Page 1

ÉszakÉszak-Zaweroni Szabadállamok Szövetsége A Szabadállamok Szövetségét a Nesserith szerinti 55530. esztendıben hozta létre Blath Honravan. A Haren városában aláírt szerzıdés értelmében Dohenhez csatlakozott Oliv és Arky is. Miután Törp-érc csatlakozott 55532-ben, a szövetség elkezdte az elsı komolyabb külpolitikai ténykedését: két ország létrehozását. Kynar és a Zakar Unió 55537-ben jött létre. Majd két év múlva, 55539-ben a két állam vezetıje – Vicsorgó Amnarogh és Horen on-Rinath – aláírta a szövetség szerzıdését, így létrejött az Észak-Zaweroni Szabadállamok Szövetsége, amelynek hat tagállama volt, és ez a szám azóta nem is módosult. Ám vélhetıen az elkövetkezı egy évtizedben Fagyfölde is felvételt nyer a szövetségbe, és így hét tagja lesz. A Legfelsı Tanács a szövetség valódi vezetı hatalma, aminek tagjai minden tagállam vezetıi: az ország irányítóinak szavazata tizet ér, és vétójoggal rendelkeznek, míg a fınemesek, hadurak, magas rangú Tessus papok egy-egy szavazattal rendelkeznek. Mivel Arkyban nem egyszemélyi az uralom, ezért tízévente a Családok Tanácsa valakit kijelöl, aki megkapja az ország vezetıjének szerepét – legalábbis a tanácsban. Eme személy megválasztásához minden esetben abszolút többségre van szükség, amennyiben ez a harmadik szavazás után sem áll be, akkor az ország nem küldhet senkit a Legfıbb Tanácsba egy évig, és ezért ezen idıszakban teljes mértékben kimaradnak a szövetség irányításából. Habár a Zakar Unióban sem egyszemélyi hatalom, de közös megegyezés alapján a Pápa tekinthetı az ország vezetıjének. A Legfelsı Tanács feladata, hogy az esetlegesen felmerülı katonai, diplomáciai, gazdasági helyzetekre reagáljon, illetve az elé terjesztett törvényeket elfogadja, vagy visszadobja az Ítélık Tanácsának. Az Ítélık Tanácsának a feladata a szövetség törvényeinek esetleges módosítása, illetve újabb törvények megfogalmazása; a tanács megbízottai felelnek a törvények betartásáért. Az Ítélık Tanácsába minden tagállam legfeljebb tizenhárom fıt delegálhat, de minimum hetet. A Stratégák Tanácsa felel a kitőzött katonai célok megvalósításáért, illetve a Szövetség katonai védelméért. Ide csak Dohen, Törp-érc, Kynar és a Zakar Unió delegálhat követeket, pontosan kilencet. Amennyiben Fagyfölde is bekerül a Szövetségbe, szintén delegálhat követeket, de az elsı tizenöt évben csak öt személyt. A Fiscus Majoris felel a szövetségesek adóiból befolyt összegek helyes felhasználásáért. Minden tagállam tizenhat jelöltet küldhet, akik közül a Legfelsı Tanács választ kilenc személyt. Ezek megbízatása tíz évre szól, és egymás után maximum kétszer választhatók meg. A Kereskedıi Tanács foglalkozik a kereskedelmi ügyekkel. Feladatuk a Szövetség szabad kereskedıinek, kereskedıházainak és szövetségeik ellenırzése, védelme és esetleges megbüntetése. Minden szabad kereskedıi csoportnak és a kereskedıi háznak hét küldötte van a tanácsban. Minden országnak van saját kereskedıháza, ám Arky több kereskedıházzal is rendelkezik, amelyeket egybefog a Zaweroni Kereskedıszövetség. A szövetség egyik különlegessége, hogy nem csak saját fejvadász klánnal,hanem saját árnyharcos klánnal is rendelkezik. Az Ezüst Sólyom árnyharcos klán feladata a szövetség magas rangú tagjainak és a tanácstagok védelme, illetve az igen veszélyes – fıként – külhoni küldetések teljesítése. Ezzel szemben a doheni Ezüst Farkasok fejvadász klán egy teljes besúgóhálózatot mőködtet Észak-Zaweron területének egészén, szoros kapcsolatban állnak a Szent Inkvizícióval. A feladatuk a kémhálózat fenntartása, a kevésbe fontos személyek védelme és a belföldi feladatok elvégzése. Az Ezüst Farkasok és az Ezüst Sólymok folyamatosan kapcsolatban állnak egymással, sıt minden évben öt fejvadász esélyt kap, hogy az árnyharcosok közé léphessen.


A Szent Inkvizíció emberei megtalálhatók a szövetség területén. Ennek oka, hogy az Inkvizíció már évszázadok óta harcol Rastak ellen, mivel patrónusuk, Dzsahgal számos esetben megsértette az Inkvizíció és a Samargaani panteon törvényeit.

Dohen Fıváros: Garn Tartományok: Kormányzat: monarchia (Honravan-dinasztia) Lakosság: ember (70%), törpe (8%), elf (3%), ork (12%) Hivatalos nyelv: doheni Vallás: Samargaani Panteon. Az ország védistene Tessus, ám Nogden szentélyei is megtalálhatók minden városban. A panteon minden istenének, illetve a törpe és az elf istenek szentélyei megtalálhatók a nagyobb városokban. Import: gabona, prémek, ércek Export: fa és fém tárgyak, drágakövek, fegyverek és páncélok Árak: átlagnál magasabbak; a szolgáltatások (fogadók, fürdık, oktatás) drágák Közbiztonság: jónak mondható, hála a szigorú törvényeknek, a súlyos büntetéseknek, és az állandó katonai illetve lovagi jelenlétnek Szervezetek: Egyházak: Tessus Gyermekei Fejvadász klánok: Ezüst Farkasok Harcosiskolák: Bazaltköpenyesek Paplovagrendek: Ezüstszárnyúak, Tessus Pallosai Tolvaj klánok: Smaragdszemőek, Gránitkígyók, Sajkások Varázslórendek: Smaragdszemőek, Drágakımágusok Dohen egyike volt Rastak azon tartományainak, amelyek a N. sz. 55524-ben fellázadtak és az Ezüstlovag mögé állva harcoltak a szabadságukért az el-Hamir dinasztia ellen. Hatalmas véráldozatok árán, de sikerült kivívniuk a függetlenségüket 55527-ben. Dohen uralkodója az V. észak-zaweroni szabadságharc után I. (Felszabadító) Blath Honravan, a Honravan-dinasztia megalapítója lett. Miután rendezte az újonnan megalakult ország bel- és külügyeit, hivatalossá tette Tessus hitét. A papoknak az egyház kiépítése érdekében földeket, sıt két várat is adományozott, cserébe a papok esküt tettek, hogy az országot védelmezni fogják. Az ország megalapulása óta bajjal teli zőrzavaros évek teltek el, de még mindig a Honravan-dinasztia sarjai uralkodnak; a trónon jelenleg II. Lombroc ül. Egyes szóbeszédek szerint az idıs uralkodó tervezi, hogy átadja a trónját legidısebb fiának, sıt bizonyos elıkészületeket már meg is tett. Ha ez igaz, akkor Salistra úrnı elkönyvelheti a két ország között a szövetség létrejöttét, mivel az ifjú Druth fülig szerelmes a jégtrón úrnıjébe. A királynak négy társuralkodója is van, akik sokkal inkább tanácsadók, ám sok esetben a saját társadalmi csoportjuk érdekeinek védelmezıi is. Az ország négy társadalmi csoportja: harcosok, papok, varázslók és fejvadászok. Mindegyik csoport saját, egyéni elıjogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek. Habár vannak még más társadalmi csoportok, ám ezek nem rendelkeznek privilégiumokkal, és nem is delegálhatnak társuralkodót. Az ország nemeseit két nagy részre lehet osztani: fınemesek és köznemesek. A két csoport között állandó harc dúl: utóbbiak újabb jogokat követel, míg a fınemesek próbálják visszaszorítani a köznemeseket és azok követeléseit.


A fınemesek közé azok tartoznak, akiknek nemesi rangja az ar szócska. Ez a csoport a szabadságharc idején jött létre. Csak az a család lehet közöttük, amelyik részt vett minden nagyobb háborúban és kiemelkedıen szerepelt. Illetve az is fontos, hogy Tessus ıszinte híve legyen. Ez utóbbit úgy tudják kiszőrni, hogy minden évben a papok bizonyos csoportja meglátogatja az összes fınemes családot és egy mágikus eszközzel megvizsgálják, hogy valóban igaz a hite. Amennyiben egy csalásra fény derül, az adott személy azonnal köznemessé válik. Hogy családja ezután miként viselkedik vele, az csakis tılük függ, nincs semmiféle tiltó törvény erre. A köznemesek közé bárki bekerülhet,akiket a király nemessé avat. Ez általában valamely nagyobb háború után szokott bekövetkezni. Az ország híres a kitőnı építéső, gyors hajóiról, amik a fagyott vizeken is áthatolnak. Ezek a hajók alkotják a Szabadtengeri Hajósok Testvériségének úgy nevezett Tengeri Vadász flottájának jelentıs részét. Egyre több szóbeszéd járja a mágiahasználók egy kisebb csoportjáról, akik a varázslás közben különféle drágaköveket használnak a varázslás megkönnyítéséhez és erısítéséhez. Az ország észak-keleti részében található a Nap-hegység, mely átnyúlik Törp-érc területére is. Ebben a hegységben a felszín alól drágaköveket – melyek egy része mágiával telített -, aranyat és más értékes fémet és ércet hoznak fel. Hetvenöt évvel ezelıtt, N. sz. 69295-ben néhány bányász egy igen különleges fémet hozott fel, melyrıl a Drágakımágusok rend beavatottjai megállapították, hogy egy igen különleges anyag, ami igen erıs mágikus ellenállással rendelkezik, sıt képes többszörösére növelni bizonyos mágikus hatások erejét – ám az is szinte biztos, hogy még számtalan más rejtett képessége is van a köveknek. Ezt a különleges anyagot nevezték el napkınek; a kı fizikai megjelenésének különlegessége, hogy a színe, mint az aranyé, ám bizonyos esetben a közepétıl elindulva elkezd pulzálni és narancssárgává válik. A napkı létezésérıl egyedül a Drágakımágusok rend beavatottjai, és egy-két – még élı bányász tud. A hegységbıl havonta egy kocsi szállítmány indul a közelben lévı, a Drágakımágusok felügyelete alatt lévı városba, Darnba, ahol aztán a rend különleges eljárásaival elválasztják a napkövet a többi anyagtól, illetve itt folyik a többi fém elıkészítése is. A kinyert különleges fémek jó része a rend központjába kerül, a többit pedig befolyásos és gazdag személyek kívánságai szerint munkálják meg. A kinyert nemesfémek egy tizede, és a kitermelt anyagok értékének harmada a Királyi Kincstárba kerül – a rend így fizet a bányákért és a kinyerési jogokért. Nyugat-Dohen híres fakitermelésérıl; itt készülnek Zaweron leggyönyörőbb bútorai és legjobb hajói. Egyes mestermővek akár a normál ár hússzorosába is belekerülhetnek. Az ország legnagyobb kikötıje Freg, innen indul az ország legtöbb hajója. Az ország kereskedıhajói fıként fegyvereket, bútorokat és élelmet szállítanak a Szövetség tagállamaiba, illetve a Szabadtengeri Hajósok kikötıközpontjába, a Grana szigetekre. Befelé fıként gabonát és érceket hoznak. Az ország déli részén van a híres Bazaltköpenyesek fırendháza és kiképzıközpontja, a Bazalterıd közel a Zhenarin folyóhoz. A várban – amirıl a település a nevét kapta – általában száz-százhúsz beavatott, kétszerannyi tanonc, nyolc-tíz varázsló – akik a Smaragdszemőek beavatottjai -, öt-hat Tessus-pap, és változó számú kiszolgáló személyzet van. Az erıd vezetıje a Bazaltmester, akit segít a döntésekben a Bazalttanács. A tanácsban a rend mesterirangú beavatottjai mellett Tessus helyi fıpapja, és a Smaragdszemőek várban tartózkodó legmagasabb rangú varázslója is helyet kap. A Bazalterıdön kívül a rend másik tizenkét rendházzal rendelkezik az országban, és az utóbbi két évben további három erıd építésébe kezdtek, ami fı feladata az országhatár ellenırzése és védelme lesz. Az egyik híres erıd Garntól félnapi járóföldre van; vezetıje Tessus kétszáz éves hegyi elf harcos-papja, Telladan Sephret.


A Bazalterıdtıl nem messze – nagyjából harmincmérföldnyire – található a Smaragdtorony, ami nevével ellentétben mára már nyolc toronyból áll; ez a Smaragdszemőek központja. A Smaragdszemőek egy igen különleges varázslórend, mivel nem csak varázslókat, hanem tolvajokat is képeznek – emiatt ugyanaz a neve a tolvaj klánnak, mint a varázslórendnek. Habár errı a különlegességükrıl csak igen kevesen tudnak. Nevüket onnan kapták, hogy a magasabb rangú tagjaik – akik már elérték a mesteri rangot – bármikor kérhetik, hogy a rend titkos tudását felhasználva kioperálják valamelyik szemüket, és helyére egy smaragdot tegyenek. Hogy ez miféle elınyökkel jár a varázshasználó számára az rejtély, mivel ezt a titkukat még soha nem adták ki. Dohennek a tévhittel ellentétben nincsenek igazi lovagrendjei, csakis paplovagrendjei, de abból kettı is. Az Ezüstszárnyúak rend - akik nevüket a hófehér palástjukról kapták feladatának tartja a közbiztonság védelmét és növelését, valamint Tessus egyházi szentélyeinek, kolostorainak, földjeinek védelmét. Velük ellentétben a Tessus Pallosai mármár aszkéta életmódot folytató paplovagjai Dohen és a Szövetség védelmét látják szent céljuknak, amelyet valaha az Ezüstlovag kapott Tessustól, és ezt most nekik kell folytatniuk. Háború esetén az Ezüstszárnyúak a nehézlovas, a Tessus Pallosai pedig a nehézgyalogos hadtestek részeit képezik. Az ország rendelkezik saját fejvadász klánnal, aminek a neve Ezüst Farkasok. A klán a mindenkori dohen király kezében van. Fı feladatuk a magasabb rangúak védelme, valamint az egész Észak-Zaweronra kiterjedı kémhálózat fenntartása, és a megszerzett információk esetleges felhasználása és eljuttatása a megfelelı személyekhez. Ezen kívül semmit sem tudni a klánról. Rejtély, hogy így miként tudnak kapcsolatba lépni a külsı emberekkel, ám mégis minden gördülékenyen megy… Nagy valószínőséggel több klántag is megtalálható a királyi udvarban és a legbefolyásosabb személyek mellett.

Törp-érc Fıváros: Mordoz Tartományok: Kormányzat: királyság Lakosság: törpe (74%), hegyi elf (19%), ember (5%) Hivatalos nyelv: törpe, de a legtöbben beszélik a dohent és a közöst is Vallás: törpe panteon Import: gabona, takarmány, üveg, főszerek Export: fa, fém, ércek, fegyverek, páncélok Árak: magasak, de a minıség garantált Közbiztonság: kitőnı Szervezetek: Egyházak: Dumarin papsága, Derena lányai, Drabbasar kölykei (üldözött) Harcosiskolák: Vágtatók, Bazaltköpenyesek Paplovagrendek: Dumarin fiai Varászlórendek: Drágakımágusok Zaweron egyetlen törp királysága már Rastak idejében is létezett, s már akkor is független állam volt. Az el-Hamir dinasztia elleni harcban Tessus bajnoka mellé álltak, és kétezer törp katonát küldtek segítségül. Miután a „lázadók” gyızedelmeskedtek, ígéretül kapták, hogy soha nem fog veszélybe kerülni a szabadságuk, és a segítségükért cserébe földterületeket is kaptak.


A birodalom ura VIII. (Acélkesztyős) Brondar, aki Szürkeszakállas Bakhar papja, s emellett még a misztikus mágia beavatottja is. Négy gyermeke van: a legkisebbik, az ifjabb fia Sambarrass földjét járja, így győjtve újabb és újabb ismereteket; két lánya közül az egyik Derena papnıje, míg az idısebbik a Drágakımágusok magas rangú beavatottja – és sokak nagy elégedetlenségére – egy ember felesége; Brondar legidısebb gyermeke, Drulgar a Vágtatók három nagymesterének egyike. Vélhetıen ı fogja követni atyját a Sziklatrónon. Más törp kolóniákkal ellentétben nincsenek klánok, ami miatt a klánháborúk eleve ki vannak zárva. Ám még így is rengeteg gondjuk van Drabbasar kölykeivel és a határok védelmével. A határok védelmére alakult meg a Vágtatók rendje, aminek tagjai a farkasok egy mágiával kitenyésztett fajának lovasai. A rend tagjainak feladata a határok védelmén túl, hogy az ország területére belépı békés vendégeket védelmezzék és kísérjék. Mindkét feladatukban segítségükre van a Dumarin fiai rend beavatottjai; ezek a férfiak és nık valójában Dumarin egyházának paplovagjai. Az ország a Szövetség többi tagállamával ellentétben nem csatlakozott a Szabadtengeri Hajósok Testvériségéhez. Ez vélhetıen azért van, mert nincs semmiféle érdekeltségük a hatalmas vizeken, ám mivel az Észak-Zaweroni Szabadállamok Szövetségének tagjai, a Szabadtengeri Hajósok mindenféle segítséget megadnak Törp-ércnek. Törp-érc harcosai messze földön híresek, ám mivel a törpök alacsonyabbak az embereknél, ezért a Szabad Légióknál kialakult egy hadtest, amelyet csakis törpök alkotnak. Habár sokan úgy érezhetnek, hogy a törpök alávetett helyzetben vannak a Szövetségen belül, ám ez koránt sincs így: ugyanolyan jogaik vannak, mint a többi tagállamnak. Sıt egyfajta távoli tisztelettartással közelednek feléjük. A Bazaltköpenyesek egy rendházat tart fenn Törp-érc északi részén, közel Fagyfölde határához, Viharszilánk városától három mérföldre. Az országban egy nagyobb hegyi elf kolónia található. Nagyjából százezer fıt számlál ez a közösség, aminek vezetıje Ralethiel fıpapja, Sephyra Sephret. A háromszáz éves nı már jó ideje vezeti népét, és jó barátja a törpök idıs királyának. Egy nagy bánata, hogy fia, Telladan visszautasította a kérését: nem volt hajlandó anyja útját járni. Amint lehetett elmenekült az országból, és csak ötven év múltán tért vissza a kontinensre, ám sem ekkor, sem késıbb nem látogatta meg édesanyját. Az, hogy mi történt vele a távol töltött öt évtized alatt, senki sem tudja.

Oliv Fıváros: Oliv (Fergan Oliv) Tartományok: Kormányzat: magiokrácia (Északi Tizek) Lakosság: vegyes (fıként emberek) és igen változó Vallás: Assus hite, de a panteon minden istenének van felszentelt temploma a fıvárosban és a városokban Import: ércek, fémek, nemesfémek, drágakövek, élelmiszer Export: könyvek, tudományos vívmányok, papír, üveg, bor Árak: magasak, de a minıség is jó Közbiztonság: jó, habár még mindig vannak varázshasználók, akik azt hiszik, hogy a törvények felett állnak Szervezetek: Egyházak: Assus egyháza Lovagrendek: Ezüstszem lovagrend Varázslórendek: Olivi Ezüsttorony, de számtalan kisebb varázslórend is található szerte az országban


Oliv egyike volt Rastak régen volt tartományainak. Már az el-Hamir dinasztia idejében is igen fejlett terület volt; fıleg mágikus és tudományos képzések folytak itt. A szabadságharc idején elpusztult az Ezüsttorony, de a harcok befejezte után egy évtizeddel újból fennen hirdette a tudományok és a mágia nagyságát. Fél évszázaddal késıbb, a Nesserith szerinti 55586. esztendıben a kibıvült iskola új nevet kapott: Korani Egyetem. Mára már nem csak a magas tudományokat, hanem szinte minden tudományt – pl.: stratégia, herbalizmus, gyógyítás - oktatnak, csak legyen elég pénze vagy támogatója a tanulni vágyónak. Itt található Sambarrass egyik leghíresebb hadászati képzése; a legtöbb helyen igen nagy megbecsülésnek örvendenek azok a személyek, akik itt végezték a tanulmányaikat. Habár Oliv egész területén tiltottak a Varázslótanács engedélye nélküli varázslópárbajok, mégis még mindig igen sok van; ez a „sport” fıleg az ifjú varázshasználók körében dívik. Az ország vezetése az Északi Tizek kezében van; a társaság tagjai az Észak-Zaweroni Szabadállamok Szövetségének leghatalmasabb varázslói. Minden évben összeül a Varázslótanács, amit az Ezüsthegységben található hatalmas kastélyban tartanak, ami az onLenar család birtokában van. A tanács tagja Assus pápája és két érseke, a Szövet nyolc legnagyobb varázslórend vezetıje, valamint a Keleti Tizek. Hihetetlen, de a Keleti Tizek kilétérıl senki sem tud semmit, mivel nem az eredeti alakjukban szoktak megjelenni, illetve mindegyikük a ragadványnevét használja. Egyetlen egy tagjukat ismerik az emberek: Elrannor on-Lenar, a Félszemı. N. sz. 68317-ben Dohenben született, majd évtizedeket töltött a Herk-királyság területén, és csak fél évtizede tért vissza. A bal szeme miatt kapta a nevét, ami teljesen sötét színő, s egyedül a kül- és túlvilági lényeket képes látni vele, ám a másik szeme olyan normális, mint bárki másé. Mi sem bizonyítja jobban a Bazaltköpenyesek egyre nagyobb térnyerését, minthogy már Olivban is van egy rendházuk, és három erıdítmény is az ı kezükben van. Az Ezüstszem lovagrend központja az ország keleti részében az Ezüsthegységben található. Feladatuk a veszélyes varázshasználók felkutatása és elfogása, ám ha ez nem lehetséges, akkor engedélyezett számukra a gyilkolás is. Másrészt az ı feladatuk az inkvizítorok és a vizitorok védelme és kísérete. Ebben a munkájukban segítségükre van az Ezüst Farkas klán. Oliv nem rendelkezik jó, vagy legalább megfelelı minıségő termıföldekkel, ezért élelmiszer-behozatalra szorul. Fıként Arkyból vásárol szállítmányokat. Habár nincsenek jó termıföldjeik, ám hegyeiben terem a híres Olivi Kékfürtös. Ennek a bornak a palackonkénti ára elérheti akár a száz aranyat is, a leggyengébb nedőnek is legalább húsz arany körüli az értéke.

Kynar Fıváros: Dri’Kegg Tartományok: Kormányzat: királyság Lakosság: ork (57%), ember (21%), elf (3%), törpe (14%) Vallás: Samargaani panteon, de fıként Tessus hite dívik Import: gabona, ércek, fegyverek, páncélok, kézmőves termékek, posztók, textíliák Export: harci kocsik, csatamének Árak: igen magasak, mivel szinte mindenbıl behozatalra szorulnak Közbiztonság: a határon rossz az állandó támadások miatt, ám a szigorú törvények és az erıs hazafiasság szelleme miatt mégis elég jónak mondható az ország egész területén Szervezetek: Egyházak: Lángpallosok


Harcosiskolák: Vastalpúak, Kısziklák, Villámménesek Lovagrendek: Ezüstszem, Kék kaftánosok, Bazaltköpenyesek Paplovagrend: Ezüstszárnyúak, Tessus Pallosai Tolvajklánok: Csuklyások Kynar nem volt Rastak tartománya, legalábbis nem úgy ahogy Dohen és a többi lázadó tartomány. Kynar örökös tartományi létbe süllyedt, azaz nem volt saját vezetıje és egyedi törvényei, teljes mértékben Rastakhoz tartozott. Ezért van, hogy hivatalosan az ÉszakZaweroni Szabadállamok Szövetsége hozta létre. A Nesserith szerinti 55537. esztendıben létrejött a Kynar királyság. A szabadságharc során híressé és népszerővé váló ork hadvezér, Vicsorgó Amnarogh lett az uralkodó, akit elfogadtak az akkori államok vezetıi, és a Legfelsı Tanács is. N.sz. 55539-ben felvételt nyert a felszabadult államokból létrejött szövetségbe. Az jelenlegi vezetıje Ghann Ghwanagg, aki egyenes ági leszármazottja Vicsorgó Amnarogh-nak. A középkorú orknak több gyermeke is van, akik akár királlyá is válhatnak, ám mivel az uralkodó megválasztásában a Tizenkét İr kezében van, ezért Ghwanagg csak kis részben tud hatással lenni a következı király kiválasztásában (ı egy személyben király és az İrök egyike). A Tizenkét İr egy igen különleges csoport, akik ismertek az egész birodalomban, sıt egész Észak-Zaweron területén. Tagjaik létszáma állandó, amennyiben valamelyikük meghalna vagy kegyvesztetté válna, a többiek választanak új tagot helyette. Mindegyikük nagy seregeknek parancsol, igazi hadvezérek, akik nem csak népszerőek és tapasztaltak, hanem tehetséges stratégák és képzett harcosok. Az ország lakosságának több mint fele ork. Többségük a szabadságharc idején felszabadított orkok leszármazottai, és csak az ork népesség 7-8%-a betelepült ork. Nincsenek ork törzsek, csak hadvezérek (a Tizenkét İr), akik mögé állva harcolnak egységesen a támadó Herk-királyság és Rastak erıi ellen. Az ország határain belül épült ki Zaweron – és talán Sambarrass – legjobb védmőrendszere. A határ mentén végig erıdök találhatók, amikben állandó készültségben lévı, folyamatosan gyakorlatozó csapatok állomásoznak; ezen csapatok többsége a Szövetséges Légiókhoz tartozik, és csak kisebb részük a Szabad Légióhoz. Az ország másik erıssége, hogy a számos harcosiskola és lovagrend erıdítményei a határok mentén épültek ki. Így hát nem véletlen, hogy állandó támadások sorra felmorzsolódnak még a határon. Egyes elméletek szerint az Ezüstlovag egyezséget kötött az orkokkal: ha elfogadják istenüknek Tessust, megkapják a régóta várt szabadságukat, sıt sokkal többet kapnak! Új képességeket kapnak, amik kiemelik ıket az egyszerő orkok közül. Ha ez igaz, akkor az is kiderül, hogy honnan kapta az ország a nevét: ó-nesserithi nyelven a kyen naer jelentése új út.

Zakar Unió Fıváros: Gien al Loahe Tartományok: Kormányzat: teokrácia Lakosság: ember (61%), ork (17%), elf (8%), törpe (9%) Vallás: Loahe, de a Samargaani panteon hívei is gyakorolhatják hitüket. Import: fémek, ércek Export: textíliák, Árak: átlagnál magasabbak, amit fıként a gyakori hadiadók okoznak


Közbiztonság: a határok közelében rossz az állandó betörések miatt, de a belsı területeken igen jó Szervezetek: Egyházak: Sólyomfiak, Lángpallosok Harcosiskolák: Bazaltköpenyesek, Kısziklák, Turbánosok Lovagrendek: Kék karúak, Sólyomszívőek, Acélménesek Paplovagrend: Loahe növendékei, Ezüstszárnyúak, Tessus Pallosai Varázslórendek: Drágakımágusok A Zakar Unió az emberi faj egy különleges népének a zakaroknak a birodalma. A zakarok a Nesserith Birodalom utolsó idıszakában jelentek meg. Akkoriban számos sík- és térkaput nyitottak a kétségbeesett mágus-királyok, az egyik ilyen egy olyan világba nyílt, ami pusztulás közelében járt. Néhány százan az ottaniak közül olyan szerencsések voltak, hogy átléphettek Sambarrass-ra. Természetesen próbáltak elvegyülni az új világban és a számukra idegen népek között. Évtizedekkel késıbb egy új nép jelent meg, akik olyanok voltak, mint manapság a félelfek: két különbözı nép vonásait egyszerre hordozzák magukban. Habár megszólalásig hasonlítanak az egyszerő emberekhez, de egy jó megfigyelı azonnal meglátja a különbséget: szemük színe furcsán alabástrom színő, sebeik gyorsabban gyógyulnak, ám könnyen elvesztik a fejüket, és csak igen kevesükön mutatkozik meg a kor.Azt nem tudni, hogy mi történt velük miután elvegyültek a Nesserith Birodalomban. Annyi bizonyos, hogy XXIII. Mynar király kijelölt számukra egy területet valahol Észak-Zaweronon, ami az övék lett. Ezután már semmit sem tudni róluk. A következı feljegyzés már úgy ír róluk, mint a rastaki nép alávetettjeirıl. Így hát nem véletlen, hogy a lázadók mellé álltak. Az eltelt évszázadok alatt számtalanszor kellett elviselniük Rastak támadásait, de mindezidáig sikerrel mutatták meg, hogy helyük van az országok között. Az országban állomásozik a Szabad Légió legtöbb egysége. Erre szükség is van, mivel Rastak urai szemében hatalmas szálka az Unió. Hiszen nem csak egy új vallás, hanem egy idegen nép. Ez a két dolog hatalmas ellenszenvet ébreszt a köztudottan fajgyőlölı népben. A zakar nép igen harcias, az életük szinte minden területén fontos szerepe van a harcnak. Minden iskolában – legyen az tudományos vagy harci beállítottságú – tanítják a harcot. A lovag- és paplovagrendek, illetve a harcosiskolák igen befolyásos pozícióban vannak. Mindegyikük több uradalommal és erıddel is rendelkezik. Az országnak három ura is van: a Pápa, a Hadúr és a Lovagok Nagymestere. A Pápa feladata az ország és a vallási élet irányítása. A Hadúr foglalkozik az ország katonai ügyeivel, az ı alárendeltje az öszszes katona, és ı irányítja az országban állomásozó külföldi seregeket. A Lovagok Nagymestere foglalkozik az ország belsı rendjének a megırzésével és a lovagrendek felett teljhatalma van. A Pápa már tizenhetedik éve XII. (Vérkarmú) Mezar. A Pápa kinevezése addig tart míg meg nem hal. A megválasztása az Elsı Tanács kezében van, amit Loahe magas rangú papjaiból áll. A pápai címre a Hadúr és a Lovagok Nagymestere is jelölhet egy-egy embert; az Elsı Tanács maximum tizenhárom személyt nevezhet, majd a kijelölt ítélık megvizsgálják a jelölteket és azok elıéletét, hogy így öt emberre csökkenjen a jelöltek száma. A korábbi pápa is kijelölhet egy személyt, ám ez sosem jelenti azt, hogy utána ıt kellene megválasztani. A Pápa kinevezése addig tart, míg meg nem hal. A Pápa hoz törvényeket, irányítja az egyházat, és minden másban is ı dönt, ami nem tartozik a másik két vezetı szerepkörébe. Mint látható, igen fárasztó és kizsigerelı a munkája, épp ezért csak igen kevés esetben érik meg az aggastyán kort. A másik nagy halálozási ok az erıszakos halál. A Pápák mindig is kedvelt célpontjai voltak a külhoni támadásoknak. A Hadúr kiválasztása igen körülményes; ennek oka, hogy a Hadúr szerepe igen fontos az egész Észak-Zaweroni Szabadállamok Szövetségére nézve. Elıször is a Pápa, az ország


harcos iskoláinak nagymesterei, az Ezüstfarkasok klán és a Lovagok Nagymestere jelöl három-három személyt. Ezután a jelöltek közül kiválaszt kilenc embert a Legfelsı Tanács, majd a megmaradt jelöltek közül a Stratégák Tanácsa, Tessus és Loahe legfıbb földi helytartója együttesen kiválasztja azt az egy embert, akibıl lesz a Hadúr. Habár ez igen hosszú folyamatnak tőnik, de a jelöltek már akkor megvannak, miután megválasztják az új Hadurat – habár ezek a jövendıbeli jelöltek még sokszor változhatnak. Ám legalább így gyorsabb a döntési folyamat. A Hadúr irányítja az ország összes katonaierejét bármiféle harcban. A Lovagok Nagymestere cím igen tiszteletre méltó rang. Az ország lovagrendjei, a Pápa és a Hadúr közösen döntenek arról, hogy kit kérnek fel a megtisztelı feladatra. Teljhatalma van az összes lovagrend felett, ı felel a Pápa és a Hadúr védelméért, valamint minden város közbiztonságáért is. Bármikor ítélkezhet az elfogott bőnözık felett. Az országban több faj is képviselteti magát. Legnagyobb arányban természetesen a zakar nép leszármazottai találhatók az országban, ám találhatók még dohenek és heffák is. A heffák otthona Tares, és fıként a Heffa-hercegségekben találkozhatunk e néppel. A heffák hosszú idık óta ellenségei Rastaknak. Ennek oka, hogy ugyanazt az istent tisztelik, ám a dogmáit két különbözı módon értelmezik. Az országban található heffa családok többsége épp azért él itt, hogy megakadályozhassák a szerintük áruló Rastak elırenyomulását, és hogy elvessék az igaz hit magvait a hitetlenek és az eltévelyedettek között, ám ezt nem erıszakos eszközökkel teszik. Az ork és törp népesség nagyja az országban állomásozó szabad légiókból származik. Az ország hivatalos vallása Loahe hite, ám a Samargaani pateon hívei is szabadon gyakorolhatják hitüket, habár csak egyedül Tessus egyházának engedélyezett templomok, kolostorok és rendházak építése. Sokáig nem akarták engedélyezni az ország vezetıi, hogy a Samargaani panteon is megjelenhessen az országban, ám mivel másképp kizárták volna ıket az Észak-Zaweroni Szabadállamok Szövetségébıl, ezért engedélyezték, habár csak Tessus kultusza található meg az országban teljes mértékben, a többi istenség egyházai csak papokat küldhetnek az országba, és a panteon papjainak közösek a templomaik. Tessus papjai, a Lángpallosok megtalálhatók az országban, sıt több templomuk és rendházuk is van, ám nincs akkora hatalmuk, mint Dohenben. Loahe, a Sólyomúr egyháza igen nagy hatalommal rendelkezik. A papok és szerzetesek megtalálhatók mindenhol: a legtöbb faluban és minden városban van legalább egy pap. Az élet minden területén megtalálhatók a Loahe-papok: a hétköznapi élettıl kezdve a bürokráciáig mindenhol. Loahe egyházán kívül van egy másik szervezete Loahe híveinek, a Sólyomfiak. Ennek a szervezetnek fıként harcias tagjai vannak; mindegyikük Loahe kegyeltje, ám az egyházával ellentéten itt fıként paplovagok vannak, akik arra tették fel az éltüket, hogy harcoljanak Rastak ellen, és hogy leszámoljanak Loahe ellenségeivel. Habár elvileg a Lángpallosok és a Sólyomfiak között béke van, ám számtalan atrocitás történt már. A Lángpallosok úgy gondolják, hogy a Sólyomfiak belekontárkodnak a munkájukba, míg a másik fél nézıpontja az, hogy a Tessus-papok nagy mértékben hátráltatják a Zakar Unió céljait, hogy végre béke legyen a területükön, és ne kelljen többet a létükért harcolniuk. A Bazaltköpenyesek ebben az országban is jelen vannak; van egy kiképzıközpontjuk és három rendházuk is, illetve a De’wryen nevő erıd az ı kezükben van. A Kısziklák a legısibb szervezet. Már lassan harmadik évezrede létezik, és harcol az Unió és a Szövetség létéért. Az iskolának minden város környékén van egy-egy rendháza, illetve hét kiképzıközpontja is van. A Kısziklák fıként a gyalogos harcban jeleskednek. Híresek a zakar falanxról, melynek legavatottabb alkalmazói és mesterei is. A kardon és dárdán kívül a buzogányokat is igen gyakran használják.


A Turbánosok harcos iskola sokáig megvetett szervezet volt, ám a 13. észak-zaweroni háború után megváltozott ez: bebizonyították, hogy értékes tagjai a Szövetség seregének. A Turbánosok közé csak azok kerülhetnek, akik Dzsahgal hitét követik. Csak szablyát és handzsárt használnák, ez fontos része esküjüknek, amit beavatásukkor tesznek. Egyes legendák szerint olyan képességeik is vannak, amelyek az egyszerı harcosok fölé emelik ıket. A Kék karúak lovagrend arról híresek, hogy alkarvédıiken valamiféle különleges anyag és szimbólum van, a lovagok néha különleges dolgokat produkálnak. Egyesek hihetetlen sebességre tesznek szert, képessé válnak a fémek felforrósítására, netán a fémek mozgatására. A rend nagymestere Illien Minion, aki állítólag használója a misztikus mágiának is. A Sólyomszívőek rend arra tette fel az életét, hogy megvédelmezze a Sólyomúr híveit, kolostorait és templomait. A rend minden tagja Loahe feltétlen híve, és többen közülük kegyeltjei is. Amint egyre magasabb rangra érnek, többen is a szakrális mágia használójává válnak. A rend épületei általában Loahe valamely kolostora vagy temploma mellé épülnek. Az Acélménesek lovagrend az Unió és a Szövetség leghíresebb nehézlovasainak szervezete. A rend adja és képzi a Szövetség nehézlovasainak tisztjeit, illetve egy egész hadtestet alkotnak az Acélménesek – habár ezt a hadtestet csak a legvégsı esetben szokták bevetni. A lovagok kiképzése során szinte csak a nehézlovas harcmodorra és a kopjatörésre koncentrálnak. A rendbe bekerülni igen nehéz, mivel a tagdíj igen magas, és ezért szinte csak azok képesek megfizetni, akik nemesi származásúak, vagy gazdag támogatókkal rendelkeznek. Azt azonban meg kell jegyezni, hogy már több esetben is eltekintettek a jelölttıl kért tagdíjtól abban az esetben, ha a jelöltnek már nagy hírneve volt, vagy ha a rend nagymestere - vagy esetleg a Lovagok Nagymestere – engedélyezi ezt. A Loahe növendékei rend hasonló a Sólyomszívőekhez azzal a különbséggel, hogy ez egy paplovagrend, amely épp ezért nem a Lovagok Nagymestere, hanem a Pápa kezében van. Jelképük a kiterjesztett szárnyú sólyom, amit általában ezüst vagy arany fény övez. Rendházaik a városokban és az erıdítményekben vagy a közelükben is megtalálható. Központjuk az ország fıvárosában Gien al Loahe városában, azaz Loahe Fényében található meg. Az országban mind az Ezüstszárnyúak, mind a Tessus Pallosai rend megtalálható, ám igen csak hátrányos pozícióban, mivel az Ezüstszárnyúaknak a Lovagok Nagymesterének, a Tessus Pallosainak pedig a Hadúrnak kell engedelmeskedniük. Habár ez rengeteg vitát eredményezett már a Szövetségen és Tessus egyházán belül is, ám eddig nem tettek semmit, hiszen a Zakar Unió fontos bástyája a Szövetségnek. Fıleg ezekben a vészterhes idıkben, amikor a széthúzás fenyegeti a Szövetség létét. A Drágakımágusok megtalálhatók az Unióban is, habár egyetlen központjuk az ország fıvárosában és csak nagyjából öthattucatnyi beavatottjuk van. Az országban van egy másik varázslórend is a pletykák szerint, amely feladata a Pápa védelme, valamint döntéseinek segítése. ık jelentik Loahe mágikus támogatóit. Habár a csoport titokban mőködik, már számtalanszor bizonyították a Pápa számára, hogy fontosak. Az országban kötelezı sorkatonaság van, ami a férfiak és a nık számára is kötelezı. Elıbbiek számára nyolc, utóbbiak számára öt év a kötelezı letöltési idıszak. A kötelezı évek során ugyanúgy kaphatnak rangot, mint a Szövetség katonaságában bárhol, és bárki dönthet úgy, hogy továbbra is a katonaság keblén marad. Természetesen a Hadúr kezében van a teljes hadsereg.

Arky Fıváros: Arsh


Tartományok: Archor, Brenn, Cerdon, Gwimar, Gronar, Trugen Kormányzat: szakértıi kormány Lakosság: ember (70%), elf (8), törpe (3%), ork (16%) Vallás: Chantessa Import: fémek, ércek, fegyverek Export: gabona, gyümölcs, hús, főszerek Árak: átlagnál alacsonyabb, a fegyverek, páncélok igen drágák Közbiztonság: rossz. A falvakat hetente támadják a kóborló, földönfutóvá lett parasztokból álló haramiacsapatok. A helyzetet csak tovább rontják a bebetörı herk csapatok Szervezetek: nincsenek nagy rendek, a famíliák maguk gondoskodnak az embereik kiképzésérıl Arky volt Rastak leginkább kizsigerelt tartománya; több évszázadon át csak mezıgazdasággal foglalkozhattak lakói. Szó mi szó, a terület tényleg kitőnı volt – és máig az – erre, ám emiatt egyes területeken, mint például a céhek, igen elmaradottak. Miután sikerült kivívnia a függetlenségét, csak hosszú évek múltán sikerült rendeznie az állami ügyeket, amiben nagy segítségére volt az akkor már létezı Észak-Zaweroni Szabadállamok Szövetsége. Kevesebb, mint húsz év alatt a királyi hatalom teljesen összeomlott, de valami isteni csoda folytán nem süllyedt polgárháborúba az ország, csak egy-két lázadást kellett leverni, amit a hat leghatalmasabb kereskedıfamília meg is tett. A hat família magához is ragadta a hatalmat, és azt azóta is ırzik. Az ország ügyeivel egy szakértıi kormány foglalkozik, melyben fıként gazdaságtudományi végzettségő személyek vannak; mindegyikük a végzettségét a Korani Egyetemen szerezte. A kormány tagjait a famíliák döntik el szavazás útján. Évente a családfık – vagy azok követei – egy tanácskozáson, a Családok Tanácsán vesznek részt; itt mindenki egy szavazattal bír, kivéve a de Archor famíliát, aminek a szavazata kettıt ér. Csak kevesen gondolnák, de Arkyban is jelen vannak az intrikák, sıt talán jelentısebben is, mint bármely más szövetségbeli országban. A hat család egymás ellen harcol, ám igen ritkák a jól látható csaták, inkább az orgyilkosságok és az információlopás a gyakori, na meg a mások befeketítése. Arky megmaradt a mezıgazdaság mellett, ám továbbfejlesztették a módszereiket. Ennek hála itt terem Zaweron – sıt egyesek szerint Sambarrass – legjobb minıségő gabonája. Úgy két évszázaddal korábban a de Archor família megpróbálkozott néhány főszernövény kitenyésztésével, ami igen jól sikerült. Az ı nevükhöz főzıdik a Vörös Arky, ami az egyik leghíresebb főszernövény: nem igényel nagy gondoskodást, de igen sokat terem. Az ára változó, ám termelni egyedül a de Archor család tudja, mivel valamiféle különleges kezelést használnak a földjeiken. Talán Arky az a terület, amelyik a legjobban megérzi – és megsínyli – a Herk-királyság közelségét: állandó határvillongások és betörések. Éppen ezért itt állomásozik a Szövetség légióinak egy igen komoly erıt képviselı egysége; pontosabban egy könnyőlovas, egy nehézgyalogos és egy nehézlovas hadtest. Csakis ezeknek az egységeknek köszönhetı, hogy Arky még szabad állam. Talán pont ezért közelednek a famíliák egyre jobban Rastak felé, hiszen mindenki tisztában van azzal, hogy a Szövetség egyedül nem lesz képes legyızni a Herk-királyságot. Egy komolyabb erıre van szükség! Talán, ha Fagyfölde is csatlakozik a Szövetséghez, azzal nyernének egy komolyabb katonai erıt – nem is beszélve a titokzatos jégmágiáról -, ám valamiért Arky urai nem igazán hisznek ebben. Egyre több baljóslatú jelentés érkezik az ország nagyvárosaiból: állítólag több rastaki csoport is érkezett a famíliákhoz, melyek megkezdték a tárgyalásokat. A céljaik feltehetıen egy szövetség a két nép között, hogy karöltve legyızhessék a Herk-királyság jelentette veszélyt. Ha ez igaz, akkor sok furcsa jelenség okára választ kapna a Szövetség: a Szövetség kémhálózatának számos


informátora rejtélyes módon eltőnt, illetve az Ezüst Sólyom klán híradásai miszerint ısi ellenségeik, a Dalnokok megjelentek Arkyban. Az ország hat legnagyobb famíliája: de Archor, de Brenn, de Cerdon, de Gwimar, de Gronar, de Trugen. Mindegyikük történelme hosszú évszázadokra nyúlik vissza, a de Archor és a de Trugen família már Ó-Rastak idején létezett és a birodalom fırendjei közé tartozott. A többi négy família közül kettı – a de Brenn és a de Gronar – szintén létezett a szabadságharc elıtt is, ám ekkor még nem képviseltek nagy hatalmat; a másik két família csak a szabadságharc után jött létre. A de Cerdon család úgy jött létre, hogy az ar Cerdon magába olvasztotta az ar Necril család, míg a de Gwimar família betelepült heffa és tobor családok összefogásából jött létre. Minden família az ország egy-egy tartományát birtokolja. Saját hadsereggel rendelkeznek, melyekrıl ık maguk gondoskodnak, sıt a kiválasztásuk és a kiképzésük is az ı feladatuk. Az országban vannak varázslók, ám mindegyikük valamely família szolgálatában áll. Minden famíliának saját kereskedıháza van, amelyek a Zaweroni Kereskedıszövetség nevő csoportban tömörülnek. de Archor – Sólyom kereskedıház de Brenn - Mesterszövetség kereskedıház de Cerdon – Pajzs kereskedıház de Gwimar – Medve kereskedıház de Gronar – Vérzı sas kereskedıház de Trugen – Smaragd kereskedıház A de Archor família már Ó-Rastak idején is a nagyon befolyásos családok közé tartozott. Egyes pletykák szerint legelıször nem kívántak a lázadók mellé állni – talán féltve a megszerzett hatalmukat -, ám amikor errıl tudomást szerzett az Ezüstlovag, biztosította ıket, hogy mindent meg fog tenni azért, hogy megtarthassák a hatalmukat. A família jelenlegi vezetıje Ariann de Archor. Igen titokzatos, a múltjának elsı két évtizede homályba vész; annyi bizonyos, hogy a korábbi családfı ajánlotta utódjául. S mióta megszerezte a hatalmas híres arról, hogy bármibe is kezd bele, mindig sikert arat. A de Brenn família egy évszázaddal korábban még egy volt a gyenge famíliák közül, igen közel a kihaláshoz – vagy a rangjuk elvesztéséhez -, végül vezetıjüknek egy dohen-arky félvért választottak. Lis’cier de Brenn kemény és veszélyes munkába kezdett, aminek eredményeként leszámoltak az ellenségeikkel és megerısítették a pozíciójukat a famíliák között. Életének hetvenhetedik évében elhagyta a családját; állítólag látták Rastakban és DélZaweron országaiban, sıt egyes pletykák szerint visszatért a famíliájához és a család ısi kúriájából a háttérben továbbra is irányítja a család ügyeit. Egyes híresztelések szerint egy úgy nevezett szövetség kötetett a Négyek Akarata néven a de Brenn, a de Cerdon, a de Gwimar és a de Gronar família között. Hogy mi lehet a céljuk még homályba vész, annyi bizonyos, hogy a mind a négyen korábban hevesen érveltek azért, hogy a Szövetség egyesített erıivel támadjanak Rastakra.

1.1.1.2. Észal-Zaweroni Szabadállamok Szövetsége  

Zaweron legnagyobb államszövetségének, az Észak-Zaweroni Szabadállamok Szövetségének a leírása

1.1.1.2. Észal-Zaweroni Szabadállamok Szövetsége  

Zaweron legnagyobb államszövetségének, az Észak-Zaweroni Szabadállamok Szövetségének a leírása

Advertisement