Page 1

EKITALDIETARAKO ARETOA

987,36 m²-ko orube eraikigarria


Sotoko 2. solairua


Beheko solairua


Erabilera anitzeko proiektuaren zatia


“A” orubean sotoa gainjarrita


Orubearen deskripzioa eta eraikitzeko aukerak. Idazkaritzaren txostena H-12/04 

987,36 m²-ko orube eraikigarria

Orube horretan, HAPOk 7.368m²-ko eraikuntza aurreikusten du (sotoa+behea+pisuak)

2008an eraikinaren aldaketa onetsi zen, udal arkitektoak eskatuta (U-058/08, ikus A-301/12 ere bai), Uren Arautegira egokituta. Eraikuntza 3.536 m²-ra jaitsi da (sotoa+behea+pisuak).


Juridikoki bideragarria 

Orubea Udal Lurzoruaren Ondareko (ULO) ondasun osagarria da, salmentatik eratorritako sarrerak ere ULO izango lirateke.

ULO hauexek dira: BPE etxebizitzak edo denon intereseko erabilerak, hirigintza-antolamenduarekin bat etorrita, gaiari loturiko legeetan aurreikusita badago.

“A” orubearen salmentak ULOrako sarrera garrantzitsua eragingo luke (2/2006 Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen (LHL) 113.3. art.), eta antzoki-areto bat eraikitzeko gorde daiteke.

Lurzoru Legearen arabera (116. art.) jabetzaren eskualdaketa LEHIAKETAren bitartez egingo da.


LEHIAKETA bidezko salmentak hauek eskatzen ditu: 

ORUBEAREN BALORAZIO EGUNERATUA

BALDINTZEN PLEGUAK (BESTERENTZEKOA, ESKAINTZEN BALORAZIO-IRIZPIDEAK, ORDAINTZEKO MODUA, e.a.)

AFAren baimena, beharrezkoa balitz (ohiko aurrekontuen % 25)

Osokoaren gehiengo osoaren onespena, beharrezkoa balitz (ohiko aurrekontuen % 20)


TEKNIKOKI EGOKIA Arkitektoaren txostena A-301/12 

“... honelako solairu itsuak eta itxiak, erregulazio termiko, akustiko eta luminoteknikoari loturiko arrazoiengatik egokiagotzat jotzen dira erabilera horietarako solairu altuak baino.”

Irizpide hori hartu zen Altzarrate erabilera anitzeko aretoaren lehiaketaproposamen egokiena aukeratzeko orduan.


EKONOMIKOKI EGINGARRIA Udal arkitektoaren baloraziotxostena A-112/11 

Aintzat hartuta daude hirigintza-antolamenduak baloratutako orubeari egotzitako etxebizitza librearen bizitegi-erabilera eta eraikigarritasuna.

Baloratu egin da indarreko hirigintza-antolamenduak solairu bakoitzerako ezarritako erabileretariko bakoitza zehatz-mehatz: aparkalekua sotoko bi solairuetan aparkalekua 1.096 m² eraiki), komertziala beheko solairuan (380 m² eraiki), sustapen libreko etxebizitza zoruko solairuetan (2.060 m² eraiki) eta trastelekuak teilatupeko solairuan.

Eraikuntzako kalitatea hobetzeko asmoz, egoitzako erabilerarako eraikuntzaren kostua % 20 handitu da.

Sotoko solairuak eraikitzeko kostuari % 40ko murrizketa ezarri zaio: egindako indusketa, hormak eta sarbideak.

“A” orubearen ondoriozko balio osoa bada 3.039.013,46 €.

solar_a_eu-01.pdf  
solar_a_eu-01.pdf  

laudioguztionartean