'Campus' dossier

Page 1

S U P M CA A L E U C ES , O T O L I P E T R A E D , A T I U T A R G L A R O P M TE N I S Y S O T I D É R C S O I R A T I S R E V I N U

ÍNDEX p. 03 p. 05

rid cció Introdu cial Caja Mad o S a r b —O tació Presen des city — Latitu /Polypli igence ll te In ve ham Collecti aso i Cecilia T r a K l e — Yo

p. 07

vistes / / entre p. 08 lafur tro & Ó

as Libia C ulià Adrià J Lucas Renata iller Peter P

p. 09

n

Ólafsso

p. 10 p. 11

s/ encion p. 13

/ interv

i Clarem

Claudia lista Evange Diogo erreiro Jordi F ueroa uin Fig q a o J José surt Lola La lli o Marte Federic s & No E Momu ackard Quim P u a Parre Ariadn Renard Antoine alazar Maria S Silvo Daniel e Valverd Carlos io Zamud Mónica

p. 17 p. 21 p. 25 p. 29 p. 33 p. 37 p. 41 p. 45 p. 49 p. 53 p. 57 p. 61 p. 65

p. 69 p. 73 es iografi

B

Crèdits
IÓ C C U D INTRO s acs molte le e d t ides par rid dirig ” forma d s a u M p m ta ja cte “Ca bra Social Ca nista d’aques El proje o ’O g d u ta mp s” pro mes but “Ca om i progra tica, veritable e s c n n o io c c tua al, c t ar tís es ha n el qu munita Latitud ental e im arceloa la co ria. Per això, r B e p a drid tò gic ex a a ò , c M g o a v ja d n a e p co lC oducció projecte Espai Cultura ix discurs i pr n u m l’ o e c ix, un suggere n un lloc que ’exposició . e el títol d ix i a te p r s e onv un e ixi de na es c s actua com e serve iou é q m o a r n ss ctu i no a estru ria profe aió d’un seva trajectò M c c ja u a tr C s la cial La con inicien de bra So e l u ’O ta q n d s e ts ar tiste fonam nstan a o ia t c r g d s o tè r u p su ar ti e foc estra nal, a p g de un dels spon a una io s c a é n l, r a n ” re i inte al llar ampus ’estén t local C s “ n e . e una g id u r r q e d all em llibre – a l’ar t de treb quest s a to é u n c e ’a o r supor t d p llen all i ció i un s recu de treb ticipat a s o s l’educa anes i que e s ce par tm els pro e han lat cinc se ifusió d tes qu s d ti han tute r la a ls a e e r z e e u in p u q e q a ein stes els cció n inc ar ti una se tació d c n e té ls s n e o re d c rep rement om ció tejat lliu s” així c uesta publica n u p la p m a a “C ts h . Aq ticipan etmana els par d cada s n u cada m la qual t. entene ontingu c marcat, la m a e n h el seu ti acos e ens s u n q e e te qu el rep rmules Davant arxa fó tius: m n e c l posar es obje i innoque ca ls nostr e d ió creació c u la c e re s d n on co ure i dif promo r, a v ti n - Ince rojecció ves por t i p u stes jo s ti r e e ’a d d nt entr forma vació a plata ropame n p u ’a ir d r is - Ofe st espa eu aba s l a r - Posa nunitat horitzo la com i s te treball s s e ti ll r d a a s b ls é e e s tr roc ja un p teixen els seu nesta. te n la p cu ho us” “Camp tutor dis era ober ta i ant i el an eva fors ip m c ti la e r d a m p l, o l a c e u í n ig a t, aix nerant tal, o d’igual r ticipan s i altres, ge s a n p io a in d un i op de ca ina” a sibilitat “contam a generositat. s La sen o s s i intere ide mútu mació es, dirig obades tr i s n Latitud ebut i l io c ia r a u to it s nc cura aver co oficina nepa h om als ar tisrair a l’ á g C a a n m aria ixí c Vole ws i M ·lusió, pus”, a por t i il x Andre escola, “Cam u a s M u r e e s da p uesta nse el nes se ariat aq sible. s o p comiss i ar tistes/alum t ta rs uria es tes/tuto grama no ha o r p aquest

N Ó I C C U D O R T IN

uchas e las m did te r a rid ap s” form cial Caja Mad Campu o “ nista S o to g a r c ta b e de O ra pro s e El proy a d o a m a rd r , ve rog ncebid nes y p artística titudes ha co tal en io d c a a id tu n c a a en mu ,L a la co ara ello ógico experim adrid g toria. P M rigidas a a d c ja e a o v p C n co ural ecto pai Cult na discurso y de esta como un proy s E l e , re aú us” ición. lo sugie un lugar que “Camp o el titu e expos n d m e o io c te c , r a e ie p es el qu e conv omo un elona s e actúa c lo ó en Barc s sirva d o a que ión, y n r c s c tu e c u u d l, pro estr iona de una ectoria profes n a ió M c c tray Caja stru ian su Social La con l ic a ta in r n b e e O u ndam s de stas q fu ti te r n a ia ta g a r s r ti ate apoyo os con na estr nacional, a pa los foc de a u r de te n in e ti e uno de pus” respon x l se e loca e te m u n a q e C g “ jo r aba n este eme drid. so de tr e recogen e al ar te e o c y o r o p p s ue de a ocesos n y un nas y q ión de los pr r tisucació a d m e e s la a us de cinco quince a la dif go de los nta par tación de los e ie d a lo lar m a o r r m resen sí co na he p a u e – ” -r s o u É r to p . lib na sta e au Cam a sema ajo y d o en “ d b d a a de a c tr ip o e c d d r ti tela da uno han pa han tu que ca o. la id n n e tas que tas que los conte cción e u s s s ti r a te a n n u me cinco ntiene do libre ción co plantea a h tende publica s ipante ado, en que c c r ti a r a m p s s los s hemo rcha fórmula que no a os: m to v ti n re e je l tros ob Ante e esario poner s e u n e nec ución d ue es oconsec mos q la n e inn a n creació erque c la a ir s d o n n y difu mover var, pro ti ión n e c - In es royecc s jóven oyo y p p ta a s ti e r d a a de to lataform vación camien s una p e acer le d r e s c io e c pa - Ofr nce es su alca idad a r e n un - Po izony la com ajo hor r tistas b a a tr s lo e d bajos entre ceso sus tra n un pro te a . u te c n r dis onesto us” pla y el tuto o abier to y h “Camp te n a a m mod u for ar ticip ual, de como s rando de el p tal, don s de igual a ig r ticipante, así e e os, g n ne pa s y a otr ad. o y opinio idad de cada n u a a” sid sibil ntamin genero La sen ses “co os de mutua re te in entr atitución e y encu torial L a s r e u n c io a haber oficin situac ánepa er a la C c e a í d n a r ia us”, as os ag y Mar “Camp , Querem Max Andrews la o e y u u c esc or nos sin . o esta igida p s/alum le isariad ta s ib des, dir m ti s o r o c a p sido res y ido y conceb s ar tistas/tuto ma no habría ra a lo te prog como ión, es s u il e apoyo rid a ja Mad Cabrer cial Ca Guirao o é S s a o r J — Ob ador de Coordin

adrid brera irao Ca Social Caja M u G é s bra — Jo ador d’O Coordin

03


04


IÓ C A T N E PRES són todes ins mè ctics o u q , t? ar prà senyar mics, er ible en anvis acadè s d’ar t p s s o p le o c c És s e s c les quin r tísti a ir-se a ctius?, ucció a u d d fe o e o r tr p n s mé n d’i i a la , haurie ue respongu q teòrics l e n mod crear u rània? ’ar t tem po scola d e m s a a te n c n ( u o c com ingüe i lanteja ris i bil a p ió it s x s r e e e fl ” us niv la re n e “Camp nse crèdits u t ” a s se t enfoc això, “Campu te pilo ratuïta, s de poral, g s) , un projec iències. Per a session ar e lè e tr g p a n x u a e / q tellà a de public ees i nvi d’id tens program ies i aquesta a c r te ps per in l’in ènc inat un i un tem qual confer b c s m o e ll o u c n d ha rir u n el als, setman u ha estat ofe ica. Un lloc e ít treball ic sinó ti r c c m je è ió b d l. L’o t aca reflex a n n e la fi i actim ió a ió c seny ntac ció en n e a e ip im n r c u ti e r n pa a l’exp o rebe la seva ants n r tir de a p . a ls par ticip a a ir son ’ls insp ies per l Caja que se o tutor p u r Cultura g i a e p d s E ts de tre vita ol, l’ de juli ssions e 9 s 2 e l tr e a rs amb l 4i it qu tes/tuto tro & Entre e lona, ha acoll s ti r a as inc ce pels c Líbia C ulià. de Bar sional: J irigides s Madrid d ià fe r o d ls r A a p tman tòria iller i n c P r je a te tr e e ball se qu ha da s, P ments nsolida Renata Luca a ja n te u n n la una co e , s i p fsson ullen ie c la c e n Ó r iè r t) r s gos , e e Ólafu expe períod l 28 d’a ant t a essos, s c l e o o r u li p q Els at dur rant a 9 de ju lloc du ocumental ( 2 e s’han utilitz r ts extingut u d q a supo ules positiv ixen en ixes ta te te r fase ex a e v m n o ual les all, es c en la q de treb s e n a rèn les setm s confe n e u d . s r va nitza positiu als es n orga les qu y es va n ca n e u u d J c e li 0 3 l púb ames r a g El 28 i s o r te p r lguns be de ïtes i o alitzar a o ’estudi n tu d ’a a r s d g o u s cies jecti rlar s e ca r quatr stes, amb l’ob u Marí va pa ta n e s sobre pre me ar ti er Teets tain : Bar to tinats a if ls s n a e n n d e J io s tiu rnac Moun dam; e The les inte mie, Ámster r p la b o m s e x e sobre erra ade Hirsch les Gu Rijksak r s a u la C la e .; o r b D.F Nik geles i , Mèxic SOMA Los An , ts r A l of nkfur t. Schoo ule, Fra h c ls e Städ

d — Latitu

N Ó I C A T PRESEN

s son método s o é u q ¿ , tico r ar te? s, prác enseña démico las de ar te a le c ib a s o s e ¿Es p cambio s escu n ar?, ¿qué e en la s s ducció o ir o v r c ti p u c d fe la o e tr a s in a á d m rían pon s, debe delo que res teórico o m n u ar ar te para cre temporánea? uela de n o c a na esc güe u in o il tístic b m s y a co io te r a n it la s p r nive acia la us” se cado h ara ditos u fo ré “Camp n c e in to pilo ita, s cias. P al, gratu ) , un proyecto s y experien e a tempor s e rama d lé g id g de o pro io ano/in s ll b y n s te m te s a ia in a c c (c un ren inter s confe n y el binado o r ió m a d x , g o e s c lu fl le re ana ” ha er un ampus ajo sem o ofrec a. id ic s ít r a c ello, “C iones de trab h n vo reflexió l objeti ses final. E ión y la cuatro c nseñan n e ta ió n a c e n a u c im li n r b e e u p ti ib p x r rec pa la e esta ntes no a par tir de su o para a p ip m c e s. ti ti r y un spira ue pa sonale en el q ías per e les in r r s a to e g u tu lu q Un po o sino de gru émica ja za acad n actividades ural Ca ai Cult ne p s ió a c E b a l a e ip tr c de julio, siones 29 de n e l s o c e o s y tr re l4 cua tas/tuto Entre e acogió co ar tis astro & elona, in c C c r a s ia B lo ib r e L o d l: p a id s Julià. ida sion Madr y Adrià teles dirig ectoria profe a r n le a il P m y an jo se Peter da tra s que h se Lucas, nsolida miento fa a a te una co fsson, Renata n n u la en syp Óla cogen , en riencia re ) e e to p Ólafur s s x o e o , g eríod esos de a p c 8 o r 2 te p s nte a e a s r Lo julio ante o du gar dur (29 de utilizad l xlu n ta a o n s h id e n se um or te e en sop iva doc s mesas que it n s o te p r x ie e nv ma , se co las mis trabajo la que e d s a an las sem nferendos co . s n o o r iv a it niz resenpos se orga ue se p vos q io n s la ju n e cati 30 de público as edu El 28 y r tas al rogram ar algunos ie p b e a d y dio aliz atuitas de estu bjetivo de an bre la cias gr casos o l o abló so e tr h a í n u r o c a c , M n MA , s o u r ta e ta bre SO l a ar tis ar tom o s s B : o s ts d e a le o e destin aciona nnifer T ountain Scho s intern am; Je M ls e e h d T tä ejemplo mie, Ámsterd la S sobre re a e r b d r o a e s k u a h Rijks Hirsc arles G D.F.; C ikolaus México s Ángeles y N , Lo of Ar ts r t. Frankfu chule,

des

— Latitu

es

05


06


HABITAN S/ E T C E T I ARQU MOB el es en Latitud id b r d m a a ió ja M laborac ral Ca ta i Cultu en col· a p r es trac s a ll E e a l’ u Treb s” per nt, ja q u e n s p a s re m s a p re C olt inte a un espai de te de “ concep t un repte m or lh a i ll a os treba i i d ha sup tu s pai d’e r d’un es mental. explota u at en c tr o n n d e u c ió m tac s s’han d’ar t co de esforço xposar l’obra i s ió e c tr a s o e re de c Els n s: no e ó s d é e c t v o a r o n nit d el p l’opor tu aspecte ostrar t m n a ó d in in aquest s , br acabat rojecte i objecte. objecte uest p q s ’a c d o r ció ep é pai de produc mit entr lí l e r plir l’es sua m ix u o ib n d e a des onsistia lable són un posta c per cic o r n re p e ó ix a e tr tr r v ser a r La nos taules de ca o lh a b un loc s tes i ixen en gular ls ar tis Aqueste te a . r r s e e v le p n u ta co all trian de treb ació, es forma per fície procés de cre cte. La seva va, com ti c le l· l o je e c r o r a o r p l captu rg del dividua s al lla nera in de note seu ús de ma . t el s grans la pre perme ups mé r g n e fase de ndre e s la tl, n a a bin fase fin ç d’ente ra que a la t sigui capa s é mane u ti n lguna visita ’a l L’objec d e l, e u ta s, dels , q umen treballs ts dels ar tiste pro ió doc ls c e ta n n n e e e s del ueix pensam Al final isatge s prod . s n io s com e i ‘voyeur’ dels pa ses en un gu ves ob esdevin s i de les se les form u ta s s le rror ent. de tote seus e pensam onjunt c e l d e I , s és, sso jecte projecte ue proce d t , s s e e u e lg q a d’id ctes a a prova Arquite r posar l’entorn de n e a p it t b o a il r p Per H odifica estudi tem com m era, un del, es n re o a b m o m s t a s s n e e u u foe q lg e id a ’a u s d eguin ació q nostre S z s it . s n le a le e g u or nes d dis i a a, una en estu arcelon atiu. -b re B c r O treball l secto pant M e lu n o v e n dese boració la col·la menta

l cones en e ha d tu ti a L , Madrid ión con laborac Cultural Caja de o c ta a n tr e r ue se Espai q Trabaja a r to e a s p e pu pus” pacio d resante , un es e “Cam te z d e in v y to u la p ce ya to m abajo, to un re dio y tr tu supues s e e acio d tar ental. un esp docum n explo n ió c ta trado e bn o e c n u n presen e ha omo s c s a r o b z r o e de os esfu no exponer la e creación y Nuestr : d o s ujar el ceso edo cto nov r el pro ad de desdib e a p tr s s a o este sino m r tunid la opo abado jeto ac n, brindando . ció e y objeto produc pacio d roceso p e tr ar el es upern n e e ll e it n e s lím consiste lable son una puesta ic sirven o c r o p re p a n m tr Nues mo tie e car tó is d s m n en l a te s a nvier s me tas y o s ta c ti s r E a e . s s s , ión trianara lo mesa e creac to. Su forma d abajo p tr o s e e d c ye roc anera ficie del pro idual o de m rar el p o tu g p r a la c iv a andes. par s a lo a ind más gr de nota so de maner s c to n lo b ju un con su u se en ermite reinándo b gular p m o de la p c la fase rativa, l, o er a b d n la n fi o c fase e ente e en la apaz d u c e q n a s a e e s m tivo nte lguna a e El obje ental, el visita d sta, que del ar ti l bajos, docum to a n n tr ie ió s c m cto, e en lo ensa senta l proye ’ del p produc r e u d e e l s y a o o n n ‘v cóm e ideas . Al fi vier ta e isaje d siones n a e o p s c b n o u e n ra s y sus s forma errores s mesa la s de sus a d to de to nsamiento. un conjun pe to es sos de proyec estras e c te o s r e p y s, nu quitecto a algunas de en esitan Ar b b e jo a u a r H b p a a tr r e e Para d n rno arro ra po os des r el ento m a iloto pa c ta p s ifi e io d d delo enta la o mo estu ste mo re cóm ue fom e b q o o n s d ió n s c idea . Siguie ganiza y aulas elona, una or tudios c r a tivo. MOB-B el sector crea llando n e ración colabo

—C

ham y ecilia T

raso Yoel Ka

so

el Kara

am i Yo

ia Th — Cecil

N A T I B A H / S O T C E ARQUIT MOB

07


& O R T S IBIA CA SON L & FS A O L R T Ó S R A LIBIA C SSON ÓLAFU F A L Ó R ÓLAFU

ball? a de tre n a tm e as la vostr tigació cus de d’inves fo e l s e fa s era la doQuin é na prim b èmfasi en u n e ar s trar-no cte am tervenció. Cre Concen un nou proje in a n la u r xiu i rear nvolupa ció, l’ar rimentació i c e ta s n e e d s r pe repre l’expe tació, la ll inicial per a cumen a b e de tr ió. viar en un marc de col·laborac de can ia r u a ra h fe , què atmos riència a expe tr s o ? v l’ mesa iona En la compro us i a ‘tradic c l ti ta s tí n r acti rime ció a ar tistes iant s expe l’educa é a r m a r r c e d lu de s a l’estu nt invo Hauria impor ta s) , per oferir ser ar tista s É t. n it b ca studia ltres àm e signifi amb l’e nals d’a ra mà del qu io s s fe (i pro prime encia de a de tr experiè setman a v . te ia d la avui l’èxit de esurarà m s e par ticiCom tes que ”? s s ti u r en p a m ls “Ca a de cessos ball en els pro ió activ c d a ió ip s c n re ar ti i comp Per la p ativitat re c e d l grau ducació pen i e ròpia e p a tr s vo joc. ríeu la cteritza a r a c fessors Com eren pro tacte s re a p n a? ls meus estava en co artístic petita e ue ra . Desq e s í n te ] ix a IA a ic IB , u fl [L Q i con Bilbao s a e t r àster m ’A m te ar un mes, rsitat d b e ra a g iv c n a ro U p amb i vaig eus de la ualitzat a, Itàlia b els s id y iv n m d a a in m t te en altres a Ale direc essoram es d’artistes i de studiar s e s a ig a n v u visit ent prés ’existia ntínues del departam da on s íem co t b r en els a a Holan re a p i d r t funda tudian [ÓLAFUR]Vaig forma , s t ia e d a n d ca ovimen a Islà i del m trucionals. ia d’Art e s m s m è s fe li d a a s ro e p tu l’Ac Concep er alt i la seva nien èdia en s tes del te a multim s n v ti a r a ió m c pels enta s que te s ti r ballat a e anys 70 ivell d’experim eren t i/o tr s ia n r l d o E s tu . s s s profe ensual avia e Fluxu taller m ajoria h mal. Els n r m u fo la n in i e en una idia tura rera sultava e es div eva car s tr re s a la e s a o m v lc acti ada se , la qua nger. C r/artista to tu a l’estra u o c d’un n a. ssor?, a càrre u profe tens te in l r ia e c s n ané rofesso experiè at que e un p d u a q r g a ts ualita agués n les q Qui t’h que só s e r e s que consid aspecte ls Quins e ? ts ir ts per de ten u de to habilita ts xhausti hauria n e i t le l· n e e exc ocador, eixem artista, r i prov n Un con o u t. d r n a e v e s ti per nyam un ac r l’ense sencials n instigador, ació pe v són es ajor foru ti r o m e m s la gran t és icar i n a n e n u u m m a ir y o n c t te sen compta a dir que «l’en per des v n o s ls s Pá Magnú stica». tí r ma a titudes amb La ta is v e — Entr

abajo? na de tr a m e s a vestiga e vuestr l foco d e de in e s s fa la e l n ra á e ime ¿Cu énfasis una pr cto con rvene nos en y r te a ro in tr p n la e y evo Conc archivo r un nu entasarrolla ción, el xperim e e ta d n la e ra s ra a re a p p l re ia ción p inic n, la entació rco de trabajo ión. docum a laborac m o c n u e r d a la ra re fe C biar en tmós ción. ría cam r una a e a b re e c d y é ¿qu ción iencia, a exper tr n ? s l’ e a u n v En icio etida co ca ‘trad mprom vos (y ti o s c tí y r l a ión enta acti educac experim crar a artistas te er más lu s studian o e v ía r l in e a Deb ecer rtante ta fr s o o ti p r ra a im a r ca se os), p te. Es it ifi n b n ia m ig d á s tu que el es e otros o de lo nales d ra man e im profesio r p ncia de bajo experie a de tra seman ía. d tu n e e d y ho xito irá el é se med o artim ó ¿C s que p ta s ti r a pro los mpus”? de los tiva de en “Ca ción ac rensión a p ip m c o ti c r a y Por la p e creatividad od d ra g l e ación cipan y . ia educ o p g o e r p ju n stra cesos e íais vue cterizar a r a c rofe¿Cómo eran p s re d a is p staba a? ueña m bao así que e q e artístic p Bil flictos. do era [LIBIA]Cuan Arte en , temas y con e d d a mas ersid áster en la Univ s progra terminé un m u e s d n s o sore cto c idualiza lia y cto dire ania, Ita ramiento indiv ta m e n le d o A c s en eso ié en visita s estud a un as os continuas rDespué onde se existí m el depa ía d ib y rec AFUR] ormé parte ad , d te ia n n d la n ia o L F d la H [Ó Is stu Arte en lismo cada e ales. e n n d o io c s ia o fe m a d e pro la Acad onceptu y otros edia en s artistas del C ntación fue artistas im lt u m de or lo perime tistas tamento los años 70 p l de ex e iv eran ar n l n s E e re . a o s d s u a x Flu studiaprofe fund había e idía vimiento informal. Los ía o r o m y l a e yd y la m se div ctura carrera ada semestre u estru tista, lo alto y s nían activa su C . / r ro tuto ar anje te tr n o x v a e e m l u e n e qu o en e un trabajad ual a cargo d . do y/o s intensa n ia e c m n r ie e r ?, ll e ta p x ae rofesor en un a en un se tu p b e a fu lt fe u e o s r u np oq que re gustad lidades que u e s ie b u a cu te h son las ¿Quién ras que e s id s n specto s co os los a abili¿Cuále r? d e to n e te d sh vo ería xhausti celente sor deb iento e tista, ex r im vador y a c ti c o n a n u o Un c or, un d ara ser a por p g ti s s le tivación un in encia o r s e m e s n n y o ra icar na g a es la que s comun tener u señanz n ra a e to s p la e « s u dade por sup lsson dijo que á ador, y provoc gnús P nza. Ma a ñ e s . » n la e stica rma artí mayor fo es Latitud ta con is v e tr n —E

08


LIÀ U J À I R AD

en anviar ia de c r u a h uè ncia, q experiè a v ? t l’ te a ion re profi En la l a treu a ‘tradic c ra ti e s n è tí e d r g a ac cia ció a tendèn mamut l’educa en un ha una i da veo h a h c e ru ti s àster Crec q conver . m i e a d c ti es octorats artís program i a després d ntalitucació d b e m l’ a e e r d ça um arca comen i de m nt instr imic. Va especialitzats stan se e ves ram e s s e s m le s r ra é e g m s p pro si lusiu . gada aquests s acadèmique és cars i exc e u q n n m Crec stitucio ada só r les in ndre da veg a C . zats pe s e roma e x d r a ia x r i u s ha ficacion ia, què periènc nal’? x e a v da En la te stica ‘tradicio mostra tència rtí a is s m ió e re c S a a . uc oletes l’heroic s t b de l’ed a o it t s o men res r a curio ofunda o que r p m Em cre s te n stitucio nvis. Em unes in dels ca per alg r l’existència al. ga dre igu a de blen ne ria de roman setman a v u te a h la man o xit de rarà l’è u s e m s it o Com e us”? lar d’èx de par mp a noim C “ g ò à ix n e em o h tendre que a u treball g u p itraris. ’en c que Hem d ent arb . s lm No cre à ta c a to el fr n qualats ontrari: etres i result arribi e c a i u d e a s g del forma ràm al ve arà pa alsevol ecte. T n u ir o q d d t n a s e lt , mé ps resu del tem eriències. ero un la línia No esp xp n e ’e t d n ? ome licitat artística sevol m t d’una multip ucació d e r a ia p p rò com a la teva p rs. ritzaries te c a r t en cu a Com c riamen à s s e c ent s ne rt, realm n procé a u l’ r m a o y n C ui ense rd? es pug i, estàs d’aco e u q c r e a r s c s ment e o «N n Bald nsenya h ’e o d J e r d a assa èto declar a cap m a proposta m sih i no», va h o n n o ’acord, Seria u transmetre p Estic d artista. ri tar n ti n r e e a i p m ix m fo nverte com en co o í d c ix o t a p e , a s s gie que de l’ rt. ue e etodolo tòries Crec q is m . h a e u s d n è le ing de ments funda enfoca ligació és pro m cions i ió s ie d’ob n c è re p p s m e na una co ure’ (u un ‘de s e r e ecesConsid o és n n r ? r o a s y s s ne ofe ensen bon pr n ar tista no é n moral) u e u o essari nb dir q és nec i que u e u Algú va ta q s ti c r Cre bon a fessor. ent un on pro els dos. b sàriam n u t d iamen ssor?, sicions cessàr u profe uperpo s te i l g e a h s profesue fo que hi adat q alitats que un r g a s u agué n les q Qui t’h que só s e r e id champ cons ? cel Du ir r quines n a te M e ue ria d or tat q cacs. sor hau és imp oviments d’es u g a ’h m No m alguns senyat n e s é m’hagu tudes mb Lati a ta is v — Entre

IÀ L U J À I ADR

r en la cambia ía r e b e ué d cia, ¿q xperien l’? e a n tu car pro En dicio ral a sa amut tica ‘tra e s n tí e r g a ia ión nc nm educac a tende nvertirla en u z hay un o c e cada ve y u s q r a c te ti s s á tí r Creo m a s rado , as de ación rogram s docto la educ p é u e n p d o s c e o o insa d nzó vech n siend us arca y . Come o tá m s ic e e m d n é or s acad mbié dos y icas y p os. mas ta ecializa m ra p é g s d e ro a p c s tos má es a clusiv que es titucion ros y ex s o a in c re s s C á la . etc son m s por ada vez talizado er de la trumen nes y redes. C manec r e p io c ía a er ramific ué deb ncia, ¿q l’? ie r e p x ostraiona En tu e ncia m a ‘tradic te c is ti . s s tí re r ica soletas ión a la hero nte ob d educac e a m o id a s m d te fun a curio es pro ios. Me Me cre titucion de los camb s in l. a s u a r ig ia algun xistenc ía permanece da por ar la e r g e e b n e d n de traParece permanece o emana s a tu d e a d que n el éxito medirá e s o e éxito ¿Cóm ablar d ”? h s s u o p m m “Ca der que deba mos o e enten arbibajo en a u d q o s p o m te o que o. Tene talmen No cre l fracas dos to a e lt : gue en u io e s r ll a re z contr os y Tal ve tr u . e s ier to e m c á d e r o dir pa cualqu lo dará sultado l tiempo, en ó re s. s ia n c to u s n o e e xperie esper nea d e lí o e N d la . d s n a trario ento e ltiplicid ? ier mom te de una mu artística r cualqu a ucación mo p d o e c y ia p a pro form arías tu racteriz a curso. c o m ¿Có ente en m ia r a s ece almenceso n arte, re l e r a Un pro ñ o? se acuerd eda en e se pu stás de u e q ¿ i, o r e a r enseess «No c todo de ashn Bald é o J m ó n r ú b ing decla puesta o hay n te no», una pro erdo, n mitir ía r u s c e n a a S . tr e Estoy d ierta en artista n compartir y nde o fome onv se pue ue te c así com l arte. q e , u s a q z ía n g o a lo e ñ Cre metodo de historias d genua. ues de a q tante in d fo n n fu e nes y ás pro obligaposicio mprensión m cie de e p o s c e a a n tar un ber’ (u un ‘de a r e id s ecesa¿Con no es n neñar? r e o s s n e fe o r es oral) buen p tista no ario ción m que un uen ar b o es ij c n d e u n n e y qu ue es Alguie ta q s ti o r a re r. C uen profeso dos. te un b riamen nte un buen s lo e es d me profeosicion cesaria p r e p fuese tu e un u s e a u y q a h o que stad des qu iese gu n las cualida b u h te o ¿Quién sideras que s n o p c s le uá ucham arcel D sor? ¿C ebería tener? M e u q rd do . profeso impor ta s de ajedrez ubiese to h n ie e m vim No nos mo se algu a ñ e s n me e titudes con La ta is v e — Entr

09


S A C U L RENATA

en anviar ia de c r u a h uè ncia, q experiè a v ? l’ te a ion tarà sa En la a ‘tradic ns cos c e ti s ò tí ix r a e ció a etre qu l’educa er adm p s. r e a d ç o n s còm Come n io andre ic s de rom es po n ia u r u lg a a uè h crificar ncia, q experiè l’? a a v n te dicio En la tica ‘tra s tí r a ucació nt. ió de l’ed eixeme educac pel con r o m pròpia ’a L a v e t la zaries racterit a c en m Co octorat re un d res disu lo c ? n a alt co artístic ribar a ratura i a Vaig ar e la lite nt en la mev . u a q d s ia é r t ta a Va r it r o e p olt im rò la v uals, pe t un paper m u ar ts vis g n ti ent s han cipline rt, realm a l’ r a . y ió nsen formac rd? ugui e s d’aco tà e es p s u e q i, c r e pot essa «No cr que sí n Bald l h e o J ò r r a e p declar ’acord, no», va estic d classe. t n e m le a la c ió Probab ituació o b li g a r una s a re c s una s é é r r a a s y s en pa e ens res qu e a id s n Co dquireix ent s’a t m ta e n ix e e xperim el con e i ò t moral? r a e p ic un ho és, ser com No, no cessita e N . t. s ti n els altre seu se través d per trobar el s re pels alt titudes amb La ta is v e tr — En

S A C U L RENATA

r en la cambia ía r e b e ué d cia, ¿q xperien icional’? ie u t rá sacr En rad s costa o ística ‘t n t r a to s n e ió itir que educac or adm s. p a r d a o z e m e Emp es có n io necer d ic s perma as po n ía u r e lg b a de ficar , ¿qué riencia e al’? p n x e io u ic En t ‘trad a ic t ís t r nto. ación a n la educ nocimie o c l e ucació r r po pia ed o r p El amo tu arías racteriz a c o en ar¿Cóm torado c o d n y otras a? luir u ratura ar tístic te a conc li i é u la g que te en m . Lle r to es por tan Variada ie im c y lo u lm pero n pape uales, nido u tes vis te n a nas h almendiscipli . ar te, re l e n r a ió ñ c erdo? ense forma de acu pueda s e á s t s e e u ¿ eo q essari, lo que «No cr hn Bald , pero o o J d r ó e r u clase. decla e ac ión en stoy d te no», c e a u te it s n a leme cree un Probab gación que se s e r a obli a s n a u p s e e sí pued nseñar que e s a r e id uiere a ¿Cons se adq to n ie im ado y l conoc omunic c e moral? r o e . r s e p a sentido cesit lo es, que ne encuentre su No, no o lg a s. Es que de otro or otros para través p o d enta experim des n Latitu o c ta is v — Entre

10


ER L L I P R E PET

en anviar ia de c r u a h uè ncia, q experiè a v ? l’ te a ion da pro En la a ‘tradic per ca c a ti s id ts tí n r n fi dia , ció a ser de els estu nvi, l’educa b ria de m u a a h nt ca ció racció ermane L’educa en inte p r, n lo e il ma t. ra m ser l’ar n siste o enca ats d’u a que podria fessor, it s s e c tens s ne teva se amb le e la societat p it de la x u è q l’ l e o lor amb à el va esurar m l s e ? ” pus tard de Com s més a “Cam y ll n a a o r b e p e m s e tr adonar- dre dels meu xit. mana d poder n t è re ig s p a e v a u s q ig Nomé ue va urar a s q e uls m e s s co , no oc sible directe ’algune e no és pos i ts. t n s ia e d valor d n estu c qu er ho ls re s e C d e . d s ll r treba ar una ctaré fesso bre el us” tra o pass o p s s m ic s a n m C ra s una pinio En “ ix en fe es és nomé èieves o te m is s s n le d o n taré vega t no c der co ina. De yamen per po L’ensen na, és una fe formacions, sto tenir in bona e per ob ia c n è pensar. ucació coincid pia ed mes de ò r r fo p s a la tev xer altre zaries acterit r a c el que Com de fer re iu ll . Era nalitats a? noranta nyaven perso ecta artístic ls e d ir se típica dura, d ens en Com a diners, ica era ít ració r ia a c v p a a h m L i o en c ures. , no h e s ís d é d u a r m lg a vo lp teníe e era e es, no cara qu estrany n e t, n nt irrita realme i inclús actual. r l’art, ió a c y a n u e it s en a la s pugui ’acord? estàs d que es i, c r e a r s c s ensenlde «No ohn Ba sari ha J s r e a r ld a la t B estratè dec n realita sí existeixen sfera no», va e r, u g ò tmo per c se r una a No esti da sigui cer t, ot crea a p g s e e v i l se olt. Ta senyaryant m den en oducció. o p e u profes la pr gies q el teu ossible s e p ó u i f c q e fa ts qu que q u a li t a radat u é s a g q u e s ó n le s g a ’h t s Qui s id e r e rir es con t e n ir ? in u e n prefe Q d sor? a u r ia que va fessor h a r r a o c s n E ro fes estres. un pro a. Un p riènbons m r alguna cos pe ir x n e te b Vaig t, am senya n n e e d porn e e u és q indep t més im a m t, ta , li n ir a le r u a e q tim sugg ràpid, v mpatia és la eva es de ser nir la s a l’e ser te d n a e a g d hauria m e v n aurie an de le. Tal h h ib s x é e e b v fl , cia iada en tes jo e tam privileg ara qu ls ar tis c E ió n . c e ls a ti t, u s sit tan els e en una esta. t, no p troben t d’aqu r s a per l’ar e p e n u ó es nts q lidar qu conscie i no ob t, ta ie la soc tudes mb Lati a ta is v — Entre

R E L L I P R PETE

r en la cambia ía r e b e ué d cia, ¿q xperien icional’? e fe u t En ada pro rad a por c ística ‘t t id on r n c a fi , s e n ió nte er d educac estudia bería s e s io, d lo b n n m ió o a cac nc nte c e n a La edu en interacció m r e . r, a en p r el ar te ún mejo e un sistem dría se o p d e sor, o a u s e aq esidad trad piens las nec ana de ocieda s m e la s e u qu de t con lo l éxito edirá e m e s l rde de ¿Cómo ”? más ta us s p o o r m ñ p a a C is “ ta m e cuen bajo en ndí de e darm sas que apre xito. En d é u p te s o e c Sólo ir s d la me voy a s de cto, no posible e alguna s ir e d e d y o r esto valo tudian ue n Creo q tar de ser hon ajo de los es asar . s e r o p ab fes a tra igos o re el tr us” voy es sob acer am na coincin h “Camp io n e in p lo u siste mis o no con s es só er conocer ocultar ñanza A vece . e od s jo p n a e a b n tra s, par tes. La acione to, es u a m r r n fo e un bu tener in n para ob ensar. ucació dencia pia ed as de p o r m r p fo u s t otras rizaría aracte c r o m e hace ¿Có libre d a r o E s . r e p a? venta eñaban ar tístic los no a era os ens n ica de ic , p ít r o tí r c e o Com ía din es. La r o b e a b h e o a d l p raís os a, n quisier teníam aunque era e o n , s a lo que , s añ a vece es ex tr l. nalidad irritante uación actua e ta c it e s ir end la , dura n con te, realm r ió a c l a r e a r p ? ña en com cuerdo a ense e pued ás de a s t s e e u ¿ q i, o eo ar «No cr aldess señand John B l ha en tegias é ó r d la a c d e d stra reali te no», isten e ro, en ra o sí ex y segu r tmósfe e to a s p a e , n u to r r No a ie e c cr z sea puede . Tal ve se y se r a ñ e mucho . s n n ducció eden e rofe que pu posible la pro se tu p e fu e a g que o qu que ha lidades gustad a u e c s ie s b son la te hu ¿Quién nsideras que o c uge Cuáles tener? ieron s r ía fi r e sor? ¿ e r b p e nque ría ser fesor d tros. Au rofesor debe exis un pro e a m p fl uenos lgo. Un experiencia, Tuve b señar a nte, n n o ta e c r e o , u p más q ndiente dad más im , e o p lg e a d a el r te, rir , in uali cio por valiente patía es la c e r , p o er a id u p rá em ner s erían s l vez la deben mante es deb privile a n T e . v le jó b n n tas tambié situació s ar tis . aunque s estilos. Lo ntran en una de ésta te r a p e lo n u r c o s o no p e se en ar que ntes qu ad, y no olvid d conscie ie c n la so giada e titudes con La ta is v e — Entr

11


12


I CLAREM IA D U A CL

Fe de vida 2010-2011

El certificado de fe de vida y estado es el documento que acredita que una persona está viva, así como su estado civil. La vida se acredita por la correspondiente fe del Encargado del Registro Civil tras la comparecencia del sujeto interesado. Puede ser solicitado por cualquier ciudadano que así lo requiera. Texto informativo del Ministerio de Justicia

El 1 de junio de 2010, día de mi cumpleaños, fui al Registro Civil para solicitar un certificado de fe de vida, el documento oficial que acredita la existencia de una persona. Esta operación la repetí cada tres meses, el tiempo de validez del documento, hasta el 1 de junio de 2011. Fe de vida se presenta como un ritual simbólico de auto-reconocimiento, afirmación y encuentro entre el Estado y el individuo, en el que emerge el contenido ontológico del certificado al privarle de su función burocrática. El resultado es la demostración de mi presencia así como la confirmación de mi identidad y el registro de mi supervivencia.

13


14


Denuncia I 2011

Hurto propio: Cuando ilegítimamente se utiliza una cosa de la cual su titular se ha desprendido voluntariamente, entregándosela a quien la detenta. La mayoría de los agentes piensan que es una conducta atípica porque el sujeto entrega la cosa voluntariamente. Delitos contra la propiedad, Derecho Civil

- Una cartera roja con compartimentos. - Un DNI español a nombre de la denunciante. - 8 euros. - Una memoria USB, de 4GB, con información personal y obra artística original. - Una carta del tarot: el mago. - Una tarjeta de contacto con los datos de la denunciante.

Dada la abundancia de carteristas en Barcelona, decido dejarme robar el bolso y, a continuación, poner una denuncia en la cual narrar los hechos y dar la lista de los objetos sustraídos, así como su “valor total aproximado”. Por otro lado, dejo abierta la posibilidad de que la persona que coja la cartera –o quien la encuentre- acceda a la información que contienen mis archivos y pueda hacer uso de ellos, ponerse en contacto conmigo o simplemente ignorarlos.

15


Polvo de Cobre 2008

En octubre de 2008 viajé a Santiago de Cuba, la ciudad de origen de mi familia paterna y lugar de residencia hasta los años sesenta y setenta. Con el exilio, mis familiares perdieron sus posesiones y tenían denegada la entrada al país. A pesar de esto, salieron con la intención de volver después de un posible cambio político. Nadie ha regresado a Cuba. En Santiago fotografié las casas donde habían vivido, descubrí cómo se mantienen en la actualidad y conocí a quienes ahora las habitan. A mi regreso a Madrid, escribí cuatro cartas para: - Pedro Miguel (1931), abuelo. Palma de Mallorca (España). - Mariana (1933), tía-abuela. Miami (EE.UU.). - Raquel (1929), tía-abuela. Alpedrete, Madrid (España). - Ana (1930), tía-abuela. Castellón (España). Les envié por correo las fotografías de sus casas y de algunos lugares que frecuentaban en Santiago. También incluí una muestra de polvo de cobre de la mina del Cobre como «reliquia» de su tierra. Me trasladé físicamente al espacio de su pasado y conseguí que, al recibir las cartas, sus recuerdos se despertaran a través de las imágenes actuales, uniendo, de esta forma, su memoria al presente.

16


LISTA VANGE E O G DIO

17


18


19


20


ERREIRO JORDI F

R E T S MA ist as

the art

ter

e-mas

a gam

magic

reality

fiction

21


“The announcements” Proyecto de desarrollo en Campus Se trata de una acción en la biblioteca de Ca ja Madrid en la que por medio del sistema de megafonía, se dictan una serie de anuncios cada día a las 18:00h, pidiendo participación y colaboración de los usuarios en una serie de acciones entre absurdas y artísticas. Estos anuncios tratan de alterar la dinámica habitual del espacio y de sus usarios, como por ejemplo pedirles que rieguen las plantas del jardín comunitario antes de abandonar la biblioteca, o ordenar los libros devueltos siguiendo diferentes criterios absurdos. “A los usuarios de la biblioteca, disculpen la molestia, les recordamos que hoy, en el espacio de lectura...”

De X a Y. Proyecto de desarrollo en Campus Se dispara una máquina de humo en un espacio expositivo vacío y a continuación se organiza una visita guiada. La inmaterialidad del Arte y su componente místico son las líneas de discurso por las que el guía de la exposición elabora su discurso, explicando unas obras invisibles a ojos del espectador.

22


Hiperconferencia 2011 _ Conferencia participativa siguiendo la idea del “hipervínculo”, en el que por medio de tarjetas de colores, el público elige el camino a seguir.

Le lotissement du Ciel 2010 _ Acciones participativas con los traba jadores del museo, alrededor de la idea de “La Peruque” o de como crear estrategias que nos permitan recuperar tiempo de ocio en horario de traba jo. Esta obra empieza entrevistando a todo tipo de traba jadores del museo sobre sus dinámicas de traba jo y como mejorarlas a través del juego. Los participantes son traba jadores del equipo de seguridad, limpieza, mantenimiento, información y taquilla. El proyecto investiga las dinámicas que se establecen entre traba jadores y “la institución” y como un artista puede alterar estas dinámicas para llevarlas al terreno de la obra de arte.

23


Otra historia / Otra ocasión 2011 _ “Otra historia/ Otra ocasión” es una obra de teatro participativa en la que los participantes (no actores) interactúan con el espacio y el público para desarrollar el guión (que no conocen previamente) para llegar a uno de los múltiples finales. Esta obra tiene un desarrollo a medio camino entre el happening y el juego de rol en acción real (L.A.R.P) en el que el artista se convierte en el narrador y master del juego.

La presencia 2011 _ La Presencia explora el campo de la narrativa hipertextual. Es un texto escondido en el espacio expositivo, camuflado como una hoja de sala, en el que se narra una ficción que involucra al espectador en una performance mental.

24


OA FIGUER IN U Q A JOSÉ JO

PARC DE LA CIUTADELLA

25


S

IR N E V U SO

PLAÇA DE CATALUNYA

26


S

IR N E V U SO

PLAZA DE ESPAÑA

27


S

IR N E V U SO

PLAZA REAL

28


SURT LOLA LA

29


30


31


ritmo cicio de r je E : i i i Salazar) uencia y María ir | sec s h n E e o M N omu & Gegant nto a M a ii: El ju i ( c 1 n 1 e 0 u 2 MPUS or | sec para CA isca l ’am s v o , ic a t ó y b n o r lu ca Cata circuitos 32 sobre los ia i: Vis c n n ió c e a u r c se a explo n U : v i cia secuen


LI MARTEL O IC R E FED

33


34


35


En ese instante gigantesco, he visto millones de actos deleitables o atroces; ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición y sin trasparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo: lo que transcribiré, ​ sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré. (El Aleph, Jorge Luis Borges)

In that single gigantic instant I saw millions of acts both delightful and awful; not one of them occupied the same point in space, without overlapping or transparency. What my eyes 36 beheld was simultaneous, but what I shall now write down will be successive, because language is successive. Nonetheless, I’ll try to recollect what I can. (The Aleph, Jorge Luis Borges)


& No Momu

Es

37


38


programa Hola, me llamo Jim. ¿Quién eres tú? juez Charles. programa Charles es un luchador en As You Like It. Charles es el rey de Francia en El rey Enrique VI 1ª parte. juez ¿Te gusta Shakespeare? programa Pues claro. juez ¿Qué es lo que te gusta más de sus obras? programa Bueno, tienen una especie de je ne sais quoi. juez Me parece estupendo que te gusten gusten sus obras. programa Me gustan los sincronizadores. juez ¿Como los de Star Trek? programa Es posible. juez ¿Qué es posible? programa Nada.

39


40


D ACKAR QUIM P

41


42


43


44


EU A PARR ARIADN

PREMONICIÓN Fusión fría Nombre genérico dado a cualquier reacción nuclear de fusión producida a temperaturas y presiones cercanas a las ambientes, muy inferiores a las necesarias normalmente para la producción de reacciones termonucleares (millones de grados Celsius), utilizando equipamiento de relativamente bajo costo y un reducido consumo eléctrico para generarla. Ciencia patológica* estudio: λογία, logía del sufrimiento: πάθος, mani;o pathos Análisis del dolor a través de la ciencia, sin tener en cuenta la causa, sino el efecto, y la cura inmediata: terapia de choque. La ciencia como promesa. Proceso desiderativo para la construcción del progreso según el propio experimentador. Teorías de lo imposible con una finalidad concreta y práctica: una resolución a lo inmediato, una proyección del porvenir entre lo utópico concreto y los medios reales, una especulación de futuro.

400W

1200W

*Según La definición de Irving Langmuir, es un proceso psicológico en el que un científico, que originalmente se ajustó al método científico, inconscientemente se deriva de ese método, y comienza un proceso patológico de la interpretación de datos ilusorios. …el inconsciente como metodología de predicción.

45


46


47


Rainer Büderle, Elena Salgado, Giulio Tremonti, ministros de Economía de Alemania, España e Italia, respectivamente.

El Faro o el día que conocí a Renata Lucas... El 11 de julio de 2011, España registró la prima de riesgo máxima desde que ingresó en el euro, posicionándose a 330 puntos básicos, o sea, el interés adeudado alcanzó máximas históricas. -Alemania ·cuadrada: forma más estable. ·situada en el baricentro: centro de gravedad. ·cartón: remite a los bosques del Imperio Prusiano, dos círculos dorados: el d-Mark como referente 1/2 al valor del €. ·círculo blanco (mayor): lo masculino Yang (dimensión taburete que usamos). - España ·linterna: faro. ·inversa: falo negado, luz capada. ·al borde: al límite de lo permitido. ·espejo: deseo de iluminación. ·círculo negro (menor): lo femenino Yin. Composición: Las diagonales de la imagen marcan la posición entre ambos países. ·diagonal creciente: estado aparente. ·diagonal decreciente: realidad - agujero, como abismo y como lo real y único femenino.

48


RD E RENA ANTOIN

49


50


51


52


R SALAZA MARIA

53


54


55


56


Una Matrioska de vídrio se cubre de un líquido viscoso y negro. Ya no se ven las sucesivas figuras que componen la Matrioska. Glásnost es el nombre de la política de transparencia en la Perestroika. La caída del muro de Berlín fue la consecuencia de ese proceso, que ha devenido en el desarrollo de la economía de mercado, donde el petróleo es uno de los valores que la sostiene en la Rusia contemporánea. En Campus me planteo cubrir de pintura negra diferentes objetos representativos transformando de este modo su significado, que en cada caso será distinto.

Glásnost. vidrio. 29 x 15 x 15 cm. 2011. / Glásnost. Vídeo HD, 3’30”. 2011. Cortesía de la Galería Marta Cervera.

SILVO DANIEL

57


“Banco”. En el espacio de la sala instalo una serie de columnas hechas con monedas y cubiertas de pintura negra. Al reflexionar sobre la idea de banco, donde el dinero se protege y se conserva, he querido reproducir de una manera muy básica este mecanismo. El dinero queda almacenado, oculto y protegido. La pintura negra impide que el dinero quede expuesto a la mirada. La duda sobre si se trata de dinero de verdad o de una ficción propone una reflexión sobre la realidad del dinero que conservan los bancos. La ordenación de las piezas se plantea como una visualización de los datos del P.I.B. Español.

58


Invito a los lectores de este catálogo a realizar pavos reales con sus billetes siguiendo estas instrucciones. De esta forma podrán pagar con ellos en los establecimientos comerciales, dotándolos de una plusvalía relacional, que va destinada directamente al trabajador que recibe el billete. 9

5


60


RDE S VALVE CARLO

• CERVEZA EN INGLÉS SE DENOMINA BEER. • BEER SE PRONUNCIA BEER |bɪə|. • LA CERVEZA ES UNA BEBIDA ALCOHOLICA, FERMENTADA, AROMATIZADA CON LÚPULO, QUE ADQUIERE UN CARACTERÍSTICO SABOR AMARGO. • TODA BEBIDA CALMA LA SED. • NO TODA BEBIDA ALCOHÓLICA ES UTILIZADA A FIN DE CALMAR LA SED. • LA SED ES UN MECANISMO BIOLÓGICO PRODUCIDO EN ANIMALES Y HUMANOS QUE REGULA EL CONTENIDO DEL AGUA EN EL CUERPO Y ES PRODUCIDO AL INDICAR UNA CARENCIA DE HIDRATACIÓN. • LA DESHIDRATACIÓN ES LA PÉRDIDA EXCESIVA DE AGUA Y SALES MINERALES DE UN CUERPO. • EL CONSUMO DE TODA BEBIDA ALCOHÓLICA INDUCE A EMBRIAGUEZ Y DESHIDRATACIÓN. • LA EMBRIAGUEZ ES EL ESTADO DE INTOXICACIÓN PRODUCIDO POR LA INGESTA DE ALCOHOL, CARACTERIZADO POR LA ALTERACIÓN DE LAS FACULTADES MOTRICES Y MENTALES DE SUS USUARIOS. • USUARIO ES TODO AQUEL QUE ORDINARIAMENTE USA ALGO. • USAR ES LA ACCIÓN DE HACER SERVIR UNA COSA PARA ALGO. • LOS HUMANOS USAN CERVEZAS. • UNA CERVEZA PUEDE SER USADA INDIVIDUALMENTE, COLECTIVAMENTE, EN ÁMBITO PÚBLICO, PRIVADO, EN INTIMIDAD, EN COMUNIDAD –EN FUNCIÓN DE SU CONTEXTO–, RESPONSABLEMENTE, IRRESPONSABLEMENTE, A CAMBIO DE ALGO, GRATIS. • LA RELACIÓN ENTRE LA CERVEZA, SUS USUARIOS Y SU CONTEXTO ES ESPACIAL. • EL ESPACIO ES EL SISTEMA DE REFERENCIAS DONDE SE SITÚAN LOS OBJETOS, DONDE LOS EVENTOS QUE OCURREN TIENEN UNA POSICIÓN Y DIRECCIÓN RELATIVAS. • EL SISTEMA DE REFERENCIA PARA EL USO DE CERVEZA ES MÚLTIPLE, PUDIENDO ABARCAR DESDE EL DOMICILIO PRIVADO, EL BAR, O LA GALERÍA DE ARTE. • EL ARTE ES ENTENDIDO GENERALMENTE COMO CUALQUIER ACTIVIDAD O PRODUCTO REALIZADO POR EL SER HUMANO CON UNA FINALIDAD ESTÉTICA O COMUNICATIVA, MEDIANTE EL CUAL SE EXPRESAN IDEAS, EMOCIONES O, EN GENERAL, UNA VISIÓN DEL MUNDO, MEDIANTE DIVERSOS RECURSOS. • UN PRODUCTO ES UN BIEN ECONÓMICO, MATERIAL O INMATERIAL, QUE POSEE UN VALOR ECONÓMICO, SUSCEPTIBLE DE SER VALUADO EN TÉRMINOS MONETARIOS. • EL TÉRMINO BIEN ES UTILIZADO PARA NOMBRAR COSAS QUE SON ÚTILES A QUIENES LAS USAN O POSEEN. • EL ARTE ES UN BIEN ECONÓMICO NO NECESARIAMENTE ÚTIL. • LA CERVEZA ES UN BIEN ECONÓMICO ÚTIL. • ECONOMÍA ES LA CIENCIA SOCIAL QUE ESTUDIA EL COMPORTAMIENTO DE AGENTES INDIVIDUALES DE PRODUCCIÓN, INTERCAMBIO, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS. • MERCADO ES LA INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA CUAL LOS OFERTANTES —PRODUCTORES Y VENDEDORES— Y DEMANDANTES —CONSUMIDORES O COMPRADORES— DE UN DETERMINADO BIEN O SERVICIO ENTRAN EN ESTRECHA RELACIÓN COMERCIAL A FIN DE REALIZAR TRANSACCIONES COMERCIALES. • EL SISTEMA DE REFERENCIAS MERCANTIL DEL ARTE SUELE CORRESPONDER A LA GALERÍA DE ARTE, AL MUSEO DE ARTE, O A LA INSTITUCIÓN ARTÍSTICA. • LA GALERÍA DE ARTE, EL MUSEO DE ARTE Y LA INSTITUCIÓN ARTÍSTICA DIFIEREN EN SUS MODOS DE FINANCIACIÓN. • FINANCIAR ES EL ACTO DE DOTAR DE DINERO Y DE CRÉDITO A UNA EMPRESA, ORGANIZACIÓN O INDIVIDUO. • UNA ENTIDAD PUEDE DISPONER DE VARIAS FUENTES DE FINANCIACIÓN, GENERALMENTE SEGÚN SU PLAZO DE VENCIMIENTO, SEGÚN SU PROCEDENCIA O SEGÚN SUS PROPIETARIOS. • EL ARTE GENERALMENTE ENTRA EN MERCADO A TRAVÉS DE LA EXPOSICIÓN. • UNA EXPOSICIÓN ES UN ACTO DE CONVOCATORIA EN EL QUE SE EXHIBEN ENTIDADES DE DIVERSA TEMÁTICA QUE GOZAN DE INTERÉS DE UN DETERMINADO SECTOR. • CONVOCAR IMPLICA CITAR, LLAMAR A UNA O MÁS PERSONAS PARA QUE CONCURRAN A LUGAR O ACTO DETERMINADO. • EL ÉXITO DE UNA EXPOSICIÓN SE EVALÚA EN FUNCIÓN DE SU GRADO DE CONVOCATORIA. • SE ENTIENDE POR ÉXITO UN NIVEL DE ESTATUS SOCIAL, EL CUMPLIMIENTO DE UNA META/OBJETIVO, O LO OPUESTO A FRACASO. • ENTRE OTRAS ACEPCIONES SEMÁNTICAS, FRACASO EQUIVALE A MALOGRO, RESULTADO ADVERSO DE UNA EMPRESA O NEGOCIO, O SUCESO LASTIMOSO.

61


62


63


• UNA FIESTA ES UN EVENTO SOCIAL SUSCEPTIBLE A SER EVALUADO EN TÉRMINOS DE ÉXITO Y FRACASO. • EL ÉXITO Y FRACASO DE UNA FIESTA SUELE DEPENDER DE LA CANTIDAD DE BEBIDAS –EN SU MAYORÍA ALCOHÓLICAS– ASÍ COMO EL COMPORTAMIENTO AUDIOVISUAL, ESPACIAL, SOCIAL Y GASTRONÓMICO DE SUS USUARIOS. • UNA EXPOSICIÓN CONSTA TEMPORALMENTE DE APERTURA Y CIERRE. • LA APERTURA DE UNA EXPOSICIÓN SE DENOMINA INAUGURACIÓN. • EL CIERRE DE UNA EXPOSICIÓN SUELE ENTENDERSE COMO CLAUSURA. • EN UNA INAUGURACIÓN Y CLAUSURA DE UNA EXPOSICIÓN SE OFRECEN BEBIDAS Y EN OCASIONES UNA AMPLIA GAMA DE ALIMENTOS. • ENTRE LAS BEBIDAS OFRECIDAS EN LA INAUGURACIÓN Y/O CLAUSURA DE UNA EXPOSICIÓN HAY BEBIDAS ALCOHÓLICAS. • LA BEBIDA ALCOHÓLICA CON MÁS ACEPTACIÓN DE UN USUARIO DE UNA INAUGURACIÓN Y/O CLAUSURA DE UNA EXPOSICIÓN ES LA CERVEZA. • UNA INAUGURACIÓN, UNA CLAUSURA Y UNA EXPOSICIÓN SON UN EVENTO SOCIAL. • LA RELACIÓN ESPACIAL ENTRE CERVEZA Y USUARIO EN UN EVENTO SOCIAL ES PROPORCIONAL Y RELATIVA CON RESPECTO A LA POSICIÓN DE SUS CUERPOS. • UN EVENTO SOCIAL DEFINE SU MARCO TEMPORAL RESPECTO A LA CANTIDAD RELATIVA DE BEBIDA –EN PRIMER LUGAR ALCOHÓLICA– Y/O ALIMENTO VINCULADOS A LA MASA TOTAL DE SUS USUARIOS. • EL CONVOCANTE DE UN EVENTO SOCIAL OFRECE VÍVERES A SUS USUARIOS, GENERALMENTE DE MANERA GRATUÍTA, COMO RECOMPENSA A SU POSICIÓN ESPACIAL CON RESPECTO A SU ESPACIO DE USO. • EL CONOCIMIENTO PREVIO DE LA EXISTENCIA DE CERVEZA EN UN EVENTO SOCIAL GARANTIZA A SUS USUARIOS LA POSIBILIDAD DE OBTENER UNA RECOMPENSA. • LA POSIBILIDAD DE OBTENCIÓN DE UNA CERVEZA GRATUÍTA EN EL ESPACIO DE UN EVENTO SOCIAL NO RESPONDE A UN RAZONAMIENTO CIENTÍFICO INMEDIATAMENTE COMPROBABLE. • EL ESPACIO EXISTENTE ENTRE EL CONOCIMIENTO PREVIO DE LA POSIBILIDAD DE CERVEZA EN UN EVENTO SOCIAL Y SU DIRECTA CORROBORACIÓN, ES UN ESPACIO DE CREENCIA. • UNA CREENCIA ES UNA IDEA QUE ES CONSIDERADA VERDADERA POR QUIEN LA PROFESA, UN PARADIGMA HABITUALMENTE BASADO EN LA FE, IDEALIZADO EN LA INTERPRETACIÓN DE UN CONTENIDO COGNOSCITIVO O DE UN HECHO DE LOS CUALES SE DESCONOCE UNA DEMOSTRACIÓN ABSOLUTA O NO SE EXIGE UNA JUSTIFICACIÓN O FUNDAMENTO RACIONAL. • LA CERVEZA ES UN DISPOSTIVO DERIVADO DE UN TRABAJO ORGANIZADO Y MECANIZADO MEDIANTE UN CONJUNTO DE HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS. • CERVEZA ES TECNOLOGÍA. • EL PROCESO DE MISTIFICACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE CERVEZA GRATIS EN UN EVENTO SOCIAL DETERMINADO ES RESULTANTE DE UN PROCESO SEMIÓTICO SEGÚN EL CUAL UN MENSAJE ES ENVIADO EN UN MEDIO A TRAVÉS DE UN CÓDIGO CONCRETO. • EN LA LENGUA CASTELLANA ES POSIBLE ANUNCIAR LA GRATUITIDAD DE UNA CERVEZA MEDIANTE LA LOCUCIÓN CERVEZA GRATIS. • CERVEZA GRATIS SE TRADUCE AL INGLÉS COMO FREE BEER. • FREE BEER SE PRONUNCIA FREE |FRIː| BEER |bɪə|. • LA LENGUA INGLESA ES EL IDIOMA MÁS HABLADO DEL MUNDO, SIENDO EL CÓDIGO COMUNICATIVO LINGÜÍSTICO POR ANTONOMASIA ENTRE DOS USUARIOS DE UN PROCESO MERCANTIL PROCEDENTES DE DISTINTOS SISTEMAS DE REFERENCIA. • ARTISTA ES AQUEL QUE PRODUCE ARTE. • CARLOS VALVERDE ES ARTISTA. • CARLOS VALVERDE SE COMPROMETE A TOMAR PARTE EN UNA EXPOSICIÓN. • LA EXPOSICIÓN A LA QUE CARLOS VALVERDE – ENTRE OTROS ARTISTAS– SE COMPROMETE A TOMAR PARTE TIENE LUGAR EN UN CONTEXTO ESPACIO-TEMPORAL SITÚADO EN LA CIUDAD DE BARCELONA. • CARLOS VALVERDE ESTÁ PROFUNDAMENTE INQUIETADO ACERCA DE LA RELACIÓN ENTRE LOS USUARIOS DEL ARTE Y SU CONTEXTO ESPACIAL. • EL 68% DE LA ASISTENCIA A UNA EXPOSICIÓN EN UNA INSTITUCIÓN ARTÍSTICA PRIVADA SUELE AGLUTINARSE TANTO EN SU INAUGURACIÓN COMO EN SU POSIBLE CLAUSURA. • CARLOS VALVERDE DESEA ÉXITO A LA EXPOSICIÓN COLECTIVA DE BARCELONA. • CARLOS VALVERDE OFRECERÁ CERVEZA GRATIS A TODO USUARIO QUE ENTRE EN RELACIÓN DIRECTA CON EL ESPACIO EXPOSITIVO DURANTE EL CURSO TEMPORAL DE LA EXPOSICIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE TODA INAUGURACIÓN Y/O CLAUSURA.

64


DIO A ZAMU MÓNIC

“ One does not only want to be understood when one writes; one wishes just or surely not to be understood. “ Nietzche

Las reuniones de la Societat Real Contemporànea del Sentit Profund suceden en los encuentros limítrofes de la realidad paralela, fuente de la imaginería cósmica, el sentido de las sociedades secretas y de la profundidad próxima a la cordura. Las cosas se mueven como la historia, circularmente, como las imágenes en la mente, como las danzas folclóricas y las palabras.

65


66


67


Entrevistas realizadas a catalanes con el fin de recopilar respuestas acerca de la palabra ‘seny’, cordura en catalán y generar gráficas. ( Encuestas en proceso ).

68


RO & T S A C A LIBI ON S S F A L Ó ÓLAFUR n (ReÓlafsso

lafur llen 969) i Ó rdam, treba 1 , id r d te a o tre R (M l i o e astr erlín obre B s a a n Líbia C ts io han flex siden obra re el 2011 n 73 ) , re a n 9 v E 1 e s , t. ik a irà ntita ykjav 1997. L i exhib i la ide es del ènere Venècia la. g e l d e l junts d , a ió nn evil migrac a la Bie mporáneo, S ball, la làndia te Is n a o t C ta n Ar te represe on (Re luz de r Ólafss ajan o Anda fu tr n la e Ó C y al 9) , trab rid, 196 terdam la o (Mad n y Ró tr lí abajo, s r a e tr l B C bre e s en Libia o te s re n a p e n id re io ) , res 1 han reflex 3 1 7 a 0 r 9 2 1 b l , o n e u n ne ykjavik 1997. S tidad. E xhibirá desde la iden ecia y e la. y n o e r V e juntos e n gé al d Sevil ión, el la Bien ráneo, migrac ndia en te Contempo la Is a o Ar sentad luz de o Anda tr n e C el

EMI R A L C IA CLAUD ntre balla e

tre ínti1986) iències adrid, r e (M p x i e l, Clarem creant ió socia Claudia i el personal, n l’organitzac t s ’aque e ilitats d dres ol.lectiu que compon c ib s it s b o l’àm xtes i les p r ts, Lon n conte a de regals ge of A estudis a e ll o mes e g C e ll s m l’entr l Camberwe els seu així co da a mpliarà a a u 1 d 1 a 0 r 2 na. gest. G ptembre r te de L’Hava , el se ) A 9 e 0 e lo d 0 r 2 ( erio ja entr to Sup ) traba 6 8 mas 9 ti 1 l’Institu ín ias drid, c a n ie (M r i e l, así Clarem creando exp n socia te ió c a l, Claudia a iz n n e es orga perso ades d res nen la vo y lo osibilid compo p nd e colecti o s u L la , q f Ar ts textos galos y llege o en el o en con ntrega de re s C io ll e d e estu berw s la m u a s o C á m r n co plia da e Gradua mbre 2011 am ana. gesto. e b ti a p H e , La en s de Ar te (2009) r io r e p Su Instituto

ELISTA G N A V E mb DIOGO isboa. A ) viu a L eo

, 1984 a, vid (Lisboa mprèn pintur ta s li e g o n c ntment a e v e u u E freq nar q a li Diogo ir ip g ial c is ta gelis potenc multid d’Evan rant el àctica a r s, lo r p p b te x a o p e l’ n e u ció, sta, onc sforma iar i animar c s d’ar ti n re a tr ib ll la y i rop al desig umana d’ap h entorn ió c a in ag isboa. de la im ambients. e en L iv o v s ) , e 4 8 tg , 19 ima pintura (Lisboa que abarca ta s e li fr e ia sta Evang ciplinar vangeli Diogo multidis trabajo de E ación, a m c r ti c fo , el trans a prá n ta la s u ra ti y r n a o o C de ana pa ese libros no al d ginación hum r y to o n e . e s id v a nte gira de la im nes o ambie mente tencial cuente ge o á p l im e , s pto ndo explora animar conce y r ia p apro

EIRO R R E F I JORD u ina el se

nfoc 982) e ig entre lona, 1 e c i interm dquir a a p (B s e o ir n u re er en balls a Jordi F porani eus tre m s te ls ple la n E o . r exem l’Ar t C el joc e i s p in ió m d c o a s duc tenció terè tius c b la in ació, l’e interac m ip t a c n . ti r, e r e a ll m la p lara eufòria el ta era a l’ rmats c nferència o p fo o r n p e co reix riència ance, la a expe s per form l’ar t com un u interé nfoca s io endre e n ) te 2 n 8 ’e 9 d ,1 ed rcelona spacio interm bajos iro (Ba e re tra r n e u s F u n i S e Jord ego. áneo r ju l o e p o por y m s com ación Conte o c v u te ti r d c e A a r l con te n, la en e ente in ia o el taller, ia cipació m ti a r r a la p c c s ren rienc tre la formato ce, la confe a expe n n u re o ie n u a m rm adq r te co la per fo er el A ejemplo n de entend ció la inten la euforia. a a cercan

ROA E U G I F AQUIN 986) viu a Nova O J É S JO racas, 1 nion. El seu U roa (Ca

igue uoper aquin F The Co nes de la cult José Jo nt estudia a o l c ’i d t. e r tir ieta E actualm identitat a pa es per la soc iar a n o , k r Yo ilad na la estud questio an sigut assim isneros per . C treball h a , Maine e c u re e na B ulptu ular q u c p S o o v d p n tu a a r ob ng igueroa f Painti e en 2009 F gan School o 86) viv 9 1 e h , s w a o arac ooper la Sk eroa (C dia en The C u ig F e icooaquin almente estu par tir d r la a José J d tu a c d a nti po onde ilados a la ide York, d uestion han sido asim Cisneros c Nueva jo a b ca ue Su tra una Be ting and pular q Union. obtuvo ltura po a ain u o P r c f e o u la nos de En el 2009 Fig egan School h ad. la Skow socied iar en d tu s e para e. re, Main Sculptu

ERRA U G S E L CAR l 2009

des de 65) és 9 1 ar tir de , ta eiap mpos tg a (A rt Im a r r Gue de la seu d’A del Mu Belles Carles Centre p a a in C re Vir dor en r de La erà Conserva rra és doctor s directo s e u tructure 1 s 1 G 0 . ’E 2 a d n r re lo o b s e s c ofe Bar abra. Setem na i pr at Pompeu F ani de r lo o e p c r m a it Conte at de B urals, Univers niversit s cult Ar ts, U el 2009 ndèncie desde te i s r e ls ) ia 5 soc a par ti , 196 atge y mposta A Im u ( e a s la r r u M de Gue fe del Centre Carles ador Je v tor en irreina r c V e o s a d n L rá Co r de rra es e e s to u c E s1 G e 1 . ir 0 d sor de elona bre 2 fe c r m o a r e p B ti p y e na rsitat ni d de Se mpora Barcelo , Unive s te e n le d o a t r a C u it lt d’Ar t Univers ndencias cu Ar tes, te y s Bellas le ia as soc tructur a. r b a F u Pompe

69


ES LATITUD

HIRSCH S U A L NIKO de Rector

s 964) é stat ruhe, 1 . Hirsch ha e ls r a (K 0 h 1 en c s 0 s s 2 ir del s H , Gie Nikolau rankfur t, des Studies a “Cue tr a e Th am le, F l progr Applied elschu bre de tute of la Städ s. Entre ti m s e re In d m l’ n s o a é L r i , o s e ) s g aries” olle 2004 profe Bound (2003– Goldsmiths C n y O it “ s r a e tac Univ cture”, ns des Archite blicacio u p rating ts n es rece e 7) . les sev ector d ss, 200 ) es R erg Pre 4 b o 6 n 9 r id 1 s te e, (S ha arlsruh Hirsch irsch (K sde el 2010. H s en la ie s d u r t de Nikola tre Stu fu a k e n grah a T r del pro pplied hule, F A c o r f ls b o e m d mie llege, stitute la Stä ) y es hs Co 4 n el In it – e m 3 r s 0 o ld 0 s Go y (2 a “On profe destac niversit Arquitectura”, s U e n n e io s c Gies iando publica omisar cientes 007) . re s ma “C u s 2 Press, s. Entre Londre s” (Sternberg ie r a Bound

ULIÀ J À I R D A

os lla a L i treba e iu v th ) f 4 o 7 a, 19 stitute n In lo e ia c r n s r a de lifò ulià (B n el Ca ns individuals o, e r a Adrià J u d gra sicio amay n es va s expo useo T o e , v M s e , , s ” le e e s c Ang t Space tre le r Pla Insa Ar 03 ) . En s for Anothe , ” 0 n e 2 ( e m t o ts H ida Ar tion ce Like stigador conv “Indica e “No Pla v i taquen ) in 0 s 1 é 0 .F. (2 Julià Mèxic D 9) . En el 2011 Maastricht. 0 0 ie 2 ( Los dem , Seoul yck Aca baja en e a E tr n y a v e viv f th la Jan , 1974) titute o rcelona California Ins s destaa (B à li l u Adrià J e graduó en e es individuale , Mé s ion e ic d s n o Tamayo o p d s, us ex Museo s , ” e Space, Ángele e tr c n la sa Ar t er P In 03 ) . E th , 0 ” o 2 n e n ( A m r ts Ho Ar itado e s fo ce Like estigador inv ication la d P In “ o n N v “ ca )y es in . (2010 1 Julià xico D.F 9) . En el 201 Maastricht. ie, 200 Seoul ( Eyck Academ n a v la Jan

SURT A L A L O L na on

arcelo e viu a B ) 3 8 9 a term 1 sur t du elona, a c r L a a . c ) (B 5 s ee sur t (200 spai qu Lola La s Ar tes e l a ia n ll c u e o B s bit com r en recent de l’àm icencia s ll u ia e r in a s v d tò u s a is e igm la h ir”, M lisi de e parad t Menh r”, un anà canvi d at “El Gegan a l’amo n c u r is v e , p a tz a y li n a iz r lu racte 11 ha re i “ Visca Cata . El 20 i polític llet del Vallès Mo celona Abelló, Hangar. en Bar uït amb e d iv a v o r ) -p co 1983 r t lleva elona, ) . Lasu pacio c 5 r 0 a 0 (B 2 ( s s sur t as Ar te te como un e Lola La en Bell n ie dentro ió c c a n re m e se lic istoria aradig h p e d la e n d l Ge e o d d ado “E ambio álisis z c n li a a n u n re r u a po ca Ca11 ha cabo racteriz tico. En el 20 s y “ Vis a è c ll a e V s l de que lo polí Mollet ngar. ocial y Abelló, u por Ha e o s de lo s u id c M , u ” d ir o h r en o -p gant M mor” c isca l’a v , a y n talu

ent depend torial in a Cáne a r u c oficina Marian b seu és una 1975) i , s e th a d tu (B 05 i am ció 0 s 2 Lati w l e re da za x And ) funda organit uper Ma o, 1977 cipar com a M e w id dirigida v e N te ar ti er”, a (Mon es va p ast Newspap omissaris d tu pa Llun ti a L c eL elona. ent són ició “Th ón. a Barc actualm , MUSAC, Le l’expos i n ) e 1 1 a 0 d 7 2 8 ia – 9 c 0 o 1 io s 0 r as k (2 rato ova Yor el Labo nte seum, N orada 2011 d pendie mp ial inde r pa to e a n r á u de la te na C ina c ia c r fi a o M a y n ) ede es es u s (Bath, 1975 y con s 5 0 0 Latitud 2 w l e ación en Andre ndada organiz or Max fu p o ) a 7 m 7 o id 9 c ó ”, New o, 1 dirig par ticip t Newspaper ntevide o s e n (M d a tu s La Lun Lati nte so n “The tualme elona. c ió c r , a ic 7 a s 8 B y o 9 ) p en ex rio 2011 aborato a en la L (2010– d l ia k e r c d o o Y s a 11 eva ada 20 m, Nu tempor Museu la e d rios comisa eón. ,L C A MUS

LUCAS A T A N RE tre São

viu en is , 1971) to re ls espa P eirão ipula e ib n s a (R e m tr s s a s no ca Luc rasil. Lu terminen les Renata B t , a o s ir o e p de Jan a ex re com Rio de cials. H hering b i o o s s lo u s t a n n P na cio Sc reflexio ments o rela l’Ernst t, btingut ta urbans r rary Ar o o o i p ) p 9 m m 0 o 0 te c 2 n , ( o s n ia C accio te for Venèc nnal de ard, KW Institu w a la Bie A t tion Ar Founda 0) . e entre 1 0 971) viv s es2 1 ( , n li to r lo Be Pre anipula ibeirão ucas m stos detercas (R L u . L il s a r ta é ,B Rena cómo nes Janeiro o sobre ntos o relacio ) Rio de d y n a lo n u a io ie x P 09 e m o 0 fl ã 2 ta ( re S s ecia mpor urbano de Ven W nes, co l K io a , c n d c r pacios ie a B s Awa nuestra cipado en la on Ar t ti a d n minan ti u r o a s. Ha p st Schering F lin (2010) . sociale er B Ern l t, r e A o y id ar y obten r Contempor fo Institute

MARÍ U E M BARTO ector del Mu-

ir 6) és d 2008, on va sa, 196 is iv s (E e í d de osofia eu Mar celona t en Fil del ia c Bar tom porani de Bar n e m 04. Llic ser director del 20 r t Conte seu d’A sari Cap des Marí va r t, Rotterdam elona, is c r m a o sB ary A C e ser itat d tempor i del Pavelló E s n r o e C iv n r r U fo a r s la is te r pe Cen r com e With 5 va se Witte d 1) . En el 200 . ia 200 Venèc del (1996– nal de n ie irector B d la s e e d ) 966 2008, pañol issa, 1 desde iv a (E n í lo r e do en eu Ma e Barc icencia L . Bar tom temporani d 4 0 0 direcel 2 r t Con arí fue desde ’A M d , fe a e u J n e lo RotterMus isario arce ary Ar t, e Com d de B r a fu o id p n e s r m d e n niv do onte Pabelló por la U ter for C omisario del a n fí e o C s o h Fil e Wit fue c Witte d ) . En el 2005 tor del 1 . 0 0 c 2 Vene ia 996– nal de dam (1 ie B la l de Españo

70


TELLI R A M O ) és un e, 1980 stuil FEDERIC h C e go d i va e

antia ar tell ar telli (S s del 2004. M ile (2003 ) i M o ic r de Ch Fede ad de ondres 2008 ent a L ues, Universid th (2006) . El id s re u iq o ns a g a m lò ar tista ic s Bio ourne amer ie B o r c , e n te ib iè tu s í. diar C r ts Insti ca per ar tiste ic i Tor fía a l’A be o, Mèx a g a n ti ’u fotogra n d a S cipient ndres, va ser re exposat a Lo ) es are, 1980 a il h h i C ió ic e x Mè . Estud ago d ondres i (Santi L ll y ) n te r 3 e a 200 oM 2004 Chile ( Federic e l sde el d e e d d n a E e sid ersid 06) . ual y re s en la Univ uth (20 oame is o v m e ta s n a ti gic our iber s Bioló titute, B ara ar tistas o, Ciencia en el Ar ts Ins p Santiag a c , s e b re d a la n fí o a e r L n fotog iente d uesto e e recip ha exp y o 2008 fu ic x en Mé ricanos urín. yT México

o Es N & u Mom tra-

1979) orelló, T al& 2 8 individu ea, 19 xposat ), e s (Basil 1 1 E n 0 a o 2 ( H N & D.F. lona. o e c ic r x Momu a é B e n l il, M id i 008) . E ne Madr r te Carrillo G 2 tr ( n e a n n celo Due balle o de A m, Bar okyo y l Muse ixafòru T WS, T ball creen a s ia -C ment a c a n d e e Montca las resid 008) . Al seu tr Espai ron en 2 a – 6 ip 0 c 0 ti r 2 ( a 2010 p Hangar rets. rdam; y t de fets conc te ó 9) R , e d ltan lló, 197 es al vo & Tore i2 iv 8 d 9 1 in narrativ esto silea, . n expu .F Es (Ba a D H o . o N a ic & , Méx rcelon il a G B Momu . y ) lo il 8 adrid Carr (200 ntre M elona e Ar te e c d r n a o y B ja e a s o , oky trab el Mu fòrum T WS, T ajo nte en a-Caixa encias ab id s tr dualme pai Montcad re u s . En n las Es aron e –2008) 6 ip (2011) , c 0 ti 0 r 2 a ( 010 p chos. angar En el 2 óterdam; y H de cier tos he R r , o e ed Duend s alred arrativa crean n

ARD K C A P QUIM a on

arcelon a viu a B ) 5 8 arcelon 9 eus, 1 t de B a (R it u s e r d s r e el niv Packa Ar ts, U kard planteja Quim Belles c ment, a n ti P e r e i, r r iv ia i el d missa icenc o ll a c ic de a i ít v r ta c s é e trav s r la ar tis rma pe els socials a . Com ) fo 9 0 ta 0 la 2 ( d ap els mo com un n dubte treball e a s o np c. elona des d’o esperit burles n Barc e l’ i e r iv o v l’hum arcelo 985) at de B eus, 1 it s (R r e d iv r ntea su s, Un Packa ard pla sión as Ar te k ll Quim c e a B P , n iver ció e isario a y la d se licen ar tista y com la crític ciales a tradonde a o r a m p o a o 9) . C lataform s modelos s na (200 lo o una p a m d o u c d n trabajo pone e rlesco. donde íritu bu p s e l desde e ry l humo vés de

REU R A P A ARIADN alona. P

Barce n ob2) viu a 8 9 1 , ca a u s fi u tí e n (R ie c per Parreu ologia realitat la e Ariadna seudo -metod d t extre ncluïnt p model cat, co ssa a una c ifi n li n u p ig a t, s re nt rreu concre l’apare u s’inte ’estudi lar-ne . Parre o d r p u a jecte d s tr b x a . ir-lo i e que voreja l’ stracta redefin ncia ab ltat iè u c s la re i n a aamb u clàssic lona. P itologia n Barce obje m e e la iv r v e ) p 82 a un eus, 19 ntífica d, arreu (R todología cie P realida a la n e d d e o Aria -m íd o a xtr ncluseud odelo e ignificado, co m a una p c n li u p , a creto reu se nte s rreu do. Par cta. dio con olar un apare r tu u s s e b a e tra to d za el xtrap cia abs finir y e ultado que ro la cien y s para de a re ic lás con un logía c yendo la mito r o p a interes

ILLER P R E T E P rg i

ambu entre H iu v en la ) tografia àcr, 1968 la fo z it e r d r iller (F fessor rg. La p Peter P 2006 és pro Hambu sa labor t, s n u l k e h lo . Des d nd Buc meticu roLeipzig le für Grafik u a en la afies p tr r n g e to c u fo h e r c s is a r c h m c le ifi ss Ho t un de Pil nar i cla rnet, retratan io tística t c r c a to i le a e c s ti fin ar, s i inte urdes i locals leccion s l· b is o r a c , ia s e d e d u s, d’arxiu s còmiq uacion cedents it s e d mos burgo crocos e Ham en . tr s n re e b a e viv fía mac 1968) fotogra ritzlar, or de s (F o. La r fe g r o le r u il p b Ham 6 es t, Peter P 0 s 0 n 2 u l k ch losa la de e meticu und Bu ig. Des k la z fi s a n a ip r e fí e G a L r a y für tog entr hschule de Piller se c y clasificar fo ternet, la Hoc r a a c n e ti s les in ccio a ar tí os loca ómicas, abar, sele n ic práctic d io c ió r c e sc ,p cole rchivos de situacione bor de s de a s te o n e m s d o e proc microc as. do un r retratan cluso macab in e s a d sur

ARD N E R E 8 ANTOIN . El 200

Berlin ues ) viu a 4 8 9 1 , ies beq (Paris gut var d nin r ti a U b n n o e ti R ha Cur la i ) Antoine NSA Dijon, i 4 0 (20 lment ar a l’E ity, Anglaterra rincipa u p d t a r n g a ll ba ers rcones va ing Univ 06–2007) . Tre explora la inte Ha d a e R . de la eball a (20 fantasia Austràli paial, el seu tr atèria i m e s versity, e tr n s, e situació objecte ya. en una spais i Aleman e i e a tr li n à e tr el s ió u x A e n lin. En ça, en Ber t a Fran e a s s a iv v o c e p ) x b 4 e 198 nido (Paris, ia obte d n h r a U y n n e n ti R ijo ur NSA D Antoine 4) y la C lmente en el E ra (200 a r ó u ip te c d la a in r g r eg op y, In 2008 s niversit 07) . Trabajand interco U la g a in r d lo a 0 p e 2 x – R e ía 6 s nta . 200 en la bajo ria y fa stralia ( pacial, su tra te u a A , m y it e s s ver entr ne bjetos, nia. situació cios y o tralia y Alema a en una p s e e s tr u n A e , ia nexión n Franc uesto e p x e a H

71


LAZAR A S A I R MA va

o. Es a Bilba iu d v ) 3 198 iversida groño, r la Un e o t p r (L l ’a r a d a u alaz tora iovis produc mbina Maria S unicació Aud la a t m co alla r en Co alazar ha treb 011) . S llicencia sco (2008) i 2 ació au – z 7 li 0 a 0 re 2 a ( V la i ís n b a n ació i nso s am del P ani Co ideocre ar tístic r v o s p la te m c e conte e proje en entr ucció d lls que oscil.l a la prod b e al de tr e diovisu ilbao. S ental. e en B sidad m iv u v c ) o 3 d el er 198 groño, r la Univ ctora zar (Lo udiovisual po u la d a o r S p n la Maria ión A alazar jado e unicac a S b . m ) a o 1 tr 1 C 0 a n 2 h e – y 7 ió 0 8) 20 n la licenc o (200 sonni ( cos co ís Vasc eo Con yectos ar tísti n e la á r tr o n del Pa p e pro ntem cilan e o s d c o n e te r ió u de a oducc ajos q a la pr isual de trab v combin io d ión au mental. realizac ión y el docu c a re videoc

ILVO S L E I N DA lles

t en Be t cencia li cu L s é 82) . Ha vis (2005) adis, 19 id o i (C r a d b o a il v il B M S nse D.F., te ic lu Daniel x p è m Co e, M investiersidad ix-en-Provenc ència i iv id n s U re , de Ar ts ns Caja rlín, A beques neracio leria e rid, Be ts G d n i a re m M re ga a a dife t a la rimer P ràcies nir el P individualmen te Cuba g b o a t Silvo v exposa gació. 5) i ha (2011) . 0 0 2 ( ellas Madrid vera, Madrid do en B o ia r c e n C e id Lic Mar ta ) . Ha viv 82) es ádiz, 19 Madrid (2005 Bilbao y (C o v il e S ., Daniel plutens xico D.F estigaad Com rovence, Mé inv id s e r e ia iv c n n-P siden re s Caja Ar tes, U , Berlín, Aix-e e d racione ale ecas id e b r n d s e a ta G M n io en la g a disti er Prem nte en racias el Prim individualme o Cuba g v tu b to ilvo o expues ción. S 5) y ha 0 2011) . 0 ( 2 ( id r Madrid a, Mad r e v r e ta C ría Mar

TEETS R E F I N JEN inissària

m 3– ) és co n, 1978 . Entre el 200 to s u o ís e (H r d a ts P ta a r Tee , Sala stabler l Cubo Jennife e E a a r r a e p d to pre crip cap alment aleria ent i es issària d tu m n c e o A c p . e r d se D.F i la g eets va , Mèxic Roma, de 2007, T ca Siqueiros iuliani, G l’equip e e n d io li t z r b a a ú d p P Ar te r la Fon 10 va formar . ions pe 20 èxic D.F exposic oznan. En el mer, M P m u a S o A ria inOM stere comisa rat de S s o e s s el ) 8 fe 7 pro , 19 Entre ouston París. (H e n d e ts la e r Te cada o, Sa Jennife ra afin El Cub a o r e it a r d c p s fe pre y e ia je iente almente a, y la omisar d c n tu e c e p A fu . e d m D.F ets i en Ro 007, Te México Giulian 2003–2 a Siqueiros, r te del e a n p io ó z a m r d lic n b fo o ú F P 0 la D.F. 201 Ar te es para znan. En el México n r, io e ic m s Sum expo en Po SOMA stereo do de a r o galeria s fe de pro equipo

RDE E V L A V S CARLO viu a Barcelona-

987) r tísti eres, 1 oduccions A c á (C e r d P r nteja e n la lv e Va ball p aster e m tr Carlos n u u e rsa El s ologia ent cu 2012) . nomen – lm fe 0 a 1 a tu 0 v c 2 e ermo la s on a ció ( spaial, Monteh , el vestiga e a In it t i a b s s m que 010) re l’à a expo drid (2 a xió sob entacions. H , M e , fl a re s la r t Jove edid Sala d’A es repre La Casa Enc v e la s a s i , i le 09) 010) ria (20 ilbao (2 so, Vito ulturgintza, B rK celo Windso (2011) . en Bar e a iv n v lo ) cas e 1987 Barce ceres, s Ar tísti á e n (C io c e exión oduc Valverd una refl rer en Pr a te Carlos te s n á la m rep jo p sa un u traba nología y sus de cur –12) . S e itoria 0 V 1 m na don 0 , o 2 o n ( su fe rmos ción e a l, h g ia a, ti te c s a n e p o M Inv es urgintz or Kult l hecho expuesto en s e d . in re ) b 1 W 1 so 0) , (20 Ha a (201 celona iones. Encedid ’Ar t Jove, Bar sentac a s a C d , La la Sala (2009) 0) y en 1 0 2 ( o Bilba

UDIO M A Z A MÓNIC 85) és una artisutan

, 19 litzar (Bogotá 2008 va rea o d ão u Zam 007– l’USP, S Mónica tá. El 2 unicació de s o g iu s o n B xpa om t a ràcter e d’ar t i c residen . a l c ia la a c l o u n e c s is iè n v alitze mb l’E i l’aud n a a i ió v s c n ta e te a c n td interc s proje is de represe endien Els seu i indep ed a p m s e ls Paulo. e n s, ,u paraule de Laagencia Bogotá. de les a a r s o r d e a ll d un es i ta d a visual b És co -f o tr s ar tista amucció, e d ) o 5 r 8 -p rc 19 co un inte ogotá, udio (B –2008 realizó USP, m a la Z e a d 2007 ción Mónic n a o E ic . n tá u n om xpa siv ogo r te y C te en B rácter e la auA n a e c e l id d e s n la re y e za la Escu oyectos anali ntación bio en represe n espacio inpr s e u d S s . , u ulo edio s en gencia São Pa , los m y tallere de Laa s alabras o a p r tr o n s d e la de , encu -funda . Es co o -producción c diencia e iente d depend . Bogotá

72


S O T I CRÉD

S T I D È R C

ador Coordin o Cabrera ira u José G

TOción YEn C PRncO ir y d ec epció

ador Coordin o Cabrera uira José G

TEió JEi C PRncO direcc epció Co es Latitud ació Coordin nzano a M ta Julie

s ta Luca

à, Rena

ià Juli on, Adr

fss fur Óla Tutors o & Óla tr s a C Libia nnifer Piller arí i Je M u i Peter e Bar tom Hirsch, ències Confer erra, Nikolaus Gu Carles ts Tee spai y del e OB Dissen ctos/M Arquite n a it b Ha y gràfic io Dissen tud lOtro S ferranE

CIÓ A IC L B U P ncepció i edició Co es Latitud

s/MOB uitecto q r A n Textos é bita iro, Jos es i Ha i Ferre Latitud d r u o J m , o i, M lista Mar tell nard, Evange ncions derico Interve laremi, Diogo e Re F e t, r in u C Las u, Anto nica Zare r a Claudia igueroa, Lola P a ó F , Ariadn rde i M s Valve Joaquin uim Packard lo r a C , Q s, ilvo & No E aniel S lazar, D a S ia r Ma mudio cions Traduc ánepa Luna aC Marian anzano ns ulieta M io J c i c e a r n r Co pa Lu a Cáne Marian y gràfic io Dissen tud lOtro S ferranE sió y Vic Impres Macià + Cop s e Gràfiqu

Co es Latitud ación Cordin nzano Lucas Ma , Renata à Julieta li u J rià son, Ad s r Ólafs fu la Tutore Ó astro & Libia C r Jennife Piller Marí y y Peter u e m r to sch, Ba encias laus Hir o ik Confer N , Guerra Carles Teets acio del esp B Diseño quitectos/MO r A Habitan gráfico Diseño tudio lOtro S ferranE

IÓN C A IC L B PU epción y edición Conc es Latitud

B tos/MO rquitec A n a Textos it b , José es y Ha erreiro F i Latitud d r o ,J omu r telli, M d, ngelista nes a a io v M c E n o e o v ic g Inter Renar i, Dio Feder ntoine Clarem Lola Lasur t, A , ia u d u re Cla a, Par nica Za Figuero kard, Ariadna e y Mó d r in e u lv q a a Jo Pac rlos V s, Quim ilvo, Ca & No E zar, Daniel S ala Maria S mudio ciones Traduc ánepa Luna aC Marian no Manza Julieta ciones i c e a r n r u o C pa L a Cáne Marian gráfico Diseño tudio lOtro S E n a r r fe ión y Vic Impres Macià + Cop s e u Gràfiq

73


74
ÍNDICE p. 03 p. 05

rid cción Introdu cial Caja Mad So a r b O — tación Presen des city — Latitu /Polypli igence ll te In m ve Tha Collecti aso y Cecilia r a K l e — Yo

p. 07

vistas / p. 08

/ entre

Libia C ulià Adrià J Lucas Renata iller Peter P

p. 09

son

r Ólafs

Ólafu astro &

p. 10 p. 11

es / encion p. 13

/ interv i Clarem

Claudia lista Evange Diogo erreiro Jordi F ueroa uin Fig q a o J José surt Lola La lli o Marte Federic s & No E Momu ackard Quim P u a Parre Ariadn Renard Antoine alazar Maria S Silvo Daniel e Valverd Carlos io Zamud Mónica

p. 17 p. 21 p. 25 p. 29 p. 33 p. 37 p. 41 p. 45 p. 49 p. 53 p. 57 p. 61 p. 65

p. 69 p. 73 rafías

Biog

s

Crédito

I M E R A L C A I D A T U S I A L L E C G N A V E O G O DI O R I E R A R O E R F E I U D R G I F O J N I U Q A O J JOSÉ T R U S A L I L A L L E T O L R A M O C I R FEDE s E o N & u m o M D R A K C A P U E QUIM R R A P A N D A I D R R A A N E R E N I O T R AN A Z A L A S A I R A M O V L I S L E I N E D DA R E V L A V S O L R O I D CA U M A Z A C I N MÓ

drid.

aja Ma

ido

o y dirig

Un pro

y

ncebid ecto co

itudes por Lat

y produ

cido p

C Social or Obra


T. 933 01 44 94 · www.obrasocialcajamadrid.es Espai Cultural Plaça Catalunya 9 08002 Barcelona www.facebook.com/EspaiCultural Horari: Dilluns a dissabte de 10 a 21 h. Diumenges i festius de 10 a 14 h.

Campus Escola d’art Un projecte comissariat per Latitudes Espai Cultural Barcelona 27.06.2011 – 28.08.2011