Plus Plus 2022 Catalog

Page 1

&$7$/2* &$7$/2*

1


7+( )8785( /22.6 9,%5$17 :HōUH NLFNLQJ RII WKH \HDU ZLWK D EUDQG QHZ ORRN ([SHULHQFH D PRUH YLEUDQW DQG UHIUHVKLQJ 3OXV 3OXV $V WKH \HDU SURJUHVVHV \RX ZLOO VHH XSGDWHG SDFNDJLQJ LQVSLUHG E\ RXU EHDXWLIXO UDQJH RI FRORUV

7DEOH RI &RQWHQWV

2

3X]]OH %\ 1XPEHU

$TXDWLFV

/HDUQ WR %XLOG

)DUP )RRG

*2

6SDFH

7UDYHO 6WRUDJH

%DVHSODWHV

7XEHV

0\VWHU\ 0DNHUV

&RORU 0L[HV

6HDVRQDO

$GYHQWXUH

%,*

0\WKLFDO &KDUDFWHUV

/DUJH 3LHFH &RXQW 6HWV

=RR

3ODQRJUDPV 'HPRV

1RUWK $PHULFDQ

'LVSOD\ 3URJUDPV

,QVHFWV 'LQRVDXUV


1(: &2/256 1(: 3266,%,/,7,(6 %H RQ WKH ORRNRXW IRU VHWV IHDWXULQJ WKHVH EUDQG QHZ KXHV ([SDQG \RXU SDOHWWH WR FUHDWH QHZ FRORU FRPELQDWLRQV

&$0(/

$33/(

/,/$&

&251)/2:(5

&25$/

0867$5'

0,17

3


1(:

3X]]OH %\ 1XPEHU SF $GYHQWXUH ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

3X]]OH %\ 1XPEHU 6WDUWHU 3ODQ > @ ,QFOXGHV WKH IROORZLQJ VHWV DQG D )5(( 3X]]OH %\ 1XPEHU +DQJLQJ 0HUFKDQGLVHU HDFK RI $GYHQWXUH +HDUWV HDFK RI 5DLQERZ 6SDFH DQG HDFK RI %XWWHUŴ \ (DUWK 4

3X]]OH %\ 1XPEHU SF +HDUWV ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

3X]]OH %\ 1XPEHU +DQJLQJ 0HUFKDQGLVHU ŐZ [ ŐG [ ŐK > @ >)5(( ZLWK VWDUWHU SODQ SXUFKDVH@


1(:

3X]]OH %\ 1XPEHU SF 5DLQERZ ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

3X]]OH %\ 1XPEHU SF %XWWHUŴ \ ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

3X]]OH %\ 1XPEHU SF 6SDFH ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

3X]]OH %\ 1XPEHU SF (DUWK ŐZ [ ŐG [ ŐK > @ 5


1(:

/HDUQ WR %XLOG &UHDWXUHV ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

1(:

/HDUQ WR %XLOG 8QLFRUQV ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

6


/HDUQ WR %XLOG %DVLF ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

/HDUQ WR %XLOG 3DVWHO ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

*/2: ,51 .

7+( '$

/HDUQ WR %XLOG 6SLQQLQJ 7RSV ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

/HDUQ WR %XLOG *ORZ ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

7


(6 ,1&/8' ' ( ' 6, $7 3/$< 0

/HDUQ WR %XLOG 6SRUWV ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

/HDUQ WR %XLOG -HZHOU\ ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

6 29(5

,1&/8'(

,(&((/66 3 : +(

$1'

/HDUQ WR %XLOG 9HKLFOHV ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

8

/HDUQ WR %XLOG 9HKLFOHV 6XSHU 6HW ŐZ [ ŐG [ ŐK > @


1(: 7XEH &RORU &DUV +HUR > @

(

1&/8'

78%(6 ,

66,6 &+$ +((/6

: 7XEHV PHDVXUH Z [ K

1(: 7XEH &RORU &DUV &DQG\ > @

1(: 7XEH &RORU &DUV )LUH > @

9


*2 0RQVWHU 7UXFNV ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

*2 'HVHUW 'UDJVWHU ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

6 29(5 ,1&/8'( &(6 ,( (/6 3 +( : $1'

*2 6WUHHW 5DFLQJ 6XSHU 6HW ŐZ [ ŐG [ ŐK > @ 10

/HDUQ WR %XLOG 9HKLFOHV 6XSHU 6HW ŐZ [ ŐG [ ŐK > @


/HDUQ WR %XLOG 9HKLFOHV ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

*2 )LUH )LJKWHU ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

*2 &UD]\ &DUW ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

*2 +RW 5RG ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

*2 VKHOI GHPR ZLWK EXLOW PRGHO )5(( ZLWK *2 SXUFKDVH *2 /XQDU 5RYHU ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

*2 VKHOI GHPR ZLWKRXW PRGHO )5(( ZLWK *2 SXUFKDVH

11


%2.6 :LQGPLOO .LGV ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

%2.6 :LQGPLOO ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

Travel Case 7.5”w x 7.5”d x 2.3”h 05066 [6] - 11.50

6 &217,$(,&1(6

3$6(3/$7(

:+,7( %

12


3LHFH 0L[HV 1(:

1(:

7XEHV PHDVXUH Z [ K

1(:

7XEH SF 7URSLFDO > @

7XEH SF 5DLQERZ > @

7XEH SF -XQJOH > @

7XEH SF *OLWWHU > @

7XEH SF %DVLF > @

7XEH SF 1HRQ > @

7XEH SF 3DVWHO > @

7XEH SF &HOHEUDWLRQ > @

13


3LHFH 0L[HV

7XEH 3DVWHO 0L[ > @

7XEH %DVLF 0L[ > @ 7XEH +DSS\ %LUWKGD\ > @

7XEH 1HRQ 0L[ > @

6WDGU OGCUWTG Y Z J

7XEH &DPRXŴ DJH 0L[ > @ 7XEH 3DWULRWLF 0L[ > @

7XEH (DUWK 0L[ > @

7XEH :DWHU 0L[ > @

6XSHU 7XEHV 7XEHV PHDVXUH Z [ K

6XSHU 7XEH %DVLF > @

6XSHU 7XEH 1HRQ > @

6XSHU 7XEH 3DVWHO > @ 14

SF 6XSHU 7XEH 'LVSOD\ 3URJUDP Z [ G [ K ,QFOXGHV %DVLF 1HRQ DQG 3DVWHO


$GYHQWXUH 7XEH &DPSHU > @

7XEH 6QRZERDUGHU > @

7XEH 6XUIHU *LUO > @

7XEH 6XUIHU *X\ > @

1(:

7XEH 3ULQFHVV > @

1(:

7XEH 3LUDWH > @ 15


0\WKLFDO &KDUDFWHUV

1(: 7XEH 0HFKD %RW > @

7XEH $VWURQDXW > @

7XEH $OLHQ > @

7XEH )DLU\ > @ 7XEH 'UDJRQ > @

7XEH 8QLFRUQ > @ 16


1(: 7XEH <HWL > @

7XEH %LJIRRW > @

7XEH 0HUPDLG > @

7XEH .QLJKW > @

7XEH 6XSHUKHUR > @ 7XEH 5RERW > @ 17


=RR

7XEH 6ORWK > @

7XEH 3DQGD > @

7XEH )ODPLQJR > @

7XEH /LRQ > @

7XEH *LUDIIH > @

7XEH =HEUD > @

18

7XEH (OHSKDQW > @


7XEH 7LJHU > @

7XEH $OOLJDWRU > @

7XEH /ODPD > @

7XEH *UD\ :ROI > @

7XEH %DOG (DJOH > @

7XEH 5HG )R[ > @ 7XEH %ODFN %HDU > @

1RUWK $PHULFDQ 19


,QVHFWV

7XEH %XWWHUŴ \ > @

7XEH %XPEOH %HH > @

7XEH /DG\EXJ > @

7XEH 3UD\LQJ 0DQWLV > @

'LQRVDXUV

7XEH 3WHUDQRGRQ > @ 7XEH 6SLQRVDXUXV > @

7XEH 6WHJRVDXUXV > @

7XEH 7ULFHUDWRSV > @

20

7XEH 7\UDQQRVDXUXV 5H[ > @


$TXDWLFV

7XEH &UDE > @

1(:

7XEH 6KDUN > @

7XEH 'ROSKLQ > @

7XEH 6HD 7XUWOH > @

7XEH -HOO\Ɠ VK > @

7XEH 1DUZKDO > @

7XEH &ORZQƓ VK > @

SF 7XEH DQG %DVHSODWH 'LVSOD\ 3URJUDP 2FHDQ ŐZ [ ŐG [ ŐK 5HIHUHQFH RXU ZHEVLWH UHWDLOHU SOXV SOXV XV IRU PRUH WKHPHG GLVSOD\ RSWLRQV

21


)DUP

7XEH 0DOODUG 'XFN > @

7XEH +RUVH > @ 7XEH 3LJ > @

7XEH &RZ > @

)RRG 7XEH 7DFR > @

7XEH :DWHUPHORQ > @ 7XEH 6XVKL > @

7XEH 6QRZ &RQH > @

22


*2 /XQDU 5RYHU ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

7XEH /XQDU /DQGHU > @

%DVHSODWH %XLOGHU 0RRQ > @

7XEH $VWURQDXW > @ SF &RXQWHU 'LVSOD\ 3URJUDP $SROOR Z [ G [ K

7XEH SF 6DWXUQ 9 5RFNHW > @

23


24

%DVHSODWH %XLOGHU 1DWXUH ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

%DVHSODWH %XLOGHU )DUP ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

%DVHSODWH %XLOGHU 2FHDQ ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

%DVHSODWH %XLOGHU 6DYDQQD ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

%DVHSODWH %XLOGHU 0RRQ ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

%DVHSODWH %XLOGHU 1RUWK 3ROH ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

%DVHSODWH 'XR *UHHQ ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

%DVHSODWH 'XR *UD\ %OXH ŐZ [ ŐG [ ŐK > @


:KDW ZLOO \RX PDNH" 6ROYH WKH P\VWHU\

SLHFHV LQ HDFK 6FDQ WKH 45 FRGH LQVLGH RU XVH LQFOXGHG LQVWUXFWLRQV WR EXLOG

,QFOXGHV D VFHQH WR GLVSOD\ \RXU Ɠ QLVKHG FUHDWLRQ Z [ G [ K

SF 0\VWHU\ 0DNHUV 'LVSOD\ 3URJUDP 6HULHV Z [ G [ K HDFK

SF 0\VWHU\ 0DNHUV 'LVSOD\ 3URJUDP 6HULHV 5RERWV Z [ G [ K HDFK

SF 0\VWHU\ 0DNHUV 'LVSOD\ 3URJUDP 6HULHV 3HWV Z [ G [ K HDFK

25


7XEH , /RYH <RX > @

1(:

7XEH SF 6SULQJ 0L[ > @

7XEH &KLFN > @

%,* SF 7XEH %XQQ\ > @

7XEH %XQQ\ > @

7XEH 7XUNH\ > @

7XEH +DSS\ %LUWKGD\ 1”w x 11”h > @ 26

7XEH SF &HOHEUDWLRQ ŐZ [ ŐK > @

7XEH +DOORZHHQ > @


7XEH 6DQWD ŐZ [ ŐK > @

7XEH :LQWHU > @

7XEH SF *OLWWHU )URVW ŐZ [ ŐK > @

7XEH +ROLGD\ > @

7XEH (OI > @ 7XEH &KULVWPDV 7UHH > @

%DVHSODWH %XLOGHU 1RUWK 3ROH ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

7XEH SF +ROLGD\ ŐZ [ ŐK > @

%,* SF 7XEH +ROLGD\ ŐZ [ ŐK > @ 27


$*(6

%,* 0DNH *2 ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

%,* 0DNH *2 ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

%,* 0DNH *2 ŐZ [ ŐG [ ŐK > @ 28


/HDUQ WR %XLOG %,* ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

%,* 3LFWXUH 3X]]OHV %DVLF ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

%,* SF %DVLF ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

%,* SF %DVLF ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

%,* 3LFWXUH 3X]]OHV 3DVWHO ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

%,* SF 3DVWHO ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

%,* SF 3DVWHO ŐZ [ ŐG [ ŐK > @ 29


%,* %DVHSODWH 'XR *UHHQ :KLWH ŐZ [ ŐG [ ŐK > @ 30

%,* SF 7XEH %XQQ\ ŐZ [ ŐK > @

%,* SF 7XEH )ODPLQJR ŐZ [ ŐK > @

%,* SF 7XEH *LUDIIH ŐZ [ ŐK > @

%,* SF 7XEH 3HQJXLQ ŐZ [ ŐK > @

%,* SF 7XEH %DVLF ŐZ [ ŐK > @

%,* SF 7XEH 1HRQ ŐZ [ ŐK > @

%,* SF 7XEH 3DVWHO ŐZ [ ŐK > @


/DUJH 3LHFH &RXQW 6HWV SF 0L[HG &RORUV LQ 7XE Z %DVHSODWHV ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

SF %DVLF LQ 7XE ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

SF $OO &RORUV LQ 7XE ŐZ [ ŐG [ ŐK > @ SF $OO &RORUV LQ 7XE ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

SF LQ 7XE Z %DVHSODWHV ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

%,* SF LQ 7XE Z %DVHSODWHV ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

1(: *2 SF :KHHOV LQ 7XE

*2 SF :KHHOV LQ 7XE

ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

ODUJH VWDQGDUG ZKHHOV

VWDQGDUG ZKHHOV RQO\

%,* SF LQ 7XE %DVLF > @

1(: %,* SF Z %DVHSODWHV ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

%,* SF LQ 7XE > @ %,* *2 SF :KHHOV LQ 7XE ŐZ [ ŐG [ ŐK > @

%,* SF LQ 7XE > @ 31


3ODQRJUDPV

,QOLQH 'HPR 7UD\ Z [ G [ K > @ :RUNV ZLWK VODWZDOO SHJERDUG DQG RQ VKHOI

32

ō 3ODQRJUDP 3URJUDP 7XEHV 7UDYHO &DVH %DVHSODWHV

ō 3ODQRJUDP 3URJUDP LQFOXGHV DOO SLFWXUHG

,QFOXGHV )5(( KHDGHU FDUG GHPR WUD\ DQG EXON SLHFHV

,QFOXGHV )5(( KHDGHU FDUGV GHPR WUD\ EXON SLHFHV DQG VKHOI WDSH

%UDQGHG 6KHOI 7DSH Z [ K > @ LQFOXGHV WZR ORQJ VWULSV

3ODQRJUDP VLGHG +HDGHU 6LJQ Z [ K > @ ,QFOXGHV FOLS WR KDQJ DV D PRELOH


'HPRV

6KHOI :REEOHU > @ >IUHH ZLWK DQ\ SXUFKDVH@

3OD\ 'D\ .LW ŐZ [ ŐG [ ŐK > @ >IUHH Z @

ō %,* 3ODQRJUDP 3URJUDP LQFOXGHV DOO LWHPV SLFWXUHG DQG )5(( KHDGHU FDUG DQG VKHOI WDSH

3OXV 3OXV ŏ62/' +(5(Ő :LQGRZ &OLQJ > @ >IUHH Z DQ\ SXUFKDVH@

%,* 3OD\PDW ZLWK 3LHFHV > @ >IUHH Z @

3OXV 3OXV Ō7U\ 0Hō 6HW % > @ >IUHH Z @ 3OXV 3OXV %,* Ō7U\ 0Hō 6HW 0 > @ >IUHH Z @

%DJJHG 6DPSOH 3DFN > @ %DJJHG 6DPSOH 3DFN %,* > @ > IUHH Z SXUFKDVH@ 33


&RXQWHU 'LVSOD\ 3URJUDPV 1(:

SF &RXQWHU 'LVSOD\ 3URJUDP %HVW 6HOOHUV ŐZ [ ŐG [ ŐK

SF &RXQWHU 'LVSOD\ 3URJUDP SF SF 7XEHV ŐZ [ ŐG [ ŐK

1(:

34

SF &RXQWHU 'LVSOD\ 3URJUDP SF 0L[HV ŐZ [ ŐG [ ŐK

SF &RXQWHU 'LVSOD\ 3URJUDP 1HZ SF 0L[HV ŐZ [ ŐG [ ŐK

SF &RXQWHU 'LVSOD\ 3URJUDP 7XEH %DVHSODWH 2SHQ 3OD\ ŐZ [ ŐG [ ŐK

SF &RXQWHU 'LVSOD\ 3URJUDP SF SF %,* 7XEHV ŐZ [ ŐG [ ŐK

SF &RXQWHU 'LVSOD\ 3URJUDP 1HZ 0L[HV &KDUDFWHUV ŐZ [ ŐG [ ŐK

1(:

SF &RXQWHU 'LVSOD\ 3URJUDP &RORU &DUV ŐZ [ ŐG [ ŐK

SF &RXQWHU 'LVSOD\ 3URJUDP %,* =RR $VVRUWPHQW ŐZ [ ŐG [ ŐK


)ORRU 'LVSOD\ 3URJUDPV 1(:

)ORRU 'LVSOD\ )5(( ZLWK SURJUDP SXUFKDVH

SF 7LHU )ORRU 6SLQQHU 3URJUDP 7XEHV %DVHSODWHV ŐZ [ ŐK

SF 7LHU )ORRU 6SLQQHU 3URJUDP 7XEHV ŐZ [ ŐK

SF 7LHU )ORRU 6SLQQHU 3URJUDP 7XEHV 7UDYHO ŐZ [ ŐK

35


&RPLQJ )DOO

2NWU 2NWU 75# Ã Ì i iÝV Õà Ûi ` ÃÌÀ LÕÌ À v * Õà * ÕÃ Ì ÞÃ Ì i 1 Ìi` -Ì>Ìið >`i i >À ] * Õà * Õà à > Õ µÕi VÀi>Ì Ûi Ì Þ Ü Ì i à >«i > ` i ` iÃà « Ãà L Ì iÃt 4WVJGTHQTF 4QCF )TGGPXKNNG 5% 2*10' £°nnn°nÎä°{Ó£Ó (#: £°nnn° 䣰Îäx{

'/#+. v J« Õà « ÕðÕÃ

* i>Ãi Û Ã Ì Õà >Ì JVVR TGVCKNGT RNWU RNWU WU Ü iÀi Þ Õ V> Ãii ÕÀ vÕ vviÀ }] ` Ü >` >}ià > ` Û `i Ã] « >Vi À`iÀÃ] > ` Ài°

2QYGTGF D[ 9KPF 36

"2NWU2NWU75#

2QH 6KDSH (QGOHVV 3RVVLELOLWLHV

8KUKV QWT YGDUKVG CPF FQYPNQCF QWT CRR HQT OQTG KPURKTCVKQP 5HJLVWHUHG WUDGHPDUN 'HVLJQV 3DWHQWHG