Page 1

N u s o s _ MI A U2 0 1 2


N u s o s _ MI A U2 0 1 2

L ’ A C C I Ó

2


I n s t a l . l a c i ód ’ u n ag r a nd u t x ac o l . l e c t i v ae ne l s a f a r e i gd eL aC a n a l e t a . L ’ a c t u a c i óp r e t é nr e i v i n d i c a r e l s a f a r e i gc o mae s p a i p ú b l i c , l ú d i ci d ’ i n t e r a c c i ód el ag e n t . A l s a f a r e i g o na n t i g a me n t s ’ h i r e n t a v al ar o b a , a r as ’ h i r e n t al ag e n t , i e l s a f a r e i gd el aC a n a l e t ae s d e v éu ng r a n b a n yc o l . l e c t i u .

N u s o s _ MI A U2 0 1 2

L AP R O P O S T A

ap a r t i c i p a c i ód el ag e n t é se l p u n t c e n t r a l d el ap r o p o s t a , a i x í d o n c su n ap r i me r ap a r t i mp o r t a n t c o n L s i s t e i x e nl ad i f u s i ód el ac o n v o c a t ò r i aa l S a f a r e i g . A i x òe sf a r àp e n j a n t c a r t e l l sp e r l ac i u t a t i r e p a r t i n t t r í p t i c su n sd i e sa b a n s . Al ac o n v o c a t ò r i ae sd e ma n a r àq u ee sp o r t i nr e g a d o r e sd ec a s a , j aq u ec r e i e m q u ed u e n t o b j e c t e sc a s o l a n s , p e r s o n a l s , s ’ a f a v o r e i x l ’ a p r o p i a c i ód el ’ e s p a i i d el ai n s t a l . l a c i óp e r p a r t d el e sp e r s o n e s . S e r a ne l l e sq u i p e n j a r a nl e sd u t x e s r e g a d o r e si q u i p e r s o n a l i t z a r a na q u e s t ag r a n d u t x a . E LL L O C E l s a f a r e i gd el aC a n a l e t aé su ne s p a i c o b e r t , t a n c a t p e r 4p a r e t sat r a v é sd el e sq u a l se n t r al al l u mp e r 6f i n e s t r e se nf o r mad ’ a r ci p e r u n e sg e l o s i e sc e r à mi q u e s . L ’ a c c é se sr e a l i t z ad e sd e l c a r r e r G e n e r a l P a d r ó s , at r a v é sd e l q u a l e sb a i x au np r i me r t r a md ’ e s c a l e s f i n su ne s p a i i n t e r mi go ns ’ h i t r o b al af o n t d ’ a i g u ac a l e n t a , i u ns e g o nt r a mf i n sl ac o t ai n f e r i o r d e f i n i t i v ad e l s a f a r e i g . D e sd el ac o t ao ne st r o b al af o n t , l e st r e sg r a n sf i n e s t r e sp e r me t e nu n av i s i óc o mp l e t ad et o t e l s a f a r e i g .

ME MÒ R I A

3


L ai n s t a l . l a c i óc o n s i s t e i x p e r u n ab a n d ae nmu n t a r u n ae s t r u c t u r aa l n i v e l l d e l sf i n e s t r a l sd e sd el aq u a l p e n j au n ac o r t i n ad eg r a n sd i me n s i o n sq u ec a ua l v o l t a n t d e l s a f a r e i g , a c o n s e g u i n t e l s í mi l a mbu n a g r a nb a n y e r a . D ’ a l t r ab a n d ae smo n t au ns i s t e mad ec o r d e si p o l i t g e s , at r a v é sd e l q u a l h i c o r r e nu n e sr e g a d o r e sq u e v e s s e na i g u as o b r ee l s a f a r e i gi mi t a n t l ’ e f e c t ed ’ u n e sd u t x e s . L e sr e g a d o r e sd ec a d a s c úe sp e n g e nd e l ac o r d aa mbu n sg a n x o sd es e g u r e t a t q u ef a c i l i t a r e m.

N u s o s _ MI A U2 0 1 2

L AI N S T A L . L A C I Ó

ME MÒ R I A

4


L ai n s t a l . l a c i ón oe sc o n c e pc o mu na c t eú n i c a me n t v i s u a l i a c a b a t , s i n óq u ee sp r e t é nq u es i g u i u np r o c é s , u ne s c e n a r i o nl a p a r t i c i p a c i ód el ag e n t é sp a r t d el ’ o b r a . E l sP A R T I C I P A N T Ss ó nq u i f a nl e sd u t x e s . E st r a c t aq u es i g u i l ag e n t q u ev aa r r i b a n t q u ea g a f i l e sr e g a d o r e s , l e so mp l i a mbl ’ a i g u ac a l e n t ad el af o n t , i l e sp e n g i d el e s c o r d e sd e sd e l f i n e s t r a l . S e r a ne l sp a r t i c i p a n t sq u emo u r a nl e sr e g a d o r e sat r a v é sd el e sc o r d e s , i f a r a nq u ev e s s i l ’ a i g u as o b r ee l s a f a r e i gi n f e r i o r , o nv e u r a nc o ml ag e n t s ’ h i b a n y a .

N u s o s _ MI A U2 0 1 2

L ’ A C T I V I T A T

E l sP A R T I C I P A N T Ss ó nq u i f a nl ac o r t i n a A l p r i n c i p i d el ai n t e r v e n c i óu ng r a np l à s t i ce s t a r àe n g a n x a t s o b r el e sp a r e t si n t e r i o r sp e r i me t r a l sd e l s a f a r e i g . E sp r e t é nq u el a g e n t , c o n f o r mev a g i e n t r a n t , e sd i b u i x i ne l su n sa l sa l t r e sl ap r ò p i as i l u e t aa mbr e t o l a d o r s , i a l f i n a l d e l d i ae s d e v i n g u i u ng r a n mu r a l a mbe l sp e r f i l sd et o t e sl e sp e r s o n e sp a r t i c i p a n t s : n e n s , a d u l t s , g e n t g r a n . . . A q u e s t g r a nmu r a l e sp e n j a r ài s e r àl ac o r t i n a d el an o s t r ad u t x at e r ma l . T o t h o md e i x a r àl as e v ae mp r e mt ae nl ai n t e r v e n c i ó . E l sP A R T I C I P A N T Se sb a n y e nal e sd u t x e st e r ma l s E l s a f a r e i gd el aC a n a l e t ae sc o n v e r t e i x e nu n ab a n y e r ao nl ag e n t s ’ h i b a n y ai j u g aa mbe l so b j e c t e sq u es ’ h i t r o b ae na q u e s t a g r a nb a n y e r au r b a n a : t e s t o s , e s p o n j e s , r a s p a l l s …

E LP R E S S U P O S T C a r a c t e r í s t i q u e s

C o r d a P o l i t j a R e g a d o r a G a n x o s P l à s t i c

S e k u r a l t ®g r u i x 1 0 , 5mm, r e s i s t è n c i a3 7 , 2k N P o l e ap / c a n d e l e r oi n o x 1 2mm ( e sr e u t i l i t z e n , c a d a s c úe np o r t ad ec a s a ) ( e sf a nr e u t i l i t z a n t p e n j a d o r sd er o b a ) L à mi n ad ep o l i e t i l èd eb a i x ad e n s i t a t , g r u i x 0 , 1mm

Q u a n t i t a t 1 5m 2u 6 0m²

P r e u

T o t a l

1 , 3 0e u / m 1 9 , 5e u 1 5 , 9 9e u / u 3 1 , 9 8e u 0 , 2 8e u / m² 1 6 , 8 0e u 6 8 , 2 8e u

ME MÒ R I A

Ma t e r i a l

5


N u s o s _ MI A U2 0 1 2

“ L AD U T X A ”

ME MÒ R I A

6


A R Q U I T E C T U R A _T o t e sl e sc o mp o n e n t sh a nc u r s a t e l se s t u d i sd ’ A r q u i t e c t u r aT è c n i c a S u p e r i o r al ’ E T S A V , S a n t C u g a t d e l V a l l è s . E S T U D I SI N T E R N A C I O N A L S _D i n se l ma r ca c a d è mi cl e sc o mp o n e n t sh a ne s t u d i a t a : T e c n i s c h eU n i v e r s i t ä t D r e s d e n( A l e ma n y a ) E s c o l ad aC i d a d e , S a oP a u l o( B r a s i l ) U n i v e r s d a dd eT a l c a( X i l e ) C h a l me r sT e k n i s k aH ö g s k o l a , G ö t e b o r g( S u è c i a ) D e l f t U n i v e r s i t yo f T e c n o l o g y( H o l a n d a )

N u s o s _ MI A U2 0 1 2

N U S O S

M1 _ C o n s t r u c c i ód ’ u nd i s p o s i t i ui t i n e r a n t q u eb u s c ap r o v o c a r l ai n t e r a c c i óe n t r ev e ï n sd e d i f e r e n t sb a r r i a d e sp e r p r o mo u r el ac o n v i v è n c i ai v i s u a l i t z a r a c t i v i t a t sq u ee sr e a l i t z a r a na l b a r r i t r a n s f o r ma n t l ’ ú sd el ’ e s p a i p ú b l i c . R I E R E S / R A MB L E S _ E su np r o j e c t ed ’ i n v e s t i g a c i ót e r r i t o r i a l , o r g a n i t z a t p e r l ’ O S S E R V A T O R I O N O MA D E / B A R C E L O N A . E l p r o j e c t ee sp r o p o s at r o b a r e l si n d i c i sd en o u smo d e l s d ‘ i n t e r p r e t a c i ód e l t e r r i t o r i d el ar e g i óme t r o p o l i t a n ad eB a r c e l o n a , ap a r t i r d el e se x p e r i e n c i e s d i r e c t e s , c o l · l e c t i v e si i n t e r d i s c i p l i n a r i e sq u ep r e n e nc o mab a s el e sp r à c t i q u e sd e l r e c o r r e g u t . U R B I C U L T A( P r e mi sX X I VH a b i t à c o l a ) _ P r e mi F i n a l i s t a _ L ’ 1 ×1é su nmò d u l l l e u g e r , f l e x i b l ei f à c i l d ’ u t i l i t z a r , p e n s a t p e r c o l · l o c a r a l st e r r a t s . L ’ e x t e n s i ód e l s i s t e maa l st e r r a t sd el ac i u t a t , a u g me n t ac o n s i d e r a b l e me n t e l v e r du r b àt o t a p r o f i t a n t u n e ss u p e r f í c i e sq u emo l t e sv e g a d e s n ot e n e nc a pú si f o me n t a n t l as o c i a b i l i t a t e n t r ev e ï n s .

T E C N O L O G I E SP E RAV I V E N D E SD EP R O D U C C I OS O C I A L _ T a l l e r d et e c n o l o g i e sp e r av i v e n d e sd ep r o d u c c i ós o c i a l _ C u r s d ’ e s p e c i a l i t z a c i ód i n sd e l ma r cd e l p r o g r a mad e l “ Mà s t e r e nd e s e n v o l u p a me t u r b ài t e r r i t o r i a l ” o r i e n t a t a l d i s s e n yi ú sd et e c n o l o g i e si ma t e r i a l sd eb a i x c o s t , a mbc r i t e r i sd es o s t e n i b i l i t a t .

N O S A L T R E S

F A V E L AC A MP OL I MP O _ P a r t i c i p a c i óe ne l p r o g r a mad emi l l o r ad el e sc o n d i c i o n sd el e sf a v e l e s i l ’ e s p a i p ú b l i cd el aC o mu n i d a d ed eC a mp oL i mp o .

4

ENS REGUEM?  
ENS REGUEM?  

Proposta presentada per Nusos, al concurs Intervenció d'Art Urba, MIAU2012, Caldes de Montbui