Page 1

Pagina 1 din 3

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMANIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

OIPOSDRU

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

Titlul proiectului: „Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic-profil SERVICII, pentru extinderea metodei moderne interactive de învăţare firmă de exerciţiu” ID 33440 Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/33440 Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

6FM - Comunicarea şi negocierea în FE Obiective: •

să aplice elementele de comunicare verbală şi nonverbală în negociere;

să construiască strategia de vânzări a firmei;

utilizează strategii, tehnici şi tactici de negociere.

Competenţe vizate: Elevul poate

Comunicare Comunicare Bază în Competenţe Competenţe Competenţe Competenţe în limba în limba matematică, TIC de învăţare civile şi antreprenomaternă străină ştiinţe, sociale riale tehnologie X

X

X

X

X

X

Competenţe de exprimare culturală X

Posibilităţi de utilizare: •

la lansarea firmelor de exerciţiu în şcoală;

la târguri ale firmelor de exerciţiu şi alte evenimente ce necesită activitate comercială.

Mod de organizare a activităţilor: •

activitate pe grupe.

Resurse materiale: •

cartonaşe colorate (câte 2 de o culoare);

oferte FE, calculatoare.

Durată: Pregătire: 5 minute. Realizare: aprox. 30 minute. Evaluare şi feedback: 10 minute.

Derulare: Pregătire •

cursanţii se grupează în funcţie de firmele de exerciţiu din care fac parte;

moderatorul distribuie câte un cartonaş colorat fiecărei firme; Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013


Pagina 2 din 3

firmele ce au cartonaşe identice formează echipe de lucru pentru negociere;

prin libera alegere a cursanţilor, o firmă are rol de vânzător, iar cealaltă de cumpărător.

Realizare •

fiecare echipă realizează o negociere în vederea încheierii unui contract de vânzare- cumpărare;

în urma parcurgerii etapelor procesului de negociere vor întocmi contractul de vânzare-cumpărare, ca rezultat al negocierii, cu următoarele capitole:

o

părţile contractante;

o

obiectul contractului;

o

durata contractului;

o

termene de livrare;

o

preţul contractului;

o

modalităţi de plată şi condiţii;

o

condiţii de livrare;

o

forţă majoră;

o

clauza penală;

câte un reprezentant din fiecare echipă de lucru prezintă contractul realizat.

Evaluare şi feedback •

fiecare grupă oferă feedback unei alte grupe, care nu a mai primit feedback, ţinând cont de elementele ce formează contractul de vânzare-cumpărare.

Recomandări: •

activitate foarte potrivită pentru grupuri care lucrează împreună pe o perioadă mai lungă;

metoda simplifică înţelegerea importanţei contractului de vânzare-cumpărare în activitatea comercială a FE.

Soluţie-model: CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE COMERCIALĂ Încheiat astăzi .................. la ...................................... I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ..........................................................................................., cu sediul social în (localitatea) ....................................., str. ......................................, nr. .............., judeţ/sector ......................., înregistrată la Oficiul ROCT sub nr. ........................... cod fiscal nr. ..............................., având contul nr. ..............................................................., deschis la…………….., reprezentată de .............................................., cu funcţia de ......................................., posesor act de identitate ........................., în calitate de vânzător, şi 1.2.

S.C. ......................................................................................, cu sediul social în (localitatea) ..................................., str. ........................................., nr. ........., judeţ/sector .........................., înregistrată la Oficiul ROCT sub nr. ........................, cod fiscal nr. ..........................., având contul nr. ................................................................, deschis la ……………, reprezentată de ......................................................., cu funcţia de ........................................, posesor act de identitate.........................., în calitate de cumpărător, au convenit să încheie prezentul contract de vânzare-cumpărare, în următoarele condiţii:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie trecerea din proprietatea vânzătorului în proprietatea cumpărătorului, după ce acesta din urmă va plăti preţul cuvenit, a ..................... tone/metri cubi/metri liniari/bucăţi/perechi etc. Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013


Pagina 3 din 3

III. DURATA CONTRACTULUI 3.1. Prezentul contract se încheie pe o durată de ..................... ani, începând cu data de ..................... până la data de ..................... . 3.2. Părţile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin încheierea, în scris, a unui act adiţional, semnat de ambele părţi. IV. TERMENE DE LIVRARE 4.1. Termenul de livrare a mărfii va fi cuprins între data de ..................... şi data de ....................., dar nu mai târziu de data de ...................... . 4.2. Termenul de livrare a mărfii va putea fi decalat în cazul în care intervin evenimente neprevăzute. 4.3. Cu acordul scris al ambelor părţi contractante, în condiţiile prezentului contract, se vor putea efectua şi livrări cu anticipaţie. V. PREŢUL CONTRACTULUI 5.1. Valoarea totală a mărfii vândute este de ..................... lei. Preţul, defalcat pe sortimente de produse, este cel menţionat în anexe.. VI. MODALITĂŢI DE PLATĂ ŞI CONDIŢII 6.1. Plata preţului va fi efectuată de către cumpărător vânzătorului, pe bază de ............................., prin ..................... . Cumpărătorul se obligă să întreprindă tot ce este necesar şi legal pentru a se efectua plata mărfii în conformitate cu prevederile prezentului contract. 6.2. Plata se va efectua până la data de ....................., în ............................. . 6.3. Documentele prin care se vor efectua plăţile sunt: ................................. . VII. CONDIŢII DE LIVRARE 7.1. Marfa va fi livrată până la data de ………………… . VIII. FORŢA MAJORĂ 8.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege. 8.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de .................. (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 8.3. Dacă în termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. IX. CLAUZA PENALĂ 9.1. În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau şi le îndeplineşte în mod necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte părţi penalităţi daune-interese în valoare de ..................................., astfel: ................................................................. .

VÂNZĂTOR

CUMPĂRĂTOR

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

F iii 6fm comunicarea si negocierea in fe