Page 1

GUÍA RÁPIDA PARA CITAS E REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Estilo APA

Esta guía rápida amosa exemplos de referencias bibliográficas dos materiais máis utilizados. Para máis información, consulte o Manual APA, 6ª ed. dispoñible na biblioteca ou o enderezo www.apastyle.org. Tipo de recurso

Referencia bibliográfica Apelidos do autor/a, Inicial do nome. (ano). Título en cursiva: subtítulo (nº edición). Lugar de edición: Editorial. * Usa a sangría francesa para as referencias bibliográficas.

Libro impreso

* Se non hai autor coñecido, empeza co título. *Menciona a edición sempre que non sexa a primeira. Cando indiques edición, faino entre parénteses, sen nengún símbolo que o preceda. Despois do paréntese vai punto. * Título e subtítulo van en cursiva. *Indica só un lugar de edición (o primeiro que aparece na fonte) e un único editor.

Libro impreso, 1 autor/a

Cita O estilo APA usa o formato (autor/a,data). * O nome do autor/a vai dentro ou fóra do paréntese dependendo de se está dentro ou fóra da frase. Ex.:

(Barret, 2009) Barret (2009) (Villalobos, 2001)

Villalobos, J. L. (2001). Matemáticas financieras (2ª ed.). M̌éxico: Pearson (Campo & Yagüe, Campo Martínez, S., & Yagüe Guillén, M. J. (2011). Publicidad y

Libro impreso, 2 autores/as

2011)

promoción en las empresas turísticas. Madrid: Síntesis *Separa o nome do penúltimo e o último dos autores/as por “&”, “y” ou “e”, dependendo da lingua na que elabores o traballo. - de 3 a 5 autores/as: a

Auerswald, K., Stanjek, H., & Bigham, J.M. (1997). Soils and Libro impreso, 3 ou máis autores/as

environment: soil processes from mineral to landscape scale. Reiskirchen (Germany): Catena *Indica todos os nomes no caso de que sexan sete ou menos. Se son oito ou máis de oito, indica os nomes das seis primeiras persoas, seguidos de puntos suspensivos e o último/a autor/a.

Libro impreso Editor/a literario

primeira cita indícanse todos e as seguintes só o primeiro el al. (Auerswald, Stanjek & Bigham, 1997) - 6 autores ou máis: en todas as citas indica só o primeiro et al.

BEERS, Marck A. et al. (Eds.) (2007), El manual Merck de diagnóstico y

tratamiento (11ª ed). Madrid: Elsevier

BIBLIOTECA INTERCENTROS DE LUGO (USC) xaneiro 2016

(Beers, 2007)

Página 1


Nome oficial da institución. (ano). Título do libro en cursiva: subtítulo. Libro impreso Autoría é unha institución ou organismo oficial

Na primeira cita indica o nome completo. Nas

Lugar de edición: Editorial

seguintes só as siglas

Asociación Española de Salud y Seguridad Social. (2013). Público y

privado en el sistema de seguridad social. Murcia: Laborum

se son suficientemente representativas.

(Asociación Española de Salud y Seguridad Social, 2013) (AESS, 2013)

Apelidos do/a autor/a do capítulo, Inicial. (ano). Título do capítulo. En Inicial e Apelidos do autor da obra completa (Información de

Citamos só o/a autor/a do capítulo.

función, por ex.: coord., ed., etc), Título do libro en cursiva:

subtítulo (páxina inicial do capítulo – páxina final do capítulo). Lugar de edición: Editorial.

Capítulo de libro impreso

Kisch, H. (1986). La industria textil en Silesia y Renania: un estudio

comparativo de sus procesos de industrialización. En P. Dins e

(Kisch, 1986)

H. Kriedte (Eds.), Industrialización antes de la industrialización (pp. 266-298). Barcelona: Crítica *Diferencia entre o título do capítulo e o título do libro completo. Este último vai en cursiva. * Despois de “En” non vai coma nin dous puntos; segue directamente a inicial do autor/a (Ollo! A inicial, non o apelido!). Entre función (no exemplo Eds.) e título vai coma.

Apelidos, Inicial do nome. (ano). Título do artigo: subtítulo. Título da

revista en cursiva, volume (número), páxina inicial-páxina final.

Artigo de revista impresa

Fuente Cabrero, C., Laguna Sánchez, P., e

Villacé Molinero, M. T.

Citamos o/a autor/a do artigo. Primeira cita:

(2013). Morosidad, solvencia y acceso al crédito de las PYMES

(Fuente, Laguna, &

en la crisis económica española. Esic market, 145, 209-226

Villacé , 2013)

*Sempre que o coñezas, indica o título da revista abreviado: JAVMA e non

Seguintes citas:

Journal of American Medical Veterinary Journal

(Fuente et al., 2013)

Apelidos do/a autor/a da ponencia, Inicial. (ano de publicación). Título da

Citamos o/a autor/a

comunicación/ponencia. En: Inicial e Apelidos da persoa Relatorio nun

responsable da edición, Título do libro de actas en cursiva:

congreso

subtítulo, lugar e fecha do congreso (páxina inicial do capítulo –

da ponencia

páxina final do capítulo). Lugar de publicación: Editorial.

BIBLIOTECA INTERCENTROS DE LUGO (USC) xaneiro 2016

Página 2


Sinde Cantorna, A. I., Diéguez Castrillón, M. I., e Geimonde Canto, A. I.

Primeira cita:

(2009). Innovación, recursos humanos y resultados

(Sinde, Diéguez &

empresariales: el caso del turismo rural gallego. En D. López

Geimonde, 2009)

Olivares (Ed.), Innovación, creatividad y nuevos modelos de

gestión de turismo: XI Congreso de Turismo Universidad y

Seguintes citas:

Empresa ( pp. 69-90). Madrid: Tirant lo Blanch

(Sinde et al., 2009)

Apelidos do/a autor/a, Inicial do nome. (ano). Título do libro en cursiva:

subtítulo. Recuperado de URL Libro electrónico

Cita similar a libro impreso

Laurent, A. M. S. (2004). Understanding open source and free software

licensing. O'Reilly Media. Recuperado de

(Laurent, 2004)

http://www.oreilly.com/openbook/osfreesoft/book/index.html

Apelido, Inicial do nome., (ano). Título do artigo: subtítulo. Título da

revista en cursiva, volume (número), páxina inicial-páxina final.

Cita similar a revista impresa

Recuperado de URL Artigo de revista electrónica

Primeira cita: LOIS GONZÁLEZ, R.C., PIÑEIRA MANTIÑÁN, M.J. e SANTOMIL MOSQUERA, D. (2009). Imaxe e oferta de aloxamento no medio

(Lois, Piñeira & Santomil, 2009)

rural de Galicia. Revista galega de economía, 18(2), pp. 71-90. Recuperado de

Seguintes citas:

http://www.usc.es/econo/RGE/Vol18_2/galego/art4g.pdf

(Lois et al., 2009)

Apelido, Inicial do nome., Apelido, Inicial do nome., & Apelido, Inicial do nome. (ano). Título do artigo: subtítulo. Título da revista en

cursiva, volume (número), páxina inicial-páxina final. DOI Artigo de revista electrónica con DOI

Primeira cita: Pannell, D. J., Llewellyn, R. S., e Corbeels, M. (2014). The farm-level economics of conservation agriculture for resource-poor

(Pannell, Llewellyn & Corbeels, 2014)

farmers. Agriculture, Ecosystems & Environment, 187(1), 52-64. doi:10.1016/j.agee.2013.10.014

Seguintes citas: (Pannell et al., 2014)

Autor/a. (ano da última actualización). Título do sitio en cursiva. Data de consulta e enderezo URL Sitio web

Grupo Intercom. (2015). Itransportes.com. Recuperado de http://www.itransportes.com/

*Na primeira cita indícase o apelido do autor/a ou nome completo da empresa/ organismo (Intercom, 2015) Nas seguintes poden usarse as siglas

BIBLIOTECA INTERCENTROS DE LUGO (USC) xaneiro 2016

Página 3


Apelidos do/a autor/a, Inicial do nome. (ano). Título do documento en

cursiva: subtítulo. Recuperado de URL

Primeira cita: (Ruiz J., Ruiz C.,

Documento dun sitio web

Ruiz Mercader, J., Ruiz Santos, C., Martínez León, I. M., & Peláez Ibarrondo, J. J. (1999). Modelo para la gestión del cambio

Martínez & Peláez, 1999)

organizacional en las Pymes. Recuperado de http://www.upct.es/~economia/PUBLI-

Seguintes citas:

INO/MODELO%20PARA%20LA%20GESTION%20DEL%20CA

(Ruiz et al., 1999)

MBIO.pdf Apelidos, Inicial do nome. (día mes ano de publicación). Título do artigo: subtítulo. Nome do xornal en cursiva. Recuperado de URL Artigo dun xornal electrónico

Cabeza, J. (12 xaneiro 2015). Radiografía del nuevo empleo: parcial, involuntario y de mala calidad. La voz de Galicia. Recuperado de

(Cabeza, 2015)

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2015/01/11/nuevo -empleo-tiempo-parcial-involuntario-malacalidad/0003_201501SM11P6993.htm Apelido do autor/a, Inicial do nome. (ano). Título do vídeo en cursiva:

subtítulo. [vídeo]. Youtube. Recuperado de URL Vídeo IESE Business School (2010). Guía para tomar decisions. Recuperado

(IESE, 2010)

de http://youtu.be/BMImL7WI2RM Apelidos do/a autor/a, Inicial do nome. (ano). Título do informe en

cursiva: subtítulo (nº de serie do informe). Recuperado de URL

(Mulder, López,

Informe electrónico

Primeira cita: These, Preiss &

Mulder P., López Sánchez P., These A., Preiss-Weigert A. and Castellari

Castellari, 2015)

M. (2015). Occurrence of pyrrolizidine alkaloids in food (EFSA supporting publication 2015:EN-859). Recuperado de

Seguintes citas:

http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/859e

(Mulder et al., 2015)

Organismo autor (ano). Título completo da norma en cursiva. Número da norma. Lugar de edición: Editorial Norma técnica

AENOR (1988). Protección de maderas: métodos de tratamiento. UNE

(AENOR, 1988)

56-416-88. Madrid: AENOR Apelidos do/a autor/a, Inicial do nome. (ano). Título do CD en cursiva: CD, DVD

subtítulo [tipo de soporte]. Lugar de publicación: Editorial

BIBLIOTECA INTERCENTROS DE LUGO (USC) xaneiro 2016

Página 4


REDONDO VILLA, A. (2008). Dieta y estrés en caballos [DVD]. Córdoba:

(Redondo, 2008)

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba.

ORDENACIÓN DA BIBLIOGRAFÍA

Ordena a bibliografía alfabéticamente polo primeiro elemento, que adoita ser o apelido do/a autor/a, editor/a, compilador/a, etc. ou o nome dunha institución ou organismo responsable da autoría corporativa. Ten en conta: Ordena letra a letra.

Baker, R.L precede a Backer, W. S.

“Nada” precede a “algo”.

Wood, T.S. precede a Woodman, K.T.

Os prefixos tamén alfabetizan.

MacDonald precede a McDonald

As preposicións tamén se alfabetizan

De Forest, M. precede a Denton, J.

Varios traballos dun mesmo autor, segue Montes Domínguez, J. (2003) precede a orde cronolóxica.

Montes Domínguez, J. (2007)

O traballo dun autor en solitario precede Montes Domínguez, J. precede a ao feito en colaboración

Montes Domínguez, J., Alvárez C e Díaz, M.

Autoría corporativa alfabetizan polo nome American Business School precede a completo, sen artigos.

Anderson, M.

BIBLIOTECA INTERCENTROS DE LUGO (USC) xaneiro 2016

Página 5

Guía rápida APA  

Guía con exemplos de referencias bibliográficas redactadas en estilo APA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you