Page 1

CÆSARIS TRIVMPHVS

Ecce Cæsar nunc triumphat quī subēgit Galliās, ecce turbam nunc redūcit quæ refert r uictōriam. Hunc Strabōnem nōmināmus clārum ocellīs pætulīs; dexter ad septentriōnēs, læuus austrum prōspicit. Hic secundus Ahēnobarbus, Ahē cuius ex mentō subit messis ardēns igneōrum crīnium cr quæ pullulat. Deinde tōtum quī capillīs Rūfus R illustrat locum, nōn Apollō sīc rubescit, nōn comētārum com chorus. Hunc uocāmus Tūberōnem, T frōnte quod summā sedet tūber ber ingēns, sīcut Alpēs ērigunt campīs caput. Mox uidēbis Sc Scīpiōnem claudicantem sēdulō, semper incumbit bacillō, quod regit tardōs pedēs. Crassipēss post ambulābit quī pedēs crassōs habet: dormiunt inf infantium pār singulīs in calceīs. Vltimus tandem satellēs sordidus Centō uenit, obsitōs magnā magn colōrum copiā pannōs gerēns. Mīlitāris litāris multitūdō per uiās sīc ambulat: ecce Cæsar nunc triumphat qui subēgit Galliās. Audiēs omnēs omnē canentēs, dumque prōculcant solum quisque sē laudant uicissim, nōmen exclāmant exclā suum.

Caesaris triumphus  

Triumphum Caesaris canentes

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you