Page 1

Títol de l'activitat: Com es formen els Tsunamis? Agents personals:

Tecnologia mediadora:

Aprenents: un matrimoni (Joan.J.A i Per als aprenents: Pili.LL.B) amb estudis de graduat escolars de - 1 portàtil per a cada aprenent amb 63 i 53 anys respectivament. connexió a la xarxa. - El cercador google. - Activitats en suport TIC. Mediadores: Anna Besalduch Garcia i Per a les mediadores: Laura Jovaní Lluvia, dos mestres diplomades - 2 ordinadors amb connexió a la xarxa en educació infantil i estudiants de - Wikispace. psicopedagogia. - Gmail (i aplicacions d'aquest). - Skype. - CmapTools. - Cercador de google. - Audacity (possiblement). - 4 shared - Un micròfon

Descripció del problema de partença: Fa referència a la necessitat personal d'aprenentatge. Sorgeix, per casualitat, una lectura sobre un tsunami que va arrasar la costa japonesa fa un any. A partir d’aquí, els aprenents es qüestionen com esdevé això. Aquest és un problema que no s’entén només amb els coneixements previs interioritzats, per tant, hi ha la necessitat de buscar informació i aprendre com i perquè succeeix el fenomen.

Estructuració: Es tracta d’un problema ben estructurat ja que implica un conjunt restringit de factors i el seu objectiu és conegut (conèixer el perquè dels tsunamis i com s’originen), és a dir, es centra en la solució correcta i eficaç.

Tipus: El tipus de problema és de resolució de dificultats ja que, a partir de la recerca d’informació, creen les seves hipòtesis, les comproven a partir d’una simulació i, per últim, defineixen el fenomen estudiat i les seves causes. Per superar aquests problemes, necessitem adonar-nos primer de l’estat fals del que la persona pateix. En el nostre cas els subjectes coneixen certa relació existent entre terratrèmols i tsunamis, però els falta una part del sistema, una que falla, el saber com estos terratrèmols esdevenen i com són capaços de provocar els tsunamis (falta de coneixement). Per a poder solucionar aquest estat, el que hem de fer és generar i provar hipòtesis per tal de trobar la via de solució. Al nostre projecte aquest camí és el buscar informació sobre el tema d’interès i anar creant les nostres pròpies expectatives sobre aquests fets. Al final podrem veure (en simulacions per exemple), si estes expectatives són efectives o no.


Complexitat: La complexitat és alta perquè els aprenents no han estudiat mai res relacionat amb el tema, i han d'integrar coneixements molt diferents als de la seua època d’estudiants.

Especificitat de camp: L’especificitat és abstracta perquè, tot i estar relacionada en una situació real del passat, no és una experiència directa o del context proper dels nostres participants.

Plantejament del problema cara als aprenents: Els participants són els pares d'una de les moderadores, van llegir al diari un recordatori sobre el tema del tsunami a Japó i li van demanar que els hi expliqués com és produïa aquest, llavors la moderadora, en lloc de respondre va aprofitat la situació per trucar a l'altra moderadora i entre les dos van decidir demanar-los si estarien d'acord en realitzar el miniprojecte. Els seus comentaris sobre el tema sorgit van ser: Joan: “Vaig llegir com feien referència de nou a la catàstrofe que havia provocat el tsunami al Japó. Tornaven a comentar com havia estat de 8, 9 en l'escala de Richter (cosa que no entenc massa). Realment, feia un any ens havien bombardejat en informació i imatges, i em va sorgir l'interès de saber com podia ocórrer això, com un terratrèmol esdevé a la mar”. Pili: “Jo també havia llegit la noticia del trist aniversari. Sincerament, puc comprendre que una onada gegantina destruís la costa de Japó, perquè se provoca un terratrèmol a la mar, però no se perquè es produeix este”. Com veiem, els dos participants no saben com resoldre la qüestió que s'han plantejat. Volen saber més sobre els tsunamis i llancen una pluja de preguntes com: per què ocorren els tsunamis?, com poden ser tan destructius?... Nosaltres, (les mediadores) com he dit aprofitarem la situació per a realitzar el miniprojecte, apuntarem aquestes qüestions que es pregunten a ells mateixos, i prepararem un formulari web per a saber els seus coneixements previs. Desprès, els suggerirem certes activitats per a poder crear els coneixement que els fan falta per a respondre als seus dubtes.

Context de l'activitat: L'aprenentatge es realitzarà en un context no formal, en la mateixa casa del matrimoni. L’aprenenta treballa pels matins i l'home està jubilat. Treballarem amb ells els dimecres i els divendres per la tarda en un total de 5 sessions, entre les 18:30h i les 19:30h . La seua principal eina serà el Google Chrome.

Característiques cognitives, emocionals, actitudinals i físiques: Es tracta d'un matrimoni de mitjana edat amb estudis bàsics que no han tingut massa contacte amb les ciències naturals com les que coneixem ara. El seu nivell d'usuari a la xarxa és bàsic, però amb ganes de saber-ne més. Pel que fa a l'actitud i les emocions, podem dir que l'activitat no representa un coneixement imprescindible per la seua vida quotidiana, però sí un interès sorgit d'ells per conèixer més el món que els envolta, cosa que els motiva.


Competències especifiques: Objectius - Conèixer l’existència de la distribució de les plaques tectòniques i el seu nom. - Aprendre els seus possibles moviments i les conseqüències d'aquests. - Saber com es mesuren els moviments realitzats per les plaques. - Aprendre a aprendre a través de recursos tecnològics. - Plasmar allò après en un mapa conceptual.

Continguts: Conceptual: Procedimental: -Vocabulari relacionat amb els - Adequada utilització de les tsunamis, les plaques TIC en el procés de cerca tectòniques i els moviments d’informació. sísmics. - Realització satisfactòria de - L’escala de Richter. la simulació del tsunami. - Saber verbalitzar els aprenentatges adquirits. -Saber plasmar els aprenentatges en un mapa conceptual.

Actitudinal: - Actitud positiva cap a les TIC. - Saber adaptar-se als recursos dels quals disposen. - Mostrar interès en la resolució de problemes.

Previsió de la seqüència de les activitats: Sessió 1: anotar les preguntes i els dubtes que tenen amb el qual les moderadores sabran els seus interessos i crearan un formulari. Aquesta sessió és improvisada i ni tan sols consta a l'organització de l'equip, perquè no va ser planejada. Duració: 15 minuts només.

Sessió 2: emplenar un formulari de coneixements previs i buscar respostes amb el Google Chrome. Duració: 1hora i 50 minuts. Sessió 3: dissenyar un mapa conceptual amb el CmapTools. Duració: 1hora i 50 minuts. Sessió 4: acabar el mapa conceptual i visionar simulacions i tsunamis reals a través de la xarxa, sobretot amb l'ús del Youtube, per tal d'entendre millor l’esdeveniment natural del tsunami. Duració: 1 hora. Sessió 5: avaluació final a partir d’un formulari i la gravació d’una conversa/ entrevista sobre el tema amb els aprenents. Duració: 1 hora.

Fonamentació psicopedagògica del disseny: El nostre disseny està bastat amb la corrent constructivista. Aquest va ser influenciat per


molts autors importants, nosaltres en destacarem dos: Vygotsky (1931) i Ausubel (1970). El primer amb la seua ZDP la importància que li dóna a l’infant com a agent actiu del seu aprenentatge. El segon amb la seva teoria de l'aprenentatge significatiu (uns dels pilars del constructivisme) on l'autor identifica molts dels punts que avui en dia es tenen en compte per al procés d'E-A com ara: l'avaluació de coneixements previs, organització de materials, la necessitat de motivació en l'alumnat, l'ús d'exemples i diagrames en l'aprenentatge (d'aquí sorgeixen els mapes conceptuals), etc. Hem de dir que del constructivisme en general, ens interessa que els nostres participants construeixin el seus coneixements, no que els memoritzen i que els treballin per al seu desig de saber, és a dir, que creïn el seus models mentals de la situació estudiada i que en ells esdevinga un canvi conceptual de la manera de veure el fenomen. Tot i que normalment aquestes teories sempre van més dirigides a l'educació formal i ens infants o joves, nosaltres creiem que les seues aportacions també ens serveixen en l'educació informal i a qualsevol edat, ja que els nostres participants també són alumnes que aprenen alguna cosa. A més a més, ens agradaria també comentar com hem tingut en compte certes aportacions i fonaments que ens ha aportat els apunts de l'assignatura. Primer voldríem dir que tot i que hem basta bona part dels nostres fonaments per a dissenyar l'activitat en el camp de la psicologia, també és aconsellable que tinguem en compte altres teories molt interessants que ajuden a desenvolupar la TE com avui la coneixem. Tal i com hem dit a la introducció, la TE no és exclusiva per a l'educació, però si que és un dels seus àmbits d'aplicació. La TE, està influenciada per diferents teories que aporten a l'educació punts interessants, tant com ho fa la psicologia. Una de les teories que ens ha interessant és la teoria de la comunicació que estudia el procés de transformació de la informació d'un emissor a un receptor, al igual de la importància dels mateixos codis i les seues regles. Podríem destacar tres components que la teoria destaca i que nosaltres hem tingut en compte: la font, el missatge i el destí. Com que el missatge que es transmetia eren coneixements sobre les ciències naturals que podien suposar certa dificultat per als nostres receptors (destinataris), havíem de pensar que este missatge fos clar i entenedor (explicacions assequibles per als subjectes i simulacions per poder comprendre millor el procés en que és produeix el tsunami), i que també que aquests es presentessen en una font motivadora i que ajudés a transmetre el missatge, en el nostre cas estaríem parlant de l'ordenador, havíem d'aconseguir que este fos una eina atractiva per als nostres aprenents, pel que abans de usar-la vam crear formularis, i vam decidir quines eines serien les més adequades per al seu aprenentatge: cercador google chrome, you tube, ús de gmail pels formularis, google imatges o simulacions, you tube, cmpatools...

Procediments i criteris d'avaluació: Les activitats es realitzaran a casa dels aprenents. Una de les mediadores estarà amb ells i l’altra ho anirà seguint des del programa de videoconferència Skype. Aquesta última també participarà en el seguiment i la mediació de l’aprenentatge. Els criteris d’avaluació es basaran en les observacions que haurem anat realitzant al llarg de totes les sessions que plasmarem posteriorment en una graella d’avaluació. A més, s’analitzarà el mapa conceptual realitzat, ja que aquest evidencia el canvi conceptual dels aprenents, així com també la seva verbalització d’aquests aprenentatges a partir d’una conversa referent al tema dels tsunamis.


Previsió de la temporalització: Aquest projecte consta de 5 sessions amb una activitat d’aprenentatge en cadascuna. Cada sessió durarà aproximadament 1 hora, tot dependrà del grau de dificultat que aquesta suposi per als aprenents. Es durà a terme durant 2 setmanes i mitja, dos dies a la setmana (dimecres i divendres).

Fitxa ampli.  

Task in university, this is a little description.

Fitxa ampli.  

Task in university, this is a little description.

Advertisement