Page 1

Yn y rhifyn hwn

Prosiect Trawsnewid I Gyflogaeth AAA Rhanbarthol

Cyflwyniad

Mai 2012

Caerffili, Pen-y-bont ar Ogwr a Chastell-nedd

Y mis hwn ar 29ain Mai, mae’r prosiect Cyfleoedd Gwirioneddol yn cynnal ei gynhadledd staff blynyddol gyntaf ym Mharc Margam. Bydd staff timau both Cyfleoedd Gwirioneddol o ar draws y 9 Awdurdod Lleol yn bresennol, ynghyd â staff o’r asiantaethau cyflogaeth â chefnogaeth Remploy a’r Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol, Elite a Mencap. Bydd tîm hyfforddiant a gwybodaeth Anabledd Dysgu Cymru yn cynnal y digwyddiad, a bydd y tîm ymchwil o Ganolfan Anableddau Dysgu Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd yn cyflwyno gwerthusiad o’r prosiect a’r canfyddiadau hyd yma. Rhoddir y brif araith gan Jan Jones fydd yn trafod y newidiadau i’r broses ddatganiadau a’r effaith y bydd yn ei chael ar y bobl ifanc yr ydym yn eu cefnogi.

Cyflwyniad i rifyn arbennig newyddlen y mis hwn

Y timau both hyn yn trafod pwysigrwydd cyswllt teuluol

Abertawe a RhCT

Golwg ar bobl ifanc unigol sydd wedi cael effaith

Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Thorfaen

Yn trafod pwysigrwydd gweithgareddau cynhwysiad ieuenctid

Merthyr

Golwg ar weithio mewn partneriaeth da Hyfforddiant a Digwyddiadau Rhestr o hyfforddiant a digwyddiadau’r prosiect sydd ar y gweill

Nod y diwrnod bydd dathlu gwaith y staff a’r prosiect hyd yn hyn, a sut y gallwn barhau i ddatblygu modelau arfer gorau i gefnogi pobl ifanc ag anableddau dysgu drwy drawsnewid. I nodi’r achlysur, mae’r rhifyn arbennig hwn o’r newyddlen yn cynnwys straeon llwyddiant gan bob un o’r 9 tîm both Cyfleoedd Gwirioneddol sydd wedi cael effaith ar aelod unigol o staff neu’r tîm yn ei gyfanrwydd. Rwy’n gobeithio y bydd y straeon hyn yn ysbrydoli eich gwaith chi ac y byddant o fudd i chi.

Laura Davies Swyddog Gwybodaeth y Prosiect

Yn darparu Cyfleoedd Gwirioneddol i Bobl Ifanc wrth iddynt Drawsnewid yn Oedolion


Caerffili, Pen-y-bont ar Chastell-nedd Pan gofynnwyd iddynt am eu cyflawniad mwyaf, ysgrifennodd timau both Caerffili, Pen-y-Bont ar Ogwr a Chastell-nedd am eu profiadau yn gweithio gyda theuluoedd. Gweithiwr Allweddol Trawsnewid Tîm Both Caerffili Dafydd Flay yn trafod pwysigrwydd sefydlu boreau gwybodaeth a choffi i rieni, a sut mae hynny wedi helpu teuluoedd i beidio â theimlo’n ynysig ac unig.

o safbwynt colegau a darpariaethau ôl-ysgol, sut mae eu budd-daliadau wedi newid, symud o wasanaethau plant i wasanaethau oedolion, byw â chefnogaeth ac opsiynau preswyl eraill, cludiant a llawer mwy. Gan Dafydd Flay Gweithiwr Allweddol Trawsnewid Tîm Both Caerffili

Helo! Dafydd Flay ydw i, Gweithiwr Allweddol Trawsnewid i Foth Caerffili yn ysgol Trinity Fields, lle rydw i wedi gweithio ers pedair blynedd a hanner. Ers sefydlu’r prosiect Cyfleoedd Gwirioneddol yng Nghaerffili cafwyd llawer o ddeilliannau llwyddiannus i bobl ifanc sy’n mynd trwy Drawsnewid. O’r holl gyflawniadau, fy ffefryn personol yw sefydlu bore Gwybodaeth a Choffi i Rieni i deuluoedd sy’n mynd trwy Drawsnewid. Trefnwyd peilot o’r digwyddiad ar ddechrau’r flwyddyn ysgol ac roedd yr adborth positif a dderbyniwyd yn profi pa mor llwyddiannus oedd y digwyddiad. O ganlyniad i’r llwyddiant hwn penderfynwyd parhau â’r digwyddiad ac rydym nawr yn cynnal bore coffi unwaith y tymor.

Mae Arweinydd Tîm Pen-y-Bont ar Ogwr Lynn Davies wedi ysgrifennu am y gweithiwr PCP/Cyswllt Teuluol Cath Hughes, a’i gwaith gyda dau berson ifanc a’u rhieni Mae Cath Hughes wedi bod yn gweithio gyda dau berson ifanc a’u teuluoedd ers peth amser. Mae’r ddau fachgen ifanc, TM a JK wedi mynychu Heronsbridge ers llawer o flynyddoedd ond nid ydynt mewn gwirionedd wedi ymgysylltu â’i gilydd oherwydd eu bod mewn dosbarthiadau gwahanol, ac nid oedd y rhieni chwaith yn ymwneud â’i gilydd, er eu bod yn byw yn yr un ardal o Ben-y-Bont.

Mae ein bore coffi yn cynnwys rhieni pobl ifanc sy’n mynd drwy drawsnewid yn dod at ei gilydd i rannu eu barn a’u pryderon. Gall y cyfnod Trawsnewid fod yn amser anodd iawn i deuluoedd a gall rhieni deimlo’n unig, yn ynysig ac fel petaent yn brwydro yn erbyn y byd. Oherwydd hynny, roeddwn am ddod â theuluoedd at ei gilydd a’u helpu i weld nad ydynt ar eu pennau’u hunain - mae help a chefnogaeth wrth law. Byddaf hefyd yn gwahodd gweithwyr proffesiynol dethol i’r digwyddiad i rieni gael gofyn cwestiynau a cheisio cyngor ar faterion sy’n bwysig iddynt. Mae’r gweithwyr proffesiynol sydd wedi mynychu yn cynnwys cynrychiolwyr o wasanaethau i oedolion, Gyrfa Cymru, Cyngor ar Bopeth, Athrawon, Cynllunio Seiliedig ar y Person a mwy.

Dechreuodd Cath wneud ychydig o Gynllunio Seiliedig ar y Person gyda’r ddau fachgen ac o ganlyniad trefnodd fore coffi mewn ardal leol fel ffordd o gael rhieni i gwrdd â’i gilydd. Darbwyllodd Cath y ddau riant i ymgysylltu â hi a dechrau gweithio ar gwrs PCP Agored i rieni. Nhw yw’r rhieni cyntaf i gwblhau’r cwrs ym Mhen-y-Bont, ac o ganlyniad nhw oedd y rhieni cyntaf i fynychu’r diwrnod hyfforddiant cyflwyniad i PCP gydag Anabledd Dysgu Cymru, y gwnaeth y ddau ohonynt ei fwynhau’n fawr. Trwy fewnbwn y tîm, a Cath yn bennaf, mae’r bechgyn nawr yn cwrdd yn rheolaidd ac maent wedi dechrau mynychu sesiynau wythnosol yn SNAC (Special Needs Activity Club) ym Mhort Talbot ac maent wrth eu bodd â’r sesiynau. Cafwyd mwy o fewnbwn hefyd i TM gan ei weithiwr cymdeithasol gwasanaethau oedolion ac mae goleuni ar y gorwel nawr i’r ddau riant,

Mae’r bore coffi yn anffurfiol iawn a gall rhieni alw i mewn ac allan. Mae gan rieni’r cyfle i rannu ag eraill y lleoedd y maent wedi ymweld â hwy 2


lle yn y gorffennol roeddent yn teimlo nad oedd ganddynt unman i droi ato. Mae Cath wedi parhau i weithio gyda’r bechgyn a’r rhieni ac mae wedi bod yn hollbwysig wrth eu galluogi i ymgysylltu â’i gilydd, gwneud gweithgareddau gyda’i gilydd a dod yn ffrindiau a chefnogi ei gilydd pan oedd yna amser lle nad oeddent yn ymwybodol o’i gilydd a’r cyfeillgarwch sydd rhyngddynt yn awr. Mae hi’n falch iawn o gyflawniadau’r ddau deulu. Gan Lynn Davies Gweithiwr Allweddol Trawsnewid/Arweinydd Tîm Tîm Both Pen-y-Bont

Castell-nedd yw’n tîm both diweddaraf ac mae wedi bod yn ei le ac yn weithredol ers Ebrill eleni. Mae’r tîm newydd ddechrau derbyn cyfeiriadau a gweithio gyda phobl ifanc, felly mae’r rhiant, Donna Archer, wedi ysgrifennu eu teimladau cychwynnol am y prosiect Cyfleoedd Gwirioneddol a’r positifrwydd yr oedd yn ei deimlo ar gyfer y dyfodol ar ôl cwrdd â thîm both Castell-neddd am y tro cyntaf. Fel yr ydym yn gwybod, taith yw ein bywyd, pan rydym yn gwneud llawer o ddewisiadau, rhai ohonynt yn gywir, a rhai yn anghywir. Rydym fodd bynnag yn gallu gweithredu arnynt ac adweithio iddynt ac ymdrin â nhw. Nid yw hyn yn wir i bawb. Bydd fy merch yn 17 oed ym mis Mehefin 2012, ac rydw i wedi gorfod gwneud ei holl benderfyniadau drosti. Mae hyn yn aml wedi bod yn anodd iawn, gan nad wyf bob amser wedi cael yr wybodaeth berthnasol yr oedd ei hangen. Yn aml rwy’ wedi gorfod dilyn fy ngreddf a gobeithio bod y penderfyniadau a wnes i wedi bod yn rhai cywir; fodd bynnag roeddwn yn gwybod fy mod yn gwneud popeth er ei lles hi bob amser.

i bopeth fy hun, ac yn aml dim ond drwy hap a damwain y byddwn yn cyrraedd lle yr oeddwn yn gobeithio ac yn meddwl y dylem fod.

O’r diwedd, mae’n edrych fel bod yna gefnogaeth i ni.

Fodd bynnag, o’r diwedd, mae’n edrych fel bod peth cefnogaeth ar gael i ni. Cysylltodd y tîm ‘Cyfleoedd Gwirioneddol’ â mi drwy Ysgol Maes Y Coed, a dyna oedd chwa o awyr iach. Rydw i wedi cael fy nghyflwyno i’r hyn yr wyf yn teimlo yw tîm gwybodus ac ymroddedig dros ben y mae lles pennaf fy merch yn bwysig iddynt. Mae ganddynt fynediad i nifer fawr o asiantaethau allanol, ac maent yn gwybod pa lwybrau i’w cymryd i alluogi Bethan i gyrraedd ei llawn botensial. Dyddiau cynnar yw hi ar hyn o bryd, ond rwy’n teimlo rhyddhad mawr fod yna bobl yno, nid yn unig i Bethan, ond i mi. A gallwn oll weithio gyda’n gilydd. Maent hefyd ar ben arall y ffôn os bydd angen cyngor arnaf. Am unwaith rwy’n teimlo fy mod yn derbyn help a chefnogaeth. Rwy’n edrych ymlaen nawr at heriau’r dyfodol, yn hytrach na theimlo fy mod yn ‘boddi’ wrth orfod delio gyda phopeth ar fy mhen fy hun. Tua’r dyfodol nawr, gyda chyfeiriad o leiaf......am newid!!!! Gan Donna Archer Rhiant Castell-nedd

Pa ysgol yw’r un iawn iddi hi? A yw hi’n derbyn y therapïau cywir sydd eu hangen arni? Pa gefnogaeth sydd yna i Bethan a’u theulu? A yw popeth yn ei le i wneud ei bywyd mor hawdd a boddhaus ag y gall fod? Tan nawr rydw i wedi teimlo fy Merch Donna Bethan yn gwneud un o’r pethau sydd orau ganddi.. mod wedi gorfod ymladd am gwylio Cymru yn chwarae rygbi! bopeth; chwilio ac ymchwilio 3


Abertawe a RhCT Timau Abertawe a Rhondda Cynon Taf yn trafod eu cyflawniadau gorau gyda phobl ifanc unigol. Yr ail dîm both ieuengaf yw Abertawe, sydd wedi bod yn gwbl weithredol bellach ers tri mis. Dyma Lucy, sy’n Weithiwr Sgiliau Byw’n Annibynnol ar y tîm yn trafod y llwyddiannau hyd yn hyn wrth gyflwyno’r Cwrs Glendid Personol.

ddefnyddio’r cyfle hwn i ddweud wrthych am un o’n cyflawniadau mwyaf. Dros yr wythnosau diwethaf rwy’ wedi bod yn gweithio gyda dyn ifanc hyfryd sy’n gyfeillgar a chanddo bersonoliaeth allblyg. Mae Matthew yn dilyn cwrs arlwyo blwyddyn ar hyn o bryd ond yn anffodus bydd y cwrs hwn yn dod i ben ym mis Gorffennaf.

Mae Cwrs Glendid Personol ar waith bellach yn Ysgol Pen Y Bryn yn Abertawe ar brynhawn Gwener, gyda chwe chyfranogwr chweched dosbarth yn mynychu ar hyn o bryd. Hyd yn hyn mae cyfranogwyr wedi dysgu am germau, pwysigrwydd golchi dwylo, rheoli arogl y corff a chadw eich croen yn iach. Mae’r grŵp yn cwrdd ar brynhawn Gwener a chaiff y cyfranogwyr gyfle am ddiod a sgwrs ar ddiwedd y sesiwn cyn dychwelyd i’r dosbarth. Mae pawb yn gweithio’n galed ac ymddengys bod y cyfranogwyr yn ei fwynhau hyd yn hyn.

Ar ôl dilyn cynllunio seiliedig ar y person gyda Matthew a’u deulu, sylweddolwyd bod diddordeb mawr gan Matthew mewn helpu pobl oedrannus. Llwyddais i drefnu ymweliad i Matthew â chartref nyrsio lleol, Ty Pentwyn a threfnu iddo ddechrau ar leoliad hir dymor. Mae Matthew yn disgwyl am ei wiriad SCT a bydd yn dechrau ar ei leoliad hir dymor o fewn yr wythnosau nesaf! Diolch i gefnogaeth gan dîm both y Rhondda a chefnogaeth barhaus y cartref nyrsio yn ei leoliad hir dymor mae Matthew wedi cael cyfle gwirioneddol mewn bywyd. Gan Tina Hagerty Gweithiwr Allweddol Trawsnewid Tîm Both Rhondda Cynon Taf

Roedd un o’r cyfranogwyr, Tom Diamond yn amharod i gymryd rhan yn y grŵp i gychwyn. Roedd yn dawel ac yn encilgar yn ystod y sesiynau cyntaf ac roeddem yn pryderu nad oedd Tom yn mwynhau nac yn bwriadu parhau â’r cwrs. Dysgais er gwaethaf amharodrwydd ymddangosol Tom i ymuno, roedd wedi bod yn gyffrous iawn yn mynd adref ar ôl y wers ac yn adrodd yr hanes yn frwd wrth ei fam! Mae Tom bellach wedi ymgartrefu ar y cwrs ac wedi ennill hyder yn y grŵp. Mae ei athro yn anfon siart wobrwyo Tom gydag ef ac mae’n edrych ymlaen at dderbyn sêr am weithio’n galed yn ystod y wers a’i dangos i’w athro wrth ddychwelyd i’r dosbarth. Gan Lucy Summers Gweithiwr Sgiliau Byw’n Annibynnol Tîm Both Abertawe

Mae Tina o Foth Rhondda Cynon Taf yn trafod un o’i chyflawniadau mwyaf hyd yn hyn wrth sefydlu lleoliad tymor hir i un o’i chyfranogwyr.. Helo, fy enw yw Tina Hagerty a fi yw’r gweithiwr Trawsnewid ym Moth y Rhondda. Hoffwn 4

Mae’r cyfranogwr Mathew wedi derbyn Cyfle Gwirioneddol mewn Bywyd.


Sir Benfro a Sir

Gaerfyrddin

Pan gofynnwyd iddynt am eu hoff straeon, ysgrifennodd Sir Benfro a Thorfaen am sut mae eu gweithgareddau cynhwysiad ieuenctid wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol! Pan gofynnwyd i mi ysgrifennu erthygl am fy atgof mwyaf balch o’r flwyddyn flaenorol, y peth anoddaf oedd ceisio dewis un peth yn unig. Rwy’n teimlo y bu cymaint i fod yn falch ohono yng nghyflawniadau’r bobl ifanc yr wyf wedi’u cefnogi yn fy rôl fel Swyddog Cynhwysiad Ieuenctid yn Sir Benfro.

iawn gan ei fod yn aml yn absennol o’r ysgol” “Mae wedi ennill annibyniaeth - mae bellach yn gallu mynychu grŵp cymdeithasol (heb gael ei fam wrth ei ochr!) I orffen hoffwn ychwanegu bod cynhwysiad cymdeithasol yn Sir Benfro wedi bod yn ymdrech ar y cyd ac mae’n parhau i fod felly, ac ni fyddwn wedi gallu cyflawni rhan fwyaf fy rôl heb gymorth a chefnogaeth fy nghydweithwyr Gan Jodie Evans

Rydym wedi sefydlu cyfleoedd lleol i bobl ifanc archwilio’u cymunedau a’u cefnogi i integreiddio a rhoi cynnig ar sgiliau newydd (ac yn Sir Benfro rydym wedi rhoi cynnig ar bron popeth y mae gan y sir i’w gynnig - gyda chorff fyrddio, sgiliau syrcas, gweithgareddau awyr agored, a golff ymhlith y cynigion) ac mae wedi bod yn wych.

Cydlynydd Cynhwysiad Ieuenctid/Mentor Cymheiriaid

Tîm Both Sir Benfro

Mae’r Gweithiwr Sgiliau Byw’n Annibynnol yn Sir Gaerfyrddin wedi bod yn brysur yn y gegin!

Mae hefyd wedi bod yn her weithiau i ddod o hyd i gyfleoedd priodol ar gyfer cynhwysiad i’n holl bobl ifanc yn enwedig y rheiny â’r anghenion mwyaf. Dyna pam rwy’n teimlo mai un o’n llwyddiannau mwyaf oedd sefydlu ein clwb gweithgareddau nos Iau. Mae hyn wedi galluogi ein cyfranogwyr â’r anawsterau meddygol ac emosiynol dwysaf i roi cynnig ar weithgareddau newydd mewn amgylchedd sy’n gwbl gefnogol o’u hanghenion ac wedi bod yn llwyddiant ysgubol, gyda hyn yn cael ei adlewyrchu yn sylwadau ein rhieni:

Yn dilyn bwydlen a osodwyd gan y grŵp, coginiodd Derek Murphy o dîm both Caerfyrddin ynghyd â phedwar person ifanc o Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth gyw iâr wedi ffrio a phwdin taffi gludiog i rai gwesteion gwadd yn cynnwys Pete Spencer, Pennaeth Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth a Neil Hunt, rheolwr Canolfan Elfed. Wrth fwyta’r bwyd gyda’i gilydd, roedd pawb yn siarad ac yn rhyngweithio. “Pan dderbyniais y gwahoddiad, doeddwn i ddim yn meddwl yr oedd gen i amser i fynd, ond penderfynais ddod ac rwy’ mor falch am hynny. Yn sicr hoffwn chwarae mwy o ran yn y dyfodol.’ Pete Spencer.

“Mae ein mab bob amser yn awyddus i fynd, mae’n cael amser da ac mae’n teimlo yn ddiogel a’i fod yn gallu rheoli yr hyn mae’n ei wneud a phwy y mae’n siarad â hwy. Mae’n hyderus hefyd, sy’n bwysig

Dywedodd Derek, ‘Mae’r rhaglen yn helpu’r cyfranogwyr i ennill sgiliau cymdeithasol, dysgu am ddiogelwch yn y gegin ac mae wedi rhoi cyfle i’r bobl ifanc gwrdd â’r pennaeth mewn ffordd anffurfiol.’ Dyma uchafbwynt sawl wythnos o baratoi bwyd a choginio. Y rheswm y datblygodd y rhaglen hon mor dda oedd bod yr ysgol, cyfranogwyr a’r Tîm Cyfleoedd Gwirioneddol wedi gweithio gyda’i gilydd.

5

Gan Heike Griffiths Cynhwysiad Ieuenctid Tîm Both Caerfyrddin


TORFAEN Mae teithiau gwersylla Tîm Both Torfaen wedi bod yn wych ar gyfer datblygiad personol a chymdeithasol eu pobl ifanc. Mae’r teithiau yn caniatáu i’r tîm fynd i’r afael â sgiliau byw’n annibynnol, cynhwysiad ieuenctid, cefnogaeth seicoleg a chynllunio oll ar yr un pryd (wrth gael hwyl hefyd!). Mae dau berson ifanc o Dorfaen wedi creu darluniau ac wedi ysgrifennu am eu profiadau diweddaraf.

James yn chwarae ei gitâr o gwmpas y tân. Roeddem wedi canu caneuon o gwmpas y tân. Y diwrnod nesaf fe chwaraeon ni gemau mewn grwpiau. Y peth gorau oedd taflu’r hosan yn wynebau Helen a Kristina. Ar ôl chwarae gemau fe wnaethon ni ginio. Yna aethon ni i’r sinema i weld Mirror Mirror. Caswon ni losin yn y sinema. Ar ôl i ni fod yn y sinema aethon ni yn ôl a gwneud te. Cawson ni bizza a darnau tatws a rhoddais i ham a chaws ar fy pizza. Gyda’r nos cawson ni gystadleuaeth Britain’s Got Talent. Roedd rhai wedi canu ac eraill wedi dawnsio. Chwaraeodd James ei gitar ac roeddem yn canu gyda ef. Cawson ni siocled poeth gyda hufen a siocled gyda marsh mallows ar ei ben.

Pan gyrhaeddon ni Dyndyrn roedd yn rhaid i ni fynd â’n pethau i’r caban a gwneud y gwelyau. Ar ôl gwneud y gwelyau aethon ni ar helfa drysor i ddod o hyd i’r pethau yr oeddent wedi’u cuddio. Ar ôl yr helfa drysor aethon ni yn ôl a gwneud cinio.

Y diwrnod wedyn aethon ni i fowlio ac enillais i yn erbyn y bechgyn a James Champion. Diolch am amser gwych, cariad oddi wrth Lauren Redman.

Ar ôl cinio aethon ni i chwarae pêl-droed ac fe wnes i fwynhau chwarae gyda’r bechgyn ac enillodd y bechgyn y gêm bêl-droed.

Ein Taith Gwersylla Gan Lauren Redman Particpamt from Torfaen

Gyda’r nos roedd gennym dân y tu allan ac roeddem wedi tostio marshmallows ac roedd

Darluniau ‘Ein Taith Gwersylla’ gan Rhys Armour

3.Cysgu gyda’r Nos.

2. Y Tân

1.Y Sinema.

5.Pawb yn gofyn i mi am Hunan Bortreadau.

4.Y Gêm Taflu’r Hosan. 6

6.Fy Hunanbortread.


MERTHYR ’ ‘ Dyma enghraifft o weithio mewn partneriaeth ar ei orau!

Y Gweithiwr Trawsnewid Allweddol o Ferthyr Selena Elliott yn trafod llwyddiant adolygiad blynyddol diweddar Tîm Both Merthyr yn Ysgol Greenfield. Un o’r heriau mwyaf i unrhyw un sy’n trefnu adolygiadau blynyddol yw cael teuluoedd a’r person ifanc ei hun i fynychu a chymryd rhan. Mae hyn cyn dechrau meddwl am wneud yr adolygiad yn un sy’n seiliedig ar y person. Mae’r her hon yn un y mae ysgolion a Chyfleoedd Gwirioneddol yn ei hadnabod ond yn rhy dda. Y gwir yw, cyn i’r adolygiadau ddechrau eleni, roedd Ysgol Greenfield yn meddwl y byddai cyflawni presenoldeb gan 40 % o deuluoedd yn optimistaidd ac y byddai 20-30% yn fwy realistig. Fodd bynnag, ers yr hyfforddiant Gweithiwr Trawsnewid Allweddol amlddisygblaeth a gynhaliwyd ym mis Chwefror 2012, roedd Ysgol Greenfield wedi gwneud ymrwymiad i dreialu ymagwedd Helen Sanderson i Adolygiadau Seiliedig ar y Person. Byddai hyn yn golygu y byddai’r person ifanc yr oedd ei adolygiad yn digwydd yn cael ei wahodd i fynychu a chyfrannu mewn ffordd oedd yn bersonol, yn gyfeillgar ac yn gynhwysol. Byddai rhieni a gofalwyr yn cael eu croesawu a’u cefnogi i gyfrannu’n fwy llawn a thrafod yr holl agweddau ar fywyd eu plentyn, nid addysg yn unig. Yna byddai cynllun gweithredu yn cael ei lunio, wedi’i gytuno gyda’r person ifanc a’i deulu am yr hyn sy’n digwydd nesaf i gefnogi trawsnewid y person ifanc.

ei gefnogi’n llawn gan yr ysgol yn yr adolygiadau a daeth Cyfleoedd Gwirioneddol i ffwrdd gyda llawer o gyfeiriadau newydd a llawer o gamau i’w dilyn fel rhan o rôl y Gweithiwr Allweddol.

Roedd y gwahaniaeth yn y graddau presenoldeb ymysg teuluoedd yn enfawr, gyda 76% o rieni yn bresennol hyd yn hyn, a chyfanswm disgwyliedig o 80% ar ôl i’r adolygiadau olaf gael eu cynnal. Mae’r adborth gan wahanol asiantaethau wedi bod yn ardderchog, gyda Chyfleoedd Gwirioneddol yn derbyn canmoliaeth frwd am eu hymdrechion yn paratoi teuluoedd a’u cefnogi i fynychu, gweithio mewn partneriaeth dda gyda’r ysgol, a’r amrywiaeth o gefnogaeth a gynigiwyd, yn cynnwys gwaith achrededig. Mae’r adborth gan deuluoedd hefyd wedi bod yn ardderchog, a hynny ar gyfer ymdrechion yr ysgol yn y broses adolygiad blynyddol newydd ac am ymroddiad a darpariaeth Cyfleoedd Gwirioneddol, y tu mewn a thu allan i’r ysgol. Yn y gorffennol, pan ofynnwyd iddynt fynychu adolygiadau blynyddol, roedd rhieni’n teimlo yn aml eu bod yn mynd i mewn i’r ysgol i gael eu beirniadu. Ers cynnal adolygiadau Helen Sanderson, mae’r ymatebion yn wahanol iawn: mae rhieni wedi adrodd yn ôl eu bod yn teimlo bod pobl yn gwrando arnynt, a’u bod yn cael eu cynnwys yn y penderfyniadau Cymerodd y tîm Cyfleoedd Gwirioneddol y cyfle am ddyfodol eu plentyn. Dylai Ysgol Greenfield hwn i newid i gwrdd â theuluoedd cyfranogwyr fod yn falch iawn bod eu hymroddiad a’u gwaith i egluro’r broses newydd, gan ddylunio taflenni caled wedi dwyn ffrwyth. oedd yn amlygu’r hyn fyddai’n digwydd a chynnig O ganlyniad i’r ymatebion positif iawn, hoffai cefnogaeth mewn amrywiaeth o ffyrdd. Helpodd Sarah Bowen, Rheolwr Cynhwysiad Merthyr y cyfarfod paratoi hwn i hyrwyddo’r adolygiadau Tudful weld a fyddai modd cyflwyno’r dull hwn blynyddol ar eu ffurf newydd, trafod unrhyw i’r holl ysgolion ym Merthyr Tudful ar gyfer eu bryderon oedd ganddynt, a hefyd roi’r cyfle iddynt prosesau adolygiad blynyddol. gynllunio ymlaen llawer fel nad oeddent yn cael eu gorlwytho neu’n cael eu hwynebu â sefyllfa Mae Cyfleoedd Gwirioneddol wedi chwarae rhan fawr iawn yn llwyddiant yr adolygiadau eleni ac annisgwyl yn ystod yr adolygiad. annog presenoldeb rhieni, felly llongyfarchiadau. Cefnogodd y tîm Cyfleoedd Gwirioneddol y Dyma enghraifft o weithio mewn partneriaeth ar teuluoedd yn ystod yr adolygiadau i fynegi eu barn ei orau! drwy wneud pethau fel ysgrifennu pethau i lawr, Gan Selena Elliott cyfryngu/egluro, a thrwy eu helpu i gynllunio sut i Gweithiwr Allweddol Trawsnewid gyrraedd yno pe byddai angen. Cafodd y prosiect Tîm Both Merthyr 7


Hyfforddiant & Digwyddiadau Iarchebullearunrhywraio’rdigwyddiadauneuseminarauhyfforddiantcanlynolcysylltwch â’r tîm gwybodaeth a hyfforddiant yn realopportunities@learningdisabilitywales.org. uk am ffurflen archebu. Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r digwyddiadau a restrwyd

Cyflwyniad i’r Prosiect

Cyflwyniad i’r Prosiect

Cynhadledd Staff

PCP 5 Diwrnod

Dyddiad: 29ain Mai 2012 Amser: 9.30am - 4.30am Lleoliad: Orenfa Margam, Port Talbot

Dyddiad: 10fed & 11eg Gorffennaf 25ain & 26ain Medi 27ain Tachwedd Amser: 10am – 4pm Lleoliad: Eglwys y Glannau, Abertawe I: 2 le ar gyfer pob Tîm Both

Cynhadledd Flynyddol

Rhwydwaith Cyflogaeth a Chyfleoedd

Dyddiad: 25ain Mai 2012 Amser: 10am – 1pm Lleoliad: Canolfan Ymwelwyr y Gnoll I: Unrhyw un yng Nghastell-nedd

Dyddiadau: 3ydd Gorffennaf 2012 Amser: I’w gadarnhau Lleoliad: Future Inns, Caerdydd I: Y Gymuned Broffesiynol Ehangach

Dyddiad: 22ain Mehefin 2012 Amser: 10am-1pm Lleoliad: Eglwys y Glannau, Abertawe I: Unrhyw un yn Abertawe

Dyddiad: 13eg Gorffennaf 2012 Amser: 10am – 1pm Lleoliad: CRC Forge Fach I: Cynrychiolwyr TKW/SEA

Rhwydwaith Cynllunio ar gyfer y Cyflwyniad i PCP Dyddiad: 16eg Gorffennaf 2012 Dyfodol Dyddiad: 13eg Mehefin 2012 Amser: 10am – 1pm I: Staff prosiect PCP/ILS/Cyswllt Teuluol

Amser: 10am – 4pm Lleoliad: Lolfa Cynin, San Clêr I: Unrhyw un yn Abertawe, Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro

Cyflwyniad i PCP

Cyflwyniad i PCP

Dyddiad: 14eg Mehefin 2012 Amser: 10am – 4pm Lleoliad: ESIS, Caerffili I: Pawb yn RhCT/Torfaen/Caerffili

Dyddiad:10eg Awst 2012 Amser: 10am – 4pm Lleoliad: Cefn Cribwr I: Unrhyw un ym Mhen-y-Bont/Merthyr/ CNPT

I weld eich stori yn y newyddlen, neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â Laura ar 01792 817224 neu yn laura.davies@learningdisabilitywales.org.uk 8

Cyfleoedd gwirioneddol newyddlen Mai 2012  

PROSIECT TRAWSNEWID I GYFLOGAETH AAA RHANBARTHOL