Page 1

Treball informàtica google docs.

Carolina Carmona Muñoz Laura Vallejo García


1-Definició de harware y software:

Hardware: El maquinari d'un ordinador és el conjunt de les seves parts físiques. Es classifica principalment per situació i funció (entrada, sortida, entrada-sortida o emmagatzematge). Es considera l'element central del maquinari d'un ordinador la placa mare , que és un circuit imprès sobre el qual es connecten la resta de dispositius o la UCP (Unitat Central de Procés, o CPU en anglès) , que és el micropocessador principal que es troba muntat sobre un sòcol a la placa pare. La resta de circuits impresos són dits targetes (com ara la targeta de xarxa, o la carta o targeta grafica). A més dels components electrònics del maquinari central també hi ha elements electromecànics com el disc dur, la gravadora de CD o de gravadora de DVD, la font d'alimentació, etc. Situats a l'exterior de la caixa hi ha els perifèrics d'entrada (teclat,ratolí,webcam,escanner, etc) i sortida (impressora, monitor, altaveu, etc.).

Software: El programari és un terme general emprat per descriure el conjunt dels programes informàtics , procediments i documentació que fan alguna tasca en un ordinador. Comprèn el conjunt sistemàtic dels programes d’explotació i dels programes informàtics que serveixen per a aplicacions determinades. El terme inclou aplicacions com els processadors de text, programari de sistema com el sistema operatiu, que fa d'interfície entre el maquinari i les aplicacions, i finalment e lmiddleware, que controla i coordina sistemes distribuïts. 2- Elements d’un ordinador des del punt de vista físic. Un ordinador de propòsit general té quatre parts principals: la unitat aritmètico-lògica, la unitat de control, la memòria i les entrades i sortides dels diversos dispositius. El conjunt de la unitat de control, els registres, i l'entrada/sortida bàsica és conegut com a processador (CPU)

Unitat de Control La Unitat de Control dirigeix els diferents components d'un ordinador. Llegeix i interpreta les instruccions del programa una a una i les converteix en una sèrie de senyals de control que operen les altres parts de l'ordinador.

Unitat Aritmètico-lògica (ALU) La ALU és capaç de fer dos tipus d'operacions: aritmètiques i lògiques. El conjunt d'operacions aritmètiques que una ALU suporta pot estar limitada a sumar i restar, o bé pot incloure funcions per multiplicar, dividir, funcions trigonomètriques i arrels quadrades. Tot i així, qualsevol ordinador que pugui fer les operacions bàsiques pot ser programat per efectuar operacions més complexes descomponent-les en diverses operacions simples que l'ordinador pugui executar.

Memòria principal


La memòria la podem imaginar com una llista de cel·les en què poden llegir-se i escriure números. Cada cel·la, numerada amb una adreça, pot emmagatzemar un únic número.La informació que es guarda a la memòria pot representar qualsevol cosa. En la majoria d'ordinadors moderns, cada cel·la de memòria guarda els nombres binaris en grups de vuit bits. En definitiva, un ordinador pot emmagatzemar qualsevol informació que es pugui representar d'alguna manera mitjançant números. La memòria principal pot ser de dos tipus: random acces memory (RAM) read-only memory (ROM).En general, els continguts de la RAM s'esborren quan es talla l'alimentació elèctrica, mentre que la ROM preserva les dades indefinidament.

Entrada/Sortida L'E/S és la manera que té l'ordinador d'enviar i rebre informació del món exterior. Els objectes d'entrada típics d'un ordinador personal són elteclat, el ratolí,l'escàner, el micròfon o la càmera web. I de sortida el monitor, els altaveus o la impressora.

Ratolí El ratolí és un perifèric d'ordinador. Esta dotat de dos o tres botons de pulsació que permeten activar fent-hi clic varies accions depenent del botó premut (esquerre, central, dret) i de l'àrea en el que es troba la puntera.

Teclat Un teclat de computadora és un periféric, físic o virtual (per exemple teclats de pantalla o teclats táctils), utilizats per a la introducció d'ordres i dades en una computadora..

Impressora Una impressora es un perifèric d'una computadora que permet produir una copia permanent de textes o gráfics de documents guardats en format electrònic, imprimint en paper les dades en medis físics, utilitzant carrets de tinta.

3- Definició i elements del sistema operatiu:

Sistema operatiu: El sistema operatiu és el programa o el conjunt de programas que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic,i permet l’execució normal de la resta de les operacions.

-Elements: ● Gestió de procesos ● Gestió de la memoria principal ● Gestió de almacenament secundari ● El sistema de E/S ● Sistema de archius ● Sistemas de protecció ● Sistema de comunicacions


● ●

Programas de sistema Gestor de recursos

4- Classificació del software( posa exemples ) Es divideix en:

-Programari de sistema Proporciona les funcions bàsiques per a la utilització de l'ordinador, i pot ser dividit en sistema operatiu i sistema de suport. ● Sistemes operatius ● Controladors de dispositiu ● Sistema de finestres ● Eines de diagnòstic ● Eines de correcció i optimització ● Servidors ● Utilitats

-Programari de programació És el conjunt d'eines que permeten al programador desenvolupar programes informàtics. ● Editors de text ● Compiladors ● Intérprets ● Enllaçadors ● Depuradors ● Editors de text

-Programari d’aplicació El programari d’aplicació és aquell que permet als usuaris dur a terme una o diverses tasques específiques. ● Aplicacions de sistema de control i automatitcació industrial ● Aplicacions ofimàtiques ● Programari educatiu ● Programari empresarial ● Bases de dades ● Telecomunicacions ● Videojocs ● Programari mèdic ● Fulls de càlcul 5-Definició de xarxa. Avantatges de treballar.Definició de targeta de xarxa: Una xarxa informàtica és un grup interconnectat de computadors . La finalitat principal per la creació de una xarxa és compartir els recursos i la informació en la distancia, assegurar la


confiabilitat i la disponibilitat de la informació, augmentar la velocitat de transmissió de les dades i reduir el cost general d'aquestes accions. Una targeta de xarxa, físicament, és una targeta d’expansió inserida dins l'ordinador amb una o més obertures externes, per on és connectat el cable de xarxa 6- Tipus d’extenció de xarxes. Clau WEP. ● LAN : Es la xarxa que trobem en qualsevol organisme o empresa, utlilitzat per a conversacions internes, aixó vol dir que es una xarxa privada. ● MAN : xarxa d’àrea metropolitana. Realitza la interconnexió de xarxes del tipus LAN i d’equips informàtics d’usuaris dins d’una mateixa població o ciutat. ● WAN : xarxa d’àrea estesa. Fa possible la connexió d’equips informàtics nacionalment i internacionalment. Internet és un exemple d’aquest tipus de xarxes. ● Clau web: Una encriptació WEP és un tipus de xifrat, que s'encarrega de xifrar la informació que anem a transmetre entre dos punts de manera que només la sigui possible tenir accés a ells aquells punts que tinguin la mateixa clau. 7-Tipus de xarxes segons la disposició física dels cables amb fotos ( o esquemes). Avantatges i iconvenients de casdascuna. a)Definició i comparació de switch (commutador) i hub (concentrador) b)Mitjans de transmissió ( aire i cables).Hardware necesari per fer les conexions amb cadascun. c)Hardware necessari per conectar-se a internet. d)Xarxes sense fil.Conexió wireless.SSID.

Tipus: ● Anell ● Doble anell ● Arbre (jerarquica) ● Bus ● Estrella ● Malla Anell: és una topologia de xarxa on cada node té una única connexió d'entrada i una altra de sortida. Cada node es connecta amb el següent fins l'últim que s'ha de connectar amb el primer. D'aquesta manera, es forma un camí inudireccional tancat format per enllaços punt a punt entre cada node.

Avantatges: ● ● ●

El creixement del sistema té un mínim impacte en el rendiment. Tots els nodes tenen el mateix accés. Cada node actua com a repetidor, això permet que la xarxa tingui una gran extensió.

Inconvenients: ● ●

Normalment és la més cara. La fallada d'un node afecta la resta.


.

( xarxa de tipologia ANELL)

Doble anell: és una xarxa d’àrea local en la que els dispositius (nodes) estàn conectats en un bucle tancat o d'anell.

Avantatges: ●

Permet cobrir distàncies més llargues que altres topologies.

Inconvenients: ●

Si un ordinador falla, aleshores tota la xarxa fallarà. A més, és difícil agregar nous nodes.

( xarxa de tipologia doble anell)

Arbre (jerarquica): és una topología de xarxa on cada node pot estar connectat a un node superior i del que poden penjar diversos nodes inferiors formant un arbre.

(xarxa de tipologia en arbre(jerárquia)

Bus:és una topologia de xarxa on els nodes estan connectats a un medi de comunicació comú bidireccional: el bus, on es troben ben definits els punts de terminació. Aquesta topologia necessita de tècniques, a nivell de circuits i a nivell de protocols, per a compartir-ne i repartir-ne la capacitat del medi entre els nodes de la xarxa.


Avantatges: ● ● ●

És senzilla d'implementar i estendre. Normalment és la més econòmica. La fallada d'un node no n'afecta la resta.

Desavantatges: ● ● ● ●

Difícil d'administrar. Longitud de cable i nombre d'estacions limitades. El rendiment disminueix en afegir-hi nodes. Si la fallada en lloc de en un node esdevé en el bus és difícil de detectar.

(xarxa de tipologia bus) Estrella:és una topologia de xarxa on els nodes estan connectats a un node central o hub mitjançant enllaços punt a punt, que actua d'ensutador per transmetre els missatges entre nodes. Avantatges ● Es senzilla d'implementar i estendre. Fins i tot en grans xarxes. ● Normalment és la més econòmica. ● La fallada d'un node no afecta a la resta. ● Fàcil d'administrar. ● Facilitat per detectar-hi fallades als enllaços. ● Gran ample de banda entre enllaços car no és necessari compartir aquests amb diferents nodes. Desavantatges ● Longitud de cable i nombre d'estacions limitat. ● Cost d'administració car a llarg termini. ● El rendiment disminueix a l'afegir nodes. ● La fallada del node central deshabilita tota la xarxa.

(xarxa de tipologia estrella)


Malla: és una y topologia de xarxa on cada node està interconnectat amb un o més nodes. D'aquesta manera quan s'ha d'enviar un missatge entre dos nodes es buscarà la ruta més adient. Aquesta ruta pot dependre dels costos econòmics, la càrrega de les altres rutes, la velocitat o qualsevol altre paràmetre. Avantatge: ● ●

Alta disponibilitat. Si falla un node hi poden haver rutes alternatives.

Desavantatges: És més cara que altres topologies.

(xarxa de tipologia malla) a) -Switch(commutador): és un aparell de xarxes que permet agrupar a un conjunt d'ordinadors i fer que passin pel mateix cable. A diferència dels concebtradors, per cada paquet que hi arriba, el commutador l'envia només al seu destí. -Hub(concentrador):és un dispositiu de xarxa que permet agrupar un conjunt de dispositius internet en un mateixsegment de xarxa. Actua al 1r nivell o nivell físic, sense entrar per tant a analitzar les adreces MAC de destí. És per això que tot el que hi arriba és runa altre vegada enviat indiscriminadament a tots els ordinadors connectats.

b) -Cables:els més utilitzats són els aparells trenats,que consisteixen en quatre parells de fils trenatsde manera independententre ells,recoberts d’una capa aïllants externa. -Aire:necessitem instal·lar dos components hardware ala nostra xarxa: -D’una banda,una targeta de xarxa sense fil a travès del port USB -I d’una altra banda,un punt d’accés sense fil conectat a switch sense fil que s’encarregarà de recollir tots els senyals i distribur-los per a la xarxa. c)Hardware necessari per conectar-se:Si tenim un ordinador aïllat, que no pertany a cap xarxa necessitem per a poder conectar-nos a internet un mòdem que s’encarregarà de modular i demodular els senyals de l’ordinador. Si l’ordinador que volem connectar es troba una xarxa d’área local (LAN) l’haurem de configurar amb els elements necessaris en cada cas (switch,hub,punts d’accés sense fil...) i afegir un encaminador que ens permetra conectar la nostra xarxa LAN a Internet.


d)Xarxes sense fil.Conexions wireless SSID: Les xarxes sense fil o Wireless són xarxes d’áre local que es caracteritzen perquè el mitjà de transmisió que utilitzem és l’aire,amb l’estlvi important en cable suposa interconectar diversos equips per a formar una xarxa. ● Infrarojos:permeten la comunicació de do equips (mòbils,portàils) mitjançant leds infrarojo per enviar poques dades a baixes velocitats de transmissió. Per poder dur a terme l’operació l’emissor i el receptor s’han de veure. ● Bluetooth: é una tecnologia d’ús peronal que permet integrar dispositius dins d’ una xarxa local i accedir la eva memòria.La velocitat de transmissió és de 400kbp i l’abast entre dispositius de 10 i 20 m. ● WI-FI: és un isema amb la capacitat de connectar hosts (impresosres...) a la xarxa com a mitjà de transmissió de l’aire. -El SSID és un nom que va inclòs en tots els paquets d’una xarxa inalàmbrica WI-FI per poder identificar-los com a part d’aquella xarxa.El codi consisteix en un màxim de 32 caràcters que normalment sòn numèric,encara que l’estàndar no ho esecifica per tant ot consistir en qualsevol caràcter.Tots els dispositius inalàmbrics que intenten comunicar-se entre si han de compartirel mateix SSID.

8- Protocols de xarxa a Windows. L’adreça IP. Las siglas TCP/IP se refieren a dos protocolos de red, que son Transmission Control Protocol (Protocolo de Control de Transmisión) e Internet Protocol (Protocolo de Internet).TCP/IP trabajan conjuntamente para hecer que accedamos a los distintos servicios de la Red. Hi ha: ● TCP. Controla la divisió de la informació en unitats individuals de dades (paquets). TCP s'encarrega de retornar els paquets als fitxers o missatges que es va enviar. ● IP. S’encarrega de reapartir el paquets d’informació enviats entre l’ordiandor local i els ordinadors remots. Aixó ho fa etiquetant els paquets amb una série d’informació. Els paquets recorren la red fins el seu destí per el camí mes curt, gràcies a uns dispositius anomenats routers.


Treball informàtica  

4ESO B Laura Vallejo y Carolina Carmona