Page 1

www.peramburtimes.com

ÿ√´DØÏ Á¶D¸ Vol-4, Issue-07,

Perambur - Periyar Nagar - Kolathur - T.V.K.Nagar - Madhavaram June 01-15, 2011, Re.1/E-mail: mail@peramburtimes.com For Editorial & Advt. Call: 267 00 666 / 99405 99088

Read e-Paper online @ www.peramburtimes.com

PAMPHLET PRINTING & DISTRIBUTION Pamphlet (Bit-Notice) Distribution All Over Chennai. Door to Door & Commercial Places. Rs.350/- per 1000 Pamphlet. Pamphlet Distribution Features:  Only 1 Pamphlet per Gate!  Safe Insertion in Gate  100% Reach  Supervising of Delivery Staff during Pamphlet Delivery  Area / Locality & Street wise Delivery Report  All Including, No Additional Cost *Travel, Food & Accommodation extra for other than Chennai area.

Pamphlet Printing also avail as per client requirement

Contact: Yajoor! 90030 72651

RENTAL 2 BHK, Near T.V.K.Nagar Bus Stand, Pure Veg (Strictly) only. Brokers Excuse.

Contact: 96003 62290


2

June 01-15, 2011

bgçnah® th¡F Classified Words Rs.150/- (upto 20 words), Rs.10/- for additional words. Display Advertisement Rs.200/- (1column x 3cm). For bookings Contact, Perambur Times: No.76, Paper Mills Road, Perambur, Ch-11. Near Venus Bus Stop & Next to IOB Bank. Ph: 267 00 666, 99405 99088.

ASTROLOGY $ òtnd°tç n#hÂlhya«

WANTED PLOT Wanted Plot (with / without building) 700 sq.ft. to 2 Ground in and around Perambur, Ayanavaram & T.V.K.Nagar Ct: 9940405801

nfus nrhê Ãur‹d«, n#hÂl« v©fâj«, th°J fâ¤J vëa Kiwæš gçfhu« brŒJ ţΠÁ¨É Å¢üÀ¨É ju¥gL«. ¦¸¡Çòà÷, ÌÁÃý ¿¸÷ ÀŠ ¿¢¨ÄÂõ «Õ¸¢ø ¦ºøÅõ A.#dh®¤jd‹-n#hÂl® ¿¸÷, ţμý ¸¡÷É÷ Á¨É brš: 99405 54010 76, ng¥g® äš° nuhL, br«Ãa«, (Åd° Âna£l® ngUªJ ãiya« mU»š)

EDUCATIONAL / TUITION CALLIGRAPHY Calligraphy Classes: Fresh Batches. 8 different styles of writing. Limited Seats only. Admission open. Akankksha 43, Patel Road, Perambur Ph: 95660 33395 / 96

TREE - SPOKEN ENGLISH (Opposite to Pandian Theatre) Moolakadai Contact: Krishnan 97909 13138 90031 34864

INSURANCE / INVEST

všL II ÁC fhyhtÂahd ghèÁia òJ¥Ã¡f, Ãçäa« bjhl®¢Áahf f£l, PAN CARD th§f Contact: 94445 62396 94440 82508

REAL ESTATE HOUSE FOR RENT FLAT FOR SALE

JSR REAL ESTATES 98844 04112

FLAT FOR SALE Agaram, Perambur, Near Loco Works Main Road, 1080 Sq.Ft., 1st Floor with Balcony, 2 BHK, Dining Hall, Fully Wood Furnished, 24 Hrs Metro Water, 2 Wheeler Parking only.

99411 98493

For Advertisement Contact 99405 99088

SITUATIONS VACANT Bright Career Opportunity in Health Insurance. Post: Sales Manager, Oualification: Any Degree, Freshers also welcome

Contact: 98847 07852 rm7870@yahoo.co.in

Ct: 90031 37721

RENTAL RENT FOR HOUSE

Ct: 97902 84350

¦ºìä¡¢ðÊ §Å¨Ä

Contact: 98412 30625

±Ø¾ ÀÊì¸ ¦¾¡¢ó¾ A.S.O., ¦ºìä¡¢ðÊ ¸¡÷θû 50 ž¢üÌðÀð¼Å÷¸û ¯¼§É §¾¨Å. ºõÀÇõ A.S.O: å.7000/S/G: å.6000/Contact: 98416 25378 99520 33525

RENTAL

¬ð¸û §¾¨Å

RENTAL Single Bedroom apts close to main road in SRP Colony, Peravallur, Rent Rs.7000/-

Near Kumaran Nagar Bus Stand, Thanikachalam Nagar, 3 BHK, 146-B, 2nd Main Road.

Contact: 98841 00520 2 BHK, Ground Floor, Near T.V.K. Nagar Bus Stand, 3 Phase EB, Contact: 2671 0976

ţΠģŠ  Ò¾¢Â Å£Î, §¸¡À¡ÄÒÃõ (¾¢Õ.Å¢.¸.¿¸÷), 3-ÅÐ ¦¾Õ, 2 BHK, å.4.5 Äðºõ  ±ñ:825, «õ§Àò¸÷ ¦¾Õ, ÃÁ½¡ ¿¸÷, 1 BHK, å.2.5 Äðºõ 90030 91107 / 91716 25873

SERVICES GALAXY ELECTRONICS Service Centre Since 1993 CTV, LCD, VCD, DVD, Home Theatre, Telephone, Emergency Light, Microwave Oven, UPS, Monitor, Cordless Phone, Stabilizer etc., 108, P.M.Road, Peravallur, Ch-82. Ct: 2670 0470 / 99410 11700

c©ikænyna Áwªj x‹iw¥ bgWtj‰fhd jF bfh©oU¥gt®fŸ kW¤jiyÍ« (No)x¥òjiyÍ« (Yes) flªJ brš»wh®fŸ.

WALK IN INTERVIEW

Å¢üÀ¨ÉìÌ. ¾Ã¸÷¸û ¾Å¢÷ì¸×õ

Independent, Ground Floor, 1200 Sq.Ft., 2 BHK, Furnished Kitchen, Show Cases, Cupboards, Closed Car Parking, 24 Hrs Water, Parsh Looking, Near Puthu Koil, Madhavaram

-Xnõh

„¢ôð ӨȢø §Å¨Ä ¦ºö §¸¡À¡ÄÒÃò¾¢ø ¯ûÇ «ÖÅĸò¾¢üÌ ¬À¢Š À¡öŠ §¾¨Å Ph: 4211 1402, 94451 68048

¬ð¸û §¾¨Å ¬ñ / ¦Àñ À£øð worker §¾¨Å Á¡¾¡ó¾¢Ã ÅÕÁ¡Éõ ÅÕ¼¡ó¾¢Ã §À¡ÉŠ À½¢ìÌÀ¢ý ´öç¾¢Âõ ÌÈ¢ôÒ: Á¸Ç¢÷ ÌØì¸ÙìÌ ÓýÛ¡¢¨Á Contact: Sebastin: 97866 24039 Hariharasudan: 93828 96671 EXECUTIVE Wanted Marketing Executive for Marketing of Printed Polythene Bags etc. Two Wheeler Must

Contact: 91763 09529

Read e-Paper online @ peramburtimes.com

#‹åš ÏJnt K¡»a¡ fU¤jhF«. v§nf kW¤jY«, x¥òjY« kiw»wnjh m§nf v›éj kd¥gh§F« (attitude) Ïšyhkš Ú§fŸ él¥gL»Ö®fŸ. Ú§fŸ v›éj« v©zK« ÏšyhJ ã®thzkhŒ, btWikahŒ-xU bjëÎl‹ él¥gL»Ö®fŸ. jL¥gj‰F vJΫ Ïšiy, x¥òjšTl. vªjbthU j¤Jtnkh, bfhŸifnah, Ïiwikæanyh, e«Ã¡ifnah c§fis¤ jL¥gj‰»šiy. c§fis yæ¡F«go brŒtj‰»šiy. gjŠrè Ïij¤jh‹ ã®Õ# rkhÂéijfs‰w rkh v‹»wh®. fhuz« x¥òjèš éij Ï‹dK« vL¤J¢ bršy¥gLtjhfnt ÏU¡F«. ÏJnt flªJ bršYjš g‰¿ K¡»a fU¤jhF«. Ϫj¥ gFÂæš Ú§fŸ K‰whf kiw»Ö®fŸ. mnj rka« KGikailaΫ brŒ»Ö®fŸ. Ïjdhšjh‹ ò¤j® flÎS¡F x¥òjš Twéšiy, kW¥ò« Twéšiy. Ú§fŸ mtçl« `flΟ ÏU¡»whuh?’ v‹W nf£lhš mt® bgU«ghY« ò‹dif brŒtnjhL rç. mªj¥ ò‹dif mt® kåj rh¤Âa¤J¡F m¥ghš brštij mtuJ flªJ bršY« ãiy(transcendence)ia btë¡fh£L»wJ. mt® `Ïšiy’ v‹W« (kW¤jš) brhšy kh£lh®. `M«’ v‹W« (x¥òjš) brhšykh£lh®. Ïu©Lnk ghijæš mila¥gL« ãiyfŸ v‹gijÍ« mit Ïy¡F mšy v‹gijÍ« mt® m¿th®. Ïu©L« FHªij¤jdkhdit. Ú§fŸ g‰¿¡ bfhŸ»wnghJ vJΫ FHªij¤jdkh» éL»wJ. FHªij k£Lnk g‰¿¡ bfhŸS«. ts®¢Á͉w kåj‹ g‰w¡Toa mid¤ijÍ« éL»wh‹, c©ikahd K®¢Á vijÍ« g‰¿¡ bfhŸshkš ÏU¥gJ-x¥òjiy¡Tl. ò¤j® gh®¥gj‰F¡ flÎis¥ nghèU¡»wh®. mnj rka« flΟ e«Ã¡ifa‰wtuhÍ« ÏU¡»wh®. c©ikænyna Áwªj x‹iw¥ bgWtj‰fhd jF bfh©oU¥gt®fŸ kW¤jiyÍ« (No)x¥òjiyÍ«(Yes) flªJ brš»wh®fŸ. xU bg© jh‹ f®¥gK‰¿U¥gjhŒ e«ÃdhŸ. mªj e«Ã¡ifÍ«mªj v©zK« mtŸ j‹id¤jhnd m¿Jæèš Mœ¤Â¡bfh©L e«ò« msΡF mtis¤ ö©oaJ. j‹Dila tæW ts®ªJ bfh©oU¥gjhŒ mtŸ e«g¤ bjhl§»dhŸ. mtSila tæW« c©ikænyna tsu¤ bjhl§»aJ. thÍ(air)it¤ jéu vJΫ cŸns ÏUªÂU¡fhJ. x›bthU khjK« tæW bgçjhŒ, nkY« bgçjhŒ ts®ªJ bfh©nl nghæ‰W. mtSila kdªjh‹ mtSila tæ‰W¡FŸ thÍ nru¡ fhuzkhŒ ÏUªÂU¡»wJ. f®¥gK« Ïšiy, cŸns FHªijÍ« Ïšiy. ÏJ bghŒahd f®¥g«. mš ÏUªJ vJΫ Ãw¡f¥ nghtšiy. Ú§fŸ ãidéš it¡f nt©oa Ï‹bdhU éra«.. Ú§fŸ c©ikænyna f®¥gkhŒ ÏU¡fyh«. Mdhš, FHªijia¥ Ãuré¥gj‰F vÂuhd fU¤ij¤ jhŒ bfh©oUªjhš, mªj¡ FHªijia mtŸ bfh‹Wél¡ TL«. FHªij bghŒæšiy, ã#«jh‹. Mdhš jhŒ mj‰F x¤JiH¡f nt©L«. FHªij x‹gJ khj ts®¢Á¡F¥ ÃwF fUtiwæš ÏUªJ btëæš tu éU«ò»wnghJ jhæ‹ x¤JiH¥ò mj‰F¤ njit¥gL«. jhŒkh®fŸ x¤JiH¡fhj fhuz¤jhš jh‹ Ãurt¤Âš tè mÂf« ÏU¥gJ. FHªij Ãw¥gbj‹gJ Ïašghd éra«. mš tè mtÁa¥gLtšiy. FHªijia¥ Ãuré¥gbj‹gJ bg©â‹ thœéš Ãurt¤J¡Fça fz§fŸ mtŸ x¤JiH¡f nt©L«, mij¥nghy ntbwh‹W ÏU¡f KoahJ v‹gij m¿ªjt®fŸ brhšth®fŸ. FHªij¥ Ãw¥Ãš bg© g§nf‰»wnghJ, ghš rh®ªj gutr ãiy (sexual orgasm) mtŸ mil»whŸ. mtSila ÃugŠr ÏU¥ò xU òÂa C¡f¤Jl‹ m®ΠbfhŸ»wJ. xU òÂa Ét‹ (being) njh‹W»wJ. mtŸ flΣ j‹ikæ‹ rhjdkh»whŸ, mtŸ gil¥ghëah»whŸ. mtSila Ï¥òz®é‹ x›nth® ÏiHÍ« (fiber) xU òÂa ÏirÍl‹ m®ÎW»wJ. mtsJ ÏU¥òz®é‹ moahH¤Âš xU òÂa ghlš nf£f¥gL»wJ, mtŸ gutr¥gL»whŸ. xU bg© jhah»w nghJ mil»w gutr¤ij¥ nghš mtSila ghš rh®ªj gutr« m¤jid MHkhŒ ÏU¡fhJ. mtŸ gutr¥gL»whŸ v‹gijél bgça mséš J‹òW« ãiyia mtŸ fl¡»whŸ v‹nw brhšy nt©L«-fhuz« mtŸ nghuhL»whŸ. FHªij fUtiwia é£L btëna nghŒ¡ bfh©oU¡»wJ. bgçanjh® cy»š ÃuntÁ¡f mt‹ Ma¤jkh» éL»wh‹. jhnah mtid¥ g‰¿¡ bfh©oU¡»whŸ. mtŸ cŸsl¡f¥ gh®¡»whŸ. mtŸ cjtéšiy. ÏirthŒ ÏU¥gšiy. mtŸ c©ikænyna cŸsl¡Ftjhæ‹ mªj¡ FHªijia mtŸ bfh‹¿U¡f¡ TL«. Ï›Îy»š bghŒahd f®¥g« jç¤j eh¤Âf®fŸ gy®. btFÁy®jh‹ ã#khf¡ f®¥gK‰wJ. Mdhš c§fSila f®¥g« ã#khdjhæD« Ú§fŸ jtwél¡ TL«. c§fŸ f©nzh£l¤ij xUnghJ« j¤Jtkh¡»¡ bfh©LélhÔ®fŸ. Vbdåš mJ j¤JtkhdJnk c§fSila mfªijÍ« mš bjhl®ò bfh©L éL«. mj‹ÃwF bjhl®ªJ mij¥ ghJfh¡f K‰gLÅ®fŸ, mj‰fhf thÂLÅ®fŸ, mj‰F¤ JizahŒ ã%gz§fis¤ njo¡ bfh©oU¥Õ®fŸ.

b


3

June 01-15, 2011

AIEEE Results Letter to Perambur Times..... 2011 to be announced am a resident of BB Raod, durnkurds in the staircase Perambur. We aboard local started passing unwanted comon June 7 trains at Vysarpadi Jeeva Sta- ments on us. This was quite

I

T

he Central Board of Sec ondary Education (CBSE) will be announcing the results for the All India Engineering Entrance Examination (AIEEE) on Tuesday, June 7 2011. The paper was scheduled to be conducted on May 1, 2011. However, on the same day, the question paper was found to be leaked, as a result of which, the exam had been delayed by three hours. Because of the delay, several students had been unable to appear for the test on May 1. This had led to the Board rescheduling the exam for them on May 11. Around 10 lakh candidates had appeared for the AIEEE this year.

Quotes Great dreams of great dreamers are always transcended. -by Abdul Kalam Observe all men, thyself most. -by Benjamin Franklin Eating words has never given me indigestion. -by Winston Churchill Kindness is in our power, even when fondness is not. -by Samuel Johnson He who prays five times a day is in the protection of God, and he who is protected by God cannot be harmed by anyone. -by Abu Bakr All that I am, or hope to be, I owe to my angel mother. -by Abraham Lincoln Prosperity is necessarily the first theme of a political campaign. -by Woodrow Wilson

tion for local commutation. There is a TASMAC shop very close to the stairs of the Station. Due to which we have several times faced problem of drunkurds disturbing us while alighting the stairs of Railway Station particularly after 7 p.m. Yesterday when I went with my sister to railway station to board a local train around 6.30 p.m, a couple of

WANTED STAFF an Advertising Company Located in Perambur Requires  DTP Designer Knowledge in Page Maker & Photoshop. Tamil & English Typing Added Advantage.  Customer Support Executive Knowledge in Basic Computer. Fluency in English Added Advantage. Male / Female Fresh / Experienced Contact: 97910 87634

gF neu ntiy ÅLfŸ, filfS¡F¢ br‹W ng¥g® éãnah»¡f M£fŸ njit. ntiy neu«: fhiy 6 Kjš kÂa« 12 tiu taJ 18 Kjš 25 tiu khj r«gs«: Rs.4000/Áw¥g«r§fŸ: fhiy Á‰W©o C¡f¤bjhif Contact: 90030 72651

f©kâ v©l®Ãiur° P.VC nlh® Ãsh°o¡ fjÎfŸ brš: 95430 43503, 97109 76313

It is what you read when you do not have to that determines what you will be when you can't help it. -by Oscar Wilde We must use time as a tool, not as a couch. -by John F. Kennedy The environment is everything that is not me. -by Albert Einstein

BIT NOTICE DISTRIBUTION Door to Door and Commercial Places Rajan: 99403 41199

embarrassing, we just ignored and proceeded to avoid confrontation with third rated buggers. I request you to take this matter to the responsible authority to move the TASMAC shop to a different location, so that the localites can travel peacefully. - A.G. Kothandaraman, B.B. Road, Perambur,


Registrar of Newspapers of India TNBIL/2008/24719

4

June 01-15, 2011

Snoring is No Laughing Matter 10th Result: Jaigopal Garodia Matric. Hr. Sec. School

by- Prof.K.K. Ramalingam K.K.R.ENT Hospital & Research Institute

P

eople who snore loudly are often the target of bad jokes and middle of the night elbow thrusts; but snoring is no laughing matter. While loud disruptive snoring is at best a social problem that may strain relationships, for many men, women and even children, loud habitual snoring may signal a potentially life threatening disorder: obstructive sleep apnea, or OSA. Snoring Is Not Necessarily Sleep Apnea It is important to distinguish between snoring and OSA. Many people snore. It's estimated that approximately 30% to 50% of the population snore at one time or an-

other, some significantly. Everyone has heard stories of men and women whose snoring can be heard rooms away from where they are sleeping. Snoring of this magnitude can cause several problems, including marital discord, sleep disturbances and waking episodes sometimes caused by one's own snoring. But, snoring does not always equal OSA; sometimes it is only a social inconvenience. Still, even a social inconvenience can require treatment, and there are several options available to chronic snorers. Some non-medical treatments that may alleviate snoring include: 1. Weight loss — as little as 10 pounds may be enough to make a difference. 2. Change of sleeping position — Because you tend to snore more when sleeping on your back, sleeping on your side may be helpful. 3. Avoid alcohol, caffeine

and heavy meals — especially within two hours of bedtime. 4. Avoid sedatives — which can relax your throat muscles and increase the tendency for airway obstruction related to snoring. Identifying and Treating OSA Unlike simple snoring, obstructive sleep apnea is a potentially life-threatening condition that requires medical attention. The risks of undiagnosed OSA include heart attack, stroke, irregular heartbeat, high blood pressure and heart disease. In addition, OSA causes daytime drowsiness that can result in accidents, lost productivity and interpersonal relationship problems. The symptoms may be mild, moderate or severe. Sleep apnea is fairly common. One in five adults has at least mild sleep apnea and one in 15 adults has at least moderate sleep apnea. OSA also affects 1% to 3% of children. During sleep, the upper airway

R. Kishore 486 / 500

S.R. Ramya 485 / 500

can be obstructed by excess tissue, large tonsils and/or a large tongue. Also contributing to the problem may be the airway muscles, which relax and collapse during sleep, nasal passages, and the position of the jaw. The cessation of breathing, or "apnea," brought about by these factors initiates impulses from the brain to awaken the person just enough to restart the breathing process.This

cycle repeats itself many times during the night and may result in sleep deprivation and a number of healthrelated problems. Sleep apnea is generally defined as the presence of more than 30 apneas during a seven hour sleep. In severe cases, periods of not breathing may last for as long as 60 to 90 seconds and may recur up to 500 times a night.

R. Akshaya Devi 482 / 500

Reach Perambur Times @ No.76, Paper Mills Road, Perambur, Chennai-11. Near Venus Bus Stop & Next to IOB Bank Tel: 267 00 666, 99405 99088

Owned & Published by M.BAKTHAVATCHALAM from No.54, First Floor, 5th St., Narasingapuram, Guindy, Chennai-600 032 and Printed by him at KADALOSAI ACHAGAM, 1/1, Bay Arcot Road, Kodambakkam, Chennai-600 024. Editor: M.BAKTHAVATCHALAM. E-mail: editor@peramburtimes.com, Cell: 99405 99088

Perambur Times - June-05-11  

Perambur Times - June-05-11