal De coassistent krijgt op zaal ‘eigen patiënten’. Hier kan de coassistent zelf beleid voor maken, de anamnese afnemen en meegaan met geplande onderzoeken. Meelopen met de cardiologen op de polikliniek

Aanbevelingen voor 2012 -

Introductie bij aanvang van coschap door mentor Entreetoets maken Verandering van indeling van het coschap naar 2 weken EHH/CCU, 1 week zaalstage en 1 week polikliniek Coassistenten meer betrekken bij de polikliniek Coassistenten vaker observeren tijdens een consult

Gemaakte afspraken tijdens evaluatiegesprek -

-

-

In het logboekje en tijdens de introductie aangeven dat voorafgaand aan het coschap het boek Snelle interpretatie van ECG’s moet worden doorgenomen. De entreetoets zal vervangen worden door het beoordelen van een viertal basis ECG´s. Een apart onderwijsmoment voor coassistenten creëren, bijvoorbeeld een vragenuurtje met de mentor of gelegenheid om na de overdracht kort te belangrijkste punten door te nemen. Benadrukken dat er tijdens de twee weken zaalstage genoeg mogelijkheden zijn om poli mee te lopen of bij aanvullende onderzoeken aanwezig te zijn. Vaste introductie aan het begin van het coschap mogelijk maken waarin bovenstaande punten worden benadrukt.

8


-

Proberen meer observatiemomenten van coassistenten mogelijk te maken in de eerste twee weken op de EHH en CCU.

Evaluatie Algemeen De coassistenten vinden de informatie in het logboek duidelijk en volledig. Iedereen geeft aan een introductie te hebben gehad. In de eerste helft van het jaar bestond er geen entreetoets, maar in de tweede helft van het jaar heeft bijna iedereen een entreetoets gemaakt in de vorm van ECG’s beoordelen. Dit wordt als erg leerzaam ervaren. De organisatie van dit coschap krijgt gemiddeld een 4,4 (schaal van 1-5), de verdeling EHH/polikliniek/zaal een 3,9 (schaal van 1-5). De coassistenten vinden het maximale aantal coassistenten 2. De verantwoordelijkheden, werkdruk en uitdaging worden beoordeeld als goed. De belangrijkste doelen die coassistenten vooraf aan het coschap hebben zijn: het leren interpreteren van ECG’s, het leren herkennen van (acute) cardiale problematiek en de behandeling hiervan. Deze doelen worden door vrijwel iedereen bereikt. Als verbeterpunt wordt in de eerste helft van het jaar aangegeven dat coassistenten graag meer poli zouden willen meedoen. In evaluaties van de tweede helft van het jaar komt dit niet terug. Hier wordt door een enkeling aangegeven dat wat meer taken op zaal wenselijk zou zijn. Polikliniek Twee derde van de coassistenten vinden dat zij genoeg patiënten zelf hebben gezien op de polikliniek. De nabespreking van deze patiënten krijgt gemiddeld een 3,9 (schaal van 1-5). Het meelopen op de polikliniek wordt door de coassistenten als leerzaam ervaren, ook als zij alleen mee konden kijken met een spreekuur. Door een aantal coassistenten wordt aangegeven dat ze door drukte op de zaal niet aan poli zijn toegekomen, dit wordt als jammer ervaren. EHH/CCU Alle coassistenten vinden dat zij genoeg patiënten zelf op de EHH hebben gezien. De nabespreking van de patiënten op de EHH krijgt gemiddeld een 4,4 (schaal van 1-5). De EHH wordt als een leerzame toevoeging van het coschap gezien en wordt door veel coassistenten omschreven als het leukste gedeelte, omdat zij het hele cardiologische traject (anamnese, LO, beleid) zelfstandig kunnen uitvoeren.

9


Zaalstage Tijdens de zaalstage hadden de meeste coassistenten ‘eigen’ patiënten. Dit werd als leerzaam ervaren. In de tweede helft van het jaar geeft de helft van de coassistenten aan te weinig taken te hebben gehad op zaal. Ze gaven aan weinig of geen opnames te hebben gedaan. Daarbij wordt genoemd dat de leerzaamheid en sfeer mede afhankelijk is van de arts-assistenten op zaal, en dat dit nogal verschilt. Toch wordt de zaalstage in het algemeen als een leerzame toevoeging aan het coschap ervaren. Onderwijs De coassistenten vinden dat er voldoende onderwijs wordt gegeven, zowel tijdens besprekingen en visites als tijdens het lunchonderwijs. Het lunchonderwijs wordt door de meeste coassistenten in de eerste helft van het jaar als te specialistisch en niet relevant voor hen ervaren. In de tweede helft van het jaar is hier een sterke verbetering in te zien en wordt dit bijna niet meer genoemd. Begeleiding De cardiologen worden op het onderdeel enthousiasme beoordeeld met gemiddeld een 4,2 (schaal 1-5), op het onderdeel toegankelijkheid met gemiddeld een 4,0 en op het onderdeel bereidheid tot geven van uitleg en onderwijs met gemiddeld een 4,3. De arts-assistenten scoren vergelijkbare cijfers. Het mentorschap systeem krijgt een 3,9 (schaal van 1-5). Er wordt gezegd dat de invulling van het mentorschap sterk per mentor wisselt en niet alle coassistenten konden met vragen bij hun mentor terecht. Beoordelingen Zes coassistenten zijn tijdens hun coschap cardiologie niet één keer geobserveerd door een cardioloog tijdens een consult. Bij de overige coassistenten varieert dat tussen de 2-5 keer. De coassistenten die wel zijn geobserveerd hebben aan de hand van het consult leerzame feedback ontvangen. De logboek en klinische beoordelingen worden zorgvuldig uitgevoerd en geven over het algemeen een goed beeld van de prestaties van de coassistent. Het gevraagde niveau wordt beoordeeld als goed. Algemene waardering coschap 3,8 (schaal van 1-5)

10


Conclusie Het coschap cardiologie wordt in het algemeen als een leerzaam en leuk coschap ervaren. Hier springt vooral de hoeveelheid onderwijs en de bereidheid tot het geven van uitleg naar voren. Ook kijken de coassistenten met enthousiasme terug op hun stage op de EHH omdat zij daar veel zelfstandig kunnen doen. De zaalstage is nog voor verbetering vatbaar. Coassistenten geven aan niet veel taken te hebben gehad tijdens deze periode. Dit biedt wel mogelijkheden voor coassistenten om meer poli mee te lopen. Het is belangrijk dat de specialisten blijven benadrukken dat coassistenten welkom zijn op de polikliniek. Er wordt aangegeven dat het uitkomst kan bieden om vaste patiënten in te plannen voor de coassistent op de poli. Op deze manier is er zowel meer tijd voor de coassistent om een patiënt te zien, als meer tijd voor de nabespreking. Daarnaast wordt door een aantal coassistenten genoemd dat de sfeer niet altijd fijn was. Zowel arts-assistenten als specialisten worden in dit verband genoemd. Coassistenten worden steeds meer geobserveerd. Het is belangrijk om dit vast te houden. Vooral in de eerste weken op de EHH/CCU is hier ruimte voor. Zijn de in 2011 gemaakte afspraken uitgevoerd? De afspraken die zijn gemaakt tijdens het evaluatiegesprek over 2011 zijn grotendeels in 2012 uitgevoerd. Zo krijgen bijna alle coassistenten een introductie met een entreetoets in de vorm van het beoordelen van een aantal ECG’s. Ook wordt aangegeven dat coassistenten voor aanvang van het coschap het boek Snelle interpretatie van ECG’s moeten doornemen. Hierdoor beginnen coassistenten meer voorbereid aan hun coschap. Daarnaast vinden steeds meer coassistenten hun weg naar de polikliniek en functieonderzoeken, maar het blijft belangrijk om dit te benadrukken. Coassistenten worden steeds meer geobserveerd op de EHH en CCU. Dit wordt als erg leerzaam ervaren, waardoor het wenselijk is om deze lijn door te trekken. Er is geen apart onderwijsmoment voor coassistenten gecreëerd om vragen na een gezamenlijk onderwijsmoment te verduidelijken. Wel blijkt uit de evaluaties dat in de tweede helft van 2012 de coassistenten meer betrokken werden bij het onderwijs, waardoor een apart onderwijsmoment op dit moment niet nodig lijkt.

11


Aanbevelingen voor 2013 -

-

-

Coassistenten meer taken geven tijdens de zaalstage. Wanneer het een rustige periode betreft op de zaal, blijven benadrukken dat coassistenten welkom zijn op de polikliniek en bij functieonderzoeken. Vaste patiĂŤnten op de polikliniek plannen die door de coassistent kunnen worden gezien. Hierdoor is er meer tijd voor de coassistent om een consult te voeren en is er meer tijd voor de nabespreking. Coassistenten blijven observeren tijdens een consult op de EHH en CCU.

12


Dermatologie N= 9 Werkzaamheden -

Op de polikliniek meelopen met de dermatoloog Alle nieuwe patiënten en een deel van de controlepatiënten eerst zelf zien Bijwonen en eventueel assisteren bij operaties of kleine ingrepen

Aanbevelingen voor 2012 -

-

Iedere coassistent een introductie geven Meer tijd en uitleg inplannen voor het nabespreken van patiënten die door de coassistent zijn gezien Dagelijks een korte casus bespreken. De coassistent tijdens de introductie op de hoogte stellen dat ze hier zelf om kunnen vragen. De coassistent vaker observeren om een goede beoordeling en feedback te kunnen geven

Gemaakte afspraken tijdens evaluatiegesprek -

-

Bij de introductie aangeven dat de coassistent om feedback kan vragen wanneer hij/zij daar behoefte aan heeft en ook dat het mogelijk is om na de poli nog wat uitleg te krijgen over onderwerpen waar de coassistent tegenaan is gelopen of vragen over heeft tijdens het spreekuur. Bedside teaching behouden! Enthousiasme behouden en vooral zo doorgaan.

13


Evaluatie Algemeen De informatie vooraf in het logboek wordt door iedere coassistent als duidelijk en volledig ervaren en allen hebben aan het begin van het coschap een introductie gehad. Er is bij dit coschap een entreetoets in de vorm van een powerpoint presentatie. Op één coassistent na heeft iedereen deze toets gemaakt en is dit zorgvuldig nabesproken. De organisatie van het coschap en de verdeling tussen polikliniek en OK wordt goed beoordeeld met respectievelijk 4,0 en 3,6 op een schaal van 1-5. Het maximale aantal coassistenten op de dermatologie zou volgens iedereen 1 moeten zijn. De meeste coassistenten vinden de werkdruk, de verantwoordelijkheden en uitdaging tijdens dit coschap ‘goed’, één coassistent beoordeelde deze punten als ‘te laag’. De belangrijkste doelen die coassistenten aan het begin van het coschap hebben zijn: opdoen van meer dermatologische kennis, aangezien dit in de opleiding relatief weinig aan de orde komt. Daarbij het leren herkennen van veel voorkomende huidaandoeningen met daarna het juiste beleid kunnen bepalen. Ook vinden veel coassistenten het doen van kleine ingrepen zoals snijden, het nemen van biopten en hechten belangrijke doelen van dit coschap. Iedere coassistent heeft zijn of haar doel kunnen bereiken tijdens het coschap. Polikliniek Alle coassistenten zijn van mening dat ze voldoende patiënten zelf hebben gezien. De nabespreking van deze patiënten wordt beoordeeld met een gemiddelde van 3,8 op een schaal van 1 tot 5. Alle coassistenten hebben ook poli meegelopen wanneer ze geen eigen patiënten hadden. Dit werd ook als leerzaam en nuttig ervaren aangezien het gaat om het herkennen van de huidbeelden (‘kijkspecialisme’). Alle coassistenten vinden de polikliniek een zeer leerzaam onderdeel van het coschap. Geen enkele coassistent heeft een spreekuur meegedaan op de buitenpoli in Raalte. Veel coassistenten geven aan dat dit wel had gekund als ze dit hadden gewild.

14


OK Bijna iedere coassistent heeft voldoende en verschillende operaties kunnen bijwonen en vonden dat ze goed betrokken werden bij deze operaties. Eén coassistent vond dat er te weinig operaties waren ingepland in de betreffende periode en dat de betrokkenheid soms afhankelijk was van de arts bij wie meegelopen werd. Alle coassistenten zijn tevreden over de verrichtingen die ze hebben kunnen doen tijdens operaties. Iedereen vindt de OK een nuttige en leerzame toevoeging aan het coschap. Onderwijs De meerderheid van de coassistenten vindt dat er tijdens/na het spreekuur voldoende onderwijs wordt gegeven. Een enkeling geeft aan dat de consulten erg snel gaan, waardoor hier niet altijd tijd voor is. Wel geven een aantal coassistenten aan dat ze erg betrokken worden bij de spreekuren doordat ze vaak worden opgehaald om bijzondere/illustrerende ziektebeelden te bekijken. Er is geen sprake van een dagelijkse casusbespreking. De mate waarin dit wordt gedaan varieert van 0 tot 1-2 keer per week. Af en toe wordt er ‘bedside’ teaching gegeven tijdens het spreekuur of op een afdeling. Dit wordt als erg nuttig ervaren. De entreetoets en de uittreetoets worden door velen als nuttig ervaren en die basiskennis is een goed begin van het coschap. Begeleiding De dermatologen worden op het onderdeel enthousiasme beoordeeld met gemiddeld een 4,0 (schaal 1-5), op het onderdeel toegankelijkheid met gemiddeld een 4,1 en op het onderdeel bereidheid tot geven van uitleg en onderwijs met gemiddeld een 3,8. Beoordelingen Twee derde van de coassistenten is meerdere keren geobserveerd tijdens een consult, dit varieert van 2 tot 6 keer. De rest is nul keer geobserveerd. Alle coassistenten zijn van mening dat de feedback die ze hebben ontvangen leerzaam is geweest. De logboek en klinische beoordelingen worden zorgvuldig uitgevoerd en geven over het algemeen een goed beeld van de prestaties van de coassistent. Het gevraagde niveau wordt door iedereen als ‘goed’ ervaren.

15


Algemene waardering coschap 4,1 (schaal van 1-5) Conclusie Het coschap dermatologie wordt als een erg leuk en leerzaam coschap ervaren. Vooral het zien van veel nieuwe patiënten op de polikliniek en het daardoor ontwikkelen van een beter getraind oog voor dermatologische ziektebeelden wordt als erg nuttig ervaren. Daarbij wordt het praktische aspect (biopten, snijden, hechten) op OK en op de POK erg gewaardeerd. Wel is er nog ruimte voor het verbeteren van het onderwijs. Door de grote aantallen patiënten gaan de spreekuren vaak snel en is er niet altijd tijd voor genoeg uitleg. Bovendien kan er nog vaker een casusbespreking plaatsvinden, aangezien veel coassistenten dit niet op regelmatige basis hebben gedaan, maar dit wel nuttig vinden. Coassistenten worden steeds vaker geobserveerd tijdens consulten, waardoor de beoordelingen een beter beeld geven van de prestaties van de coassistent. Van belang is om deze goede lijn voort te zetten. Zijn de tijdens het evaluatiegesprek in 2011 gemaakte afspraken uitgevoerd? De hoeveelheid onderwijs wordt over het algemeen goed beoordeeld, maar er wordt nog wel aangegeven dat de spreekuren vaak te druk zijn voor uitgebreide uitleg tussendoor. Het blijft dan ook belangrijk om tijdens de introductie aan te geven dat er na de poli tijd is voor meer uitleg en voor bespreking van casuïstiek. Er ligt hier ook verantwoordelijkheid bij de coassistent zelf om hier om te vragen. De ‘bedside’ teaching wordt goed beoordeeld en blijkt erg leerzaam. Coassistenten worden steeds vaker geobserveerd tijdens consulten, wat goede feedback bevordert. Aanbevelingen voor 2013 -

-

Tijdens de introductie aangeven dat er genoeg ruimte is voor uitgebreide vragen/onderwijs na het spreekuur en dat coassistenten hier zelf aan mee kunnen werken door een casus aan te dragen waar specifiek op in kan worden gegaan. Blijven observeren van coassistenten tijdens een consult, wat de goede feedback bevordert.

16


Geriatrie N=8 Werkzaamheden -

Meelopen op de polikliniek met geriaters, verpleegkundigen en psycholoog. Zelf statussen van nieuwe patiënten, uitvoeren van een algeheel screenend lichamelijk onderzoek op de polikliniek en op de spoedeisende hulp, onder supervisie van geriater. Presenteren van patiënten tijdens de grote visite. Meelopen of doen van consulten in het ziekenhuis.

Aanbevelingen voor 2012 -

Een vast moment per week inplannen voor onderwijs of uitleg over zaken die de coassistent nog niet met een geriater heeft kunnen bespreken.

Gemaakte afspraken tijdens evaluatiegesprek -

Zo door blijven gaan en enthousiasme vast blijven houden! Aanstaand jaar zal de videocamera ingezet worden. Dokter Elbrecht zal het logboek onder de loep nemen en daarnaast een lijstje met onderwerpen toevoegen die nuttig zijn voor de coassistent om over ingelezen te zijn voor het coschap.

Evaluatie Algemeen De coassistenten vonden de informatie vooraf in het logboek duidelijk en volledig. Één co vond dat het logboek niet meer actueel was. Op de eerste dag van het coschap werden de coassistenten ontvangen door dokter Elbrecht die de introductie verzorgde. Er was geen entreetoets. De organisatie van dit coschap kreeg een 4,4 (schaal 1-5). Het maximale aantal coassistenten was 1 plus eventueel een keuze- coassistent. Een aantal coassistenten hebben tijdens hun coschap niet op zaal meegelopen, vaak omdat er een keuzecoassistent aanwezig was. Dit vonden zij jammer. Zij gaven de tip om de coassistent 1 á 2 eigen patiënten op zaal te geven. De

17


verantwoordelijkheden, uitdaging en werkdruk tijdens dit coschap werden als goed ervaren. Een enkeling vond het leerzaam, indien mogelijk, ook beleidsgesprekken te voeren. Voorafgaand aan dit coschap werden als doelen gesteld: kennis opdoen van ziektebeelden bij ouderen, het herkennen van dementie en een delier, en ervaring opdoen met polyfarmacie. De coassistenten slaagden erin hun doelen te bereiken. Polikliniek Het grootste gedeelte van de tijd brachten de coassistenten door op de polikliniek. Hier zagen zij nieuwe patiënten en bespraken deze met de geriaters. De coassistenten vonden dat zij genoeg patiënten zelf hebben gezien en vonden de polikliniek het meest leerzame deel van het coschap. Vooral de tijd en rust die er is voor de nabespreking werd geroemd, dit kreeg dan ook als beoordeling een 4,9 (schaal 1-5). Zaalstage Een viertal coassistenten hebben af en toe op zaal meegelopen. Zij vonden dit leerzaam maar hadden geen eigen patiënten omdat zij niet het initiatief namen of omdat er een keuze- coassistent of artsassistent aanwezig was. Consulten/SEH Alle coassistenten hebben opnames gedaan. Dit waren opnames vanaf de polikliniek of vanaf de spoedeisende hulp. 3 coassistenten vonden dat ze te weinig opnames hadden gedaan omdat het simpelweg een rustige periode was. De begeleiding/supervisie bij de opnames was uitstekend en het was een leerzame toevoeging. Onderwijs De coassistenten gaven aan dat er weinig tot geen onderwijsmomenten waren. Desondanks vonden zij dit niet erg omdat er voldoende onderwijs tussen de bedrijven door werd gegeven, bijvoorbeeld bij het bespreken van een patiënt. Begeleiding Over het algemeen werd de begeleiding door de specialisten en arts-assistenten als ‘goed’ tot ‘zeer goed’ beoordeeld. Op enthousiasme, toegankelijkheid en bereidheid tot het geven van uitleg en onderwijs scoorden de specialisten respectievelijk een 4,9, 5,0 en 5,0. De arts-assistenten scoorden op deze punten gemiddeld drie keer een 4,6.

18


Beoordeling Het aantal keer dat een consult van een coassistent werd geobserveerd door een geriater varieert van 3 tot 10 keer. Hierbij hebben alle coassistenten leerzame feedback gekregen. Ook vonden zij dat de beoordelingen in het logboek zorgvuldig waren uitgevoerd en dat deze een goed beeld gaven van hun prestaties. Het gevraagde niveau werd als goed (keuze uit: te laag, goed, te hoog) beoordeeld. Algemene waardering coschap 4,8 (schaal van 1-5) Conclusie Het coschap geriatrie werd door de coassistenten als leuk en leerzaam ervaren. De verantwoordelijkheden, uitdaging en werkdruk tijdens dit coschap waren goed. Gestelde leerdoelen voorafgaande aan dit coschap werden gehaald. Op enthousiasme, toegankelijkheid en bereidheid tot het geven van uitleg en onderwijs scoorden de specialisten en arts-assistenten zeer hoog. Dit werd zeer gewaardeerd! Als verbeterpunt werd voorgedragen om de coassistenten de mogelijkheid te geven 1 á 2 eigen patiënten te hebben op zaal. Zijn de gemaakte afspraken in 2012 uitgevoerd? Het enthousiasme, de toegankelijkheid en bereidheid tot het geven van uitleg en onderwijs is bij de specialisten en arts-assistenten onveranderd en wordt erg gewaardeerd door de coassistenten. Aangaande de mogelijkheid op het inzetten van een videocamera werd in geen enkele evaluatie gesproken. In het geval dat deze afspraak is uitgevoerd was het dus niet nodig geweest. Anderzijds als er nog geen gebruik wordt gemaakt van een videocamera, is dat ook geen ramp. Aanbevelingen voor 2013 -

Ga zo door. Coassistent verantwoordelijkheid geven over 1 á 2 klinische patiënten.

19


Gynaecologie en Obstetrie N=25 Werkzaamheden Obstetrie Begeleiden van bevallingen, statussen van de patiĂŤnt en invullen van het baringsverslag Het hechten van een ruptuur of episiotomie onder supervisie Onderzoek van de pasgeborene en inspectie van de placenta Assisteren bij een sectio caesarea Meelopen en nieuwe patiĂŤnten statussen tijdens het zwangeren-spreekuur Gynaecologie Meelopen op de polikliniek, nieuwe patiĂŤnten zelfstandig zien en vervolgens nabespreken Het gynaecologisch onderzoek en eventueel aanvullend onderzoek samen met de gynaecoloog uitvoeren Het bijwonen en assisteren van gynaecologische operaties Er kunnen facultatief avond-, nacht- of weekenddiensten worden gelopen. Er is wekelijks een bespreking samen met de kindergeneeskunde en een oncologiebespreking. Er is maandelijks een bespreking met de urologie Aanbevelingen voor 2012 -

Enthousiasme vasthouden! Zorg dragen dat het aantal coassistenten beperkt blijft Wekelijkse vragenuurtje voor de coassistent blijven inplannen

Gemaakte afspraken tijdens evaluatiegesprek -

Mogelijkheden tot instroom coassistenten beperken ofwel indelen voor avond/nachtdiensten.

20


Evaluatie Algemeen De informatie in het logboek vooraf aan het coschap wordt over het algemeen duidelijk en volledig, zij het gedateerd, gevonden. De meeste coassistenten hebben een goede introductie gekregen door dokter Stigter, alleen ontbrak de introductie een aantal maal wanneer dokter Stigter afwezig was. De meerderheid van de coassistenten heeft de entreetoets gemaakt en ook na kunnen bespreken. De organisatie van het coschap wordt beoordeeld met een 3.9 op een schaal van 1-5. De verdeling tussen verloskamers, polikliniek en OK krijgt een 4,3 uit 5. Het maximale aantal coassistenten zou tussen de 3 en 4 moeten zijn, inclusief keuzo coassistenten. Er wordt evenals vorig jaar vaak aangegeven dat het te druk is met zowel de M2 en de M3 coassistenten. De verantwoordelijkheden, werkdruk en uitdaging van dit coschap worden door bijna iedereen als ‘goed’ beoordeeld. De doelen van de coassistenten vooraf aan het coschap zijn wisselend. Vaak genoemde doelen zijn bevallingen zien en begeleiden, kennis en vaardigheden opdoen binnen de algemene gynaecologie en ervaring opdoen met gynaecologisch onderzoek op zowel de verloskamers als op de polikliniek. Op 1 coassistent na worden deze doelen gehaald. Polikliniek Van de coassistenten geeft bijna iedereen aan genoeg patiënten zelf te hebben gezien, de nabespreking wordt als goed beoordeeld met een 4.2 op schaal van 1-5. Het meelopen wordt door iedere coassistent als leerzaam gezien en iedereen vindt het dan ook een leerzame toevoeging aan het coschap. Verloskamers Het merendeel vindt dat ze voldoende bevallingen hebben gezien, op één coassistent na, gezien het in die periode van het coschap rustig was. De begeleiding wordt als goed ervaren. De verloskamers worden als een leerzame toevoeging gezien waarbij er veel uitleg wordt gegeven en je de ruimte krijgt om zelf dingen te doen.

21


Diensten De coassistenten die diensten hebben gedaan zijn hier positief over, ze hebben vaak bevallingen kunnen zien en zijn goed te spreken over de begeleiding. De meerderheid geeft aan geen diensten te hebben gelopen, ze geven aan genoeg te zien tijdens de reguliere tijden. OK De OK wordt gezien als een leerzame toevoeging aan het coschap. Alle coassistenten geven aan dat er voldoende uitleg was en gelegenheid tot het stellen van vragen. Onderwijs 19 coassistenten geven aan dat er voldoende onderwijs was, de overige 6 coassistenten geven aan dat het onderwijs vaak uit viel of dat het niet coassistent specifiek was. Over het algemeen wordt dit als goed en nuttig ervaren. Een enkeling vindt dat er te weinig onderwijs wordt gegeven. Wanneer er onderwijs wordt gegeven dan geeft iedereen aan dat dit ook relevant is en er voldoende gelegenheid is tot het stellen van vragen. Begeleiding De begeleiding wordt als zeer goed beoordeeld. De specialisten worden op het gebied van enthousiasme, toegankelijkheid en bereidheid tot het geven van uitleg respectievelijk met een 4,5, een 4,2 en een 4,5 beoordeeld (schaal 15). De assistenten krijgen respectievelijk een 4,6, een 4,5 en een 4,5 uit 5 voor deze onderdelen. De verloskundigen scoren respectievelijk een 4,5, een 4,7 en een 4,5 uit 5. Beoordeling Het aantal observaties tijdens consulten van coassistenten varieert sterk, van 0 tot 10 keer. Bij het lichamelijk onderzoek vindt altijd supervisie plaats. Iedereen is van mening dat de beoordelingen zorgvuldig zijn uitgevoerd en dat er leerzame feedback wordt gegeven. Het gevraagde niveau wordt door bijna iedereen ook als ‘goed’ beoordeeld. Algemene beoordeling van dit coschap Dit coschap wordt beoordeeld met een gemiddelde van 4.2 op een schaal van 1 tot 5.

22


Conclusie Het coschap gynaecologie wordt als zeer goed gewaardeerd. Er is een enthousiaste sfeer met goede toegankelijkheid van de vakgroep. De verdeling van de weken tussen de poli, ok en verloskamers is duidelijk en biedt voldoende gelegenheid om de aspecten van de gynaecologie en obstetrie te zien. Een veel genoemd verbeterpunt is, net als vorig jaar, de hoeveelheid M2 coassistenten in combinatie met de M3 coassistenten, waardoor vooral de poli en de verloskamers soms erg druk zijn. Wellicht kunnen diensten hier een uitkomst in bieden. Bij afwezigheid van dokter Stigter zouden de coassistenten graag alsnog een introductie van iemand anders krijgen. Daarnaast geeft een aantal coassistenten aan dat ze graag gestructureerd onderwijs zouden krijgen op vaste momenten. Zijn de gemaakte afspraken tijdens het evaluatiegesprek uitgevoerd in 2012? Enthousiasme onverminderd aanwezig. Nog steeds erg druk met M2 en M3 coassistenten. Aanbevelingen voor 2013 -

Ga zo door! Introductie indien dokter Stigter afwezig is verzorgen. Oplossing zoeken voor hoeveelheid coassistenten. (Bijvoorbeeld diensten of minimaal 3 bevallingen)

23


Heelkunde N=29 Werkzaamheden Week 1 en 2 Meelopen met de visite Screenen OK-programma Meekijken en assisteren op de OK Infusen aanleggen Mee met consulten op andere afdelingen PatiĂŤnten zien op de SEH Week 3 en 4 Zelf patiĂŤnten zien op de polikliniek Meekijken en assisteren op de KLOK Diensten 4 avonddiensten, volgende ochtend tot 10u compensatie 2 weekenddiensten, maandag hele dag ter compensatie Aanbevelingen voor 2012 -

2:2 verdeling coassistenten! Andere verdelingen zorgen voor ongunstige verdeling van screening en polikliniek Tijd nemen voor nabespreking polikliniek Immer zorgvuldig beoordelen Ter overweging: coassistenten structureel een grotere rol op afdeling geven

Gemaakte afspraken tijdens evaluatiegesprek -

Coassistent laten inplannen voor een OK rogramma en daarvan de screening laten doen. Coassistenten meer betrekken bij de overdracht. Vrijdagochtend onderwijs en onderwijsmomenten tussendoor behouden!

24


Evaluatie Algemeen De informatie vooraf in het logboek is duidelijk en compleet en er wordt een goede introductie gegeven. Er is een entreetoets die bijna altijd wordt nabesproken. Drie coassistenten geven aan dat zij geen goede introductie hebben gehad en de entreetoets niet hebben nabesproken, dit kwam doordat de begeleider afwezig was in die periode. Bij bijna iedereen wordt de entreetoets aan het begin van het coschap afgenomen. De organisatie van het coschap wordt gemiddeld met een 4.1 op een schaal van 1-5 beoordeeld en de verdeling van poli, OK, SEH en screenen gemiddeld met een 3.6. Het maximale aantal coassistenten op deze afdeling wordt geschat op 4, exclusief de keuze coassistenten. Hierbij wordt duidelijk aangegeven dat 2 coassistenten per instroom moment een goede verdeling is. Slechts één coassistent leidt tot het gevolg dat deze ene coassistent elke dag moet screenen en bijna niet aan OK tijd toekomt en drie coassistenten per instroommoment zorgt voor een moeilijke verdeling op OK en de polikliniek. Daarentegen wordt aangegeven dat slechts 2 coassistenten in de vakantieperiode meer dan voldoende is, gezien de verminderde productie die dan gedraaid wordt per vakgroep. Bijna alle coassistenten vinden de verantwoordelijkheid en uitdaging goed. Een aantal coassistenten vindt de werkdruk te hoog. Verbeterpunten die hier worden aangegeven zijn minder screenen, de verantwoordelijkheid van het hele OK programma screenen niet bij de coassistent leggen en een duidelijkere verwachting vooraf geven over visite lopen op zaal. Doelen die coassistenten belangrijk vinden voor dit coschap zijn praktisch leren denken, chirurgische kennis vergroten, DD’s leren opstellen, leren hechten, infusen leren prikken, ervaring opdoen op OK, kennis over anatomie vergroten, zelfstandig leren werken, timemanagement leren en patiënten op de SEH zien. Bijna iedereen is er in geslaagd om zijn doelstellingen te behalen. Sommigen geven aan dat het vak te breed is voor 4 weken. Polikliniek Iedereen heeft in totaal voldoende patiënten zelf kunnen zien. De nabespreking van deze patiënten werd beoordeeld met een 3.4 op een schaal van 1-5. Sommige coassistenten geven aan dat het soms aan tijd ontbreekt om dingen goed na te bespreken op de polikliniek. Bijna iedereen beschouwt de polikliniek als een leerzame toevoeging.

25


OK Het onderdeel meekijken en assisteren bij operaties wordt door bijna alle coassistenten zeer positief beoordeeld. Bijna alle coassistenten geven aan dat ze voldoende operaties gezien hebben, een enkele coassistent geeft aan dat het aanbod operaties niet breed genoeg was. Enkele coassistenten waren graag wat meer betrokken bij operaties en hadden graag meer willen doen zoals hechten aan het einde van de OK, dit schoot er soms bij in door uitlopen van de OK tijd. Alle coassistenten geven aan dat de OK een leerzame toevoeging aan het coschap was. SEH Bijna alle coassistenten zijn positief over meelopen op de SEH. Zes coassistenten geven aan dat ze graag meer patiĂŤnten op de spoed hadden willen zien. Coassistenten gaven aan dat er met name tijdens de diensten de mogelijkheid was om veel op de SEH te zijn, maar daar buiten minder door het grote aanbod van assistenten op de SEH. De nabespreking van de SEH wordt met 3.5 beoordeeld. Screening Bijna alle coassistenten hebben om de dag gescreend. De 4 coassistenten die alleen zijn begonnen hebben elke dag gescreend. Op de screeningsdagen screende bijna iedereen niet alleen het OK programma dat zij de volgende dag mee wilden lopen, maar ook een deel van de overige operaties tot soms het hele OK programma. De indruk blijft dat dit van hen verwacht wordt door de artsassistenten. De nabespreking van de screening wordt met een 3.7 redelijk goed beoordeeld. Het screenen zelf wordt door bijna iedereen als een leerzame toevoeging gezien, echter wordt te veel screenen niet meer als leerzaam gezien, aangezien deze tijd ook op OK doorgebracht kan worden. Diensten De hoeveelheid diensten (4x avond- en 2x weekenddienst) wordt gemiddeld met een 3.5 op een schaal van 5 beoordeeld. Alle coassistenten geven aan dat de diensten een leerzame toevoeging zijn aan het coschap vanwege interessante spoedoperaties en de vele patiĂŤnten op de SEH. De dienstdoende specialist/ assistent heeft meer tijd voor uitleg. Ook wordt niet altijd van de mogelijkheid tot compensatie gebruik gemaakt.

26


Onderwijs Er wordt tijdens het coschap voldoende en inhoudelijk relevant onderwijs gegeven. Het onderwijs op vrijdag wordt als nuttig en leuk ervaren en men vindt het jammer als het soms niet doorgaat. Een enkele coassistent geeft aan dat het onderwijs in de vakantieperiode er bij inschiet. Begeleiding Het enthousiasme, de toegankelijkheid en de bereidheid tot het geven van uitleg en onderwijs van de specialisten wordt gemiddeld met respectievelijk een 3.9, 3.5 en een 3.8 beoordeeld op een schaal van 1-5 . De arts-assistenten scoren met 4.1, 4.1 en een 4.1 voornamelijk beter op het punt van toegankelijkheid. Over het algemeen kan gezegd worden dat men tevreden is over de begeleiding door specialisten en arts-assistenten. Beoordeling Iets meer dan een derde van de coassistenten is nooit tijdens een consult geobserveerd. De frequentie van observeren van een consult wisselt van 0-10x per coschap. Toch heeft bijna iedereen leerzame feedback ontvangen. Bijna alle coassistenten geven aan dat zowel de logboek als de klinische beoordelingen zorgvuldig zijn uitgevoerd. Bijna alle coassistenten geven aan dat de beoordelingen een goed beeld gaven van hun prestaties. Bijna alle coassistenten vinden dat het niveau dat van hen verlangd wordt goed is. Algemene waardering voor dit coschap 4.1 op een schaal van 1-5.

27


Conclusie De introductie en het logboek zijn duidelijk volgens het merendeel van de coassistenten. Toch blijft het een probleem dat coassistenten meer screenen dan van te voren is afgesproken. Bijna alle coassistenten screenen namelijk meer dan alleen de operaties waar ze bij kijken en/of assisteren. Erg belangrijk blijft dat coassistenten zoveel mogelijk om de twee weken met twee personen starten, dit geeft een evenwichtige verdeling in het coschap qua screening, OK tijd en mogelijkheden op de polikliniek. Behalve dat er bij een derde van de coassistenten geen consult is geobserveerd, blijft bijna iedereen tevreden over de zorgvuldigheid van het invullen van het logboek en de klinische beoordeling. Daarbij moet genoemd worden dat de algemene waardering van het coschap binnen een jaar is gestegen van 3.8 naar 4.1, dit geeft aan dat de coassistenten tevreden zijn over het coschap! Zijn de gemaakte afspraken tijdens het evaluatiegesprek uitgevoerd in 2012? De coassistent screent bijna altijd meer dan één OK programma. Een coassistent laten inplannen voor een OK programma werkt blijkbaar niet afdoende. Coassistenten meer betrokken bij de overdracht? Het vrijdagochtend onderwijs wordt goed behouden en dit wordt erg gewaardeerd door alle coassistenten. Ze blijven het jammer vinden als het niet doorgaat. Aanbevelingen voor 2013 -

-

-

De regels rondom het screenen nogmaals bekijken, regels hierover aanscherpen en duidelijk maken naar artsassistenten en coassistenten. Een coassistent hoeft slechts één OK programma te screenen. Instroommomenten van 2 coassistenten behouden. Beginnen met 1 of met 3 coassistenten geeft vaak een ongelijke invulling van het coschap ten opzichte van anderen. Meer consulten observeren op de poli. Zaal een plaats geven in coschap bijvoorbeeld: benadrukken visite, 1 week verplicht visite lopen. Introductie en vrijdagochtend onderwijs in de zomerperiode waarborgen

28


Intensive Care N=9 Werkzaamheden -

Dagelijks van 1 patiënt de status maken inclusief voorstel voor beleid en dit bespreken met de intensivist Casus presenteren tijdens MDO Inbrengen infuus, arterielijn en centraal veneuze katheter onder begeleiding Participeren bij reanimatie Deelname aan BLS en ALS onderwijs Refereren casus + literatuur in de laatste week

Aanbevelingen voor 2012 -

Alle coassistenten een introductie geven Verwachtingen en doelen aan het begin van het coschap bespreken Er voor zorgen dat alle coassistenten enkele verrichtingen zelf kunnen doen

Gemaakte afspraken tijdens evaluatiegesprek -

Opstellen van leerdoelen Voorafgaand aan coschap worden via Truus artikelen gemaild ter voorbereiding Mogelijkheid bekijken of coassistenten kunnen prikken onder echogeleide

Evaluatie Algemeen Het logboek was duidelijk en compleet. Op 2 coassistenten na heeft iedereen een duidelijke en volledige introductie gekregen aan het begin van dit coschap. Er was geen entreetoets. De organisatie van het coschap werd beoordeeld met een 4.4 (op een schaal van 1-5). In vergelijking met vorig jaar een stijging van 0,5 punt. Het maximale aantal coassistenten was één plus eventueel een keuze- coassistent. De uitdaging en de verantwoordelijkheden werden (op 1 coassistent na) door de coassistenten als ‘goed’ beoordeeld. (keuze uit: te laag, goed, te hoog). De werkdruk was goed. Leerdoelen die

29


voorafgaande aan dit coschap werden gesteld waren gevarieerd: het leren omgaan met ernstig zieke patiënten, leren over handelen en gestructureerd denken in acute situaties en bloedgassen prikken. Iedereen heeft deze doelen kunnen bereiken. IC-stage Tijdens de stage hadden alle coassistenten eigen patiënten. De meeste vonden dat zij voldoende opnames konden doen. Over het algemeen was er voldoende te doen tijdens de stage en was er zeer goede begeleiding/supervisie. In tegenstelling tot een jaar eerder gaf iedere coassistent aan zelf voldoende verrichtingen te mogen doen. Onderwijs 7 van de 9 coassistenten gaven aan dat er voldoende onderwijs werd gegeven en dat de inhoud hiervan relevant was. 2 coassistenten vonden dat er te weinig onderwijs was, met als mogelijke oorzaak de zomerperiode. Wel gaven ze aan dat de patiëntcasus dagelijks besproken werd en hierbij was voldoende uitleg/onderwijs. Begeleiding Over het algemeen werd de begeleiding door de specialisten en arts-assistenten als ‘goed’ tot ‘zeer goed’ beoordeeld. Op enthousiasme, toegankelijkheid en bereidheid tot het geven van uitleg en onderwijs scoorden de specialisten respectievelijk 3 keer een 4,8. De arts-assistenten scoorden op deze punten respectievelijk een 4,7, 4,8 en 4,8. Beoordeling De patiënt statussen werden bijna dagelijks met de coassistent besproken. De feedback die zij ontvingen was leerzaam en de beoordelingen werden zorgvuldig uitgevoerd. Het niveau van de stage werd door iedereen als ’goed’ (keuze uit: te laag, goed, te hoog) beoordeeld. Algemene beoordeling van dit coschap 4.7 (op een schaal van 1-5)

30


Conclusie Het coschap Intensive Care vonden de coassistenten leuk en leerzaam. Ondanks dat de vooraf gestelde doelen van de coassistenten gevarieerd was, zijn al deze doelen toch bereikt. Het lijkt utopisch maar het logboek, de introductie, de uitdaging, de verantwoordelijkheden, de hoeveelheid verrichtingen die de co mag doen, het enthousiasme, de toegankelijkheid en bereidheid tot het geven van uitleg en onderwijs van specialisten en arts-assistenten, dit alles werd als zeer positief beoordeelt door de coassistenten. Er waren geen verbeterpunten. Zijn de gemaakte afspraken uitgevoerd in 2012? Aangaande deze onderwerpen werd in de evaluatie formulieren niets vermeld. Gesteld zou dus kunnen worden dat zoals het afgelopen jaar ging, prima was. Aanbevelingen voor 2013

-

Ga zo door.

31


Interne Geneeskunde N=21 Werkzaamheden -

Twee weken zaalstage Twee weken poli + spoedeisende hulp Twee avonddiensten (naar keuze één weekenddienst)

Gedane aanbevelingen voor 2012 -

-

-

Entreetoets bespreken. Mogelijk moment plannen met de zaalarts in de 2e week van de zaalstage. Arts-assistenten attenderen dat er wordt verwacht dat alle coassistenten een entreetoets maken Meer patiënten op poli indelen; 2-3 per week Meer bedside teaching dan 1x per coschap. Daarbij alle coassistenten bedside teaching geven Observeren van consult inplannen op poli of laten doen door de arts-assistent op zaal of de SEH

Gemaakte afspraken tijdens evaluatiegesprek -

De grip op bed-side teaching niet laten verslappen! Coassistenten ten minste eenmaal observeren door middel van video-observatie of één van de klinische beoordelingsformulieren in het logboek. Vooral zo doorgaan en op naar de winst bij de onderwijsprijs 2013.

Evaluatie Algemeen Alle coassistenten vinden de informatie in het logboek duidelijk en volledig. De introductie door de secretaresse op dag 1 wordt als volledig beschouwd. Eén coassistent rapporteert echter dat bij ziekte van de secretaresse haar taak niet werd overgenomen en hij of zij geen introductie heeft gekregen van iemand anders. De entreetoets werd slechts in één geval niet nabesproken. De organisatie van het coschap vindt de coassistent uitstekend en krijgt een 4,6 (op de schaal 1-5). Ook de verdeling tussen polikliniek en

32


zaal is goed: 4,3 (op de schaal 1-5). Het maximale aantal coassistenten wordt geschat op 2 tot 4 (gemiddelde 3,4). Twee coassistenten vinden dat de lat hoger gelegd mocht worden en dat de coassistent (nog) meer verantwoordelijkheid op zaal mag krijgen. De meerderheid vond echter de verantwoordelijkheden, werkdruk en uitdaging in dit coschap goed. Vervolgens noemt een aantal coassistenten dat zij graag meer patiënten op de poli had gezien. Hiernaast werd als verbeterpunt genoemd dat de coassistenten meer poli’s met de eindbeoordelaar moeten worden ingepland. Als leerdoel voor het coschap Interne Geneeskunde noemden coassistenten: verbreden interne kennis, fysiologie opfrissen, behandeling infectie, zaalmanagement, zelfstandiger worden, klinisch redeneren. Vrijwel iedereen heeft zijn doel kunnen halen. Aan de andere kant geeft menig coassistent aan dat zij vier weken eigenlijk te kort vinden voor dit coschap. Polikliniek De meeste coassistenten hebben voldoende patiënten op de polikliniek gezien. Een klein aantal vindt dat er meer patiënten mogen worden ingepland. De nabespreking wordt zeer gewaardeerd, 4,5 (op schaal 1-5). De polikliniek wordt dan ook als een leerzame toevoeging gezien. Zaalstage De zaalstage werd over het algemeen goed gewaardeerd. Iedereen had zijn eigen patiënten en dit vindt men leerzaam. De meesten vonden dat zij ook genoeg te doen hadden. Een klein aantal (n=4) gaf echter aan dat ze graag meer patiënten zelf hadden gehad, of dat het aan het eind van de dag wat rustig was. Hiernaast noemde een coassistent het jammer dat hij of zij op de oncologieafdeling zat, waar weinig algemene interne problematiek aan bod kwam. SEH Coassistenten vinden de SEH een leerzame toevoeging aan hun coschap. Een paar coassistenten gaven aan dat het relatief rustig was en zij daardoor weinig nieuwe patiënten hebben kunnen zien. De meeste waren echter erg tevreden. Men vindt de grote zelfstandigheid op de SEH erg leuk en ook de nabespreking wordt goed beoordeeld met een 4,3 (op de schaal 1-5).

33


Diensten Een paar coassistenten vonden de avond- en weekenddienst niet bijzonder bijdragend, met als reden dat dezelfde problematiek als overdag zichtbaar was. Hier tegenover staat dat een andere coassistent weer aangaf dat de weekenddienst hem of haar een beter beeld van acute geneeskunde heeft gegeven. Het leeuwendeel van de coassistent was bovendien erg tevreden over de diensten. Ook het aantal diensten werd redelijk tot goed beoordeeld met een gemiddelde score van 3,8 op de schaal van 1-5. De extra tijd voor uitleg, die er vaak tijdens een dienst is, wordt erg gewaardeerd. Onderwijs Bijna alle coassistenten vinden dat er voldoende en relevant onderwijs wordt gegeven, op twee na, waarvan er één tijdens de zomervakantie stage liep. Elke coassistent moet een voordracht houden tijdens de stage, dit wordt als nuttig ervaren. Slechts één coassistent heeft geen bedside teaching gehad, en deze gaf aan dat dit door zijn of haar afwezigheid kwam. De frequentie van bedside teaching is 1,2 of 3 maal per coschap (gemiddeld 1,2). Dit biedt mogelijkheden tot uitbreiding. Begeleiding De begeleiding door specialisten en arts-assistenten vindt men goed tot uitstekend. Voor enthousiasme, toegankelijkheid en bereidheid tot uitleg en onderwijs scoren de specialisten respectievelijk een 4,4, een 4,5 en een 4,4 (op de schaal 1-5). De arts-assistenten scoren zelfs nog hoger met respectievelijk een 4,4 , een 4,6 en een 4,5! Beoordeling Drie coassistenten zijn bij geen enkel consult geobserveerd. Echter, gemiddeld wordt per coassistent 2,6 keer een consult volledig geobserveerd. De beoordelingen worden zorgvuldig gegeven, hoewel er wederom het geluid klinkt dat de toegewezen eindbeoordelaar niet altijd de coassistent veel in actie heeft kunnen zien en daarom misschien niet de aangewezen persoon is om de eindbeoordeling te geven. Er wordt hiernaast leerzame feedback gegeven en het gevraagde niveau wordt als goed beoordeeld, hoewel een enkeling graag meer uitgedaagd zou worden.

34


Algemene beoordeling van dit coschap Dit coschap wordt beoordeeld met een gemiddelde van 4,4 op een schaal van 1-5. Conclusie Het coschap Interne Geneeskunde wordt gezien door de coassistenten als één van de beste coschappen, zo niet hét beste coschap. Er is een goede introductie en de coassistenten krijgen een rooster wat hen in staat stelt op een gestructureerde manier zoveel mogelijk van het vak te kunnen zien. De algemeen gedeelde mening is dat vier weken eigenlijk te kort is voor Interne Geneeskunde, maar aan de organisatie ligt het in ieder geval niet. De uitstekende begeleiding, prettige sfeer en onderwijsgerichtheid complementeren het geheel. Bovendien valt het op dat ten opzichte van twee jaar geleden er een aantal verbeterpunten structureel zijn doorgevoerd. Destijds werd bijvoorbeeld de entreetoets niet altijd besproken en werd een substantieel deel niet tijdens een consult geobserveerd. Het coschap was al goed, maar wordt dus nog steeds beter. Kortom, het is geen verrassing dat de Onderwijsprijs wederom naar deze vakgroep is gegaan. Desalniettemin zijn er, hetzij met moeite, nog steeds een aantal verbeterpunten te noemen: vaker bedside teaching en weinig contact tussen coassistent en eindbeoordelaar. Zijn de gemaakte afspraken tijdens het evaluatiegesprek uitgevoerd in 2012? De bedside teaching heeft het afgelopen jaar structureel plaatsgevonden. Deze afspraak is dus zeker nagekomen. Hiernaast is er, volgens onze gegevens, geen video-observatie toegepast, maar is wel het gros van de coassistenten geobserveerd tijdens een consult. De afspraak dat de Interne Geneeskunde wederom in aanmerking zou komen voor de Onderwijsprijs is warempel ook nageleefd.

35


Aanbevelingen voor 2013 -

Ga door op de ingeslagen weg. Nog (vaker) bedside teaching indien logistiek mogelijk (gemiddeld nu 1,2/coschap) Meer contact tussen persoon die eindbeoordeling geeft en coassistent: Structureel vaker coassistent inplannen bij eindbeoordelaar Of coassistent op eigen verantwoordelijkheid verplichten >2 keer met eindbeoordelaar mee laten lopen Of de mogelijkheid bieden voor coassistenten om een ander staflid te kiezen als eindbeoordelaar.

36


Keel-, neus- en oorheelkunde N=17 Werkzaamheden -

Het zien van nieuwe patiënten op de polikliniek Meekijken met audiometrie en een stroboscopisch stembandonderzoek bijwonen Het bijwonen en assisteren van verschillende OK’s Het bijwonen van de duizeligheidspoli in samenwerking met de neurologie Meekijken met de logopedie Het bijwonen van het spreek/taal spreekuur (1x in de twee weken) 1x per week is er patiëntbespreking Het geven van een presentatie tijdens de patiëntbespreking

Aanbevelingen voor 2012 -

Observeren tijdens een consult Uitleg over instrumenten op dag 1 Ter overweging: creëren van een vast onderwijsmoment Wederom: vasthouden uitstekende begeleiding!

Evaluatie Algemeen De informatie in het logboek is over het algemeen duidelijk, wel merken zes coassistenten op dat zij graag informatie zouden hebben over de introductie en een rooster. De helft van de coassistenten heeft een introductie gehad aan het begin van het coschap. Bij dit coschap is er geen entreetoets. De organisatie van dit coschap wordt beoordeeld met een 4.0 op schaal van 1-5. De verdeling van poli en OK scoort ook een van 4.1 uit 5. Het maximale aantal coassistenten bij dit coschap wordt geschat op 2, waarbij een keuzecoassistent ook nog mogelijk is. Meer dan 3 coassistenten is te veel. De verantwoordelijkheden, werkdruk en uitdaging tijdens dit coschap worden allemaal als ‘goed’ beoordeeld. De belangrijke doelen bij dit coschap zijn het aanleren van KNO-onderzoek, het leren herkennen van ziektebeelden en het opfrissen van de

37


anatomie. Iedereen is van mening dat hij/zij deze doelen heeft kunnen bereiken. Als mogelijke verbeterpunten worden meer georganiseerd onderwijs en een nieuw logboek genoemd. Polikliniek Iedere coassistent heeft veel nieuwe patiënten zelf kunnen zien op de polikliniek en de nabespreking wordt beoordeeld met wederom een 4.1 uit 5. Wanneer er geen nieuwe patiënten waren, werd het meelopen op de poli ook als leerzaam ervaren. En iedereen was erg tevreden over de uitleg die laagdrempelig werd gegeven. OK Alle coassistenten vinden dat ze genoeg verschillende operaties hebben kunnen bijwonen. Iedereen vindt ook dat ze voldoende bij deze operaties betrokken werden. Op twee coassistenten na heeft iedereen zelf een verrichting gedaan. Alle coassistenten vonden de OK een leerzame toevoeging aan het coschap. Onderwijs Een deel van de coassistenten vindt dat er te weinig onderwijs wordt gegeven. Tijdens de poli of OK wordt er wel uitleg gegeven, maar men vindt het jammer dat er geen vast onderwijsmoment is. Als onderwijs wordt gegeven, wordt dit wel als relevant beschouwd. Begeleiding De specialisten worden als uitstekend beoordeeld op het gebied van enthousiasme (4.6) en toegankelijkheid (4.6). Ook zijn de coassistenten erg te spreken over de bereidheid tot het geven van uitleg en onderwijs (4.5). 2 coassistenten zijn gekoppeld geweest aan een vaste mentor, zij waren gematigd enthousiast over de constructie. Beoordeling Coassistenten werden erg wisselend geobserveerd tijdens een consult, dit gebeurde tussen de 0 en 5 keer. De meesten hebben echter nuttige feedback gekregen. Iedereen is van mening dat de beoordelingen zorgvuldig zijn uitgevoerd. Volgens de meesten geven de beoordelingen ook een goed beeld van de prestaties. Iedereen vindt het gevraagde niveau ‘goed’. Algemene beoordeling van dit coschap 4,3 (op een schaal van 1-5)

38


Conclusie Het coschap KNO wordt zeer positief beoordeeld door de coassistenten. Vooral de variatie in het coschap en het enthousiasme en de onderwijs minded instelling van de vakgroep draag hieraan bij. Verbeterpunten zijn een vast onderwijs moment, een introductie aan het begin van het coschap en de verouderde informatie uit het logboek updaten. Aanbevelingen voor 2013 -

Vooral zo doorgaan met uitstekende begeleiding. Updaten informatie logboek CreĂŤren vast onderwijsmoment. Introductie op dag 1, met korte uitleg over instrumentarium.

39


Kindergeneeskunde N=27 Werkzaamheden Neonatologie (1 week) Visite lopen met eigen patiënten Consulten op kraamafdeling Mee naar sectio caesarea/nieuw geborenen Zaal (1 week) Visite lopen met eigen patiënten Opnames Polikliniek (2 weken) Nieuwe patiënten zien (op vrijdag gaat er altijd één coassistent mee naar Rijssen) Meelopen Spoed patiënten zien Onderwijs Elke maandag of donderdagmiddag is er onderwijs voor de coassistenten door een kinderarts of arts-assistent Op dinsdagmiddag en woensdagochtend kunnen de coassistenten deelnemen aan het arts-assistenten onderwijs Elke vrijdagochtend om 8.00 uur worden enkele vragen van de entreetoets besproken met dr. Dassel. Besprekingen Elke dag is er een ochtend- en middagoverdracht. Op de dinsdagmiddag zijn er meerdere besprekingen. Diensten In de eerste twee weken worden er twee avonddiensten van 17:00-23:00 uur meegelopen. In het gehele coschap wordt 1 weekenddienst gepland van 09:30-23:00 uur.

40


Aanbevelingen voor 2012 -

Er op letten dat er niet te veel coassistenten op de poli zijn Compensatie geven na het doen van een dienst Kijken of er mogelijkheden zijn om de coassistenten tijdens de zaal- en couveuse stage meer te laten doen Logboek up to date houden

Gemaakte afspraken tijdens evaluatiegesprek -

-

-

Diensten reduceren tot twee avonddiensten met compensatie, die in de eerste twee weken moeten worden uitgevoerd, plus een weekenddienst, vooralsnog zonder compensatie. Diensten in week drie en vier zijn ter eigen overweging van de coassistent. Te weinig werkzaamheden op de neonatologie en kinder/jeugd afdeling kunnen coassistenten zelf oplossen door ’s middags met andere disciplines mee te lopen (staan aangegeven in logboekje). Te veel coassistenten op de polikliniek is niet wenselijk, dit moeten de coassistenten onderling regelen. Bij te weinig werkplekken voor M3 coassistenten kijkt dokter Karthaus naar de mogelijkheid van extra laptops.

Evaluatie Algemeen De informatie in het logboek wordt door nagenoeg iedereen als volledig ervaren. Enkele coassistenten geven aan dat de informatie achterhaald is. Bijna alle coassistenten hebben een duidelijke introductie gehad, vier coassistenten hebben geen introductiegesprek gehad omdat de secretaresse op vakantie was. De helft van de coassistenten geeft aan dat ze een entreetoets hebben gemaakt en dat deze is nabesproken. De andere helft zegt wel vragen gemaakt te hebben die elke vrijdagochtend besproken werden. Het gaat hier bij alle studenten om dezelfde vragen die elke vrijdag met dr. Dassel besproken worden tijdens een onderwijsmoment. De organisatie van dit coschap wordt beoordeeld met een 3,9 op een schaal van 1-5 (waarbij 1=zeer slecht en 5=zeer goed). De verdeling tussen zaal en poli kreeg eveneens gemiddeld een 3,9. Het maximale gewenste aantal coassistenten op de kinderafdeling is drie.

41


Nagenoeg alle coassistenten geven aan dat de werkdruk goed is. Enkelen geven aan dat de werkdruk op zaal te laag is omdat er erg weinig patiënten liggen. Enkele coassistenten die aan het begin van het jaar de enquête ingevuld hebben geven aan dat de werkdruk te hoog is in verband met de vele diensten die gedaan moeten worden. De meeste coassistenten beoordelen de verantwoordelijkheden en de uitdaging tijdens dit coschap met een goed. Degene die deze onderdelen als te laag beoordelen vermelden dat dit komt door het lage aantal patiënten op zaal tijdens de stageperiode. Als verbeterpunt wordt door een aantal coassistenten genoemd dat de diensten gecompenseerd zouden moeten worden. Leerdoelen voorafgaand aan dit coschap waren het leren omgaan met kinderen, het leren van anamnese en lichamelijk onderzoek bij kinderen en kennis opdoen van de meest voorkomende problemen bij kinderen op verschillende leeftijden. Iedereen heeft zijn leerdoelen tijdens de stageperiode bereikt. Veel coassistenten hebben studieboeken op de afdeling gebruikt tijdens de stage, er is maar één student die van de cd-rom gebruik gemaakt heeft. Polikliniek De polistage wordt door de coassistenten beschreven als het meest leerzame onderdeel van de gehele stageperiode. Op twee studenten na heeft iedereen voldoende eigen patiënten gezien. In bepaalde periodes waren er twee M2 coassistenten en een semi-arts en kon niet iedereen genoeg nieuwe patiënten zelf zien. De nabespreking van de nieuwe patiënten met een kinderarts wordt beoordeeld met een 3,7 op een schaal van 1-5. Alle coassistenten hebben ook poli’s met de kinderartsen meegelopen terwijl zij zelf geen eigen patiënten hadden. Ook dit werd als leerzaam ervaren. Zaalstage Alle coassistenten hadden op zaal eigen patiënten bij wie ze zelf onder supervisie visite konden lopen. Echter geeft meer dan de helft aan dat er te weinig opnames waren gedurende de stageweek en dat er te weinig te doen was. Iedereen geeft aan dat de begeleiding op zaal van een goed niveau was. Het was afhankelijk van de artsassistent welke werkzaamheden de coassistenten allemaal konden verrichten. ’s Ochtends is er tijdens de visite genoeg te doen maar ’s middags is het vaak erg rustig. De meerderheid concludeert wel dat de zaalstage een nuttige toevoeging is van de stageperiode.

42


Couveuse Bijna alle coassistenten hadden eigen patiënten op de couveuse afdeling. Een groot deel geeft aan dat er te weinig te doen is. De begeleiding door de kinderartsen en arts-assistenten wordt door iedereen met een goed beoordeeld. Dit onderdeel werd ook gezien als een leerzame toevoeging aan het coschap. Diensten De situatie omtrent de diensten is in de loop van het afgelopen jaar erg verbeterd. Dit is ook terug te zien in de evaluaties. De coassistenten die dit coschap aan het begin van het jaar gelopen hebben geven aan dat de diensten een te verplicht karakter hebben en benoemen het niet mogen compenseren als een groot nadeel. Gedurende het jaar is besloten het aantal diensten terug te draaien van 4 naar 2 en dit is terug te zien in de beoordelingen. Het aantal diensten wordt over het gehele jaar beoordeelt met een 3,3 op een schaal van 1-5. De meerderheid ziet de diensten als een leerzame toevoeging indien er ook daadwerkelijk patiënten gezien worden. Echter is het voor de coassistenten nog steeds niet mogelijk om te compenseren omdat dit door de specialisten niet gewaardeerd wordt. Onderwijs Bijna alle coassistenten hebben meerdere malen onderwijs gehad. Drie studenten geven aan dat het vaak gepland stond maar niet doorging. De inhoud van het onderwijs werd als zeer relevant en goed toepasbaar ervaren. Begeleiding De specialisten en de arts-assistenten worden door de coassistenten goed beoordeeld waarbij wel wordt aangegeven dat het niveau erg verschilt met name tussen de verschillende arts-assistenten. Het enthousiasme, de toegankelijkheid en de bereidheid tot het geven van uitleg en onderwijs van de specialisten wordt gemiddeld beoordeeld met respectievelijk een 3,9, 3,8 en 4,1 op een schaal van 1-5. De arts-assistenten worden op dezelfde onderdelen beoordeeld van ‘slecht’ tot ‘zeer goed’ en scoren respectievelijk gemiddeld een 3,7, 3,6 en 3,8 op een schaal van 1-5.

43


Beoordelingen Het aantal keer dat een consult is geobserveerd door een arts varieert tussen de 0-5 met een gemiddelde van 2 keer. Ondanks dit lage aantal geeft bijna iedereen aan dat de gekregen feedback erg leerzaam is en dat klinische beoordelingen een goed beeld vormen van de geleverde prestaties. Wel wordt meerdere keren aangegeven dat de logboek beoordeling wordt ingevuld door een specialist die de coassistent nauwelijks heeft gezien en daardoor niet als representatief wordt ervaren. Het gevraagde niveau wordt door iedereen met een goed beoordeeld. Algemene beoordeling van dit coschap Gemiddeld wordt dit coschap beoordeeld met een ‘goed’: 3,9 op schaal van 1-5. Conclusie Coassistenten ervaren het coschap kindergeneeskunde als een leerzame en leuke stage. Velen benoemen het enthousiasme van de kinderartsen als positief punt. De twee weken polikliniek worden door iedereen als het meest leerzame onderdeel benoemd omdat er veel nieuwe patiënten eerst zelf gezien kunnen worden. De poli in Rijssen op vrijdagmiddag wordt ook als erg leuk ervaren omdat er die middag veel patiënten voor de coassistent ingepland staan. Tijdens de zaalstage en op de couveuse afdeling heeft iedere coassistent wel eigen patiënten gehad bij wie visiste werd gelopen. Echter geeft de meerderheid aan dat er ’s middags erg weinig te doen is op zaal en dat het erg afhankelijk is van de arts-assistent wat je allemaal wel en niet mag doen. Velen hebben tijdens de weken op zaal en de couveuse afdeling ook patiënten op de polikliniek gezien, vooral spoedpatiënten. Daarbij wordt wel aangegeven dat het soms al wel erg druk is met 3 coassistenten tegelijk op de poli. De vermindering van het aantal diensten wordt door de coassistenten positief ervaren. Tijdens de diensten kunnen veel patiënten eerst zelf gezien worden en dit wordt dan ook gezien als een leerzame toevoeging.

44


Zijn de gemaakte afspraken in 2012 uitgevoerd? Het aantal avonddiensten dat gedaan moet worden is verminderd van 4 naar 2 en het aantal weekendiensten van 2 naar 1, dit wordt door de coassistenten als positief ervaren. Echter wordt door de coassistenten aangeven dat compenseren van de avonddiensten nog steeds niet mogelijk, maar wel gewenst is. Tijdens de weken op zaal en op de couveuze afdeling is er ’s middags nog steeds weinig te doen, velen hebben ook in die periode spoedpatiÍnten op de poli gezien. Er zijn geen coassistenten die met andere disciplines hebben meegelopen gedurende de middagen dat het rustig was. Enkele coassistenten hebben tijdens de vakantieperiode geen introductie gehad. Aanbevelingen voor 2013 -

Kijken of er de mogelijkheid bestaat om meer nieuwe patiĂŤnten in te plannen als er veel coassistenten tegelijkertijd op de poli zijn. In het logboek en tijdens de introductie aangeven welke activiteiten de coassistenten kunnen ondernemen als er op zaal of op de couveuse afdeling niet zo veel te doen is. Bij alle specialisten aangeven dat er is afgesproken dat het compenseren van diensten mogelijk moet zijn. Logboek up to date houden. Compensatie benadrukken en niet ontmoedigen.

45


Longgeneeskunde N=10 Werkzaamheden -

’s Ochtends meelopen met de visite op de afdeling en onder supervisie zelf zorg dragen voor enkele patiënten Op de afdeling infusen inbrengen en arteriële puncties uitvoeren ’s Middags dagelijks een nieuwe patiënt op de polikliniek zien en nabespreken met een longarts Meekijken met de longfunctieonderzoeken Meelopen op de spoedeisende hulp Houden van een referaat.

Aanbevelingen voor 2012 Introductiegesprek met bespreking van indeling coschap en doelen coassistent Andere indeling voor het coschap: 2 weken zaalstage, 2 weken polikliniekstage. Zo kunnen ‘eigen’ patiënten op zaal beter worden vervolgd en is er meer ruimte om ook met andere spreekuren mee te kijken op de polikliniek in plaats van alleen de eigen patiënt te zien. Coassistenten vaker betrekken bij longpatiënten op de spoedeisende hulp, dit zou ingebouwd kunnen worden in een polikliniekweek Evaluatie Algemeen De informatie vooraf in het logboek wordt door de coassistenten duidelijk en volledig gevonden, één coassistent merkt op dat het onderwijsrooster bijgewerkt dient te worden. Er wordt een duidelijke introductie gegeven, één coassistent heeft geen introductie gehad. Bij dit coschap is er geen entreetoets. De organisatie van dit coschap wordt goed gewaardeerd met een 4,2 op een schaal van 1-5, evenals de verdeling zaal/polikliniek met een 4,1 uit 5. Het maximale coassistenten bij deze vakgroep is volgens de coassistenten één. De verantwoordelijkheden, de werkdruk en de uitdaging worden ingeschaald als goed. Als belangrijkste doelen worden aangegeven het opdoen van zaalervaring, beoordelen van thoraxfoto’s, uitbreiden van specifieke kennis en bloedgassen

46


prikken en interpreteren. Negen coassistenten hebben doelen gesteld, allen hebben ze deze ook besproken en bereikt. Polikliniek Iedereen vindt dat hij genoeg patiënten heeft gezien. De nabespreking wordt positief beoordeeld met een 4,0 uit 5. Vier coassistenten hebben poli meegelopen met de specialisten, de anderen hebben dit niet gedaan omdat ze altijd een eigen patiënt hadden. Als verbeterpunt noemen meerdere coassistenten dat de tijd die ingepland is voor het zien van een eigen patiënt te ruim is, één coassistent vindt de werkdruk hierdoor te laag. Door iedereen wordt de polikliniek als leuk en leerzaam ervaren. Zaalstage Op de afdeling hebben alle coassistenten ‘eigen’ patiënten gehad. Hier zijn de coassistenten positief over, zij hadden allen genoeg te doen en vonden het een leerzame toevoeging aan het coschap. De begeleiding en supervisie was op één geval na goed, in dit ene geval werd een arts assistent gemist. Wel wordt opgemerkt dat de begeleiding afhankelijk is van de specialist die verantwoordelijk is voor de zaal. Spoedeisende hulp Er wordt wisselend geantwoord op de vraag of de coassistent op de spoedeisende hulp is geweest: zeven coassistenten geven aan daar niet te zijn geweest. Er wordt opgemerkt dat de coassistenten graag gebeld zouden worden voor spoed patiënten. Onderwijs De coassistenten krijgen elke middag een half uur onderwijs van één van de longartsen. Dit is een bijzonder sterk punt van het coschap. De inhoud wordt door iedereen relevant en toepasbaar gevonden. Een aantal coassistenten schrijven op dat het onderwijs vaak door tijdgebrek of onderbezetting niet doorgaat. Begeleiding Het enthousiasme van de longartsen wordt met een 4,3 uit 5 beoordeeld. De toegankelijkheid met 4.2 uit 5 en de bereidheid tot onderwijs met een 4.4 uit 5. De arts-assistent wordt vanwege de wisselingen niet beoordeeld.

47


Beoordeling Het aantal keer dat een consult is geobserveerd door een arts varieert tussen de 4 en 5 keer, in een enkel geval is er niet geobserveerd. Ondanks dit lage aantal wordt er gezegd dat er leerzame feedback is gegeven en dat beoordelingen een goed beeld van de geleverde prestaties geven. Het gevraagde niveau wordt goed gevonden. Algemene beoordeling van dit coschap 4,1 (op een schaal van 1-5) Conclusie Het coschap longgeneeskunde wordt over het algemeen als goed beoordeeld, met name het enthousiasme van de longartsen, de aandacht voor onderwijs en de intensiteit van de begeleiding springt naar voren. Zowel de zaal als de polikliniek worden nuttige stages gevonden. De polikliniek zou echter meer eigen patiĂŤnten mogen bevatten. Aanbevelingen voor 2013 -

Het intensieve onderwijs voortzetten! Coassistenten meer betrekken bij SEH patiĂŤnten. Meer polipatiĂŤnten inplannen

48


Maag- Darm- en Leverziekten N=9 Werkzaamheden Ochtend Visite lopen bij eigen patiënten op de afdeling Middag Meekijken met scopieën Pre-scopie patiënten zien en daarna de scopie van de betreffende patiënt meekijken Meelopen op de poli en nieuwe patiënten zien Onderwijs volgen, zelf een referaat houden in de 3e/4e week Gedane aanbevelingen voor 2012 -

-

Duidelijke introductie over verwachtingen en indeling coschap. (SEH mogelijkheid bespreken) Coassistenten waar mogelijk laten meedoen onder begeleiding van de specialist op de scopiekamer. Coassistent bijvoorbeeld laten terugtrekken. Misschien is er de mogelijkheid tot het plannen van dubbele tijd voor een scopie Meer onderwijs; ook op de coassistent gericht

Gemaakte afspraken tijdens evaluatiegesprek -

Door tijdsdruk is het erg lastig om onderwijs speciaal voor coassistenten in te plannen. Er wordt nog gekeken of er mogelijkheden zijn voor meer onderwijs. Een duidelijk introductiepraatje voor alle coassistenten. Er wordt gekeken of dit door iemand van het secretariaat gegeven kan worden.

49


Evaluatie Algemeen De informatie in het logboek wordt als duidelijk en volledig ervaren. Maar vier van de in totaal negen coassistenten hebben een volledige introductie en rondleiding gekregen. Er is geen entreetoets aan het begin van de stage. De organisatie van het coschap wordt beoordeeld met gemiddeld een 4 op een schaal van 1-5. De verhouding tussen scopieën/poli krijgt gemiddeld een 4.3. Het maximale aantal coassistenten zou 1 of 2 moeten zijn. De verantwoordelijkheden, werkdruk en uitdaging van dit coschap worden door nagenoeg alle coassistenten beoordeeld met een goed. Een enkele coassistent beoordeelde de onderdelen verantwoordelijkheden en werkdruk als te hoog. Als mogelijke verbeterpunten wordt genoemd dat de verantwoordelijkheden aan het begin van coschap duidelijk gemaakt moeten worden en de supervisie op de SEH en consulten verbeterd kan worden. De doelen van de coassistenten vooraf aan het coschap zijn het beleid op zaal leren, zelf visite lopen, kennis opdoen van gastrointestinale aandoeningen en ontdekken of het specialisme bij hen past. Iedereen heeft deze doelen tijdens dit coschap bereikt. Polikliniek Alle coassistenten hebben genoeg patiënten zelf gezien op de polikliniek. De nabespreking wordt goed beoordeeld en krijgt gemiddeld een 4,4 op een schaal van 1-5. Echter geeft een enkele coassistent aan dat het meelopen zonder dat er eigen patiënten gezien worden niet altijd even leerzaam is. De polistage wordt over het algemeen als een zeer leerzaam onderdeel van het coschap gezien. Scopieën De scopieën worden als een nuttige toevoeging gezien. Je leert veel van de specialisten die tijdens de scopie veel uitleg geven. Daarbij wordt wel aangegeven dat je als coassistent erg weinig zelf kan doen. Een paar coassistenten hebben de hebben zelf enkele handelingen mogen verrichten. Ook was het mogelijk om infusen te prikken voorafgaand aan de scopieën.

50


Zaalstage Iedereen heeft tijdens de stage veel tijd op zaal doorgebracht. Alle coassistenten hebben eigen patiënten gehad voor wie ze verantwoordelijk waren tijdens de stage. Ze hadden echt het gevoel dat ze als zaalarts aan het werk waren. Het viel wel op dat niet alle arts-assistenten de coassistent evenveel verantwoordelijkheden gaf. De zaalstage werd als zeer leerzaam ervaren. SEH De meerderheid van de coassistenten is op de SEH geweest maar niet iedereen vindt dat hij of zij voldoende patiënten heeft gezien. De meeste coassistenten vonden dit een leerzame toevoeging aan het coschap, dit is ook afhankelijk van het aantal patiënten dat gezien is. Tijdens de introductie is aan geen enkele coassistent duidelijk gemaakt wat de taken op de SEH zijn. Onderwijs Nagnoeg iedereen geeft aan dat er voldoende onderwijs wordt gegeven, voornamelijk bedside teaching. Alle coassistenten vinden de inhoud van het onderwijs relevant. Er is nog geen vast onderwijs moment alleen voor de coassistent. Het onderwijs is voor de coassistenten uitdagend omdat het voor co- en arts-assistenten gezamenlijk is. Begeleiding De coassistenten beoordelen de begeleiding door specialisten met een zeer goed. De specialisten scoren op het onderdeel enthousiasme een 4,3; op toegankelijkheid een 4,3 en op bereidheid tot uitleg en onderwijs een 4,4 op een schaal van 1-5. De arts-assitenten worden erg wisselend beoordeeld. De ene artsassistent krijgt een ruim voldoende de ander gemiddeld een zeer goed. Ze worden gemiddeld beoordeeld met een 4,1 voor hun enthousiasme, een 4 voor toegankelijkheid en de bereidheid tot uitleg en onderwijs wordt beoordeeld met een 3,8 op een schaal van 1-5.

51


Beoordeling Alle coassistenten zijn 1-5 keer tijdens de stage geobserveerd tijdens een consult. Iedereen heeft leerzame feedback gekregen. Het wordt gewaardeerd dat er vaste beoordelingsmomenten worden ingepland. Zowel de logboekbeoordelingen als de klinische beoordelingen zijn zorgvuldig uitgevoerd. Alle coassistenten vinden dat de beoordelingen een goed beeld van hun prestaties geven. Het gevraagde niveau wordt beoordeeld als goed. Algemene beoordeling van dit coschap Dit coschap wordt beoordeeld met een gemiddelde van 4,3 op een schaal van 1-5. Conclusie Het coschap MDL wordt als een zeer leuk en leerzaam coschap ervaren. De coassistenten krijgen een erg goed beeld van het werk van een zaalarts omdat ze tijdens de zaalstage veel verantwoordelijkheden krijgen over eigen patiënten. Iedereen heeft voldoende patiënten op de poli gezien, deze werden allen uitgebreid nabesproken. De begeleiding van de specialisten wordt als zeer goed beoordeeld. Daarbij valt vooral het enthousiasme van de artsen op. De specialisten zijn allen bereid tot het geven van veel onderwijs. Echter zou het fijn zijn als er een vast onderwijsmoment is voor de coassistenten. De verhouding tussen poli zaal en scopieën is erg goed. De coassistenten hebben echter wel behoefte aan een duidelijke introductie waarin de verantwoordelijkheden en taken worden uitgelegd en waar ook meteen de data voor beoordelingen en referaat vermeld worden. Zijn de gemaakte afspraken tijdens het evaluatiegesprek uitgevoerd in 2012? De helft van de coassistenten heeft geen goede introductie gehad, de verantwoordelijkheden en taken van de coassistent zijn daarom vaak onduidelijk. Ook zijn de taken van de coassistent op de SEH niet voor iedereen duidelijk. Er kan misschien nogmaals gekeken worden naar de invulling van het onderwijs en hoe er een goede balans gevonden kan worden tussen kennis van de coassistent en die van de arts-assistent

52


Aanbevelingen voor 2013 -

Zorg ervoor dat alle coassistenten op de eerste dag een duidelijke introductie over verwachtingen en indeling coschap krijgen. Ook de mogelijkheden voor het zien van patiĂŤnten op de SEH moet besproken worden. De vaste beoordeelmomenten blijven inplannen maar probeer deze niet in de eerste week te plannen. Het referaat op een gepast moment inplannen, niet op woensdagen, en dit op tijd doorgeven aan de coassistent. Kijken of er mogelijkheden zijn voor coassistent specifiek onderwijs.

53


Neurologie N=31 Werkzaamheden -

’s Ochtends meelopen met de visite Patiënten zien op de poli die zijn ingeroosterd voor coassistenten Meekijken met neuroloog op de poli en in overleg patiënten zien Zaalwerk met o.a. TIA-protocollen Patiënten op de SEH zien Patiënten zien waar de neurologie bij in consult is geroepen Bijwonen neurofysiologisch onderzoek Eventueel patiënten presenteren tijdens MDO op vrijdagochtend Eventueel dag meelopen met neurochirurg dr. De Beer in Zwolle of meekijken bij SEIN, epilepsiecentrum Zwolle

Aanbevelingen voor 2012 -

-

Handhaven van een gestructureerde visite door langer ingeplande specialist. Toevoegen van een vast supervisie moment ’s middags zodat er meer/betere controle komt op de werkzaamheden van de coassistenten. Het onderwijs op een vast moment inplannen Coassistenten vaker blijven betrekken bij neurologie patiënten op de spoedeisende hulp

Gemaakte afspraken tijdens evaluatiegesprek -

-

Een vast supervisie moment in de middag is op dit moment niet mogelijk. Onafgehandelde zaken kunnen overlegd worden met een verpleegkundige of kunnen op papier worden gezet. Een vast onderwijsmoment is op dit moment niet aan de orde omdat er recent veranderingen zijn doorgevoerd wat betreft het onderwijs. De neurologen willen eerst afwachten of de coassistenten dit in de toekomst beter beoordelen.

54


-

De neurologen zullen coassistenten blijven betrekken bij patiënten op de SEH en zullen coassistenten hier ook telefonisch van op de hoogte stellen. Om een goede eindbeoordeling mogelijk te maken gaat dokter Lohmann overleggen over de mogelijkheden om de neuroloog, die in de laatste werkweek van de coassistent op zaal is, als eindbeoordelaar te koppelen aan de betreffende coassistent.

Evaluatie Algemeen De informatie vooraf in het logboek wordt door 11 coassistenten als gedateerd en onvolledig ervaren, onder andere het rooster en de (recent) ingevoerde overdracht ontbreken. De meeste coassistenten hebben op de eerste dag een duidelijke en volledige introductie gehad van de secretaresse, de inmiddels ingevoerde overdracht biedt een goed moment om de neurologen te ontmoeten. Alle coassistenten zijn gewezen op de entreetoets, deze is door geen van de coassistenten nabesproken met een begeleider. De organisatie van het coschap wordt beoordeeld met een gemiddelde van 2,9 uit 5. De verdeling tussen zaal en polikliniek wordt beoordeeld met een 3,2 uit 5. Het maximale aantal coassistenten zou 2 of 3 moeten zijn, met name met het oog op de polikliniekweken. Twee derde van de coassistenten geeft aan de werkdruk, verantwoordelijkheden en uitdaging te laag te vinden, de rest vind dit goed. Als verbeterpunten worden hoofdzakelijk het inplannen van meer patiënten, meer tijd voor zaalwerk en meer, gesuperviseerde, verantwoordelijkheden op zaal genoemd. De belangrijkste doelen die voor dit coschap worden genoemd zijn het goed leren uitvoeren van neurologisch onderzoek en de kennis verbreden over algemene neurologische ziektebeelden. Bijna alle coassistenten hebben deze doelen kunnen bereiken. Polikliniek De meeste coassistenten geven aan dat ze genoeg patiënten hebben gezien, 9 coassistenten geven aan dat er te weinig patiënten waren ingepland. De nabespreking wordt beoordeeld met een 3,7 uit 5. Bijna iedere coassistent heeft poli meegelopen met een specialist. De poli’s met veel controlepatiënten worden als minder leerzaam ervaren omdat het erg snel gaat waardoor er weinig tijd is voor uitleg. Over het algemeen wordt de polikliniek als leuk en leerzaam ervaren.

55


Zaalstage 24 coassistenten hebben eigen patiënten op zaal gehad, dit werd als leerzaam ervaren. Buiten het TIA protocol om heeft de helft van de coassistenten geen opnames gedaan, zij geven aan dat dit was omdat de PA’er deze deed of dit reeds op de SEH was gebeurd. De zaaltaken waren voor 22 coassistenten onduidelijk, in de meeste gevallen geven de coassistenten aan dat dit is te wijten aan de verschillen tussen de neurologen op het gebied van eigen patiënten en verantwoordelijkheden. Ook de supervisie werd als zeer wisselend ervaren afhankelijk van de superviserend arts. De zaal werd over het algemeen als leerzame toevoeging gezien met de kanttekening dat er veel potentie is om te verbeteren. Spoedeisende hulp Er wordt wisselend geantwoord op de vraag of de coassistent op de spoedeisende hulp is geweest: acht coassistenten geven aan daar niet te zijn geweest. Degenen die er wel zijn geweest, vonden het erg leuk en leerzaam en hadden vaak nog graag meer patiënten op de spoed willen zien. Er wordt veelvuldig voorgesteld de coassistent meer te betrekken bij de consulten op de SEH. Onderwijs Het gegeven onderwijs wordt interessant en relevant gevonden. 10 coassistenten geven aan graag meer onderwijs te krijgen. 19 coassistenten hebben bedside teaching gehad, het wisselt echter sterk per neuroloog die het zaalwerk deed of dit plaats vond. De coassistenten zijn erg enthousiast over het concept. Begeleiding Het enthousiasme en de toegankelijkheid van de specialisten wordt voldoende beoordeeld met een gemiddelde van respectievelijk 3,2 en 3,3 op een schaal van 1-5. De bereidheid tot het geven van uitleg en onderwijs wordt goed beoordeeld met een gemiddelde van 3,6 op een schaal van 1-5. De coassistenten geven aan dat er wel veel verschil is in de mate van begeleiding door de verschillende neurologen.

56


Beoordeling De mate waarin coassistenten zijn geobserveerd wisselt sterk tussen de 0 en 5 maal. Acht coassistenten geven aan dat de logboek en klinische beoordelingen niet altijd zorgvuldig worden uitgevoerd. De beoordelingen worden dan te snel en zonder feedback ingevuld waardoor de beoordelingen niet altijd een goed beeld geven van de geleverde prestaties. Het gevraagde niveau wordt door zes coassistenten ‘te laag’ gevonden, 1 coassistent te hoog, de anderen vonden het gevraagde niveau ‘goed’. Algemene beoordeling van dit coschap 2,95 (op een schaal van 1-5) Conclusie Uit de evaluatie komt naar voren dat de coassistenten enthousiast zijn over de inhoud van de neurologie en het werk op de polikliniek en zaal. Als verbeterpunt zouden de coassistenten graag meer verantwoordelijkheden krijgen op zaal, onafhankelijk van wie de zaal superviseert en hier duidelijke feedback op krijgen. De coassistenten die hebben deelgenomen zijn enthousiast over het nieuw ingevoerde bedside teaching en het onderwijs op de vrijdag. Op de polikliniek zouden de coassistenten graag meer patienten ingepland zien, dit zou in overleg kunnen met de polisecretaresses. Zijn de gemaakte afspraken tijdens het evaluatiegesprek uitgevoerd in 2012? Middagsupervisie komt op het moment niet meer naar voren als punt van aandacht. De veranderingen in het onderwijs en het bedside teaching zijn positief ontvangen, het is echter nog afhankelijk van de zaalsupervisor hoeveel onderwijs er plaats vindt. Wellicht kunnen hier duidelijker afspraken over worden gemaakt. De coassistenten willen graag nog meer betrokken worden bij de SEH, zij worden veelal niet ingelicht over de aanwezigheid van patiënten. Coassistenten worden gekoppeld aan een beoordelaar aan het begin van het coschap.

57


Aanbevelingen voor 2013 -

Beleid ten aanzien van de verantwoordelijkheden coassistenten op zaal gelijk maken tussen alle neurologen. Bedside teaching uitbreiden. Coassistenten meer betrekken bij neurologie patiĂŤnten op de spoedeisende hulp. Informatie logboek updaten. Mogelijkheid tot inplannen meer poli patiĂŤnten kenbaar maken.

58


Oogheelkunde N=5 Werkzaamheden Vier weken afwisselend meelopen op de polikliniek en de OK met o.a. Bijwonen poliklinisch spreekuur oogartsen Bijwonen en eventueel assisteren bij kleine poliklinische ingrepen Bijwonen diverse (aanvullende) onderzoeken Bijwonen diverse operaties Meelopen met de optometrist Meelopen met de orthoptist Zelfstandig zien van patiënten op de polikliniek Schrijven operatieverslagen Werkstuk maken over oogheelkundig onderwerp Aanbevelingen voor 2012 -

-

Een constructie bedenken dat de coassistent genoeg nieuwe patiënten op de polikliniek kan zien en dat er genoeg tijd wordt ingepland voor het nabespreken van deze patiënten. Entreetoets voorafgaand aan het coschap plaats laten vinden in plaats van tijdens het coschap. Dokter Eppinga en zijn enthousiasme behouden!

Gemaakte afspraken tijdens evaluatiegesprek -

Proberen een coassistenten spreekuur te realiseren om zo de coassistent de ruimte te geven om meer patiënten te zien en meer verantwoordelijkheden op zich te nemen. Coassistenten blijven inzetten voor verschillende operaties Coassistenten de mogelijkheid geven om mee te kijken met een operatie waarbij een netvliesloslating wordt geopereerd door dokter Hoppenreis. Enthousiasme van de vakgroep vasthouden!

59


Evaluatie Algemeen De informatie vooraf in het logboek wordt door iedereen als duidelijk en volledig ervaren. Iedereen heeft een introductie gekregen waarbij het oogheelkundig onderzoek werd voorgedaan. Alle coassistenten hebben een entreetoets gemaakt en deze is ook bij iedereen goed en uitvoerig nabesproken. De organisatie van het coschap en de verdeling tussen polikliniek en OK worden beoordeeld met respectievelijk een 4 en 4,2 op een schaal van 1 tot 5. Het maximale aantal coassistenten bij dit coschap zou volgens iedereen 1 moeten zijn. De verantwoordelijkheden en werkdruk worden door 3 coassistenten als ‘goed’ beoordeeld en door 2 coassistenten als ‘laag’ en ‘laag-goed’. De uitdaging tijdens het coschap wordt door 1 coassistent als goed beoordeeld. De rest vindt dit ‘laag’ of ‘laaggoed’. Twee coassistenten geven expliciet aan dat ze graag meer patiënten hadden willen zien. Eén coassistent meldt dat meekijken met een orthoptist niet altijd leerzaam was. De doelen voorafgaande aan het coschap zijn kennis en kunde opdoen van de oogheelkunde. Leren hoe het oog het beste wordt onderzocht en leren te herkennen wat de diagnose is. Iedereen geeft aan dat deze doelen zijn behaald. Polikliniek 3 van de 5 coassistenten vinden dat ze niet voldoende patiënten zelfstandig hebben gezien op de polikliniek. De anderen geven aan dat dit wel voldoende was, maar dat ze toch graag meer patiënten zelf hadden willen zien. Gebrek aan vrije kamers kwam als reden hiervoor naar voren. Wanneer de coassistenten wel zelf patiënten konden zien, was de nabespreking goed. Dit wordt dan ook beoordeeld met een gemiddelde van 4,4 op een schaal van 1-5. Op het moment dat de coassistent geen eigen patiënten kon zien, kon er wel meegelopen worden op de polikliniek. Dit meelopen werd door 3 van de 5 coassistenten als leerzaam beoordeeld. Eén coassistent gaf aan dat dit meekijken in het begin wel zinvol was, maar later in het coschap eigenlijk niet meer. Iedereen vindt de polikliniek een leerzame toevoeging aan dit coschap.

60


OK Alle coassistenten vinden dat ze genoeg verschillende en voldoende operaties hebben kunnen bijwonen. Bovendien werd iedereen voldoende betrokken bij deze operaties. Vaak was het niet mogelijk om zelf verrichtingen te kunnen doen in verband met microchirurgische behandeling of dat de techniek te moeilijk was voor de coassistent. Poliklinische verrichtingen konden soms wel door coassistenten worden uitgevoerd. Iedereen is van mening dat OK een leerzame toevoeging is aan het coschap. Onderwijs Iedereen vindt dat er voldoende en relevant onderwijs wordt gegeven. Hierbij wordt dokter Eppinga in het bijzonder genoemd. Begeleiding Het enthousiasme, de toegankelijkheid en bereidheid tot geven van uitleg en onderwijs wat betreft de specialisten wordt goed beoordeeld met respectievelijk een 4, 4.2 en 4 op een schaal van 1-5. De orthoptisten worden iets minder goed beoordeeld met gemiddeld een 3.8, 4 en 3.4 op de onderdelen enthousiasme, toegankelijkheid en bereidheid tot uitleg en onderwijs. Beoordeling De consulten van coassistenten worden wisselend geobserveerd. Dit varieert tussen de 2 en 20 keer met een gemiddelde van 9 tijdens een coschap. Iedereen vindt dat ze leerzame feedback hebben ontvangen en dat de logboek en klinische beoordelingen zorgvuldig zijn uitgevoerd. Bovendien geven alle coassistenten aan dat de beoordelingen een goed beeld geven van hun prestaties. Het gevraagde niveau wordt over het algemeen beoordeeld als ‘goed’. Eén coassistent vond dit ‘laag-goed’. Algemene beoordeling van dit coschap Dit coschap wordt beoordeeld met een gemiddelde van 4,2 op een schaal van 1 tot 5.

61


Conclusie Het coschap Oogheelkunde wordt als een leuk en leerzaam coschap ervaren. Hoewel er al een sterke verbetering te zien is wat betreft het zien van meer patiënten op de polikliniek, is dit nog wel het meest gehoorde verbeterpunt. Hiermee samenhangend is de uitdaging die door de meeste coassistenten nog als ‘laag’ of ‘laag-goed’ wordt beoordeeld. Het OK deel wordt als erg leuk ervaren. Hoewel coassistenten vinden dat ze goed worden betrokken bij operaties zouden ze soms nog wat meer zelf verrichtingen willen doen. Het onderwijs en de gegeven beoordelingen worden als goed beoordeeld. Met name de tijd die dokter Eppinga voor de coassistenten vrijmaakt wordt erg gewaardeerd. De begeleiding door de specialisten wordt als goed beoordeeld, de orthoptisten worden op dit punt iets minder goed beoordeeld. Ten aanzien van de gemaakte afspraken in 2011… Er is nog geen coassistenten spreekuur gerealiseerd. Ruimte- en tijdgebrek lijken hier de reden voor te zijn. Wel is verbetering te zien in het aantal patiënten die coassistenten zelf kunnen zien, maar aandacht hiervoor blijft wenselijk. Coassistenten vinden dat ze voldoende en verschillende operaties hebben bijgewoond. Wel zouden ze zelf nog graag wat meer verrichtingen uitvoeren. Aanbevelingen voor 2013 -

-

-

Aandacht blijven besteden aan de uitdaging van het coschap door coassistenten meer patiënten zelf te laten zien. Kijken of een coassistenten spreekuur dit jaar wel haalbaar is. Coassistenten blijven betrekken bij de verschillende operaties en coassistenten waar mogelijk meer verrichtingen zelf laten doen. (Netvliesoperatie van dokter Hoppenreis onder de aandacht blijven brengen) Dokter Eppinga en zijn enthousiasme behouden!

62


Orthopaedie N=16 Werkzaamheden -

4 weken polikliniek en OK met de mogelijkheid mee te lopen op zaal.

-

Zelfstandig nieuwe patiĂŤnten zien Meelopen met het spreekuur

Poli

OK/SEH Bijwonen en assisteren bij operaties Avonddienst met arts-assistent op de SEH (eigen initiatief) Aanbevelingen voor 2012 -

Geven van volledige en duidelijke introductie aan iedere coassistent Volledige inhoud van het logboek Invoeren van een vast onderwijsmoment (met name op problemen/onderzoek van het bewegingsapparaat)

Gemaakte afspraken tijdens evaluatiegesprek -

avonddienst verplichten. Tot 22:00 uur en volgende dag compensatie tot 12:00 uur. De site waarop het rooster te vinden is opnemen in het logboek en een wachtwoord aanmaken voor de coassistent. Inventarisatie naar de mogelijkheden om de co op 1 of meer consulten te observeren, mogelijk door video opname.

63


Evaluatie Algemeen Alle coassistenten gaven aan dat de informatie in het logboek duidelijk en volledig was. Het merendeel heeft bij aanvang een duidelijke en volledige introductie gekregen. Bij de Orthopaedie is er geen entreetoets. De algemene organisatie van het coschap werd beoordeeld met een 4,1 op een schaal van 1-5 (waarbij 1 = zeer slecht en 5 = zeer goed). Dit is 0,6 punt hoger dan de beoordeling van vorig jaar. De verdeling poli/OK werd afgerond beoordeeld als zeer goed: 4,8. Dit komt mede doordat de coassistent deze verdeling zelf mag bepalen. Verreweg de meeste coassistenten vonden het gewenste maximale aantal coassistenten bij deze vakgroep 2 (inclusief keuze- coassistent). Een enkeling gaf aan dat gedurende de zomerperiode 1 coassistent voldoende is. De verantwoordelijkheden, werkdruk en uitdaging werden door alle coassistenten als ‘goed’ ervaren. 2 coassistenten gaven aan meer verantwoordelijkheid op zaal te willen. Als belangrijkste leerdoelen bij dit coschap werden het lichamelijk onderzoek van het bewegingsapparaat, de anatomie en het bijwonen en assisteren bij operaties genoemd. Iedereen heeft zijn eigen doelen bereikt. Als verbeterpunt kwam vaak naar voren dat het fijn zou zijn als aan het begin van het coschap het lichamelijk onderzoek zou worden uitgelegd en voorgedaan. Polikliniek Iedere coassistent heeft op de polikliniek veel nieuwe patiënten gezien. De nabespreking werd gemiddeld beoordeeld met een goed. Ook het meelopen op de poli wanneer er geen nieuwe/eigen patiënten waren werd door de meeste als leerzaam ervaren. Over het algemeen vond iedereen de poli een leerzame toevoeging vooral om ervaring op te doen bij het lichamelijk onderzoek. OK De coassistenten zagen bij de orthopaedie veel en verschillende operaties. Ze werden hierbij voldoende betrokken (zelfs bij arthroscopieen) en mochten vaak zelf verrichtingen doen. De OK was dus een leuke en leerzame toevoeging aan het coschap.

64


SEH 11 coassistenten zijn gedurende het coschap 1 of 2 keer op de SEH geweest. Dit werd als leuk en leerzaam ervaren met name omdat je ervaring krijgt met de acute problematiek. Onderwijs 13 coassistenten vonden dat er voldoende onderwijs was. Aanvullend hierop was de Trauma bespreking en de radiologie bespreking. Het onderwijs werd leerzaam en relevant gevonden. Begeleiding Over het algemeen werd de begeleiding door de specialisten en arts-assistenten als ‘goed’ tot ‘zeer goed’ beoordeeld. Op enthousiasme, toegankelijkheid en bereidheid tot het geven van uitleg en onderwijs scoren de specialisten respectievelijk gemiddeld een 4,4, 4,5 en 4,3. De arts-assistenten scoren op deze punten respectievelijk gemiddeld drie keer een 4,8. Beoordelingen Coassistenten werden wisselend geobserveerd bij consulten met een aantal van 0 tot 8 keer, gemiddeld 2 keer. De feedback vonden alle coassistenten (op 1 persoon na) leerzaam en de beoordelingen waren zorgvuldig uitgevoerd. Het gevraagde niveau van dit coschap werd door iedereen als ‘goed’ ervaren. Algemene beoordeling van dit coschap Gemiddeld werd dit coschap met een 4,2, op schaal van 1-5, beoordeeld. Ter vergelijking: vorig jaar ook een 4,2

65


Conclusie Over het algemeen waren de coassistenten zeer positief over dit coschap. De zelfstandigheid in de keuze van het op OK staan of poli lopen werd erg gewaardeerd. Op enthousiasme, toegankelijkheid en bereidheid tot het geven van uitleg en onderwijs scoren de specialisten en vooral de arts-assistenten zeer hoog. Het krijgen van onderwijs was in vergelijking met een jaar eerder verbeterd. Als verbeterpunt kwam naar voren dat het fijn zou zijn als aan het begin van het coschap het lichamelijk onderzoek zou worden uitgelegd en voorgedaan. Ten aanzien van de gemaakte afspraken 2012 Deze zijn voldaan of zijn niet meer van toepassing. Aanbevelingen voor 2013 -

Ga zo door. Blijf erop letten dat ieder coassistent een volledige introductie krijgt. Aan het begin van het coschap de coassistent het lichamelijk onderzoek uitleggen en voordoen.

66


Pathologie N=1 Evaluatie Algemeen Bij dit coschap was er geen logboek en geen introductie. Er was wel een entreetoets welke volledig werd nabesproken. Algemene verbeterpunten voor dit coschap zijn de organisatie en verdeling van activiteiten als uitsnijden/preparaten beoordelen/ obducties bijwonen. Dit vertaald zich in de wens om meer begeleiding naast de zelfstudie door de coassistent. Voorstel is om met de coassistent van tevoren een aantal doelen te bespreken om hier met de coassistent actief op te kunnen evalueren. Het coschap kende goede verantwoordelijkheden, de werkdruk en uitdaging waren aan de lage kant. Activiteiten De coassistent heeft zelf preparaten uitgesneden, beoordeeld en obducties bijgewoond. Dit werd als zeer leerzaam ervaren. De nabespreking van de beoordeelde preparaten werd als zeer leerzaam ervaren en gaf inzicht en begrip in verschillende ziektes. De besprekingen en MDO’s waren ook een leerzame toevoeging aan het coschap, de coassistent heeft zelf niets ingebracht in de besprekingen. Onderwijs Er was geen vast ingepland onderwijsmoment. Begeleiding De begeleiding is op het gebied van enthousiasme, toegankelijkheid en bereidheid tot onderwijs als zeer positief beoordeeld. Zowel de artsen als de arts-assistenten scoren hierbij een goed. Beoordeling De coassistent is ca 8 maal geobserveerd bij het uitsnijden van preparaten. De beoordelingen volgens het standaard model sluiten niet goed aan bij dit coschap gezien er geen directe patiÍntenzorg is. De beoordelingen zoals die zijn gegeven sloten goed aan bij de prestaties van de coassistent.

67


Algemene waardering coschap 4,0 (schaal van 1-5) Conclusie Het coschap pathologie wordt als leerzaam ervaren en geeft goede mogelijkheden voor de coassistent om zich te verdiepen in de pathologie. De verschillende activiteiten maken het dat er afwisseling is en voldoende verantwoordelijkheden. Wel is er een duidelijke wens tot meer structuur in het coschap. Hiervoor zou een constructie met een mentor, welke doelen met de coassistent vast stelt, zich zeer goed lenen. Aanbevelingen voor 2013 -

Logboek opstellen met eventueel aangepaste beoordelingsformulieren. Coassistent een introductie geven (door vaste mentor) waarin wederzijdse doelen en verwachtingen worden besproken. Vast onderwijsmoment inplannen. Onderwijs coupedoos blijven gebruiken.

68


Plastische chirurgie N=7 Werkzaamheden -

4 weken OK en polikliniek in het Deventer Ziekenhuis en de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen Meelopen op de polikliniek Bijwonen van, en assisteren bij operaties

Aanbevelingen voor 2012 -

Coassistenten observeren tijdens consult voor beoordeling Vast onderwijsmoment overwegen Coassistenten op de hoogte brengen van de mogelijkheid om vaten te leren hechten, indien zij de vaten aanleveren. (OK-programma Chirurgie in de gaten houden bv) Enthousiaste begeleiding vasthouden

Gemaakte afspraken tijdens evaluatiegesprek -

Consult observeren Microchirurgie mogelijk op vaten als coassistent hier actief achteraan gaat. Deze informatie in het logboekje opnemen Onderwijsmomenten op woensdagmiddag behouden/inplannen

Evaluatie Algemeen beeld De informatie in het logboek wordt door iedereen als duidelijk en volledig beschouwd. De helft van de coassistenten geeft aan geen introductie te hebben gehad. Er is geen entreetoets bij dit coschap, maar een aantal coassistenten geeft aan dat er wel een eindtoets is, en dat deze goed wordt nabesproken. De organisatie wordt beoordeeld met een gemiddelde van 4,3 op een schaal van 1-5, de verdeling poli/OK wordt beoordeeld met een gemiddelde van 4.3. De verantwoordelijkheden, werkdruk en uitdaging worden, op één na, door alle coassistenten als goed beoordeeld. Eén coassistent vond de werkdruk te laag en had graag meer eigen patiënten willen

69


hebben. De belangrijkste doelen van de coassistenten aan het begin van het coschap zijn anatomische kennis vergroten, hechten en chirurgische technieken leren. Deze doelen zijn door iedereen gehaald. Het maximale aantal coassistenten zou volgens iedereen 1 moeten zijn. Alle coassistenten hebben de mogelijkheid gehad om mee te lopen in Apeldoorn, en de meesten vonden dit een nuttige toevoeging. Twee coassistenten geven aan dat ze het niet nodig vonden om in Apeldoorn mee te lopen, omdat het (ok)-programma in Deventer gevarieerd genoeg was. Polikliniek Alle coassistent geven aan dat ze de polikliniek erg leuk en leerzaam vinden, vooral als de nieuwe patiënten eerst door henzelf gezien mogen worden. Iedereen geeft aan dat hier genoeg ruimt voor was. Meelopen zonder zelf patiënten te zien wordt wisselend beoordeeld, maar de meerderheid vindt ook dit aspect leerzaam. De nabespreking van de patiënten op de polikliniek wordt over het algemeen als goed en zinvol beschouwd en scoort een 4,1 (schaal van 1-5). OK De reacties over de OK zijn allemaal erg positief. Iedereen heeft voldoende en verschillende operaties kunnen bijwonen. De verrichtingen die de coassistenten zelf mogen doen, worden erg leuk gevonden. Het hechten wordt hier nadrukkelijk bij genoemd. Een enkeling noemt dat tijdens een operatie soms wat meer uitleg mag worden gegeven. Onderwijs Er wordt tijdens de poli en op OK één-op-één uitleg gegeven. De meeste coassistenten zien dit als voldoende onderwijs en vinden dat er geen vast onderwijsmoment in de week hoeft te zijn. Begeleiding De plastisch chirurgen worden beoordeeld met respectievelijk een 4,6, 4.6 en een 4.7 op de schaal van 1-5 als het gaat om enthousiasme, toegankelijkheid en bereidheid tot het geven van uitleg en onderwijs.

70


Beoordelingen Zes van de zeven coassistenten geven aan dat zij vaak zijn geobserveerd tijdens een consult. De aantallen variĂŤren van 3 tot meer dan 10 keer. EĂŠn coassistent geeft aan niet te zijn geobserveerd. Iedereen vond dat hij/zij leerzame feedback heeft gekregen en dat de klinische en logboekbeoordelingen zorgvuldig worden uitgevoerd. Ook wordt het gevraagde niveau als goed beoordeeld. Algemene waardering coschap 4,6 (schaal van 1-5) Conclusie Het coschap plastische chirurgie wordt gezien als een leuk en leerzaam coschap en wordt gewaardeerd met enthousiaste kreten als: fantastisch! en erg leuk! De vrijheid die gegeven wordt om naar de poli of OK te gaan wordt erg fijn gevonden. De plastisch chirurgen zijn allemaal erg enthousiast en geven goede uitleg. De helft van de coassistenten geeft aan geen introductie te hebben gehad. Dit is voor verbetering vatbaar, zodat coassistenten aan het begin van het coschap duidelijkheid hebben over de invulling van het coschap. Daarnaast vinden niet alle coassistenten het nuttig om in Apeldoorn mee te lopen. Er wordt aangegeven dat het voor coassistenten uitkomst kan bieden om aan het begin van het coschap het OK-rooster van Apeldoorn en Zutphen te bekijken zodat de coassistent een rooster voor zichzelf kan maken, zonder te veel overlap. Zijn de tijdens het evaluatiegesprek in 2011 gemaakte afspraken uitgevoerd? Het observeren van consulten gaat erg goed en wordt ook als zodanig beoordeeld. De mogelijkheid tot microchirurgie op vaten is voor veel coassistenten nog onbekend. Naast dat het in het logboekje wordt genoemd zou het uitkomst kunnen bieden om dit tijdens de introductie naar voren te brengen. Er zijn dit jaar verscheidene onderwijsmomenten op de woensdagmiddag geweest.

71


Aanbevelingen voor 2013 -

Introductie verzorgen aan begin van het coschap. Coassistenten op de hoogte brengen van de mogelijkheid om vaten te leren hechten, indien zij de vaten aanleveren. Dit bijvoorbeeld in de introductie naar voren brengen. Mogelijkheid bieden tot het bekijken van het OKprogramma in Apeldoorn/Zutphen zodat coassistenten dit beter kunnen inplannen om te veel overlap te voorkomen. Enthousiaste begeleiding vasthouden

72


Psychiatrie Het coschap Psychiatrie wordt dit jaar niet geĂŤvalueerd. Gedurende dit jaar is met veel enthousiasme vanuit de vakgroep gekozen om het coschap aan te passen om beter aan te sluiten bij de opleiding van de coassistenten. Dit is naar aanleiding van duidelijke verbeterpunten uit de evaluaties van de afgelopen jaren. De coassistenten, affiliatie en de vakgroep Psychiatrie vonden het erg jammer dat het coschap in zijn oude vorm er niet in slaagde om de coassistenten een goed inzicht te geven in de Psychiatrie en daarbij te enthousiasmeren voor het vak. Wij hebben het volste vertrouwen dat, met een nieuwe locatie en een gemotiveerde groep begeleiders, we volgend jaar het coschap positief kunnen evalueren! Wij willen graag alle betrokkenen bedanken voor hun inzet in de afgelopen en aankomende jaren.

73


Radiologie N=6 Werkzaamheden Beoordelen van beeldvormende onderzoeken Week 1: Introductie beeldvormende technieken Week 2: Musculoskeletale beeldvorming Week 3: Thorax + toets Week 4: Keuze week + praatje Aanbevelingen voor 2012 -

De duur van het meekijken op de functieafdeling inkorten. Coassistenten meer in heilig uur proberen te betrekken door bijvoorbeeld af en toe een vraag te stellen.

Gemaakte afspraken tijdens evaluatiegesprek -

-

-

-

Inkorten van de duur van het meelopen op de functieafdeling en/of tijd inplannen na een dagdeel op de functieafdeling om een aantal afbeeldingen te beoordelen met een radioloog. Coassistenten blijven betrekken bij het ‘heilig uur’ door af en toe vragen te stellen. Bovendien tijd inplannen na deze bespreking om kort de belangrijkste punten door te nemen en waar coassistenten hun vragen kunnen stellen. Blijven benadrukken aan het begin van het coschap dat alle specialisten benaderbaar zijn en bewust worden van de drempel die sommige coassistenten kunnen voelen. Voorlopig blijven hanteren van het huidige beoordelingssysteem. Hier volgt nader bericht over als in Groningen besloten wordt hoe beoordelingen moeten worden uitgevoerd. Wat betreft een extra werkplek gaat dokter Karthaus in overleg met de radiologen kijken wat er mogelijk is.

74


Evaluatie Algemeen De informatie vooraf in het logboek was duidelijk en compleet. Er werd een uitstekende introductie gegeven. Er was geen entreetoets. Wel werd de coassistent aan het einde van de thoraxweek beoordeeld door middel van enkele thoraxfoto’s. Gemiddeld werd de organisatie van het coschap met een 4,0 op een schaal van 1-5 beoordeeld. Het maximale aantal coassistenten is 1 (plus eventueel een keuze-coassistent). Zowel de verantwoordelijkheden als de werkdruk en de uitdaging werden door de meeste als ‘goed’ beoordeeld. Een enkeling vond de verantwoordelijkheden te laag. Coassistenten noemen als hun leerdoelen het leren van de anatomie, het systematisch beoordelen van foto’s/scans en het herkennen van basale ziektebeelden. Inhoud 3 van de 5 coassistenten gaven aan dat een week vertoeven op de functieafdelingen te lang was. Deze zien ze liever gehalveerd dan wel in combinatie met het beoordelen van foto’s. 2 van de 5 coassistenten vonden deze eerste week geen leerzame toevoeging. Alle coassistenten gaven aan dat ze voldoende beelden hebben kunnen beoordelen. De nabespreking was uitstekend: gemiddeld een score van 4,4 op een schaal van 1-5 (in vergelijking met vorig jaar een vooruitgang van 0,7 punt). Voor iedereen was er genoeg te doen en er was voldoende begeleiding/supervisie. Onderwijs Alle coassistenten vonden dat er voldoende en relevant onderwijs werd gegeven. Met name het heilig uur en onderwijs op de vrijdagochtend werden gewaardeerd. De coassistent werd dan voldoende betrokken. Begeleiding Over het algemeen werd de begeleiding door de specialisten en arts-assistenten als ‘goed’ tot ‘zeer goed’ beoordeeld. Op enthousiasme, toegankelijkheid en bereidheid tot het geven van uitleg en onderwijs scoren de specialisten respectievelijk gemiddeld een 4,4, 4,4 en 4,6. De arts-assistenten scoren op deze punten respectievelijk gemiddeld drie keer een 4,4. Iedereen vond de specialisten goed benaderbaar voor vragen.

75


Beoordeling Iedereen had leerzame feedback ontvangen en de logboek- en klinische beoordelingen werden zorgvuldig uitgevoerd. Het gevraagde niveau werd door alle coassistenten als ‘goed (keuze uit: te laag, goed, te hoog) beoordeeld. Algemene beoordeling van dit coschap 4,3 (op een schaal van 1-5), ter vergelijking: vorig jaar een 3,7 Conclusie De coassistenten waren zeer positief over het coschap radiologie. Ze vonden het een zeer leerzaam coschap. De doelen die zij zich vooraf stelden, werden gehaald en er was een unieke bereidheid tot uitleg en nabespreking. Het onderwijs dat werd gegeven was goed en voldoende. Over de specialisten en arts-assistenten was men tevreden en beoordelingen werden zorgvuldig uitgevoerd. Het niveau dat van de coassistenten gevraagd werd was goed. Als verbeterpunt kwam naar voren de eerste week op de functieafdelingen in duur te halveren of te combineren met het beoordelen van beeldvorming.

76


Zijn de gemaakte afspraken in het evaluatiegesprek uitgevoerd in 2012? Inkorten van de duur van het meelopen op de functieafdeling en/of tijd inplannen na een dagdeel op de functieafdeling om een aantal afbeeldingen te beoordelen met een radioloog: niet uitgevoerd. Coassistenten blijven betrekken bij het ‘heilig uur’ door af en toe vragen te stellen. Bovendien tijd inplannen na deze bespreking om kort de belangrijkste punten door te nemen en waar coassistenten hun vragen kunnen stellen: duidelijk verbeterd, ging afgelopen jaar prima. Blijven benadrukken aan het begin van het coschap dat alle specialisten benaderbaar zijn en bewust worden van de drempel die sommige coassistenten kunnen voelen: voor toegankelijkheid een 4,4 als score, dus gaat prima zo. Wat betreft een extra werkplek gaat dokter Karthaus in overleg met de radiologen kijken wat er mogelijk is. Betreffende dit onderwerp in deze 5 evaluaties geen commentaar dus ongeacht of er wel of niet iets is veranderd, is dit niet meer van toepassing. Aanbevelingen voor 2013 -

Ga zo door Week functieafdelingen in duur halveren dan wel combineren met beoordelen van foto’s. (op advies radioloog Dokter Westerbeek) Overleg met ziekenhuis over een extra scherm op de SEH ivm de hoeveelheid mensen aanwezig tijdens de overdracht.

77


Radiotherapie N=3 Werkzaamheden -

Meelopen op de polikliniek met radiotherapeuten Meelopen op de polikliniek met verpleegkundigen Zelf nieuwe patiënten zien en intekenen van bestralingsgebied, onder supervisie Meekijken bij de CT-scan, bestralingsapparaten, ‘mould room’, op OK bij brachytherapie en bij intekenen door assistenten

Aanbevelingen voor 2012 -

Nieuwe patiënten inplannen voor de coassistent Mentorschap per week invoeren en de mentor daarvan vooraf op de hoogte stellen

Gemaakte afspraken tijdens evaluatiegesprek over 2011 -

-

Vaste secretaresse die introductie verzorgt (organisatorische gedeelte) en die als aanspreekpunt kan fungeren. Coassistenten het beleidsgesprek laten doen, indien co hier klaar voor is. Gebeurt bij andere coschappen weinig, dus zou een zeer waardevolle toevoeging zijn van het coschap. Logboek: meer informatie over de opties voor de coassistent: waar en bij wie kan meegelopen worden en hoe is dat uit te zoeken. Positieve en goede begeleiding vasthouden! Weekopdrachten behouden

78


Evaluatie Algemeen Alle coassistenten vinden het logboek duidelijk en volledig. Iedereen heeft een duidelijke en volledige introductie gehad. Dit is sterk verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Er is geen entreetoets op Nestor maar de coassistenten krijgen elke week een weekopdracht die bij het thema van de week hoort. De thematische indeling van de weken met bijbehorende opdrachten wordt als duidelijk en leerzaam ervaren. De organisatie van dit coschap krijgt gemiddeld een 3,7 op een schaal van 1-5. De verdeling tussen poli/brachytherapie/intekenen/bestralingen wordt door de coassistenten beoordeeld met een 3.. Het maximaal gewenst aantal coassistenten bij de radiotherapie is 1. De verantwoordelijkheden en de werkdruk wordt door twee van de drie coassistenten als te laag beoordeeld. Het onderdeel uitdaging werd door 1 coassistent als te laag beoordeeld. Als verbeterpunten wordt genoemd dat er een oplossing bedacht moet worden voor het feit dat je als coassistent erg veel moeite moet doen om je dag te vullen. De artsen zouden tijdens het introductiepraatje aan kunnen geven welke andere bezigheden de coassistenten kunnen doen. De belangrijkste doelen die de coassistenten hebben gesteld voorafgaand aan dit coschap zijn kennis opdoen over radiotherapie en oncologie en het uitvoeren van beleidsgesprekken. Iedereen heeft deze doelen bereikt. Polikliniek De meerderheid van de coassistenten geeft aan zelf genoeg patiënten te hebben gezien, één coassistent geeft aan dat er weinig nieuwe patiënten waren. De nabespreking wordt door iedereen als zeer leerzaam ervaren en wordt beoordeeld met gemiddeld een 4,3 op een schaal van 1-5. De coassistenten zijn erg positief over de hoeveelheid uitleg die ze van de radiotherapeuten hebben gekregen. Ook heeft iedereen meegelopen met radiotherapeuten als ze zelf geen patiënten hadden. Ook dit vond iedereen erg leerzaam.

79


Intekenen Alle coassistenten hebben zelf meerdere bestralingsgebieden ingetekend op CT-scans. Iedereen geeft aan dat het intekenen een zeer leerzaam onderdeel is van het coschap. De begeleiding hierbij wordt zeer positief beoordeeld en krijgt een gemiddeld 4,3 (schaal van 1-5). Bijwonen van uitwendige bestraling en brachytherapie Het bijwonen van uitwendige bestraling en brachytherapie wordt als een leerzaam deel van dit coschap ervaren. Echter wordt wel aangegeven dat één ochtend bijwonen van brachytherapie voldoende is. Wel worden beide onderdelen als een leerzame toevoeging aan het coschap gezien. Besprekingen en onderwijs De coassistenten hebben multidisciplinaire overleggen (MDO’s) en verschillende besprekingen bijgewoond. Een enkele coassistent geeft aan ook zelf bijgedragen te hebben aan deze besprekingen door een eigen patiënt voor te dragen. De andere twee coassistenten hebben dit tijdens hun stage niet gedaan. Alleen de coassistent die zelf wat aan de besprekingen heeft bijgedragen vond de MDO’s een leerzame toevoeging. De anderen zagen de besprekingen niet als nuttig omdat ze zelf niets in te brengen hadden. Er is geen vast onderwijsmoment speciaal voor coassistenten. Er wordt wel veel patiëntgebonden onderwijs gegeven tijdens de nabespreking van eigen patiënten, het meelopen op de poli en besprekingen en MDO’s.. Begeleiding De radiotherapeuten worden op het onderdeel enthousiasme beoordeeld met gemiddeld een 3,7, op het onderdeel toegankelijkheid met een 3,7 en op het onderdeel bereidheid tot geven van uitleg en onderwijs werd gemiddeld een 4 gescoord. Niet alle coassistenten hebben arts-assistenten gezien tijdens hun stage. De arts-assistenten met wie werd meegelopen scoren gemiddeld vergelijkbare cijfers op deze onderdelen.

80


Beoordeling Alle coassistenten werden één tot vier keer geobserveerd tijdens een consult. Iedereen heeft tijdens de nabesprekingen leerzame feedback gekregen. Zowel de klinische als de logboek beoordelingen zijn allen zorgvuldig uitgevoerd door de specialisten. De beoordelingen gaven een goed beeld van de prestaties. Het gevraagde niveau wordt door twee van de drie coassistenten als goed beoordeeld en door één coassistent als te laag. Algemene waardering coschap Dit coschap wordt gemiddeld beoordeeld met een 3,3 (op schaal 1-5) Conclusie Slechts drie coassistenten hebben dit jaar een stage op de afdeling radiotherapie gelopen. Het coschap wordt door de coassistenten als leuk en leerzaam ervaren. Echter wordt het als nadeel gezien dat er niet altijd evenveel te doen is. De coassistenten willen graag meer verantwoordelijkheden en de werkdruk wordt als te laag ervaren. Het zou fijn zijn als er meer eigen patiënten voor de coassistent worden ingepland en als ze een actieve bijdragen kunnen leveren aan besprekingen en MDO’s. De coassistenten zijn positief over de weekopdrachten, want zo verdiepen zij zich extra in de stof. Alle doelen die de coassistenten voorafgaand aan dit coschap hebben gesteld, hebben zij tijdens de stage bereikt. Alle coassistenten zijn op de polikliniek geweest, hebben zelf plannen ingetekend en hebben besprekingen, MDO’s en bestralingssessies bijgewoond. Daardoor wordt een goed beeld verkregen van de werkzaamheden van een radiotherapeut. Aanbevelingen voor 2012 -

Meer nieuwe patiënten inplannen voor de coassistent Coassistenten laten bijdragen aan besprekingen en MDO’s door eigen patiënten voor te dragen. Weekopdrachten behouden.

81


Reumatologie N=9 Werkzaamheden -

-

De stage bestaat uit vier weken polikliniek. Hierbij is het mogelijk om zowel nieuwe als controlepatiënten zelf te zien. Hierbij ligt met name nadruk op het doen van de anamnese , uitvoeren van specifieke gewrichtsonderzoeken, het opstellen van een differentiële diagnose, het aanvragen van diagnostische onderzoeken en het doen van een beleidsvoorstel. Er is een mogelijkheid voor de coassistent om tijdens de casusbespreking patiënten te presenteren Daarnaast is het mogelijk mee te kijken met consulten in de kliniek en op de SEH.

Gedane aanbevelingen voor 2012 -

Een entreetoets maken Meer onderwijs buiten de poli om Alle coassistenten minimaal één keer observeren tijdens een consult buiten de video-opname om Voortzetten van de video-opname!

Gemaakte afspraken tijdens evaluatiegesprek -

Proberen de coassistent standaard een praatje te laten houden: over een patiëntencasus dan wel een PICO. Er wordt gewerkt aan een entreetoets dan wel een introducerend boekje door Patricia. Het oefenen van gewrichtsinjecties. Dit zal in de eerste weken vooral geoefend worden op fantomen waarna coassistenten de gelegenheid zullen krijgen op ook zelf gewrichtsinjecties uit te voeren.

82


Evaluatie Algemeen Alle coassistenten vinden de informatie vooraf in het logboek duidelijk en compleet. Iedereen heeft een goede introductie gehad, al vond deze bij een enkele coassistent pas plaats aan het einde van de tweede week. Er geen entreetoets. Patricia, de physician assistant heeft een uitgebreide co-wijzer gemaakt met informatie over alle ziektebeelden, enkele coassistenten hebben deze bij aanvang van het coschap gekregen en hebben hier veel aan gehad. De organisatie van het coschap wordt gemiddeld met een 4.2 op een schaal van 1-5 beoordeeld. Het maximale aantal coassistenten op deze afdeling is één. De meerderheid van de coassistenten beoordeelt de verantwoordelijkheden en de werkdruk tijdens dit coschap met een goed. Enkele coassistenten geven aan dat ze wel wat meer verantwoordelijkheid zouden willen en dat de werkdruk wel wat hoger mag. Bijna alle coassistenten geven aan dat ze voldoende uitgedaagd worden tijdens de stage, een aantal beoordeelt het niveau van uitdaging als te laag. De doelen die de coassistenten hebben gesteld voorafgaand aan dit coschap zijn ervaring opdoen met patiëntencontact, complete consulten voeren, leren uitvoeren van intra-articulaire injecties en kennis vergaren over het bewegingsapparaat, gewrichtsaandoeningen en systeemziekten. Deze doelen heeft men allemaal bereikt. Polikliniek Op één coassistent na heeft iedereen meer dan genoeg patiënten zelf gezien. Deze ene coassistent doorliep de stage in de vakantieperiode en het was destijds erg rustig op de poli. Er wordt door alle coassistenten aangegeven dat zij naast de vele nieuwe patiënten ook controlepatiënten hebben gezien. Het aantal controles dat gezien kon worden is wel afhankelijk van de arts met wie er werd meegelopen. De nabespreking van deze patiënten werd zorgvuldig gedaan (beoordeeld met een 4,0 op een schaal van 1-5). Ook het meelopen met een arts zonder eigen patiënten te zien werd door de meerderheid als leerzaam ervaren.

83


Onderwijs De coassistenten vinden de inhoud van het onderwijs dat gegeven wordt erg relevant. Er wordt vaak patiĂŤntgerelateerd onderwijs gegeven tijdens de poli maar er zijn weinig vaste onderwijsmomenten. De meerderheid van de coassistenten geeft ook aan dat er meer onderwijs gegeven kan worden, bijvoorbeeld tijdens een vast onderwijsmoment buiten de poli om. Begeleiding De begeleiding door de specialisten wordt als zeer goed beoordeeld. Op de onderdelen enthousiasme, toegankelijkheid scoren de reumatologen een 4,9 op een schaal van 1-5 en op het onderdeel bereidheid tot onderwijs wordt een 4,7 gescoord. Beoordeling Coassistenten worden gemiddeld twee keer tijdens het coschap geobserveerd tijdens een consult. Daarnaast hebben ze gemiddeld twee keer een video-opname van een consult gemaakt die nadien besproken werd. Iedereen geeft aan dat de beoordelingen zorgvuldig worden uitgevoerd en een goed beeld geven van de prestaties van de coassistent. De feedback die wordt gegeven is leerzaam. Het niveau van het coschap wordt door de meerderheid beoordeeld met een goed. Twee coassistenten geven aan dat het gevraagde niveau wel iets verhoogd mag worden. Algemene beoordeling van dit coschap Dit coschap wordt door de coassistenten beoordeeld met een gemiddelde van 4,6 op een schaal van 1-5.

84


Conclusie Het coschap Reumatologie wordt door alle coassistenten erg positief beoordeeld. Nagenoeg iedereen heeft meer dan voldoende nieuwe en controlepatiënten zelf gezien tijdens de stage. De meerderheid vindt het gevraagde niveau voldoende, al geeft een aantal aan wel meer uitgedaagd te willen worden in de loop van de stage. De coassistenten zouden het fijn vinden als er een onderwijsmoment zou zijn buiten de poli om. De beoordelingen zijn zorgvuldig en geven een goed beeld van de gedane prestaties. De reumatologen zijn enthousiast en toegankelijk en worden allemaal zeer goed beoordeeld. De sfeer tijdens het coschap wordt als erg prettig ervaren. Zijn de tijdens het evaluatiegesprek in 2011 gemaakte afspraken uitgevoerd? De introductie is over het algemeen goed gegaan afgelopen jaar. Een enkele coassistent heeft niet voldoende eigen patiënten gezien door de vakantieperiode. Alle coassistenten zijn meerdere keren geobserveerd tijdens een consult en iedereen heeft enkele videoopnames gemaakt die zijn nabesproken. Er is echter nog geen entreetoets en er is nog geen vast onderwijsmoment gepland buiten de poli om. Aanbevelingen voor 2013 -

Ga zo door! Entreetoets maken Meer onderwijsmomenten inplannen buiten de poli om Proberen de coassistent standaard een praatje te laten houden: over een patiëntencasus dan wel een PICO. De coassistenten mogelijkheden bieden om ook controlepatiënten te zien bij alle artsen.

85


Revalidatie N=3 Werkzaamheden -

3 weken: polikliniek in het Deventer Ziekenhuis waarbij de coassistent zelf consulten kan voeren 1 week: revalidatiecentrum Apeldoorn, meelopen met de revalidatiearts

Aanbevelingen voor 2012 -

Er voor zorgen dat alle coassistenten voldoende te doen hebben Coassistenten vaker observeren tijdens een consult

Gemaakte afspraken tijdens evaluatiegesprek -

Coassistenten blijven observeren tijdens consulten Een rooster met checklist maken voorafgaand aan het coschap Mogelijkheid bieden voor het houden van een PICO/presentatie Ipad ter beschikking stellen

Evaluatie Algemeen Het logboekje werd door twee coassistenten als niet up-to-date genoemd, waarbij één aangaf dat dit was omdat zij het coschap uiteindelijk helemaal in Apeldoorn heeft gedaan (in plaats van 3 weken Deventer, 1 week Apeldoorn). De introductie is duidelijk en volledig volgens alle drie coassistenten en de entreetoets is aanwezig, maar werd tweemaal niet nabesproken. Hierbij werd vermeld dat een arts hiervan afzag omdat de inhoud van de entreetoets niet op de praktijk gericht zou zijn. De organisatie van het coschap krijgt van de coassistenten gemiddeld een 3,7 (op schaal 1-5). Het maximale aantal coassistenten is één of twee. De verantwoordelijkheden, werkdruk en uitdaging werd door twee coassistenten als goed beoordeeld. De derde coassistenten

86


beoordeelde deze onderdelen als te laag. Het doel van de coassistenten was het leren kennen van de revalidatiegeneeskunde en dit is een ieder gelukt. De verdeling tussen het DZ en het revalidatie centrum in Apeldoorn werd door diegenen die maar één week in Apeldoorn zaten als goed bestempeld (score is 4, schaal 1-5), maar de coassistent die hier vier weken zat vond dit niet goed (score is 1 op schaal 1-5). Polikliniek Op de polikliniek hebben twee coassistenten voldoende patiënten zelf kunnen zien, één gaf aan veel op de kruk te hebben gezeten. De nabespreking van deze consulten wordt gemiddeld beoordeeld met een 4.5 (op een schaal van 1-5). Wanneer de coassistent geen eigen patiënten heeft loopt hij/zij mee met een arts. Dit wordt als leerzaam ervaren. Het meekijken bij het revalidatie centrum in Apeldoorn wordt wat saai gevonden, maar is een waardevolle toevoeging. Een week is echter meer dan voldoende in de ogen van de coassistenten. Onderwijs Tijdens het coschap wordt voldoende uitleg gegeven, maar er zijn geen vaste onderwijs momenten. Begeleiding De begeleiding van coassistenten wordt beoordeeld met een 4,0, een 4,3 en een 4,0 (op een schaal van 1-5) voor respectievelijk enthousiasme, toegankelijkheid en bereidheid tot het geven van uitleg en onderwijs. Beoordeling Twee coassistenten gaven aan niet geobserveerd te zijn tijdens een consult. Eén gaf aan meerdere malen geobserveerd te zijn. Alle beoordelingen worden zorgvuldig uitgevoerd en geven een goed beeld van de prestaties van de coassistent. Het niveau van het coschap is goed. Algemene beoordeling van dit coschap 4,0 (op een schaal van 1-5)

87


Conclusie Het coschap is afgelopen jaar door slechts drie coassistenten gelopen. De coassistenten zijn overwegend positief, maar het valt op dat de coassistent die langere tijd in Apeldoorn heeft doorgebracht minder positief is. Ook de andere twee coassistenten zijn minder lovend over hun tijd in het revalidatiecentrum in Apeldoorn. Het logboekje en de entreetoets zijn mogelijk allebei aan een update toe. Hiernaast wordt niet elke coassistent geobserveerd tijdens hun consult. De begeleiding wordt verder erg prettig gevonden. Het is onduidelijk uit de evaluatieformulieren in hoeverre de nieuwe initiatieven van vorig jaar (iPad, PICO, rooster) ge誰mplementeerd zijn in het coschap. Het lijkt echter dat het coschap op een aantal punten wat achteruit is gegaan, met name bij het observeren van consulten. Zijn de gemaakte afspraken uitgevoerd in 2012? De coassistenten geven aan niet geobserveerd te zijn dit jaar. Het rooster met checklist, de iPad en de mogelijkheid tot PICO zijn niet teruggekomen in de evaluatiepapieren van dit jaar. Aanbevelingen voor 2013 -

Eventueel logboekje updaten Entreetoets structureel nabespreken, eventueel aanpassen indien nodig Consulten (weer) structureel gaan observeren Coassistenten (misschien) niet vier weken in Apeldoorn indelen

88


Spoedeisende Hulp N=9 Werkzaamheden Tijdens dit coschap bevindt de coassistent zich op de spoedeisende hulp, waar hij/zij acute patiënten zelf ziet en daarbij een anamnese afneemt, lichamelijk onderzoek uitvoert, een behandelplan opstelt en overlegt met de dienstdoende specialist. Tevens kan geleerd worden eenvoudige SEH-handelingen uit te voeren. In week 1-3 worden er, naar gelang het aanbod, verschillende acute patiënten gezien voor de chirurgie, neurologie en interne geneeskunde waaronder de Maag- Darm- en Leverziekten en de Longgeneeskunde. In week 4 kan er in individuele gevallen gekozen worden voor een ‘verdieping’ waarin de volledige verantwoordelijkheid over een onderdeel van spoedpatiënten (bijvoorbeeld kleine traumatologie) wordt genomen. Gedane aanbevelingen voor 2012 -

-

Een vast onderwijs moment instellen. Ook al wordt er wel patiënt gerelateerd onderwijs gegeven, coassisstenten geven aan een vast onderwijsmoment te missen. Dit zou kunnen in de vorm van bedside teaching met voor- en nabespreking. Hiernaast zou er een moment kunnen komen voor de coassistent kunnen komen om casus gerelateerde vragen te stellen. Daarbij zou participeren in onderwijs voor verpleegkundigen wellicht een leerzame toevoeging zijn. Vaker consulten observeren van coassisstenten. Dit gebeurt bij sommige coassistenten te weinig, maar is wel erg leerzaam.

Gemaakte afspraken tijdens evaluatiegesprek -

De SEH artsen zullen komend jaar initiatief nemen om consulten van coassistenten vaker te observeren. Dit kan via het bijwonen van consulten en/of beoordelingen van met videocamera opgenomen consulten.

89


-

-

Er zal een vast onderwijsmoment komen voor coassistenten. Er is een vast onderwijsmoment in ontwikkeling voor verpleegkundigen op de SEH; coassistenten krijgen de gelegenheid om hier aan deel te nemen. Het coschappenboekje zal aangepast worden om de structuur van het coschap waarheidsgetrouw weer te geven.

Evaluatie Algemeen De informatie in het logboek is duidelijk en volledig, slechts 1 coassistent geeft aan het niet duidelijk te vinden. Verder hebben 7 coassistenten een goede introductie gehad en 2 coassistenten gaven aan dat de indeling onduidelijk was en dat de SEH arts niet wist dat er een coassistent zou komen. Daarbij heeft iedere coassistent een entreetoets gemaakt, welke hierna zorgvuldig is bespoken. Dit wordt door sommigen als zeer leerzaam ervaren. De organisatie van het coschap wordt beoordeeld met een gemiddelde van 4.6 op een schaal van 1-5. De verantwoordelijkheden, werkdruk en uitdaging werden door bijna alle coassistenten als goed beoordeeld. Een enkele coassistent gaf aan dat de werkdruk te laag was in verband met teveel coassistenten, ANIOS, HAIO’s en SEH artsen op de SEH. Het maximale aantal coassistenten op de spoedeisende hulp is 2, dit is inclusief een eventuele keuze-coassistent. De belangrijkste doelen vooraf aan het coschap zijn veel patiënten zien met verschillende acute problematiek, praktische hulp zelfstandig verlenen, efficiëntie, assertiviteit, breed differentiaal diagnostisch leren denken en een behandelplan zelfstandig leren opstellen. Deze doelen zijn behaald door alle coassistenten. Ondanks dat er een eigen werkplek voor de coassistent is, geven twee coassistenten aan dat zij niet altijd beschikking hadden tot deze computer. SEH Alle coassistenten waren erg enthousiast en hebben voldoende patiënten kunnen zien. Alle coassistenten zijn geobserveerd (uiteenlopend van 1-10x, waarvan 4 mensen 10x). Tussen de verschillende patiëntcontacten werd er veel nabesproken en was er

90


meestal ook genoeg ruimte voor vragen. De nabespreking van de patiĂŤnten wordt beoordeeld met een gemiddelde van 4.4 op een schaal van 1-5. Er is tevens bijna door iedereen meegekeken met consulten van de SEH-artsen en dit werd als leerzaam ervaren. De coassistenten hebben zelf genoeg verrichtingen kunnen doen en hierbij was er voldoende begeleiding. Alle coassistenten zijn een dag meegegaan met de ambulance. Dit werd door iedereen gezien als een zeer leuke en leerzame ervaring! Onderwijs Twee derde van de coassistenten vindt dat er nog te weinig onderwijs wordt gegeven. Er is nog geen vast onderwijsmoment voor de coassistent. Daarbij geven zes coassistenten aan te weinig bedside-teaching te hebben gehad. Begeleiding Op het gebied van enthousiasme, toegankelijkheid en bereidheid tot het geven van onderwijs worden de SEH-artsen beoordeeld met een gemiddelde van 4.6 op een schaal van 1-5, dit is erg goed! Beoordelingen Het coschap spoedeisende hulp wordt beoordeeld met een gemiddelde van 4.5 op een schaal van 1-5. De logboek en klinische beoordelingen worden door alle coassistenten als zorgvuldig omschreven, 6 coassistenten vinden dat deze beoordelingen een goede indicatie zijn van hun prestaties. Er wordt bij alle coassistenten minimaal 1 consult geobserveerd en de feedback die daarna wordt gegeven is voor bijna alle coassistenten leerzaam. Algemene beoordeling van dit coschap Dit coschap wordt beoordeeld met een gemiddelde van 4.5 op een schaal van 1-5.

91


Conclusie Het coschap wordt door alle coassistenten als erg leuk en leerzaam beschouwd. Men was erg enthousiast over de begeleiding van de SEH-artsen. Coassistenten geven aan dat het een erg leuke vakgroep is, die onderling goed overlegt en daardoor gefundeerde beoordelingen kan geven. Het observeren van consulten is bij elke coassistent gedaan; hierin wordt nog steeds verbetering gezien ten opzichte van voorafgaande jaren met aantallen die uiteenlopen van één tot aan tien geobserveerde consulten. Er is nog steeds de wens van veel coassistenten dat er een vast onderwijsmoment komt naast de bespreking van patiënten die door de coassistent gezien zijn. Dit is uiteraard afhankelijk van de drukte op de SEH. Verder wordt door iedereen een dag meerijden met de ambulance nog steeds erg leuk gevonden; dit moet een vast onderdeel van het coschap blijven! Zijn de gemaakte afspraken tijdens het evaluatiegesprek uitgevoerd in 2012? Consulten worden steeds vaker geobserveerd door de SEH artsen. Hier zit een stijgende lijn in! Echter zijn er ook nog een aantal coassistenten die slechts 1 of 2x zijn geobserveerd. Er is nog geen vast onderwijsmoment voor coassistenten. Het coschappen boekje wordt momenteel aangepast om de structuur van het coschap waarheidsgetrouw weer te geven en zal in vernieuwde versie op de coassistenten site terug te vinden zijn. Aanbevelingen voor 2013 -

-

-

Meer onderwijs buiten patiëntenbesprekingen om. Zoals een vast onderwijsmoment en toch nog meer bedside teaching met de SEH arts ondanks dat hier al wel verbetering in zit ten opzichte van vorige jaren. Vaker consulten observeren. Enkele coassistenten zijn slechts 1 of 2x geobserveerd. Dit zou vaker kunnen en bijvoorbeeld een wekelijks onderdeel van het coschap worden zodat iedereen minimaal 4x geobserveerd wordt. Benadrukt wordt dat de goed gefundeerde beoordelingen door onderling overleg erg nuttig zijn, blijf dit doen!

92


Urologie N=19 Werkzaamheden -

Zelfstandig nieuwe patiĂŤnten zien op de polikliniek Meekijken bij cystoscopieĂŤn op de polikliniek Bijwonen en assisteren urologische operaties Meelopen met op zaal Screenen OK-programma Het houden van een praatje

Aanbevelingen voor 2012 -

Aangeven dat er een entreetoets is en deze aan het einde van de eerste week bespreken Een vast urologisch onderwijsmoment per week Coassistenten minstens 1x observeren tijdens een consult

Gemaakte afspraken tijdens evaluatiegesprek -

De entreetoets wordt gemaakt en besproken Zaalwerk stimuleren en tijdens de introductie aankaarten Woensdagochtend urologie onderwijs implementeren 1x een consult observeren

Evaluatie Algemeen De informatie in het logboek werd door iedereen duidelijk gevonden. Er was bij aanvang een duidelijk en volledige introductie die werd gedaan door een coassistent of verpleegkundige. De entreetoets werd 10 van de 14 keer gemaakt en 7 keer besproken. Het niet bespreken of het niet maken van de entreetoets werd niet als negatief ervaren. De organisatie van dit coschap werd als goed ervaren, evenals de verdeling zaal/poli/OK en de werkdruk en uitdaging tijdens dit coschap. De belangrijkste gestelde doelen voorafgaande aan het coschap waren het voeren van een goede urologische anamnese en het leren katheteriseren. De coassistenten slaagden erin dit doel te verwezenlijken. Het ideale aantal

93


coassistenten zou volgens iedereen 2 moeten zijn, plus eventueel nog een keuze-coassistent. Polikliniek De coassistenten vonden de polikliniek bij de urologie leuk en leerzaam. Grote pluspunten waren het zelfstandig zien van patiĂŤnten en het beleid bedenken en bespreken met de patiĂŤnt. Op de poli meelopen werd door 4 coassistenten als nutteloos ervaren omdat het tempo van de specialisten hoog was en er weinig tijd was voor uitleg. Zaalstage De zaal werd door alle coassistenten niet of nauwelijks gezien. In 2 gevallen kwam dit doordat er keuze-coassistent aanwezig was. 3 coassistenten vonden het jammer de zaal zo weinig te hebben gezien. 7 coassistenten geven aan dat de nadruk meer op de poli lag en bovendien vonden ze dat ook leerzamer. OK De coassistenten gaven aan voldoende op de OK te zijn geweest en dat dit een leerzame toevoeging was aan het coschap. 5 coassistenten gaven aan dat ze zelf niet veel verrichten konden doen omdat de ingrepen daar niet toe dienden of omdat er al een artsassistent aanwezig was. Onderwijs 9 coassistenten gaven aan dat er niet of nauwelijks onderwijs werd gegeven tijdens dit coschap. Wel waren de urologen en artsassistenten toegankelijk voor vragen en namen ze dan tijd om een en ander uit te leggen. Begeleiding De urologen werden op het onderdeel enthousiasme beoordeeld met gemiddeld een 4,4, op het onderdeel toegankelijkheid met gemiddeld een 4,2 en op het onderdeel bereidheid tot geven van uitleg ook gemiddeld met een 4,2 (schaal van 1-5). De artsassistenten scoorden vergelijkbare cijfers, respectievelijk (4,4; 4,5 en 4,5).

94


Beoordeling 8 coassistenten gaven aan tijdens een consult niet te zijn geobserveerd door een arts. De overige 6 werden gemiddeld 1,4x geobserveerd. Bij de vraag of de klinische beoordelingen zorgvuldig zijn ingevoerd komt dan ook naar voren dat bij de helft dit niet het geval is. Het gevraagde niveau wordt als goed beoordeeld. Algemene waardering coschap Gemiddeld werd dit coschap met een 4,3 op schaal van 1-5, beoordeeld. Ter vergelijking: vorig jaar een 4,4. Conclusie De coassistenten waren positief over het coschap urologie. De doelen die zij zich vooraf stelden werden gehaald. Een groot pluspunt ten opzichte van andere coschappen was de zelfstandigheid op de poli. Daarnaast wordt het enthousiasme, toegankelijkheid en bereidheid tot geven van uitleg van zowel de urologen als de arts-assistenten gewaardeerd. Verbeterpunten zijn overeenkomend met vorig jaar: meer onderwijsmomenten voor de coassistenten en af en toe de coassistent observeren tijdens een consult zouden een grote prĂŠ zijn. Zijn de gemaakte afspraken in 2012 uitgevoerd? Het maken of bespreken van de entreetoets is niet bij iedere coassistent gebeurt. Echter wordt dit niet als negatief ervaren. Een vast urologisch onderwijsmoment per week is er (nog) niet, wel is er voldoende ruimte voor vragen en wordt er een goede uitleg gegeven. Het observeren van een coassistent tijdens een consult komt helaas zelden voor. Aanbevelingen voor 2013 -

Meer onderwijsmomenten Vaker observeren van de coassistent bij een consult op de poli.

95


Š Copyright 2013, Affiliatie Deventer Ziekenhuis Lay-out door Laurens Swart


Evaluaties Coschappen 2012  

Het jaarlijkse evaluatieverslag heeft als doel de vakgroepen inzicht te geven in de kwaliteit van hun onderwijs aan de coassistenten.

Advertisement