Page 1

EL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A SANTA COLOMA DE FARNERS S’ELEVA A 14.168.389 €

09 4//09 4/ 04/

GOVERNACIÓ

El pressupost municipal de Santa Coloma de Farners per a l’any 2009 s’eleva a 14.168.389 euros AL CAPÍTOL D’INVERSIONS S’HI DESTINEN 3.995.304 EUROS, LA MEITAT QUE EN EL PRESSUPOST DE 2008

Es tracta d’un pressupost conti- 2009 de l’Ajuntament de Santa PSC i ERC, i el vot en contra de nuista i de contenció, amb menys Coloma de Farners s’ha aprovat Colomencs pel Canvi i l’Entesa. diners per a inversions. S’ha amb els vots favorables de CiU, ajustat al temps de crisi global que s’està passant, amb una voluntat d’optimitzar els recursos i Inversions més destacades que s’executaran aquest any: no deixar d’atendre les necessitats de la població. Una de les regidories que ha vist incrementat el seu pressupost, en Abastament d’aigua-ETAP i dipòsit nou 500.000 € un 25%, és la de Benestar Social, ja que es detecten necessiConstrucció de la piscina coberta 455.514 € tats entre la població que s’han d’atendre, com ara ajudes i plans d’acollida, i plans d’acollida i inRemodelació de l’Auditori Municipal* 557.342 € serció social. La partida de despeses de personal s’eleva a 4.557.635, un Construcció de l’Arxiu Comarcal* 372.276 € 32% del total del pressupost. A l’Ajuntament de Santa Coloma Construcció de la nau magatzem de la 300.000 € de Farners hi treballen 166 perbrigada sones, de les quals 45 són funcionaris, 60 treballen a temps comObres de la Casa Museu* 289.860 € plet i la resta a temps parcial. Una de les previsions de Pavimentació de diversos carrers* l’Ajuntament de Santa Coloma 150.000 € de Farners per tal d’ingressar diners a les arques municipals conMillores de l’enllumenat públic 60.000 € sisteix en la venda de 18.000 m_ de sòl industrial municipal. En aquests moments, Remodelació de la llar d’infants Tabalet* 150.000 € l’endeutament de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners és del 82%, per la qual cosa està Reformes a la llar d’infants Mainada 15.000 € dins dels marges establerts, ja que els índexs d’endeutament Reformes i mobiliari CEIP Sant Salvador 15.000 € màxims estan en el 110%. d’Horta Pel que fa al pressupost de la Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta, per a aquest 2009, *: La majoria de les inverions tenen subvenció de la Diputació de és d’1.883.420 €. El pressupost Girona i de la Generalitat de Catalunya

NOTICIARI

Èxit de participació a la ludoteca Edita: Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners Redacció: La Selva Comunica Disseny: Estudi Clarà Impressió: Arts Gràfiques Cantalozella S.A. Imprès amb paper 100% reciclat i lliure de clor

FIM 06.indd 2-3

En els tres primers mesos de funcionament de la nova ludoteca municipal, que està gestionada per la Creu Roja, 69 nens i nenes participen en les activitats que s’organitzen de dilluns a dijous. El divendres és el dia que està dedicat a les famílies que comparteixen jocs amb els nens i nenes. Durant aquest temps també s’han fet visites escolars a la ludoteca, amb la participació de 120 alumnes de les escoles Sant Salvador d’Horta i La Salle.

BREUS URBANISME

Rotonda per regular els accessos a la urbanització Santa Coloma Residencial

L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha demanat a la Direcció General de Carreteres que construeixi una rotonda a l’accés a la urbanització Santa Coloma Residencial per tal de garantir-ne la seguretat. Aquesta obra seria finançada íntegrament pel Departament de Carreteres de la Generalitat.

SANTA COLOMA DE FARNERS, CAPITAL DE LA SELVA FULLETÓ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL · NÚMERO 6 ·ABRIL 2009

EDITORIAL

Pressupost continuista i de contenció per al 2009 Antoni Solà i Bohigas Alcalde de Santa Coloma de Farners

L

’elaboració del pressupost de 2009 s’ha vist condicionat per la crisi i l’afectació que aquesta ha suposat en l’evolució de l’exercici anterior. L’any 2008 hem vist com els ingressos de l’impost de construccions han tingut una davallada important. Això lògicament ha repercutit en la previsió d’ingressos d’enguany i també ens obliga a prioritzar molt bé la despesa. És un pressupost continuista i de contenció. Continuista perquè el gruix més important de les grans inversions és plurianual i per tant es tracta de continuar inversions

ja iniciades per tal d’acabar-les: piscina coberta, auditori, casa de la paraula, arxiu comarcal... També cal destacar-hi les inversions en matèria d’educació: la remodelació de la llar infantil tabalet i l’escola Sant Salvador d’Horta. L’abastament d’aigua és una de les prioritats importants d’aquest pressupost; es tracta d’una inversió que ha de garantir l’aigua per a la nostra població, però que està condicionada al calendari que marqui l’Agència Catalana de l’Aigua És un pressupost de contenció perquè, primera vegada en aquests darrers anys, el crèdit per a inversions no arriba al milió d’euros. Tot i que les inversions arriben als 4 milions d’euros, el

crèdit serà de 998.422,82 euros; una quantitat assumible que no incrementa l’endeutament de manera significativa. Cal destacar que es preveuen ingressar subvencions importants tan de la Generalitat com de la Diputació de Girona.També cal remarcar que la partida de benestar social és la que té l’augment més important- un 25% més- . Les polítiques socials van dirigides principalment a la prevenció i a la integració, sense deixar de banda les necessitats bàsiques que caldrà atendre. En definitiva, un pressupost realista que vol donar resposta als grans reptes que tenim com a ciutat capital de comarca i que vol millorar serveis i equipaments.

ÉS NOTÍCIA

Presentació pública del projecte de piscina coberta El passat 26 de març es va fer la presentació del projecte als ciutadans de Santa Coloma en un acte a la Biblioteca Municipal Joan Vinyoli En el transcurs d’aquest acte es va donar a conèixer que aquestes noves instal·lacions es conceben com a equipament de salut amb zona d’aigües, termal i d’esport. També es va facilitar la informació que romandran obertes un to-

més importants d’aquest equipament. Aquesta presentació va anar a càrrec de l’alcade de Santa Coloma, Sr. Antoni Solà, Sr. Ental de 98 hores setmanals distri- ric Truñó, gerent de l’empresa concesionaria Sport Assistance buïdes de la següent manera: 2000 S.L. i hi van assistir el regidor d’Esports Joan Cufí, el reDe dilluns a divendres: gidor d’urbanisme, Josep Cullell, de 07.00h a 23.00h així com la resta dels regidors del Dissabte: consistori. Així mateix van ser-hi de 08.00h a 20.00h presents, l’arquitecte de la pisciDiumenge: na, Joan Pallejà i l’aparellador, de 09.00h a 15.00h Xavi Mora, entre altres personaAquest acte va presentar als co- litats del consistori i del món de lomencs i colomenques els trets l’esport.

7/4/09 10:21:29


BREUS

Jornada “fem dissabte” Un any més, Santa Coloma de Farners s’adhereix a la campanya del projecte Rius, amb una neteja de la riera de Santa Coloma. Aquesta jornada, que estava prevista per al dia 28 de març, finalment es va celebrar el passat 4 d’abril.

Fase comarcal del campionat de gimnàstica rítmica al pavelló dels Saioners Aquesta competició es va fer el dia 20 de març.

Inauguració de l’escola Castell de Farners En els propers dies s’informarà de la data de l’inauguració.

Santa Coloma de Farners serà, un any més, seu del mundialet de futbol El mundialet coincidirà amb les vacances de Setmana Santa.

Salubritat de les fonts del terme municipal A finals del mes de març es van tornar a fer anàlisis a l’aigua de les fonts per comprovar si l’aigua és apta per al consum humà. L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha senyalitzat les fonts en què s’ha detectat que l’aigua no és potable.

Campanya de conscienciació per augmentar l’ús social del català L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i el Consorci per a la Normalització Lingüística posaran en marxa una campanya de conscienciació perquè ens dirigim a les persones nouvingudes en català.

L’avaria del rellotge del campanar de l’església parroquial El mecanisme del rellotge del campanar es va espatllar el mes de desembre passat i durant unes setmanes no ha marcat les hores. El retard en la reparació no ha estat per un problema de deixadesa de l’Ajuntament, sinó perquè algunes de les peces que s’han hagut de canviar es fan a mà. Aquesta reparació ha tingut un cost de 5.000 euros, i s’ha demanat una subvenció del 100% a la Diputació de Girona. També s’ha aprofitat aquesta reparació per posar més enllumenat en aquest rellotge del campanar de l’església parroquial.

FIM 06.indd 4-5

NOTICIARI

El llegat del poeta Joan Vinyol L’Ajuntament ha acceptat aquest llegat, i ha fet un pas més en el retrobament amb aquest poeta que en la seva obra ha cantat el paisatge natural i humà de la capital de la Selva. L’any 1991, l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners va nomenar Joan Vinyoli fill adoptiu de la ciutat. Aquest fet va tenir continuïtat l’any 2001, amb la inauguració de la biblioteca municipal, que porta el nom d’aquest poeta. L’any 2004 es va fer un simposi sobre Joan Vinyoli i, des d’aleshores, es pot fer l’itinerari Joan Vinyoli de manera permanent. Així, l’acceptació d’aquest llegat culmina tot aquest procés i té per finalitat la creació d’un Espai Vinyoli, interpretatiu i divulgatiu de la seva obra, dins del projecte de la Casa de la Paraula. El llegat consta de tres parts: la documentació, la biblioteca i el mobiliari. Es tracta

d’un llegat molt important per a la història de la cultura i literatura catalanes. El llegat La documentació és la part més important del llegat perquè conté els manuscrits, l’arxiu fotogràfic i la correspondència. Consta d’uns 1.000 documents i destaca especialment la correspondència que va intercanviar amb Carles Riba, Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu i d’altres escriptors i intel·lectuals de l’època. La part de la biblioteca personal de Joan Vinyoli consta de 2.446 llibres. Alguns d’ells tenen el valor afegit de tenir una dedicatòria autògrafa de molts escriptors catalans. Pel que fa al mobiliari, conté els mobles de la seva estança de treball i també una col·lecció de quadres, entre els quals destaquen els retrats que li van fer Josep M. Sostres i Ignasi Mundó.

UBANISME

Programa de participació ciutadana L’elaboració i tramitació del POUM (Pla general d’ordenació urbanística municipal) requereix portar a terme un procés de participació ciutadana. Junt amb l’equip redactor al qual s’han adjudicat els treballs de redacció de la revisió del POUM, s’ha contractat una empresa que porta a terme el programa de participació ciutadana que realitza les prescripcions exigides per la llei, però que va més enllà realitzant d’altres actuacions com ara enquestes o tallers. L’objectiu final és que la informació arribi a tots els ciutadans i que puguin participar de tot aquest procés de revisió del Pla general d’ordenació urbanística municipal. Fins ara ja s’han fet diverses actuacions d’informació i participació, com una enquesta ciutadana a la qual van participar

NOTICIARI

més de 500 persones, que van respondre les preguntes de la consulta. Entre les preguntes que aquesta enquesta feia al ciutadà, n’hi havia sobre qüestions relacionades amb les zones d’aparcament al centre urbà, la millora de la mobilitat al municipi, la reserva de sòl per a usos industrials, els mitjans de desplaçament més habituals per part del ciutadà, quins serveis o equipaments fan més falta en l’actualitat, millores urbanístiques per millorar la qualitat de vida o el creixement urbanístic o com es vol que sigui el creixement de la població. Aquestes aportacions ciutadanes hauran de servir a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners per ajudar a dissenyar les línies mestres de la revisió del POUM.

NOTICIARI

Modificació d’ús i Pla director d’abastament funcionament de la d’aigua deixalleria municipal Aquest pla tindrà una vigència de 20 anys i el document que el regeix marca 4 línies d’actuació: subministrament en alta, subministrament en baixa, millora dels pous de captació i dispositius, i incorporació del servei de telegestió. Les inversions que preveu aquest pla s’aniran executant per fases, a mesura que es vagin necessitant.

Amb aquesta modificació s’adequa la normativa municipal a la Llei reguladora de residus que va entrar en vigència amb posterioritat a l’obertura de la deixalleria municipal. Aquesta modificació té per objectiu afavorir encara més la reutilització, i es fa després que aquesta instal·lació municipal hagi estat remodelada i ampliada. A partir d’ara, s’hi incorpora la recollida de tot tipus de residus d’aparells elèctrics, i es millora així el servei amb el principi de màxim respecte al medi ambient.

PLE ORDINARI DEL 9 DE MARÇ DEL 2009

PLE MUNICIPAL

1- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

UNANIMITAT

2- Aprovació inicial del pressupost de la corporació per a l’exercici de 2009.

7 CiU 3 ERC 3 PSC

3- Aprovació del Pla director per a l’abastament d’aigua.

7 CiU 3 ERC 3 PSC 3 COLOMENCS

4.-Aprovació provisional de la modificació del Pla general al sector Y.

7 CiU 3 ERC 3 PSC

5- Aprovació del Programa de participació ciutadana per a la redacció del POUM.

UNANIMITAT

6- Modificació de l’Ordenança d’ús i funcionament de la deixalleria.

UNANIMITAT

7- Acceptació del llegat Vinyoli.

UNANIMITAT

8- Moció en relació amb la MAT.

UNANIMITAT

9- Sol·licitud a la Direcció General de Carreteres de construcció d’una rotonda a la C-63, a la sortida de la urbanització Santa Coloma Residencial.

UNANIMITAT

NO

ABSTENCIÓ

3 COLOMENCS 1 ENTESA

1 ENTESA

3 COLOMENCS 1 ENTESA

10- Informe de l’Alcaldia. 11- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

NOTICIARI

L’alcalde, Antoni Solà, parlarà de la MAT amb els responsables de la Direcció General de Medi Ambient de la Generalitat i de l’Estat

ANTONI SOLÀ I D’ALTRES ALCALDES D’AJUNTAMENTS AFECTATS PEL PAS DE LA LÍNIA DE MOLT ALTA TENSIÓ TAMBÉ HAN SOL·LICITAT COMPARÈIXER AL PARLAMENT DE CATALUNYA.

Mentrestant, el Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha aprovat una moció de suport a la societat civil que va presentar al·legacions contra la MAT, unes al·legacions que no han obtingut resposta per part dels governs català i central. Aquesta moció recull que la tramitació del projecte ha estat fragmentada en set projectes diferents, i s’ha elaborat, per a cadascun d’ells, un estudi d’impacte ambiental independent malgrat la seva relació d’interdependència, i s’ha evitat d’aquesta manera redactar un estudi conjunt, tal com preveu la legislació. També s’informa que els diferents estudis d’impacte ambiental no preveuen alternatives

reals i eficaces tal com estableix la legislació, sinó que en cadascun d’ells es parteix d’un traçat predeterminat i de la ubicació d’unes subestacions preelegides. Així, s’imposa una alternativa sense escoltar ajuntaments, organismes ni ciutadania. El projecte de la línia de molt alta tensió ha creat una gran preocupació a la ciutadania, que ha vist com s’imposava una línia elèctrica sense que se’ls donés cap explicació, i per això s’ha expressat de forma massiva com mai abans havia passat a Girona participant en tres manifestacions de fins a 20.000 persones i presentant fins a més de 6.000 al·legacions al projecte.

7/4/09 10:21:46

Fulletó d'Informació Municipal Nº 6  

Abril 2009 - Santa Coloma de Farners

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you