{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

ELVERUM SET T F R A OV E N

Elver um i sikte/Elverum in sight

Tekst av - text by

Odd Helge Brugrand Flyfotograf - Aerial photographer

Lasse Tur

Š Lasse Tur og Odd Helge Brugrand 2012


Kjære leser! I Elverumssangen synger vi «Hvor Glommen bred seg baner sin veg mot havet frem», noe som vises i all sin prakt i denne f lotte boken. Den gir også et veldig godt inntrykk av hvilke muligheter som ligger til rette for at vi kan benytte det f lotte vannspeilet på en enda bedre måte i fremtiden, noe svært mange elverumsinger er opptatt av. Forfatterne har gjennom sitt fugleperspektiv også fått frem mangfoldet i kommunen vår på en elegant måte, hvor det urbane uttrykket er fint forbundet med landbruk, skog og et variert turlandskap. Vi ser også hvordan industri, handel og boliger er f lettet inn i en helhet, samtidig som vi opplever en arealrikdom som gir oss alle muligheter for fortsatt vekst, både sentralt og i de vakre bygdene våre. Boken viser også vårt mangfold av viktige møteplasser og monumentale bygninger, som Sykehuset, Gaarder Gård, Elverum Folkehøgskule, Rådhuset, Glomdalsmuseet, Skogmuseet og Terningen Arena for å nevne noen. Samtidig gir den et godt inntrykk av hvordan byen har utviklet seg gjennom historien fra Christianfjeld festning, via Leiret og Vestad til boligområdene øst, vest, nord og syd for bykjernen. «Elverum sett fra oven» representerer en viktig dokumentasjon fra vår tid, og den gir oss mulighet til å bli kjent med byen vår på en annerledes og veldig spennende måte. Jeg ønsker lykke til på reisen. Erik Hanstad ordfører

◄◄ FORSIDEN: Glomma og de tre bruene er et varemerke for Elverum. Bruene er fra øverst: Gamlebrua, Glombrua og Nybrua.

► 925 000 dekar produktiv gran- og furuskog fordeles på rundt 1100 grunneiere i Elverum. Bildet viser et usedvanlig skoglandskap ved Grundsetmoen.

FRONT COVER: Glomma and the bridges is a trademark for Elverum. The bridges from the top: Gamlebrua, Glombrua and Nyebrua.

925 000 acres of spruce and pine forest is divided on aprox. 1100 landowners in Elverum. The pictures to the right shows unusual woodlands at Grundsetmoen.

◄◄ BAKSIDEN: Rundkjøringen etter Glombrua er et knutepunkt mellom riksvegene 20 og 25, og Elverums travleste sted. BACK COVER: The roundabout after Glombrua is a meeting point connecting highways 20 and 25, and is Elverum´s busiest place. 2


Noen fakta om Elverum Some facts about Elverum Innbyggere

Strandbygda Vestad, samt langs Hamarvegen Sentrum nord/Center north Sentrum sør/Center south Hanstad Jømna og Heradsbygd Hernes Nordskogbygda Sørskogbygda Ikke oppgitt bosted/Unkown

Totalareal/Total area

703 2 277 4 623 4 712 2 572 2 049 1 283 758 1 135 40

Totalt/Total (1.1.2012):

20 152

Kvinner/Woman Menn/Men

10 291 9 861

Høyeste punkt

1,036 0,884 0.727 0,632

Vann og tjern/Lakes and tarns: Veg Riksveg Fylkesveg Kommunal kjøreveg Asfaltert 106 km Grusveg 116 km Bygdeveg 135 km Bygater 87 km Gang- og sykkelveg Kom. veg med gatelys Privat veg Skogsveg (bil) Skogsveg (traktor) P-plasser

50,00 925,00 25,00 8,65 13,6 159,34 18,20 29,55

4,07 75,24 2,03 0,70 1,11 12,96 1,48 2,41

% % % % % % % %

Buildings

Bygninger

km² km² km² km²

ca. 520

Roads

Eneboliger/houses: Fritidsbygg: Landbrukseiendommer:

6135 stk. 1582 stk. 1293 stk.

Eldste bygninger/Oldest buildings: Melsnesloftet fra Åsnes* Stemsrudhuset fra Grue * Stabbur fra Koppang * Vinterfjøs fra Elverum* Sommerstue fra Åmot * Gjerdrumsloftet fra Våler * Synvisstua fra Tynset * Austmostua fra Åsnes* Hansmostua fra Tynset * Elverum kirke

1611 1621 1633 1671 1700 (ca.) 1710 1722 1730 1730 (ca.) 1738

*Står på Glomdalsmuseet

77 km. 178 km. 222 km.

Climate

Klima Normal nedbørsmengde årlig Årsmiddeltemperatur

30 145 ukjent ca. 850 ukjent ca. 1700

km² km² km² km² km² km² km² km²

98,14 % 1,86 %

* Cirkatall fra Elverum kommune

Lakes

Kynnsjøen Ryssjøen Lisjøen Bergesjøen

1209,34 km² 20,00 km²

Totalareal fordeles*: Jordbruk/Agriculture Produktiv skog/Forest Annet tresatt areal/Forest Innsjø/Lakes Elv/River Myr/Bog Veier/Roads Bebygd/Developed

802 moh. 767 moh. 746 moh.

Rakskiftet Nordhue Skallberget

1 229,34 km²

Land/Mainland Vann/Water

Highest mountain

Innsjø/tjer n

Area

Areal

Population

670 mm. 1,9º C

(Kilder/Sources: SSB, Glomdalsmuseet, Elverum kommune, www.kommunemiljo.no, Asplan Viak, Statens Vegvesen, Meteorologisk institutt)

km. km. km. stk.

◄◄ Jømnåa dannes ved samløpet av elvene Horna og Vest-Jømna og glir ut i Glomma like sør for bygda Jømna. Elva er 34,1 kilometer lang medregnet Horna.

► Den første sideelva til Glomma vi møter når vi kommer sørfra er Bronkåa som her renner forsiktig ut i Glomma. Gårdene er Lømo og Oshagen sør.

Jømnåa is formed by the confluence of the rivers Horna and Vest-Jømna and slips out to Glomma just south of the village Jømna. The river is 34,1 km long, including Horna.

The first side river to Glomma we face when we f ly from the south is Bronkåa which f lows gentle into Glomma. The farms are Lømo and Oshagen south. 8


▲► Tettstedet Jømna i bildet over ble et betydelig industristed på slutten av 1800-tallet. Her kom først en bredt anlagt produksjon av redskaper. I august 1900 kom trevare- og vognfabrikken Jømna Brug og senere kom produksjon av campingvogner (i industrihallene t.v.). I dag er vognene borte og trevarefabrikken spesialiserer seg på dørproduksjon. Krafta i Jømnåa er grunnen til at det ble utviklet industri her. I bildet til høgre gjør vakre, livgivende Glomma en nesten 90 graders sving etter å ha rent gjennom Heradsbygda. De grønne engene på den andre siden er Engemoen og Sørenga. Riksveg 20 går parallellt med jernbanen nede i bildet. The village Jømna in the picture above was an important industrial place during the late 1800´s. Here was first a broad-based production of tools. In August 1900 wood and carriage factory Jømna Brug arrived. Later the production of caravans (the industrial hall to the left). There is no longer any production of the caravans, but the wood factory is now specialized in door production. The power in the river Jømnåa is the main reason why the industry got developed. In the picture to the right, you can see how the beautiful Glomma almost makes a 90-degree turn after flowing through Heradsbygda. The green fields on the opposite side are Engemoen and Sørenga. 10


Elverum er ikke bare skog. Fra lufta ser man at Elverum også er en jordbrukskommune. Kornåkre og grasenger brer seg langs breddene av Glomma. Heradsbygda er således et kornkammer for mange. Heradsbygda var det egentlige sentrum av Elverum fram til slutten av 1700-tallet. Bygging av jernbanen, bruer og kirke sørget for at sentrum gradvis ble f lyttet til Leiret. Veien gjennom bildet er riksveg 20. Oppe til venstre: Engemoen. 12


Elverum dosen´t only consist of woods. From the air you can see that Elverum is a farming municipality as well. The cornfields and meadows spread itself along the banks of the river Glomma. Heradsbygda is a granary for many. Heradsbygda used to be the centre of Elverum to the end of the 1700´s. The rising of railroads, bridges and churches made the city gradually move to Leiret. The road in the picture is highway 20. Up to the left: Engemoen. 13


Her er vi i ferd med å f ly over Frydenlund skole med utsikt mot rådhuset (øverst t.h.) og gamle Elverum slakteri (det hvite funksbygget midt på). Thon-hotellet hadde fremdeles rosa farge på baksiden da vi f løy over 30. mai 2012. In this picture we are about to f ly over Frydelund school with the view of the town hall (top right) and old Elverum slaughterhouse (the white functionalist building in the middle). Thon Hotel was still pink on the backside. 48


Neste foto får med mer av rådhuset, samt YC-torget ved rundkjøringen og to av bruene. De grønne områdene er Elvarheimsparken til venstre og Galgebergsparken til høgre. Sentrale Vestad på andre siden av Glomma. This photo captures more of the town hall, the YC-market next to the roundabout and the two bridges, The green areas is Elvarheimsparken (left) and Galgebergsparken (right). On the other side of Glomma: central parts of Vestad. 49


Panorama av hele Hanstad, Mastmoen og boligene sør for sentrum. Høgre: Fjeldsetlia. Bak: Hele Vestad. 50


A panorama shoot of Hanstad, Mastmoen and the residential areas south of the centre. Fjeldsetlia right. 51

Profile for Lasse Tur

Elverum sett fra oven  

Flyfotoboka "Elverum sett fra oven"

Elverum sett fra oven  

Flyfotoboka "Elverum sett fra oven"

Profile for lassetur0
Advertisement