Page 1

Laura Casaus Irene Palomeque

1-Definiciódehardwareisoftware Hardware: Són les parts de l’ ordinador,és a dir, tot el que es pot tocar i veure.

Software: Són les instruccions que l’ ordinador necessita per funcionar. No es poden veure ni tocar.

2-Elementsd’unordinadordesdelpuntdevistafísic


Laura Casaus Irene Palomeque

1. Monitor: és un dispositiu que mostra dades o informació a l'usuari. 2. Placa base: és una targeta amb un circuit imprès a la qual es connecten els components que constitueixen l'ordinador. 3. La Unitat Central de Processament (CPU): és el component principal de l'ordinador. Interpreta les instruccions contingudes en els programes i és l'encarregat de processar les dades. 4. Memòria RAM: és on es carreguen totes les instruccions que duu a terme el processador i altres unitats de l’ordinador. 5. Targeta d'expansió: són dispositius que serveixen per expandir les capacitats d'un ordinador ,és a dir, serveixen per afegir més memòria a l'ordinador. 6. Font d’alimentació: alimenten els diferents circuits de l'aparell electrònic al que es connecta (per exemple l'ordinador, televisor, impressora ...) perquè funcioni correctament. 7. Disc òptic: és on emmagatzema les dades digitals, en el qual la informació es codifica i es guarda. 8. Disc dur: és un dispositiu d'emmagatzematge de dades no volàtil, és a dir, no necessita energia per mantenir-se. La seva funció és emmagatzemar dades digitals. 9. Teclat: va ser inspirat en el teclat de les màquines d'escriure. És un conjunt de botons o tecles, que actuen com palanques o interruptors electrònics que envien informació a l'ordinador. 10. Mousse: és un dispositiu apuntador utilitzat per facilitar el maneig d’ un ordinador.


Laura Casaus Irene Palomeque

★ Elements d’un ordinador des del punt de vista físic : imatges

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-


Laura Casaus Irene Palomeque

3.Definicióielementsdelsistemaoperatiu -Definició: un sistema està compost per diverses parts que fan que aquest funcioni i si una d'aquestes parts falla el sistema no funcionarà.

★ Funcions 1. Gestiona la memòria RAM : la seva funció és portar en un registre les parts de memòria que s’ estan utilitzant i les que no . Aquesta tasca el porta a terme l’ ordinador. 2.Gestiona sistemes d’entrada i sortida: consisteix en un sistema de emmagatzematge temporal , la seva funció és coordinar i assignar els serveis de la entrada i sortida de les aplicacions que s’ estan utilitzant. 3.Gestiona l’ administració d’ arxius: ens permet crear, eliminar i manipular arxius i carpetes. 4.Crea mecanisme de protecció: serveix evitar l'accés dels intrusos 5.Gestiona l’ execució de les aplicacions 6. Gestiona l’ administració de autoritzacions: se encarrega de la seguretat a l’ hora de l’ execució de aplicacions 7. Gestiona l’ administració del processador: el sistema operatiu administra la distribució del processador entre els diferents programes -Elements d’un sistema operatiu: 1. El nucli: és la part fonamental d'un sistema operatiu, representa les funcions bàsiques del sistema operatiu. 2..Intèrpret d'ordres: fa possible la comunicació amb el sistema operatiu per mitjà de un llenguatge de control. 3.Sistema d’ arxius: permet que els arxius es registrin en el *arbòria Arbòria: sinònim de diagrama →Distribució proporcional dels espais d'un text


Laura Casaus Irene Palomeque

4.Classificaciódelsoftware Sistema operatius: Tenen com a missió que l’ ordinador s’encarregi dels recursos de forma eficaç

Aplicacions: programes informàtics que tenen com a missió satisfer les necessitats de les persones

Software de programació: conjunt de eines que permet escriure programes a partir de diferents alternatives i del llenguatge informàtic.

                                                   ­ Cobol   

  ­Pascal   

                                                     ­ Basic  

5.Definiciódelaxarxa.Avantatgesdetreballarenxarxa. Definiciódetargetadexarxa.


Laura Casaus Irene Palomeque

-Definició de xarxa : és un sistema de comunicació que permet comunicar-se amb altre usuaris. -Avantatges: ★ Et facilita compartir arxius, programes, .... ★ Comunicar-se amb altres ordinadors. ★ Poder treballar en grup o en col.lectiu. ★ Estalviar diners. -Definició de targeta de xarxa: és un tipus de targeta que s’ inserta a la *PLACA MARE d’un ordinador o es connecta a un del seus ports per poder connectar-se a una red.

*Placa mare: és un circuit on estan connectats tots els components que forma un ordinador

.

6-Tipusdexarxasegonsl’extensió.ClauWEP: -CAN: connecta xarxes d'una àrea geogràfica limitada, com un campus


Laura Casaus Irene Palomeque universitari. -MAN: és una xarxa d'alta velocitat (banda ampla) que dóna cobertura en una àrea geogràfica extensa. Podem distingir les següents: -PAN: permet connectar els dispositius a un ordinador via Bluetooth. -LAN: és un tipus de xarxa informàtica caracteritzat per la seva curta distància, com ara una casa, una oficina, un hotel...La seva extensió està limitada a uns 200 metres.

-WAN: És qualsevol xarxa que uneix diverses xarxes locals, anomenades LAN. ★ Clau WEP: és un codi de seguretat que s’utilitza amb les xarxes sense fils. Permet que els ordinadors, impressores i altres dispositius es pugin connectar a aquesta xarxa a través d’aquest codi.

7.1Tipusdexarxessegonsladisposiciófísicadelscables ambfotos. -Xarxa en bus: cada ordinador està connectada a un segment comú de cable de


Laura Casaus Irene Palomeque xarxa. un cable llarg que va d'un extrem a un altre de la xarxa.

-Xarxa en anell: Una topologia d'anell consta de diversos nodes* units formant un cercle lògic. Els missatges es mouen de node a node en una sola direcció. *Node: és un punt de connexió o unió de diversos elements que estan en el mateix lloc.

-Xarxa d’estrella:Un dels tipus més antics de topologies de xarxes és l'estrella, la qual usa el mateix mètode d'enviament i recepció de missatges que un sistema telefònic.

-Xarxa en arbre: està formada per diversos bus que uneixen diverses estrelles

7.2Avantatgesiinconvenients Avantatges

Inconvenients


Laura Casaus Irene Palomeque

Xarxa en bus: ❖ ❖ ❖ ❖

Són fàcils d’ instal.lar Van molt bé en xarxes petites S’utilitza molt poc cable Molt fàcil d’ ampliar i no requereix armari de cablejat.

❖ L’avaria de un node pot afectar a tota la xarxa. ❖ Dificultat per detectar una avaria. ❖ Hi ha col.lesions entre les xarxes ❖ Quan obrim una estació i obrim la xarxa, n’ anul·lem el funcionament

Xarxa en anell: ❖ És fàcil detectar les avaries ❖ Evita col.lisions donant torns a cada ordinador ❖ Podem utilitzar-se per volums d’ informació grans ❖ No requereixen armari de cablejat.

❖ Resulta més difícil expandir aquest tipus de xarxes que no qualsevol. ❖ Són unes xarxes més cares. ❖ Si cau un node paralitza tota la xarxa.

Xarxa de estrella: ❖ Localitza les avaries amb facilitat ❖ Quan hi ha avaries un equip no afecta la resta de la xarxa ❖ Les ampliacions són més senzilles

Xarxa en arbre : ❖ La detecció d’ avaries és molt senzilla ❖ L’ ampliació de nodes és més fàcil de fer.

❖ Si s’ avaria el concentrador és bloqueja la xarxa. ❖ Requereix col.locació d’armari de cablejat. ❖ Té un cost car

❖ Hi ha una dependència de la línia principal. ❖ L’ avaria en una branca produeix la caiguda de tots el nodes. ❖ Trobem problemes a la senyal ❖ Requereixen col.locació d’ armari de cablejat.

7.3Definicióicomparaciódeswitchihub: Switch: És un commutador que disposa de una sèrie de ports els quals es connecten els dispositius de xarxa.


Laura Casaus Irene Palomeque Hub: És un concentrador que envia a tots els ports l’ informació que va rebent.

★ que els dos tenen un concentrador per poder crear una xarxa.

7.4Mitjansdetransmissió(aireicables).Hardware necessariperferconnexionsambcadascun: Els mitjans de transmissió depenent de la forma de conduir el senyal es poden classificar en dos grans grups: mitjans de transmissió guiats i mitjans de transmissió no guiats. Els mitjans de transmissió guiats estan constituïts per un cable que s'encarrega de la conducció de les senyals des d'un extrem a l'altre: es classifiquen en: -El parell trenat: consisteix en un parell de fils de coure conductors creuats entre si. -El cable coaxial: es compon d'un fil conductor, anomenat nucli, i una malla* extern separats per un aïllant. *és on estan soldats dos punts d’intersecció. -La fibra òptica: és un fil molt fi de material transparent, vidre o materials plàstics, pel qual s'envien les dades que es volen transmetre. En els mitjans de transmissió no guiats la transmissió com la recepció d'informació es porta a terme mitjançant antenes que emeten energia electromagnètica.Es classifiquen en: -Ràdio: Les ones electromagnètiques es poden transmetre aplicant el corrent altern originat en un generador a una antena. -Microones:S'anomena microones a les ones electromagnètiques que tenen una freqüència determinada, normalment d'entre 300 MHz i 300 GHz. -Llum (infrarojos / làser): -Infrarojos: és un tipus de radiació electromagnètica i tèrmica, de major longitud d'ona que la llum visible.


Laura Casaus Irene Palomeque -Làser: és un dispositiu que s'utilitza per generar un feix de llum d'un medi adequat i amb la mida, la forma i la puresa controlats.

7.5Hardwarenecessariperaconnectar-seaInternet -MÒDEM: És el dispositiu que converteix els senyals digitals en analògics i viceversa, permetent la comunicació entre ordinadors a través de la línia telefònica.Hi ha 4 tipus de mòdem:intern, extern, portàtil (model per als portàtils) i PCMCIA (de la mida d'una targeta de crèdit). -LÍNIA TELEFÒNICA: Per connectar-nos a Internet hem de tenir, almenys, un accés a la Xarxa Telefònica Bàsica. -PROVEÏDOR: El proveïdor és una empresa que ens ofereix la possibilitat de connectar-nos a les seves màquines i per tant ens donen accés a Internet.

7.6Xarxessensefil.SSID. Xarxes sense fil ( wireless) : Son xarxes sense cables, que ens permet la connexió a diferents xarxes i es fa per mitja de la trasmissió d’ aire. Ssid: és una clau secreta que està fixat a l’ administrador de la xarxa.

8.ProtocolsdexarxaaWindows.L’adreçaIP


Laura Casaus Irene Palomeque

- Definició: és un conjunt de regles que especifiquen l’ intercanvi de dades durant la comunicació.

-IP:És un protocol que s’ utilitza en tots els ordinadors que es connecten a Internet, per poder-se comunicar-se entre ells.

Treball xarxes locals  

Fet per: Irene Palomeque i Laura Casaus.

Advertisement