Page 1

ACCIONS PREVISTES EN LA GESTIÓ DEL SERVEI • Aprovació d’un Reglament de Servei que inclogui el màxim de garanties pels usuaris. • Aprovació per part de l’Ajuntament de les tarifes dels serveis relacionats amb la contractació del subministrament. • Millora de l’atenció al client: Centre d’Atenció d’averies i incidènices 24 hores al dia - 365 dies l’any, gestions a distància (internet o telèfon) que evitin desplaçaments innecessaris, estructuració dels processos de reclamació d’incidències, modernització de la factura amb informació més útil, increment de canals de pagament, etc. Inversions previstes per SOREA • Fins a 2.000.000€ en inversions de millora del servei al llarg del període de concessió. • Obres de millora per valor de 300.000€ sobre les instal. lacions, a realitzar durant els primers 3 anys de contracte i en funció de les necessitats reals del servei i sense repercussió a tarifes. HEM FET POSSIBLE UNA LLARGA REIVINDICACIÓ POPULAR AMB LA PRESERVACIÓ DE LA RIERA DEL MAS QUINTÀ La riera de Mas Quintà comença al pla de les Arenes i és un afluent de la riera d’Osor. Es tracta d’un espai natural molt carismàtic i estimat pels veïns de Sant Hilari Sacalm. La bona conservació d’aquest espai es veurà millorada ara amb l’eliminació de les captacions que es venien fent els darrers anys i, per tant, es produirà una recuperació de la qualitat i el cabal ecològic de la riera del Mas Quintà. En aquesta zona, els pescadors d’aigua dolça fan activitats de reproducció i conservació de diverses espècies. L’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm aconsegueix una millora del cabal ja que l’aigua de Mas Quintà no s’utilitzarà per a l’abastament

INVERSIONS A CÀRREC DE SOREA

R edacc ió P la D irecto r A ig ua P otab le R edacc ió P la D irecto r C la veg ueram

Inspecc ió xa rxa c la ve g ueram am b càm era C C TV P rotoco l d’a utoco ntro l: a daptac ió a l R .D . 1 40/20 03 S upo rt sistem e s inform àtic s C am panya se nsib ilitzac ió am bie nta l C ol·la borac ió e sco le s m ate ria l d idàctic P la ns d e form ació de l pe rso na l

TOTAL

Butlletí d’informació municipal

Al poble de Sant Hilari, fins ara, hi passava un fet poc habitual que és que el servei d’abastament d’aigua potable estava en mans privades des de feia més d’un segle. De totes maneres, la família Ribot, propietària de l’aigua, ja havia mostrat en els darrers anys el seu interès en traspassar la xarxa d’aigua. A finals del 2007, els Ribot van efectuar la venta directament a SOREA (grup d’aigües de Barcelona), que al seu torn va lliurar la xarxa a l’Ajuntament a canvi de 50 anys de concessió de l’explotació. O sigui que, per primera vegada a la història de la vila, la xarxa d’aigua potable és propietat de l’Ajuntament. Algú es pot preguntar perquè no es va fer un concurs públic. Doncs perquè és impossible, donat que el que es vol contractar és únic i de propietat privada, no municipal (fins el dia 13 de novembre del 2007 el Sr. Josep Mª de Ribot i Mundet i a partir d’aquella data de SOREA) i, per tant, només pot existir un únic ofertant. En acord de Ple s’adjudicà la gestió pel procediment negociat (que exclou la lliure concurrència, no la publicitat, ja que el contracte ha estat objecte de publicació) establert en l’article 159.2a del Text Refós de la llei de Contractes de les Administracions Públiques. Hi havia una altra opció, que era la gestió directa mitjançant una empresa o societat pública municipal. A l’hora de prendre la decisió, però, l’equip de govern la vam descartar en evaluar-ne els aspectes jurídics i econòmics que haguéssin repercutit negativament en les tarifes finals de l’usuari. Aspectes jurídics: donat que hi va haver una compra-venta entre privats, hagues calgut expropiar la infrastructura i el contracte, cosa que implicava indemnitzar amb una quantitat molt elevada producte de la suma de la xarxa i els danys i perjudicis per rescissió contractual. Aspectes econòmics: La compra de la infraestructura implicava una inversió inicial superior al milió d’euros més la seva amortització, i una inversió comlementària no amortitzable que entre diferents conceptes era superior al mig milió d’euros. Si hi sumem el dèficit d’explotació inicial (gairebé d’un altre mig milió d’euros), la càrrega econòmica que significa el nou personal de tot nivell que assumiria l’Ajuntament, etc. el resultat hagués estat impossible que no repercutís a les tarifes. Vist això, vam començar a negociar amb SOREA, arribant a assolir per part de l’Ajuntament els punts que crèiem necessaris. En la vida tot és millorable, però estem convençuts d’haver fet unes molt bones negociacions de les quals en volem destacar alguns punts de forma breu. • Provisió de 300.000€ per la millora de la xarxa sense que repercuteixi de cap manera en les tarifes del rebut de l’aigua • No es tornarà a captar ni un litre més de l’aigua de la riera

de Mas Quintà, fent realitat una llarga reivindicació social de molts col•lectius de Sant Hilari. • Millora de la qualitat de l’aigua i del seu tractament. • Millora del servei amb la construcció a la zona del Serrat d’un nou dipòsit d’aigua que multiplicarà la capacitat actual. Per tant, l’empresa SOREA s’ha compromès a tota una sèrie d’actuacions que faran que el prestigi de l’aigua de Sant Hilari es trobi en el lloc que li correspon, a dalt del tot.

iSANT HILARI SACALM

INFORMACIÓ D’INTERÈS

PER PRIMERA VEGADA A LA HISTÒRIA DE SANT HILARI, LA XARXA D’AIGUA POTABLE ÉS PROPIETAT MUNICIPAL.

€€ 2 5 .0 0 0 ,00 6 0 .0 0 0 ,00 2 .5 0 0 ,0 0 5 .6 0 0 ,0 0 3 .0 0 0 ,0 0 1 .5 0 0 ,0 0 1 .3 0 0 ,0 0 2 .1 0 0 ,0 0 101.000,00

BUTLLETÍ 02 març 2008


JOAN GARRIGA

Alcalde de Sant Hilari Sacalm Han transcorregut gairebé vuit mesos des que vaig assumir juntament amb els regidors i regidores el govern de l’Ajuntament de Sant Hilari i quan miro enrere em sembla un segle. No estic parlant de cansament o desencantament, sinó de tot el contrari: parlo d’un camí recorregut, un camí prolífic que ens està portant a recobrar l’equilibri al nostre poble. Ha estat molt complicat engegar la maquinària dels projectes previstos i dels que estaven començats perquè, parlant metafòricament, per començar a construir ha calgut esbrossar i aplanar el terreny. I encara ens en queda alguna, de cosa, per fer abans de poder treballar al cent per cent com voldríem. Quan puguem fer això, el ciutadà descobrirà la molta feina que s’està fent, cosa que a vegades és complicat de veure després de tants anys d’un mateix sistema. L’important és que estem aplicant a consciència la nostra filosofia de transparència, de qualitat de vida i de justícia social; una manera d’actuar que converteix el poble de Sant Hilari i els seus vilatans en els beneficiaris de totes les actuacions d’aquest Ajuntament. Prova d’això és la voluntat per part de l’Equip de Govern de no incrementar la pressió fiscal. A les ordenances fiscals (impostos, taxes, preus públics...), enguany hi hem aplicat un increment d’un 3,2% de mitjana, un punt per sota de l’IPC, que va ser d’un 4,2. Això vol dir que en realitat hem abaixat els impostos, que no han pujat tant com ho ha fet el cost de la vida. La nostra voluntat és que les famílies no perdin poder adquisitiu a causa d’uns impostos fora mida. Ens esforçarem a tirar el poble endavant sense recórrer a l’endeutament desmesurat o a l’augment de la pressió fiscal sobre els vilatans. A més, tal com podreu llegir en el punt d’aquest butlletí on es reflecteixen les ordenances, per primera vegada es posen a la pràctica i es publiciten les bonificacions que s’aplicaran a cada ordenança per tal de fer-les més justes. Enguany hem posat la primera pedra, però seguirem treballant per adequar el màxim possible a la realitat quotidiana aquestes contribucions que feu els hilariencs per a la bona marxa del poble. Quan parlo de transparència i participació, entre altres actuacions, no puc deixar d’explicar, donada la seva importància, un fet transcendental: després de vint-i-vuit anys de democràcia, per primera vegada el poble té la paraula en els plens el poble, té dret a preguntar el que vulgui. Sembla senzill, però hi ha hagut d’haver un canvi de govern perquè això passés. També estem treballant colze a colze amb els motors econòmics del nostre poble, com demostra la posada en marxa d’un curs gratuït destinat als viveristes per obtenir els carnets de fitosanitaris tant a nivell estàndard com superior. A més, es va organitzar una trobada de feina a Pistoia (Itàlia) dirigida als empresaris viveristes per a l’aprenentatge dels sistemes de treball dels vivers més grans i amb més solera d’Europa, alguns amb quasi un segle d’experiència. Per altra banda, hem obtingut del Ministeri d’indústria, Comerç i Turisme la realització d’un projecte de qualitat turística, pioner a l’Estat espanyol, que enguany hem aconseguit 21 pobles en tot l’Estat anomenat SIQTED (assistència tècnica per a la implantació del Sistema Integral de la Qualitat Turística en Destinacions). A través de l’empresa THR ja s’han posat en marxa les formacions destinades a l’hostaleria, la restauració, el comerç, l’oci, les activitats complementàries, etc. Aquesta actuació beneficiarà els establiments, el sector i la destinació que és Sant Hilari. Hem fet aquesta aposta perquè estem convençuts que el turista cada dia tria més on vol anar i, per tant, la qualitat és l’única assegurança que el possible client triï la nostra destinació. A través d’Artesania de Catalunya hem aconseguit que a mitjà termini un dissenyador de prestigi vingui a treballar al poble conjuntament amb els artesans de la torneria per adequar els productes a dissenys més contemporanis per tal d’assolir una més fàcil comercialització. Des del primer dia del nostre govern, ens hem posat mans a la feina obrint noves vies per al desenvolupament, traçant un futur social per a les persones i perquè les empreses transcendeixin i funcionin amb independència dels governs municipals que se succeeixin. És probable que fins ara les “medalles” i els mèrits es repartissin amb criteris subjectius o partidistes. Però el meu treball, el nostre treball, no és acaparar titulars; ni tan sols rendibilitat electoral. El meu treball és administrar un poble al costat de l’Equip de Govern i dels mitjans que disposem i, així, aconseguir la màxima eficàcia en l’aprofitament social dels recursos.

EDITORIAL

ACORDS DEL PLE CELEBRAT EL 24 DE GENER DE 2008 1. Aprovació inicial del projecte d’obra de construcció d’un centre d’educació infantil de primer cicle, de 5 unitats. El projecte ha estat redactat els Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva, amb un pressupost d’execució per contracta de 1.030.877,59 euros. 2. Aprovació inicial de l’ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d’energia solar tèrmica als edificis i construccions situats al terme municipal de Sant Hilari Sacalm. 3. Aprovació inicial de l’ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d’energia solar fotovoltaica als terrenys, edificis i construccions situats al terme municipal de Sant Hilari Sacalm. 4. Delegació a favor del Consell Comarcal de la Selva de la gestió tributària relativa al procediment de comprovació limitada i de la inspecció tributària de diversos ingressos de dret públic municipals.


ESCOMBRARIES

Edificis urbans: +0,854% Rústica: +1,029% Especial: +1,30%

Habitatge Bars Restaurants, hotels, bancs i discoteques Supermercats Indústries i tallers Locals comercials

Bonificacions Protecció oficial: 50% quota durant 3 anys un cop acabades les obres Habitatge habitual de subjectes passius titulars de família nombrosa: 60% de la quota VEHICLES Turismes Fins a 8 cavalls fiscals De 8 a 11,99 cavalls fiscals De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals Més de 20 cavalls fiscals

23,74 € 64,06 € 128,86 € 158,62 € 205,11 €

Camions Fins a 1.000 kg de càrrega útil De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil De 2.999 a 9.999 kg de càrrega útil Més de 9.999 kg de càrrega útil

77,77 € 124,54 € 217,31 € 269,17 €

Tractors Fins a 16 cavalls fiscals De 16 a 25 cavalls fiscals Més de 25 cavalls fiscals Altres vehicles Ciclomotors Motocicletes fins a 125 cc Motocicletes de 125 a 250 cc Motocicletes de 250 a 500 cc Motocicletes de 500 a 1.000 cc Motocicletes de més de 1.000 cc

33,21 € 51,84 € 151,71 € 8,59 € 8,59 € 14,73 € 29,47 € 58,93 € 117,83 €

Bonificacions Vehicles històrics, turisme, ciclomotor o motocicleta de més de 25 anys: 100% IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS I OBRES Augment de tarifa: +2,7%

104,46 € 278,49 € 396,66 € 1.170,45 € 282,60 € 167,53 €

Bonificacions Subjectes passius amb ingressos per sota del salari mínim interprofessional 50% Majors de 65 anys 30% Menors de 65 anys RETIRADA DE VEHICLES Motocicletes, ciclomotors, tricicles i anàlegs: Turismes i camions fins 3.500 kg PMA: Altres:

30,05 € 90,15 € 180,30 €

Imports sense cost de la grua o personal i maquinària necessaris a utilitzar, en el seu cas. SERVEIS FÚNEBRES Assignació de nínxols Primer pis Segon/tercer pis Quart pis

514,00 € 985,00 € 616,00 €

Col•locació de làpides i guarniments Per cada làpida en nínxol Per cada inhumació, exhumació i/o trasllat de restes Per la conducció de cadàvers i serveis d’enterrament Classe 1 830,00 € Classe 2 725,00 € Classe 3 535,00 € Classe 4 402,00 €

EMPRESES EXPLOTADORES DE XARXES DE SERVEIS 1,5% dels ingressos bruts obtinguts en el terme municipal.

Bonificacions 95% Instal•lacions de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia en edificacions existents 90% Instal•lacions d’accessibilitat en edificacions existents 50% Modernització d’establiments comercials de menys de 100 m2 50% Construcció d’habitatge de protecció oficial

OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MATERIALS

INCREMENT VALOR DE TERRENYS (PLUSVÀLUES)

Entrada de vehicles: 21,17 €/any Reserva aparcament (guals): 22,88 €/any

Percentatges per determinar l’increment de valor

111,00 € 255,00 €

Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides, grues i altres anàlogues: 3,1 €/m2/mes. ENTRADA DE VEHICLES PER VORERA I GUALS

D’1 a 5 anys: 3,00% Fins a 10 anys: 2,79% Fins a 15 anys: 2,58% Fins a 20 anys: 2,58%

XARXA SENSE FILS

Tipus impositiu: 21,36%

*Vegeu les condicions completes al document oficial que recull les ordenances fiscals completes per al 2008. Aquest document es pot trobar en suport paper a les oficines de l’Ajuntament, o en format electrònic a www.santhilari.cat.

Bonificacions 50% per transmissions que afectin l’habitatge habitual a favor de descendents de primer grau*

Abonament mínim 6 mesos: 6 €/mensuals

DEIXALLERIA I RUNES Runes: 21,00 €/m3. Mínim 0,5 m3. CLAVEGUERAM Habitatge 13,47 € Local comercial 25,80 € Local industrial 32,79 €

Augment mitjà aplicat: 3,2% Augment de l’IPC català: 4,2% Agument respecte de l’IPC: -1%

ORDENANCES 2008

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)


Tenim un poble viu gràcies a les entitats Andreu Vidal, regidor de Festes i Esports

Les regidories de Festes i Esports, després d’un començament un xic complicat per la quantitat d’esdeveniments que vàrem haver d’organitzar i col•laborar degut a l’època de l’any en que érem, ara podem començar a treballar en projectes de futur, que són molts. En aquests últims mesos hem organitzat els actes de Nadal per la mainada (Caga Tió, Patge Reial, Cavalcada dels Reis ...) i El Carnestoltes Infantil i hem col•laborat entre altres esdeveniments, amb el torneig Open de tenis, el ral•li Tardor de Clàssics, el XXV Cross de Sant Hilari, que enguany feia vint-i-cinc anys que es celebra, i també amb la Festa del 60 anys del Grup Excursionista Forces, Forts i Ferms. A tots ells moltes felicitats i que segueixin endavant fent la feina com han fet fins ara que ha estat molta i ben feta, com la resta d’entitats del nostre poble, que gràcies a elles tenim un poble molt viu.

Després de molts anys de reivindicacions feministes, cal continuar lluitant per la igualtat Joana Giménez, regidora d’Acció Social i Sanitat

Al principi partíem d’una total i absoluta desigualtat de sexes. La dona quedava relegada totalment a un segon terme, obligada socialment a les tasques de la llar i sense dret a vot. Necessitava el consentiment del marit per a la majoria de relacions amb l’Administració i fins i tot per aconseguir un lloc de treball. De tot això no fa tants anys. La majoria de les nostres mares i moltes de les que llegiu aquest escrit, estic segura que ens podríeu explicar un munt d’històries d’aquesta discriminació que es vivia, amb una total incomprensió per part de la societat i dels governs. Cal recordar que en la 2a República el Govern Català va ser pioner a Europa a reconèixer el dret de vot de la dona, però els fets històrics posteriors van fer-nos recular molts anys. El temps ha anat passant i molts d’aquests temes s’han anat solucionant i a les generacions més joves els costa creure que la dona fa només uns cinquanta anys pogués viure en un estat de submissió gairebé absolut. Però tampoc no podem cantar victòria, ja que constantment nombroses estadístiques i notícies ens recorden que encara no podem parlar d’una igualtat real: violència de gènere, sous més baixos per tasques iguals, més entrebancs per a la promoció en llocs de responsabilitat. La societat encara ens fa responsables d’un 90% de les tasques domèstiques. Hem d’omplir-nos de coratge i continuar lluitant per aconseguir la igualat, i mirar de canviar les petites coses quotidianes, sobretot del nostre entorn laboral i familiar. També estic convençuda que les dones tenim molt a aportar a la nostra societat. Hem d’aconseguir llocs de responsabilitat, en les empreses i en els governs; estic segura que una presència més nombrosa de dones podria fer millorar la qualitat de vida de tots.

Regidoria de Serveis Josep Puig “Tei”, regidor d’Urbanisme, Obres i Serveis Subministrament d’aigua A partir del dia 1 de gener d’aquest any, aquesta regidoria es responsabilitza del nou Servei Municipal de Subministrament d’Aigua, després de l’acord arribat amb Sorea que serà l’empresa concessionària del Servei. El bon funcionament del servei depèn en bona part de tots nosaltres, que qualsevol anomalia es detecti de seguida i que els serveis de manteniment puguin actuar amb celeritat per afavorir una bona qualitat del servei. Us agrairem que ens informeu de qualsevol mal funcionament de la Xarxa. La col•laboració dels veïns és cabdal perquè cap punt de Sant Hilari es quedi sense subministrament d’aigua. Millorant la neteja viària Aquest any 2008, ampliarem els Serveis de neteja de carrers i places amb la incorporació de nou personal, distribuint zones de neteja dins del terme municipal. Això vol dir, que els operaris de neteja passaran sovint pels diferents barris, i per tant, la seva neteja podrà ser més eficaç. Un Sant Hilari més net amb la col•laboració de tothom És important tenir present que l’horari per deixar la brossa al carrer és a partir de les 8 del vespre. S’han d’utilitzar correctament els contenidors de recollida selectiva (vidre, paper i envasos), i cal plegar les caixes de cartró abans de dipositar-les dins del contenidor corresponent. Tot i que el camió de recollida de voluminosos recorre els carrers de la vila, segons la demanda, els operaris de manteniment es troben sovint abocaments descontrolats. Es demana també la col•laboració ciutadana per tal que no es treguin objectes voluminosos al carrer si no s’ha demanat el servei de recollida, trucant prèviament a l’Ajuntament: telf. 972.86.81.01 (el Servei és gratuït).

REGIDORS

Horari de la Deixalleria De dilluns a divendres de 9 del matí a 1 del migdia i de 3 de la tarda a les 7 del vespre. I els dissabtes de 9 del matí a 2 del migdia i de 3 de la tarda a 7 del vespre. Altres millores previstes Nou Servei de recollida de vehicles abandonats | millora de l’enllumenat públic: progressiva substitució de les bombetes de vapor de mercuri per les de sodi (menys contaminants i estalvien energia elèctrica) | millora de l’estat dels edificis i instal•lacions municipals | millora de les Escoles públiques | telèfons de Serveis d’atenció al ciutadà | soterrament de línies elèctriques. Brigada de Serveis Municipals. La Brigada Municipal de Serveis treballa perquè els carrers, places i parcs del nostre poble facin més goig. Els operaris de la Brigada fan feines de paleta, pintura, jardineria, electricitat i lampisteria. Tots els operaris d’aquesta àrea són polivalents i, en qualsevol moment, fan altres treballs, segons les necessitats del servei. També són els encarregats de: el manteniment de l’enllumenat públic | la col.locació de la senyalització viària vertical i horitzontal pels carrers i places | el manteniment i neteja dels espais verds del poble i l’esporgada de l’arbrat | de mantenir en condicions les voreres i calçades de la via pública | d’arreglar els desperfectes dels edificis municipals | de renovar el mobiliari urbà malmès. Aquest equip també fa possible el muntatge i desmuntatge dels actes públics, culturals, esportius i socials organitzats per l’Ajuntament. Així mateix, gestiona l’emmagatzematge i distribució de material divers (escenari, tanques, llums, taules, cadires, etc.) per les activitats organitzades per les entitats del nostre municipi. La Brigada, a més, ha d’estar a punt per actuar en cas d’emergència per resoldre els desperfectes que s’hagin originat tant a la via pública, com al mobiliari urbà a causa de tempestes, riuades, nevades, etc.


Jordi Valls, regidor de Medi Ambient i Joventut

Ja portem més de mig any treballant per a la nostra població i les coses ja comencen a rutllar. Ja hem aconseguit la incorporació d’un nou tècnic de joventut; el seu nom és Josep Montsant i està a la disposició de tots els joves i les joves, i també, no cal dir, dels que ja no són tan joves. El Casal per a joves comença a funcionar, però amb una diferència substancial de com ho feia anteriorment: la funció que tindrà no serà la de guarderia, sinó que serà la d’espai de trobada i dinamització de totes les inquietuds dels joves de la població. Per altra banda, cal deixar clar que el funcionament d’aquest espai està a les mans dels joves i, per tant, comptem amb la seva complicitat i participació. No podem oblidar que per aconseguir que aquest espai torni a funcionar caldrà temps i esforços. I caldrà millorar i molt la gestió que anteriorment s’hi portava. No serà feina fàcil, però segur que amb la col•laboració de tots ho aconseguirem. El primer pas per tornar a reflotar el projecte és el nou Pla local de joventut. Segurament, algun jove que ara llegeixi aquest text haurà estat un dels molts que hauran participat en l’elaboració del nou pla local. Segurament, també, algun integrant de les moltes entitats que han estat cridades a participar en el nou pla deu estar llegint el text i podrà explicar a tothom que ell o ella també hi ha participat. La participació ha de ser el pal de paller que aglutini les diferents persones interessades en el projecte. Per això, cal incidir-hi molt directament si es vol que aquest esdevingui representatiu. Canviant de tema, voldria comentar-vos com va anar l’Esplai de Nadal. La mitjana de nens assistents a les activitats organitzades va ser de 120 persones diàries. Durant aquests dies es portaren a terme al pavelló municipal tallers de treballs manuals amb materials de reciclatge, jocs tradicionals, gimcana, tirolina, ludoteca, inflables, cars, karaoke... L’entitat juvenil organitzadora, La Pinya, amb la col•laboració de l’Ajuntament, valorem molt positivament una activitat que ha permès que els nens de 3 a 12 anys s’ho passessin d’allò més bé i que els pares, alhora, tinguessin la possibilitat de disposar de temps lliure. També es important que els joves de La Pinya prenguessin la iniciativa d’organitzar un esplai, ja que aquesta és una activitat que els prepara per a l’entrada al món laboral i que els permet d’obtenir uns ingressos durant aquests dies de vacances. L’esplai també ha fet possible que els participants en l’últim curs de monitors, organitzat per la Regidoria de Joventut, iniciessin les pràctiques corresponents per a l’obtenció del títol de monitor.

Implantació del programa SICTED a Sant Hilari Núri Torrent, regidora de Promoció Econòmica i Educació

L’oficina de promoció econòmica de Can Rovira considera que en el moment actual el turisme és segurament el sector amb més possibilitats de creixement i el que ofereix a curt termini la possibilitat de crear més llocs de treball. Llocs de treball directes, però també indirectes, ja que part del sector comercial es beneficia de les vendes realitzades als turistes i a les empreses de serveis turístics (hotels, bars, restaurants...). Aquesta estreta relació entre comerç i turisme és la base del programa SICTED, que estem actualment implantant al municipi. Aquest programa, subvencionat al 100% pel Ministerio de Industria, Turismo i Comercio, pretén mitjançant jornades de formació, taules rodones i assessorament a les empreses adherides que Sant Hilari assoleixi un nivell de qualitat homogeni com a destinació turística, de manera que el turista que ens visiti, quan surti de l’hotel, es trobi que la resta de serveis que se li ofereixen: comerç, oficina de turisme, bars, parcs públics..., mantenen un bon nivell de qualitat. Sabem que els nostres establiments s’esforcen sempre per oferir un bon servei, però pensem que per acostarnos als nivells de qualitat que demana un sector que és cada vegada més competitiu és imprescindible l’assessorament dels experts per saber en què podem millorar. Tenim paisatge, proximitat i bones comunicacions amb ciutats com Barcelona, Girona o Vic, i un comerç nombrós i variat. Però tot això no serà suficient si d’una manera progressiva hotels, restaurants, bars, comerços i també els serveis municipals no es modernitzen i s’adapten als horaris i les necessitats de la demanda. Innovar, però sense perdre la nostra identitat, perquè el turista vol arribar cada vegada a un lloc diferent; podem explotar la nostra singularitat promocionant per exemple les tapes que regalen els bars, les galetes o els embotits fets aquí, l’artesania de la torneria, etc. Però sobretot la nostra singularitat rau en el fet que no som, per sort, un poble només turístic; tenim sectors com el de la fusta, els viveristes o les envasadores d’aigua que donen feina a molta gent i que fan que per al visitant Sant Hilari sigui un poble viu i no un Marina d’Or qualsevol. Però de tot això ja en parlarem en les taules del SICTED.

La nova biblioteca municipal, s’inaugurarà a l’abril

Joan Ramon Veciana, ‘mananu’, regidor de Cultura i participació Ciutadana Ja fa mesos que s’està treballant en la construcció de la nova biblioteca municipal, una instal•lació que ha de ser cabdal per al futur cultural de Sant Hilari. Ara ja en trobem en l’última fase de construcció, i podem avançar que la data d’inauguració de la biblioteca serà el proper diumenge 20 d’abril a la una del migdia, amb la presència del molt honorable conseller de Cultura de la Generalitat, el senyor Joan Manuel Tresserras. L’aposta del nou equip de govern pel foment de la cultura és i serà molt important al llarg dels propers quatre anys, en els quals intentarem dotar al poble de les infraestructures i serveis que permetin l’accés lliure de tothom al major nombre de disciplines culturals possibles. En aquesta línia, el primer pas serà intentar aprofitar al màxim la nova biblioteca per a realitzar-hi activitats de caire literari. Dir també que des de principis d’any, a la biblioteca ja hi treballa la que serà la seva directora. Es tracta de la Raquel Ruso, a la que tots els que hagueu anat a la biblioteca haureu pogut conèixer, i que va obtenir la plaça mitjançant un concurs públic que es va dur a terme el passat mes de desembre. La Raquel té el títol de biblioteconomista, i respon al perfil de directora que buscàvem, una persona preparada, jove i amb moltes ganes de treballar per tal de dinamitzar la nova instal•lació municipal. Conjuntament amb ella, en Raimon Artís, el personal de la Casa de Cultura i els components de l’Aula d’Art ja estem preparant un seguit d’actes per al dia de Sant Jordi, en el que intentarem realitzar activitats per a totes les edats, des dels més petits amb l’hora del conte fins als adults, amb un espectacle musico-literari que es durà a terme al vespre. Des de la regidoria de Cultura us animem a tots i a totes a utilitzar la nova biblioteca, i us convidem a venir el dia de la inauguració a conèixer les instal•lacions.

REGIDORS

Casal per joves, un espai enriquidor pels joves


L’ALCALDE DE SANT HILARI SACALM RECLAMA QUE S’ATURIN LES OBRES DE LA M.A.T. I QUE ES COMENCI A DIALOGAR AMB ELS MUNICIPIS L’alcalde de Sant Hilari Sacalm, Joan Garriga, que és membre de la junta de l’AMMAT, l’Associació de municipis M.A.T., s’ha tornat a mostrar contrari en els darrers mesos, al pas d’aquesta línia per les Guilleries i molt especialment pel terme municipal de Sant Hilari Sacalm. Segons les seves pròpies declaracions “ens estan trinxant el territori, el valor natural i paisatgístic més important que tenim i més tenint en compte que des de l’Ajuntament s’aposta de manera ferma per impulsar definitivament la població com punt d’interès turístic a nivell nacional, estatal i internacional i el pas d’aquesta línia, evidentment ens perjudica i molt”. Joan Garriga considera que, si ens l’imposen per “interès públic” com a mínim, s’ha d’aconseguir un tracte paritari amb els municipis de l’altra banda dels Pirineus “hem de treballar amb força per aconseguir el mateix tracte que a França, i una bona opció seria soterrar la línia aprofitant les obres i el traçat de la propera ampliació de Protesta contra les expropiacions a Sant Hilari l’Eix Transversal de Catalunya”. L’alcalde de Sant Hilari Sacalm també lamenta la manca d’informació que han rebut els ajuntaments per part de Red Elèctrica Espanyola, Redesa, en referència a aquesta línia ”són molts els dubtes i la desinformació que tenim en aquests moments. No podem permetre una acció de Redesa en el nostre territori si abans no obrim un diàleg amb ells i se’ns dóna tota la informació que no hem tingut fins ara”. Igualment, Joan Garriga també rebutja la línia de molt alta tensió assegurant que “estarem en contra, mentre no es demostri que existeixen necessitats locals de subministrament energètic i que només es poden cobrir amb la MAT i no amb altres opcions o models energètics”. En aquests moments, Redesa, ja ha començat a la comarca d’Osona els moviments per marcar, i posteriorment situar, els pilars de les torres de la línia de molt alta tensió.

ELS VIVERISTES I L’AJUNTAMENT DE SANT HILARI SACALM HA VIATJAT A ITÀLIA PER CONÈIXER EL FUNCIONAMENT I LES TÈCNIQUES DE TRES DELS VIVERS DE PLANTES I ARBRES MÉS GRANS D’EUROPA El viatge de treball va tenir lloc els dies 18, 19 i 20 de desembre i l’expedició va ser formada per representants de cinc de les empreses de viveristes de Sant Hilari, l’Ajuntament i el Consell Comarcal de la Selva. Aquesta acció ha estat finançada pel programa Equal, que promou el Consell Comarcal de la Selva a través del programa europeu Sepime.sor. Es van conèixer els vivers de Pistoia, Itàlia i, en concret, les instal•lacions de tres de les empreses de vivers més grans d’Europa, Vannucci Piante, Vivai Porcelato i Righetti Piante. L’objectiu de l’expedició era conèixer de primera mà els sistemes de treball dels vivers italians, molt especialment en les pràctiques ambientals. Després del viatge, els viveristes de Sant Hilari reben, a través del Consell Comarcal de la Selva, assessorament empresarial, de tècniques ambientals i màrqueting. D’altra banda, l’Ajuntament de Sant Hilari ha organitzat un curs per obtenir el carnet d’aplicador i manipulador de productes fitosanitaris. El curs està dirigit exclusivament als viveristes de Sant Hilari, sector que dóna feina a més de 100 persones. Aquest curs està finançat pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat i està dirigit per professors de l’Escola de Capacitació Agrària de Monells, Baix Empordà. Imatge dels Vivers de Pistoia

NOTÍCIES

LA SEGONA FASE DEL CONCURS “FEM MATEMÀTIQUES” ES FARÀ A SANT HILARI EL 12 D’ABRIL ‘Fem matemàtiques’ és un concurs organitzat anualment per la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya, Feemcat. El concurs té la finalitat de contribuir a desenvolupar la competència matemàtica en tot l’alumnat de sisè de primària i primer cicle de l’ESO. També permet intercanviar experiències i compartir propostes per part del professorat de les diferents comarques de Catalunya. A més, aquesta activitat també vol sensibilitzar la societat catalana en general sobre la necessitat de millorar una educació matemàtica que afavoreixi el desenvolupament personal i la integració social d’uns ciutadans i ciutadanes lliures i responsables. El concurs es desenvolupa en tres fases i el proper 12 d’abril Sant Hilari Sacalm serà l’escenari de la segona fase amb la participació de 60 alumnes acompanyats dels seus professors. Aquesta final està organitzada conjuntament pel CEIP Guilleries, l’IES Anton Busquets Punset i Ademgi, Associació d’Ensenyants de Matemàtiques de les Comarques Gironines.

L’alcalde de Sant Hilari, Joan Garriga, ha visitat l’emissora Com Ràdio per participar en una entrevista sobre l’actualitat del nostre poble. L’entrevista es va fer el 23 de gener passat i es va emetre pel programa “Girona Avui” de Com Ràdio. Joan Garriga va parlar de la nova escola bressol, de l’ampliació de la residència geriàtrica, del Pla integral de qualitat turística, de l’Hotel Balneari Font Vella, de la visita de treball que van fer els viveristes hilariencs a Itàlia i de la municipalització de la xarxa d’aigua potable. L’alcalde també va aprofitar l’ocasió per manifestar l’oposició de l’Ajuntament de Sant Hilari a la MAT, la línia de molt alta tensió.


Sant Hilari Sacalm va acollir l’acte de presentació oficial de la imatge corporativa i el web del nou hotel balneari font vella Després de l’acte de Sant Hilari, l’Hotel Balneari Font Vella es va presentar l’1 de febrer a la fira de turisme Fitur de Madrid, la cita anual més important dels professionals de turisme d’Espanya El Balneari Font Vella té previst obrir les portes el proper mes de juny. L’acte de presentació que es va fer el gener passat a Sant Hilari va ser presidit per l’alcalde, Joan Garriga, i va comptar amb la presència de Xavier Vidal, director de Qualitat i Desenvolupament Sostenible de l’empresa Aguas Font Vella y Lanjarón SA, i Ignasi Avilés, en representació del Grup Termes Orion de Santa Coloma de Farners, que és l’empresa que construeix i gestionarà l’Hotel Balneari Font Vella de Sant Hilari Sacalm. Aquest establiment neix amb l’objectiu de convertir-se en un dels màxims atractius turístics de la població i està concebut com un espai únic per al descans i el benestar personal. En aquest sentit, l’alcalde de Sant Hilari Sacalm, Joan Garriga va assegurar que “aquest nou establiment ens permet treballar en un repte conjunt i molt engrescador. Agraïm a Balneari Termes Acte de presentació a Fitur Orion i a Aguas Font Vella y Lanjarón, SA, la confiança posada en el nostre poble. Estem convençuts que la seva aposta empresarial serà un èxit i beneficiarà tothom. Des de l’Ajuntament posarem al seu abast totes les eines necessàries per fer del Balneari Font Vella un referent arreu, volem que Sant Hilari recuperi el turisme de qualitat que havia tingut a mitjans del segle passat”. L’alcalde de Sant Hilari, Joan Garriga, també va destacar el fet que en aquest projecte hi treballin conjuntament l’Administració i l’empresa privada. El complex consta d’un edifici de finals del s.XIX totalment rehabilitat, Villa Josefina, que acollirà dues suites senyorials i quatre habitacions dobles. Dos edificis de nova construcció oferiran vint-i-quatre habitacions equipades amb bany complet, vestidor i un ampli spa. Tots els serveis i tractaments es faran amb aigua del manantial Sacalm. El Balneari Font Vella també estarà equipat per a la celebració de reunions d’empreses i convencions. La restauració que oferirà també estarà pensada per a totes les tendències gastronòmiques actuals.

L’AJUNTAMENT DE SANT HILARI SACALM PRESENTA PROJECTES AL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS 2008-2012 VALORATS EN MÉS DE 4 MILIONS D’EUROS S’hi han inclòs set projectes d’obres i la subvenció total que es demana s’eleva a 1.300.000 euros. Se sol•licita una subvenció de 175.000 euros per a la construcció d’un centre d’educació infantil de primer cicle, que té un pressupost d’1.030.877,59 euros. Aquesta obra s’executarà aquest any 2008. També es sol•licita al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya una subvenció de 600.000 euros per a la construcció d’un edifici per al viver d’empreses, que té un pressupost d’execució de 2.000.536 d’euros. Per a la renovació de la xarxa de clavegueram, que té un pressupost de 200.019 euros, es demana un ajut de 100.000 euros, i per a la renovació de l’enllumenat públic, amb un pressupost de 250.695,82 euros, l’Ajuntament demana una subvenció de 152.000 euros. També s’ha inclòs al Pla únic d’obres i serveis 2008-2012 l’adquisició de la planta baixa de l’edifici de can Serras, de finals del segle XIX, amb l’objectiu d’adequar-lo per a activitats municipals i al mateix temps preservar aquesta casa, amb un gran valor històric i arquitectònic. El pressupost per a la compra de can Serras s’eleva a 348.002 euros i es demana una subvenció de 123.000 euros. També se sol•licita una subvenció de 100.000 euros per a l’adquisició d’un local a l’edifici de can Culí, que té un pressupost de 228.607 euros. Finalment, l’Ajuntament de Sant Hilari sol•licita una subvenció de 50.000 euros per fer una ampliació de plaques solars als equipaments esportius municipals. Aquesta actuació té un pressupost de 100.200 euros.

150 PERSONES ASSISTEIXEN A LA XERRADA SOBRE COM EDUCAR ALS FILLS ADOLESCENTS Aquesta ha estat la segona xerrada adreçada a pares i mares i es va fer el set de febrer passat dirigida per l’educadora social i mediadora familiar, Isabel Bujalance, una persona avalada per molts anys d’experiència en el treball amb els adolescents. Els temes que van sorgir en la trobada de pares i mares van ser el següents: per què el teu fill o filla té gelosia del seu germà?, per què no hi te bona relació i es barallen sempre?, per què diuen que els adolescents tenen baixa autoestima?, per què els amics són el més importants per als adolescents? I per què donen tant de valor al primer amor? Aquestes xerrades tenen com a objectiu posar a l’abast els pares i mares eines de treball i pautes educatives per part de professionals que els ajudin a aprendre més sobre el món dels fills, les seves inquietuds, el seu desenvolupament.

La baldufa gegant construïda pels artesans de la fusta de Sant Hilari, amb motiu del Fira Fusta 2007, és la protagonista del número 21 de la Revista que edita l’Associació d’amics de la Baldufa.

NOTÍCIES

L’HOTEL BALNEARI FONT VELLA POSICIONARÀ SANT HILARI SACALM ENTRE LES POBLACIONS CAPDAVANTERES EN TURISME DE QUALITAT


VIA CRUCIS VIVENT DE SANT HILARI, LA TRADICIÓ D’UN POBLE Els primers documents escrits que parlen de Via Crucis Vivent de Sant Hilari daten de l’any 1731, tot i que anteriorment a aquesta data ja es feien processons amb imatges de l’Evangeli com Maria Magdalena, Maria de Betània i Maria la Pecadora. El Via Crucis, es fa el Divendres Sant, antigament el Dijous Sant, i és un dels actes més importants que viu la població al llarg de l’any. El Via Crucis Vivent és la tradició i el sentiment d’un poble. Ningú, veïns i visitants, queda indiferent davant d’aquesta manifestació de religiositat popular declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional. En aquesta entrevista parlem amb Joan Xandri, que és el president de l’Associació del Via Crucis Vivent. Fa més de 30 anys que en Joan Xandri col•labora amb el Via Crucis i ha estat president de l’Associació en diferents etapes. Ara ho és des de l’any 2001. Joan Xandri, per a la gent de Sant Hilari, que representa el Via Crucis Vivent? A Sant Hilari Sacalm seria difícil trobar una família on al llarg dels anys ningú no hi hagi intervingut, directa o indirectament. Sant Hilari Sacalm, sense el Via Crucis, trobaria a faltar un dels esdeveniments més importants que es viuen al llarg de l’any. Quants figurants intervenen al Via Crucis Vivent? Unes 300 persones, que representen a la gent del poble, sacerdots, apòstols, les tres Maries, Jesús, els lladres i els armats que donen el to de llum, vistositat i color a aquesta nit que es representa la passió i crucificció de Jesús. El grup dels armats està format per unes 80 persones.

El Via Crucis de Sant Hilari el formen 14 escenes i cinc misteris, però, el moment més emotiu de la nit és la representació del Calvari. Per què aquest moment té tanta màgia? Per tota la posta en escena en general. Hi juguen molts factors, la música, la il•luminació, la interpretació de Jesús, els efectes especials, la veu en off i l’escenari que l’acull, una muntanya que hi ha davant del Pavelló esportiu. Tots això fa que la representació del Calvari sigui inoblidable. Quins són els cinc misteris? El de l’Hort de Getsemaní, el Cirineu, la Dolorosa, la Creu i el Sepulcre. Aquest darrer misteri, durant l’època de la dictadura anava escortat per 4 guàrdies civils vestits de gala i al darrera tot l’Ajuntament en ple.

ENTREVISTA

El Via Crucis Vivent té una durada de tres hores i mitja i comença a les 9 de la nit. Però en els darrers anys, s’ha ampliat? Sí, efectivament, aquest és el tercer any que el Dijous Sant, es fa l’escenificació del Sant Sopar a la Plaça Jacint Verdaguer. El personatge de Jesús, qui el representa? Des de fa uns 10 anys és la mateixa persona, en Jordi Vila Belmonte. Hi ha figurants del Via Crucis que fa molts anys que intervenen en aquesta representació? Des de la dècada dels 80 el personatge de la Mare de Déu el fa Carme Martorell i també des d’aquesta mateixa època en Josep Garriga “Canudes” és el Centurió. També fa molts anys que el capità dels armats és el mateix, en Jaume Casas. Potser aquestes tres persones són les més antigues del Via Crucis i que sempre han representat el mateix personatge. Pel que fa al vestuari del Via Crucis, està inspirat en el cinema de Hollywood, no? Així és. Des de finals dels anys 50 és el mateix vestuari i està inspirat en les pel•lícules Quo Vadis i Ben-hur. La música de l’escena del Calvari és també de Quo Vadis. En canvi, la música que s’interpreta durant la processó està interpretada per una coral formada pels cantaires dels grups del poble.


S’ha hagut de suspendre algun any el Via Crucis? L’any 1958, que precisament s’estrenava el vestuari que es porta actualment, no va sortir a causa de la pluja. L’any 1982, es va poder fer, menys l’escena del Calvari, ja que va començar a nevar i l’any 2001, tampoc no va sortir per les inclemències meteorològiques. Vostè també surt al Via Crucis? Sí, vaig a davant de tot, vestit de negre, dirigint el Via Crucis. Tot i que aquesta funció és molt important dins de tot l’engranatge, el més destacat és la dedicació i col•laboració de totes les persones que fan de figurants i de la junta de l’Associació de Via Crucis. Sense tota aquesta gent, el Via Crucis no seria possible. El Via Crucis vivent de Sant Hilari Sacalm l’any 1989 va tenir una important projecció internacional ja que la capital de les Guilleries va ser l’escenari d’un congrés internacional de teatre sacre amb participants arribats dels cinc continents.

SANT HILARI SACALM TORNARÀ A TENIR ACTIVITATS DE SEGWAY DIVENDRES SANT COINCIDINT AMB EL VIA CRUCIS Aprofitant la popularitat i tradició del Via Cucis de Sant Hilari Sacalm, festa declarada d’interès nacional, l’Ajuntament posarà en marxa, per segon any consecutiu, les rutes amb segway que permetran al visitant fer un recorregut per les diferents estacions del Via Crucis. Aquesta activitat estarà en funcionament durant tot el Divendres Sant, fins abans de començar el Via Crucis. És disposarà de 10 aparells de segway per fer les visites guiades que tindran una durada de poc més d’una hora. El segway és un mitjà de transport personal i inèdit que permet al visitant gaudir del patrimoni cultural i tradicional d’una manera relaxada, divertida i sense cansament. Per informació i reserves cal adreçar-se a Can Rovira, oficina de turisme de Sant Hilari Sacalm.

ENTREVISTA

I el vestit de Jesús? Aquest és un fet molt curiós. Fa 40 anys que va ser cedit per la família Fauria de Can Botella. Es va fer amb una roba, que ara ja no es fabrica, que procedia d’una vànova. Doncs bé, aquest vestit mai s’ha esguerrat tot i les caigudes que ha fet Jesús al llarg d’aquests 40 anys.


9 DE MARÇ, ELECCIONS GENERALS Ja tenim aquí les eleccions generals. Han passat quatre anys d’un PSOE que ha hagut de governar l’Estat en una legislatura marcada per les males arts de l’oposició on el PP ha fet de la crispació i l’espanyolisme caspós, el menyspreu als catalans, als bascos i a tots els avenços socials el seu lema. Malintencionadament alguns ens volen fer creure que aquestes eleccions només podem triar entre Zapatero o Rajoy, però la realitat és una altra. Hi ha més actors en aquest teatre que també tenen pes específic i que faran que els dos grans, guanyi qui guanyi no puguin governar “a sus anchas”. Catalunya necessita un partit decisiu a Madrid que cregui i treballi amb el País per davant de tot, que sàpiga canviar el fet que Catalunya sigui un país amb impostos de primera, amb aeroports de segona i serveis de tercera. L’únic partit capaç de fer això Esquerra Republicana de Catalunya, tal com s’ha demostrat amb la feina feta a Madrid només amb quatre anys de legislatura, arribant a fer pactes que no s’havien assolit mai amb altres partits teòricament influents durant més de dues dècades, com la recuperació dels papers de Salamanca, la redacció d’un nou Estatut i l’aprovació d’un reguitzell de lleis de millora social, entre altres coses. El PSC no piula, no fos que els “jefes” de Madrid s’enfadessin. Aquest mutisme ens ha portat als desastres de rodalies o el si incondicional a la MAT. Per tant, pel PSC, Catalunya a segon terme. CiU només pensa a recuperar el govern de la Generalitat al preu que sigui, a costa dels catalans i catalanes. Primer es van vendre l’Estatut aprovat per tots el catalans i catalanes en el famós pacte Mas – Zapatero. CiU va pactar una retallada fora mides. Ara ens trobem amb les mancances produïdes per la retallada que ens afecten cada dia, però no n’han tingut prou en deixar-nos amb un estatut de mínims, ara tornen al mercadeig amb Madrid a canvi de beneficiar el partit en comptes de pensar en millorar Catalunya. Artur Mas ha supeditat el suport de CiU al PSOE a que els socialistes espanyols l’ajudin a ser president de la Generalitat. Als catalanistes de veritat, ens fa vergonya que algú que es presenta com a nacionalista supediti el govern de Catalunya a una decisió de Madrid. I també ens fa vergonya, com a demòcrates, veure que CiU vol guanyar als despatxos de Madrid allò que no li van donar les urnes ni la sobirania del Parlament de Catalunya. La democràcia no és això. I ni Jordi Pujol hi està d’acord. Ha quedat clar, un cop més, que el catalanisme de CiU no és més que un regionalisme espanyol encobert. Ara ja sabem que la Casa Gran del catalanisme d’Artur Mas és, en realitat, un palau que hi ha a Madrid, el Palacio de la Moncloa. Des de la secció local d’ERC creiem en la importància d’aquestes eleccions. Aquest 9 de març no es tracta de votar a Zapatero o Rajoy perquè no guanyi l’altre. El vot útil, des de Sant Hilari ho tenim clar, és el vot a ERC, l’únic partit català capaç de defensar un país de primera i seguir treballant per la majoria social, però això volem seguir creixent en vot. Són moments històrics per nosaltres a tots nivells, volem fer la feina ben feta i ho demostrem treballant per Sant Hilari i per la seva gent amb un nou tarannà i sobretot amb més transparència, igual que es palpa a Catalunya. El projecte convergent, ja no només a Sant Hilari, sinó també a nivell nacional i estatal està en clara decadència, el projecte del PSC simplement no existeix, per tant cal seguir confiant amb el progrés i la nova manera de fer política. Per tot això i moltes d’altres raons, ens il•lusiona que ens seguiu donant confiança a nosaltres i a Joan Ridao i el seu equip, per tal que el grup d’ERC a Madrid pugui seguir defensant una Catalunya més social, més lliure i seguir treballant per la nostra raó de ser i objectiu final, la independència

CAP A UN FUTUR MÉS RESPONSABLE L’altre dia veient un reportatge sobre la dura realitat als països africans, ens va impactar l’afirmació d’un expert en desertització de Burkina Fasso, un país que pateix aquest problema de ben aprop. El diputat i expert en desertització deia que mentre els europeus estem debatent l’existència o no del canvi climàtic, ells ja fa temps que el pateixen aquest canvi, en forma de menys pluges i, per tant, de menys fertilitat dels terrenys. I això ens va fer reflexionar sobre la hipocresia i la falta de visió que moltes vegades tenim els països que ens anomenem del primer món. Estem discutint sobre evidències enlloc de posar fil a l’agulla per resoldre-les. Perquè encara hi ha gent aquí, al nostre país, que posa en qüestió la tendència negativa del clima i que creu que no s’ha de fer res per millorar la situació, que això són cicles de la naturalesa i que ja vindran temps millors. I els membres del PIG no podem estar més allunyats d’aquesta manera de pensar. És cert que la naturalesa és cíclica, i que per tant cada cert temps es poden donar registres de temperatures o pluges que ja s’havien donat abans. Però més cert encara és que la mitjana no enganya, i que mirant la dels darrers anys, la temperatura puja i les precipitacions baixen, tot això afavorit per la ma de l’home. Des del PIG demanem a tothom que prengui consciència real de la situació cada vegada més preocupant (només cal mirar els nivells dels pantans per adonar-se’n), i que cadascú, dintre les seves humils possibilitats, contribueixi tant a l’estalvi d’aigua, com a l’estalvi energètic, al reciclatge i a totes les mesures que puguin ajudar a canviar una situació preocupant i que ajudin també a respectar el medi ambient i a no ser còmplices de la seva destrucció. Perquè no serviran de res les campanyes de sensibilització ni cap altre tipus de recomanació des de les administracions si cadascú de nosaltres no fa el màxim des de casa seva per ajudar tant a la gent que ja està patint problemes amb el clima, com a nosaltres mateixos, que si no canvia la cosa començarem a patir-los d’aquí a poc temps.

LA CARME I EN MIQUEL - Capítol 1

PARTITS

La Carme i en Miquel són un matrimoni d’una cinquantena d’anys. En fa més de vint-i-cinc que tenen un piset a Sant Hilari. Vénen a la nostra vila cada cap de setmana, per Nadal, per Setmana Santa, a l’estiu i sempre que poden. Són uns enamorats de Sant Hilari. Fins i tot s’hi han empadronat. Uns hilariencs més. Tres dies abans de Nadal, cap al tard, han arribat al pis i han trobat a faltar alguna cosa: • No hem rebut la felicitació de Nadal -comenta la Carme- M’encanta guardar-les! Són un bon record i un magnífic detall. • Tranquil•la, dona, ja la rebrem. I, si no, n’anirem a buscar una a l’Ajuntament -diu en Miquel. Un cop desfetes les maletes i deixat el pis en ordre per passar-hi uns quants dies, han decidit anar a comprar

i fer una volta pel poble. • Ostres, Miquel! -comenta la Carme- Quina foscor! • És veritat -diu en Miquel- deu ser alguna avaria. • No, no. No és això -replica la Carme-. Estem al mig del carrer Ximeno. Dues estrelles i prou. Amb tants comerços i gairebé a les fosques! • Sí que és veritat -respon en Miquel- Que estrany! Després de fer alguna compra, continuen el seu passeig: plaça de l’Església, plaça Verdaguer, carrer Valls... Quina tristor! De sobte, però, arriben a la part mitja del carrer de Vic i d’allà en amunt... sorpresa! • Aquest sí que està ben il•luminat! En poc més de vint metres, quatre estrelles! Quina diferència! Per què deu ser? -es pregunta la Carme. • No ho sé -respon en Miquel- però tots els carrers haurien d’estar igual. Passen els dies i res no canvia. Arriba per fi el dia d’anar a esperar els Reis i, tal com han fet els darrers anys, se situen al passeig de la Font Vella i, bastant puntualment, cal dir-ho, els arriba un so estrany: • Ai, ai, que ens haurem equivocat! Això sona a Carnestoltes i encara no toca! -diu la Carme. • No, no. -respon en Miquel- ja es veu la carrossa amb els Reis. Quina cosa més rara! • A mi m’agrada més “Els Tres Reis de l’Orient”, tal com s’ha fet sempre -comenta la Carme. • A mi també, però deuen provar noves sensacions -diu en Miquel, conciliador. • Mira noi, penso que quan les coses van bé no s’han de canviar. Cal canviar el que no funciona. El que funciona no s’ha de tocar, a menys que sigui per millorar i, en aquest cas, està vist que no -conclou la Carme. El diumenge, la Carme i en Miquel se’n tornen cap a la feina amb l’esperança que l’any vinent aquestes festes tornaran a ser com abans, tal com han de ser: plenes d’esperança, d’il•lusió... i de llum! Tornaran el proper cap de setmana, de ben segur, com han fet sempre.


L’entitat de Sant Hilari Sacalm “Forces, Forts i Ferms” ha complert el seu seixantè aniversari i ho ha fet amb la mateixa empenta que el grup d’hilarienques i hilariencs que 60 enrere anys van decidir crear aquesta entitat dedicada al muntanyisme i les excursions. Tot va començar fa sis dècades quan un grup de jovent de Sant Hilari Sacalm, aficionats a l’excursionisme, van anar fins a Sant Miquel de les Formigues per clavar la Creu de les Guilleries o de Sant Miquel construïda sobre les restes de la torre del castell de Solterra. És una gran creu de ferro forjat amb formigues també de ferro a la base, que fan referència al fenomen de les formigues alades que envaeixen aquest indret a la tardor. El primer president de l’entitat del que es té constància escrita va ser Ricardo Teixidor i pel que fa al nom, Forces, Forts i Ferms, aquest va sorgir durant una sortida que va fer el grup excursionista a Querós en l’època que s’estava construït el pantà de Susqueda. Mentre sopaven, entre tots van decidir que a partir d’aquell moment es dirien Forces, Forts i Ferm.

Seixanta anys d’excursions, de contacte amb la natura, experiències amb els companys, de conviure amb la muntanya, perquè aquesta és la filosofia dels 64 socis que te actualment l’entitat i també la de moltes altres persones que en algunes ocasions acompanyen al grup de ‘Forces, Forts i Ferms’ en les seves sortides. Els inicis de ‘Forces, forts i ferms’, van ser amb excursions que estaven a l’abast i que en aquella època representaven grans reptes com ara sortides a la Vall de Boí o al pic d’Aneto, 3.304 metres, el cim més alt dels Pirineus. El president de l’entitat, Ferran Rotllant, ens comenta que en l’actualitat es fan expedicions molt superiors ja que s’ha evolucionat i també existeixen més possibilitats “hem fet cims de 8.000 metres a Perú, els Andes o l’Aconcagua, entre moltes altres sortides, com ara la travessa per tot els Pirineus des del Cap de Creus al País Basc”. Aquest estiu, un membre del grup, Andreu Vidal, participarà en una expedició gironina al Cohu, Nepal”.

CONCURS D’APARADORS DE NADAL ORGANITZAT PER L’ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I TURISME DE SANT HILARI

SANT HILARI SACALM ACOLLIRÀ EL 29 DE MARÇ UNA MARATÓ DE DONACIÓ DE SANG

L’acte de lliurament es va fer el passat 8 de febrer i es van premiar els tres millors aparadors que van participar al concurs organitzat per l’Associació de Comerç i Turisme de Sant Hilari. El primer premi, va ser per la llibreria i papereria Fauria i va consistir en un dinar per a 4 persones al Vilar Rural de Sant Hilari i un quadre de pintura. El segon premi es va atorgar a la pastisseria Duran, amb un dinar per a 4 persones al Vilar Rural i una targeta regal de l’Associació de comerç de 50euros. Finalment, el tercer premi el va rebre la peixateria Pere i va consistir en un dinar per a 4 persones al Vilar Rural.

La Marató està organitzada pel Banc de Sang i Teixits i l’Associació de Donats de Sang de Girona.

Enhorabona a tots!

Les extraccions es faran durant tot el dia, dissabte 29 de març, al Pavelló esportiu de parquet de la població. Al migdia es farà una pausa de dues hores. Paral•lelament, també a la zona esportiva, es faran activitats lúdiques durant tota la jornada. Com a acte previ a la Marató de Sang, el dijous 13 de març tindrà lloc una xerrada informativa sobre el tema “La donació i Transfusió Sanguínia”. Es farà a la Sala Noble del Museu de les Guilleries, a les 8 del vespre, i intervindran el Dr. Joan Castells i Roca, del Cap de Sant Hilari Sacalm, el Dr. Joan Profitós i Tuset, del Banc de Sang i Teixits i Joana Giménez i Belmonte, regidora d’Acció social i Sanitat.

Esperem la vostra participació!

ENTITATS

CONTACTE AMB LA NATURA, EXPERIÈNCIES AMB ELS COMPANYS I CONVIURE AMB LA MUNTANYA


Editorial Ordenances Regidors Notícies Entrevista Partits Entitats Contraportada

Festa de la Dona 2 3 4-5 6-7 8 - 9 10 11

Xerrada “Com ser una súper dona i no morir en l’intent” x Pots controlar les emocions? x Pots millorar les relacions? x Pots planificar Objectius?

x

Pots actuar en moments d’entrebancs?

A càrrec d’Isabel Bujalance, Educadora Social i Mediadora Familiar Hora: 2/4 de 10 Vespre

CREDITS

Lloc: Sala Noble de la Cooperativa

Edita - Ajuntament de Sant Hilari Sacalm Coordinació i continguts - La Selva Comunica (www.laselvacomunica.cat) Disseny i maquetació - Estudi Artfinal (www.artfinal.es) Fotos portada - Narcís Boix

Divendres, 7 de Març

Dijous, 6 de Març

Celebració del Dia Internacional de la dona A les 6 de la tarda Hora: 2/4 de 10 vespre Trobada i foto de grup al pavelló d’esports Hora: A les 10 SOPAR Menú Menú Vegetarià 1. Fideuà amb allioli 1. Amanida de 2. Filet de llenguado formatge fresc amb llagostins 2. Canelons de verdures Pa, aigua, vi, postres, cava i cafè

Preu: 22,00 €uros (Inscripció i venda de Tiquets del 18 al 29 de febrer a la Casa Cultura)

Obert a tothom !!!

Acte seguit

Ball amb el Dj. Toni Fogueras (a partir de 2/4 de 2 de la matinada obert a tothom=3,00 €uros)

Fotografia - Irene Fotògraf | Carles Benítez | Salvador Bosch | La Selva Comunica

Dissabte, 8 de Març

Ajuntament de Sant Hilari Sacalm

Associació de Dones La Violeta

A la Sala Noble “Homenatge a la Hilarienca de l’Any” Lectura del manifest Actuació de la Coral

“Cor Alzeïda”

Obert a tothom !!! A les 10 vespre

Stand Up Monòlegs Espectacle humorístic sobre la guerra de sexes

Obert a tothom !!!

AGENDA

SUMARI

Dia Internacional de la Dona

I - Sant Hilari - Nº 2  

Març 2008 - Sant Hilari Sacalm

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you