Page 1

PROIECT CULTURAL FINANŢAT DE ADMINISTRAŢIA FONDULUI CULTURAL NAŢIONAL

GALERIA CASA MATEI, 13 mai – 7 iunie 2013


GALERIA CASA MATEI


Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca Misiunea fundamentală a Universităţii de Artă şi Design Cluj-Napoca, instituţie de învăţământ superior artistic cu o tradiţie de peste 85 de ani, este formarea de profesionişti în domeniile artelor plastice, decorative şi designului, capabili să producă un impact semnificativ în câmpul cultural, comercial şi industrial al societăţii de azi. UAD Cluj-Napoca oferă pe lângă o consistentă activitate academică şi o serie de direcţii de formare profesională mai puţin convenţionale. UAD Cluj-Napoca şi-a consolidat în ultimii 10 ani o poziţie extrem de importantă pe scena artistică din România, iar acest lucru s-a realizat şi printr-o serie de proiecte interdisciplinare iniţiate pe parcursul acestor ani. Acestea s-au dezvoltat în principal pe trei zone de interes: proiecte adresate exclusiv studenţilor, proiecte adresate publicului larg şi mass-media, proiecte diferite cu obiective şi programe specifice, fie finanţate din fonduri europene, fie din finanţare proprie, realizate în parteneriat cu instituţii europene.

Despre Expo Maraton Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca şi Galeria Casa Matei au organizat în perioada 13 mai - 7 iunie 2013 Competiţia de Proiecte Expoziţionale “Expo Maraton 2013”, adresată studenţilor Universităţii de Artă şi Design Cluj-Napoca, proiect cultural finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. La competiţie s-au înscris 50 de participanţi din care au fost selectaţi 16 pentru a-şi expune proiectul individual. Astfel, de două ori pe săptămână, câte două expoziţii sau aflat în competiţie, faţă în faţă, în cele două săli ale Galeriei Casa Matei. Evenimentul a fost mediatizat în cadrul UAD, în presa şi televiziunea locală şi naţională, dar şi pe reţeaua de socializare Facebook. Trebuie să subliniem importanţa acestei manifestări, deoarece este vorba de singura competiţie de acest gen ce promovează arta, educaţia artistică şi învăţământul superior artistic din Cluj-Napoca. Marile premii ale competiţiei au fost trei vizite de documentare la Bienala Internaţională de Artă Contemporană de la Veneţia şi s-au desemnat pe baza voturilor publicului. De asemenea, partenerii oficiali ai evenimentului, au oferit artistului preferat câte un premiu. Datorită succesului pe care l-au înregistrat primele două ediţii ale „Expo Maraton” (din luna mai 2011, respectiv 2012), în 2013, prestigioase instituţii de cultură precum Institutul Francez din Cluj-Napoca, Centrul Cultural German Cluj-Napoca, Institutul Polonez Bucureşti, Bazis Contemporary Art Space, Lateral Art Space, Galeria Şoimii Patriei dar şi instituţii precum Ambasada Finlandei în Romania au acceptat parteneriatul cu UAD Cluj-Napoca. De asemenea, Administraţia Fondului Cultural Naţional, UAD Cluj-Napoca şi Rembrandt Graphic Centre au susţinut proiectul din punct de vedere financiar. Cu un număr de peste 7000 de vizitatori la expoziţiile organizate şi aproximativ 7000 de vizitatori pe paginile de internet, “Expo Maraton 2013” şi-a dovedit impactul pozitiv asupra publicului larg şi s-a confirmat ca acţiune culturală de notorietate.

University of Art and Design Cluj-Napoca The basic mission of the University of Art and Design in Cluj-Napoca, higher artistic education institution with a tradition of more than 85 years is to train specialists in the fields of visual arts (fine arts, applied arts and design) able to produce a significant impact on the present culture, commerce and industry. UAD Cluj-Napoca provides both a consistent academic activity and a series of less conventional professional directions. UAD Cluj-Napoca has consolidated in the last 10 years a very important position on the art scene in Romania, which was achieved due to a number of interdisciplinary projects initiated over the years. These have developed mainly on three areas: projects directed to students, projects directed to the large audience and the media, projects with different objectives and specific programs financed from European funds, or in partnerships with European institutions.

About Expo Maraton The University of Art and Design Cluj-Napoca and Casa Matei Gallery have organised within May 13 – June 7 2013 the Exhibition Projects Competition “Expo Maraton 2013”, aimed at the students of the University of Art and Design Cluj-Napoca. The cultural project was financed by the Administration of the National Cultural Fund. From 50 participants who have taken part in the selection procedure, 16 students have been selected to exhibit their individual project. Therefore, twice a week, two exhibitions were faced to face in the two rooms of Casa Matei Gallery. The event was promoted within UAD, in the local and national mass-media and on Facebook. We need to reinforce the importance of this event, as it is the only competition of this kind that promotes art and higher artistic education in Cluj-Naspoca. The grand prizes of the competition consisted in three documentary trips to The 55th International Art Exhibition in Vennice – the famous Biennale di Vienezia – and it was designated based on public votes. In the same time, the official partners of the event have offered a prize to their selected artist. Due to the success of the two previous “Expo Maraton” editions (held in May 2011, respectively in May 2012), in 2013, prestigious cultural institutions such as the French Institute in Cluj-Napoca, the German Cultural Center Cluj-Napoca, The Polish Institute Bucharest, Bazis Contemporary Art Space, Lateral Art Space, Şoimii Patriei Gallery, but also institutions such as the Embassy of Finland have accepted the cooperation with UAD Cluj-Napoca. In the same time, the Administration of the National Cultural Fund and Rembrandt Graphic Centre supported the project financially. With over 7000 visitors present at the organised exhibitions and almost 7000 visitors on the internet, “Expo Maraton 2013” has shown its positive impact on the large public and is confirmed as an important cultural event.


Calendarul expoziţiilor 14 mai 2013, ora 19, Galeria Casa Matei

Horia Dreve

Fenomen versus hienă

Mădălina Danciu

Symphony of the wood

16 mai 2013, ora 19, Galeria Casa Matei

Raluca Branea

László Máthé

Kinetic talk

Lupta lui Iacob cu îngerul 21 mai 2013, ora 19, Galeria Casa Matei

Norbert Filep

Foreign

Anca Andreea Chiţoran

Euri

23 mai 2013, ora 19, Galeria Casa Matei

Bandi Saşa

Fear and fury

Maria Sicoie

The small ones


Calendarul expoziţiilor 28 mai 2013, ora 19, Galeria Casa Matei

Marcel Rusu

Cutia neagră a subconştientului

Bianca Trifan

Red hot juju from the heart

30 mai 2013, ora 19, Galeria Casa Matei

Laura Zanetti

Adrian Ghiman

Arhitectura umbrei

Holeră

4 iunie 2013, ora 19, Galeria Casa Matei

Axenia Roşca

Lucian Popăilă

Elastique

Fecit a carnibus 6 iunie 2013, ora 19, Galeria Casa Matei

Dan Tămaş

Abordaj

Anda Hermina Roman

Umanul în natura moartă


Horia Dreve Secţia grafică, anul II / Graphic arts, 2nd year

Fenomen versus hienă Phenomenon versus Hyena ,,Fenomen versus Hienă“ este un proiect ce cuprinde 10 piese cu dimensiuni variate, în tehnică mixtă. Lucrările descriu un capitol dintr-o poveste ilustrată al cărui personaj principal - hiena - profită de un moment de slăbiciune al personajului uman, acaparându-i treptat raţiunea şi aspectul fizic. Esenţa acţiunii este un proces de parazitare şi demonizare, în care, conflictul dintre două entităţi separate şi aparent incompatibile, în final, descoperă privitorului o metamorfoză. Din punct de vedere estetic, seria de lucrări echilibrează macabrul şi grotescul prin ilustraţiile dinamice ce servesc la desfăşurarea acţiunii, redate într-o manieră plăcută vizual datorită nuanţelor calde, estompate, de tonuri reci de regulă transparente, susţinute de griurile obţinute cu creionul pe suprafeţe de lemn sau rigips. Phenomenon versus Hyena is a project consisting of 10 works, of different dimensions made in mixed technique. The works describe a chapter from an illustrated story, with a main character – hyena – which is taking advantage of the moment of weakness of the human character and is gradually taking over his mind and physical appearance. The essence of the action is a parasitic and demonization process in which two separate entities, apparently incompatible, finally reveal the metamorphosis to the viewer. From an aesthetic point of view, the series of works sets in balance the macabre and the grotesque through dynamic illustrations that render the development of the action. Due to the warm and transparent shades and to the grays obtained by pencil on wood or on plasterboard, these illustrations are presented in an extremely beautiful visual manner.

14 mai 2013, ora 19, Galeria Casa Matei


Mădălina Danciu Secţia design, master anul I / Design, MA, 1st year

Symphony of the wood Sursele de inspiraţie pentru proiectul meu de design au fost două instrumente muzicale: chitara şi vioara. Formele acestora sunt fascinante pentru că duc cu gândul la corpul feminin, unul dintre elementele cel mai des întâlnite în artă. Am urmărit un joc al frumosului, şi datorită faptului că mobilierul ales este destinat unui dormitor, un spaţiu intim, am dorit ca formele să fie pline de senzualitate. Am optat pentru această realizare deoarece cred că un dormitor are nevoie de o abordare mai delicată, pe măsura instrumentelor muzicale din care se inspiră. De altfel, chiar materialele utilizate sunt dintre cele care se regăsesc şi în realizarea instrumentelor muzicale. Am încercat, ca prin formă, să creez un spaţiu de poveste pentru cei care vor dori să deţină un asemenea mobilier. Am vrut să creez un mobilier de dormitor care să dea spaţiului o notă muzicală, relaxantă, să îndemne la visare, imaginaţie şi optimism. În acelaşi timp, am vrut să folosesc forme clasice, frumoase, elegante, care dau impresia de sofisticat, par masive, dar într-o abordare corectă, sunt de fapt subtile. The sources of inspiration for my design project are two musical instruments: the guitar and the violin. The forms are fascinating because they remind the female body, one of the elements most often found in art. I followed a game of beauty and because the furniture was destined to a bedroom, an intimate space, I wanted the shapes to be sensual. I chose this achievement because I believe that a bedroom needs a more delicate approach, matching the inspiring musical instruments. The materials I used are also the ones which can be found in these instruments making. By using the form I tried to create a fairytale space for those willing to have such furniture. I wanted to create bedroom furniture which would give a musical, relaxing note to the space, urging to dream, imagination and optimism. In the same time I wanted to use classical, beautiful, elegant forms that give the impression of sophistication, that seem massive but are actually subtle.

14 mai 2013, ora 19, Galeria Casa Matei


László Máthé Ssecţia pictură, anul II / Painting 2nd year

Lupta lui Iacob cu îngerul Jacob’s Fight with the Angel “Lupta lui Iacob cu îngerul” este un proiect artistic care problematizează existenţa umană damnată unei lupte continue cu propriul eu, într-un context în care supravieţuirea este elementul fundamental. Conceptul nu face referire directă la secvenţa biblică în care Iacob se luptă pe viaţă şi pe moarte cu îngerul, ci doreşte să prezinte un punct de vedere personal cu privire la trăirile şi încercările interioare ale individului, în contextul contemporan. Se caută surprinderea relaţiei omului cu mediul, raportarea acestuia la el însuşi şi la cei din jur, toate aceste interdependenţe fiind condiţionate de instinctul de supravieţuire şi lupta cu propriul eu. Pentru fiecare individ reperele diferă în funcţie de nevoile şi necesităţile ce îi domină mintea şi sufletul, iar dizarmonia în care trăiesc cele două va menţine individul într-o stare de înstrăinare de el însuşi, într-o constantă luptă cu propriul eu, cu îngerul său, o luptă cu un final incert. Jacob’s Fight with the Angel is an artistic project questioning the human existence doomed to continuously fight its ego within a context where survival is the key element. The concept does not directly refer to the biblical sequence where Jacob fights for life and death with the angel; it desires to present a personal point of view regarding the individual's inner feelings and attempts, within the contemporary context. The project attempts to seize the relation between the individual and the environment, one’s connection to oneself and the rest of the people around, all these being conditioned by the instinct of survival and the fight with one’s ego. Every individual is different according to the needs and necessities that dominate one’s mind and soul. The lack of harmony between the two will maintain the individual in a state of alienation from himself, in a constant fight with his own ego, with his angel, in a continuous battle without a certain ending.

16 mai 2013, ora 19, Galeria Casa Matei


Raluca Branea Secţia grafică, master anul I / Graphic arts, MA, 1st year

Kinetic talk „Kinetic talk” îşi propune să evalueze - pe viu - gradul de fezabilitate al comunicării, dintre artist şi public, dintre performator şi individ. În timpului vernisajului, performatorul şi-a expus spatele gol, sub forma unei (prime) suprafeţe de lucru, legat la ochi, cu un marker în mână, în faţa unui hârtii de mari dimensiuni, asftel încât orientarea să fie cu faţa la coala de hârtie, şi cu spatele la vizitatori. Publicului i-au fost puse la dispoziţie serie de obiecte – o tijă subţire de metal, o pensulă, un creion fără vârf, un ac mare şi o lingură, fiind invitat să iniţieze (pe rând) un„dialog”tactilo-vizual cu performatorul. Miza a fost crearea unei legături între senzorial şi vizual, între energie kinetică şi efect spontan, stârnind un dialog pseudo-privat între artist şi fiecare participant doritor. As an artistic project, “Kinetic talk” intends to evaluate – on a live basis – the degree of communication feasibility between the artist and the public, between the performer and the visitors of the exhibition. During the opening, the performer exposed her naked back to the viewers, as a form of a first working surface. The artist herself, blindfold, with a marker in her hand, was facing a large sized paper on the wall. Eyes towards the paper and the naked back towards the viewers… The public had a series of items at their disposal, such as - a thin metal rod, a paintbrush, a pencil without its top, a big needle and a spoon. The visitors were invited to initiate a tactile-visual dialogue with the performer. The aim of the project was to create a bond between the sensorial and the visual, between the kinetic energy and the spontaneous effect prompting a pseudo-private dialogue between the artist and each willing participant.

16 mai 2013, ora 19, Galeria Casa Matei


Norbert Filep Secţia grafică, anul III / Graphic arts, 3rd year

Foreign Adeseori, spaţiului care ne înconjoară, i se sustrage sau i se adaugă ceva; un „ceva” care produce la nivelul constiinţei noastre apariţia unor sentimente mai puţin sau mai mult contradictorii. Ele însumează efectul produs de acea modificare, o mirare pentru un lucru nou, neaşteptat şi inexplicabil în acelaşi timp, într-un teritoriu care se află într-un proces de perpetuă schimbare. Această efemeritate este redată în lucrările mele cu ajutorul gestului pictural, detaliile fiind astfel ascunse în totalitate sau foarte puţin vizibile. Lucrările propuse pentru proiectul „Foreign” sunt rezultatul acelui amestec dintre clişeele formate în interiorul acelui „hard-disk” uman şi clişeele surprinse pe pelicula de film.„The bath place”,„First snow”,„The end of the park” sunt nişte titluri în care ne regăsim cu toţii, nişte spaţii cuprizând „imagini” ale diferitelor perioade prin care omul, mai devreme sau mai târziu, este nevoit să treacă. Reflectând un peisaj sintetizat, aceste lucrări au scopul de a transmite privitorului, acele emoţii şi stări bizare întâlnite la confruntarea transfigurării cu noul dintr-un peisaj, devenit acum familiar şi străin în acelaşi timp. Often, the space that surrounds us lacks or receives “something”; that particular “something” is producing certain feelings, more or less contradictory at the level of our consciousness. These feelings sum up the effects produced by that change, the surprise of something new, sudden and inexplicable in the same time, in a space which is constantly changing. This ephemerality is shown in my works with the help of the painterly gesture, the details being totally hidden or very little visible. The works of the „Foreign” project are the result of a mixture between the cliches within the human „hard-disk” and the cliches captured on the film. „The Bath Place”, „First snow”, „The end of the park” are titles familiar to all of us, rendering spaces that contain „images’ from the different periods one has to pass across sooner or later. In synthesized landscapes, these works aim at sharing with the viewer the bizare emotions and states of mind, one might come upon when confronting the trasfiguration of a new landscape, familiar and foreign in the same time.

21 mai 2013, ora 19, Galeria Casa Matei


Anca Andreea Chiţoran Secţia foto-video, anul II / Photo-video, 2nd year

Euri / I’s Oglinda reprezintă în lumea contemporană un drog ieftin pentru latura narcisistă prezentă în toţi. E cea mai utilă metodă de a segrega păturile după aspect, un aspect care este optim pentru o perioadă infimă şi la fel de relevantă ca şi pietricica din deşert. Este considerat tabu să discuţi despre modul în care te percepi, chiar dacă fiecare dintre noi are impresia că este o „nestemată” unică. Realitatea este mult mai tranşantă. Proiectul constă într-o instalaţie de oglinzi în care reflexia spectatorului poate fi văzută sub o altă formă decât cea obişnuită. Oglinzile sunt interogatoare, fiecare punând sub semnul întrebării personalitatea fiecăruia: limitele admise/depăşite, trecut versus prezent şi alegerile viitoare, poziţia individului faţă de societatea actuală - sunt câteva din temele pe care le abordez în această re-cunoaştere personală. Instalaţia nu trebuie privită în ansamblu, ci este necesar ca spectatorul să se închipuie/ metamorfozeze în fiecare din cele X variante propuse. “EURI" se referă la fiecare eu - eu sunt unul şi în acelaşi timp eu sunt infinit. Within the contemporary world, the mirror represents a cheap drug supporting the narcissistic side within any of us. It is the most useful method to divide the society according to appearance. It is considered taboo to discuss about the way in which every individual perceives him or herself, even though every one of us presumes to be a unique gem. The reality is much clearer though. The project consists of a mirror installation in which the viewer’s reflection may be seen differently than usually. The mirrors are asking questions about each person’s personality: the admitted / surpassed limits, past / present and future choices, the individual’s position in relation to the contemporary society – these are few of the topics developed in this personal recognition. The installation does not have to be viewed as a whole; the viewer has to imagine him or herself in any of the X proposed versions. “Egos”’ is about every ego – me now and to the infinite.

21 mai 2013, ora 19, Galeria Casa Matei


Bandi Saşa Secţia grafică, master anul II / Graphic arts, MA, 2nd year

Fear and fury Mă numesc ură! Eram la un colţ de stradă în februarie pe la 7 spre 8 dimineaţă. Era griul acela tipic, pe care, personal, mi-e silă să-l privesc, cu atât mai puţin să-l admir dintr-un simţ al artisticului fals cum fac unii dobitoci. Ningea foarte frumos şi ninsoarea îmi acoperea voma proaspătă. Eram un super erou. Zăpada şi aerul se răzvrăteau împotriva mea. Îmi înfundau plămânul şi inima ca cel mai mare duşman pe care nu am să reuşesc să-l lovesc niciodată. Pe stradă umblau călăii concediaţi, fără glugă, dar cu o speranţă. Se spălau cu praful promisiunilor trecute. Brusc, îmi veniseră nişte gânduri care îmi torturau creierul, dar foarte plăcute. „Oare nu ar fi mai bine să vină cei 4 călăreţi? Ce rost ar avea a doua venire a lui Isus? Fie ca cei doi lupi sa înghită soarele şi luna. Oare mama proştilor care este mereu gravidă nu are de gând să facă şi ea un avort? Ah, acum a început să şi adopte? Amuzant”. My name is hatred! One February, around 7-8 am, I was standing on the corner of a street. I was surrounded by that typical grey, which I, personally, hate and do not admire due to a false artistic sense as other stupid people do. It was beautifully snowing and the snow was covering my fresh vomit. I was a super hero. The snow and the air were fighting me, as being my worst enemy, one that I could never beat. There were retired executioners walking on the streets, not wearing their hoods, but still having their hopes. Suddenly, some thoughts, nice ones, began torturing my head: „What if the 4 horsemen would come? What’s the point in Jesus’ second return? May the two wolves swallow the sun and the moon. What if the mother of all stupid people, who is always pregnant, would have an abortion? Not possible? She is now adopting, too? Very funny...”

23 mai 2013, ora 19, Galeria Casa Matei


Maria Sicoie Secţia sculptură, anul III / Sculpture, 3rd year

The small ones Când mă gândesc la „The small ones...” nu mă gândesc nicidecum la copii, chiar dacă această idee şi materializarea ei este într-o oarecare măsură o punte înspre elemente ale copilăriei cum ar fi păpuşile şi animăluţele mici. „The small ones...” este un univers aparte, profund personal şi atipic, bizar şi înfricoşător, jucăuş şi absurd, colorat şi mai presus de toate oniric; în el găsim fantasticul în cea mai pură formă, efervescent şi puternic, ludic, dar tăios. Formele lumii mele sunt la fel de organice şi vii precum apa unui pârâu, cu excepţia că nu sunt aici, ci dintr-o lume utopică. Universul „celor mici” poate fi o oglindă directă spre universul omului, spre universul dominat de prezenţa „celor mari ”. În egală măsura universul „celor mici” poate fi studiat independent de semnificaţie, un univers utopic dominat de fantastic şi de imposibil, paralel celui real, cu reguli, interacţiuni şi forme nebănuite şi bizare, reflectând poarta spre o altfel de lume. When I think about„The small ones...”I don’t think about kids, even if this idea and its realization may have a connection with elements of childhood such as the dolls or the small animals. „The small ones...” is a unique universe, profound, personal and atypical, bizarre and frightening, playful and absurd, colourful and most of all dreamful; we find in here the fantastic in its purest form, effervescent and powerful, playful, but sharp. The shapes of my world are as organic as the river flow, except that they are not from here, but from a utopian world. The “small ones’” universe is a mirror of the human being’s universe, of the universe dominated by the “big ones”. But, in the same time, the “small ones’” universe can be studied independently from its significance, as being a utopian universe dominated by the fantastic and the impossible, parallel to the real one, having unsuspected and bizarre rules, interactions and forms, reflecting the gate towards another world.

23 mai 2013, ora 19, Galeria Casa Matei


Marcel Rusu Secţia pictură, master anul II / Painting, MA, 2nd year

Cutia neagră a subconştientului The Subconscious’ Black Box În cadrul unei societăţi postmoderne în care natura umană împinge individul spre încercarea unei hiperbolizări sociale, vocea interioară este denigrată în favoarea unei gândiri impuse de mass-media. Tradiţiile îngenunchează în faţa neostructurilor dezvoltate de omul contemporan, care, cu o deosebită ignoranţă faţă de sine, favorizează abolirea unui adevăr absolut aflat în interiorul eului. Întoarcerea individului spre sine presupune căutarea seminţei unui adevăr interior, o cercetare născută din simpla dorinţă de cunoaştere a eului. Astfel de căutări, interferând cu subconştientul, pot scoate la lumină propriul adevăr. În lucrările mele, camera simbolizează un spaţiu intim, familiar şi un refugiu liniştitor, putând fi în acelaşi timp şi un spaţiu rece şi străin. De asemenea poate reprezenta subconştientul însoţit de totalitatea trăirilor senzoriale familiare. Aceste camere interioare sunt estompate şi sensibile, fiind puse în lumină prin propria constientizare. Within a postmodern society where the human nature pushes the human being towards an attempt to a social hyperbolization, the inner voice is denigrated in favour of a thinking imposed by the media. The traditions surrender in front of the neo-structures developed by the contemporary individual, who, with great selfignorance, favours the abolition of the absolute truth within himself. The human being’s return towards himself presupposes the search of an interior truth, a research coming from the simple desire of discovering the inner self. Such searches, interfering with the subconscious mind can bring to light its own truth. In my works, the room symbolizes an intimate, familiar space and a calming refuge, which can also become a cold and foreign space. It can represent, in the same time, the subconscious accompanied by the totality of the familiar, sensorial feelings. These interior rooms are sensitive, being enlighten by one’s own awareness.

28 mai 2013, ora 19, Galeria Casa Matei


Bianca Trifan Secţia ceramică-sticlă, master anul I / Ceramic-glass, MA, 1st year

Red hot juju from the heart Mă simt obosită şi plictisită – propoziţia marchează necesitatea unui moment de recreere. Acesta este punctul în care mă retrag în camera mea, în care locuiesc. Aici deţin control total, aici ordinea lucrurilor este stabilită de mine, aici am timpul meu şi, cel mai important, aici nu am cu cine să mă contrazic. Cel mai mult mă distrez cu posibilitatea de a-mi ordona lucrurile după bunul plac, iar obiectele din camera mea sunt fiecare în parte nepreţuite, pentru că împart cu fiecare câte o poveste. Obiectele preferate sunt păpuşile a căror mişcare depinde tot de mine, dar care au primit super-puterea neschimbării. Aici trăiesc visul că sunt ceea ce sunt numai că mult mai bine. Ce e camera de fapt, camera este de fapt lumea mea interioară şi păpuşile sunt personaje care reacţionează mereu după un plan, ordinea lucrurilor este joc şi numai prin joc se poate realiza actul ritualic de reîncărcare. Atunci când plec din camera mea mă simt puternică. I am tired and bored – this sentence marks the necessity of a moment of recreation. This is the point when I go to my room, where I live. Here I have the total control, here the order of things is set by me, here I have my time and, most importantly, there is nobody to argue with me. The possibility of arranging the things as I please amuses me; the objects in my room are priceless and I share a story with each of them. My favourite objects are the dolls whose movement is also up to me, but that have already gained the super power of remaining unchanged. Here I live the dream of being who I am but on a higher level. What is the room anyway? It is my inner world and the dolls are characters always reacting according to a plan; the order of things is to play and by playing the ritual act of “recharging the batteries” is accomplished. When I leave my room I feel more powerful.

28 mai 2013, ora 19, Galeria Casa Matei


Adrian Ghiman Secţia grafică, master anul II / Graphic arts, MA, 2nd year

Holeră / Cholera Acest proiect este un intinerar care dezvăluie partea întunecată a minţii umane, dorinţa răului pe care omul îl provoacă, relaţia dintre real şi imaginar, o lume construită cu ajutorul brutalităţii, abuzului, violenţei şi torturii, un drum al suferinţei şi al grotescului, din necesitatea de a circula printre abjecţii, intimidat de groază. Unii aleg să se exprime, eu am ales să ilustrez toate aceste evenimente cu ajutorul desenului, cel mai liber mod de exprimare, care are o încărcătură de sinceritate, iar din acest motiv nu merită să fie îngrădit de marginile suprafeţei de lucru. Eul slab, cuprins de teamă, devine de-a dreptul înspăimântat în faţa ameninţărilor, ca un pion prins într-o poveste dintre carnaval şi apocalipsă. Frica deţine un rol important pentru indivizi, spre exemplu atrocităţile războiului ne dau un motiv de frică, devenind un simbol al umanităţii. This project is an itinerary discovering the dark side of the human mind, the desire of the evil provoked by the human being, the relation between real and imaginary, a world built through brutality, abuse, violence and torture, the road of suffering and the grotesque, from the necessity of traveling through abjections, intimidated by terror. Some choose to express themselves; I have chosen to illustrate all these events with the help of drawing, a free way of expression, charged with sincerity, therefore having no need to be restricted by the work space’s perimeter. The weak inner self, frightened, becomes freaked out in front of the menaces, as a pawn trapped between carnival and apocalypse in a story. Fear has an important role in the human beings’ lives. See for example the war atrocities that give us reasons to be frightened, becoming symbols of humanity as well.

30 mai 2013, ora 19, Galeria Casa Matei


Laura Zanetti Secţia ceramică-sticlă-metal, anul II / Ceramic-glass-metal, 2nd year

Arhitectura umbrei The Shadow’s Architecture Lucrarea „Arhitectura Umbrei” se construieşte ca un paradox al volumului plastic care se neagă pe sine. Forma astfel, aplatizată, creează presiuni orizontale şi verticale care explodează într-un spectacol de vibraţii şi ritmuri de umbră şi lumină, care par mai materiale când sunt proiectate pe perete ca şi umbre, decât suspendate în spaţiu. Astfel, formele caută ieşirea din spaţiu, dematerializarea, tocmai pentru a câştiga senzaţia de timp, de muzicalitate, de trecere. Întreaga compoziţie plastică face aluzie directă la„Mitul Peşterii” a lui Platon, atât prin decuparea umbrelor cât şi prin plasarea lor în spaţiu şi confruntarea lor cu lumina. Cu alte cuvinte, proiectul întruchipează proiecţii de familii de umbre care fac un joc metaforic între real, iluzie şi imaginar. Această dedublare a formelor conferă o largă gamă de interpretare a lor .

Tthe project entitled “Architecture of the Shadow” is built as a paradox of the plastic volume that denies itself. The flattened form creates horizontal and vertical pressures exploding in a performance of vibrations and rhythms of shadows and lights, which seem more material when projected on the wall as shadows than suspended in the space. Therefore the forms are seeking the exit from the space, the dematerialization experience in order to gain the sensation of time, musicality and passage. The entire composition makes an allusion to Plato’s “Myth of the Cave”, both by cutting out the shadow and placing it in space and its confrontation with the light. In other words, the project embodies projections of families of shadows metaphorically playing between real, illusion and imaginary. This halving of the forms offers a large scale of interpretation.

30 mai 2013, ora 19, Galeria Casa Matei


Lucian Popăilă Secţia pictură, anul III / Painting, 3rd year

Fecit a carnibus Laic şi creştin; constructiv şi deconstructiv; materie şi fragment: există o limită? Un punct de întalnire? Un mediu în care acestea convieţuiesc (în armonie sau nu)? Dincolo de aceste întrebări generale care stau la baza procesului creativ, într-o zonă în care gândul devine imagine, dincolo de o situaţie comună tuturor re-„creatorilor”, se află câteva puncte clare.Asadar ceea ce îmi propun este să testez limitele expuse. Imaginea reprezintă metafora atemporală în care conceptele de formă şi materie se întalnesc cu cele bizantine. Utilizez cele două direcţii considerând forma esenţa care mişcă materia. Ceea ce apare în desen e forma peştelui, esenţa lui, ideea de peşte ceea ce ne ajută să îl identificăm în mod automat, deoarece avem deja imaginea peştelui în minte. În final, procesul de recunoaştere determină posibilitatea legăturilor propuse, fiind un alt element ce îmi permite asocierile date. Pe cealaltă filieră, imaginea propusă, ca relaţie dintre formă si mediul in care aceasta este prezentata trimite la practica bizatină. Arta bizatină este aici luată ca o totalitate conceptuală în care reprezentarea vizuală nu e directă, ea reprezentând o metamorfozare şi sintetizare a conceptului. Laic and Christian; constructive and de-constructive; material and fragment: is there a limit? A meeting point? A medium where they live together (in harmony or not)? Beyond these general questions fundamental for the creative process, in an area where thought becomes image, beyond a situation common to all re-“creators”, there are some clear points. Therefore I intend to test the limits. The image represents a timeless metaphor where the concepts of form and material meet the Byzantine ones. I use these two directions, as I consider the form to be the essence that moves the substance. What appears in the drawing is the shape of the fish, its essence, and the idea of a fish is helping us to automatically identify it because we already have the image of the fish in our mind. In the end, the process of recognition determines the possibility of the proposed connections, being an element which allows the given associations. On the other side, the proposed image, as a relation between the form and the environment reminds us the Byzantine practice. The Byzantine art is understood here as a conceptual totality where the visual representation is not direct, but it represents the concept’s transformation and synthesis.

4 iunie 2013, ora 19, Galeria Casa Matei


Axenia Roşca Secţia design textil, anul II / Textile design, 2nd year

Elastique Proiectul are ca punct de pornire conceptul creativ legat de spaţiul scenografic. În acest proiect am pornit de la idea posibilităţii de a experimenta metode de modelare ale unui ambient scenografic realizat din materiale textile utilizând diferitele caracteristici ale acestora: transparenţă/opacitate, elasticitate, etc. Având ca sursă de inspiraţie elemente ale arhitecturii moderne şi contemporane şi principiile formulate de Henri Focillon asupra posibilităţilor de modelare a spaţiului în “Viaţa formelor”, doresc să modific coodonatele spaţiale ale unui ambient dat în scopul de a-i conferi acestuia noi valenţe estetice. Noul spaţiu creat are rolul de a modifica stările emoţionale ale spectatorului acesta fiind implicat direct, participant şi parte integrată a instalaţiei ambientale. În sprijinul acestui fapt vin efecte vizuale (lumini colorate, proiecţii video) efecte sonore şi efecte olfactive. The project has as its starting point the creative concept connected to the space destined for the set design. I have started this project with the idea of experimenting ways to shape such an environment made of textile materials by using the different characteristics of the fabrics: transparency / opacity, elasticity, etc. As I used as an inspiration source elements of the contemporary architecture and Henri Focillon’s principles regarding the possibilities of shaping the space as they appear in “The Life of Forms in Art”, I wanted to modify the spatial coordinates of an environment with the aim to confer it new aesthetic valences. The new space has the role to modify the viewer’s emotional state, as the viewer is directly involved in this environmental installation. The visual effects (colourful lights, video projections), the sound effects and the olfactory effects come to sustain this idea.

4 iunie 2013, ora 19, Galeria Casa Matei


Dan Tămaş Secţia foto-video, master, anul II / Photo-video, MA, 2nd year

Abordaj Collision Corpul uman este o continuă provocare, desfăşurată între fascinaţia metafizică şi voaieurismul obraznic. În acest interval, fotografia pură, trecând prin provocarea pictorială, se află ca un bun partener şi colaborator sincer, pentru un discurs asupra făpturii. De dincolo de un ecran, paravan separator, menit mai mult să sublinieze, să confirme prezenţa nudă, decât să o ascundă, personajul fotografiat de mine, îmi arată într-o suită de adevărate ceremonii de secvenţă, detalii ale corpului, oferite ca atribute încărcate de sensuri, pe care privitorul, prin instalarea sa culturală, este invitat să şi le însuşească, întru percepţie, emoţie şi decriptare. La urma urmei, tot acest demers, nu reprezintă altceva decât propria mea cale întru înţelegerea a ceea ce admir şi consider frumos; iar starea aceasta, doresc să o împărtăsesc şi cu dumneavoastră. The human body is a continuous challenge, developed between the metaphysical fascination and the naughty Voyeurism. Within this interval, the pure photography that passes through the pictorial challenge becomes a true partner and an honest collaborator for a discourse on the human being. From beyond a screen, a separating firewall, which is meant more to emphasize, to confirm the nude presence, rather than to hide it, the character I photograph shows me, in a series of real ceremonies, details of the body, offered as attributes charged with significances which the viewer, according to his / her cultural background, is invited to assume as perception, emotion and decryption. In the end, this entire approach represents my own way of understanding what I admire and consider to be beautiful; this is the state I want to share with the viewer.

6 iunie 2013, ora 19, Galeria Casa Matei


Anda Hermina Roman Secţia pictură, master anul II / Painting, MA, 2nd year

Umanul în natura moartă The Human in the Still Life Fundamentul acestor lucrări constă în ideea că omul modifică prin prezenţa sa spaţiul în care trăieşte. Evidenţierea conceptului se face prin intermediul realizării unor naturi statice formate din diverse elemente prezente în viaţa cotidiană a omului, acestea fiind văzute însă dintr-o perspectivă diferită. Ele îşi pierd funcţia şi rolul pentru care au fost create şi nu mai sunt simple unelte destinate îndeplinirii anumitor sarcini sau întrebuinţărilor designate de om ci sunt aduse în prim plan, devenind subiecţi. În situaţia de faţă naturile statice pot fi privite ca portete ale unor obiecte în care se pot regăsi caracteristici ale psihicului uman sau ale pesonalităţii omului. În contrast cu obiectele create pentru a servi omului pote fi regăsit elementul de carne. Cândva vie, această formă este lipsită şi golită acum de componenta de viaţă, servind ca martoră a existenţei acesteia dar şi a efemerităţii ei datorită fragilităţii. Toate elementele care contribuie la formarea acestei compoziţii sunt „urme” ale existenţei umane şi consecinţe ale intervenţiei acesteia. The basis of these works consists in the idea that the individual modifies the space he lives in by through his presence. The concept is highlighted within a series of still lifes made of diverse elements which are present in everyday life, all these seen from a different point of view. These elements lose the function and the role they have been created for and they are no longer simple tools destined to accomplish certain tasks; they become subjects of the works. In the present situation these still lifes can be seen as portraits of some objects in which characteristics of the human psychic and personality can be found. The element of meat is put in contrast with the objects created to serve the human being. This form, once alive, is now emptied of life, as a witness of both its existence and its transience due to its fragility. All the elements contributing to shape these compositions are “tracks” of the human being’s existence and consequences of its intervention.

6 iunie 2013, ora 19, Galeria Casa Matei


Premiul Publicului în funcție de numărul total de voturi MARIA SICOIE Vizită de documentare la Bienala Internaţională de Artă Contemporană de la Veneţia, Italia Premiul Publicului pe baza mediei generale AXENIA ROSCA Vizită de documentare la Bienala Internaţională de Artă Contemporană de la Veneţia, Italia Premiul Juriului LUCIAN POPĂILĂ Vizită de documentare la Bienala Internaţională de Artă Contemporană de la Veneţia, Italia

Premiul pentru cel mai bun concept SAȘA BANDI Valoare: 1700 Ron Premiul pentru calitatea lucrărilor ADRIAN GHIMAN Valoare: 1700 Ron Premiul pentru aspectul expoziţiei MÁTHÉ LÁSZLÓ Valoare: 1700 Ron

Premiul Centrului Cultural German Cluj-Napoca MÁTHÉ LÁSZLÓ Un curs intensiv de limba germană la Centrul Cultural German Cluj-Napoca Premiul Institutului Francez Cluj-Napoca AXENIA ROȘCA Expoziţie personală organizată în colaborare cu Institutul Francez Timișoara și un abonament gratuit la mediateca Institutului Francez Cluj-Napoca Premiul Institutului Polonez București MĂDĂLINA DANCIU Participare la Lodz Design Festival 2013, Polonia Premiul Ambasadei Finlandei în România MÁTHÉ LÁSZLÓ Valoare: 200 Euro


Premiul Rembrandt Graphic Center NORBERT FILEP Produse în valoare de 300 Ron

Premiul Bazis Contemporary Art Platform SAȘA BANDI Expoziţie în cadrul Galeriei Bazis, Berlin, Germania

Premiul Rembrandt Graphic Center HORIA DREVE Produse în valoare de 300 Ron

Premiul Bazis Contemporary Art Platform ADRIAN GHIMAN Expoziţie în cadrul Galeriei Bazis, Cluj-Napoca, Germania

Premiul Rembrandt Graphic Center BIANCA TRIFAN Produse în valoare de 300 Ron

Premiul Galeriei Șoimii Patriei FILEP NORBERT Expoziţie în cadrul Galeriei Șoimii Patriei

Premiul Rembrandt Graphic Center LAURA ZANETTI Produse în valoare de 300 Ron

Premiul Galeriei Șoimii Patriei BIANCA TRIFAN Expoziţie în cadrul Galeriei Șoimii Patriei

Premiul Rembrandt Graphic Center MARCEL RUSU Produse în valoare de 300 Ron

Premiul Lateral Art RALUCA BRANEA Expoziţie în cadrul Lateral Art Space


Compartimentul Relaţii Publice, Internaţionale şi Proiecte Culturale al UAD Cluj-Napoca Compartimentul Relaţii Publice, Internaţionale şi Proiecte Culturale asigură procesul de comunicare la nivel inter-instituţional, organizează evenimente şi acţiuni culturale, creează proiecte culturale, iniţiază şi susţine acordurile de cooperare ale Universităţii de Artă şi Design la nivel naţional şi internaţional. Compartimentul Relaţii Publice Internaţionale şi Proiecte Culturale coordonează programul cultural al Galeriei Casa Matei, concepând şi organizând evenimentele Galeriei.

Galeria Casa Matei Funcţionând ca spaţiu de experimentare şi consacrare a limbajelor vizuale, Galeria Casa Matei este o galerie de artă contemporană ce promovează artişti români şi străini având însă ca prim deziderat susţinerea tinerilor artişti, studenţi sau absolvenţi ai Universităţii de Artă şi Design Cluj-Napoca. Expoziţiile individuale, de grup şi organizarea de workshop – uri sunt modalităţi prin care Galeria Casa Matei contribuie la crearea şi consolidarea atât a imaginii şi a prestigiului artiştilor prezentaţi cât şi a renumelui Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, instituţie cu o mare deschidere internaţională şi o recunoaştere naţională de netăgăduit. Criteriile care operează în selecţia expoziţiilor Galeriei Casa Matei sunt originalitatea, intensitatea propunerii şi gradul de implicare a discursului artistic în schimbul de idei, menţinându-se astfel un nivel ridicat al expoziţiilor. Galeria Casa Matei s-a constituit de-a lungul timpului, într-un model de bună-practică în mediul universitar artistic, adresându-se atât profesorilor şi studenţilor Universităţii de Artă şi Design ClujNapoca, invitaţilor străini şi români, cât şi publicului larg şi specializat.

Department for Public, International Relations and Cultural Projects The Department for Public, International Relations and Cultural Projects ensures the inter-institutional communication process, organises events and cultural actions, creates cultural projects, initiates and develops the cooperation agreements of the University of Art and Design at national and international level. It also coordinates the cultural program of Casa Matei Gallery , by conceiving and organizing its exhibitions and events.

Casa Matei Gallery Functioning as a space dedidacted both to experiments and established visual languages, Casa Matei Gallery is a contemporary art gallery which promotes Romanian and international artists, focusing mainly on supporting young artists, students and graduates of the University of Art and Design Cluj-Napoca. Through individual shows, group exhibitions and workshops, Casa Matei Gallery contributes to the creation and strengthening of the image and the prestidge of presented artists and the reputation of the University of Art and Design Cluj-Napoca, institution with large international overviews and national recognition. The criteria that operate in the selection of the exhibitions of Casa Matei Gallery are the originality, the intensity of the proposal, the level of imvolvement of the artistic discourse in the ideas exchange, therefore maintaining a high level of the exhibitions. Casa Matei Gallery was established over time in a model of good practice in academic art, adressing both professors and students of the University of Art and Design Cluj-Napoca, Romanian and international guests and the general and specialized public.


UniversitateadeArtăşiDesignCluj-Napoca, 400098, Cluj-Napoca Piata Unirii nr. 31 Tel.: +40-264-595.021 Fax: +40-264-592.890 E-mail: public@uad.ro Web: www.uad.ro www.expomaraton.ro

SPONSORI:

PARTENERI:

PARTENERI MEDIA:

Profile for Bencze Laszlo

Expo Maraton 2013  

Expo Maraton 2013  

Profile for laszlo.b
Advertisement