Page 1

www.peramburtimes.com

ÿ√´DØÏ Á¶D¸ Vol-4, Issue-10,

Perambur - Periyar Nagar - Kolathur - T.V.K.Nagar - Madhavaram July 16-31, 2011, Re.1/E-mail: mail@peramburtimes.com For Editorial & Advt. Call: 267 00 666 / 99405 99088

Top National Ranking Colleges in India 2011

T

op Colleges Rankings 2011, conducted across the country, over hundreds of institutes. Well-known colleges affiliated to Delhi University (DU) including Shri Ram College of Commerce (SRCC), St. Stephen's College, Lady Shri Ram College for Women (LSR) amongst others are some of the top ranking colleges in the survey conducted this year. The competition for the Top 10 Ranks is usually fought by the same set of colleges every year. This year, however, there have been some newcomers in the list of Top Colleges of India. The National Network of Education (NNE) has compiled a list of rankings and come up with the list of Best Colleges in India from various sources for different streams and courses at one place. It has come up with a list of Top colleges in India in all the important disciplines and careers. The list comprises of the 2011 Rankings of Best Commerce Colleges in India, Best Arts Colleges in India, Best Science Colleges in India, Best Colleges in Engineering, Rankings of Best Medical Colleges in India, etc. Top Commerce Colleges in India A survey of the Top Commerce Colleges in India shows that Shri Ram College of Commerce (SRCC) has yet again proved itself to be the best among all commerce colleges in India. While Delhi can boast of some top ranking commerce colleges in India, cities like Kolkata, Chennai, Bangalore and Mumbai are also not far behind to secure a place among the top commerce colleges list. St. Xavier's College, Kolkata is just below SRCC and secures the II rank in the list. It

is followed by Loyola College, Chennai. Top Arts Colleges in India In the arts or humanities stream, Lady Shri Ram College for Women has secured the top position in the list which is closely followed by colleges like St. Stephen's, Loyola College, St. Xavier's College, Mumbai, Christ College, Bangalore, Hindu College, New Delhi, St. Xavier's College, Kolkata, Miranda House, New Delhi, Fergusson College, Pune and Presidency College, Chennai. Top Science Colleges in India St. Stephen's College, on the other hand, has topped the list of best science colleges in India. The list also includes Loyola College, Chennai, St. Xavier's College, Kolkata, Miranda House, New Delhi, Fergusson College, Pune, Christ College, Bangalore, Hindu College, New Delhi, Mount Carmel College, Bangalore, etc. Top Medical Colleges in India Other than these top arts, science and commerce colleges, NNE has also compiled a list of top medical colleges in India. Medicine being one of the most sought-after careers in India, hundreds of medical colleges offers some of the best MBBS courses in India. The list of top twenty five medical colleges in India include colleges like All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi being on top of the list, which is closely followed by Maulana Azad Medical College, New Delhi, University College of Medical Science and Research Centre, New Delhi, Christian Medical College, Vellore, Armed Forces Medical College, Pune, etc.

Top Engineering Colleges in India A survey of the top engineering colleges in India shows that the Indian Institute of Technology, Kanpur has proved yet again for the second consecutive year to be among the top engineering colleges in India. The list also includes IIT Delhi in the second rank, which is closely followed by IIT Kharagpur, IIT Chennai and IIT Roorkee in the third, fourth and the fifth rank respectively.

IGNOU, Jamia awarded at World Education Summit

T

he Indira Gandhi Na tional Open University (IGNOU) and the Jamia Millia Islamia have won awards at the World Education Summit 2011. The event was organised by IGNOU in association with the Centre for Science Development and Media Studies (CSDMS) and Elets Technomedia. The awards were distributed in the category of best jury award and public choice awards. "IGNOU received the best public choice award for innovation in vocational education and skills training award while the Jamia Millia Islamia bagged the best jury award for ICT enabled higher education institute of the year," the statement said. The best jury award for global collaborative learning was awarded to St. Marks School while the public choice award in the same category went to Tagore International School. Both are Delhi-based institutions. An exhibition displaying academic programmes of the 33 participating educational institutions including IGNOU was also inaugurated.

PAMPHLET PRINTING & DISTRIBUTION Pamphlet (Bit-Notice) Distribution All Over Chennai. Door to Door & Commercial Places. Rs.350/- per 1000 Pamphlet. Pamphlet Distribution Features:  Only 1 Pamphlet per Gate!  100% Reach  Area & Street wise Delivery Report

Pamphlet Printing also avail as per client requirement

Contact: Yajoor! 90030 72651


2

July 16-31, 2011

bgçnah® th¡F Classified Words Rs.150/- (upto 20 words), Rs.10/- for additional words. Display Advertisement Rs.200/- (1column x 3cm). For bookings Contact, Perambur Times: No.76, Paper Mills Road, Perambur, Ch-11. Near Venus Bus Stop & Next to IOB Bank. Ph: 267 00 666, 99405 99088.

ASTROLOGY

PRINTER

WALK IN INTERVIEW

$ òtnd°tç n#hÂlhya« nfus nrhê Ãur‹d«, n#hÂl« v©fâj«, th°J fâ¤J vëa Kiwæš gçfhu« brŒJ ju¥gL«. A.#dh®¤jd‹-n#hÂl® brš: 99405 54010

Bright Career Opportunity in Health Insurance. Post: Sales Manager, Oualification: Any Degree, Freshers also welcome

Contact: 98847 07852 rm7870@yahoo.co.in

REAL ESTATE

EDUCATIONAL / TUITION

HOUSE FOR RENT FLAT FOR SALE

CALLIGRAPHY

JSR REAL ESTATES

76, ng¥g® äš° nuhL, br«Ãa«, (Åd° Âna£l® ngUªJ ãiya« mU»š)

Calligraphy Classes: Fresh Batches. 8 different styles of writing. Limited Seats only. Admission open. Akankksha 43, Patel Road, Perambur Ph: 95660 33395 / 96

WANTED HOME TUTION Home Tuition Wanted For 3rd standed Sanskrit (CBSE SYLLABUS). Contact: 98840 80159 2551 5577

ACCOUNTANCY CLASSES Accountancy Classes taken @ Perambur for +2, (Eng &Tamil Medium) and all UG courses, and PG courses. Contact : S.Abirami, 94444 41066

INSURANCE / INVEST

všL II ÁC fhyhtÂahd ghèÁia òJ¥Ã¡f, Ãçäa« bjhl®¢Áahf f£l, PAN CARD th§f Contact: 94445 62396 94440 82508

 INTERIOR EXTERIOR

f©kâ v©l®Ãiur° P.VC nlh® Ãsh°o¡ fjÎfŸ brš: 95430 43503, 97109 76313

For Advertisement Contact: 99405 99088

SITUATIONS VACANT

98844 04112

PLOT FOR SALE Sri Ambigai Nagar, Vada Madurai near Vengal, 5KM before of Periyapalayam, 1400Sq.Ft.

Contact: 99403 41199

RENTAL FOR RENT 2 BHK Flat 807sq.feet Rs.7000/- KV Apartments, Melpatti Ponnappa Mudali Street. Perambur. Contact: Jayanthi: 9941314767, 9176296344

SERVICES GALAXY ELECTRONICS Service Centre

PHYSIOTHERAPIST Wanted part time female Physiotherapist to work in a private Physiotherapy Clinic. Contact: 25515577, 9840119996

¬ð¸û §¾¨Å ¬ñ / ¦Àñ À£øð worker §¾¨Å Á¡¾¡ó¾¢Ã ÅÕÁ¡Éõ ÅÕ¼¡ó¾¢Ã §À¡ÉŠ À½¢ìÌÀ¢ý ´öç¾¢Âõ ÌÈ¢ôÒ: Á¸Ç¢÷ ÌØì¸ÙìÌ ÓýÛ¡¢¨Á Contact: Sebastin: 97866 24039 Hariharasudan: 93828 96671 EXECUTIVE Wanted Marketing Executive for Marketing of Printed Polythene Bags etc. Two Wheeler Must

Contact: 91763 09529

Since 1993 CTV, LCD, VCD, DVD, Home Theatre, Telephone, Emergency Light, Microwave Oven, UPS, Monitor, Cordless Phone, Stabilizer etc., 108, P.M.Road, Peravallur, Ch-82. Ct: 2670 0470 / 99410 11700 TAX CONSULTANCY Income Tax filling, Sales Tax TIN/CST Number, Service Tax Number, Company Registration, SSI Certificate. Best service at your door step Call: 98400 27300

ECO SYSTEMS Going Cheap Used Systems, Laptops, Printers, Toners, Chip Level Service, AMC Undertaken. www.ecosystemsindia.co.in 9500062420, 64577660

 GENERAL APPLY PAN CARD À¢¨Æ þÕó¾¡ø ¾¢Õò¾§Å¡, «øÄÐ Ò¾¢¾¡¸ Å¢ñ½ôÀ¢ì¸ Contact: 95511 91420 90031 42968

Read e-Paper online @ peramburtimes.com

-Xnõh ´ù¦Å¡ýÚõ ÐýÀò¨¾ §¿¡ì¸¢§Â þðÎøÖõ. «¾üìÌì ¸¡Ã½õ; Á¡üÈõ, ÅÕò¾õ, ¸¼ó¾ ¸¡Ä «ÛÀÅõ, Áɾ¢ý ãýÚ ÀñÒ¸ÙìÌõ ³óÐ Á¡Ú¾ø¸ÙìÌõ þ¨¼§Â ±Øõ §Á¡¾ø þ¨Å¾¡õ ±ýÀ¨¾ô ÀÌò¾È¢Âì ÜÊÂÅ÷ ¦¾Ç¢Å¡ö Ò¡¢óÐ ¦¸¡ûÅ¡÷. ‘«¸ó¨¾¨Â ÁÚòÐÅ¢Îí¸û Å¡ú쨸 ÅóÐÅ¢Îõ’ þ§ÂÍ, Òò¾÷, Ó¸ÁÐ, Á¸¡Å£Ã÷, ƒÃ¡Ð‰Ã÷, Ä¡§Å¡ðÍ þÅ÷¸û ´Õ Å¢„Âò¨¾ «Øò¾Á¡ö ÜÚ¸¢È¡÷¸û. «Ð- ’«¸ó¨¾¨Â Å¢Îí¸û, Å¡ú쨸 ÅÇõ¦ÀÕõ’ ±ýÀ¾¡Ìõ. ¬É¡ø, ¿£í¸û «¸ó¨¾¨Â þÚ¸ôÀüÈ¢ì ¦¸¡ñË÷¸û. «¸ó¨¾¨Âô ÀüÈ¢ì ¦¸¡ñÊÕôÀÐ ÐýÀò¨¾, «È¢Â¡¨Á¨Âô ÀüÈ¢ì ¦¸¡ñÊÕôÀ¾¡Ìõ. ¿£í¸û «È¢ó¾ ŨÃìÌõ Å¡ú쨸 ÐýÀ¸ÃÁ¡ÉÐ, ¿¡ý «È¢ó¾Å¨Ã¢ø «Ð§Å ÀÃÁ ͸õ. Å¡ú쨸 ±ôÀÊ ¯í¸ÙìÌò ÐýÀÁ¡Ôõ ±ÉìÌî ͸Á¡Ôõ ¦¾¡¢¸¢ÈÐ? ¿¡õ ¦Åù§ÅÈ¡É ÀÄ Å¢„Âí¸û ÀüÈ¢ Ţš¾¢ì¸ §ÅñÊ¢Õ츢ÈÐ. ¿¡õ ´§Ã Å¢„Âò¨¾ô ÀüÈ¢ô §Àº¢ì ¦¸¡ñÊÕì¸Å¢ø¨Ä. Å¡ú쨸¨Âô ÀüÈ¢ô §ÀÍõ§À¡Ð Å¢¨¾Â¢Ûû þÕìÌõ Å¡ú쨸¨Â, ¿õÀ¢ì¨¸Â¢ø þÕìÌõ Å¡ú쨸¨Â, ¸É׸û ¸üÀ¨É¸û þÅüÈ¢ý Å¡ú쨸¨Âô ÀüÈ¢ô §À͸¢§È¡õ. ¬É¡ø ¯ñ¨Á¢ø «Ð ¿õÀì Üʾ¡ö þÕôÀ¾¢ø¨Ä. Å¢ÕôÀÓûÇ «§¾ ºÁÂõ «È¢¾ÄüÈ Å¡ú쨸¨Âô ÀüÈ¢ô §À͸¢È£÷¸û, ¬¨ºôÀθ¢È, ´Õ §À¡Ðõ «¨¼Âô À¼¡¾ Å¡ú쨸¨Âô ÀüÈ¢§Â §À͸¢È£÷¸û. ãîÍò ¾¢½ÚÅÐ §À¡ø ¯½÷¸¢È Å¡ú쨸 «ó¾ ãîÍò¾¢½È¨Ä§Â ͸Á¡ö ±ñ½¢ì¦¸¡û¸¢ÈÐ. ‘þó¾ ¿Ã¸õ ¦º¡÷¸Á¡¸¢Å¢Îõ ±ýÚ ¿õÒ¸¢§È¡õ ¿Ã¸ò¾¢ø þÕóЦ¸¡ñÎ’ ¿Ã¸ò¾¢ø þÕóÐ ¦º¡÷¸õ ±ôÀÊò §¾¡ýÈ ÓÊÔõ? Á¸¢úÂüÈ ¿¢¨Ä¢ø þÕóÐ ÀÃźõ ±ôÀÊò §¾¡ýÚõ? þø¨Ä, ÐýÀ¸ÃÁ¡É Å¡ú쨸¢ø þÕóÐ §¾¡ýÚÅÐ §ÁÖõ §ÁÖõ ÐýÀí¸§Ç. ´Õ ¸¢ÆŨÉô §À¡ø ÌÆó¨¾ Á¸¢úÂüÚì ¸¡½ôÀΞ¢ø¨Ä. «Ð «ÅÛìÌ §¿÷ ±¾¢¡¢¨¼Â¡¸§Å þÕì¸ §ÅñÎõ. ¸¡Ã½õ Ó¾¢ÂÅý Å¡ú쨸¨Â «¾¢¸À𺠫ÇÅ¢ø Å¡úóÐ ¸Æ¢ò¾Åý. «ÛÀÅí¸Ç¢ý ¯îºõ «ÅÛìÌì ¨¸ì¦¸ðÎõ ¦¾¡¨ÄÅ¢ø, ¬É¡ø, «Åý ±ðÊôÀ¢Êì¸Å¢ø¨Ä. ¦º¡÷¸ò¨¾ «¨¼Å¾üÌô À¾¢Ä¡ö ¬ÆôÀÎÌÆ¢Â¡É ¿Ã¸ò¾¢Äý§È¡ «Åý º¡¢óРŢظ¢È¡ý. ÌÆó¨¾ Ó¾¢ÂŨÉÅ¢¼ þ¨Èò¾ý¨Á(heavenly) ¯¨¼Â¾¡ö ¦¾¡¢¸¢ÈÐ. «Ð Íò¾ «Àò¾õ, «È¢×ìÌ ²üÒ¨¼¨Á «üÈÐ, þÂøÒìÌ Á¡È¡ÉÐ. ÌÆó¨¾ ´Õ Å¢¨¾ Á¡¾¢¡¢. ž¢ø Ó¾¢÷ó¾Åý ÅÖÅ¡É ¸ÕÅ¡Ä¢(oak) ÁÃõ §À¡ø þÕ츧ÅñÎõ, ¬É¡ø, «Åý «ôÀÊ¢ø¨Ä «Åý ¿Ã¸ò¾¢ý þÕñ¼ À̾¢¸Ç¢Äý§È¡ «¨ÄóÐ ¦¸¡ñÊÕ츢ȡý. ¿¡õ §ÁÖõ §ÁÖõ þÕðÊø Å£ú¸¢§È¡§ÁÂýÈ¢ Ý¡¢Âò¾¢¨ºÂ¢ø ±Øž¢ø¨Ä. ´Õ Ó¾¢ÂÅÛìÌ ±ýÉ §¿¡¢Î¸¢ÈÐ? ÌÆó¨¾ Á¸¢úÂüÈ¢Õ츢ÈÐ, Ó¾¢ÂÅÛõ Á¸¢úÂüÈ¢Õ츢ȡý. þÕÅÕõ ¦ºøÅÐ ´§Ã À¡¨¾Â¢ø¾¡ý. ÌÆó¨¾ þô§À¡Ð¾¡ý À½ò¨¾ò ¦¾¡¼í̸¢ÈÐ, Ó¾¢Âŧɡ À½ò¾¢ý ´ðΦÁ¡ò¾ ÐýÀí¸¨ÇÔõ ´Õ §ºÃò ¾¢ÃðÊì ¦¸¡ñ¼Åý. ‘¿Ã¸ò¾¢Ä¢ÕóÐ ´Õ§À¡Ðõ ¦º¡÷¸õ À¢ÈôÀ¾¢ø¨Ä’ þýÚ ¿£í¸û ÐýÀò¾¢ø þÕôÀ£÷¸Ç¡É¡ø ¿¡¨Ç Á¸¢ú¡ö ͸ôÀ¼ ÓÊÔ¦ÁýÚ ±ôÀÊ ±ñ½¢ì¦¸¡ûÅÐ? ¿¡¨Ç ±ýÀÐ ¯í¸Ç¢Ä¢ÕóÐ Å󾡸 §ÅñÎõ? À¢ÈÌ §ÅÚ ±í¸¢ÕóÐ «Ð ÅÃÓÊÔõ. ¿¡¨Ç ±ýÀÐ ¿¡ð¸¡ðÊ¢ĢÕóÐ ÅÕž¢ø¨Ä, ¿õÁ¢ø þÕó§¾ ÅÕ¸¢ÈÐ. ¯í¸Ù¨¼Â «ò¾¨É §¿ü¨È ¦À¡ØиÙõ, þý¨È ¦À¡ØÐõ §º÷óо¡ý ¿¡¨Ç ¦À¡Ø¾¡¸ô §À¡¸¢ÈÐ. «Ð ±Ç¢¾¡É ¸½ìÌ: þýÚ ¿£í¸û Á¸¢úÂüÈÅÈ¡ö, ÐýÀòмý þÕ츢ȣ÷¸û. À¢È¦¸ôÀÊ ¿¡¨Ç ÁðÎõ Á¸¢ú¡ɾ¡ö, ͸ÁÇ¢ôÀ¾¡ö þÕì¸ô§À¡¸¢ÈÐ?þÕì¸ ÓÊ¡Р¿£í¸û Áý¢ì¸¢ÈÅ¨È «Ð º¡ò¾¢ÂÁüÈо¡ý. ¸¡Ã½õ, ¯í¸û Áýòмý «ò¾¨É §¿ü¨È ¦À¡ØиÙõ ÁÊóРŢθ¢ýÈÉ. À¢ÈÌ, «Ð ¯í¸Ù¨¼Â ÐýÀò¾¢Ä¢ÕóÐ ÅÕž¢ø¨Ä «Ð ´Õ Ò¾¢Â ¿¢¸úÅ¡ö, Ó¾ø ¾¼¨Å ¿¼ôÀ¾¡ö þÕìÌõ. «ô§À¡Ð «Ð ¯í¸û Áɾ¢ø þÕóÐ ¦ÅÇ¢ ÅÕž¢ø¨Ä, ¯í¸Ù¨¼Â þÕôÒ½÷Å¢ø þÕó§¾ ÅÕõ. ¿£í¸û þÕÓ¨È À¢Èó¾ÅḢȣ÷¸û(òʼn) ÐýÀò¾¢ý ¿ð¨Àô Ò¡¢óÐ ¦¸¡ûÙí¸û. ²ý ¿£í¸û Á¸¢úÂüÈÅá¢Õ츢ȣ÷¸û? þò¾¨¸Â Á¸¢ú¢ý¨Á¨Âò §¾¡üÚÅ¢ò¾Ð ±Ð? ¿¡ý ¯í¸¨Çì ¸Åɢ츢§Èý, ÐýÀòÐì̧Áø ÐýÀõ, «Îì¸Î측ö ÐýÀí¸û,¯í¸ÙìÌû ¿¡ý ¸¡ñ¸¢§Èý. ¿£í¸û ±ôÀʾ¡ý ¦¾¡¼÷óÐ Å¡Æ Óʸ¢ÈÐ! «Ð ¯ñ¨Á¢§Ä§Â ´Õ «üÒ¾õ. ‘«ÛÀÅò¾¢Öõ ÅÄ¢ÂÐ ¿õÀ¢ì¨¸, ¿¨¼Ó¨È¨Â측ðÊÖõ ÅÖô¦ÀüÈÐ ¸É×. þø¨Ä§Âø ¿£í¸û ±ôÀÊ Å¡ú쨸¨Âò ¦¾¡¼Ã Óʸ¢ÈÐ? ¿¡¨Ç ²§¾Ûõ ´ýÚ ¿¼óÐ ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ Á¡üȢŢ¼¡¾¡ ±ýÈ ¿õÀ¢ì¨¸ÂýÈ¢ Å¡úžüÌ §Å§ÈÐ×õ þø¨Ä ¯í¸Ç¢¼õ. ‘¿¡¨Ç ´÷ «üÒ¾õ, ÌÈ¢ôÀ¢¼ò¾ì¸¾¡Â¢ÕìÌõ’ ±ýÚ ±ñ½¢ì ¦¸¡ñÊÕ츢ȣ÷¸û. ±ñ½üÈ À¢ÈÅ¢¸Ç¡ö. þÄðºì¸½ì¸¡½ ‘¿¡¨Ç’¸û Åó¾É.’þýÚ’¸Ç¡Â¢É. ¬É¡ø, ¿õÀ¢ì¨¸ ÁðΧÁ ±ïº¢ ¿¢ü¸¢ÈÐ. ¿õÀ¢ì¨¸ ¦¾¡¼÷¸¢ÈÐ. ¿£í¸û Å¡úÅÐ Å¡ú쨸¨Âô ¦ÀüÈ¢ÕôÀ¾¡ø «øÄ, ¿õÀ¢ì¨¸¨Âô ¦ÀüÈ¢ÕôÀ¾¡ø. ¯Á÷¸Â¡õ ¾õÓ¨¼Â áÄ¢ø ±í§¸¡ ´¡¢¼ò¾¢ø, ÁÉ¢¾ý Å¡úóÐ ¦¸¡ñ§¼Â¢ÕôÀÐ ±¾ü¸¡¸ ±ýÚ ¦À¡¢Â ÁÕòÐÅ÷¸Ç¢¼Óõ, þ¨È¨Á¢Âø ÅøÖ½÷¸Ç¢¼Óõ ºÁ ÌÕÁ¡÷¸Ç¢¼Óõ, ¾òÐŧÁ¨¾¸Ç¢¼Óõ ¾¡õ §¸ð¼¾¡ö ¦º¡ø¸¢È¡÷. ´ÕÅáÖõ À¾¢ÄÇ¢ì¸ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä. «Å÷¸û ³Âòмý ¾í¸û §¾¡û¸¨Ç«¨ºòÐì ¦¸¡ñ¼É÷. ¯Á÷¸Âõ ¦º¡ø¸¢È¡÷, ¾í¸ûÒĨÁ¡ø Ò¸ú¦ÀüÈ ÀĨÃÔõ ¿¡ý ¦ºýȨ¼ó§¾ý. ¬É¡ø, ±ó¾ ÅƢ¡ö ¦ºý§È§É¡ «§¾ ÅƢ¢ø ¾¡ý ¾¢ÕõÀ¢ Åó§¾ý. À¢ÈÌ Â¡¨Ã §¸ðÀ¦¾ýÚ ¦¾¡¢Â¡Áø ¿õÀ¢ì¨¸Â¢úó§¾ý. ´Õ ¿¡û þÃ× Å¡Éò¨¾ §¿¡ì¸¢ì ÌæÄÎòÐì ¸¾È¢§Éý. ’ ¿£ þí§¸¾¡ý þÕ츢ȡö. ¸¼ó¾ ¸¡Äò¾¢ø §¿÷ó¾ «ò¾¨É ÐýÀí¸¨ÇÔõ «È¢Å¡ö. þÄ𺧺¡ÀÄðºõ ÐýÀí¸û. Áì¸û ²ý ¦¾¡¼÷óÐ Å¡ú¸¢È¡÷¸û ±ýÀ¨¾ì ¸ð¼¡Âõ ¿£ «È¢ó¾¢Õì¸ §ÅñÎõ’ ±ýÚ. Å¡Éò¾¢Ä¢ÕóÐ ÌÃø Åó¾Ð’ «¾üÌ ¿õÀ¢ì¨¸§Â ¸¡Ã½õ.’


3

July 16-31, 2011

DTU to announce Second List for BTech Admissions 2011

D

elhi Technological Uni versity (formerly Delhi College of Engineering) will announce the Second List of Admissions for its B.Tech Programme 2011 on July 15, 2011. The admissions are going on through online counselling. The first list of admissions for its 15 B. Tech Programs was announced on July 5, 2011. 674 candidates have taken admission in the university and deposited their fees in various courses. The remaining 545 vacancies are to be filled through second list of admission. As per the information received from Dr. O.P. Verma, Chairman, B.Tech Admission Committee, the first list of admission Delhi (General) went up to 9904 AIEEE rank while cut off for Outside Delhi (General) for the first list was 3000. In the second list of admission the cut off for Delhi (General) is likely to go upto 12904 while for outside Delhi (General) it may go upto 3281. There is a clear-cut indicator that high AIEEE, All India

Rank holders from Outside Delhi are taking admission in DTU against 15% seats reserved for Outside Delhi. It may be added, Dr. O.P. Verma informed that last year AIEEE rank for Delhi (General) seats in DTU went upto 15256 while this year Delhi (General) may not cross 15000. Likewise, the last Outside Delhi (General) rank last year was 14566 and this year the admission for the Outside Delhi (General) may close at much higher All India Rank, say around 5000 in the 3rd list of admission, if seats remain vacant after second list of admission. Those selected through the second list of admission to be announced tomorrow are required to report for admission at DTU on 18th and 19th July, 2011 as per the schedule along with original copies of the documents for verification and Demand Draft for fee and other documents as required for admission. The 3rd list for admission, if required, based on the resulting vacancies shall be announced on July 22, 2011.

Campus Placements for DU Students

S

tudents who graduated in various streams from Delhi University (DU) this academic session especially Humanities and Commerce streams have been absorbed in various government and corporate organizations, with hefty packages. Companies, such as Wipro and the Indian Air Force, recruited students as Ground Duty Officers. And colleges like Hindu and St Stephen's had companies like Ernst & Young, Deloitte, Facebook and Google, recruit from among the students. Students also got recruited by some well known brands like Jaypee Group and Maruti and most students who had applied from courses such as B.Com, Economics (honours) and BA (programme) were placed. Gulshan Sawhney, deputy dean of students' wel-

fare, DU, said that in DU, 30 companies were registered in the academic year 2010-11 and the average package offered was Rs.5.5 lakh per annum. 12,000 students were also registered who appeared for placements this year, out of which 1,000 students primarily from the humanities streams were absorbed by companies. Authorities believe that while the number of students who had been absorbed was fairly low compared to those who applied, it was indicative of what students were opting for after graduation. Sawhney further added that quite a few students opt for post-graduation after their course. So, the fact that 10% of those who had applied have been recruited it is a sign that these students may opt for an MBA in the future.

Reach Perambur Times @ No.76, Paper Mills Road, Perambur, Chennai-11. Near Venus Bus Stop & Next to IOB Bank Tel: 267 00 666, 99405 99088

Read e-Paper online @ www.peramburtimes.com

Delhi, Andhra schools are 'greenest'

S

chools from Andhra Pradesh and from the national capital were on Friday declared as the country's 'greenest' as they bagged the green school awards organized by the Centre for Science and Environment (CSE), an NGO. Andhra Pradesh's Jawahar Navodaya Vidyalaya, Ongole and Kendriya Vidyalaya, Uppal, and Delhi's Kendriya Vidyalaya, Vigyan Vihar and Salwan Public School won the awards among 1,500 schools Walk to Keep fit in 18 states. CSE director general, Sunita Narain said that it is heartening to see that despite the limited resources, our rural, semi-urban, mid-rung and government educational institutions are actually leading from the front in driving change. Delhi Chief Minister Sheila Dikshit gave away the awards. alking helps burn fat, Currently in the fifth year, boosts the energy levunder the programme, schools els and decreases health risks. carry out rigorous self-audit Many people whose life style on environmental practices within their own premises. Sumita Dasgupta, programme director of CSE's education unit said that the schools have moved to using Rasam Powder public transport or ecoIngredients: friendly school buses. Energy conservation has been also a 1 tbsp toor dal priority with schools taking 5-6 dry red chillies care to consume less and use 1/2 tbsp cumin seeds energy-efficient equipment.

W

is sedentary or who are obese have very low fitness levels due to lack of exercise. Walking is the ideal exercise start for these kind of people. Walking enables to workout at a steady, which is required to burn fat effectively. To burn fat we need the body to be permanently in fat-burning mode during the whole exercise, walking is a constant and gradual activity so it achieves fat-burning mode very effectively even if the person lacks some fitness. Walking has many health benefits, It can reduce the risk

SILLY

powder using a coffee grinder and use as required. This will keep well for months in a airtight container. You can make a larger quantity of this by using Method: the above ingredients in Roast each of the above the same ratio. till they turn aromatic. Powder to a fine ARE U LOOKING FOR powder using a coffee Tandoori Masala Powder A BRIGHT CAREER? Ingredients: grinder and use as required. BECOME AN LIC AGENT 4 tsp ground coriander This will keep well for Retired & VRS, with/ 3 tsp ground cummin months in a airtight without pension for container. 4 tsp garlic powder additional income. Ct: J.Thiyagu - CLIA You can make a larger 4 tsp paprika 9841289027, 25511794 quantity of this by using 3 tsp ground ginger j.theiyagu@yahoo.com the above ingredients in 2 tsp mango powder the same ratio. 1 tsp dried mint PAMPHLET 3 tsp deep red coloring Garam Masala Powder 1 tsp chilli powder PRINTING & Ingredients: 1 tsp yellow colouring) DISTRIBUTION 4 cloves Pamphlet (Bit-Notice) 4-5 cinnamon sticks Method: Distribution All Over 1 tsp cumin seeds Mix all together and Chennai. Door to Door 1 tsp coriander seeds store. & Commercial Places. 7 peppercorns The coriander and Rs.250/- per 1000 1 bayleaf Pamphlet. cumin powders must be Ghee(clarified butter) Pamphlet Printing also freshly ground. avail as per client Use as required. Method: requirement This will keep for Roast each of the above Contact: Yajoor! months if stored in an till they turn aromatic. 90030 72651 Powder to a fine airtight container. 1 tbsp coriander seeds 1 tsp peppercorns 1 tsp dry curry leaves Ghee(clarified butter) for roasting

of many diseases like heart attack, stroke, depression, colon cancer, constipation, osteoporosis, and impotence etc. It helps cure sleeplessness. Benefits of Walking:  Helps overcome depression.  Helps fight against stress and aids in relaxation.  Helps over come sleepless nights.  Helps to increase the body activity and provides flexibility.  Helps toning the body.  Helps to burn fat.

KITCHEN Pepper Rasam Ingredients: 1 small tomato, chopped into small cubes 1 1/2 tsp peppercorns 1 tsp cumin seeds 1 tsp mustard seeds 1 sprig curry leaves 2 tsp thick tamarind juice 1/2 tsp sugar or jaggery water 1 tsp chopped coriander leaves A pinch of hing (asoefetida) Salt to taste 2 tsp ghee(clarified butter) 6 cups of water Method: Powder the peppercorns in a peppermill or coffee grinder to get a very coarse powder. Mix together the water, tomato, pepper, salt sugar (jaggery) and tamarind juice. Bring it to a boil on a low flame. Season with mustard, hing, curry leaves and cumin in ghee. Garnish with chopped coriander. Eat when hot with plain rice.


Registrar of Newspapers of India TNBIL/2008/24719

4

July 16-31, 2011

Naturally Beautiful

Quotes Great dreams of great dreamers are always transcended. -by Abdul Kalam

He that is good for making excuses is seldom Avoid excessive make up here is no need of putting on lots of make up to look at all time. It is better to skip good for anything else. naturally beautiful. One can the foundation in true terms -by Benjamin Franklin

T

look naturally beautiful by following some simple tricks to have the natural beauty come out in full fledge and conquer hearts.Here are some tips on looking naturally beautiful. Follow the easy ways and help your beauty within ooze out in glory. Exfoliating the skin will attribute it with a glowing charm and it will smile at all time. A smile is the best way to reveal you as naturally beautiful at all time. So try to have a brimming smile as frequently as you can. Remember to moisturize your skin on a daily basis, this will keep the skin soft and smooth and will prevent the mark of ageing to a great scakle.

as it tends to hide your real grace. A pink blosh on the apple of your cheek provides you with a sweet charm. To have a naturally beautiful look of your eyes, put little bit of light brown or dark purple eye shadow on the eyelids and blend it well. Make it a point not to put too much of eyeliner. Do not use a sparkling lip color with a glossy finish. Apply the color perfectly and mix well. It is believed that applying the colors with finger add up a natural charm to the lips. Wear attires that you feel comfortable in and that mark you feature well. Your postures should be the right ones.

Broadly speaking, the short words are the best, and the old words best of all. -by Winston Churchill Words are but the signs of ideas. -by Samuel Johnson The greatest truth is honesty, and the greatest falsehood is dishonesty. -by Abu Bakr Silence is the most perfect expression of scorn. -by George Bernard Shaw

Owned & Published by M.BAKTHAVATCHALAM from No.54, First Floor, 5th St., Narasingapuram, Guindy, Chennai-600 032 and Printed by him at KADALOSAI ACHAGAM, 1/1, Bay Arcot Road, Kodambakkam, Chennai-600 024. Editor: M.BAKTHAVATCHALAM. E-mail: editor@peramburtimes.com, Cell: 99405 99088

Perambur Times - July-17-2011  

Perambur Times - July-17-2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you