{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

VOSS S E T T OVA N F R Å

Voss i sikte/Voss in sight

Flyfotograf - Aerial photographer

Lasse Tur

Tekst av - text by

Odd Helge Brugrand i samarbeid med Anders Ullestad

© Lasse Tur og Odd Helge Brugrand 2012


Kjære lesar! Voss sett ovanfrå stadfestar vel det gamle ordtaket om at «Verda er vid, men Voss er vidare». I denne boka får me eit blikk på Voss frå oven og får sett heile den vide kommunen i eit f lott perspektiv. Eg trur at mange vil få seg ei aha-oppleving av denne boka. Finn me alt dette på Voss? Spørsmålet er relevant, for det er alltid ein fare for at me som bur her blir litt heimablinde. Er du på vitjing, ser ein lettare moglegheitene Voss har å by på. Det umiddelbare inntrykket er at Voss på sett og vis er eit Noreg i miniatyr. Me har fjord og fjell, me har grendene og ein bygdeby, me er kollektivknutepunkt og regionsenter, det er næringsliv og fritidsaktivitetar. «Voss sett ovanfrå» viser spennvidda til Voss slik kommunen er i dag, men boka dokumenterer også dei tradisjonane me er så stolte av, og ikkje minst den rivande utviklinga som bygda vår er inne i. Gjennom boka får me nok ein gong stadfesta at Voss er bygda for gode og sterke opplevingar. Hans-Erik Ringkjøb ordførar

Sett fra oven-serien blir laga av:

Flyfotograf Lasse Tur

Journalist Odd Helge Brugrand

Pilot Oddmar Stenhaug ► Stalheimsk leivi opp Stalheimsberget vart bygd i åra 1842-1849. Omlag tusen arbeidarar tok del i bygginga av den 1,5 kilometer lange chaussèen, som har 14 hårnålsvingar og er Noregs brattaste riksveg med ei maksimal stigning på 1:5. Vegen er i dag freda og einvegskøyrd nedover. Stalheimskleivi up Stalheimsberget was build 1842-1849. Approx. one thousand workers participated in building the 1,5 kilometer long road, which has 14 hairpin turns and is Norways steepest highway with a climb of up to 1:5. The road is now heritage listed and is today one-way road downwards.

2


◄▲ Inngangen til Voss frå nordaust. I biletet t.v. går E16 gjennom øvste Nærøydalen og inn i Sivletunnelen. Gardene er Sivlesøyni og Stalheimsøy. I biletet over ser me Stalheim Hotel, som vart opna fyrste gong i 1885. Hotellet er tapt i brann to gonger. Dagens bygning er ei ombygging av det tredje hotellet på staden. Oppe til høgre ligg Stalheim Folkemuseum - Tønneberg samlingar. Den store kvite bygningen der vart f lytta frå Lekve på Voss. The entrance to Voss from northeast. In the picture to the left is E16 through upper Nærøydalen and in to the Sivle tunnel. The farms are Sivlesøyni and Stalheimsøy. In the picture above is Stalheim Hotel which was opened in 1885. The hotel burned down twice and todays hotel is reconstructed together with the third. Up on the right is Stalheim Cultural Heritage Museum - Tønneberg collections. The big white building was moved from Lekve in Voss. 5


Voss stasjon var endestasjon då gamle Vossebana vart opna i 1883. I dag er Voss stasjon ein stasjon på Bergensbana og ligger på Bergensbanas kilometer 385,32 frå Oslo S over Roa. Då bana vart opna i 1909, føregjekk den offisielle markeringa her på Voss, med kong Haakon VII som gjest. Arkitekten bak stasjonsbygningen var Paul Due (1835-1919), som står bak mykje av jarnbanearkitekturen i Noreg. Voss stasjon ligg 56,5 meter over havet. Voss station was the end station when the old Vossebana was opened in 1883. Today Voss train station is one of the stops on the Bergensbana and is 385,32 kilometers from Oslo Central Station over Roa. When the railway was opened in 1909, the official opening ceremony was here at Voss, with King Haakon VII as guest. The architect of the station building was Paul Due (1835-1919), who is responsible for much of the railway architecture in Norway. 104


Jarnbana har vore viktig for utviklinga av Voss. Jarnbana er også sentral i vossalandskapet. Frå lufta er lokomotivstallen ein av bygningane som skil seg klarast ut. På folkemunne blir bygninga ofte berre kalla «den gamle lokstallen». Den sto ferdig i 1909, samtstundes med Bergensbana. Me ser litt av Vangsgata nede i biletet. Rett overfor den gamle Telegrafen står Hålandshuset. Hålandshuset er ein av bygningane som overlevde bombinga i 1940. The railway has been important for the development of Voss. The railway is also very central in the landscapes of Voss. From the air the train engine shed is one of the buildings which stands out. Locals call the building «the old train shed». It was finished in 1909 at the same time as the Bergensbana. We see a little of Vangsgata down in the picture. Straight above the old Telegraph is Hålandshuset. Hålandshuset is one of the buildings which survived the bombing in 1940. 105


Voss sentrum er kalla Vangen, og er i hovedsak blitt forma etter reguleringane som bygde oppatt sentrum etter øydeleggjingane i 1940. Her i biletet ser me Hestavangen med gamle hestestallen i midten (det vesle raude huset). I gamle dagar sette folk ifrå seg hestane her medan dei hadde ærend på Vangen. Gata i forkant er Vangsgata, og gata bak er Uttrågata. Den gule og kvite bygningen i midten er Vangen skule. Sverres plass til venstre. 106


Voss center is called Vangen and is mainly built according to the regulations which was set after the destructions in 1940. In this picture we see Hestavangen with the old horse stable in the middle (the small red house). In the old days people left their horses here while on business in Vangen. The street in the front is Vangsgata and the street behind is Uttr책gata. The yellow and white building in the middle is Vangen school. Sverres plass left. 107


Vossevangen fotografert av Forsvaret 5. mars 1933 kl. 13.00. Sju 책r seinare vart mykje lagt i grus av tyske bombef ly. Bla om og sj책 korleis Vangen tek seg ut fr책 cirka same posisjon i dag! (Foto: Lt. Falkenberg/Kpt. Feiring) 112


Vossevangen photographed by the Armed Forces 5th March 1933 at 13:00. Seven years later most of it was ruined by German bombers. Turn the page to see how Vangens looks from the aprox. same angle today! 113


Mykje har skjedd på Vangen sidan dagane då bombene vart droppa 23. og 24. april 1940. Under oppbygginga etter krigen vart Vangen heva og Vangsgata retta opp. Enkelte av husa som overlevde bombinga vart f lytta litt på. Det meste vest for kyrkja forsvann, det gjorde også den gamle prestegarden. I seinare tid har Uttrågata kome. 114


A lot has happened at Vangen since the days of the bombings on the 23rd and 24th April 1940. During the build up after the war Vangen was raised and Vangsgata straightened. Some of the surviving houses was moved. Almost everything west of the church dissapeared, including the old rectory. In later times Uttr책gata has been added. 115

Profile for Lasse Tur

Voss sett ovanfrå  

Her er noen sider av den 160 siders "Voss sett ovanfrå"

Voss sett ovanfrå  

Her er noen sider av den 160 siders "Voss sett ovanfrå"

Profile for lassetur0
Advertisement