Page 1

www.peramburtimes.com

ÿ√´DØÏ Á¶D¸ Vol-4, Issue-09,

Perambur - Periyar Nagar - Kolathur - T.V.K.Nagar - Madhavaram July 01-15, 2011, Re.1/E-mail: mail@peramburtimes.com For Editorial & Advt. Call: 267 00 666 / 99405 99088

MCI Gave Its Approval For 21 New Medical Colleges

T

he newly formed board of the Medical Council of India, governed by Dr.K.K. Talwar, gave its approval for 21 new medical colleges. The approval was given to these institutions based on the report of the earlier board, headed by Dr.S.K.Sarin. Though 21 new medical colleges have been approved, the board has decided to re-inspect and re-assess these institu-

tions at random basis over the next three months. Dr.Purushottam Lal, one of the board members, said that they will investigate the colleges again within the next three months. The colleges have given declaration that they have the best of infrastructure. But if it is found unfit, they may also face legal action. The first phase of inspections started in January with

June 30 being the last date of giving approvals. The board may this time change the way inspection is done and even include bureaucrats and journalists in its inspection team to make the process more clear. And on the last day of giving approval, the MCI increased about 1,800 undergraduate seats. The total number of MBBS seats in the country now stands at 39,785. Of the 21 new medical col-Contn on Page-3.....

PAMPHLET PRINTING & DISTRIBUTION Pamphlet (Bit-Notice) Distribution All Over Chennai. Door to Door & Commercial Places. Rs.350/- per 1000 Pamphlet. Pamphlet Distribution Features: Only 1 Pamphlet per Gate! 100% Reach Area & Street wise Delivery Report

Pamphlet Printing also avail as per client requirement

Contact: Yajoor! 90030 72651


2

July 01-15, 2011

bgçnah® th¡F Classified Words Rs.150/- (upto 20 words), Rs.10/- for additional words. Display Advertisement Rs.200/- (1column x 3cm). For bookings Contact, Perambur Times: No.76, Paper Mills Road, Perambur, Ch-11. Near Venus Bus Stop & Next to IOB Bank. Ph: 267 00 666, 99405 99088.

ASTROLOGY $ òtnd°tç n#hÂlhya«

PLOT FOR SALE Sri Ambigai Nagar, Vada Madurai near Vengal, 5KM before of Periyapalayam, 1400Sq.Ft.

nfus nrhê Ãur‹d«, Contact: 99403 41199 n#hÂl« v©fâj«, th°J fâ¤J vëa RENTAL Kiwæš gçfhu« brŒJ ju¥gL«. FOR RENT A.#dh®¤jd‹-n#hÂl® Ground Floor, 2 BHK, brš: 99405 54010 1OOO Sq.ft.,Car Parking. 76, ng¥g® äš° nuhL, br«Ãa«, (Åd° Âna£l® ngUªJ ãiya« mU»š)

EDUCATIONAL / TUITION CALLIGRAPHY Calligraphy Classes: Fresh Batches. 8 different styles of writing. Limited Seats only. Admission open. Akankksha 43, Patel Road, Perambur Ph: 95660 33395 / 96

INSURANCE / INVEST

všL II ÁC fhyhtÂahd ghèÁia òJ¥Ã¡f, Ãçäa« bjhl®¢Áahf f£l, PAN CARD th§f Contact: 94445 62396 94440 82508

 INTERIOR EXTERIOR

f©kâ v©l®Ãiur° P.VC nlh® Ãsh°o¡ fjÎfŸ brš: 95430 43503, 97109 76313

PRINTER

In Kumaran Nagar Near Kumaran Nagar Bus Stand. Vegetarians only. Contact :

98849 52766 Brokers

excuse

SERVICES GALAXY ELECTRONICS Service Centre

Going Cheap Used Systems, Laptops, Printers, Toners, Chip Level Service, AMC Undertaken. www.ecosystemsindia.co.in

Contact: 95000 62420, 6457 7660

SITUATIONS VACANT WALK IN INTERVIEW

rm7870@yahoo.co.in

¬ð¸û §¾¨Å

JSR REAL ESTATES 98844 04112

For Advertisement Contact: 99405 99088

 Customer Support Executive Male Graduate (with 2 Wheeler) Salary: Rs.7500/+ Incentive Contact: 97910 87634

ECO SYSTEMS

Contact: 98847 07852

HOUSE FOR RENT FLAT FOR SALE

an Advertising Company Located in Perambur Requires Web Designer Knowledge in Photoshop, HTML, Dreamweaver & Flash. PHP & MySQL skills added advantage. Salary: Rs.6000/+ Incentive 1-2yrs Experienced Male / Female

Since 1993 CTV, LCD, VCD, DVD, Home Theatre, Telephone, Emergency Light, Microwave Oven, UPS, Monitor, Cordless Phone, Stabilizer etc., 108, P.M.Road, Peravallur, Ch-82. Ct: 2670 0470 / 99410 11700

Bright Career Opportunity in Health Insurance. Post: Sales Manager, Oualification: Any Degree, Freshers also welcome

REAL ESTATE

WANTED STAFF

¬ñ / ¦Àñ À£øð worker §¾¨Å Á¡¾¡ó¾¢Ã ÅÕÁ¡Éõ ÅÕ¼¡ó¾¢Ã §À¡ÉŠ À½¢ìÌÀ¢ý ´öç¾¢Âõ ÌÈ¢ôÒ: Á¸Ç¢÷ ÌØì¸ÙìÌ ÓýÛ¡¢¨Á Contact: Sebastin: 97866 24039 Hariharasudan: 93828 96671

EXECUTIVE Wanted Marketing Executive for Marketing of Printed Polythene Bags etc. Two Wheeler Must

Contact: 91763 09529

 GENERAL APPLY PAN CARD À¢¨Æ þÕó¾¡ø ¾¢Õò¾§Å¡, «øÄÐ Ò¾¢¾¡¸ Å¢ñ½ôÀ¢ì¸ Contact: 95511 91420 90031 42968

BIT NOTICE DISTRIBUTION Door to Door and Commercial Places Rajan: 99403 41199

Read e-Paper online @ peramburtimes.com

-Xnõh ´ù¦Å¡ýÚõ ÐýÀò¨¾ §¿¡ì¸¢§Â þðÎøÖõ. «¾üìÌì ¸¡Ã½õ; Á¡üÈõ, ÅÕò¾õ, ¸¼ó¾ ¸¡Ä «ÛÀÅõ, Áɾ¢ý ãýÚ ÀñÒ¸ÙìÌõ ³óÐ Á¡Ú¾ø¸ÙìÌõ þ¨¼§Â ±Øõ §Á¡¾ø þ¨Å¾¡õ ±ýÀ¨¾ô ÀÌò¾È¢Âì ÜÊÂÅ÷ ¦¾Ç¢Å¡ö Ò¡¢óÐ ¦¸¡ûÅ¡÷. «À¡Â §Á¸í¸û Ýúó¾ ¬¸¡Â¡õ, «í§¸ ±Ð×õ º¡ò¾¢ÂÁ¡Ìõ ¬É¡ø ¾ÉÐ Ó𨼠µð¨¼ò ¾¸÷òÐì ¦¸¡ýÎ ÀȨŠ¦ÅÇ¢§Â Å󾡸 §ÅñÎõ. ±øÄ¡ º¡ò¾¢Âí¸Ù¼ý Áýõ þÕ츢ÈÐ. Å¡ú쨸 Áý¦Áý¸¢È ¬Àò¨¾ ±¾¢÷ ¦¸¡ûÙõ. Áýõ Å¡ú쨸ìÌ ±¾¢¡¢¨¼Â¡ÉÐ «øÄ. Áýõ ±ý¸¢È À¢ýɽ¢§Â¡Î Å¡ú쨸ìÌ ÁÄ÷¸¢ÈÐ. Áýõ Å¡úŢĢÕóÐ §ÅÚÀð¼¾øÄ. ¿£í¸û ¦Åû¨Ç º¡ìÀ£Š ¦¸¡ñÎ ¸ÕõÀĨ¸Â¢ø ±Øи¢È Á¡¾¢¡¢¾¡ý «Ð×õ, ¦Åñ½¢ÈîÍÅ¡¢ø ±Ø¾ ÓÊó¾¡Öõ Å¡÷ò¨¾¸û ¦ÅÇ¢ôÀ¡¼¡ö ¦¾¡¢Â¡Ð. ¸ÕõÀĨ¸Â¢ø º¡ìÀ£Š ¦¸¡ñÎ ¿£í¸û ±Øи¢È ±Ð×õ ÀǢýÚ ¦¾¡¢Ôõ. Áýõ ¸ÕõÀĨ¸ Á¡¾¢¡¢, Å¡ú¦ÅýÛõ ¦Åñ½¢Èì §¸¡Î¸û «¾¢ø §¾¡üÈõ ¦ÀÚõ. ±¾¢¡¢¨¼Â¡É¾øÄ, «Ð§Å À¢ýÒÄÁ¡Â¢Õ츢ÈÐ. Å¡Æ Å¢ÕõÒ¸¢ÈÅ÷¸û ´ý¨È ¾£÷Á¡É¢òÐì ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ, «Ð Áýò¨¾ ²òÐ즸¡û¸¢È ¾£÷Á¡Éõ. Áýò¨¾ ²üÈ¡¸ §ÅñÎõ ±ýÀÐ ÁðÎÁøÄ, «Å÷¸û«¨¾ ÅçÅü¸×õ §ÅñÎõ. ´ù¦Å¡Õ ¸½ò¾¢Öõ «¾üÌ ¾Â¡Ã¡Â¢Õì¸ §ÅñÎõ ¿£í¸û. Áýò¨¾ ²ü¸¡Å¢Êø ¦¾¡¼ì¸ò¾¢Ä¢Õó§¾ Á¡¢òÐô §À¡ÉÅ÷¾¡õ. À¡Ð¸¡ôÀ¡É ´§Ã ÅÆ¢ Å¢¨¾Â¡ö þÕóРŢÎÅÐ. Óð¨¼Â¢ø ÀȨŠÁ¡¢òРŢθ¢ÈÐ. ÀÄ ÀȨŸû Óð¨¼Â¢Ûû Á¨ÈóРŢθ¢ýÈÉ. ¿£í¸û þí§¸ Åó¾¢Õ츢ȣ÷¸û. ±ýÛ¨¼Â ¯¾Å¢ ¯í¸ÙìÌò §¾¨ÅôÀð¼¡ø, ¿¡ý ¯í¸û Ó𨼨 ¯¨¼ì¸ Å¢Îí¸û: ¯í¸Ù¨¼Â À¡Ð¸¡ôÒ¸û, Åí¸¢ þÕôÒ¸û, ¬Â¢ø ¸¡ôÀ£ðÎò ¦¾¡¨¸¸û ±ýÚ º¸Äò¨¾Ôõ, §º÷òÐ ¯¨¼òÐ ¯í¸¨Ç ¦ÅǢ즸¡½Õ§Åý. °ÕÅ¢¨ÇÅ¢ì¸ôÀ¼¡¾¢Õì¸ §ÅñÎõ ±ýÈ¡ø ¿£í¸û Óð¨¼ìÌûÇ¡¸§Å þÕóÐ, «Ø¸¢ô§À¡¸Ä¡õ ¦¾¡¼ì¸ò¾¢ø «Ð À¡Ð¸¡ôÀ¡ö ¦¾¡¢Ôõ. ¦ÅÇ¢§Â ÅÃÓÊ¡¾ «Ç×ìÌ ¦Áý¨Á¡ö þÕìÌõ §À¡Ð¾¡ý «ôÀÊ. ¬É¡ø, ¿£í¸û ¬Âò¾ ¿¢¨Ä¨Â «¨¼óÐÅ¢ð¼¡ø Ó𨼠¯¨¼Â §ÅñÊÂо¡ý. Óð¨¼Â¢Ä¢ÕóÐ ¦ÅÇ¢ôÀ¼ ´Õ ¿¢Á¢¼õ ¾¡Á¾Á¡É¡Öõ ¿£í¸û Å¡úžȸ¡Éº¡ò¾¢Âò¨¾ þÆóРŢÎÅ£÷¸û. ¿£í¸û ¯Â¢§Ã¡Î Å¡ú¸¢È Å¡Éò¾¢ø ÀÈóÐ ¦ºø¸¢È Å¡öô¨À þÆì¸ §¿¡¢Îõ. ‘¬Àòиû þÕôÀÐ ¯ñ¨Á ¬É¡ø «Æ¸¡É¨Å ¬Àòиû’ ¬ÀòиǢøÄ¡¾ Å¡ú쨸 «ÕÅÕôÀ¡ÉÐ, «Ð ¾£Â ¾ý¨Á ¯¨¼Â¾¡¸¢ ¦¾¡ó¾Ã¨Åò¾Õõ. ¬ÀòиǢøÄ¡¾ Å¡ú쨸 ¯Â¢§Ã¡ð¼ Ó¨¼Â¾¡Â¢Õì¸ ÓÊ¡Ð. ¬§É¡ ¦Àñ§É¡ ´ù¦Å¡ÕÅ¡¢ý «Ê¡Æò¾¢Öõ ¬Àò¾¡É Å¡ú쨸¨Â Å¡Øõ ¯ûÇì ¸¢Ç÷ þÕ츢ÈÐ «Ð¾¡ý Å¡ú×ì¸¡É ¯óоø . «¾É¡ø ¾¡ý ¿£í¸û Á¨Ä¸¨Ç §¿¡ì¸¢ ¦ºø¸¢È£÷¸û, ÓýÒ ±ô§À¡Ð§Á «È¢ó¾¢Ã¡¾ þ¼í¸ÙìÌ À½õ §Áü¦¸¡û¸¢È£÷¸û. ÁÉ¢¾ý ¿¢Ä×ìÌ ¦ºøÄ ÓÂøÅÐõ, º¢Ä÷ ±ÅÊ𠺢¸Ãò¾¢ø ¸¡ÄÊ À¾¢ì¸ ÓÂøÅÐõ, º¢È¢Â ¿¡ðÎôÀ¼¸¢ø ¦¾¡¨ÄàÃì ¸¼üÀ½õ ¦ºöÅÐõ «¾É¡ø¾¡ý. ¬Àò¨¾ ±¾¢÷ ¦¸¡ûÙõ ¯ûÇì ¸¢Ç÷¢ø Å¡úÅòü¸¡É ¯óоø þÕ츢ÈÐ. «¨¾ì¦¸¡ýÚ Å¢¼¡¾£÷¸û, À¢ÈÌ ¿£í¸û þÕôÀ£÷¸û ¬É¡ø Å¡ú쨸 þÕ측Ð. ¿£í¸û ±ý¨É ¿ýÈ¡¸ô Ò¡¢óÐ ¦¸¡ûÙí¸û ¿¡ý ¯í¸¨Ç ´Õ ºó¿¢Â¡º¢Â¡ì̸¢È§À¡Ð, ¯í¸ÙìÌ ºó¿¢Â¡º ¾£ð¨º «Ç¢ì¸¢È §À¡Ð À¡Ð¸¡ôÀüÈ °ÚÀ¼ò¾ì¸ Å¡úÅ¢üÌ ¯í¸¨Ç «È¢Ó¸õ ¦ºöÐ ¨Å츢§Èý. ºó¿¢Â¡ºõ ±ýÀÐ «¸ó¨¾ ±ý¸¢È Óð¨¼Â¢ø þÕóÐ ¦ÅÇ¢§Â ¾¡Å¢Ì¾¢ôÀÐ. Ó𨼠´Õ À¡Ð¸¡ôÒ. «¸ó¨¾ ¯í¸¨Ç ÍüȢ¢ÕìÌõ ÑðÀÁ¡É ÍÅ÷. «¾É¡ø¾¡ý «¸ó¨¾ ±Ç¢¾¢ø º¢Éõ ¦¸¡ûž¡Â¢Õ츢ÈÐ. ¡áÅÐ ´ÕÅ÷ ¯í¸¨Çô À¡÷òÐ ±¨¾§ÂÛõ ¦º¡ýÉ¡Öõ, ¡áÅÐ ´ÕÅ÷ ¯í¸¨Çô À¡÷òÐ º¢¡¢ò¾¡Öõ «Ð ¯í¸¨Çô ÒñÀÎòи¢ÈÐ. ¿£í¸û ¯í¸¨Çô À¡Ð¸¡òÐì ¦¸¡ûÇ Ó¨É¸¢È£÷¸û, ºñ¨¼Â¢¼×õ ¾ÂḢȣ÷¸û. ¬Àò¾¡ö ¦¾¡¢¸¢È ±¾Û¼Ûõ ºñ¨¼Â¢¼ «¸ó¨¾ ¾Â¡Ã¡¸¢ÈÐ. Å¡ú쨸¢ø ¬Àòиû ¿¢¨Èó¾¢ÕôÀ¾¡ø «¸ó¨¾ Á¡È¡¾ §À¡¡¢ø ®ÎÀðΠŢθ¢ÈÐ. Å¡ú쨸 ±í¸¢ÕóÐ ¯í¸¨Ç «¨¼Â ÓÂýÈ¡Öõ «¸ó¨¾ «í§¸ À¡¨È¡¸¢ ¯í¸¨Çô À¡Ð¸¡ì¸¢ÈÐ. «ó¾ô À¡¨È¢ý Á£Ð ²Úí¸û. «¸ó¨¾ ±ý¸¢È Ó𨼨 ¯¨¼òÐì ¦¸¡ñÎ ¦ÅÇ¢§Â Å¡Õí¸û. ¬Àò¾¢ø Å¡Øí¸û «Ð¾¡ý ºó¿¢Â¡ºò¾¢ý ¦À¡Õû. ¯í¸ÙìÌ ¿ýÌ ¦¾¡¢ó¾, À¡¢îºÂÁ¡É ¸¼ó¾ ¸¡Äõ ¯í¸¨Çô À¡Ð¸¡ì¸¢ÈÐ . ±¾¢÷¸¡Ä§Á¡ ¿£í¸û «È¢ó¾¢Ã¡¾¾¡ö, À¡¢îººÂÁüȾ¡ö þÕ츢ÈÐ. «Ð Óý À¢ý ¦¾¡¢ó¾¢Ã¡¾ ÁÉ¢¾¨Ãô§À¡ø ¸¾¨Åò ¾ðÎõ.


3

July 01-15, 2011

21 New Medical Colleges..... -Contd from Page-1.... leges, five are government institutions, one each in Bihar, Andhra Pradesh and Uttar Pradesh and two in West Bengal. It also approved three private medical colleges in Gujarat, one each in Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and Karnataka. Two other private medical colleges have been approved in Punjab, three in Tamil Nadu and three in Uttar Pradesh.

gFÂ neu ntiy For the increase in seats, the MCI received 104 applications from already recognised colleges. Of these, 43 were disapproved and 61 were inspected. Of all these colleges, only 33 could fulfil the criteria and were given letter of permission for increasing their seats. Eighteen of these are private colleges and 15 are government ones.

Court relief to OBC student denied admission to IIT-Delhi

T

he Delhi High Court on Friday came to the rescue of an OBC student who qualified for the joint entrance examination (JEE) for admission in IIT engineering colleges but was denied admission due to a technical glitch while applying online for the counselling. A vacation bench of Justice M.L. Mehta issued notice to the government and chairperson of JEE asking them to find a way to accommodate 18year-old Jitendra Kumar Bansal, who secured 748th rank in the OBC merit list in this year's JEE examination. The student approached the court for the issue of writ of mandamus (meaning to command) seeking production of records with regard to the procedure for admission to various undergraduate courses in the IITs conducted by JEE2011, especially the procedure as to the 'Choice Filling' online. "The petitioner got himself registered online, logging on to JEE counselling online portal as a first step for the online counselling. Accordingly, Bansal received the printed version of the result from chairman, JEE-2011, IIT

Delhi," said the petition. Later, he paid the registration fee and sent the requisite copies of the documents to the chairman, JEE, IIT Delhi. Meanwhile, Bansal was not able to register himself for the counselling, which he alleged was because of failure of the IIT's electronic server. After his repeated requests to IIT Delhi director and chairman to allow him admission failed to generate any favourable and concrete response, he knocked the court's door. Justice Mehta observed: "Since the candidate has qualified the examination, IIT should find a way to accommodate him. Imagine the hardship he will face if his plea is not considered." "The boy who has made it to this level should not be denied the right to appear in the counselling since it was only a technical error," he noted. Since the last counselling for admission is on July 10, the court has asked IIT Delhi to file its reply on July 4. "You find out a way or the court will issue an appropriate order," the bench said.

Read e-Paper online @ www.peramburtimes.com IIM-Indore to Introduce Undergraduate Courses After Class 12

T

he Indian Institute of Management-Indore has launched a five-year integrated post-graduate programme in management, a three-year degree programme followed by masters. The first batch scheduled this year will have 120 students. The five-year integrates residential programme allows students to drop out after the degree course, in three course. The course is in keeping in mind the mix of essential skill subjects, maths and statistics, history, literature and political science, biological sciences, languages, finance and accounting, economics and information

technology. Apart from the regular classroom lectures, IIM-I has a component on international exposure and an internship at a social organization. The selection for this undergraduate programme will be based on an aptitude and interview and the minimum eligibility to seat for the interview is 60% in Class XII. The details regarding the eligibility criteria will be revealed by the IIM-I authority in a few days. The tuition fee for the first three years will be Rs.3 lakh per annum and for the next two years it will be Rs.5 lakh a year.

ÅLfŸ, filfS¡F¢ br‹W ng¥g® éãnah»¡f M£fŸ njit. ntiy neu«: fhiy 6 Kjš fhiy 11 tiu taJ 18 Kjš 23 tiu khj r«gs«: Rs.3000/Áw¥g«r§fŸ: fhiy Á‰W©o C¡f¤bjhif Contact: 90030 72651


Registrar of Newspapers of India TNBIL/2008/24719

4

July 01-15, 2011

Snoring is No Laughing Matter

Quotes

by- Prof.K.K. Ramalingam K.K.R.ENT Hospital & Research Institute

Treatment of Skin Allergies

We should not give up removing the uvula and reduc- tissues around the throat.The and we should not allow ing the edge of the soft palate. procedure secures the hyoid the problem to defeat us. Radio Frequency (RF) of bone to the thyroid cartilage -by Abdul Kalam

Surgery for Sleep Apnea Surgical intervention may be a viable alternative for some OSA patients; however, it is important to keep in mind that no surgical procedure is universally successful. Every patient has a different shaped nose and throat, so before surgery is considered your ENT Surgeon will measure the airway at several points and check for any abnormal flow of air from the nose to lungs. Uvulopalatopharyngoplasty (UPPP) - If the airway collapses at the soft palate, a UPPP may be helpful. UPPP is usually performed on patients who are unable to tolerate the C-PAP. The UPPP procedure shortens and stiffens the soft palate by partially

the Soft Palate uses radio waves to shrink the tissue in the throat or tongue, thereby increasing the space in the throat and making airway obstruction less likely. Over the course of several treatments the inner tissue shrinks while the outer tissue remains unharmed. Laser-Assisted Uvuloplasty (LAUP) is a surgical procedure that removes the uvula and surrounding tissue to open the airway behind the palate. This procedure is generally used to relieve snoring and can be performed by the ENT surgeon uner general anesthesia. Hyoid Suspension - If collapse occurs at the tongue base, a hyoid suspension may be indicated. The hyoid bone is a U-shaped bone in the neck located above the level of the thyroid cartilage (Adam's apple) that has attachments to the muscles of the tongue as well as other muscles and soft

and helps to stabilize this region of the airway. Genioglossus Advancement (GGA) - GGA was developed specifically to treat obstructive sleep apnea, and is designed to open the upper breathing passage. The procedure tightens the front tongue tendon; thereby, reducing the degree of tongue displacement into the throat. This operation is often performed in tandem with at least one other procedure such as the UPPP or hyoid suspension. Maxillomandibular Advancement (MMA) - MMA is a procedure that surgically moves the upper and lower jaws forward. As the bones are surgically advanced, the soft tissues of the tongue and palate are also moved forward, again opening the upper airway. For some individuals, the MMA is the only technique that can create the necessary air passageway to resolve their OSA condition.

Love your enemies, for they tell you your faults. -by Benjamin Franklin Without tradition, art is a flock of sheep without a shepherd. Without innovation, it is a corpse. -by Winston Churchill

 Determine the cause of the skin problem. If the allergy is due to a certain food, drug, detergent or any other thing, you need to first avoid the irritant. You hesitate to stab me Avoid smoking as it aggravates the allergic condition. with a word, and know not Consumption of pro- silence is the sharper cessed food products, bleached sword. flour and white sugar should be put at bay. -by Samuel Johnson Consuming Vitamin C Youth is not restored is helpful for allergies. Poppy seeds mixed by the dyeing of your hair. with lemon juice are also a good -by Abu Bakr remedy. A mixture of sandalThe things most people wood paste and lemon juice is want to know about are beneficial for skin rashes. usually none of their Wash fruits and vegbusiness. etables thoroughly before eating them. -by George Bernard Fruit juices are helpful

Shaw

for allergic conditions. Boil oats and strain. Pour the liquid in an ice tray and freeze. Gently rub the ice cubes over the affected areas. Extract the juice from wood apple leaves. Mix the liquid with cumin powder and apply on the skin. This is a beneficial treatment for hives or urticaria. You can also boil ginger rhizome, chamomile, marshmallow roots, peppermint and Echinea in a sauce pan. Drink a cupful this mixture, two times a day. This is a good cure for skin allergy. Apply a mixture of soda and Indian plum juice to prickly heat. Sugarcane juice is also a good alternative for prickly heat during the summer season.

Owned & Published by M.BAKTHAVATCHALAM from No.54, First Floor, 5th St., Narasingapuram, Guindy, Chennai-600 032 and Printed by him at KADALOSAI ACHAGAM, 1/1, Bay Arcot Road, Kodambakkam, Chennai-600 024. Editor: M.BAKTHAVATCHALAM. E-mail: editor@peramburtimes.com, Cell: 99405 99088

Perambur Times - July-03-11  

Perambur Times - July-03-11

Advertisement