Page 1

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi­ strerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben og -segl samt fornyelser, udslettelser, overdragelser og andre ændringer I stedfundne registreringer. — Abonnementsprisen for årgangen er 25 kr. Abonnement modtages af alle postkontorer. I direktoratet for patent- og varemærkevæse­ net, København, sælges enkelte numre for en pris af 50 øre for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder.

Nr. 11 76. årgang 1955 28. april

A. Registrerede mærker Varemærker. Reg. 1955 nr. 425. Anmeldt den 13. jaC l i p C D ^ORPil IRA nuar 1954 kl. llss af E. I. Du Pont de Nemours and Company, a Corporation of the State of Delaware, fabrikation, Wilmington i Delaware i De Forenede Stater, og registreret den 19. marts 1955 for enkelttråde, fibre, garn og tråd, snore og bånd til brug ved fabri­ kation af luftringe og til andre industrielle formål samt vævede stoffer. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., Køben­ havn.

Reg. 1955 nr. 426. Anmeldt den 22. januar 1954 D I I A ^ Å R P \ kl. 1207 af Per Kieldsen, fabrikation og handel, Kø^ ^/APvLy benhavn, og registreret den 19. marts 1955 for kontorartikler.

Reg. 1955 nr. 427. Anmeldt den 2. januar 1954 kl. 1158 af Akafa-Fabrikerne, Svenstrup J.^ A. m. b. A., fabrikation og handel, Svenstrup, og registre­ ret den 19. marts 1955 for smør, ost og mælkekon­ serves (undtagen konserves fremstillet af kærne­ mælk ).

/SVENSTRUPX

Reg. 1955 nr. 428. Anmeldt den 27. ja­ nuar 1954 kl. 12''6 af samme, og registreret den 19. marts 1955 for ost, mælkepulver (dog ikke pulver fremstillet af kærnemælk).

AKAFA LACTAMIN


134

Reg. 1955 nr. 429. Anmeldt den 13. marts 1954 kl. 1041 af Firmaet Dana-Vognen v/ Fr. Hansen, handel, Roskilde, og registreret den 19. marts 1955 for landbrugsvogne.

ROSKtLOE

Reg. 1955 nr. 430. Anmeldt den 27. marts 1954 p U | OROCIDF kl. 1209 af Boots Pure Drug Company Limited, fabrikation, Nottingham i Storbritannien, og registreret den 19. marts 1955 for præparater til brug i land- og havebrug til udryddelse af rødt spind. — Som fuldmægtig er anmeldt; Patentkonsulent Chas. Hude, København.

Reg. 1955 nr. 431. Anmeldt den 8. juni 1946 kl. 1044 af Persil Kompagniet Aktieselskab, fabrikation og handel, København, og regi­ streret den 19. marts 1955 for vaske-, blegeog rensemidler.

éarpnféfei

Klor

•PERSJISKOMRAGNIET .AKTIfSIELS

KØBENHAVN


Registreringstidende for vare- og fællesmærker.

135

Reg. 1955 nr. 432. Anmeldt den 8. juni 1946 kl. 1045 af samme, og registreret den 19. marts 1955 for vaske-, blege- og rensemidler.

Reg. 1955 nr. 433. Anmeldt den 11. oktober 1946 kl. 11^6 af samme, og registreret den 19. marts 1955 for alle slags vaskemidler.

PFRQM O L. O

HVID - HVIDERE - PERSIL-HVIDT Reg. 1955 nr. 434. Anmeldt den 6. februar 1952 kl. ll^o af samme, og registreret den 19. marts 1955 for alle varearter.

Reg. 1955 nr. 435. Anmeldt den 19. august 1954 kl. 1155 ^11 DCY'C af W. & A. Gilbey Limited, handel, London i Storbritannien, ^ L C O og registreret den 19. marts 1955 for vin og spirituosa. Mærket er i henhold til anmeldelse af 15. november 1932 registreret i London under nr. 536681 i klasse 43 for ovennævnte varearter. — Som fuldmægtig er anmeldt: Patent­ konsulent Chas. Hude, København.


Registreringstidende for vare- og fællesmærker.

Reg-. 1955 nr. 436. Anmeldt den 12. august 1954 kl. 1159 af Nordjydsk Bloksten I/S ved Knud Stuhr og Svend Stuhr, fabrikation, Skalborg, og registreret den 19, marts 1955 for byggematerialer.

:•

[

JJL

136

i

i 1

\ i

l/s

^

Reg. 1955 nr. 437. Anmeldt den 9. september 1954 kl. lO^^ RIVFI A af Grlvela A. G., fabrikation og handel, Basel i Schweiz, og ^ rv' * t l-#A registreret den 19. marts 1955 for garner af polyamidtråde eller iblandet polyamidtråde og varer deraf. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfir­ maet Giersing & Stellinger, København.

Reg. 1955 nr. 438. Anmeldt den 4. april 1950 kl. 12 af Persil-Kompagniet Aktieselskab, fabrikation og handel, København, og registreret den 19. marts 1955 for vaske-, opvaske-, rense-, rengørings-, blege-, blødgørings-, skure-, pudse- og poleremidler. Mærket er udført i farver.


Registreringstidende for vare- og fællesmærker.

137

Reg. 1955 nr. 439. Anmeldt den 8. juni 1946 kl. 10^6 af samme, og registreret den 19. marts 1955 for vaske-, blege- og rensemidler. Eli Splséskefuid IMl til

e n Spanil Vand

Reg. 1955 nr. 440. Anmeldt den 29. marts 1954 kl. 11 af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, fabrikation og handel, København, og regi­ streret den 19. marts 1955 for kemisk-tekniske artikler, kemiske produkter til


138

brug i industrielle, videnskabelige og fotografiske øjemed samt i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, gødningsmidler, ildslukningsmidler, hærdemidler, loddemidler, kemiske konserveringsmidler, garvemidler, klæbemidler, farver, maling, fernis, lak, midler til beskyttelse mod rust og til konservering af træ, farvestoffer, bejdse, plastic og kunstharpiks, metalfolie og -pulver, vaske- og blegemidler, rense-, fedtfjernings-, polere-, pudse- og slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, toiletartikler, midler til hudens, hårets, neglenes, tændernes og legemets pleje, frisørartikler, tekniske olier og teknisk fedt, smøremidler, støvhinde- og absorberings­ midler, brændstoffer og belysningsmidler, farmaceutiske, veterinære og sani­ tære præparater, diætetiske næringsmidler, plastre, forbindsager, tandfyldemidler, aftrykmasse til tandlægebrug, desinfektionsmidler, midler til bekæm­ pelse af skadevækster og skadedyr, hestesko, søm og skruer, malme, arbejds­ maskiner og maskinværktøj, landbrugsvivrktøj, rugemaskiner, kyllinge­ mødre, håndværktøj, skærende redskaber, gafler, skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner, videnskabelige, nautiske, geodætiske apparater og instru­ menter, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, veje-, livrednings- og undervisningsapparater og -instrumenter, automater og grammofoner, kasseapparater, regnemaskiner, ildslukningsapparater, instru­ menter og apparater til brug for læger, tandlæger og dyrlæger, kimstige lemmer, øjne og tænder, installationer til dampdannelse, kogning, frysning, tørring, vandledning samt dele af og tilbehør dertil, skydevåben, ammuni­ tion, sprængstoffer, fyrværkerigenstande, ædle metaller og deres legeringer samt varer fremstillede deraf eller overtrukne dermed, juveler, ure og andre kronometriske instrumenter, musikinstrumenter, papir, papirvarer, pap, papvarer, bøger og alle andre tryksager, bogbinderartikler, fotografiske artikler, skrive- og tegnematerialer, paletter, malerpensler, skrivemaskiner, kontorartikler, undervisningniaterialer, spillekort, bogstavtyper, klichéer, tætnings-, paknings- og isolationsmateriale, asbest, glimmer og varer frem­ stillet deraf, læder samt imitationer heraf, skind, huder, paraplyer, para­ soller, stokke, piske, seletøj, sadelmagervarer, bygningsmaterialer, naturlige og kunstige sten, vejbygningsniaterialer, cement, kalk, mørtel, gips, grus, rør af ler eller cement, asfalt, beg, bitumen, transportable bygninger, skor­ stene, stenmonumenter, møbler, spejle, billedrammer, varer af kork, strå, rør, vidjefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben,'skildpadde, rav, perlemor, merskum, husholdningsredskaber og køkkenudstyrsartikler, kamme, svampe, børster, artikler for børstenbindere, rengøringsapparater og -redskaber, stål­ spåner, varer af porcelæn og keramik, tove, reb, snore, net, telte, markiser, sejl, sække, polstringsmaterialer, rå tekstilmaterialer, garn, tråd, vævede stoffer, lagener og sengetæpper, duge, beklædningsgenstande, fodtøj, besætningsartikler, kniplinger, broderier, bånd, lidser, knapper, tryklåse, hægter, maller, nåle, kunstige blomster, ta^pper, måtter, linoleum og andre mate­ rialer til beklædning af gulve, vægbeklædningsmateriale, legetøj, juletræs­ pynt, kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, præserverede, friske, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, æg, spiselige olier og spise­ fedt, konserves, pickles, kolonialvarer, kaffe, the, kakao, chokolade, sukker, ris, tapioca, sago, kaffesurrogater, mel, gryn, kornprodukter, bageri- og konditorivarer, iscreme, honning, sirup, gær, bage-, budding- og cremepulver, eddike, sauce, krydderier, rå is, produkter af havebrug, gartneri samt skovbrug, sædekorn, levende dyr, frø, levende planter og blomster, foder­ stoffer, malt, drikkevarer, safter og andre præparater til fremstilling af drikke, vin, spirituosa og likør, rå og forarbejdet tobak, artikler for rygere og tændstikker.


Registreringstidende for vare- og fællesmærker.

139

Reg. 1955 nr. 441. Anmeldt den 29. maj 1954 kl. 1143 af India-Gewiirzwerk G. m. b. H., fabrikation og handel, Osnabriick i Forbundsrepublikken Tysk­ land, og registreret den 19. marts 1955 for krydderier til brug i pølser, salt til saltlage og konserveringssalt til brug ved forarbejdning af pølser og kød, bindemidler til pølse- og kødvarer, midler til at holde pølse- og kød­ konserves frisk og gøre den holdbar, husholdningskrydderier til brug ved kogning, henkogning og syltning, fiskekrydderier til brug ved industriel forarbejdning af fisk samt til husholdningsformål. Mærket er i henhold til anmeldelse af 16. juli 1951 registreret i Tyskland den 29. september 1952 under nr. 627478 i klasse 26 c for ovennævnte varearter. — Som fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København.

Reg. 1955 nr. 442. Anmeldt den 4. juni 1954 kl, 10 af A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord, handel, København, og registreret den 19. marts 1955 for alle varearter.

velklædt Reg. 1955 nr. 443. Anmeldt den 4. juni 1954 kl. IO02 af samme, og regi­ streret den 19. marts 1955 for alle varearter.


140

Reg. 1955 nr. 444. Anmeldt den 4. juni 1954 kl. 1()"4 af samme, og regi­ streret den 19. marts 1955 for alle varearter.

i ns

X SX3N«VH

Reg. 1955 nr. 445. Anmeldt den 15. juni 1954 kl. 10 af A/S Bruhn & Leh­ mann, groshandel, København, og registreret den 19. marts 1955 for narre­ sutter.

Reg. 1955 nr. 446. Anmeldt den 27. juli 1954 kl. 11"4 af CAI FORT Joh. A. Benckiser G. m. b. H., Chemische Fabrik, fabrika­ tion og handel, Ludwigshafen am Rhein i Forbundsrepublikken Tyskland, og registreret den 19. marts 1955 for kemiske produkter til anvendelse i indu­ strien, håndværk og i land- og havebrug, midler til opløsning af kedelsten, imprægneringsmidler til læder-, papir- og tekstilmaterialer, midler til afhærdning af vand, midler til fjernelse af rust, midler til pudsning og kon­ servering af læder, appretur- og garvemidler, midler til hygiejniske og kos­ metiske formål, tilsætninger til badevand, æteriske olier, sæbe, sæbepulver, soda, blegsoda, vaske- og blegemidler, farvetilsætninger til vaskning, pletaftagningsmidler, iblødsætningsmidler til vasketøj og tekstiler, afbejdsningsmidler, rustbeskyttelsesniidler, pudse- og polermidler til andre materialer end læder, skuremidler, rensemidler til maskiner, opvaskemidler og midler til skylning af køkken- og spiseredskaber, skyllemidler til vasketøj, kemiske produkter til fjernelse af fedt og olier og til rensning af metaller, træ, sten, porcelæn, glas, kunststoffer og tekstiler. — Som fuldmægtig er anmeldt: Diplomingeniør H. Th, Mortensen, København.


Registreringstidende for vare- og fællesmærker.

141

Reg. 1955 nr. 447. Anmeldt den 30. juni 1954 kl. 1152 af Cerebos Limited, fabrikation, London i Stor­ britannien, og registreret den 19. marts 1955 for salt. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfir­ maet Hofman-Bang & Boutard, København.

Reg. 1955 nr. 448. Anmeldt den 17. juli 1954 kl. ll-'f* af Siiddeutsche Zellwolle Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, Kelheim/Donau i Forbunds­ republikken Tyskland, og registreret den 19. marts 1955 for tekstilmateriale af syntetiske tavestoffer. (Registreringen omfatter ikke kunstharpiksfolier med tekstilindlæg). — Som fuldmægtig er anmeldt: Svend Schønning, Kontor for Industriel Eneret, København.

Reg. 1955 nr. 449. Anmeldt den 23. november 1954 I C I T C A | | T A kl. 12 af Firmaet Brøste & Co., handel, København, og C /ALI I /A registreret den 19. marts 1955 for mejeriprodukter, dog ikke ost.


142

Registreringstidende for vare- og fællesmærker.

Reg. 1955 nr. 450. Anmeldt den 30. november 1954 kl. 12 KIDFilF af Aktieselskabet Engelsk-Dansk Biscuits Fabrik, fabrikation og handel, København, og registreret den 19. marts 1955 for kiks, biscuits og vafler.

Reg. 1955 nr. 451. Anmeldt den 12. juli 1954 kl. lO^o af Firmaet Marinus Johansen & Søn, fabrikation og handel, Aarhus, og registreret den 19. marts 1955 for lakfernis, gulvlak, bonevoks, mopolie, vægfarve, træmaling og træpixfarver. Mærket er udført i farver.

Reg. 1955 nr. 452. Anmeldt den 21. august 1954 kl. lO^i af Firmaet Haarby Ketcherfabrik ved Peter Kliiver, fabri­ kation, Haarby, Fyn, og registreret den 19. marts 1955 for badminton- og tennisketchere.

virisex

Reg. 1955 nr. 453. Anmeldt den 7. december 1954 kl. 10"i af Løvens kemiske Fabriks Handelsaktieselskab, handel, Køben­ havn, og registreret den 19. marts 1955 for et medicinsk hormonpræparat.

Reg. 1955 nr. 454. Anmeldt den 11. december 1954 kl. 10 af P. Rahbek Hansen, groshandel, København, og registre­ ret den 19. marts 1955 for fersk fisk og ferske fiskevarer.

PELIKAN


143

Registreringstidende for vare- og fæHesmærker.

Reg. 1955 nr. 455. Anmeldt den 25. august 1954 kl. 12 af Kay Daumit Inc., fabrikation og handel, Jersey i New Jersey i De Forenede Stater, og regi­ streret den 19. marts 1955 for flydende shampooneringsmidler og andre hår­ vaskemidler samt friseringsmidler. Mærket er udført i farver. — Som fuld­ mægtig er anmeldt: Patentkonsulent Chas. Hude, København.

Reg. 1955 nr. 456. Anmeldt den 4. ok­ tober 1954 kl. af Odense Skotøjs­ fabrik V. L. Petersen, fabrikation, Odense, og registreret den 19. marts 1955 for hjemmesko.

T/GER

Reg. 1955 nr. 457. Anmeldt den 16. december 1954 PiRYl AMPiPR kl. 115V af W i l l i e Glassberg & S o n s Limited, f a b r i L./AINL/CI\ kation og handel, Manchester i Storbritannien, og registreret den 19. marts 1955 for beklædningsgenstande. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniør­ firmaet Hofman-Bang & Boutard, København.


H4

Registreringstidende for vare- og fællesmærker.

Reg. 1955 nr. 458. Anmeldt den 29. december 1954 kl. 11^5 af Iversen & Larsen A/S, fabrikation og handel, København, og registreret den 19. marts 1955 for alle varearter.

Reg. 1955 nr. 459. Anmeldt den 11. december 1954 A l I J X I — I P P M kl. 11 af A. Stelling, Lak- og Farvefabrik, fabrikation, København, og registreret den 19. marts 1955 for emailler, oliefarver, lakker og lakfarver.

ORANGECON - NESORANGE Reg. 1955 nr. 460. Anmeldt den 18. december 1954 kl. ll^e af V.J.Thom­ sen, groshandel, København, og registreret den 19. marts 1955 for citrus safter.

Reg. 1955 nr. 461. Anmeldt den 18. december 1954 kl. 1158 af Eau de Cologne- & ParfiimerieFabrik »Glockengasse No. 4711« gegeniiber der Pferdepost von Ferd. Miilhens, fabrikation, KolnEhrenfeld i Forbundsrepublikken Tyskland, og registreret den 19. marts 1955 for eau de cologne, hår- og toiletvand, parfumerivarer, kosmetiske midler, hår-, skæg-, mund-, tand- og hudpleje­ midler, pomader, pudder, sachets, lugtesalt, barber-, toilet- og glycerinsæbe. •— Som Klidmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., Køben­ havn.


Registreringstidende for vare- og fællesmærker.

145

Reg. 1955 nr. 462. Anmeldt den 18. december 1954 A^^^OFI OR kl. 1201 af Scheidemandel-Motard-Werke Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, Berlin-Spandau, og registreret den 19. marts 1955 for flotationsmidler, udskillelses- og sedimentationsmidler samt lim og klæbestoffer. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København.

Reg. 1955 nr. 463. Anmeldt den 18. december 1954 kl. 12o3 af samme, og registreret den 19. marts 1955 for lim og klæbestoffer. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København.

Reg. 1955 nr. 464. Anmeldt den 20. december 1954 I I JX/ATRFKI kl. 1137 af Cilag Aktiengesellschaft, fabrikation og hanrVulN del, Schaffhausen i Schweiz, og registreret den 19. marts 1955 for lægemidler, kemiske produkter til medicinske, veterinærmedicinske og hygiejniske for­ mål, farmaceutiske præparater, droger, plastre, forbindsmateriale, desinfek­ tionsmidler, midler til bekæmpelse af skadelige organismer, insektbekæm­ pelsesmidler, svampebekæmpelsesmidler, midler til beskyttelse mod møl, midler til konservering af fødevarer, parfumerivarer, kosmetiske midler, kemisk-tekniske mellem- og færdigprodukter, farvestoffer, kemiske produk­ ter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål. — Som fuldmægtig er anmeldt: Diplomingeniør H. Th. Mortensen, København.

FINE FOODS Reg. 1955 nr. 465. Anmeldt den 21. december 1954 kl. lO^« af Plumrose Ltd. A/S (A/S P. & S. Plum), handel og fabrikation, København, og registre­ ret den 19. marts 1955 for alle levnedsmidler.


146

Reg. 1955 nr. 466. Anmeldt den 29. de­ cember 1954 kl. 10 af samme, og registreret den 19. marts 1955 for alle konserverede levnedsmidler.

Reg'. 1955 nr. 467. Anmeldt den 21. december 1954 kl. lO^s af Knoll Associates Inc., fabrikation, New York i De Forenede Sta­ ter, og registreret den 19. marts 1955 for alle slags møbler, tekstilvarer af naturlige og syntetiske materialer samt polsiringsmaterialer. — Som fuldmægtig er anmeldt: Civilingeniør Th. Ostenfeld, København.

I II

+

Reg. 1955 nr. 468. Anmeldt den 21. december 1954 MORYM ATIC^ kl. 1155 af Ateliers de la Motobécane, Société Ano­ nyme Fran^aise, fabrikation og handel, Pantin (Seine) i Frankrig, og regi­ streret den 19. marts 1955 for cykler, motoriserede cykler, letvægts-motor­ cykler, motorcykler, scootere og alle andre køretøjer med motor eller hjælpe­ motor. Mærket er i henhold til anmeldelse af 6. juli 1954 registreret i Paris under nr. 444354 i klasse 12 for ovennævnte varearter. Fortrinsret er begært fra den 6. juli 1954, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er ind­ leveret i Frankrig. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet HofmanBang & Boutard, Køl)enhavn.

Reg. 1955 nr. 469. Anmeldt den 18. decem­ ber 1954 kl. 12 af The British Thermostat Company Limited, fabrikation og handel, Sunbury-on-Thames i Middlesex i Storbri­ tannien, og registreret den 19. marts 1955 for alle varearter. -— Som fuldma^gtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København.


Registreringstidende for vare- og fællesmærker.

147

Reg. 1955 nr. 470. Anmeldt den 23. december I A M A ^ O T O M 1954 kl. 1015 af Casiras A/S, handel, København, og registreret den 19. marts 1955 for vævede, spundne og strikkede varer samt råmaterialer hertil, tryksager og emballager.

Reg. 1955 nr. 471. Anmeldt den 23. december T D | PPfSjAniJR 1954 kl. 1204 af American Home Products Cor' rXI" r CI rv poration, fabrikation og handel, New York i De Forenede Stater, og regi­ streret den 19. marts 1955 for et penicillinpræparat. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København.

Reg. 1955 nr. 472. Anmeldt den 23. december 1954 r^|_PFMAr)l IR kl. 1205 af samme, og registreret den 19. marts 1955 for et penicillinpræparat. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København.

Reg. 1955 nr. 473. Anmeldt den 23. de- FQPRIT F^^AMOI IR cember 1954 kl. 1155 af Aktieselskabet M. Aarsleff & Co., fabrikation og handel, Skodsborg, og registreret den 19. marts 1955 for kosmetiske artikler.

B. Fornyelser, iidsleltelser, overdragelser m. v. Fornyed Reg. 1915 Reg. 1925 Reg. 1934 Reg. 1935

e er i medfør af lov nr. 101 af 7. april 1936 § 9: nr. 67, 68, 70, 71, 73, 74, 77, 82, 83, 84, 85, 89, 90, 91, nr. 243, 246, 248, 249, 261, 262, 268, 280, nr. 1170, 1172, nr. 254, 257, 260, 261, 262, 264, 265, 268, 269, 270, 271, 273, 275, 276, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 286, Reg. 1945 nr. 183, 184, 185, 186, 187, 188, 191, 195, 197, 198, 200.

U d s l e t t e d e er i medfør af samme lovbestennnelse: Reg. 1904 nr. 386, 390, Reg. 1924 nr. 1190, Reg. 1934 nr. 623, 1166, 1168, 1177, 1179, 1182, 1184, 1186, Reg. 1944 nr. 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1014. O v e r d r a g n e er i medfør af samme lovs § 8: Reg. 1935 nr. 795, reg. 1941 nr. 526, reg. 1945 nr. 92, nr. 324 og nr. 548 og reg. 1948 nr. 1505 fra Hother Hellenberg A/S, København, til Hother Hellenberg A/S i likvidation, København, Reg. 1935 nr. 795, reg. 1937 nr. 506, reg. 1940 nr. 268, nr. 358 og nr. 823, reg. 1941 nr. 526, reg. 1945 nr. 92, nr. 324 og nr. 548 og reg. 1948 nr. 1505 fra A/S Hother Hellenberg i Likvidation, København, til Hother Hellenberg, København, Reg. 1943 nr. 969 fra Østrup-Jeppesen Chokolade- og Dragéefabrik A/S, København, til Østrup Jeppesen, Chokolade- og Dragéefabrik A/S (Toms Fabrikker A/S), København,


148

Registreringstidende for vare- og fællesmærker.

Reg. 1950 nr. 781 fra Kurt Josef Pfeiffer, Genf i Schweiz, til Trevit G. m. b. H., Stuttgart-Bad, Cannstatt i Forbundsrepublikken Tyskland. O v e r d r a g n e er i medfør af handelsministeriets meddelelse af 31. marts 1953 vedrørende konfiskerede tidligere ty skejede varemærker, jfr. registreringstidende nr. 12 af 16. april 1953: Reg .1911 nr. 293 til Ahlmann-Carlshiitte K. G., Rendsburg i Forbundsrepu­ blikken Tyskland, Reg. 1913 nr. 814 til Griinzweig & Hartmann A. G., Ludwigshafen a/Rh. i Forbundsrepublikken Tyskland, Reg. 1916 nr. 134, reg. 1926 nr. 290 og reg. 1942 nr. 812 til Drei-S-Werk Schwabacher Spinnereinadel- & Stahlspitzenwerk Fr. Reingruber K.-G., Schwabach (Bayern) i Forbundsrepublikken Tyskland, Reg. 1921 nr. 216 til Wippermann jun. G. m. b. H., Hagen (Westf.)-Delstern i Forbundsrepublikken Tyskland, Reg. 1939 nr. 734 og reg. 1942 nr. 469 til Papierfabrik Fleischer G. m. b. H., Eislingen/Fils i Forbundsrepublikken Tyskland. Æ n d r i n g af bopæl: Reg. 1935 nr. 525 (Ulrich's Metalstøberi A/S) fra København, til Næstved, Reg. 1944 nr. 982 (Dansk Frugtpulp & Pectin Industri A/S) fra Glostrup til København. S o m f u l d m æ g t i g er anmeldt: For reg .1911 nr. 293 (Ahlmann-Carlshiitte, K. G., Rendsburg i Forbunds­ republikken Tyskland): Patentkonsulent Chas. Hude, Køben­ havn, For reg. 1913 nr. 814 (Griinzweig & Hartmann A. G., Ludwigshafen a/Rh. i Forbundsrepublikken Tyskland): Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, For reg. 1916 nr. 134, reg. 1926 nr. 290 og reg. 1942 nr. 812 (Drei-S-Werk Schwabacher Spinnereinadel- & Stahlspitzenwerk Fr. Reingruber K.-G., Schwabach (Bayern) i Forbundsrepublikken Tyskland): Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, For reg. 1921 nr. 216 (Wippermann jun. G. m. b. H., Hagen (Westf.)-Delstern i Forbundsrepublikken Tyskland): Ingeniørfirmaet Hof­ man-Bang & Boutard, København, For reg. 1939 nr. 734 og reg. 1942 nr. 469 (Papierfabrik Fleischer G. m. b. H., Eislingen/Fils i Forbundsrepublikken Tyskland): Ingeniørfir­ maet Hofman-Bang & Boutard, København. B e g r æ n s n i n g af varefortegnelsen: Reg. 1954 nr. 403. På mærkeindehaverens begæring af 25. februar 1955 er registreringen begrænset til ikke at angå: herrekonfektion.

Bekendtgørelse. Under 31. marts 1955 har ministeriet for handel, industri og søfart bemyn­ diget direktøren for patent- og varemærkevæsenet til at lade ud­ slette de ministeriet i henhold til lov nr. 132 af 30. marts 1946 tilhørende tidligere tyskejede varemærker, for hvilke der ikke inden 31. marts 1954 er indgivet andragende om tilbageførsel. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A-S, Kbhvn.

64382 128006 1 pb (1)  
64382 128006 1 pb (1)  
Advertisement