Page 1


4M – Procese Ĺ&#x;i sisteme de management

-24M - Procese Ĺ&#x;i sisteme de management


Management, eficienţă şi eficacitate • Managerul - cel mai important personaj al organizaţiei, indiferent de ipostazele în care se află: o director general, o director de departament, o şef serviciu, o şef birou, etc. -34M - Procese şi sisteme de management


Procese de management • • • • • •

Previzionare (Pv) Organizare (O) Coordonare (Co) Antrenare (A) Control (C) Evaluare (E)

-44M - Procese şi sisteme de management


Procesul de previzionare • Adoptarea deciziilor referitoare la stabilirea obiectivelor organizaţiei • Conturarea modalităţilor de realizare • Dimensionarea resurselor • Precizarea termenelor → prognoze, strategii, politici şi programe, diferenţiate în raport de orizontul de timp vizat, gradul de detaliere a obiectivelor, impactul asupra organizaţiei -5-

4M - Procese şi sisteme de management


Procesul de organizare • Defalcarea obiectivele fundamentale în obiective derivate, specifice şi individuale • Delimitarea şi dimensionarea componentelor structurale implicate în derularea proceselor de muncă (posturi, funcţii, departamente etc.) • Asigurarea „dotării“ umane corespunzătoare a posturilor de management şi execuţie -6-

4M - Procese şi sisteme de management


Procesul de coordonare • Armonizarea deciziilor şi acţiunilor personalului din subordine, printr-o comunicare bi- sau multilaterală permanentă

-74M - Procese şi sisteme de management


Procesul de antrenare • Adoptarea de decizii care determină subordonaţii să participe la stabilirea şi realizarea obiectivelor • Implicarea unei motivări a angajaţilor: o graduală (satisfacerea nevoilor individului în raport cu importanţa şi intensitatea manifestării acestora) o diferenţiată (acordarea de recompense/ sancţiuni materiale şi morale/spirituale, în funcţie de gradul de realizare a obiectivelor) -84M - Procese şi sisteme de management


Procesul de control • Contolul periodic şi final al gradului de realizare al obiectivelor • Controlul modului de îndeplinire a obiectivelor

-94M - Procese şi sisteme de management


Procesul de evaluare • Verificarea periodică şi finală a rezultatelor obţinute • Depistarea cauzală a abaterilor pozitive şi a disfuncţionalităţilor • Adoptarea deciziilor de corecţie şi/sau actualizarea corespunzătoare

- 10 4M - Procese şi sisteme de management


Sisteme de management • • • •

Subsistemul decizional (SD) Subsistemul informaţional (SI) Subsistemul organizatoric (SO) Subsistemul metodologico-managerial (SM)

- 11 4M - Procese şi sisteme de management


Sistemul decizional → rezultă din exercitarea proceselor de management • Concretizat în deciziile manageriale şi mecanismele de fundamentare şi adoptare a acestora • Managerii – responsabili de calitatea deciziilor adoptate • Executanţii – responsabili de eficienţa deciziilor - 12 4M - Procese şi sisteme de management


Sistemul informaţional • Asigură suportul informaţional pentru fundamentarea şi adoptarea deciziilor manageriale • Valorifică date şi informaţii pertinente, transmise operativ managerilor

- 13 4M - Procese şi sisteme de management


Sistemul organizatoric • Implică organizarea formală şi informală • Organizarea formală, reflectată de organizarea procesuală şi organizarea structurală, asigură suportul necesar pentru adoptarea de decizii şi iniţierea de acţiuni orientate spre realizarea obiectivelor - 14 4M - Procese şi sisteme de management


Sistemul metodologico-managerial • Oferă un instrumentar managerial adecvat şi metodologii corespunzătoare de proiectare şi întreţinere a funcţionării managementului organizaţiei • Activ • Dinamic • Algoritmizat - 15 4M - Procese şi sisteme de management


Concluzie • Sistemul de management al organizaţiei constă în exercitarea proceselor de management, concretizat în fundamentarea, adoptarea şi aplicarea de decizii (de management) bazate pe mecanisme specifice (procese sau acte decizionale), cu ajutorul unui instrumentar diversificat (sisteme, metode şi tehnici de management), într-un perimetru informaţional (date, informaţii, fluxuri), procesual şi structuralorganizatoric judicios delimitat.

- 16 4M - Procese şi sisteme de management

F ii 4m procese si sisteme de management  
F ii 4m procese si sisteme de management  
Advertisement