La Torre de Barcelona

Page 40

EDUCACIÓ

L’educació sexual està molt allunyada del que necessiten els joves Abstinència?

L’escola és el lloc ideal per aprendre coneixements i socialitzar-se, per aprendre a ser persona. No obstant hi ha una deixadesa de funcions en un tema tan important per als joves com la sexualitat. A classe es parla molt de sexe, però només ho fan els alumnes. Un estudi europeu revela que les classes d’educació sexual en col·legis i instituts són d’escassa qualitat i estan impartides per professors poc capacitats i en general poc predisposats. La conclusió és que l’educació sexual en secundària és sovint negativa, allunyada de la realitat i se centra de forma esbiaixada en l’heterosexualitat. La investigació l’han portada a terme investigadors de l’Escola de Medicina Social i

Els resultats de l’estudi mostren a uns estudiants d’entre 12 i 18 incapaços de gestionar la situació. Ells afirmen sentir-se humiliats si no compten amb prou experiència sexual i admeten que aquesta ansietat és sovint l’origen de la mala conducta. Elles, se senten jutjades contínuament pels seus companys, i fins i tot assetjades.

Comunitària de la Universitat de Bristol (Regne Unit) i hi ha col·laborat investigadors d’Irlanda, EUA, Austràlia, Japó i altres països. L’estudi no conté dades sobre l’educació sexual a Espanya o Catalunya però la situació és similar. La sexualitat s’aborda

40 · www.latorredebarcelona.com / www.facebook.com/latorredebarcelona

en les classes de ciències naturals, sempre en un context reproductiu. Com a molt pot haver-hi alguna xerrada més específica, a iniciativa de l’escola, però sempre centrada en la prevenció d’embarassos o de malalties, deixant de banda la part afectiva, la més important de totes.

Per superar aquesta angoixa només compten amb sessions de caire científic que perpetuen els estereotips de sempre i que obvien, sospitosament, les relacions homosexuals. Els centres educatius no poden acceptar que siguin sexualment actius i insisteixen en una abstinència moralitzant que no encaixa en absolut amb la realitat que els envolta.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.