Page 1

50 milions de segons Joan Vives, música i lletres Piti Español, text

1


2


!"#$%"&$ Vers. 9

50 MILIONS DE SEGONS Cantata per a dos actors-cantants, cor infantil i grup instrumental

Guió: Piti Español i Joan Vives Text: Piti Español Lletra i música: Joan Vives Orquestració: Joan Vives

©Vives-Español 2011

3


Guió veus

2

L'ESCOLA Canon a 4 veus

Piti Español- Joan Vives

2

Joan Vives

Swing tranquil q = 120

Cor

#4 & 4

> œ œ. Œ œ œ œ Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ . > œ >œ œ œ bœ .

(col piano) mf

Ó Œ œ .

L'es - co - la,

8

Cor

&

#

œ œ œ #œ ˙ œ n œ œ

Cor

#

Œ

& ˙ 16

Cor

#

a mi re mi

fa

œ.

si

œ.

fa

(Fa veure que crida amb les mans al costat de la boca.)

& œ. œ œ œ Œ . amb la mà,

res

œ œ bœ >

sol

o

œ.

la sol fa mi

œ œ œ nœ

plo - gui, no ens po - deu fer ai-

œ. œ œ œ œ. .

de cri - dar!

tot un

Œ œœœ œ

Do si la sol fa,

(El cor fa veure que apaga el mòbil.)

œ. œ œ œ Œ .

(El cor saluda amb la mà)

ja veu- reu com mo - la!

œ œ œ œ œ

re,

can - tem la can - ta - ta de l'es - co - la,

Œ nœ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ ˙ >

curs sen - cer l'hem 'nat sol - fe - jant, 13

l'es - co - la,

i heu d'a - pa - gar

el

Grup 1

˙ >œ

œ.

mò - bil.

L'es -

° #> Cor & œ œ . Œ œ. >œ œ Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ bœ œ nœ œ œ > 20

2

¢&

#

co - la,

l'es - co - la,

25

Œ nœ œ œ

'nat sol - fe - jant,

3

# & >œ œ ¢&

tot un curs sen - cer l'hem

(col flauta)

Ó

Œ œ .

Grup 2

> œ œ. Œ œ .

L'es - co - la,

° #œ œ #œ ˙ Cor & 2

can - tem la can - ta - ta de l'es - co - la,

#

ja veu- reu

Œ œ .

co - la,

œ com

œ œ Œ œ œœ œ ˙ > .

mo - la!

Do si la sol fa,

Œ œ œœ œœœ œ bœ œ >œ œ

can - tem la can - ta - ta de l'es - co - la,

Ó

tot

L'es

4

un

(col clarinet)

Œ œ .

Grup 3

-

l'es -

Œ œœœœ la sol fa mi

œ œ nœ œ

curs sen - cer l'hem

> œ œ. Œ œ .

co - la,

l'es

-

V.S.


2.-L'Escola

° # Cor & ˙ 29

Œ

re,

2

3

4

# & œ œ #œ ˙ #

'nat

#

Œ

co - la,

° # Cor & œ .

2

œ œ œ.

œ.

Œ

& ˙

can

-

# & œ nœ

Œ

Œ

° # Cor & œ œ. Œ >

res

plo - gui, no ens po - deu fer ai -

œ com

œœœœ

Œ œ > œ.

mo - la!

Do si la sol

œ bœ

Grup 4

Ó

mò - bil.

œ.

l'es

-

œ.

L'es

-

# & bœ œ œ œ œ nœ > .

œ œ #œ ˙ Œ

> œ œ.

Œ

co - la,

Œ

tot

un

(col trompeta)

œ.

mo - la!

¢& œ œ >

co - la,

Œ

Do si la sol

œ bœ

tot

un

œœœœ œ a mi re mi

fa

œ.

œ.

œ. œ œ œ Œ .

-

-

œ œ

curs sen - cer l'hem

5

tem

fa

sol o

œ com

œ œ œ œ œ œ

la can - ta - ta de l'es -

œ > œ

Œ

co - la,

œ.

can

œ. œ œ œ Œ .

res

œœœœ ˙

la sol fa mi

œ nœ

œ œ

œ.

Œ nœ œ œ œ

amb la mà,

fa,

si

el

ja veu - reu

l'es

Œ

œ.

-

de cri - dar!

Œ

re,

œ œ #œ ˙

'nat

-

œ.

œ œ œ.

i heu d'a - pa - gar

can

co - la,

œœœœ ˙

œ.

sol - fe - jant,

œ > œ

plo - gui, no ens po - deu fer ai - xí

# & >œ œ. Œ

Œ

re,

'nat

Œ

de cri - dar!

œœœœ ˙

35

4

sol o

la can - ta - ta de l'es - co - la,

œ. œ œ œ .

œ œ

co - la,

#

fa

Œ nœ œ œ

tem

la sol fa mi

#> œ. 4 & œ ¢

3

si

Œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ

curs sen - cer l'hem

2

fa

ja veu- reu

amb la mà,

fa,

3

a mi re mi

œ œ bœ œ œ œ œ nœ > .

œ.

L'es

32

#

œ œ œ œ œ œ.

sol - fe - jant,

& >œ œ ¢&

Guió veus

2

sol - fe - jant,

œœœœ

a mi re mi


2.-L'Escola Guió veus

3

° # Cor & œ œ œ œ œ œ œ œ > ˙ tem la can - ta - ta de l'es - co - la, # œ. 2 & œ œ> œ. Œ . œ œ œ . 38

i heu d'a - pa - gar

3

&

#

œ œ.

fa

4

si

el

fa

com

mo - la!

sol - fe - jant,

Œ

œ.

4

can

# & ¢ ˙

Œ

° # Cor & ˙ 44

fa,

# & œ nœ

3

4

#> & œ œ. #

co - la,

l'es

Œ ¢& œ. œ œ œ. xí amb la mà,

mo - la!

œœœœ Do si la sol

œ.

fa

si

mò - bil.

L'es

fa

sol o

œ œ œ œ œ œ. a mi re mi fa

si

œ.

fa

Œ nœ œ œ ja veu- reu

Œ

œ.

co - la,

can

œ. œ œ œ Œ .

res de cri - dar!

6

-

plo - gui, no ens po - deu fer ai -

rit.

Œ

un

œ œ bœ œ œ œ œ nœ > .

'nat sol - fe - jant,

œ > œ

œ bœ

œ> œ. Œ

el

œ.

œ œ #œ ˙

-

la sol fa mi

œ. œ œ œ .

la sol fa mi re,

Œ œ .

fa,

œœœœ

tot

Œ œœœ œ ˙

curs sen - cer l'hem

Œ

Œ œ > œ.

œ.

-

amb la mà,

la can - ta - ta de l'es - co - la,

œ œ œ œ œ œ.

œ œ

l'es

œ. œ œ œ Œ .

com

i heu d'a - pa - gar

a mi re mi

œ.

œ œ œ œ œ œ œ >œ ˙

tem

de cri - dar!

re,

2

-

Œ

co - la,

œ

ja veu- reu

# & œ. œ œ œ Œ . res

-

Do si la sol

Œ nœ œ œ

co - la,

3

> œ œ.

œœœœ ˙

œ œ Œ > .

41

& >œ œ

L'es

curs sen - cer l'hem

plo - gui, no ens po - deu fer ai - xí

œ

° #œ œ #œ ˙ Cor & 2

un

œ.

mò - bil.

sol o

ja veu- reu

'nat

tot

œ œ

œ nœ

œ œ bœ œ œ œ œ nœ > .

œ.

#Œ nœ œ œ & ¢

#

œ bœ

-

œ œ bœ ˙™ >

sol o

œ com

œ ™ > ˙

plo - gui,

mo - la!

œ œœ œœœ œ >œ ˙™ ˙™ >œ

tem la can - ta - ta de l'es - co - la,

œ. œ œ œ .

i heu d'a-pa - gar

œ. el

mò - bil.


Veus

3

50 MILIONS DE SEGONS J.Vives

Folk Rock Style q = 120

b & b b 44

3

Cor tutti

Œ

œ œ œ

T'hi es - tàs sis

8

b &b b œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

œ œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ Œ

ho - res ca - da di - a,

cinc di - es per set - ma - na

Œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ ‰ j œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ

Qua - tre set - ma - nes al mes

I ai - xò du - rant nou me - sos

que su- men la bu - rra - da

12

staccato b Œ & b b œ œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

° b &b b

Mil vui - tan - ta ho-res p cresc.

que són sei - xan- ta-qua- tre mil vuit cents mi - nuts

16

œ œ >œ œ œ œ

I en to - tal fan tres mil·

Cor 1

Œ

¿. ¿. ¿.

pp

ions vuit - cents vui - tan - ta vuit mil

se - gons

° bb ™ & b ™ ¿ ¿ ¿ ¿ ™™ ¿ ¿ ¿ ¿ . . . . . . . .

Tic

tac

tic

¿. ¿. ¿. ¿.

tac

tic

tac

tic

Rita: 3,880,000 segons dura cada curs escolar?

bb œ œ œ œ œ œ ¢& b œ #œ œ œ œ œ œ >œ >œ 20

Œ

de

ca - da - curs!

Safety

tac tic tac tic

tac tic tac tic

Victor: Sí

Rita: No pot ser!

bbb ™™ & ¢ ° bb & b¿ .

™™

¿. ¿. ¿. ¿.

tac tic tac tic

¿. ¿. ¿. ¿.

tac tic

¿.

tac tic

¿.

tac

tic

Victor: I tant que pot ser! Mira... (pren un munt de papers i un llapis) (als nens del cor): Un altre vegada, sisplau

Œ

tac

¿.

tic

Victor: (mentre escriu) 6 hores cada dia...

Cor 2,3,4

¿.

œ œ œ œ œ œ ‰ œj

œ œ œ

T'hi es - tàs sis

ho - res ca - da di - a,

cinc

25

tac

¿.

tic

¿.

tac

¿.

tic

¿.

tac

¿.

tic

¿.

tac

¿.

tic

Victor: 5 dies per setmana...

bbb œ Œ & ¢ œ œ œ œ œ di - es per set - ma - na

¿. ¿. ¿. ¿.

tac tic tac tic

¿.

tac

Victor: ...doncs ho multipliquem per 4...

œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

Qua - tre set - ma - nes al mes

7

¿.

tic

¿.

tac

¿.

tic

Victor: (mentre escriu) ...i ara per 9..

Œ ‰ j œ œ œ ‰ œ œ œ œ œj I ai - xò du - rant nou me - sos

que V.S.


50 milions de segons Veus

2

° bb & b¿ . 29

¿.

tac

Œ

¿.

tic

j œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Victor

tac

Rita Mil vui - tan - ta

Victor: ...I en total són....

Cor Tutti Tot Cor

bu - rra - da

de

ho - res

que

són sei - xan - ta - qua - tre mil vuit -

bb ‰ œj œ œ œ œ œ œ ‰ j œ ¢& b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ su - men la

° bb & bœ œ œ œ Œ œ œ œ œ 32

Mil vui - tan - ta

ho - res

que

són sei - xan - ta - qua - tre mil vuit -

cents mi - nuts

bb b & œ œ œ œ Œ ¢

Œ

cents mi - nuts

I en to - tal fan tres mil - ions vuit - cents vui - tan - ta vuit mil

bœ ™

36 Più mosso q = 136 Victor

b &b b

œ œ œ J

I

si

41

w & œ œ œ œ

˙

cur - sos en to - tal

° bb b / b 48

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ >¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ >¿ œ œ >œ œ

Tots unis

bœ ™

Ó

˙

pen - sem

que ens

œ œ œ ˙

¿No t'es - pan - ta

œ œ œ J hi

pas - sem

bbbb & ¢ ˙™

Œ

Tret - ze

molto rall.

‰ œ œ œ œj œ œ œ œ œ

pen - sar

que són cin - quan- ta mi - lions

ca - da - curs!

Œ nœ œ nnn

˙

Ragtime molt lent

se - gons

˙

bb b œ œ b

de se -

Œ ‰ ¿¿

Victor

Ó

Victor: A lle 50 més o menys Rita: Rita: Amb tants segons, no m'estranya És que alguns dies vaig fer campana, que en sortim havent après alguna cosa. però... són 50 mil·lions de segons, segur?

gons.

Rita: No, jo una mica menys Rita: Home, una mica sí que espanta. Victor: Ah, sí? Victor: A l'escola ens hi passem 50 milions de segons! (i al públic) Tots ens hi hem passat 50 milions de segons. Tu també, suposo.

55

/

j ≈ r gir,

a es - criu - re, a ex - pres - sar - nos, a es - col - tar.

57

/

r≈

Rita

mar - ques, els pa

R

- ï - sos. Mars i rius i con - ti- nents.

Rita

A fer

Victor

su- mes, a

fer res - tes, di

R

- vi - dir i mul - ti - pli - car.

Rita

R

I tam bé a -que ens po-- sin no - ta: su - fi, ca - te...o ex ce - lents!

8

Victor

Les co -

Victor

I a - pre-


50 milions de segons Veus

3 59

/

r≈ nem a pren - dre a - punts

Rita

r≈

Victor

Pas - sar e - xa - mens. I

/

/

ver - bis, pro - noms fe bles, verbs com - pos tos i ad jec - tius.

Rita

r≈

67

/ 69

/ 71

ca - ta - là.

Noia

I ens en

nem a e - na - mo - rar - nos. Poc a poc ens 'nem fent grans,

poco rall.

b & b bb ™ j œ nœ œ œ œ œ p legato

Són cin - quan- ta mil - lions

b & b bb

œœœœ˙

de se - gons,

R

En - glish

I a - guan - tar nos el pi - pí.

r≈

Victor

I ens en - se - nyen a

ca - llar!

si - guin bons re - cords

Tots dos

Els re -

j ‰ à

r≈ fes que

Noia

I a - pre -

r≈

Victor

Victor

i fem

- lo - tes, "gam - be - rra - des" fer cam-pa - na i pe - tar grans.

que t'a - gra - di

re - cor- dar.

j œ œ œ œj œ œ bœ œ œ œ Œ œ ™ n œj œ œ œ œ œ œ œ ˙ nœ œ J J de se - gons,

pas - sen rà - pid, cal viu - re'ls a fons

œ nœ œ œ œ œ œ œ œ ™ bœj œ Œ

i els re - cor - da- ràs to - ta la

bb & b b œ™ nœj œ œ œ œ œ œ œbœ ˙ a- quí on tro - ba- ràs

Rita

Victor

poco accel.

81

és

- se- nyen a par - lar.

Noia

pa - rau

cords del temps d'es - co - la om - pli - ran el teu de - mà,

76

R

r≈

Cor tutti q = 80 A tempo

I al - tres for - mes d'es - sers vius.

I a pre - nem a comp - tar el temps,

Rita

Els ad -

R

r≈

r≈

Victor

les parts del cos hu - mà.

Rita

r≈

lan - guage, I'm a s - tu - dent, green and yel - low. One, two, three!

mú - si - ca, gim - nàs - ti - ca, so - cials i

- rals i ve - ge tals.

r≈

Victor

I

r≈

Victor

Mi - ne

Victor

65

/

I les parts de l'o - ra - ció.

R

63

R

co - piar!

61

Rita

els a - mics,

vi - da,

Són cin - quan- ta mil - lions

j œ ™ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

cresc.

és

a- quí on nai - xe - ran

els re - cords,

mf

nœ œ œ Œ nœ #œ#œ Œ œ bœ bœ nœ œ œ œ œœ nœ œ I si els re - cords

9

nei - xen a - quí

més val que si - guin bo- V.S.


50 milions de segons Veus

4

° bb b Œ & b 86

q = 116

Victor

Rita

œœ œœ œœ œ œj œ J

œ œ œ

Hi es - tàs sis

ho - res ca - da

bbbb j ‰ Œ Ó & ¢ œ

f

Ϫ

nics!

90

qua - tre set - ma - nes al

bbbb œ & ¢ bœ œ œ œ

Œ

viu - re'ls a fons

di - a,

cinc di - es per set - ma - na,

Œ Œ

mes.

cin - quan- ta mil - lions

bb b & ¢ b œ ™ bœj œ Œ

de mil vui - tan - ta

vi - da,

Ϫ

és

pas - sen

rà - pid, cal

‰ j nœœ œœ œœ nœœ ‰ œJ

Œ Œ

i ai - xí du - rant nou me - sos,

94 j ° bb b œ™ bœj œ ‰ j œ b œ œ œ œ & œ œ ‰œ J œ™ J J

rra - da

de se - gons,

‰ œj œ œ nœ œ œj ™ ‰ J œ œ œ œ œJ œœ ™

œ ™ n œj œ œ œ œ

Són

j œ œ œ œj œ nœ J J

œ œ œ œ ˙

cin - quan- ta mil - lions

œ ŒŒ

‰ œj œ œœ œ œœ œj œœ ‰ Ó J J

Œ

j nœ œ œ œ œ

Són

° bb b œ œ œ œ œ œ & b œ œ œ œ œ œœ œ

que su- men la bu-

œ nœ œ œ œ œ œ œ

œœ œ œ ˙ de se - gons,

i els re-cor da - ràs to - ta la

‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰J œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Œ Œ

ho - res,

que són sei - xan- ta qua- tre mil vuit - cents

j nœ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ a- quí on nai - xe- ran

els re - cords,

és

a - quí on tro - ba - ràs

98

i en to - tal fan tres mil· lions vuit - cents vui - tan - ta vuit mil

els a - mics,

° bb &b b 102

nœ œ œ œ œ

œœ œœ œœ œ œ œ œJ

nics!

Ó

nei - xen a - quí

œ ™™ 2 œ ‰ œ. 4 w œ 4 œJ œ 4 w bo

-

bo

10

-

˙w

nics!

œ œ œ œ œ bœ ™ 42 œ ‰ œ. 44 w J J

més val que si - guin

Ó Ó

se - gons ca - da curs!

nœ #œ#œnœ œ Œ

I si els re - cords

més val que si - guin

bbbb ˙ & ¢

Œ

nics!

w

mi - nuts,

j nœ œ œ œ œ

Ϫ

° bb & b b œœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ nœœ œœ nœœbœœ œœ œœ œœ b˙˙ bbb œ œ bœ ˙ b & œ ¢

nœœ œœ

œ bœ bœ

bœ œnœ œ

més val que si - guin bo -

j nœœ ‰ Œ Ó J j œ‰ Œ Ó


4 LLEVA'T!

Guió veus

!"#$%&'(al públic:)' ()*'+),-.,+/'0'1234-3'5/0)')2'6+)7+4'*2)'-8'+)'90),-8' +)*':;-+/'<<+,03'5/0)'4=*'*2)'6+)7+4>

Vives- Español

2

Joan Vives

Allegretto q = 96 Rita

Sol.

# & # 44

j œ œ œœ œ œ œj œj œ™ Œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ ˙

p

Ets en mig d'un som - ni fan - tàs - tic,

en- tre nú - vols de su- cre, i o - cells de co- lors,

poco rit.

# & # œ œ œ œ œ œ œ œj œ™ Œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ™ œj

7

Sol.

bri - lla el sol i el temps és mag - ní- fic,

# & # œ œ œ œ ‰bœ nœ œ nœ bœ œ j œ™ œ œ #œ nœ œ œ œ œ œj œ™ ˙ 42 ˙ œ sents u - nes veus

re - pe - tint la me - lo - di - a

amb la que et des - per - tes ca - da di - a

° ## 4 f Ritmic i frenètic q = 142 Ó Œ ‰ j œ Œ Ó Cor & 4 œ> œ Œ Ó œ > œ Lle - va't! que et lle- vis! ## 4 ∑ ∑ ∑ Sol. & 4 ¢ 16

Victor: És la meva mare...

° ## &

44

25

‰ œj œ œ œ œ œ œ ‰ œj ‰ œ œ œ œœœ ‰œ œ J Rita J Victor

I des - d'a quest mo - ment

i

Ó

Què fas en - ca - ra al llit?

œœ ™™

j œœ œœ Œ Œ J

œ> œ Œ Ó

Lle - va't!

∑ Victor: Ui! Hi ha nervis!

d'or - dres!

Œ ‰ j Œ œ œ œ

Œ

¿No et dut - xes?

Ó

Rita: I et lleves i et comences a vestir.

11

Ó

la

Cor

de crits

° ## Œ ‰ j Œ Ó Cor & œ œ nœ œ œ #œ ∑

Ó Ó

vi - da es con- ver - teix en un gra - pat

## & ¢

Rita: O el meu pare...

## œ œ œ œ bœ œ œ œ nœ œ œ œ nœœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Sol. & ¢

Sol.

i

Cor tutti (fent de pares)

21

Cor

d'un prat de - li - ciós,

rit.

11

Sol.

i t'es - ti - res a l'her - ba

Œ

‰ j œ No

‰ j œ Œ œ œ I et dut - xes,

V.S.


4-Lleva't! Guió veus

2

° ## j j œ œ œ œj œ ‰ œ œ Cor & œ œ œ œ œ œ 29

Sol.

## & ¢

gas - tis tan - ta ai - gua! I es - ten la to - va - llo - la!

33

## & ¢

Œ ‰ jœ œ . œ. >œ œ œ >œ œ œ >œ œ

Ren - ta't les dents i pen - ti - na't!

i fes - te el

Rita: L'obres i et vesteixes...

° b Œ Ó Cor & b b œ œ > 37

Sol.

O - bre la fi - nes - tra!

Victor: L'estens,

° ## Cor & Sol.

œ œ œ œ œj œ ‰

bbb & ¢

ff

Œ ‰ b¿ ™ >

A-

Œ

bbb

Œ ‰ œj bœ œ œ œ nœ ‰ œj bœ œ œ œ

Seu i es - mor - za!

llit!

Œ ‰ j bbb œ

Els dos: Val

Ó bœ œ œ œ Œ Ó >

fa - nya't!

Œ

Au, co- rre, que fem tard! no men - gis tan de

Rita: Victor: I fas el llit el més ràpid que pots! I seus, i esmorzes.

° b j œ œ œ œ j ‰ œj bœ œ ‰ Cor & b b nœ n œ b œ n œ œ œ 22 œ œ œ œ œ œ œ J 42

Sol.

b b & ¢ b

pres - sa

que t'en - nu - e - ga - ràs!

° bb 2 Ó Cor & b 2 ˙ 45

Sol.

b2 b & ¢ b2 52

Cor

I quan a - ca - bis

∑ ∑

Ó

Œ œ œ œ Œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ ∑

oh, pa - res feu - me un pe

Rita (al cor): Victor Va, digueu-els-hi. (al públic, referint-se als nens): I sabeu què en pensen ells de tants crits i tantes ordres?

b &b b ˙ tó

22

Cor h = 60

Oh, pa- res, com us es - ti - mo,

dels ce - re -

mp

als!

de- sa el bol

Œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ nœ œ œ ˙ però dei - xeu- me a - viat a l'es - co - la,

12

a - llà m'ho pas - so molt mi - llor!

‰ œ œ bœ J

No hi ha tants


4-Lleva't! Guió veus

3

° b œ œ œœ ˙˙ Cor & b b œ œ œ œ œ 57

Sol.

bbb & ¢

ner - vis, no hi ha tan xou,

° bb & b ˙˙

Sol.

bb ¢& b

∑ q = 146 primo Tempo

‰ j 44 œ Œ Ó œ > œ

œ œ œœ ˙

teu - me a l'es

co - la!

A

-

68

No et dei - xes res?

b Sol. & b b ¢

72

co- rre!

Œ

Ó

ró!

Sol.

bb ∑ ¢& b

Ó Ó

Victor

Rita

Ó

al

Rita: I tu te'l cordes.

I surts com un llam - pec,

Cor

Œ ‰ j œ œŒ Ó œ No co- rris!

cot - xe

‰ j œ Œ œ œ œ œ Ó

Rita: Uff, com pesa!...

‰ œj œ œ œ œ œ œ ‰ œj ‰ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œJ J

Œ

Hi ha molt de tràn - sit!

Ó

Œ Ó >œ >œ

Tots dos

ga - fes el bo - ca - ta i vas co- rrent de pet

sis - plau (por) por-

Victor: Et poses l'anorac...

j b œ œ™ œ œœ Œ œ œ œ œ b œ œ œ œ n œ œ œ œ n œ œ™ œ Sol. & b b œ œ œ œ œ œ œ œ œ ¢ œ œœ J Œ 77

° b Cor & b b nœ Œ Ó

Sis - plau,

œ œ ˙

i a - ga- fa la mot - xi - lla!

Ui! El bo - ca - ta!

° b Cor & b b

œœ œœ ˙˙

Œ ‰ j bœ œ Œ Ó œ œ œ œ œ

bri - ga't!

44

° b Œ Cor & b b œ> œ œ >œ œ

Œ bœ ˙˙ œ

A - llà sóc un a - lum - ne i prou,

63

Cor

œœ œœ œœ œœ œœ nœœ œœ œœ ˙ ˙

Œ

œ > bœ œ œ œ œ

Cor - da't el cin - tu -

Tots dos: En què quedem?

‰ j œ œ œ j œ œ œ œ œ J

No puc 'nar més rà - pid! I a-

‰ j j‰ Œ > > Mec Mec!

13

a-

∑ V.S.


4-Lleva't! Guió veus

4

° b j ‰ ∑ Cor & b b œ œ œ œ œ œ 81

œ œ œ œ œj œ ‰ ∑ >

quest per - què s'a- tu - ra?

Sol.

b b & ¢ b

Sem - bla que pas - tu - ra!

Victor: Ai! Que ja comencem!

Que ai - xò és per

∑ Els dos: Ai!

° b Œ Cor & b b œ œ > 94

'vui!

Ó

Rita: No et posis nerviós, papa...

Œ

Cor

œ> œ œ œ œ Œ Ó bœ œ

Ja hem a- rri- bat!

U ™™ ∑

Œ

Victor: Ja era hora!

Ó

Solis

‰ œj bœ œ œ œ I et gi - res

jœ ‰ Ó j ‰ œj bœ œ ‰ n œ b œ n œ œœ œ œœœ Al tan - to amb el gra - ó!

b b & ¢ b nœ œ Œ

Œ

pe - tó?

Rita: I tu surts corrent

Bai - xa

j œ bœ œ œ œ nœ

Que no em fas un

b Sol. & b b ¢ 97

™™ U Œ Œ Ó

3

™™ ∑

rà - pid!

Sol.

3

œ. œ. ™™ œ Œ Ó >

86

° b Cor & b b Œ

Vin - ga, pe- sat, es - pa- vi - la!

(Repeteix ad libitum mentre el cor va fent diversos sons de tràfic, fins a la "frenada" del director)

° b j Cor & b b Œ ‰ œ b Sol. & b b ¢

œ > œ œ >œ œ œ >œ œ

Ó

cau - ràs si no vi - gi - les!

101

poco rall.

Ó

Ja

t'ho de - ia

2

jo! .

b2 Sol. & b b 2 ¢

∑ Victor: Finalment, després de deu mil crits

∑ Rita: I dues centes mil ordres diferents, arribes a l'escola

14

li

Œ ‰ œ œ œ œ œ 22 J

ti - res

° b2 Cor & b b 2 ˙

i

2

∑ Victor: Quina pau!

22 23 23

Rita: Quina tranquilitat!


4-Lleva't! Guió veus

5

° b3 Cor & b b 2 ∑ 107

h = 60

Ó

j œ˙

j œ™ œ ˙™

˙

Gau - de - a - mus

111

pa - res, com us es - ti - mo,

bb 2 b & 2 œ™ j ¢ œ˙ gau - de - a

116

Sol.

Ó

120

b j b & ¢ b œ™ œ ˙

mo - les

° b Cor & b b ˙ ˙ 125

A - llà sóc un

-

a - lum- ne i

˙

tam

b Sol. & b b œ™ ¢ u

-

-

Ϫ

dam

˙ ˙

prou,

j œ ˙

dum

œ œ

œœ ˙

me a l'es

co - la!

j œ ˙

mus.

˙™

si_us

plau

œ 44 ˙ Si us

su

No hi ha tants ner - vis,

j œ ˙

iu

-

Œ bœ œ

˙˙

ven - tu

˙

œ ™ œj œ œ

nos

-

œœ œœ

Sis - plau,

se - nec - tu - tem

œ 44 ˙ œ ˙

j œ ™ œ

˙

Œ œ Œ œ

˙˙

ha - be

-

œ œ

por - teu - me a l'es (noi)

Œ œ (noia) œ

˙ ˙

˙

tem

˙˙

œ œ œ œ

œ œ ˙

(por) por -

œ œ ˙

bi - it

hu

U œœ ˙ ™™ u

co - la!

U œ ˙˙ ™™ œ

plau,si usplau! por - teu - me a l'es - co - la!

15

-

no hi ha tan

sis - plau

Maestoso (dictat) q = 80

molto rit.

teu

Ϫ

però dei - xeu- me a - viat a l'es

‰ œJ œ bœ œ œ œ œœ œœ œœ

˙

-

œœ œœ œœ œœ œœ nœœ œœ œœ

xou,

post

io - cun

22

Ó

Œ œ œ œ œ nœ œ œ

iu - ve- nes

œ nœ œ œ ˙

j œ ˙

Ϫ

post

° b Cor & b b ˙ ˙

Œ œ 22

su - mus

j œ™ œ ˙

Ó

a - llà m'ho pas - so molt mi - llor!

bbb & ¢ ˙

dum

pa - res feu - me un pe - tó

i - gi - tur

œ œ

mus

Sol.

iu - ve- nes

j œ™ œ ˙

mus

° b Cor & b b œ œ Œ œ co - la,

Ó

j œ ™ œ ˙

˙

œ œ œ œ œ ˙

oh

˙

-

j œ™ œ ˙

Œ

I - gi - tur

° b2 Cor & b b 2 œ œ œ œœ œ œ Œ œ Sol.

Ó

Oh

Solistes i músics

bb 3 p b Sol. & 2 œ™ ¢

Cor mp

-


5

Veus

ESTEM CANSATS! Joan Vives

3

Pesante i queixós h = 80 Cor tutti

& bC

Cor Tutti

D‹

mf

Ó

˙

œ œ

del

A

& b œ #œ œ œ œ #œ œ œ w

Cor Tutti

dur dei - xar de ser uns a - nal - fa - bets!

C

15

molt es - tar ca - llats,

° ## Cor 1+2 &

2

21

¢

28

Œ

A7/C©

œ Œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ A7(#5)

D

Ó

molt a - pren - dre

Ó

A7

œ- Œ

co - ses, can - sa

##

o

D9

GŒ„Š7/D

D

˙

(tot el cor s'asseu)

divisi

j‰ Œ œ

dre - ts!

G‹(Œ„Š7)/D

˙ #œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ Ó œ œ œ ∑

Ó

p legato

œ œ

un graF©‹

B7(b9)

E‹7

° ## Cor œ œ œ œ 1+2 &

G©º

˙

j œ‰ Œ Ó

## Cor œ œ œ œ 3+4 ¢&

˙

mà - ti - ca o gim - nàs,

-

œ œ œ œ

i a - nem a

Œ

Ó

rs,

molto rit.

mà - ti - ca o gim - nàs,

D9

‰ ‰ Œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ nœ œ

A

Œ œ

D

fem i - dio - mes o tae - kwon - do, in - for -

pat d'ac - ti - vi - tats ex- traes - co - la

GŒ„Š9

A7

## œ œ œ œ nœ œ œ œ w & ¢ 34

és

D‹

can - sa molt es - tar a - sse- guts...

p legato

Œ œ

des - prés d'un di - a a l'es - co - la que- da en - ca - ra mol - ta es - co - la,

2

# &#

° ## Cor 1+2 & Cor 3+4

can - sa

B¨Œ„Š9

Ó

di - a es- tem can - sats,

& b œ œ #œ œ œ Œ nœ œ œ œ œ œ ˙

Cor Tutti

Cor 3+4

œ œ œ œ œ Œ Ó

˙

Al fi - nal

F

9

C

toc de

œ œ

in - for B‹7(b5)

œ œ œ œ

pi - to com si

œ œ œ œ C

fós - sim mi - li -

(a 4)

œ

œ œ œ œ

i a - nem a

16

toc de

œ œ œ œ #œ œ œ œ

pi - to com si

fós - sim mi - li -

C V.S.


5- Estem cansats! Veus

2

° ## Cor C˙ 1+2 & 39

Più mosso h = 90 A7/C©

Ó

f

Ó

tars!

Cor 3+4

## C˙ & ¢

Ó Ó

tars!

Ó

Cor 3+4

¢

dur dei - xar

del

œ. nœ.

w

° ## Cor 1+2 & ˙ 55

# &#

° ## Cor 1+2 & 61

D

A B‹7(b5)

w

j‰ Œ œ

˙

molt es - tar ca - llats,

Œ

dre - ts!

˙

œ Œ #œ œ

és

w

molt

œ Œ #œ œ bœ œ #œ œ can - sa

molt a - pren - dre

D‹/A

can - sa

nœ œ can - sa

œ.

Œ

A7

œ.

molt es - tar a - sse - guts

##

Œ

o

##

œ œ nœ œ nœ Œ œ Œ . .

molt es - tar a - sse - guts

D9

GŒ„Š7/D

o

G‹(Œ„Š7)/D

˙ #œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ Ó œ œ œ ∑

la gui - ta - rra, la pin - tu - ra o el te - a - tre,

Ó

dre - ts! F©‹

Œ œ

D‹

nœ œ nœ œ œ œ

D

La na - ta - ció,

j‰ Œ œ

A7/C©

can - sa

w

es - tar ca - llats,

p legato

és

es - tem can - sats,

œ #œ œ n ˙

œ œ #œ œ

Œ nœ

Œ œ nœ œ n˙

w

B¨Œ„Š9

Œ

Ó

di - a es- tem can - sats,

C

co - ses, can - sa

Cor 3+4

Al fi - nal f

nœ œ œ œ œ Œ Ó

de ser uns a - nal - fa - bets!

## & nœ œ œ œ ¢

¢

˙

## nœ œ œ œ nœ œ œ œ &

50

Cor 3+4

˙

C

de ser uns a - nal - fa - bets!

° ## Cor 1+2 & w Cor 3+4

œ. nœ.

œ #œ œ <b>œ

F

dur dei - xar

A tempo primo

Al fi - nal

° ## Cor œ #œ œ <b>œ 1+2 & 45

D‹

p legato

œ œ

pas - to B7(b9)

E‹7

A7

Œ œ œ œ w

## œ nœ œ œ œ w ¢& œ œ œ rets o llo - ba - tons o cant co - ra

Ah ah ah

-

17

ah

D

D9

Ó

Œ œ el

j œ ‰ Œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ nœ œ l,

el re - forç de ma - te - mà - ti - ques, el


5- Estem cansats! Veus

3

° ## Cor œ œ œ œ 1+2 & 67

GŒ„Š9

molto rit.

G©º

˙

Œ œ

pia - no o el tim - bal,

Cor 3+4

## œ œ œ œ & ¢

pia - no o el tim - bal,

Cor 1+2

Cor 3+4

ia

¢

## &

-

nal

gal!

Al fi

-

bbbbbb œ œ œ œ w & ¢

ser uns a - nal - fa - bets!

° bbb Cor bbb 1+2 & ˙

llats,

bbb b & ¢ bb ˙

llats,

Cor 1+2

bœ œ can - sa

bœ œ can - sa

° bbb &b b b œ œ œ œ A¨ f

Cor 3+4

w

f b b b b œ œ œ œ ¢& b b

Œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ ˙

B¨7/D

E¨‹

œ Œ nœ œ w can - sa

és dur dei - xar de

Œ œ œ nœ

w

molt

es - tar ca -

œ Œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ can - sa molt a - pren - dre

C‹7(b5)

ff

˙

Π
œ œ œ œ

˙

Π
>. >. œ Œ nœ Œ

E¨‹

molt es - tar a - sse - guts

molt es - tar a - sse - guts B¨7

> w

pels

drets!

pels

w w >

>. > œ Œ œ. Œ

llui - ta - rem tos - suts

és dur dei - xar de

es - tem can - sats,

œ œ œ œ

llui - ta - rem tos - suts

Ó Œ œ œ nœ œ<b>œ G¨

di - a es- tem can - sats,

C¨Œ„Š9

84

89

del

nal

ser uns a - nal - fa - bets!

Cor 3+4

ca - sa hem de fer els deu - res! Tot ai - xò deu ser il - le -

œ œ œ œ œ Œ Ó

B¨ C‹7(b5) D¨º

78

œ œ œ œ #œ œ œ œ

Œ #œ œ bbbbbb w œ

° bbb Cor b b b œ nœ œ<b>œ w 1+2 & Cor 3+4

œ œ œ œ

(a 2)

Al fi

œ œ œ œ

œ

E¨‹

gal!

œ œ œ œ

ca - sa hem de fer els deu - res! Tot ai - xò deu ser il - le -

° ## bb & œ Œ #œ œ b b bb ˙ ˙ 72

œ œ œ œ

A tempo

A7/C©

B‹7(b5)

ia

Œ

˙

A

drets!

18

G¨/D¨

co- ses, can - sa molt es - tar ca -

D7

¿ ¿ ¿ ¿

E¨‹7

C¨7

¿ Œ Ó

Jus - tí - cia pels me - nuts! ff

¿ ¿ ¿ ¿

¿ Œ Ó

Jus - tí - cia pels me - nuts!

w

œ Œ Ó

w w

œ Œ Ó œ


Veus

6

MORTADEL·LA DEL MEU COR

Piti Español

Joan Vives

Maestoso h = 60 Cor

mf b 2U b Ó Œ œ & b2

œ œ œœ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ œ

For - mat- ge o so- bras - sa - da,

7

b &b b œ ja

10

-

Œ

œ

da,

œ

œ

œ

mor - ta - del

per - nil dolç o fuet de porc,

œ

Ϫ

j nœ

˙

- ·la

del

meu

cor!

œ

œ

Victor: De mortadel·la? I per un bocata de mortadel·la tanta tonteria? Rita: tonteria, un bocata de mortadel·la? +Victor

3

b &b b

° b &b b ˙ 15

ment!

bbb Ó & ¢ ° b &b b ˙ 19

Ó

+ Rita

tent

mf

‰ œJ œ œ

œ

Po - sar - se

fa - ti

no és

œ œ œ

œ

Po - sar - se mf

œ

fa - ti

œ

no és

Quan surts al

pa - ti,

œ

Œ bœ

˙

do - lent

œ

œ

œ.

Œ

˙

do - lent

men

˙ > men

-

-

œ

˙ >

jant

mor

œ

jant

mor

19

-

œ œ œ œ quin gran mo -

ta

œ

ta

˙

œ

˙

œ

fas

œ

si ho

fas

˙- ™

œ con -

œ

con -

(Marcar molt la geminada)

œ -

Ó

si ho

rit.

tent

bb b & ¢ ˙

(amb gran vehemència)

œ nœ

‰ œ œ œ

gua- nyes tu per go - le -

-

œ.

del

-

la!

˙- ™

Ataca 6a

(Marcar molt la geminada)

-

œ.

del

-

la!


Cor

7

QUAN SIGUI GRAN Joan Vives

Swing tranquil q = 120

#4 & 4 6

&

#

# & Œ

Œ

Œ œ .

œ. #œ œ ‰ œj œ. œ nœ ‰ j œ œ œ œ. œ œœœ . . .

jo

œ œ bœ œ nœ œ

de gran

vol - dré ser gran

œ œ #œ ˙

de la gent que sem - pre es - tà pre - gun tant

œ œ Œ

Œ

œ #œ Œ

No ho sé!

# & œ. œ œ œ Œ .

15

ber

mf

Doncs

>tuœ - raœ

11

Ó

Cor tutti

què se - ré

¿.

œ œ œ.

Œ nœ œ œ œ œ œ œ Œ > . que vull ser quan

si - gui gran

Œ nœ œ œ œ nœ . œ œ b>œ œ. œ

no ho sé!

(Arronsant-se d'espatlles)

per 'viam si s'a - ca - ba la tor

hi ha gent que no

Œ

Brr! Jo que sé!

pa - ra

de vo - ler sa -

rit.

œ. œ œ œ œ. .

˙ >œ

fal - ta molt temps en - ca - ra!

20

Œ


8 EM TÉ MANIA

Veus

Cue Rita (fent de mare): Com és que vens amb aquesta cara??

Funky Rock

Vic

# 4Molt rítmic q = 96 ∑ & 4 ∑

Joan Vives

>>b œ œ. œ. œ. œ. œ

‰ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ . œ

Victor

Victor: No hi ha dret! Sem - pre i - gual!Rita: és u - na in- jus - tí - cia que cla - ma el M'han tornat a castigar! Rita: Un altra vegada? El què?

# & n˙

5

Vic

Œ

cel! ,

8

Vic

>œ œ œ œ ˙

jo no he si - gut Rita: Però tu què has fet?

œœœ œ œ œ & ‰ œ œ œ. œ

va pre - nent - li el

pèl

poco accel.

quan he

Cor tutti

b j & b ‰ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ Œ Ó > Victor+ Cor

22

b &b w

27 q = 96

#

tot ma - la

ment

‰ œj œ œ bœ œ œ œ Œ œ >œ

ment!

&

Ó

Rita: Ai! fill, sempre igual!

bb

però m'ha cas - ti - gat!

a- ques - ta pro - fe va per Rita: No parlis així de la mestra!

b j & b ‰ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ nœ œ œ Œ es pen - sa sem - pre que ho faig

Cor tutti

m'ha vist,

‰ œj œ œ bœ œ œ œ ˙

19

Cor tutti

i

A tempo q = 102

A - ques - ta ti - a em té ma - ni - a,

Cor tutti

ri - gut

œ. œ. œ>

‰ œ.j œ. œ œ. ‰ œj œ œ œ œ Ó . > >>>

Ho he vist ve- nir quan m'ha cri - dat: Però què has fet? jo no he fet res

15

gi - rat

‰ œj œ œ œ ˙

˙

# & ‰ œj œ œ œ œ œ bœ ˙ Ó Rita:

11

œ. œ. #œ>

Rita: s'ha Au, explica'm què ha passat...

#

s'ha pen- sat que es- ta

Vic

Ó

no hi ha qui a- guan- ti a - ques- ta

4

Meno mosso

ti - a!

Ó

‰ œj . œ. œ. œj œ™ > Em té ma - ni - a!

21

mí!

‰ œj œ œ œ œ œ œ

a - ques - ta do - na és un tur -

2

Ó

#

Rita: Victor! Fes el favor...

Cor

pp amb aire

Ó

Ó

2


8. Em té mania Veus

2 35

Cor tutti

#

‰ œj . œ. œ.

& Ó

Em

41

Cor tutti

#

& Ó

Em

#Ó &

45

Cor tutti

Ó

j œ> œ™

ma - ni - a!

j œ. œ .

4

Ó

j œ> œ™

œ.

ma - ni - a!

2

‰ œj Ó . œ. œ. œj œ™ >

Ó

Em té ma - ni - a!

° # & 52

Cor tutti

2

poco accel.

¢&

2

° b &b ˙ 57

Cor tutti

bb ‰ œj œ œbœ œ œ Œ œ œœ > f Cor 1+2

bb

Ó

‰ œj œ œ bœ œ œ œ

a- ques - ta pro - fe va per

Cor 3+4

‰ œj œ œbœ œ œ Œ œ œœ > f

Ó

A - ques - ta ti - a em té ma - ni - a,

‰ œj œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ nœ

Ó

mí!

bb ‰ œj œ œ bœ œ œ & ¢ œ ˙

Ó

60

‰ œj œ œ bœ œ œ œ

a-ques ta do - na és un tur - ment!

tot ma - la ment

Œ

‰ œj œ œ bœ œ œ œ

es pen- sa sem - pre que ho faig

° b j &b ‰ œ œ œ œ œ œ œ w b b & œ nœ œ œ œ ¢

Œ

es pen- sa sem - pre que ho faig tot ma - la ment

a- ques ta pro - fe va per mí!

Cor tutti

j œ™ Ó ‰ œ.j œ œ . œ. > Em té ma - ni - a!

A - ques - ta ti - a em té ma - ni - a,

#

2

no hi ha qui a- guan- ti a - ques ta

‰ bœj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ a-qeus ta do - na és un tur - ment! no hi ha qui a- guan- ti a - ques ta

22


8. Em té mania

° b &b œ œ Œ Ó >

Cor 1+2

>œ . . . œ. . œ œ œ œŒ

63

Cor tutti

Veus

3 pp sotovoce

ti - a!

És u - na in- jus - tí - cia!

b n>œ œ Œ Ó b ¢&

68

. .Œ >œ œ. nœ. œ. œ œ

Ó

bœ œ #œ œ > . . .

És u - na in- jus - tí - cia

>œ œ. # œ. œ. œ. œ.

bœ Œ Ó b . œ & ¢ . ° b &b 77

Œ

És u - na in- jus

nœ >œ# œ. # œ. œ. . œ.

És u - na in- jus - tí - cia

És u - na in- jus - tí - cia

Ó

Ó

bœ œ #œ œ œ. œ Œ Ó . > . . .

tí - cia

7

Victor Cor 1+2

‰ œj œ œ bœ

f

7

bb <b>œ. œ Œ Ó & ¢ .

És u - na in- jus

œ œ œ œœ Œ >

‰ œj œ œ bœ

Cor 3+4

87

b b Œ & ¢ œ> œ ni - a,

Ó

Ó

A - ques - ta mes - tra em té ma - ni - a,

° b j & b ‰ œ œ œ bœ œ œ œ ˙ a - ques-ta pro - fe va per

Œ

nœ œ #œ œ > . . .

És u - na in- jus - tí - cia

Ó

mí!

œ œœ

f A - ques - ta mes - tra em té ma

tí - cia

Cor tutti

œ> œ. œ œ. œ. œ. Œ .

És u - na in- jus - tí - cia

73

Cor tutti

És u - na in- jus - tí - cia

° b &b Cor tutti

>œ œ. . œ. œ. œ. Œ #œ

pp sotovoce

És u - na in- jus - tí - cia

° bb > . & œ œ #œ. œ. œ. œ. Œ bb & ¢

Cor 3+4

ti - a!

Cor tutti

‰ œj œ œ bœ œ œ œ

es pen - sa sem - pre que ho faig

‰ œj œ œ bœ œ œ œ ˙ a - ques-ta pro - fe va per

23

mí!

Ó V.S.


8. Em té mania

° b & b œ œ nœ œ œ 90

Cor tutti

Veus

4

Œ

tot ma - la ment

‰ œj œ œ œ œ œ œ ˙

a-ques-ta do-na és un tur ment!

bb ‰ œj œ œ bœ œ œ œ œ & ¢ nœ œ œ œ

Œ

es pen-sa sem-pre que ho faig tot ma - la ment

° #### & # ‰ œj œ œ nœ œ œ œ œ œ Œ > f 93

Cor tutti

¢

ment!

‰ œj œ œ nœ œ œ œ

Ó

A - ques - ta ti-a em

96

Cor tutti

a-ques-ta do-na és un tur

a - ques - ta pro - fe va per

‰ œj œ œ nœ œ œ Œ œ œ œ > f

Ó

° #### & #˙

Ai!

# ‰ j œ#œ #œ #œ #œ ## ## bœ œ

A - ques - ta ti - a em té ma - ni - a,

#### & # n˙

#### #

Ó

té ma - ni - a,

‰ œj œ œ nœ œ œ œ œ œ #œ œ ˙

Ó

mí!

es pen - sa sem - pre que ho faig

tot ma - la

ment

#### ‰ œj œ œ nœ œ œ # & ¢ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ a - ques- ta pro - fe va per

° #### & #

2

#### & #

2

99

Cor tutti

¢

mí! es pen - sa sem - pre que ho faig

‰ œj >œ œ nœ œ œ > > > > > >œ ff

no hi ha qui a- guan- ti a - ques - ta...

j ‰ œ œ œ nœ œ œ œ >œ >œ >œ n>œ >œ >œ >œ ff

no hi ha qui a- guan- ti a - ques - ta...

24

tot ma - la

ment

> <#>œœ ˙˙ ™™

> nœ #˙ ™ #œ ˙ ™

p subito e dolce

...do - na.

p subito e dolce

...do - na.


POLLS!

9

Guió Veus

Joan Vives

2

Tempo di Marcia q. = 120 Cor unis

12 &b 8

Œ™ œ ‰ œ œ ‰ œ œ œj bœ ™ œ j œ œ™ œ

mf Molt staccatto i joganer

œ

En - fi - lant

a- munt per u - na

& b œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ™ œ œj œ ™ Œ ™

6

o

sal - tant

&b Ϫ

9

œ #œj œ™

teus

12

&b

al cap del nen

Ϊ

o

ne

nœ ™

-

p

ca - bells,

i en

œ- ™

na,

fent un bot ens a - ma - guem als

œ- ™

œ- ™

dei - xem

-

‰ œ‰ œœ‰ œ œ‰ œ œ œ

na,

Ϫ

tre

la

œ- ™

clos - ca

-œ ™

œ ‰

ple - na!

j Œ j ‰ œ ‰ œ œ œ œ œj œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ bœ ™ œ j œ œ™ # œ œ œ œ œ

mf

Si

vo - leu

15

& b Ϫ go

17

. &b œ

coll,

œ

-

‰ œ™

ju - gar, som u - na co -

lla,

Ϊ

j œ œ™

œ

lles

œ.

bus - cant

ja

‰ œ . el

œ.

poll.

25

I si us gra - teu

œ œ J

j œ œ

veu - reu

‰ Œ™

les

Ϊ

per fer - nos pes - si -

ma - res

Ϊ

j œ

œ œ J

de

cor -


8. Polls! Guió Veus

2

20

&b

jœ j j œj #œ ™ œ œj œ™ Œ ™ œ œ œ #œ œ œ

Som en- tre - ma - liats i de

la

bro

-

me,

si no

fas

. . & b nœ. ‰ œ ‰ œ ‰ Œ ™

27

30

&b

un

som l'a - mic mi - llor que tin - gui

œ ™ œ™ œ. ‰ œ ‰#œ œ. ‰ œ. ‰

so - roll

nin - gú

no

I quan vi - si - tem al - gu - na es - co

j j œ œ œ œ œ œj œ™ œ ™ œ™ œ ™ w™ œ œ J

veus que des - se - gui - da fan el

joc

de

‰ #œ ™™ & b œ. ‰ Œ œJ œ ‰ Œ œJ œ ‰ Œ œJ œ. . . >œ

-

bus- cant

div. Cor 1+2

& b œ ‰ Œ œJ ‰ Œ ™ œ. .

37

poll!

41

&b ™ ˙

el poll

Ϊ Ϊ

&b ˙™

pel!

el poll

œœ ‰ Œ œJ œ ‰ Œ œJ . .

poll!

el poll

el

j ™ ‰ ‰ œj œ ™ œ™ ™ œœœ œ œ œ œ œ™ b˙ ™ b œ ™ œ™

És el mi - llor a - ni - mal

j œ œ œ œ œ œ ™ œ™

Ϊ

unis.

Cor 1+2 + Rita

No t'a - ban- do - na - rà

Ϊ

el

el

Cor 3+4

Cor 3+4 + Victor

del.

45

el poll!

la

j j œ ‰ ‰ Œ œ œ. ‰ œ. ‰

l'es - cor - coll

34

el poll

que

mf

poll!

poll!

sa - brà

j j Œ™ j œ œ œ œ œ œj bœ ™ œ j œ œ™ œ œ

f

tens

ma,

œ™ œ ™ ˙ ™

p j & b #œ ™ œ œ œ ™ ‰ œ œ ˙™

23

l'ho

-

jœ j j œj œ œ œ #œ œ œ

cap

de com - pa - nyi - a,

sem - pre

œ ™ œ™ œ ™ œ™

˙™

di - a

men - tre et

j ™ œ œ œ œ œj j #œ œ œ œ œ nœ ™

No l'has d'a - li - men - tar ni el treus a

fi -

#˙ ™

que - di un

Ϫ

Œ

pas - se - jar,

Cor 1+2 + Ri

j œ

ni el

Œ œ œ œj œ œj œ œj œ œj œ œ J J

48

j & b œ œ œ œ œj œ œj œ œ ˙™

Cor 3+4 + Victor

duus al ve - te - ri - na - ri a va - cu - nar

I el

26

po - dràs por - tar a l'es - co - la, al

ci-


8. Polls!

3

Ó™

Cor 1+2 + Rita j j j ‰ ‰ &b œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ˙™

51

ne - ma i d'ex - cur - sió!,

54

&b

œ

mai

œœ

És

Ó™

œ ˙™

pe - tit

i molt

Ϊ

60

&b

dis - cret,

qua - si

j ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ œ œ œ œ #œ œ

per - que va

déu

d'un cap

w™ w™

j j b j ‰ ‰ n œ ‰ ‰ j ‰ ‰ œ & œ œ œ ‰ ‰ œ que

j œ œ

div.

57

bots

Ϊ

Cor 3+4 + Victor

Cor 1+2 + Víctor

Cor 3+4 + Rita

no pa - ra quiet

Guió Veus

n'hi

a l'al - tre fent

˙™ ˙™

dó!

Œ™ œ ‰ œ œ ‰ œ œ œj bœ ™ œ j œ œ™ œ œ

Ϊ

uns

Ϊ

Cor tutti

mf

En - fi - lant

a- munt per u - na

tre

-

na,

‰ œ‰ œ œ‰ œ œ‰ œ œ œ o

sal - tant

al cap

del nen

o

& b œ™ œ œj œ ™ Œ ™

fent

& b nœ ™ œ ™ œ ™ œ- ™ -

‰ œ‰ œ œ‰ œ œ‰ œ œ- ™ œ- ™ œ ™ œ ‰ œ œ

63

ne

-

na,

66

i en

dei - xem

la

œ

œ

œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ™ œ j ™ #œ œ™ Œ

un bot

ens a - ma - guem

als teus

ca - bells,

mf

clos - ca

ple - na!

Si

vo - leu

ju - gar,

som u - na

j j & b bœ ™ œ œj œ™ Œ j œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ™ œ œj œ ™ Œ ™ #œ

69

co -

lla,

I si us

gra - teu

per fer - nos pes - si - go

œ œ œ œj œ. ‰ œ ™ œ ‰ ‰ j œ œ b & œ œ J J œ. ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ . œ.

72

ja veu- reu les ma - res de cor - coll, bus - cant

27

el

poll.

-

lles

3


8. Polls!

° &b

4

21

78

° & b bœ ™ 101

tre mf

-

œ

f

21

¢& b

Guió Veus

œ

-

° & b œ™

fi - lant

103

œ

ne

-

o

sal - tant

∑ Œ™

j œ œ™

œ

na,

a - munt

o

per u - na

Ϊ

j œ œ™

105

teus

del nen

o

Ϊ

tre -

i en

b œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ #œ œ ‰ #œ ˙™ ¢& ° &b 108

¢&

b

œ

Si

un bot

al cap

dei - xem

ju - gar,

som u

al cap

del nen

‰ Œ™

o

Ϊ

na

un bot

j œ œ

ne -

la clos

n˙ ™

-

-

na

co

ens a

‰ Œ™

-

ma - guem

als

Ϊ

na

dei - xem

œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ bœ ™ œ

vo - leu

j œ œ

nœ ™ œ ™ œ- ™ œ- ™

ca - bells,

fent

œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ

sal - tant

fent

œ #œj œ™

œ

per u - na

œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰

na,

al cap

a- munt

Cor 3+4

b œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ <n>œ ‰ œ œ ¢& œ ° &b œ™

œ ‰ œ œ ‰ œ œ œj œ

En - fi - lant

j b œ ‰ œ œ ‰ œ #œ ‰ & œ # œ ¢ œ nœ En

Cor 1+2

la

ca

-

œ- ™ œ- ™ œ ™ œ ‰ ˙™

clos - ca

ple

œ

j œ œ™

ple - na!

˙™ -

na

Œ

j #œ

lla,

I

œ ‰ œ œ ‰ œ #œ ‰ œ œ ‰ #œ

Si

28

vo - leu

ju - gar,

som u

-

na


8. Polls!

5

° &b œ ‰ œ œ ‰ œ œ

j œ œ

110

si us

b ¢& œ

co

‰ Œ™

gra - teu

per fer - nos pes - si - go

j œ œ

-

j œ œ™

œ

-

-

Ϊ

j œ œ™ lles

j œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ

Œ

lla,

I

si us

gra - teu

per fer - nos pes - si -

112

j j j j b œ ‰ œ ™ œ. ‰ ‰ œ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ œ œ œ œ œ & œ œ œ ¢ . . œ. go - lles

les ma - res de cor - coll,

bus - cant

bus - cant

el

poll.

el

j j & b œ ‰ œ œ ‰ œ #œ ‰ œ œ ‰ œ #œ ‰ ‰ Œ œ Œ ™ Œ ™ en- tre - me - liats

i de

la

-

me,

si no fas

. ‰ œ. ‰ >¿ ™ b ‰ œ & nœ. tens

un

poll!

#

Oh!

nin - gú

Tempo primo q. = 120

131

&

#

2

no

que

Maestoso q. = 98

I quan vi - si - tem al - gu - na es - co

joc

sa - brà

j j œ œ œ œ œ œj nœ ™ œ œj œ ™ Œ ™ œ œ J

f

w™

#

veus que des - se - gui - da fan el

som l'a - mic mi - llor que tin - gui

œ ‰ ‰ œ™ œ. ‰ œ ‰#œ œ. ‰ œ. ‰ J

j œ ™ œ™ j œ œ œ œ & œ œ œ ™ œ™ J J œ œ

127

jœ j j œj œ œ œ #œ œ œ

ma.

so - roll

molto rall.

123

-

œ ‰ ‰ œ™ ˙™ J

j j & b #œ ‰ ‰ Œ œ Œ ™ ‰ œ œ ˙™

119

l'ho

bro

poll.

Tots unis 116 pp molt respirat i a cops

Som

j œ

j œ œ

° j . œ™ œ œ. ‰ œ ‰ œ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ & b œ œj œ œJ œJ œ œ œ ‰ . . ja veu- reu les ma - res de cor - coll,

Guió Veus

de

poll!

29

la

. œ ‰ ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ ‰ J

accel.

l'es - cor - coll

Ϊ

-

bus - cant

Ϊ

Ϊ

el


PARLA!

Guió Veus Misteriós

4 &4

q = 112

Vic.

11

3

Joan Vives

Ó

Victor

Œ ‰ j œ œ Œ œ œ œ mf El

veig de lluny

& Œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ Œ

8

Vic.

Ó

amb un po - sat fat - xen - da i dur,

13

Vic.

&

œ œ œ˙ se - nya el puny

Ó

joc cru - el.

22

Cor

¢&

Œ

m'es - pe - ra,

Ó

Ó

Œ ‰ œj

m'en

Œ ‰ j œ œ œœ œ œ

co- men - ça ai - xí el seu

‰ œ œ œœ œ w

bar - rant el meu pas.

Cor tutti

‰ œ œ œœ œ œ œ œ œ

p No et tan - quis en el si - len - ci,

Œ

‰ œj œ œ I es - tic

œœœœœ œ œ œ

si par - les és molt mi - llor!

° f˙ Vic. & 25

sol!

Cor

œ™ œ œ œ w es - ti ra elbraç

° Vic. &

Œ ™ œj œ œ ˙

amb un som - riu - re fred com el gel,

17

¢&

pa- rat al mig del meu ca - mí,

Œ ‰ j œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ ˙

° ™ Vic. & œ œ œ œ ˙ Cor

Œ ‰ j œ œ œ œ œ œ™ œ œ Œ œ œœ

(lliurement, com un plany)

œ ‰ Œ J

œœœœ œ œ œ œ œ ˙

no dei - xis que et ven - ci mai la

Œ ‰ j œ œ œ œœ œ ˙ œ tan sol que vull plo - rar,

¢& ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w f

És com si tot - hom 'nés con- tra

tan

Ó

por.

œ ‰ Œ J

‰ œœ œ œ œ œ œ œ œ

i creus que no et pot sal - var nin V.S.

tu,

30


11. Parla Guió Veus

2

° Vic. & Œ

œ œ œ œ œ™ œ œ œ ˙

Œ

¢& w

Œ

˙™

° w Vic. &

Œ

28

Cor

‰ œj œ

no en - tenc què he fet

ni

sé el per - què,

¢&

És tan

in - just

Ell ju - ga amb la for - ça però tu

œ ‰ Œ J

Œ ‰ j œ œ œœ œ œ

no em sé bara - llar ni en

‰ œœ œœœ œ œ œ œ w

no,

i no és de co- vard que tin - guis por.

° ™ Vic. & œ œ œ œ ˙ 37

vull sa - ber,

Œ

œ œ

œ

No

° Vic. & 41

j Œ ‰ œ œ œ œœœ œ w sols vull sor - tir

Œ

˙™

la for - ça no venç a la ra - ó!

Ó

Œ ‰ j œ mf

S'a

j j ¢& œ ™ œ œ ‰ Œ ‰ œj œ ™ œ œ ‰ Ó

j œ ™ œ œ ‰ Œ ‰ œj œ ™ œ œj ‰ Ó

p sotovoce (amb molt d'aire)

Par - la!

‰ œœœœ œ œ œ œ w œ

pot gua - nyar!

d'a - quí!

Rita unis al cor

Cor

œ ‰ Œ J

‰ œœœœ œ œ œ œ œ

que em cos - ta re - sis-tir,

¢&

˙

sen - tir - te tot sol és molt més dur.

¢& w

Œ

par - lar!

‰ œœœœœ œ œ œ w œ

34

Cor

de

‰ jœ œ œ

° ‰ j œ œœœœœ ˙ Vic. & Œ œ Cor

ni com va co - men - çar.

œ œ

œ

has

31

Cor

j ‰ œ œ œœœœ œ

Ex - pli - ca - ho!

Par - la!

31

No

ca - llis!


11. Parla

° Vic. & œ 45

œ œ œ Œ

‰ œj œ œ œ œ œ œ ™ œ œ Œ œ œ

Œ

cos - ta i riu,

Cor

j ¢& œ ™ œ œ ‰ Œ Par - la!

° Vic. & Œ 48

Cor

se'm plan - ta quiet

Par - la!

Ex - pli - ca - ho!

Œ ‰ j œ œœ˙ œ

Œ

des - prés em diu

j‰ Ó ¢& œ ™ œ œ

Par - la!

ca - llis!

° Vic. & Ó 60

Ó

mà,,

Par - la!

No

No

œ™ œ œ œ w ca - uen al fang,

j j j œ™ œ œ ‰ Œ ‰ œ œ™ œ œ ‰ Ó

Par - la!

Ex - pli - ca - ho!

‰ œ œœœ œ w

j j œ™ œ œ ‰ Œ ‰ œ

cresc. Par - la!

No

...i els cu - llo plo - rant.

j Cor & œ ™ œ œ ‰ Ó ¢ ca - llis!

Par - la!

j‰ Œ ‰ j œ œ™ œ œ

Ex - pli - ca - ho!

m'arren- ca els lli bres de la

Ó

j‰ Œ ‰ j œ œ™ œ œ

que si ell no vol no em dei - xa pas - sar

‰ j œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ ˙ œ

j‰ ¢& œ™ œ œ

Œ

‰ j œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ ˙

j‰ Œ ‰ j j‰ Ó œ™ œ œ œ œ™ œ œ

ca - llis!

No

m'in - sul - ta.

j j j œ™ œ œ ‰ Œ ‰ œ œ™ œ œ ‰ Ó

Par - la!

‰ œj

Œ ™ œj œ ˙ œ

Ó

jo a- bai - xo els ulls per no mi - rar,

52

Cor

j ‰ Œ œ™ œ œ

‰ j œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ Œ œ

° Vic. & Ó

56

meu da - vant,

Ex - pli - ca - ho!

j‰ Ó ¢& œ™ œ œ

° Vic. & Œ

al

j œ ™ œ œj ‰ Ó œ

ca - llis!

Cor

Guió Veus

3

divisi

p

‰ œ œœœ œ œ œ œ ‰ œœœœ œ œ œ œ œ No et tan - quis en el si - len- ci,

32

si par - les és molt mi - llor!

V.S.


11. Parla

° Vic. & 63

Rit

Guió Veus

4

Œ

f ‰ œj œ œ

I es - tic

Œ & ‰ œœœœ œ œ œ œ œ œ no dei - xis que et ven - ci mai la

tan

Ó

por.

¢&

por.

Cor 3+4

Œ œœœœ œ œ œ œ œ œ

no dei - xis que et ven - ci mai la

° j œ œ œ œœ œ ˙ Vic. & Œ ‰ œ

És com si tot - hom 'nés con-tra

f

I es - tic

& ˙™

tan sol que vull plo - rar,

Œ

tu,

° ™ Vic. & œ œ œ œ ˙ 69

sé el per - què,

Rit

Cor

& Œ

f

‰ œœœœœ œ œ œ œ

És com si tot - hom 'nés con-tra

Œ ‰ j œ œ

œ œœœ

no en - tenc què he fet

ni

Œ

j œ ‰ Œ

has

j Œ ‰ œ œ œ œ œœ œ w ni com va co - men - çar.

œ œœœ

no en - tenc què he fet

ni

Œ Œ ‰ jœ œ œ

És tan in -

‰ œ œ œœ œ œ œ œ œ w

Œ

sen - tir - te tot sol és molt més dur.

Œ ‰ œj œ œ œ œ œ w œ

œ œ œ ˙™

has

‰ œœ œ œ œ œ œ œ œ ™ ˙

de par - lar!

sé el per - què,

Œ ‰ œj œ

i creus que no et pot sal - var nin - gú

œ œ œ ˙™

& œ™ œ œ œ ˙ ¢& Œ

sol!

i creus que no et pot sal - var nin - gú

& Œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ ˙ ¢& ˙ ™

j œ ‰ Œ

˙

‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™

tu,

Cor

Ó œ ‰ Œ J

tan sol que vull plo - rar,

Œ

tan

por.

66

Rit

sol!

‰ œœœœœ œ œ œ œ

& ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ no dei - xis que et ven - ci mai la

œ ‰ Œ J

f

Cor 1+2

Cor

˙

ni com va co - men - çar.

Œ

Œ ‰ j œ œ œ

‰ œ œ œœ œ œ œ œ œ w

de par - lar!

sen - tir - te tot sol és molt més dur.

33

És tan in -


11. Parla

° ˙ Vic. & 73

Œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ ˙

œ‰ Œ J

just

Rit

& ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™ Ell ju-ga amb la for-ça però tu

just

¢&

Ell ju-ga amb la for-ça però tu

76

Rit

no em sé bara - llar

& Œ ¢& w

Œ

ni en vull

No

pot

‰ œj œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ ˙

No

79

gua - nyar!

Œ

pot

‰ œj œ œ œ œ œ œ sols vull sor - tir

œ œ

œ

gua - nyar!

‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™

Œ

‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™

Œ

‰ œ œ œœ œ œ œ œ œ ™ ˙

Œ

És com si tot - hom 'nés con- tra

& ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™ la for - ça no venç a la ra - ó!

És com si tot - hom 'nés con- tra

És com si tot - hom 'nés con- tra

¢& ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™ la for - ça no venç a la ra - ó!

tu,

f

& w

tu,

f

Œ

Œ

f

œ™ œ œ

Par - la!

34

d'a - quí!

Œ

˙™

f

d'a - quí!

Œ

˙™

sa - ber,

Œ

j ‰ œ œ œœœœœ sols vull sor - tir

œ œ

œ

ni en vull

Œ

sa - ber,

Œ

° w Vic. &

Cor

‰ œœ œ œ œ œ œ œ œ

i no és de co- vard que tin - guis

por.

Rit

j œ ‰ Œ

que em cos-ta re - sis - tir,

no,

Œ

no em sé bara - llar

‰ œœ œ œ œ œ œ œ œ

i no és de co- vard que tin - guis

j œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ ˙ œ

& ˙™

por.

Cor

Œ

Œ ‰ j œœ œœ ˙ œ œœ

‰ œ œ œœ œ œ œ œ œ ™ ˙

° Vic. & Œ

œ ‰ Œ J

que em cos-ta re - sis - tir,

no,

j œ‰ Œ

& ˙ Cor

Guió Veus

5

Ó

tu,

Œ ™ œj -œ b-œ

Ex - pli - ca-ho, V.S.


11. Parla Guió Veus

6

° œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™ Vic. & ‰ 83

Œ

Œ

i creus que no et pot sal - var nin - gú

Rit

& ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™

Œ

& ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™

Œ

Œ

par - la!

Œ

œ œ œ ˙™

Œ

j œ œ™ œ œ Ó œœ

87

sen - tir - te tot sol és molt més dur. cresc.molto

És tan

& ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™

Œ

sen - tir - te tot sol és molt més dur.

‰ œœœœ œ œ œ œ œ

Ó

Ϫ

œœ

90

œ ‰ Œ J

que em cos - ta re - sis-tir,

Œ ‰ j œ œ œœ œ œ

no em sé bara - llar ni en

& w

‰ œœ œœœ œ œ œ œ w

& w

‰ œœ œœœ œ œ œ œ w

no,

no,

™ ¢& Œ

Ó

Par - la!

° ‰ j œ œœœœœ ˙ Vic. & Œ œ

Cor

f

f

par - la!

Rit

‰ œœœœ œ œ œ œ œ

Ell ju - ga amb la for - ça però tu

œ Œ

˙

f

Ell ju - ga amb la for - ça però tu

& ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™ œœ

œ ‰ Œ J

f

in - just

Œ

cresc.molto

œ™ ¢&

Ex - pli - ca-ho tot i

sen - tir - te tot sol és molt més dur.

Cor

j Œ™ œ œ œ œ œ

No ca - llis! Par - la!

>œ >œ ° cresc.molto œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ j ‰ ‰ Vic. & œ Rit

Œ

has de par - lar!

Ϊ

Ó

œ œ œ ˙™

has de par - lar!

i creus que no et pot sal - var nin - gú

¢& œ™ œ œ

Œ

has de par - lar!

i creus que no et pot sal - var nin - gú

Cor

œ œ œ ˙™

i no és de co- vard que tin - guis por.

j œ œ

b-œ

Ex - pli - ca-ho,

i no és de co- vard que tin - guis por.

œ™ œ œ

par - la!

35

Ó

Ϊ

j œ œ

No ca

œ -

llis!


11. Parla

° ™ Vic. & œ 93

vull

Rit

œ œ sa

& Œ

™ ¢& œ

Par -

-

ber,

œ

No

pot

gua

œ

œ

œ

pot

gua

f

& œ™ œ Œ & œ™ œ

Œ

Ó Ó

-

œ™ œ Œ ¢& par - la!

vull

sor - tir

-

Œ

˙™

nyar!

Ϊ

j œ

∑ ff

Ó

œ

œ

œ™ œ Œ

Ó

ff

Ó

œ™ œ

Œ

œ™ œ Œ

ff

fff

œ™ œ œ

œ

œ

tot

i

∑ ˙

par - la!

par - la!

Ó

d'a - quí!

nyar!

par - la!

par - la! f

sols

œ œ œ œ œ

Ex - pli - ca-ho

par - la! f

œ

Œ

la!

Œ

j œ

˙™

Ó

œ œ

95

Cor

Œ

˙ œ

No

° œ Vic. & Rit

œ

œ

& ΠCor

Guió Veus

7

œ™ œ œ

˙

#œ ™ œ œ

˙

fff

par - la!

Ó

par - la!

fff

par - la!

36

∑ ∑


12

Guió veus

ELS ETERNS REPETIDORS 2

2

Andante Moderato q = 72

Cor

4 &4

j ‰ œ œ œ ˙

& ˙

xent,

10

Cor

& ˙

fet

œ œ bœ œ ˙

& œ™ œJ œ œ

19

° & 23

Rit +D

Vic +H

i

Què se n'ha

ge - ne - rós

els pro - fes - sors

d'a - quests e - terns

Pas- sem de

œ œ œœ œ œ w

‰ j œ™ œ œ œ

∑ ‰ œ ˙ J

dors

° bb &b b b ˙ 28

temps

Vic +H

‰ j œ œ œ

Ó Ó

j œ œ œ

re - pe - ti -

‰ j bbbbb bœ bœ œ

Les Mestres + Rita

mp

Du - rant un

‰ j bœ bbbbb bœ œ

Els Mestres + Victor

mp

Du - rant un

˙™ Cor & ¢ Rit +D

œ

‰ j œ œ œ œ œ œ

dei - xant en - re - re

j ‰ œ œ œ ˙

œ œ

a - rri - bem que som pe- tits, però el temps vo - la.

bus- quem fu - turs

l'a- mor im - mens

& ‹

Cor tutti

j œ œ

l'es - co - la.

œœ œ œ œ œ œ œ

j ‰ j œ œ™ œ œ œ œ œ

˙

‰ j œ œ œ ˙

& ˙

i un di - a hau - rem de dei - xar

Œ

d'a - quells in- fants?

curs i ens fem mi - llors,

Cor

‰ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ

ens 'nem fent grans,

14

Cor

p

A - nem crei -

6

Cor

Ó

Joan Vives

que fan

Œ œ œ ˙

œœ œœ ˙

hem es-tat junts

el ma - teix

œ œ œ œ

ca - da

w w

cu

˙ ˙

j œ ‰ Œ œ

rs.

bbbbb

‰ j ‰ j œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ heu can - viat molt des - d'a- quell pri - mer

di - a.

Jo em que- do a

bbbbb ˙ œ œ œ œ ˙ ‰ j œ œ œœœ œ œ œ ‰ j & ¢ œ œ œ œ œ œ œ ‹ temps hem es-tat junts heu can - viat molt des - d'a- quell pri - mer di - a. Jo em que- do a 37

V.S.


12. Els eterns repetidors

° bb &b b b ˙ 32

Rit +D

Guió veus

2

œœ œ œ

quí

˙

Œ

pen- sant que al - guns

‰‰ Œ œ bœ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ 3

guar - da - ran re - cords d'a - vui To - ta la vi - da.

Vic +H

poco cresc. 3 bbb ˙ œ œ bœ œ b Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ ˙ ¢& b œ œ œ ‹ quí pen- sant que al - guns guar - da - ran re - cords d'a - vui To - ta la vi - da. I si ens tro

Rit +D

° b b poco jcresc. &b b b ‰ œ œ œ œ œ œ œ ˙ 36

Vic +H

bbbbb œ ™ & ¢ ‹ bem

I si ens tro - bem més en - da vant-

œ œ J

més en

° bb f &b b b w 40

Rit +D

˙

grans!

Vic bbbbb w˙ ˙ & +H ¢ ‹ grans!

da - vant

˙˙

se - rà di - fí - cil

mf

‰ j œ œ œ ˙

mf ‰ j œœ œ œ ˙

pu - gem els nens

j ‰ œ ˙

b b ˙™ &b b b ‹ dors

que fan

Œ œœ ˙

‰ œ ˙ J

Œ œœ ˙

dors

bb Cor & b b b ¢

que fan

œœ

el ma - teix

el ma - teix

re - co - nèi - xer uns nois

‰ œj œ œ b˙

plan - tant lla - vors, unis.

‰œ œ œ ˙ J

plan - tant lla - vors,

œ œ

w

ca - da

curs.

œ œ

w

ca - da

curs.

œ tan

j ‰ j ™ œ œ œ œ œ œœ

som els e - terns re - pe - ti -

‰ œj œ œ œ ™ œj œ œ

som els e - terns re - pe - ti -

˙™ ˙™ ∑

œ œ

uns nois tan

‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ nœ

° bb ™ &b b b ˙ 45

Vic +H

-

˙

se - rà di - fí - cil re - co - nèi - xer

pu - gem els nens

f

Rit +D

œ

j ‰ œj œ œ œ ™ œ œ œ œ œ

Œ

##

Œ

##

f ## ‰ j nœ nœ nœ

Cor tutti

Ó

A - nem crei

38


12. Els eterns repetidors

° ## f & nœ œ œ 50

Rit +D

Us

Vic +H

Cor

˙™

œ

a - neu

fent

## f & œ œ œ ‹ Us a - neu

## ˙ & ¢

Œ

œ

n˙ ™

fent

grans

Dei

Œ

Vic +H

Cor

## ˙ & ¢

Œ

# &#œ ˙ ‹ vo - la

Œ

57

Vic +H

-

in

Vic +H

## Cor & œ ¢

fants

Œ

˙

œ ˙™

p

˙™

w Uh

œ œ J œ

-

˙

i ens fem mi - llors,

˙™

cresc.

els pro - fes

œ

sors

œ œ ˙

l'es - co - la.

˙

el

temps

˙

˙

el

temps

Dei

˙

els pro - fes - sors

-

œ

-

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

xant en - re - re

‰ œj œ œ œ ™ bus- quem fu - turs

œ

j œ œ œ

dei - xant en -

f

‰ j œ œ œ œ

L'a - mor im-mens

j f ‰ œ œ œ œ

L'a - mor im-mens f

‰ j œ œ œ ˙

l'a - mor im - mens

39

œ

xant en - re - re

œ

dei - xant tots els pro - fes - sors cresc.

Què se n'ha

˙

œ

j Œ œ œ œ œ œ™ œ œ

œ œ œœ œ w

‰ j œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

cresc.

re - re

Œ

Dei

Pas- sem de curs

œ

œ ˙

a - rri - bem que som pe - tits, però el temps

w

Uh

° ## j ‰ & œ œ œ ## & w ‹

Œ

p

61

Rit +D

n˙ ™

-

mf ## j œ™ ‰ Cor & œ œ œ œ œ ¢

vo - la.

œ œ

xeu l'es - co - la,

fants

œ

vo - la

-

Œ

d'a - quells in - fants?

° ## & œ ˙

Œ

xeu l'es - co - la

˙

˙™

œ œ nœ œ

fet

Rit +D

in

## œ œ & œ œ œ ‹ què n'han fet d'a-quells

œ ˙

i un di - a hau - rem de dei - xar

œ

què n'han fet d'a - quells

œ œ

‰ j œœ œ œ œœœœ œ

ens 'nem fent grans,

° ## & œ œ œ œ œ

-

Dei

54

Rit +D

˙

grans

‰ œ œ œ ˙ J

xent,

Guió veus

3

œ i

œ i

‰ œœœ J

i ge - ne - V.S.


12. Els eterns repetidors

° ## & œ

Guió veus

4

65

Rit +D

œ

˙

œ

˙

œ

ge - ne - rós

Vic +H

# & # nœ ‹ ge

rós

68

tan

e

-

œ #œ

- ne - rós

## Cor & ˙ ¢

Rit ° # #˙ +D &

dels

œ

dels divisi

j œ œ œ

e

œœ ™™

Cor 3+4

œ

œ

re - pe - ti - dors

‰ œj

œ

œ

œ

terns

œ J

re - pe - ti - dors

‰ œJ

Ϫ

ff j ‰ œœ œœ œ œœ œœ Œ œœ œœ œ > > >

j œ ‰ Œ Ó >œ

## ˙˙ Cor & ¢

j ‰ œœ œœ œ œœ œœ Œ œœ œœ œ > > >

w w >

tan

o - brint les por - tes

del

fu - tur!

40

que es-

>œ J ‰ Œ Ó

fu - tur!

ff

‰ œœ J

> w

del

que es-

j œœ ‰ Œ Ó >

>œœ >œ > œ œ œ œ ‰ J œ œ Œ o - brint les por - tes

dors!

que es-

w w >

fu - tur!

ff divisi

-

˙™ ˙™

molto rit.

# &#˙ ‹ tan

Vic +H

œœ

re - pe - ti

divisi

del

Ϫ

œ

j œœ œœ

Cor 1+2

d'a - quests e - terns

o - brint les por - tes

-

terns

j œ


13 FINALE

Guió veus

50 Milions de segons (represa) J.Vives

Rag-time lent Cor tutti q = 90

Cor

b & b bb 44 ™ j œœ œ œœœœ˙ œ œ n œ p Són

de se - gons,

pas - sen rà - pid, cal viu - re'ls a fons

poco accel.

5

Cor

cin - quan- ta mi -lions

j œ œ œ œ œj œ Œ nœ bœ œ œ œ J J

bb &b b œ™ j œ œ œ œ œ œ œ ˙ nœ œ Són

cin - quan- ta mil - ions

de se - gons,

j Œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ ™ bœ œ

i els re-cor - da- ràs to - ta la

9

Cor

cresc. b b &b b ™ j œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

és

° bb b Vic b Rit & 13

a- quí on nai xe - ran

j bœ ˙ œ™ nœ œ œ œ œ œ œ œ

els re - cords,

és

bbbb nœ œ œ Œ nœ #œ #œ Œ & ¢ œœ nœ œ I si els re - cords

Vic Rit

q = 116

ho-res ca-da

f b b Cor & b b ¢ œ™

Són

° bb Œ Vic bb œ Œ Rit & 21

mes.

Cor

nei - xen a - quí

j ° bb œ œœ b œ & b œ œœœ J œ 17

a- quí on tro-ba - ràs

mf

Cor

de se-gons,

i ai - xí du - rant nou me - sos,

Són cin - quan- ta mi -lions

de se - gons,

41

œ œ œ

Hi es - tàs sis

j‰ Œ Ó œ

œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œ

qua - tre set-ma - nes al

pas-sen rà - pid, cal viu-re'ls a fons

j ‰ œj œœ œœ nœœ œœ œœ œ ™ Œ ‰ J J œ™ Œ

bbb b & j ¢ œ ™ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

Œ

j œ œ œ œj œ bœ œ œ œ Œ nœ œ J J

j œ nœ œ œ œ œ œœ œ ˙ Œ Œ

Rita

els a - mics,

més val que si - guin bo - nics!

cinc di-es per set - ma - na,

cin-quan-ta mi -lions

Victor

œ bœ bœ nœ œ œ œ

j ‰ Œ ‰ œj œ œœ œ œœ œ œœ ‰ Ó J J

di - a,

vi - da,

‰ œj nœœ œœ œœnœœ œ™ bœœj ‰ J J que su- men la bu - rra - da

œœ ‰‰ œj J

œ nœ œ œ œ œ œ œ œ ™ bœj œ Œ

i els re - cor - da - ràs to - ta la

vi - da,

de

V.S.


13. Finale Guió veus

2 25 ° bbb œ œ œ œ œj œ™ Vic b J Rit &

mil vui tan - ta

Cor

bb b & ¢ b œ™

‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ J œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Œ Œ

ho - res,

que són sei - xan - ta

j nœ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

és

a- quí on nai - xe - ran

° bb Vic b b œœ Rit & 28

qua tre mil vuit - cents

és

a - quí on tro - ba - ràs

œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ nœœ œœ

i en to - tal fan tres mi - lions vuit - cents vui- tan - ta vuit mil

Cor

bbbb œ œ œ bœ ˙ & ¢

nœ œ œ œ œ

els a - mics,

° bb Vic bb ˙ b˙ Rit & 31

Ó Ó

curs!

Cor

I si els re - cords

si

-

° b b 2 œ œ. 4 w Vic bb 4 œ‰ œ 4 w Rit & J 34

guin bo -

˙w b˙

bo - nics!

Cor

bbb 2<b>œ ‰ œ. 4 w b & 4 J 4 ¢

w

Ó

˙ nics!

j nœœ ‰ Œ Ó J j œ‰Œ Ó

bo - nics!

42

bœ œ nœœ œ œ œœ œœ se - gons

nœ #œ #œ

ca - da

Œ

nœ œ

nei - xen a - quí

œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ™ J

42

œ œ œ œ œ bœ ™ J

42

més val que

bbbb œ bœ bœ œ & ¢ bœ œ nœ més val que

Œ

mi - nuts,

j nœ œ œ œ œ

Ϫ

els re - cords,

nœœ œœ

més val que

Final

si

si

-

-

guin

guin

CANTÀNIA 2012  
CANTÀNIA 2012  

50 MILIONS DE SEGONS

Advertisement