Page 1

Samen voor vernieuwing Halfjaarlijkse nieuwsbrief nummer 2 mei 2011

hrm

Opnieuw Topwerkgevers Voor de derde keer op rij zijn de Santeon

Centraal Bureau voor de Statistiek, Prorail, de

lijkheden en carrièrevooruitzichten. Als Santeon

ziekenhuizen uitgeroepen tot Topwerkgever.

Sociale Verzekeringsbank en T-Mobile. Elk gedeelte

ziekenhuizen willen we ons onderscheiden op de

We zijn de enige ziekenhuizen in Nederland

van het HR-beleid van deze organisaties is onder-

arbeidsmarkt als excellente werkgever, deze er-

die het keurmerk ‘Top Employer’ mogen

zocht. Geëvalueerd zijn: arbeidsvoorwaarden,

kenning is daarbij een belangrijke stap. Een goed

voeren. Een erkenning van ons HR-beleid

carrièremogelijkheden, training en ontwikkelings-

imago als werkgever helpt ons niet alleen om goed

en ons werkgeverschap.

mogelijkheden, werkomstandigheden en bedrijfs-

personeel aan ons te binden, maar is ook van

cultuur. Om het keurmerk te krijgen, moet de

belang in het licht van de steeds krappere arbeids-

werkgever een ruime voldoende halen.

markt. Het behalen van het keurmerk leverde ons

Het onafhankelijke, internationale onderzoeksbureau CRF verleent het keurmerk. Een vijftigtal

ook ‘free publicity’ op. Zo pikten De Telegraaf, maar

Nederlandse werkgevers mogen zich dit jaar

Het keurmerk zegt potentiële medewerkers iets

ook sites als Skipr.nl, Medicalfacts.nl, zorginstel-

‘Top Employer’ noemen, waaronder ook het

over goede arbeidsvoorwaarden, scholingsmoge-

lingen.nl en overuwgezondheid.nl het nieuws op.

kwaliteit

Column

o&O

o&O

santeon

kwaliteit

Santeon Alert Systeem

Voorzitter Santeon

Naar de Efteling Attitudetraining

2

3

4

Onderzoeksportefeuille Santeon 6

Info van en over de zes ziekenhuizen 7

Onze eigen kwaliteitsindicatoren 8


kwaliteit

Alerts

Ten derde: acute alerts. Dit zijn zaken die een

verbindende schakel. Zij beoordelen de relevantie

Wat moeten we onder een Santeon Alert Systeem

potentieel acuut gevaar opleveren voor de pa-

van een alert voor hun eigen ziekenhuis: kan deze

verstaan? Van Stijn: ‘We willen binnen Santeon

tiëntenzorg. Denk aan een technisch falen, zoals

situatie zich ook bij ons voordoen? Vervolgens

van elkaar leren door kritieke informatie ten

een apparaat dat niet werkt of een verontreinigd

zorgen zij ervoor dat de informatie door de juiste

behoeve van de patiëntveiligheid te delen.

medicament. We richten ons eerst op de verbeter-

personen wordt opgepakt en naast de eigen

Met dit doel voor ogen brengen we drie

acties naar aanleiding van calamiteiten. De necro-

praktijkvoering wordt gelegd.’

informatiestromen tot stand. Ten eerste: alerts

logie en acute alerts volgen in een latere fase.’

bij afgeronde calamiteitenanalyses. Hier gaat

Geanonimiseerd

het dus om de onverwachte en onbedoelde

Beschermd

zorguitkomsten met ernstige of fatale afloop.

Van Stijn haast zich om te zeggen dat het niet

informatie deelt. Dat gebeurt zowel via de e-mail

Als zorgaanbieder moeten we die melden aan

de bedoeling is om alle incidenten met elkaar te

als in speciale bijeenkomsten, waarin deelnemers

de Inspectie. Ook zijn we verplicht onderzoek in

delen. ‘Evenmin is het de bedoeling om alle artsen

verbeteracties inhoudelijk met elkaar bespreken.

te stellen en rapport uit te brengen. We kunnen

en verpleegkundigen binnen de ziekenhuizen met

Van Stijn: ‘Dit alles valt of staat met uniforme

hier dus vrij eenvoudig als groep lering uit trekken.

alerts om de oren te slaan.’ Scholten: ‘We hebben

kwaliteit. Het is niet handig als het ene ziekenhuis

Ten tweede: alerts van onze necrologie-inzichten

allemaal professionals in huis die zich bezighouden

met een heel rapport komt en het andere met

en bijbehorende verbeteracties. Binnen de

met kwaliteit, patiëntveiligheid, incidentmeldingen

een memo. Daarom werken we aan een vast

Santeon ziekenhuizen worden de dossiers van

en calamiteitenanalyse. Zij kennen de afspraken

format voor alerts.’ Scholten: ‘Belangrijk is dat

overleden patiënten volgens vaste systematiek

en routes in hun ziekenhuis en weten hoe ze met

de alerts geanonimiseerd worden. Ze zijn niet te

onderzocht om verbeterpunten in de zorg te

vertrouwelijke gegevens om moeten gaan. Het

herleiden tot een patiënt, afdeling, dokter of

signaleren. Ook de verbeterpunten die hieruit

Santeon Alert Systeem moet hier naadloos op

verpleegkundige.’ Van Stijn: ‘Het gaat niet om

voorkomen kunnen we als collectief gebruiken

aansluiten om vertrouwd en effectief te zijn.’

‘blame and shame’. De kracht van Santeon is dat

om kwaliteit en patiëntveiligheid te verbeteren.

Van Stijn: ‘De kwaliteitsmanagers zijn onze

we elkaar vertrouwen en van elkaar kunnen leren.’

Er is dus een selecte groep professionals die

‘De kracht van Santeon is dat we elkaar vertrouwen en van elkaar kunnen leren.’ Foto: Hieronymus Evers

Projectgroep Santeon Alert Systeem: linksvoor Erik Scholten, intensivist St. Antonius Ziekenhuis, rechtsvoor Ilse van Stijn, intensivist Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, linksachter Sophie Ouboter, adviseur kwaliteit en veiligheid Martini Ziekenhuis, midden Carla Veldkamp, kwaliteitsmanager Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, rechtsachter Wim van den Bosch, kwaliteitsmanager St. Antonius Ziekenhuis. Niet op de foto: René Brouwer, internist nefroloog, medical safety officer Medisch Spectrum Twente.

onderling waarschuwingssysteem. Nog voor de zomer moet het ‘Santeon Alert Systeem’ ons behoeden voor calamiteiten of ernstige incidenten die zich in andere Santeon ziekenhuizen hebben voorgedaan.

2

Trots op Santeon Samen voor vernieuwing, daar staat Santeon

huizen doen. Door de ziekenhuissterfte

voor. Hoogwaardige kwaliteit en patiëntenzorg

systematisch te analyseren, proberen we

leveren en een stap verder gaan dan andere

vermijdbare factoren te identificeren en daar

ziekenhuizen. Onze kernambities: onderscheidend

lering uit te trekken. Spoedig gaan we nog een

zijn op het gebied van de kwaliteit van

stapje verder: we leggen de ervaringen van de

patiëntenzorg, onderscheidend zijn op de

zes necrologiecommissies naast elkaar om er

voordoen! Door verbeteracties te delen,

arbeidsmarkt als excellente werkgever, en

gemeenschappelijke lessen uit te trekken.

kunnen we onze patiënten hiervoor behoeden.’

efficiencyvoordelen behalen door onze

Een nieuwe loot aan de stam is het

Erik Scholten, intensivist bij het St. Antonius

gezamenlijke schaalgrootte te benutten.

Santeon onderzoek, de portefeuille van mijn

Ziekenhuis: ‘Door deze informatie proactief

Deze nieuwsbrief vormt hiervan een goede

collega Douwe Biesma (pag. 6). Ook op het

Elkaar alert houden De projectgroep kwaliteit legt de basis voor een

Column

met elkaar te delen, houden we elkaar scherp

afspiegeling. Het Santeon Alert Systeem en

vlak van grootschalig praktijkgericht

op risico’s die ook in onze eigen processen

het project kwaliteitsindicatoren (pag. 8)

patiëntgebonden onderzoek nemen we

schuilgaan. Als je daarmee calamiteiten kunt

zijn geslaagde voorbeelden van hoe wij als

onze kansen waar. Ons samenwerkingsverband

voorkomen, is dat ideaal.’

ziekenhuizen onze nek uitsteken. Het zijn

leeft vooral bij diegenen uit onze organisaties

Van Stijn: ‘Het vergt een absoluut committent

projecten, die laten zien waar we voor staan.

die actief betrokken zijn bij de portefeuilles

van de medische staven en de raden van

We slaan de handen ineen voor waar het om

en projectgroepen. Dat enthousiasme moet

bestuur. Bovendien moet Santeon een veilige,

hoort te draaien: kwaliteit, patiëntveiligheid,

nadrukkelijker gedeeld worden door alle

‘Stel er valt in ons ziekenhuis iets voor waardoor

we onderzoek in, waarna we verbeteracties

beschermde omgeving bieden om deze

transparantie. We kijken naar buiten en niet

medewerkers van onze huizen. De meerwaarde

een patiënt ernstige schade ondervindt of zelfs

opstellen en barrières opwerpen om herhaling

gevoelige informatie te kunnen uitwisselen.

alleen naar binnen… We richten ons vooral op

van Santeon is groot en dat gaan we ook

overlijdt…’ Ilse van Stijn, intensivist bij het OLVG,

te voorkomen. Eenzelfde situatie zou zich toch

De voorwaarden hiervoor werken we binnen

kansen, in plaats van op bedreigingen… Neem

laten zien. Ondergetekende is er in ieder geval

valt met de deur in huis. ‘In zo’n situatie stellen

niet ook in een ander ziekenhuis mogen

de projectgroep uit.’

ook de necrologie-besprekingen die we in onze

trots op bij Santeon te horen!

Dr. Douwe J. Hemrika voorzitter Santeon en voorzitter raad van bestuur OLVG

3


o&O

Naar de Efteling Met enige scepsis gingen ze ernaartoe. Gemotiveerd en geïnspireerd keerden ze huiswaarts. Twee opleiders en drie arts-assistenten vertellen wat een Efteling Attitudetraining met je kan doen. Alle arts-assistenten en opleiders van de Santeon ziekenhuizen kunnen de training dit jaar volgen.

opleidelingen in gesprek te zijn over zaken die ertoe doen.’ Smeenk: ‘Ik vind

Van elk Santeon ziekenhuis stomen we twee trainers klaar om het trainings-

het waardevol om eens helemaal vanuit patiëntenperspectief naar je eigen

programma zelf te kunnen aanbieden. We denken nog na over hoe het we het

afdeling te kijken: waar zijn we mee bezig, kan dat beter?’

kruisbestuivingeffect kunnen behouden. Misschien dat ikzelf de training bijvoorbeeld juist in het Martini Ziekenhuis ga geven.’

Ja maar…

‘Opleiders moeten al hun opleidelingen hiernaartoe sturen’, zegt Mathieu Tjoeng. Hij denkt dat de training onvoldoende serieus wordt genomen.

Sabine Ahlers: ‘In een van de sessies moesten we onze eigen afdeling onder

‘De Efteling is misschien voor kinderen, maar deze training is zeker niet

de loep nemen. Daarin kwam aan de orde dat de balie van onze apotheek

kinderachtig. We kunnen hiermee een cultuur van gastvrijheid neerzetten in

tijdens pauzes dichtging. Door de pauzes anders in te delen, was dit

onze ziekenhuizen.’ ‘Ook ik kan de training van harte aanbevelen’, zegt Frank

‘Dat wordt zo’n Amerikaanse praatje, dacht ik. Maar het was juist nuttig en

Santeon ziekenhuizen, besloot de portefeuille Onderwijs en Onderzoek

eenvoudig op te lossen. Onze klanten staan nu niet meer voor een dichte

Smeenk tot besluit. ‘Vooral aan degenen die denken dat ze het niet nodig

bruikbaar.’ Aan het woord is Roeland Vis, aios ziekenhuisapotheker St. Antonius

(O&O) hieraan binnen het opleidingstraject gerichte aandacht te besteden.

deur.’ Roeland Vis: ‘De trainers lieten treffend zien hoe mensen en

hebben.’

Ziekenhuis. Samen met zijn collega-aios' Sabine Ahlers en zijn opleider nam hij

Daarvoor werd de Efteling Attitudetraining ontwikkeld. Trainingsbureau

organisaties vaak naar binnengericht bezig zijn. Als er iets moet veranderen,

Tot het eind van het jaar vinden er bijna wekelijks trainingen plaats. Mail

in januari deel aan een van de eerste trainingen. ‘Het Eftelingverhaal was goed

Innergie verzorgt het tweedaagse programma in samenwerking met de

dragen mensen vaak eerst allerlei bezwaren aan, er bestaan allerlei interne

voor meer informatie of aanmelding naar Saskia Bergsma: s.bergsma@mst.nl

en makkelijk te vertalen naar de ziekenhuissituatie. Ook was het interessant

Efteling. De training maakt deelnemers bewust van hun eigen houding en

belemmeringen om dingen beter te doen. Dit typeerden ze als ‘ja maar-

om van andere deelnemers te horen hoe het er op hun afdeling of in hun

gedrag in relaties met patiënten en collega’s. De kennis en ervaring van de

denken’. Wie dingen ten positieve wil veranderen, moet dit doorbreken.

ziekenhuis aan toegaat. We lopen tegen dezelfde dingen aan.’ Ook Sabine

Efteling worden als leidraad van klantgerichtheid gebruikt en gespiegeld aan

Je moet het herkennen bij anderen en voorkomen dat je zelf in die valkuil

Disney-denken in de zorg

Ahlers was vooraf een ‘beetje cynisch’. ‘Ik dacht dat het heel abstract zou zijn,

de ziekenhuisomgeving.

stapt. Dit inzicht hielp bij een doelmatigheidproject in onze eigen apotheek.

Mensen komen er met andere redenen en in een geheel andere

maar het was juist heel praktisch. Deze cursus zet je aan het denken: Wie wil ik

Doordat ik het naar binnen gerichte gedrag herkende, kon ik het benoemen

gemoedstoestand. Toch is er een belangrijke overeenkomst tussen een

zijn? Wat wil ik bijdragen? Daar was ik eerder niet zo mee bezig.’ Kim Crijns,

en er een draai aan geven.’ Ahlers: ‘Het zit ook in heel alledaagse dingen: hoe

pretpark en een ziekenhuis: beide organisaties worden beoordeeld op

aios longziekte bij het Catharina-ziekenhuis: ‘De training maakt je bewust van

Frisse kijk

loop je op je werk door de gang. Ben je vooral met je eigen gedachten bezig?

de ervaring van bezoekers. Het zijn deze ervaringen die uiteindelijk het

je eigen valkuilen en hoe je ze kunt vermijden.’ Vis: ‘Een professionele instelling

Wie krijgen de training aangeboden? ‘Aios’ die minimaal twee jaar verbonden

Maak je oogcontact met voorbijgangers? Als je ziet dat iemand loopt te

beeld, het imago, van de organisatie bepalen. Ziekenhuizen moeten met

en klantgerichtheid is meer dan een commercieel idee. Hoe je omgaat met

zijn aan een Santeon ziekenhuis en na het volgen van de training nog

zoeken, help je die persoon dan even verder? Voor ons een kleine moeite,

tevreden bezoekers geen genoegen nemen. Als mensen krijgen wat ze

patiënten en collega’s is een persoonlijke keuze.’

minstens één jaar in dienst zijn, mogen ernaartoe’, vertelt Saskia Bergsma,

maar voor de ander een groot gebaar… Het zijn maar kleine dingen, maar

verwachten, zijn ze tevreden, maar is de ervaring nietszeggend. Alleen

onderwijskundige van Medisch Spectrum Twente. Bergsma coördineert de

ik ben bewuster van mijn eigen houding. Als ik op de werkvloer positief

als verwachtingen worden overtroffen, gaat men hierover vertellen. De

trainingen voor Santeon. ‘De aios’ volgen de training bij voorkeur samen met

bezig ben, functioneren anderen ook beter. Samen stralen we uit waar we

grondlegger van deze visie is Fred Lee, auteur van de bestseller 'If Disney

hun opleider. De opleider kent de aios’ het best en heeft bovendien een

als afdeling en ziekenhuis voor staan.’

ran your hospital: 9½ things you would do differently'. Lee was voorheen

Klantgericht DNA

4

‘Dit is geen kinderachtige training’

Met excellente zorg alleen, zijn we er als Santeon ziekenhuizen nog niet.

belangrijke voorbeeldfunctie. Het is daarom nuttig dat hij of zij de training

De kwaliteit van de dienstverlening hangt sterk af van hoe patiënten

ook volgt.’ Frank Smeenk, opleider longziekten van het Catharina-ziekenhuis,

deze beleven. De beleving van patiënten is misschien zelfs nog belangrijker

en Mathieu Tjoeng, opleider ziekenhuisapotheker van het St. Antonius,

Trainers opleiden

dan de uitkomsten van de behandeling. Om te bewerkstelligen dat een

beamen het. Ze ervoeren bovendien dat een andere omgeving een frisse kijk

Saskia Bergsma: ‘In september en oktober starten we met een Teach the

professionele en patiëntgerichte instelling zich nestelt in het DNA van de

oplevert. Tjoeng: ‘Het is leuk om eens buiten het ziekenhuis met je

Teacher-traject. Ikzelf ga daar als onderwijskundige ook aan deelnemen.

senior vicepresident van het Florida Hospital en werkte bij Disney University. Lee werkt met een nieuw paradigma voor patiëntgerichte zorg en bracht met zijn ideeën vele ziekenhuizen in de Verenigde Staten in beweging.

5


O&O

kort en krachtig

@

Hart voor wetenschap Volgens Douwe Biesma kent het klinisch onderzoek in Nederland veel barrières en staat

Verbinden

Energieverbruik omlaag!

het onderzoeksklimaat onder druk. ‘Santeon biedt

Als je patiënten met een gemeenschappelijke liefhebberij via de computer

Tien procent minder energieverbruik, daar gaat het Martini Ziekenhuis

met elkaar in contact brengt, gaan de gesprekken minder over ziek-zijn

dit jaar voor. Of dit doel gehaald wordt, kan iedereen volgen.

een uitgelezen kans om kwalitatief hoogstaand

en meer over interesses. Dat maakt het ziekenhuisverblijf aangenamer.

De energiemonitor in de centrale hal toont tot op het uur nauwkeurig

In het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis vond in maart een uniek, virtueel

het verbruik van stroom, warmte en water.  martiniziekenhuis.nl

toegepast klinisch wetenschappelijk onderzoek

experiment plaats.  cwz.nl

te doen, waarmee onze ziekenhuizen zich kunnen

voorzitter raad van bestuur St. Antonius Ziekenhuis en portefeuillehouder

profileren.’

onderzoek Santeon

Douwe Biesma volgde eind vorig jaar Maarten

elkaar een spiegel voor houden. De formule is

onderzoeksklimaat. We prijken niet voor niets in

Rook op als voorzitter van de raad van bestuur

mogelijk doordat we niet in elkaars achtertuin

de top tien van algemene ziekenhuizen met de

van het St. Antonius Ziekenhuis. Daarvoor was

zitten en geen concurrenten zijn.’

meeste publicaties.’

Biesma verbonden aan het UMC Utrecht als

Zijn onderzoeksportefeuille heeft dezelfde pijlers

‘Wij willen een omgeving leveren waarin het

voorzitter van de divisie Interne Geneeskunde

als Santeon: ‘Santeon-onderzoek richt zich op

onderzoek op hoogwaardige wijze kan gebeuren.

& Dermatologie en als opleider van een groot

‘bevordering van kwaliteit en patiëntveiligheid’

Oud-minister Klink stelde vorig jaar nieuwe

aantal aios' interne geneeskunde. Hij werkte

en op ‘bevordering van efficiency en

richtlijnen op voor klinisch-wetenschappelijk

daarvoor ruim elf jaar als internist-hematoloog

doelmatigheid’. Dit onderzoek betaalt zichzelf

onderzoek, die niet misselijk zijn. Alleen al met

Snel herstel

Meer onderzoek Meer baanbrekend onderzoek op het gebied van hart-, vaat-, longziekten

in het St. Antonius en was van 2000 tot 2004

dus terug. We brengen ermee in praktijk

betrekking tot het uitvoeren van dit onderzoek

Het unieke herstelprogramma ‘MST Energ-IQ’ helpt patiënten na een

voorzitter van de medische staf. Dat Biesma

waarvoor het Santeon-label staat: het

moet je als ziekenhuis aan veel voorwaarden

totale heup- of knieoperatie sneller weer op de been. Vanaf de vierde dag

en oncologie, dat wil het onlangs opgerichte St. Antonius Onderzoeksfonds bereiken. Onderzoek, dat patiënten meer perspectief biedt. Door onder-

binnen Santeon de onderzoeksportefeuille kreeg,

combineren van hoogstaande kwaliteit met

voldoen. Dat wij dit nu met zijn zessen goed op

na de operatie verhuist men naar een comfortabel hotel voor een intensief

lag voor de hand. Naast zijn bestuursfunctie is

doelmatig werken. Op dit moment vindt de

poten kunnen zetten, geeft ons een ongekende

herstelprogramma van fysiotherapie, zwemmen en bewegen,

zoeksgelden te werven, wil het fonds zorgen voor de beste medische

voorsprong in de markt.’

in groepsverband.  mst.nl

zorg.  antoniusziekenhuis.nl

Service & gemak

Tele-IC

Direct de voorgeschreven medicijnen ophalen na ontslag uit het ziekenhuis

Als eerste in Europa is het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis gestart met

of na een bezoek aan de polikliniek: een soepele overgang naar thuis.

24-uurs IC bewaking op afstand. Een intensivist neemt ’s avonds, ‘s nachts

Het Catharina-ziekenhuis start dit jaar met de poliklinische Catharina

en in het weekend op afstand de behandeling over van patiënten op de

Apotheek. Voor patiënten betekent dit optimale service en gemak.  cze.nl

Intensive Care in het MC Zuiderzee in Lelystad.  olvg.nl

hij ook nog steeds hoogleraar Interne Genees-

eerste studie plaats naar eenvoudiger diagnostiek

kunde aan het UMC Utrecht.

en betere behandeling van longontsteking.

Zijn nieuwe baan bevalt goed. ‘Dit is een

Hierbij zijn internisten, longartsen en

spannende tijd om ziekenhuisbestuurder te zijn.

microbiologen uit alle ziekenhuizen betrokken.

Denk aan de discussie over spreiding en

Je merkt dat er veel enthousiasme bestaat om

concentratie van ziekenhuisfuncties. Ook moeten

samen dingen te doen. Een tweede studie zal

ziekenhuizen tegenwoordig financieel scherp aan

zich richten op de vraag hoe de diagnosetijd

de wind varen. Het St. Antonius ziekenhuis blinkt

bij acute opnames verkort kan worden.’

uit in medische innovatie. Er gebeurt veel op het gebied van opleiding. Dat spreekt mij persoonlijk

Groot netwerk

aan. Nog een uitdaging waarvoor we de

‘Onze ziekenhuizen vormen een enorm netwerk.

komende jaren staan, is de bouw van een tweede

We beslaan zo’n tien tot vijftien procent van

ziekenhuislocatie in Utrecht Leidsche Rijn. Het

de Nederlandse zorgmarkt. We kunnen daardoor

is bijzonder om daaraan mede vorm te geven.’

heel snel, heel grote studies doen. Bij klinisch

Pijlers

6

prof. dr. Douwe Biesma

onderzoek geldt sowieso: ‘één studie is geen studie’. Je hebt altijd meer ziekenhuispopulaties

Een ‘uniek en vooruitstrevend concept’ noemt

nodig om de verschillen tussen ziekenhuizen

Biesma Santeon. ‘Zes ziekenhuizen die elkaar

te kunnen uitmiddelen. Dit maakt ons

opzoeken rond de thema’s kwaliteit, veiligheid

interessant voor partijen die onderzoek willen

en doelmatigheid. Die - zowel bedrijfsmatig als

doen. Doordat wij van oudsher topklinische

medisch inhoudelijk - zaken met elkaar delen en

ziekenhuizen zijn, hebben wij een sterk

‘Bij de eerste Santeon studie zijn internisten, longartsen en microbiologen uit alle ziekenhuizen betrokken.’

7


Vraag & antwoord

Tijd rijp voor transparantie De Santeon ziekenhuizen willen dit jaar naar buiten treden met een eigen set kwaliteitsindicatoren. ‘De tijd is rijp voor kwaliteitsindicatoren die echt iets zeggen over de kwaliteit van zorg.’

V Waarom dit project?

A

‘In de afgelopen jaren zijn er door

is om gegevens te presenteren die meer feitelijk zijn, passend bij het profiel van het ziekenhuis. Zowel minder als betere gegevens, die echt iets zeggen over de kwaliteit van zorg.’

diverse instanties kwaliteitsindicatoren ontwikkeld, zoals door de Inspectie voor de

Gezondheidszorg, Zorgverzekeraars Nederland

en Zichtbare Zorg. Hoewel ze bedoeld zijn om

een beeld te geven van de kwaliteit van zorg

V A

Hoe pakken jullie dat aan?

en dienstverlening, herkennen wij onszelf er als

ziekenhuizen lang niet altijd in. We worden over

onze projectgroep bestaande uit medisch

‘De medici nemen het voortouw in

één kam geschoren met streekziekenhuizen en

specialisten en kwaliteitsmanagers. Eerst bekijken

academische ziekenhuizen, terwijl die vaak heel

we hoe we bestaande indicatoren kunnen vertalen

andere patiëntenpopulaties hebben. Dat kan een

naar goede uitkomstindicatoren, die onze

manager kwaliteit en veiligheid

vertekend beeld geven. In de ogen van verwijzers

ziekenhuizen op eenduidige wijze kunnen

Catharina-ziekenhuis,

en patiënten kun je laag scoren, terwijl dat

aanleveren. Zo verwachten we tot een kleine set

niet strookt met de feitelijke situatie. Neem

van gevalideerde kwaliteitsindicatoren te komen.

de scores van heropnamen bij specifieke klinische

Vervolgens gaan we ook onze eigen normen

aandoeningen. Die liggen bij ons soms hoger,

bepalen: aan welke reële normen willen we als

omdat de ziekere patiënten eerder bij ons

Santeon ziekenhuizen voldoen? Die moeten

terechtkomen dan in een streekziekenhuis.

natuurlijk zijn afgeleid van Europese of

Dat zegt dus niets over onze kwaliteit. Wij

internationale standaarden. De uiteindelijke

gaan laten zien wat onze ziekenhuizen te bieden

indicatorenset moet een volledig beeld geven van

hebben, met data die ertoe doen.’

ons aanbod: van alle soorten aandoeningen en zowel de snijdende als niet snijdende

V A

Jullie willen de regie terug? ‘Inderdaad. De output die we moeten

leveren, brengt veel administratieve last met zich mee. Ze vragen allemaal hetzelfde maar toch net weer anders. En dan zien we er zelf

8

specialismen.’

V A

Hanneke Beelen

lid portefeuille kwaliteit Santeon

colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Santeon: een nationale groep van ziekenhuizen die streeft naar de hoogste kwaliteit van medische zorg, veiligheid en gastvrijheid. * Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen * Catharina-ziekenhuis, Eindhoven * Martini Ziekenhuis, Groningen

Hoe is het om hierbij betrokken te zijn? ‘Ik heb medisch specialisten al zo vaak

* Medisch Spectrum Twente, Enschede * Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam * St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht/ Nieuwegein Heeft u vragen of opmerkingen?

soms niet eens het nut van in! Daarom zijn wij als

horen verzuchten dat ze zich niet in

Neem contact op met Noortje Koppelman,

ziekenhuizen selectief ten aanzien van de uitvraag

kwaliteitsindicatoren kunnen vinden. Het voelt

T 030 2524180 / n.koppelman@santeon.nl

van indicatoren van de diverse instanties. We

goed om dit als collectief van ziekenhuizen aan te

willen transparant zijn, maar dan wel op een

pakken. Op kwaliteitsgebied is het baanbrekend.

manier die bij de ziekenhuizen past. Ons streven

Het is fijn om daarbij betrokken te zijn.’

Ontwerp en realisatie: Studio Wolkenkrabber Tekst: Laura Jansma

Santeon nieuwsbrief mei 2011  

Nieuwsbrief voor professionals van de zes Santeon ziekenhuizen over de samenwerkingsprojecten. Ontwerp, vormgeving, fotografie en realisatie...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you