Page 1


Galeria Casa Matei


Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca Misiunea fundamentală a Universităţii de Artă şi Design Cluj-Napoca, instituţie de învăţământ superior artistic cu o tradiţie de peste 85 de ani, este formarea de profesionişti în domeniile artelor plastice, decorative şi designului, capabili să producă un impact semnificativ în câmpul cultural, comercial şi industrial al societăţii de azi. UAD Cluj-Napoca oferă pe lângă o consistentă activitate academică şi o serie de direcţii de formare profesională mai puţin convenţionale. UAD Cluj-Napoca şi-a consolidat în ultimii 10 ani o poziţie extrem de importantă pe scena artistică din România, iar acest lucru s-a realizat şi printr-o serie de proiecte interdisciplinare iniţiate pe parcursul acestor ani. Acestea s-au dezvoltat în principal pe trei zone de interes: proiecte adresate exclusiv studenţilor, proiecte adresate publicului larg şi mass-media, proiecte diferite cu obiective şi programe specifice, fie finanţate din fonduri europene, fie din finanţare proprie, realizate în parteneriat cu instituţii europene.

Despre Expo Maraton Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca şi Galeria Casa Matei au organizat în perioada 6 - 30 mai 2014, a patra ediție a Competiţiei de Proiecte Expoziţionale “Expo Maraton 2014”, adresată studenţilor Universităţii de Artă şi Design Cluj-Napoca, proiect cultural finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Anul acesta au fost selectaţi 16 studenţi pentru a-şi prezenta proiectele individuale în cadrul celei de a IV-a ediţii a competiţiei „Expo Maraton”. Astfel, de două ori pe săptămână, câte două expoziţii s-au aflat în competiţie, faţă în faţă, în cele două săli ale Galeriei Casa Matei. Evenimentul a fost mediatizat în cadrul UAD, în presa şi televiziunea locală şi naţională, dar şi pe reţeaua de socializare Facebook. Trebuie să subliniem importanţa acestei manifestări, deoarece este vorba de singura competiţie de acest gen ce promovează arta, educaţia artistică şi învăţământul superior artistic din Cluj-Napoca. Marile premii ale competiţiei au fost trei vizite de documentare la Bienala Internaţională de Artă Contemporană de la Liverpool şi s-au desemnat pe baza voturilor publicului. De asemenea, partenerii oficiali ai evenimentului, au oferit artistului preferat câte un premiu. Datorită succesului pe care l-au înregistrat ediţiile anterioare ale „Expo Maraton” (din luna mai 2011, 2012 și 2013), în 2014, Institutul Francez din Cluj-Napoca, Centrul Cultural German Cluj-Napoca, British Council Cluj-Napoca, Teatrul de păpuși Puck, Bazis Contemporary Art Platform, Lateral Art Space, Galeria Şoimii Patriei și Asociația culturală Ciorchin au acceptat parteneriatul cu UAD Cluj-Napoca. De asemenea, Administraţia Fondului Cultural Naţional, UAD Cluj-Napoca şi Rembrandt Graphic Centre au susţinut proiectul din punct de vedere financiar. Cu un număr de peste 5000 de vizitatori la expoziţiile organizate şi aproximativ 5000 de vizitatori pe paginile de internet, “Expo Maraton 2014” şi-a dovedit impactul pozitiv asupra publicului larg şi s-a confirmat ca acţiune culturală de notorietate.

University of Art and Design Cluj-Napoca The basic mission of the University of Art and Design in Cluj-Napoca, higher artistic education institution with a tradition of more than 85 years is to train specialists in the fields of visual arts (fine arts, applied arts and design) able to produce a significant impact on the present culture, commerce and industry. UAD Cluj-Napoca provides both a consistent academic activity and a series of less conventional professional directions. UAD Cluj-Napoca has consolidated in the last 10 years a very important position on the art scene in Romania, which was achieved due to a number of interdisciplinary projects initiated over the years. These have developed mainly on three areas: projects directed to students, projects directed to the large audience and the media, projects with different objectives and specific programs financed from European funds, or in partnerships with European institutions.

About Expo Maraton The University of Art and Design Cluj-Napoca and Casa Matei Gallery have organised within 6 – 30 May 2014 the Competition of Exhibition Projects “Expo Maraton 2014”, for the students of the University of Art and Design Cluj-Napoca. The cultural project was financed by the Administration of the National Cultural Fund. This year, 16 students have been chosen to present their individual projects within the 4th edition of the competition “Expo Maraton”. Therefore, twice a week, two exhibitions were face to face in the two rooms of Casa Matei Gallery. The event was promoted within UAD, in the local and national mass-media and on Facebook. We need to reinforce the importance of this event, as it is the only competition of this kind that promotes art and higher artistic education in Cluj-Napoca. The grand prizes of the competition consisted in three documentary trips to The Liverpool Biennial and they were designated based on public votes. In the same time, the official partners of the event have offered a prize to their selected artist. Due to the success of the three previous “Expo Maraton” editions (held in May 2011, 2012 and 2013), in 2014, the French Institute in Cluj-Napoca, the German Cultural Center Cluj-Napoca, The British Council Cluj-Napoca, Puck Puppet Theatre Cluj-Napoca, Bazis Contemporary Art Platform, Lateral Art Space, Şoimii Patriei Gallery and Ciorchin Cultural Association have accepted the cooperation with UAD Cluj-Napoca. In the same time, the Administration of the National Cultural Fund and Rembrandt Graphic Centre supported the project financially. With over 5000 visitors present at the organised exhibitions and almost 5000 visitors on the internet, “Expo Maraton 2014” has shown its positive impact on the large public and is confirmed as an important cultural event.


6 mai 2014, ora 19, Galeria Casa Matei

Daniel Lucaci

COPIII ÎNVAŢĂ REPEDE

6 mai 2014, ora 19, Galeria Casa Matei

Mihai Guleș

CRAUS ȘI PFANOR

8 mai 2014, ora 19, Galeria Casa Matei

Alexandra Constantinescu

QUIET CUBES

13 mai 2014, ora 19, Galeria Casa Matei

Matei Iacob

INCOGNITO

15 mai 2014, ora 19, Galeria Casa Matei

Bârne Ionică

FRAGMENTE ȘI TRANS-FORME

8 mai 2014, ora 19, Galeria Casa Matei

Ionuţ Vancea

UTOPIA

13 mai 2014, ora 19, Galeria Casa Matei

Sorina Alexandra Văcar

NUNTA IELELOR

15 mai 2014, ora 19, Galeria Casa Matei

Diana Nedeş

ENCLAVA


20 mai 2014, ora 19, Galeria Casa Matei

Birta Roland

LETTERS FOR YOU 22 mai 2014, ora 19, Galeria Casa Matei

Oana Mocanu

ORGANIC

27 mai 2014, ora 19, Galeria Casa Matei

Bocskai Gyopár

WHAT EVER!

29 mai 2014, ora 19, Galeria Casa Matei

Liviu Acasandrei

DEFORMATION OF THE HUMAN BODY

20 mai 2014, ora 19, Galeria Casa Matei

David Farcaş

RUINE

22 mai 2014, ora 19, Galeria Casa Matei

Szabó Tímea

ŞERVEŢELE LA USCAT 27 mai 2014, ora 19, Galeria Casa Matei

Postumia Simina Rus

SCOLEX FOBOS

29 mai 2014, ora 19, Galeria Casa Matei

Otilia Adam

FRESH LIGHT


Mihai Guleș Pictură, anul II / Painting 2nd year

CRAUS ȘI PFANOR Craus and Pfanor

Prezentul demers are la bază o veche frământare personală, și anume tendința tot mai accentuată a omului de a laiciza lumea în care trăim. Această serie se doreşte a fi un „Götterdämmerung” rezolvat într-o notă personală, cu influențe de icoană bizantin-ortodoxă. Lucrările surprind tocmai această împletire, la care suntem martori în zilele noastre, a sacrului cu profanul, o îmbinare aproape violentă a valorilor transcendente, eterne, specifice religiosului, și a celor imperfecte, lipsite de spiritualitate, proprii areligiosului. Dacă am considera că sacrul și profanul sunt niște întrebări, asemănătoare Formelor Arhetipale ale lui Platon, picturile reprezintă doar diverse răspunsuri la o singură mare frământare: în definitiv, sacrul și profanul pot coexista? ------------------------------------------------------------------------------------------My approach is based on an old personal struggle, namely the increasing tendency of humans to secularize the world we live in. This series intends to be a „Götterdämmerung” with Byzantine-Orthodox influences, solved in a very personal manner. The works surprise the blending, we witness today, of the sacred with the profane, and a nearby violent combination of transcendent values, eternal, specific to the religious existence, with the imperfect ones, devoid of spirituality, specific to a non religious existence. If we consider that the sacred and the profane are questions similar to Plato’s Archetypal Forms, the paintings are just different answers to a great concern: may sacred and profane coexist after all?

6 mai 2014, ora 19, Galeria Casa Matei


Daniel Lucaci Grafică, master anul I / Graphic arts, MA, 1st year

COPIII ÎNVAŢĂ REPEDE Children Learn Quickly

Proiectul propus pentru Expo Maraton sub titlul „Copiii Învață Repede” își propune să abordeze copilăria, investigând-o ca pe o perioadă de formare a individului. Sunt interesat mai ales de perioada de tranziție de la stadiul amoral al copilăriei spre începutul maturității, de formarea conceptelor de bine-rău și a distincției dintre acestea. Diferența dintre bine și rău este precedată de perceperea a ceea ce este permis și nepermis. Când privim fotografii cu noi din copilărie ne mirăm nu doar de cât de mult ne-am schimbat, ci și de felul în care am făcut-o. Între timp am învățat diferența dintre ceea ce este permis și nepermis, dintre bine și rău și inevitabil am făcut tot felul de alegeri. -----------------------------------------------------------------------------------------The project entitled “Children Learn Quickly”, selected in the competition “Expo Maraton 2014”, aims to address childhood, investigating it as a forming period of the individual. I am particularly interested in the transition period from amoral childhood to adulthood, in the shaping of certain concepts such as good and evil and in making a distinction between them. The difference between good and evil is preceded by the perception of what is allowed and disallowed. When we look at photographs from our childhood we are surprised not only by how much we’ve changed, but by the way we’ve changed as well. In the meanwhile we have learnt the difference between what is allowed and disallowed, between good and evil and we have inevitably made all kind of choices.

6 mai 2014, ora 19, Galeria Casa Matei


Alexandra Constantinescu Sculptură, master anul I / Sculpture, MA, 1st year

QUIET CUBES Societatea este uneori un mecanism care frânează dezvoltarea unor facultăţi înnăscute ale individului şi îl forţează pe acesta să-şi dezvolte noi abilităţi. Convenţiile sociale exercitate asupra oamenilor îi uniformizează şi îi transformă în mase. Detaliile sunt şterse, calităţile şi particularităţile sunt anihilate. Trupurile fragile sunt închise, prin acţiuni succesive, în blocuri inerte. Izolaţi, indivizii se supun alienării, iar pe fondul pierderii capacitaţilor senzoriale survine lipsa reacţiilor. Societatea devine un conglomerat tern. Suntem oare condamnaţi la resemnare, la acceptarea tacită a unei convieţuiri uniforme? -------------------------------------------------------------------------------------Sometimes society functions like a mechanism that hampers the development of the individual’s innate faculties and forces him to develop new skills. Social conventions exerted, standardize people and turn them into masses. Details are erased and particular qualities are annihilated. Fragile bodies are enclosed by successive actions in inert blocks. In isolation, the individuals are subject to alienation and the loss of sensorial capacities leads to the lack of reactions. Society becomes a tarnished conglomerate. Are we all condemned to resignation, to a silent acceptance of a uniform cohabitation?

8 mai 2014, ora 19, Galeria Casa Matei


vancea ionuลข VERNISAJ: 08.05.2014, ORA 19:00, GALERIA CASA MATEI


Ionuţ Vancea Grafică, anul II / Graphic arts, 2nd year

UTOPIA Cu acest proiect vreau să dau frâu liber imaginaţiei, prin intermediul unei lumi diferite, una suprarealistă, punând accentul pe iraţional, inconştient. Pentru că toți visăm, starea de visare fiind specifică naturii umane, colajul îmi oferă posibilitatea de a recrea realitatea, de a o reinterpreta, imposibilul devenind astfel posibil, iar vechiul nou. Ştiu că o parte din mine ar vrea o lume fără reguli şi cred că fiecare din noi atinge un punct în care dorește să evadeze în propria lume, o lume în care regulile sunt făcute de tine, iar creaţia artistică nu este supusă unor limitări formale.

-------------------------------------------------------------------------------------In this project I intend to give free rein to my imagination through a different world, a surreal one, enhancing the irrational, and the unconscious. Because we all dream, the dreaming-state being specific to the human nature, the collage gives me the opportunity to recreate reality, to reinterpret it, the impossible becoming possible and the old, new. I know that a part of me desires a world without rules and I believe that every one of us wishes to escape to his / her own world, a world where rules are established by yourself and the artistic creation is not subject to formal limitations.

8 mai 2014, ora 19, Galeria Casa Matei


Matei Iacob Grafică, anul II / Graphic arts, MA, 2nd year

Incognito sau Eu eram tipul cu trenci şi ochelari negri

Incognito or I am the guy in raincoat and with sunglasses

Pornind de la premisa filmului lui Alfred Hitchcock – Fereastra din spate, am preluat la rândul meu rolul de “stalker internaut”, observând profilurile străinilor de pe site-urile de socializare, încercând să aflu resorturile interioare care îi îndeamnă să intre în lumea virtuală şi, mai ales, încercând să îmi dau seama, de fapt, cât suntem „noi” cu adevărat într-o lume digitală. Pentru definitivarea proiectului am început să fac un „safari internaut”, observând poze de profil, citate, conversaţii publice, locaţii frecventate, luând toate fragmentele risipite de un individ sau altul pe internet şi formând un mozaic de impresii proprii asupra personajelor urmărite.

--------------------------------------------------------------------------------------Inspired by Alfred Hitchcock’s movie – The Rear Window, I took over the role of an “internet stalker”, observing the strangers’ profiles on social sites, trying to find the reasons which urge people to enter the virtual world and, above all, trying to figure out if „we” remain the same, if we preserve ourselves in the digital world. In order to accomplish my project I have started an “internet safari”, analyzing profile pictures, quotes, public conversations and attended locations. From all the scattered frangments of an individual or another on the internet, I could form a mosaic of my own impressions about the followed characters.

13 mai 2014, ora 19, Galeria Casa Matei


Sorina Alexandra Văcar Design, anul II / Design, MA, 2nd year

NUNTA IELELOR

The Marriage of the “Iele” Se pare că un mit, întocmai ca simbolurile pe care le evidențiază, nu dispare niciodată din actualitatea psihică: el își schimbă numai aspectul și își camuflează funcțiile. Mitologia românească prezintă ielele sub diferite forme, mereu învaluite în mister: fecioare seducătoare sau păgâne „fiinţe erotice ale aerului”, ielele sunt întotdeauna personaje fascinante, a căror poveste va fi transmisă din generaţie în generaţie. Am dorit să împodobesc aceste „povești” din jurul ielelor cu coliere, care să definească senzualitatea, voluptatea și frumusețea acestora. Fiind o desfășurare a prețiozității, am ridicat colierele la rang de nuntă, acestea împodobind „nimfe ale aerului”. În spațiul expozițional am încorporat ideea de văzduh, codru și veșminte vaporoase care intră în dialog cu podoabele și creează o unitate. ------------------------------------------------------------------------------------------It seems that a myth, as well as the symbols which it emphasizes, never disappears: it only changes its look and camouflages its functions. The Romanian mythology presents the so called “Iele” in various forms, always surrounded by mystery: as charming virgins or pagan “erotic beings of the air”, these creatures are always fascinating characters, whose stories will be passed down from generation to generation. I wanted to embellish these “stories” regarding these creatures by using necklaces which define their sensuality, voluptuousness and beauty. As a deployment of preciousness, the necklaces are raised to the rank of wedding adornments, the objects that decorate these “nymphs of the air”. The exhibition incorporates the idea of sky, forest and vaporous garments that dialogue with the jewels, thus conferring a unity of vision.

13 mai 2014, ora 19, Galeria Casa Matei


Bârne Ionică Pictură, master anul II / Painting, MA, 2nd year

FRAGMENTE ȘI TRANS-FORME Fragments and Trans-forms

Proiectul meu expozițional se constituie cu ajutorul unor puncte - mecanisme de reformulare, fragmentare - defragmentare a imaginii și intenția unor constante dislocări și alterări a contextului original care devine fluid, incert. Aceste imagini pot păstra anumite elemente de limbaj pictural într-o formulă care amintește de figurație, tocmai pentru a duce la unele efecte ce țin de percepție, de raportul prezență - absență, gol - plin, închis - deschis a formelor prin contrast. Folosirea fragmentelor dintr-un așa-zis întreg nu rezultă doar într-o selectare a zonei de atenție asupra acelui fragment sau detaliu cât și o restabilire a regulilor compoziționale sau uneori chiar o transformare în simbol a acestora. Astfel acel fragment poate să devină un alt „întreg”. -----------------------------------------------------------------------------------------My exhibition project is built upon certain elements – reformulation mechanisms, fragmentation – defragmentation of the image and the intention of constant dislocations and alterations of the original context which becomes fluid, uncertain. These images may preserve some pictorial elements in a formula that reminds of figuration, in order to emphasize certain effects typical for the perception, for the relation between presence – absence, empty – full, closed – open. The use of fragments of a so called ensemble results not only from the focus on a selected area, a fragment or a detail, but from the restoration of the compositional rules or even from their transformation into symbols. Therefore, that particular fragment can become another “whole”.

15 mai 2014, ora 19, Galeria Casa Matei


Diana Nedeş Ceramică-sticlă, master anul I / Ceramic-glass, MA, 1st year

ENCLAVA

The Enclave

Concepţia generală din care se desprinde această lucrare este existenţa unei părţi lăuntrice, unice şi esenţiale a fiinţei umane, un spaţiu autonom ce funcţionează după propriile reguli, şi opoziţia puternică dintre acesta şi realitatea obiectivă. Cu toate că, din punct de vedere morfologic, corpurile expuse sunt alcătuite din ramuri de copac, lucrarea nu îşi propune să rămână strâns legată formal de elementul natural, ci doreşte mai degrabă lipsa unei evocări şi a unei referinţe clare la ceea ce s-ar numi concret. Elementul natural este distrus, însă prin acest proces iau naştere noi forme, noi moduri de organizare internă, noi asocieri între componentele întregului şi ritmuri ce sunt inerente şi proprii acestui spaţiu. ------------------------------------------------------------------------------------------The general conception from which this work emerges is the existence of an inner part, unique and essential within the human being, an autonomous space conducted by its own rules and its powerful opposition towards the objective reality. Although, from a morphological point of view, the exposed pieces are made of branches, the work does not intend to remain closely linked to the natural element; it rather desires to elude the evocation and the clear reference to the tangible element. Through the process of destroying the natural element, new forms arise, as well as new ways of internal organization, new associations between all the components, and new rhythms inherent and specific to this space.

15 mai 2014, ora 19, Galeria Casa Matei


Birta Roland Grafică, master anul I / Graphic arts, MA, 1st year

LETTERS FOR YOU

Tema lucrărilor „Letters for you” are la bază comunicarea, transferul de informaţii între oameni şi, implicit, necesitatea acestui proces. Încă de la începutul omenirii, comunicarea a jucat un rol esenţial în viaţa de zi cu zi, fiinţa umană simţind nevoia de a împărtăşi informaţii, sentimente, întâmplări celor din jur. Odată cu dezvoltarea tehnologiei, comunicarea „face-to face” este din ce în ce mai rar utilizată deoarece există alte modalități mai rapide și mai comode. Ideea principală sugerată de aceste ilustraţii redă realitatea, care ar trebui să ne îndemne să reflectăm asupra importanței comunicării directe într-o lume dominată de tehnologie. -----------------------------------------------------------------------------------------Communication, the transfer of information between people and the necessity of such a process are the main subjects of the series of works „Letters for You”. Since the beginning of mankind, communication has played a vital role in the everyday life, as human beings had been driven by the urge to share information, feelings and stories with each other. With the development of technology, „face-to face” communication is very seldom used and has been replaced by other faster and more convenient means of communication. The main idea suggested by these illustrations is to meditate on the importance of direct communication in a technology-dominated world.

20 mai 2014, ora 19, Galeria Casa Matei


David Fărcaş Sculptură, master anul I / Sculpture, MA, 1st year

RUINE Ruins

Ca punct de plecare am fost inspirat de felul în care un material ca cimentul, folosit din motive pur practice, scos din context şi recompus, reuseşte să funcționeze ca limbaj plastic. Stâlpi din ciment armat compun o structură spaţială complet lipsită de logica practică, dar din punct de vedere vizual disecă, articulează spaţiul prin însăşi lipsa estetizării. Dimensiunea mare a lucrărilor provine dintr-o curiozitate de a descoperi eventuale modalităţi de a schimba, chiar altera, percepţia spaţială. Fragmentele arhitectonice sunt elemente sculpturale și atât. Ele amintesc inevitabil de crearea și distrugerea obiectelor, de ideea de comoditate general înţeleasă și de semnificaţiile profunde şi variate a ceea ce înseamnă fragmentul și ruina. ------------------------------------------------------------------------------------------As a starting point, I was inspired by the way a material, such as cement, used for purely practical reasons, taken out of the context and recomposed, succeeds to function as a visual language. Pillars of reinforced concrete compose a spatial structure completely devoid of practical logic, but dissecting and articulating the space from a visual point of view. The large size of the works comes from the curiosity to discover possible ways to change or even alter the perception of space. Architectural fragments are understood solely as sculptural elements. They inevitably recall the creation and destruction of objects, the general idea of convenience, bul also the profound and various meanings of what a fragment, a ruin really signifies.

20 mai 2014, ora 19, Galeria Casa Matei


Oana Mocanu Grafică, anul II / Graphic arts, 2nd year

ORGANIC Proiectul ‚Organic’ prezintă o fuziune de elemente ale artelor figurative: pictura, sculptura, grafica, dar nu pentru a reda lumea vizibilă ca formă, ci pentru externalizarea vieții interioare și înțelegerea prezentului. Asemenea arhitecturii inspirate de natură, procesul s-a desfășurat ca o extensie spontană și directă a stării de sine interioare, folosind modele și motive din natură, lumi înglobate unele în altele, create după imagine și asemănarea celei mai mari dintre ele. Astfel se elaborează noi forme cu elemente naturale și valori emoționale; geometriile structurilor minerale, vegetale, animale și umane sunt solidare cu mintea și spiritul uman, în conștiența deplină a influenței permanente pe care mediul înconjurător o are asupra vieților noastre, atât la nivel fizic cât și spiritual. -----------------------------------------------------------------------------------------The project entitled „Organic” presents a fusion of elements of figurative arts: painting, sculpture, graphic arts, with no intention to represent the visible world as form, but to externalize the inner life and understand the present times. Like architecture inspired by nature, the process evolves as a spontaneous and direct extension of the inner self, using patterns and motifs from nature. Worlds embedded into each other are created by the image and affinity with the largest of them. New forms were created, with natural elements and emotional values; the geometries of the mineral, vegetal, animal and human structures are connected with the human mind and spirit, aware of the continuous influence of the environment on our lives, both on a physical and spiritual level.

22 mai 2014, ora 19, Galeria Casa Matei


Szabó Tímea Foto-video, anul III / Photo-video, 3rd year

ŞERVEŢELE LA USCAT

Hanging Napkins Out to Dry

Deciziile noastre greşite, fie că le acceptăm sau nu, ne definesc. Dacă nu am regreta nimic, am repeta aceleaşi greşeli, iar dacă ne-am accepta greşelile şi ni le-am asuma ca momente şi reacţii care ne definesc, am mai face un pas în evoluţia noastră. „Învăţ din greşeliile mele, numai şi numai din ale mele. Sunt unică, iar toate acţiunile mele incluzând greşelile inerente mă definesc, pentru că am învăţat din ele. Progresez şi nu îmi este ruşine să spun că am regrete.” Îmi asum şi prezint regretele consumate. Îmi expun şerveţelele folosite, le pun la uscat şi mă pregătesc pentru a le refolosi, făcând loc pentru noi dezamăgiri. -----------------------------------------------------------------------------------------Our erroneous decisions define us - whether we accept them or not. If we didn’t regret anything, we would repeat the same mistakes all over again, and if we accepted our mistakes and assumed them as moments and reactions that defined us, we would take a step further in our evolution. “I learn from my mistakes, but only from my own. I’m unique and all my actions, including my inherent errors define me, because I’ve learned from them. Through this I am progressing and I am not ashamed to say that I have regrets.” I accept and present my past regrets. I expose my used napkins, I hang them out to dry and I get ready to reuse them, making room for new disappointments.

22 mai 2014, ora 19, Galeria Casa Matei


Bocskai Gyopár Arte textile, anul II / Textile Arts, 2nd year

WHAT EVER!

Performance-ul „What Ever!” problematizează modul în care ne trăim viaţa. Oamenii cred că, dacă ating anumite ținte, atunci viața lor se va umple cu bucurii şi se vor simţi împliniţi, dar, din păcate, dorinţa constantă de a depăşi aceste limite naşte lăcomia și nemulțumirea. Indiferent de statutul pe care îl are omul, acesta aleargă după lucruri pe care le consideră fundamentale, dar care de fapt sunt efemere, în timp ce momentele importante trec pe lângă el fără să le observe. Mesajul proiectului constă în faptul că nu suntem liberi, suntem prizonierii lăcomiei noastre şi că oricât de fericiți am fi, întotdeauna vom căuta altceva şi mai mult decât avem. -----------------------------------------------------------------------------------------The performance entitled „What Ever!” questions the way we live our lives. People think that by reaching certain targets, their lives will be filled with joy and contentment. But, unfortunately, the constant desire to exceed certain limits generates greed and discontent. Regardless their status, people pursue things they consider fundamental, but actually are ephemeral, while important moments are passing by without even being noticed. The message of the project is that we are not free, we are prisoners of our own greed and, no matter how happy we were, we would always search for more than we already have.

27 mai 2014, ora 19, Galeria Casa Matei


Postumia Simina Rus Grafică, anul II / Graphic arts, 2nd year

SCOLEX FOBOS Prin proiectul expozițional intitulat ,,Scolex Fobos”, doresc să urmăresc reacțiile privitorilor aflați într-o situație neplăcută la vederea unor imagini fotografice cu viermi. Reacțiile negative ale unor persoane îmi trezesc un sentiment familiar, iar nevoia de a mă îndepărta de subiect crește. Faptul că am încercat să ignor această senzație de disconfort și am insistat pe crearea unor astfel de imagini, duce cu gândul la terapia prin artă. Tehnica de lucru este mezzotinta falsă, pentru a reda imaginea fotografică a subiecților aleși. E esențial ca privitorul să înțeleagă rapid și clar ce se află în lucrare, în caz contrar reacția nu va fi imediată și s-ar pierde din efectul dorit. -----------------------------------------------------------------------------------------The exhibition project, “Scolex Fobos” aims to watch the viewers’ reactions, in a predicament, when faced with seeing photos of worms. Some people’s negative reactions awaken in me familiar feelings and I feel the urge to step back from the subject. The fact that I’ve tried to ignore the discomfort and insisted on creating such images, functions like a sort of art therapy. The working technique is false mezzotint, in order to recreate the photographic image of the chosen subjects. It is essential that the viewer understands quickly and clearly what the work is about, otherwise the response will not be immediate and the desired effect would be lost.

27 mai 2014, ora 19, Galeria Casa Matei


Liviu Acasandrei Grafică, master anul I / Graphic arts, MA, 1st year

DEFORMATION OF THE HUMAN BODY În mod constant, monstrul a provocat reacţii ambivalente şi excesive. El nu i-a lăsat niciodată indiferenţi pe oameni, fie că l-au cinstit sau dispreţuit, ura şi adoraţia sunt două feţe ale aceluiaşi fenomen. Temele pe care le abordez în lucrări fac referinţă la deformarea corpului datorită unui defect din naştere, dar problematizez şi distrugerea voluntară a corpului „frumos”. Privesc deformarea ca un scurtcircuit în ordinea firească a lucrurilor, ce are rolul de a provoca o reacţie la nivel psihologic în ochii privitorului. Recursul la deformare şi la prezentarea fiinţei umane dintr-o perspectivă grotescă, reprezintă un mijloc de a denunţa prezenţa răului în interiorul fiinţei umane. ------------------------------------------------------------------------------------------Constantly, the monster has caused ambivalent and excessive reactions. People have never been indifferent to him, either honoring or despising it. Hate and adoration are two sides of the same phenomenon. The subjects of my works refer to the deformation of the human body due to a birth defect, but I also question the voluntary destruction of the “beautiful” body. I understand deformation as a short circuit within the natural order of things, aiming to provoke a psychological reaction in the eyes of the viewer. The appeal to deformation and the presentation of the human being in a grotesque perspective is just a modality to denounce the presence of evil inside the human being.

29 mai 2014, ora 19, Galeria Casa Matei


Otilia Adam Arte textile, master anul II / Textile Arts, MA, 2nd year

FRESH LIGHT Acest proiect propune un design orientat spre reciclare, printr-o structură simplă din materiale finite, pre-existente şi, totodată, reciclabile. Paharele transparente, colorate în nuanţe de sucuri răcoritoare, împreună cu fructele feliate şi stilizate într-un mod art-deco, paiele care te invită să „guşti” din atmosfera creată - toate acestea alcătuiesc corpul lămpii. Lumina trece prin paharele transparente sau colorate şi creează o atmosferă luminoasă, deschisă, care incită la socializare. Formele alcătuite din pahare sunt limitate doar de imaginaţia creatorului; posibilităţile sunt vaste pentru a crea corpurile de iluminat dorite. ------------------------------------------------------------------------------------------This project proposes a recycling-oriented design, creating a simple structure using preexisting, recyclable end products. The lamps are made from transparent disposable glasses, colored in shades of refreshment drinks, together with sliced fruits stylized in art-deco manner, decorated with drinking straws that are inviting the viewer to “taste” the existing atmosphere. Light passes through the transparent or colorful glasses, and creates a bright atmosphere, an open space that incites socialization. The built up shapes created with the glasses are limited only by the imagination of the artist, there are uncounted possibilities to create the desired lamps.

29 mai 2014, ora 19, Galeria Casa Matei


Premiul Publicului

în funcţie de numărul total de voturi – ALEXANDRA CONSTANTINESCU Vizită de documentare la Bienala de Artă Contemporană de la Liverpool, Marea Britanie

Premiul Publicului

pe baza mediei generale – SORINA ALEXANDRA VĂCAR Vizită de documentare la Bienala de Artă Contemporană de la Liverpool, Marea Britanie

Premiul Juriului –

IONICĂ BÂRNE Vizită de documentare la Bienala de Artă Contemporană de la Liverpool, Marea Britanie

Premiul pentru cel mai bun concept expoziţional – SZABÓ TÍMEA Valoare: 1700 Ron

Premiul pentru calitatea lucrărilor – OANA MOCANU Valoare: 1700 Ron

Premiul pentru aspectul expoziţiei – IONUȚ VANCEA Valoare: 1700 Ron

Premiul Centrului Cultural German Cluj-Napoca – ALEXANDRA CONSTANTINESCU Un curs intensiv de limba germană la Centrul Cultural German Cluj-Napoca Premiul Institutului Francez ClujNapoca – SORINA ALEXANDRA VĂCAR Expoziţie personală organizată la inaugurarea spațiului expozițional al Institutului Francez Cluj-Napoca Premiul Institutului Francez ClujNapoca – ALEXANDRA CONSTANTINESCU Expoziţie personală organizată în colaborare cu Institutul Francez București Premiul British Council Cluj-Napoca – POSTUMIA SIMINA RUS Voucher IELTS

Premiul Rembrandt Art Centre – MIHAI GULEȘ Produse în valoare de 300 Ron Premiul Rembrandt Art Centre – DAVID FĂRCAȘ Produse în valoare de 300 Ron Premiul Rembrandt Art Centre – BIRTA ROLAND Produse în valoare de 300 Ron Premiul Rembrandt Art Centre– POSTUMIA SIMINA RUS Produse în valoare de 300 Ron Premiul Rembrandt Art Centre – LIVIU ACASANDREI Produse în valoare de 300 Ron


Premiul Bazis Contemporary Art Platform – DAVID FĂRCAȘ Expoziţie în cadrul Galeriei Bazis, Cluj-Napoca

Premiul Asociației culturale Ciorchin – SORINA ALEXANDRA VĂCAR Expoziţie în cadrul Galeriei Ciorchin

Premiul Galeriei Şoimii Patriei – OANA MOCANU Expoziţie în cadrul Galeriei Şoimii Patriei

Premiul Lateral Art Space – ALEXANDRA CONSTANTINESCU Expoziţie în cadrul Lateral Art Space

Premiul Galeriei Şoimii Patriei – MATEI IACOB Expoziţie în cadrul Galeriei Şoimii Patriei

Premiul Teatrului de Păpuși Puck – DAVID FĂRCAȘ Colaborare pentru realizarea unui spectacol în cadrul Teatrului de Păpuși Puck


Compartimentul Relaţii Publice, Internaţionale şi Proiecte Culturale al UAD Cluj-Napoca Compartimentul Relaţii Publice, Internaţionale şi Proiecte Culturale asigură procesul de comunicare la nivel inter-instituţional, organizează evenimente şi acţiuni culturale, creează proiecte culturale, iniţiază şi susţine acordurile de cooperare ale Universităţii de Artă şi Design la nivel naţional şi internaţional. Compartimentul Relaţii Publice Internaţionale şi Proiecte Culturale coordonează programul cultural al Galeriei Casa Matei, concepând şi organizând evenimentele Galeriei.

Galeria Casa Matei Funcţionând ca spaţiu de experimentare şi consacrare a limbajelor vizuale, Galeria Casa Matei este o galerie de artă contemporană ce promovează artişti români şi străini având însă ca prim deziderat susţinerea tinerilor artişti, studenţi sau absolvenţi ai Universităţii de Artă şi Design Cluj-Napoca. Expoziţiile individuale, de grup şi organizarea de workshop – uri sunt modalităţi prin care Galeria Casa Matei contribuie la crearea şi consolidarea atât a imaginii şi a prestigiului artiştilor prezentaţi cât şi a renumelui Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, instituţie cu o mare deschidere internaţională şi o recunoaştere naţională de netăgăduit. Criteriile care operează în selecţia expoziţiilor Galeriei Casa Matei sunt originalitatea, intensitatea propunerii şi gradul de implicare a discursului artistic în schimbul de idei, menţinându-se astfel un nivel ridicat al expoziţiilor. Galeria Casa Matei s-a constituit de-a lungul timpului, într-un model de bună-practică în mediul universitar artistic, adresându-se atât profesorilor şi studenţilor Universităţii de Artă şi Design Cluj-Napoca, invitaţilor străini şi români, cât şi publicului larg şi specializat.


Department for Public, International Relations and Cultural Projects The Department for Public, International Relations and Cultural Projects ensures the interinstitutional communication process, organises events and cultural actions, creates cultural projects, initiates and develops the cooperation agreements of the University of Art and Design at national and international level. It also coordinates the cultural program of Casa Matei Gallery, by conceiving and organizing its exhibitions and events.

Casa Matei Gallery Functioning as a space dedidacted both to experiments and established visual languages, Casa Matei Gallery is a contemporary art gallery which promotes Romanian and international artists, focusing mainly on supporting young artists, students and graduates of the University of Art and Design Cluj-Napoca. Through individual shows, group exhibitions and workshops, Casa Matei Gallery contributes to the creation and strengthening of the image and the prestige of presented artists and the reputation of the University of Art and Design Cluj-Napoca, institution with large international overviews and national recognition. The criteria that operate in the selection of the exhibitions of Casa Matei Gallery are the originality, the intensity of the proposal, the level of imvolvement of the artistic discourse in the ideas exchange, therefore maintaining a high level of the exhibitions. Casa Matei Gallery was established over time in a model of good practice in academic art, adressing both professors and students of the University of Art and Design Cluj-Napoca, Romanian and international guests and the general and specialized public.


Profile for Bencze Laszlo

Expo Maraton 2014  

Expo Maraton 2014  

Profile for laszlo.b
Advertisement