Page 1

Gh

Children’s Dictionary

English – Spanish


Children’s dictionary was created to help every young reader to broaden their vocabulary with words basic and necessary.

We want to have the attention of every reader with a rich text images, text and pronunciation for better understanding and knowledge.


Antics / ˈæntɪks/

A /ə/

Awryawry /əˈraɪ/

Above /əˈbʌv/

Ax/æks/

Ape /eɪp/


B /biː/ Bakery / ˈbeɪkəri/

Below /bɪˈləʊ/

Blink/blɪŋk/


Countryside ['kʌntrɪsaɪd]

C /sɪ: / Crevice / ˈkrevəs / || / ˈkrevɪs/

Courthouse / ˈkɔːrthaʊs / || / ˈkɔːthaʊs/

Cockroach / ˈkɑːkrəʊtʃ / || / ˈkɒkrəʊtʃ/


D, d /diː/ Daisy / ˈdeɪzi/

Destroy/dɪˈstrɔɪ/ Dirty / ˈdɜːrti / || / ˈdɜːti/

Detour / ˈdiːtʊr / || / ˈdiːtʊə/

Dust/dʌst/


Enamel /ɪˈnæməl/

Environment/ɪnˈvaɪrənmənt / || /ɪnˈvaɪərənmənt/

E, e /iː/ Efface /ɪˈfeɪs/ Eyelid['aɪlɪd]


Flesh /fleʃ/

F , f /ef/ Feet/fiːt/

Foe /fəʊ/ Forehead / ˈfɑːrəd/, / ˈfɔːrhed / || / ˈfɒrɪd/, / ˈfɔːhəd/


Garbage / ˈɡɑːrbɪdʒ / || / ˈɡɑːbɪdʒ/

G, g /dʒiː/ Gaiety / ˈɡeɪəti/

Gangplank / ˈɡæŋplæŋk/


Hooter / ˈhuːtər / || / ˈhuːtə/

H, h /eɪtʃ/ Hacksaw / ˈhæksɔː/ Humble/ ˈhʌmbəl/

Hip /hɪp/


I /aɪ/

Imagination /ɪˈmædʒəˈneɪʃən / || /ɪˌmædʒɪˈneɪʃən

Imbibe /ɪmˈbaɪb/


Jock /dʒɑːk / || /dʒɒk/

J, j /dʒeɪ/ Jamboree / ˈdʒæmbəˈriː/

Janitor/ ˈdʒænətər /|| / ˈdʒænɪtə/

Jumpy / ˈdʒʌmpi/

jump 1 /dʒʌmp/


K, k /keɪ/ keepsake / ˈkiːpseɪk/

knife /naɪf/ kin /kɪn/

kingdom / ˈkɪŋdəm/

kangaroo / ˈkæŋɡəˈruː/


Lass /læs/ , lassie / ˈlæsi/

letter / ˈletər / || / ˈletə(r)/ L, l /el/

Lane/leɪn/

sustantivo:

Callejón.


M, m /em/ Mad /mæd/

Mice /maɪs/ Marsh /mɑːrʃ / || /mɑːʃ/

Mesh /meʃ/

Mutter / ˈmʌtər / || / ˈmʌtə(r)/


Nun /nʌn/

N, n /en/ Naked / ˈneɪkəd / || / ˈneɪkɪd/

Nurse /nɜːrs / || /nɜːs/


O /əʊ/ Obliterate /əˈblɪtəreɪt/

Open / ˈəʊpən/

Ostrich / ˈɑːstrɪtʃ / || / ˈɒstrɪtʃ/

Overcast ['əʊvəkɑ:st]


Pot /pɑːt / || /pɒt/

P, p /piː/ Pepper / ˈpepər / || /

Pump /pʌmp/

ˈpepə(r)/

Pumpkin / ˈpʌmpkən/ Poppy / ˈpɑːpi/


Q, q /kjuː/ Queen /kwiːn/

Queue /kjuː/ Question / ˈkwestʃən/


Rolling pin ['rəʊlɪɳ-pɪn]

R, r /ɑːr/ ||/ɑː(r)/ Rainy / ˈreɪni/

Rubber / ˈrʌbər / || / ˈrʌbə(r)/

Ring /rɪŋ/


S, s /es/ Sand /sænd/

Sausage / ˈsɔːsɪdʒ /

Sweetcorn ['swɪ:tkɔ:n]

Sunny / ˈsʌni/


Toothbrush ['tʊ:ɵbrʌʃ]

T, t /tiː/ Tape/teɪp/

Thief /θiːf/

Tweezers / ˈtwiːzərz / || / ˈtwiːzəz/


Under / ˈʌndər / || / ˈʌndə(r)/

U, u /juː/ UFO [jʊ:'fəʊ]

Unicorn / ˈjuːnəkɔːrn / || / ˈjuːnɪkɔːn/ Umbrella /ʌmˈbrelə/


V, v /viː/ Vacuum / ˈvækjuəm/ , /juːm/

Vegetable / ˈvedʒtəbəl/

Viper / ˈvaɪpər / || / ˈvaɪpə(r)/

Venom / ˈvenəm/


Whey /hweɪ / || /weɪ/

W, w / ˈdʌbəljuː/

Wool /wʊl/

Watermelon ['wɔ:təmelən]

Whale /hweɪl / || /weɪl/

Worm /wɜːrm / || /wɜːm/


X, x /eks/ X-ray 1, x-ray / ˈeksreɪ/

Xylophone / ˈzaɪləfəʊn/

Xerox / ˈzɪrɑːks/ , / ˈze- / || / ˈzɪərɒks/


Y, y /waɪ/ Yard /jɑːrd / || /jɑːd/

Yarn /jɑːrn / || /jɑːn/

Yolk /jəʊk/


Zodiac / ˈzəʊdiæk/

Z, z /ziː/ ||/zed/

Zucchini /zʊˈkiːni/

Zip /zɪp/


Bye! /baɪ/

Edicion: Laura Guzmán Gutiérrez.


Children's dictionary  

diccionario infantil

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you