Page 1

pilsētvides stratēģija

applūstošo dārzu teritorijā rīgas - jūrmalas ūdensceļā

autore: Laura Laudere diplomdarba vadītājs prakt.doc. Egons Bērziņš


Novietne Rīgas mazdārziņu teritoriju kontekstā Vairākās no tām vērojama līdzīga situācija – tām ir lielisks ģeogrāfiskais novietojums, taču tās applūst un ir noslēgtas pret apkārtējo vidi, kontekstu.


Buļļupei piegulošo teritoriju esošās struktūras shēma

Buļļupe, kuras krastā atrodas teritorija, ir upe starp Lielupes un Daugavas grīvām. Vēsturiski tā bijusi Lielupes ieteka Daugavā, kā arī ļoti aktīvs ūdenstransporta ceļš. Buļļupi raksturo dabiskā ainava pie upes iztekas un savukārt tuvojoties upes grīvai tā iegūst pilsētniecisku raksturu.


Buļļupei piegulošo teritoriju jaunās struktūras shēma

Izmantojot esošos objektus upes krastos veidoti aktivitāšu mezgli,kurus savienojot kopīgā sistēmā, iespējams izveidot daudzveidīgu un atraktīvu pilsētas struktūru. Projekta teritorija atrodas Daugavgrīvas ass galā, kā arī ieņem nozīmīgu lomu Buļļupes krastmalas veidošanā.


Projektā apskatītā mazdārziņu teritorija 2011.gadā Teritorijas attīstībā vērojami tādi draudi, kā: - pilsētas daļas zaudēšana tai applūstot - kā arī veidojas apbūve, kas uz vietas kontekstu nereaģē


Teritorijas applūšanas riski Projektā uzsvērta adaptācija klimata pārmaiņām. Plūdi ir dabiska parādība un teritorijas attīstība ir jāveido sadarbībā ar ūdeni. Analizējot teritorijas applūšanas riskus, piedāvāju diferencētas apbūves veidošanu.


Apbūves tipu zonējums atkarībā no applūšanas riska Zonās, kur plūdu draudi ir reizi 2 gados, paredzētas ūdens vienības. izveidojot kanālus, tajos izvietotas peldošās ēkas, kas reaģē uz jebkurām ūdenslīmeņa svārstībām.


Apbūves tipu zonējums atkarībā no applūšanas riska Zonās, kur applūšanas risks ir reizi 5 gados, paredzētas mainīgās vienības, kurās amfībijas tipa būves, kas balstās uz zemes, taču ūdenslīmenim ceļoties var peldēt.


Apbūves tipu zonējums atkarībā no applūšanas riska Zonās, kur applūšanas risks ir reizi 10 gados, veidotas zemes vienības, kurās būves paceltas drošā augstumā virs zemes un neapplūst.


Teritorijas savienojumu shēma Galveno asu tīkls, kas bāzēts esošo ielu struktūrā, veidots, lai pa to vienmēr varētu sasniegt krastmalu tā vairāk atverot teritoriju ūdenim. Projekta teritorijā paredzētas arī vairākas sabiedriskā ūdens transporta pieturas. Viena no tām - ūdensbusa Rīga - jūra pietura.


Teritorijas plāns Attīstības stratēģijas pamatā ir vietas pēctecība. Saglabāju esošo zemes dalījumu un struktūru, tā radot iespēju teritorijai pārveidoties pakāpeniski, soli pa solim, ņemot vērā arī esošos izmantotājus.


Griezumi

Galvenās ielas, kas kalpo arī kā inžiniertīklu galvenās trases, uzbērtas, lai būtu izmantojamas arī plūdu laikā.


Pārveides procesa shēmas pa soļiem – virziens no krasta Attīstības stratēģijas pamatā ir pārveides procesa uzsākšana virzienā no krasta, kas ir visiem izmantojama un pieejama zona. Tālākā teritorijas attīstības gaitā, sekojot krasta un plūdu līnijām, veidojas jaunā apbūve, kā arī galveno asu galapunktos - ūdens malās - jauni sabiedriskie, vietējie centri. Teritorijas pārveides procesā rodas sabiedrisko objektu virkne upes krastā, teritorijas centrā atstājot zaļo kodolu.


Scenārijs 1 – pārveides process norit sekojot plūdu līnijām Stratēģijā definēti rīki un iespējas, kas virza pārveides procesu, taču gala rezultāts ir atvērts un atkarīgs gan no vides un klimata pārmaiņām, gan ekonomiskajiem un sociālajiem faktoriem, gan pieprasījuma pēc šādas pilsētvides. Iespējami vairāki attīstības scenāriji un jebkurš no attīstības soļiem var arī būt gala rezultāts. Attīstot teritoriju svarīgi, lai tā spētu darboties šodien un būtu piemērota vide šodienas lietotājam.


Scenārijs 2 – pārveides process norit gar galvenajām teritorijas asīm


Scenārijs 3 – pārveides process norit izteikti viena enkurobjekta tuvumā


Vienību (~17m x 17m) organizācijas variācijas Līdzīgi kā plānojumā, arī vienības veidotas tā, lai būtu iespējams piesaistīt dažādas interešu un lietotāju grupas. Projektā izstrādātas vienību variācijas, kas ietver apbūves orientāciju pret sauli, pagalmu un terašu organizācijas iespējas.


Ūdens vienību variācijas Detalizētāk izstrādātas ūdens vienību iespējas. Veidotas dažādas ūdens un zemes attiecības vienas vienības ietvaros. Ūdens vienības piemērotas ļoti dažādiem dzīves stiliem un izmantošanai. Variācijas sākot ar zemes dominanti vienībā, izmantojot vien laivas vasaras piestātni, un beidzot ar iespēju dzīvot „dzīvi uz ūdens”, kur zemes daļa paredzēta vien piekļuvei un saimniecības pagalmam.


Ūdens vienības piemērs Diplomdarbā dots piemērs arī peldošai vasaras mājai ar laivas ziemas glabātuvi, kurā akcentēts novietnes īpašais raksturs.


Peldošās ēkas konstruktīvā shēma


Applūstošo dārzu teritorija Izmantojot visus projektā izstrādātos instrumentus iespējams radīt daudzveidīgu un dinamisku pilsētvidi, kurā zilās un zaļās struktūras un cilvēks ir līdzsvarā. Dažādās ēku tipoloģijas kopā ar plānošanas procesu veido elastīgu risinājumu teritorijas mainīgajā situācijā.

Lauras Lauderes diplomprojekts  

Projektā paredzēta pielāgošanās klimata pārmaiņām - plūdi ir dabiska parādība un tāpēc teritorijas attīstība jāveido sadarbībā ar ūdeni. Izs...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you