Page 1

Hezkuntza eta teknologia berriei buruzko aldizkaria

1


WEBIrakasleriaren 2.0 formakuntza-konpetentziak

2


Aurkibidea IKT-ak eta hezkuntza_____________________ 2 Hiru belaunaldi alderatzen ________________ 3 Irakasleriaren formakuntza________________ 6 IKT-ak eta hezkuntza behar bereziak________ 8 Web 2.0_______________________________10 Eskola 2.0_____________________________ 11 Ikasys________________________________ 13 Paz Ziganda ikastolako diagnostikoa ________15 Bibliografia_____________________________17

3

1


IKT-ak eta hezkuntza Zer datorkizu burura IKT izena entzuterakoan? Denok erabili ditugu noizbait ordenagailua, mp3-a, telebista.e.a, beraz, nahiz eta zu jabe ez izan IKTak erabili dituzu behin baino gehiagotan. IKTak, Informazio eta Komunikazio Teknologiak dira. Informazioaren eta komunikazioaren gizarte honetan oso garrantzitsua da edozein informazio eskuragarri izatea, hori dela eta, etengabean garatzen ari dira tresnak eta geroz eta jende gehiagok erabiltzen ditu. IKT ak erabiltzeko modu asko daude, hau da, ez du berdin erabiliko okinak, idazkariak, diseinatzaileak,e.a, bakoitzaren lanbidearen araberakoa izango da erabilera. Hezkuntza munduan ere, bere

lekua

teknologia

hartu berri

Horrenbestez,

dute hauek.

eskolan,

hezitzaileek

ikasgaiak

irakasteko

erabiltzen

dituzte; erabiliz:

ondorengoak arbela

digitala,

power pointak, bideoak‌ ikasleei

azalpenak

erakargarriagoak eginez. 4

2


Hiru belaunaldi alderatzen Cristina Oribe Oria

hauek ez direla teknologiarik kontsideratzen, baina guri oso garrantzitsuak iruditzen zitzaizkigun. Zein teknologiarekin ikasten zenuen gusturago? Arkatzarekin idaztea asko gus-

79 urteko ikasle ohia, 4 urterekin

tatzen zitzaidan.

hasi zen ikastolan, eta 13 urterekin utzi zuen tailer batean sartzeko. Gaur egun, teknologia berrie-

Orain dauden teknologietatik,

tan interesatua dagoen emaku-

zein gustatuko litzaizuke era-

mea da.

biltzea ikasle bazina? Kontxo! Ba denak, dena ona baita.

Zein teknologia erabiltzen zenituen ikasle bezala?

Zure ikasle garaian, irakasle

Arbela, koadernoa, entziklopedia,

berritzaileren bat al zenuen?

arbel-ziria (pizarrĂ­n) bakoitzak berea zuen, borragoma eta arkatza.

Bai, Teresa Foronda. Ongi hitz

Egurraren bidezko

egiten zigun, ez zigun jotzen‌

berogailua ere bagenuen patatak

hitz gutxitan, gertuko pertsona

erretzeko. Badakit gaur egun

zen. 5

3


Hiru belaunaldi alderatzen Cristina Suarez Oribe positibaren bat ere erakusten ziguten. Zein teknologiarekin ikasten zenuen gusturago? Modernoena gustatzen zitzaidan, diapositibak.

48 urteko ikasle ohia, 3 urterekin

Orain

hasi zen ikastolan, eta 25 urtere-

zein gustatuko litzaizuke erabilt-

kin utzi zuen hainbat ikasketa

zea ikasle bazina?

gauzatu eta gero. Gaur egun,

dauden

teknologietatik,

Batez ere ordenagailua, interneta, gaur egun eskuragarri dagoen

etxeko erabilerarako erabiltzen

guztia.

ditu teknologia berriak, halanola, sare sozialak, informazio bilketa...

Zure ikasle garaian, irakasle berritzaileren bat al zenuen?

Zein teknologia erabiltzen zeni-

Bueno‌ irakasle gazteren bat, ez dut gogoan inor bereziki. Baino ba-

tuen ikasle bezala? Ezer ez, arbela eta liburuak. Noize-

zeuden batzuk irteera gehiago egi-

an behin laborategira joaten ginen

ten zituztenak, baina teknologiare-

esperimentuak egitera. Tarteka dia

kin erlazionatuta inor ez zen berritzaileegia. 6

4


Hiru belaunaldi alderatzen Naroa Martinez Suarez

eta CDak ere erabiltzen genituen, noski. Zein teknologiarekin ikasten zenuen gusturago? Txikitan ordenagailua asko gustatzen zitzaidan edozertarako. Orain dauden teknologietatik, zein gustatuko

litzaizuke

erabiltzea

23 urteko irakaslea, 2 urterekin

ikasle bazina?

hasi zen ikastolan, eta 22 urtere-

Arbela digitala, erabiltzen dakiten ira-

kin utzi zuen Lehen Hezkuntzako

kasleekin eta baliabide didaktikoak

magisteritza eta psikopedagogia

benetan etekingarriak erabiliz.

ikasi ondoren. Gaur egun, ikastola kontzertatu batean dago lan egi-

Zure ikasle garaian, irakasle berrit-

ten, bosgarren mailako ikasleekin.

zaileren bat al zenuen? Orokorrean denak nahiko berritzaile-

Zein teknologia erabiltzen zeni-

ak ziren. Batzuk berrikuntzak txertat-

tuen ikasle bezala?

zen saiatzen ziren, baino ez zekite-

Telebista eta VHSa gehien bat, doku-

nez nola egin, okerrago izaten zen.

mentalak ikusteko. Ordenagailu ge-

Honetaz gain, askotan baliabide fal

lara ere tarteka joaten ginen baina

tarekin aurkitzen ziren eta ordena-

ez askotan. DBHn gainera proiekto-

gailu gelak ere murritzak ziren.

rea, DVDa eta power pointak erabili izan ditut. Guzti honetaz gain, kaseta7

5


Irakasleriaren formakuntza Irakasleriaren formakuntza-konpetentziak

Betidanik esan izan da gustuko ditugun zeregin edo lanetan gusturago jarduten dugula. Hezkuntzan, gainontzeko lanbideetan gertatzen den moduan, mota guztietako profesionalak aurkitzen dira, alde batetik, lanbidea maite dutenak, eta bestetik, soldata bat lortzeko soilik lan egiten dutenak. Hezitzaileen helburua ezberdina

bada

denek

ere,

oinarrizko

gaitasun

edo

konpetentzia batzuk izan behar

dituzte,

eskuetan

euren baitago

etorkizuneko gaztetxoen formakuntza akademikoa eta pertsonala. Irakasle on batek ondorengo gaitasunak izan beharko lituzte bere betebeharra

ondo

burutzeko:

bokazioa,

autokontrola,

sormena,

sentsibilitatea, autokonfiantza, enpatiarako gaitasuna eta etengabean formatzeko jarrera positiboa. Azken honi dagokionean, XXI. mendean garrantzi handia hartu du teknologi berrietan formatzeak.

8

6


.

Irakasleriaren formakuntza-konpetentziak Asko dira gaur egun ikastoletan erabiltzen diren baliabide teknologikoak, eta horiek erabiltzeko eta erabiltzen irakasteko gai izan behar dira irakasleak. Aukera polita da irakasleek ikasleekin batera ikasi ahal izateko, izan ere, ikasleak teknologien munduan murgilduta jaio dira eta irakasleak IKTetara egokitu behar izan dira. Egokitzapen prozesu honetan, nahiz eta irakaslea IKTen erabileran oso trebea ez izan, hauekiko jarrera positiboa aurkeztea garrantzitsua izango da; ikasleek, irakaslearen antzera, jarrera positibo hori gainontzeko irakasgaietan ere aurkezteko.

IKTen erabileraz gain, gainontzeko irakasgaietan ere, irakasleek ikasleei jakinarazi behar die jakintza guztiak barne hartzen dituen gaitasunik ez dagoela, eta denok une oro ikasten jarduten dugula. Honen ondorioz, ikasle-irakasle artean berdintasunezko harremana sortu beharko litzateke. 9

7


IKT-ak eta hezkuntza behar bereziak IKTak hezkuntzan txertatzeak ondorio baikor eta ezkorrak dakartzala ikusi dugun moduan, berdin gertatzen da IKTak eta behar bereziak elkartzerakoan. Haurrentzako oztopo bat izan daitezke, baina baita abantaila bat ere. Horretarako, irakasleak esfortzu handiagoa egin beharko du, haur guztiek ikasketa prozesuan sartzeko aukera berdinak izan ditzaten. IKTak oso baliabide onak izan daitezke haurrei informazioa eskuratzeko ahalmena lortzeko. Gainera, elementu hauek egokiak izan daitezke erabateko integrazio eta normalizazioa eman dadin. Horretarako, hiru egokitzapen mota eman daitezke: egokitzapen arkitektonikoak, hezkuntza alderdiei aplikaturiko egokitzapenak eta egokitzapen sozio-kulturalak. Egokitzapen arkitektonikoak: Bertan, egokitzapenak

IKTetara sartzen

heltzeko dira.

beharrezkoak

Adibidez,

gurpildun

diren aulkian

ikasgelara sartzeko beharbada atea zabalagoa izan beharko du. Orokorrean, gaur egun, ikastolak nahiko prestatuta egoten dira horrelakoetarako, baina, hala ere, askotan aldaketak egin behar izaten

dira,

eta

ezinbestekoak

mugikortasuna hobetzeko.

dira

haur

guztien

10

8


Hezkuntza alderdiei aplikaturiko egokitzapenak: Askotan, haur guztiak ez dituzte curriculumean ezarrita dauden helburuak lortzen, eta egokitzapenak egin behar izaten dira. Egokitzapen hauek banakotasunean oinarrituta daude, eta haur bakoitzari beharrezkoa den materiala eta baliabideak eskuragarri jartzen dizkiote.

Egokitzapen sozio kulturalak: Argi dago, pertsona guztiak gizarteko parte direla, eta horrela izanda, integrazioa ezinbesteko elementua dela. Askotan, horretarako egokitzapenak egin behar izaten dira, egokitzapen hauek egitea ez dago soilik gure esku, baina beti egin daiteke zerbait. Taldeak egiterako garaian, iritzi desberdinak kontuan hartzerako orduan‌ ikasle guztiak aintzat hartzea ezinbestekoa da teknologia berriei dagokionean ere. 11

9


WEBIrakasleriaren 2.0 formakuntza-konpetentziak

WEB 2.0

Interneten sorrera XX. mendeko 60. hamarkadan kokatzen dugu. Interneteko lehen konexioa 1969. urtean egin zen Estatu Batuetako Kaliforniako hiru unibertsitate eta Utahko beste baten artean. Urteen poderioz, gauza guztiekin gertatzen den moduan, sare erraldoi honek ere aurrerapenak jasan ditu. Hasiera batean, Internetek helburu argi bat zuen, informazioa bilatzeko tresna izatea, eta erabiltzaileek horretarako erabiltzen zuten gehienbat. Gaur egun, Interneten bigarren belaunaldia iritsi dela esan dezakegu. Belaunaldi berri honi Web 2.0 deitzen zaio, O’ Reilly Mediak 2004. Urtean horrela izendatua. Web 2.0k erabiltzaileen arteko elkarlana, interakzioa, elkartrukeak eta komunikaziorako askatasuna ahalbidetu ditu. Lehen, informazioa lortzeko aukera zegoen bakarrik, orain, aldiz, informazioa alderatzeko, iritzi ezberdinak ezagutzeko eta norberaren iritzia azaltzeko aukera dago. Orain, informazioa lehen baino eskuragarriago dugunez, erabiltzaileon zeregina informazio hori ondo erabiltzen ikasi eta irakastea da. Hau kontuan hartuta Web 2.0k eguneroko bizitzan abantaila izugarriak ahalbidetu dituela esan dezakegu. Sarean parte hartzen jarraitzera animatzen zaituztegu!

12

10


ESKOLA 2.0

Eskola 2.0

Joan den ikasturtean, hau da, 2009/2010

ika sturtean

Euskal

Autonomi

Erkidegoko

ikastetxe

guztietako

5.

ikasgelak

mailako

Programaren helburuak

digitalizatzeko programa hasi zen,

- Ikasgela arruntak

Eskola 2.0 izenarekin.

ikasgela digitalak bilakatzea.

Irakasleen

trebetasunei

dagokienez, hiru talde ezberdin topatu

- Irakasleak IKTeen

ditzakegu: IKTak oso gutxi erabiltzen

erabileran trebetasuna

dituztenak,

garatzea.

noizbehinka ikasleekin

informatika gela erabiltzen dutenak eta

dokumentuak

eta

kudeaketa

- Ikasgelako metodologi

pertsonalak egiteko ohitura dutenak

birmoldatzen laguntzea.

eta azkenik IKTeen erabileran trebeak direnak eta ikasgaiak emateko IKTak

- Eten digitala

erabiltzen dituztenak. Honen aurrean

murriztea.

prestakuntza

maila

ezberdinak

planteatu ziren Eusko Jaurlaritzatik,

- Sarean ikastetxeen

lehengo mailan ofimatika, sistema

arteko elkarlana, lan

eragileak eta internet landu ziren,

dinamikoa eta parte

bigarrenean arbel digitalen erabilera

hartzeko gogoa

didaktikoa eta azkenik, hirugarren mailan, Web 2.0 tresnak eta ikasgelan erabiltzeko ematen dituen aukerak. 13

11


Software librean eta 2.0 tresnetan oinarritu zen gehienbat irakasleen prestakuntza eta eskualde bakoitzeko Berritzeguneko aholkulariek eman zuten prestakuntza hori. Lehen hezkuntzako 5. mailako irakasle tutoreek, ingeleseko irakasleek eta PTek nahitaez jaso behar izan zituzten ikastaroak. Hornikuntza teknikoari dagokionez ikasle bakoitzeko minieramangarri bat, mini eramangarriak garraiatzeko poltsa bana, ikasgela bakoitzean arbel digitala eta armairu elektrifikatua bateriak kargatzeko daude ikasgela bakoitzean. Mini-eramanagarrien softwareari dagokionez oinarrizkoa dute instalaturik eta honek abiaratze bikoitza du Microsoft Windows XP Prof eta GNU/ Linux sistema eragileekin. Edukiei erreparatuz, ingurune arloa, matematika, euskara, gaztelania eta ingelesa lantzen dira Eskola 2.0 programarekin. Irakasleek hau aurrera eraman ahal izateko gida ezberdinak dituzte eskuragarri. Ikusten duzuen bezala, Eskola 2.0 programak aukera asko ematen ditu eskolako metodologia aldatzeko, ikasketa erakargarriago bihurtzeko eta ikasleak informazio eta teknologia gizarte honetan trebatzeako, baina eskoletan aplikazioa zein punturaino da eraginkorra? Hori ere aztertzeko gaia dela uste dugu eta aldizkari honetan aurrerago jorratuko dugun gaia. 14

12


Ikasys

Irakasleriaren formakuntza-konpetentziak

Ikasys ekimena Ikastolen Elkarteak sorturiko sistema bat da, honen laguntzaz ikasleek konpetentzia ezberdinak lortzen dituzte jarduera didaktiko ezberdinen bidez. Proiektua aurrera eraman ahal izateko ezinbestekoak dira ordenagailua, hardwarea (tresna informatikoak) eta softwarea (aplikazio informatikoak) eta hauen bitartez edukiak (estrategia kurrikularrak) bereganatzen dituzte ikasleek.

Ikastolen

Elkarteak

sortu

duen proeiktu honek lau prozedura kontuan hartzen ditu:

Kontratu

aniztasunari

didaktikoa,

erreparatzea,

dibertsifikatzea eta ebaluazioa. Ondorengo lerroetan argituko dugu zer esanahi duen arlo bakoitzak. Kontratu didaktikoa: Ikaslearen gaitasunaren arabera ira kasleak ikaslea berarekin batera erabakiko dute zenbat ariketa egin beharko dituzten, zenbat denbora erabiliko duten, ariketen zailtasun maila‌

15

13


.

Aniztasunari erreparatzea: Ikasle bakoitzak bere mailari dagozkion ariketak egingo ditu beti ere irakasleak gainbegiratuta eta laguntza emanez beharrezkoa izango denean.

Dibertsifikatzea: Behar bereziak dituzten ikasleei zein etor kinei jarraipena egiten laguntzen du. Ebaluazioa: Aplikazioak berak zuzenduko ditu ikasleak burututako ariketak egiten joan ahala. Ariketak bukatzerakoan irakasleak ikaslearekin batera balorazioa egingo dute eta bien artean erabakiko dute zein lan konpromiso hartuko duten hurrengorako Ikasys proiektuaren funtzionamendua ondorengoa da: Ikasgela arruntean erabiltzeko diseinatua dago eta 6-12 urte bitarteko ikasleekin, gutxi barru 12-16 urtera zabaldu nahi da. 200.000 jarduera sortu dira ikasleekin landu ahal izateko euskara, gaztelania, ingelesa, matematika eta ingurune arloetan. Jarduera guzti hauek sekuntziaturik eta ordenaturik daude. Ikasleen autoerregulaziorako ere tresna egokia da Ikasys programa eta bukatzeko irakasleek ikasle zehatzen eta gela osoaren jarraipen zuzena egiteko aukera ematen du. 16

14


WEBIrakasleriaren 2.0 formakuntza-konpetentziak

Paz Zigandako diagnostikoa Paz

Ziganda

ikastolen

Zer

nolako

baliabideak

elkarteko ikastola kontzertatua

eskaintzen ditu ikastolak?

da, D eredukoa. Atarrabian

Ba gaur egun arruntak diren

kokatuta

baliabideak, ordenagailu gelak,

dagoen

ikastola

guztientzat

handia da. Bertan teknologia ezagutzeko

Martinezi,

digitala bosgarren mailan.

Naroa

bertako

eta

ordenagailu txikiak eta arbela

berrien txertatzea nola ematen den

eskuragarri

tutoreari,

Zu, bosgarren mailako tutore

elkarrizketa egin diogu.

zara, zer moduz txeratu dira baliabide berri horiek? Ba, egia esan, nahiko motel doa, nahiz

eta,

ikastetxeak dituen.

esan

bezala,

aukerak

ematen

Hiru

tutore

gara

bosgarren mailan, horietako bat datorren urtean jubilatzen da, eta Zure

ustez,

teknologia

nahikoa berriei

al

ez

da

egiten

teknologian

formakuntzarik.

ikastolan

Bestea

inolako berriz,

nahiko nagusia da ere, eta honek

ematen zaien garrantzia? Ahalegina

du

ere ez du ezagupen handirik.

dela

iruditzen zait, garrantzia ematen

Azkeneko

zaion zerbait

“liberatuta� dago, teknologia berri

batean

da,

baino bat-

txertatutako

irakasle

hau

hauei egokitutako materiala

zerbait

izatean, hutsuneak ere badaude. 17

15


sortzeko. Hala ere, esan ibiltzen ginen, WEB 2.0 Irakasleriaren formakuntza-konpetentziak bezala,

ez

du

formakuntza

egungo

baina

ikasleekin

gaur

ez

da

handirik eta azkenean berak

horrela gertatzen. Segun eta

paperean

zein programa edo ariketarekin

sortu

eta

nik

pasatzen ditut ordenagailura.

gogotsu aritzen dira edo ez.

Irakasleek zer nolako jarrera dute

teknologia

berrien

aurrean? Ba orokorrean nahiko jarrera baikorra dute, baina aurretik aipatutako moduan, badaude kasu

ezberdinak,

baina

irakasleria orokorrean gaztea denez, teknologia

gogotsu

dabiltza

berriak

ikastolan

txertatzerako garaian. Eta

ikasleen

aldetik,

zer

nolako jarrera antzematen da orokorrean? Gehienek

gogotsu

hartzen

dute parte teknologia berriak erabiltzerako

garaian.

Hala

ere, antzeman dut, ez dela nire ikasle

garaian

bezala

gertatzen, gu ordenagailuetan edozer eginda ere, gustura 18

16


WEBIrakasleriaren 2.0 formakuntza-konpetentziak

Bibliografia

http://eu.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 Data ezezaguna. Web 2.0. [web orria online] [2011-03-21] http://www.zientzia.net/teknoskopioa/2007/web20.asp. 2007.Web 2.0. [web orria online] [2011-03-21] http://es.wikipedia.org/ wiki/Internet# Internet_y_su_evoluci.C3.B3n. Data ezezaguna. Internet. [web orria online] [2011-03-23] http://www.telekomunikaziohiztegia. org/tl_artikuluak/040195_e.htm Data ezezaguna. Internet. [web orria online] [2011-03-23] http:// perceianadigital .com/index.php/pedagogia/682-cualidades-de-un-buen-profesor Data ezezaguna. Cualidades de un buen profesor. [web orria online] [2011-03-28] http://www.sarean.net /pdf/ Txostena%2028%20Top.pdf 2010-05-27. Eskola digitalizaziorantz.[web orria online] [2011-03-16] http://jolaus.com/ikasleen-ikt-konpetentziak Data ezezaguna. Ikasleen IKT konpetentziak. [web orria online] [2011-03-16] http://www.zientzia.net/ teknoskopioa/2007/ tresnak. asp 2007.IKT tresnak.[web orria online] [2011-03-16] http://www.peremarques.net/ee.htm 2002. Posibilidades de las TIC en educaci贸n especial. [web orria online] [2011-03-14] http://www.educared.net/ProfesoresInnovadores/especiales/verEspecial.asp?id=32# Data ezezaguna. Herramientas TIC en educaci贸n especial.[web orria online] [2011-03-16] http://www.eskola20.euskadi.net/web/guest/introduccion. Data ezezaguna. Eskola 2.0 programaren aurkezpena. [web orria online] [2011-03-21] http://www.ikasys.net/wordpress/?langswitch_lang=eu 2009-06-22.IKASYS Proiektua: ebaluazioaren emaitzak.[web orria online] [2011-03-23]

19

17


EGILEAK Ana EgßÊs Nahiara Errazkin Nerea Hernandorena Garazi Martinez 20

aldizkaria  

laukide taldeak egindako aldizkaria

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you