Page 1

BOZKATU EAJ-PNV VOTA EAJ-PNV


#EMAN BIDEA LASARTE-ORIAri #UNA LASARTE-ORIA FUERTE

JON ANTXORDOKI REKONDO LASARTE-ORIAKO ALKATEGAIA CANDIDATO A ALCALDE DE LASARTE-ORIA 1982 Lasarte-Oria EAJlasarteoria

LasarteoriaEAJPNV

Jon Antxordoki Rekondo nauzue eta ordezkatzen dudan hautagaitzak landu duen etorkizuneko Lasarte Oria aurkezten dizuet. Hautagaitza irekia, sendoa, gaztea eta eskarmentu duena gara: Lasarte-Oriaren izaeraren adierazle bikaina. Lasarte Oria-ri bidea eman nahi diogu eta horretarako udaletik herri-eragileekin, Aldundiarekin eta Jaurlaritzarekin eskuz esku lan egingo dugu. Soy Jon Antxordoki Rekondo y junto a la candidatura que encabezo, queremos presentaros la Lasarte Oria que planteamos. Somos una candidatura joven, fuerte, abierta y con experiencia. Representamos la pluralidad de Lasarte Oria. Para mejorar Lasarte Oria desde el ayuntamiento trabajaremos codo a codo con el tejido social local, Gobierno Vasco y Diputación.

Nor dator nirekin?

¿Quién me acompaña?

Honako hau da EAJ-PNV ordezkatuko duen lagunen hautagaitza. Horietako edozeinengana hurbildu eta zure kezka edota hobekuntza proposatu diezaiguzu. Zure zain gara.

Estas son algunas de las personas que van a representar a EAJ-PNV. Acércate a cualquiera que conozcas y cuéntale qué quieres mejorar.

@rrss_Candidato

Sergio Lucas, Oscar Sevilla, Estitxu Alkorta, Larraitz Garcia de Andoin, Ainara Elicechea, Jon Alkorta, Jon Antxordoki, Goizalde Pildain, Boris Nogales eta Itziar Arroyo.


LASARTE-ORIAREKIKO GURE KONPROMISOAK NUESTROS COMPROMISOS CON LASARTE-ORIA

KIROLA

DEPORTES

Datozen lau urteetan, 2015ean aurkeztu genuen proposamena gauzatzeari esker, Lasarte-Oria erreferentea egingo dugu kirol arloan:

En los próximos 4 años, Lasarte-Oria se va a convertir en un referente deportivo gracias a la propuesta que planteamos en 2015:

1- Lasarte-Oriako kirol-gunea Michelinen zentralizatuko dugu.

1. Centralizar el complejo deportivo de Lasarte Oria en Michelin.

2- Kirol-askotariko eremu berria eraikiko Atsobakarren: atletismo-pista, erabilera anitzeko futbol eta errugbi zelaia, aldagelak eta harmailak dituen gunean.

2. Una nueva zona multideportiva en Atsobakar: pista de atletismo, campo multiusos ((fútbol y rugby) y graderío con vestuarios.

3- Lasarte-Oriako kirol zerbitzuen eskaintza zabaltzeko, herriko gimnasioekin ditugun akordioak zabaldu eta hobetuko ditugu.

3. Vamos a impulsar la mejora de los acuerdos con los gimnasios para extender la cartera de servicios deportivos de Lasarte Oria.

KULTURA

CULTURA

Lasarte-Oriak erronka bat du: kultur azpiegiturak garatzea eta hobetzea. Manuel Lekuona kultur-etxea txiki geratu da eta kultur-etxeari bezala elkarte soziokulturalei instalazio duinak zor dizkiegu. Hori lortzeko:

Lasarte Oria tiene un reto: desarrollar y mejorar las infraestructuras culturales. Manuel Lekuona kultuertxea se ha quedado pequeña y tenemos que ofrecer instalaciones dignas a las asociaciones socio-culturales. Para ello:

4- TSST Kotxeretako eremu urbanistiko berrituan instalazio kultural bat sortuko dugu; etorkizunari begira, ezinbestekoa deritzogun Lasarte-Oriaren kohesio soziala eta kulturala helburu.

4. En el desarrollo urbanístico de TSST crearemos una nueva instalación cultural. Cohesionar Lasarte Oria socialmente y culturalmente es vital para nuestro futuro.

5- Instalazio berri honekin, elkarteek entseguetarako espazio berriak izango dituzte; sormen eta bizitza kulturala eta soziala garatzeko lekuak. 6- Espazio berriotan, udal musika-eskolak eta dantza-eskolak sendotzeko aukera izango dute, hazten jarraitu dezaten eta gazteak hezten segi dezaten.

5. Con esta instalación dotaremos de espacios de ensayo para asociaciones, lugares para crear y desarrollar la vida cultural y social. 6. Mejoraremos Musika Eskola y Dantza Eskola municipales, ofreciéndoles nuevos espacios para seguir creciendo y formando a jóvenes promesas.


LASARTE-ORIAREKIKO GURE KONPROMISOAK NUESTROS COMPROMISOS CON LASARTE-ORIA

Irisgarritasun bertikala

ACCESIBILIDAD EN ZABALETA Y ARRANBIDE Accesibilidad vertical

ATSOBAKAR - MICHELIN Michelin-en kirol zerbitzua zentralizatu eta Atsobakarren erabilera anitzeko gunea.

ATSOBAKAR - MICHELIN Centralizar complejo deportivo en Michelin y en Atsobakar, zona multideportiva.

KALE NAGUSIA

ETXEBIZITZAK

ZABALETA ETA ARRANBIDE IRISGARRITASUNA

Udal etxebizitzen salmentarekin finantzatutako BOE alokairurako etxebizitzak

VIVIENDA VPO de Alquiler financiada con la venta de viviendas municipales.

ANTONIO MERCERO ASKATASUNA PARKEA

Parkeen itxitura eta aisirako erabilpen berriak sustatu.

ANTONIO MERCERO PARQUE ASKATASUNA

Cerramiento y nuevos usos de la zona de ocio.

“Zona 30 Gunea”, asteburuetan oinezkoentzat eta ibilgailu elektrikoak birkargatzeko lekuak.

KALE NAGUSIA “Zona 30 Gunea”, fines de semana solo transporte público y puntos de carga eléctrica para vehículos.

HEZKUNTZA Landaberrin jangela berri bat eta hipodromo atzealdeko errepidea berritu. Sasoetan sartzeko, kiroldegi parean, sarrera berri bat.

EDUCACIÓN Nuevo comedor escolar en Landaberri y la renovación de la carretera trasera del hipódromo. Acceso directo a Sasoeta desde la altura del Polideportivo


LASARTE-ORIAREKIKO GURE KONPROMISOAK NUESTROS COMPROMISOS CON LASARTE-ORIA

ZATARAINen IRISGARRITASUNA

APARKALEKUAK

Bideetako hobekuntzak

Aparkalekurako aukera berriak

eta

irisgarritasun

ACCESIBILIDAD EN ZATARAIN Mejoras en los accesos y caminos

APARCAMIENTOS Nuevas zonas de aparcamiento

ANIMALI BABESA Udal negutegiaren ondoan, animalia abandonatuentzat eremua gaituko dugu.

PROTECCIÓN ANIMAL Habilitaremos un espacio para animales abandonados junto al invernadero municipal

TSST KOTXERAK

INDUSTRIALDEA BIRGAITU

ALLERRU-KO ROTONDA BERRIA

Kultur Eremu Berria

Zaharkituta dagoen indutrialdea berritzeko plangintza berria osatu,

Industriagune berrirako sarbidea hobetzea eta Lasarte-Orian auto-ilarak saihestea

COCHERAS TSST Nuevo complejo cultural

REVITALIZACIÓN DE INDUSTRIALDEA

NUEVA ROTONDA EN ALLERRU

Desarrollar un un plan de revitalización del Industrialdea

Mejora vial para acceso a la nueva zona industrial y evitar atascos en Lasarte Oria


LASARTE-ORIAREKIKO GURE KONPROMISOAK NUESTROS COMPROMISOS CON LASARTE-ORIA

UDAL GESTIOA

GESTIÓN MUNICIPAL

Udaletxeko barne-kudeaketa hobetu behar dugu, Lasarte-Oriari eta herritarrei zor zaigu.

Y para que podamos ser mejores, la gestión interna del ayuntamiento tiene que mejorar:

7- HAZ: Herritarrentzako Arreta-Zerbitzua abiatuko dugu. Zerbitzu horretan izapideen kudeaketa bateratu eta erraztuko dugu. Halaber, Udaletxean eskaintzen ditugun espediente digitalen kopurua handituko dugu.

7. SAC: pondremos en marcha el Servicio de Atención a la Ciudadanía. Unificaremos y simplificaremos la gestión de trámites en este servicio y ampliaremos los expedientes digitales que ofrecemos como ayuntamiento.

8- 2020tik aurrera herritarrek udal-tasak ordaintzeko aukera zabalduko dugu.

nahieran

8. A partir del 2020 tendremos la posibilidad de pagar a la carta las tasas municipales.

9- Udal komunikazioa ezin da alderdi jakin baten menpe eta zerbitzura izan, udalaren eta herritarren zerbitzura behar du. Udal komunikazioaren kudeaketa lehiaketa publikoaren bidez esleituko dugu.

9. Queremos que la comunicación municipal no sea partidista ni al servicio de un partido. Sacaremos a concurso público la gestión de la comunicación municipal.

10- Herritarren partaidetza udalaren ardatz.

eta

euskara

jarriko

ditugu

11- Auzolagunen elkarteak ahaldunduko ditugu, beraiekin elkar lanean ariko gara eta auzo lanerako bide berriak zabalduko ditugu. 12- Herriko toponimia berreskuratzen jarraituko dugu. Udaleko osoko bilkuran toponimia ofiziala egin duen udalerri bakarra gara. Tresna horri esker, bizi berria emango diogu Lasarte-Oriako toki izenei. 13- Udaletik hizkuntza-eskubideak defendatuko ditugu eta gure herrira iristen diren gazteei begira euskara ikasteko eta sustatzeko programa sortuko dugu. 14- Informaziorako panel elektronikoak jarriko ditugu herriko gune desberdinetan.

10. Colocaremos la participación ciudadana y el euskara como eje transversal del ayuntamiento. 11. Buscaremos la fórmula para empoderar a las asociaciones de vecinos y vecinas, colaborar con ellas y abrir nuevas vías de trabajo. 12. Proseguiremos con la recuperación de la Toponimia local. Somos el único municipio que ha oficializado la toponimia en el pleno del ayuntamiento. Daremos futuro a nomenclaturas antiguas de Lasarte Oria, gracias a esta herramienta. 13. Defenderemos los derechos lingüísticos desde el ayuntamiento y crearemos un programa de fomento y aprendizaje del euskara para jóvenes que lleguen a nuestro municipio. 14. Instalaremos paneles electrónicos informativos en el municipio.


LASARTE-ORIAREKIKO GURE KONPROMISOAK NUESTROS COMPROMISOS CON LASARTE-ORIA GIZARTE POLITIKA

POLÍTICAS SOCIALES

Lasarte-Oria herri bizia da duen gizarte sareari esker eta bizitasun hori sendotu behar dugu. Pertsonekin konpromisoa hartzen dugu. Gure nahia eta helburua herria sendotzea eta hobetzea da, eta horretarako enpresa berriak erakarri behar ditugu eta hemen direnak bertan errotu behar ditugu, enpresa galtzeak Lasarte-Oria ahultzea baitakar.

Lasarte Oria es viva y vital y tenemos que fortalecer sus tejido social. Nos comprometemos con las personas. No nos vamos a conformar con que nuevas empresas -y las que están en en Lasarte Oria- se marchen a terrenos limítrofes, debilitando a Lasarte-oria, nuestro compromiso es crecer y mejorar.

15- Enplegu berria sortzeko ekintzak bultzatzen jarraituko dugu: Errekaldek eta Michelin 2k gure bultzada eta konpromisoa dute. 16- Coworking, erraztasunak.

Lasarte-Orian

ekiteko

laguntzak

eta

17- Gizarte eragileekin bat Lasarte-Oria berdintasunean eraikitzeko .

15. Seguiremos facilitando acciones para atraer nuevo empleo a Lasarte Oria: Errekalde y Michelin 2 cuentan con nuestro apoyo y compromiso. 16. Coworking, ayudas y facilidades para emprender en Lasarte Oria. 17. Colaboraremos con los movimientos sociales para construir una Lasarte Oria igualitaria.

18 Bakea eta bizikiditza garatuko ditugu egunerokotasunean, gizarte koesionatua egite aldera.

18 Seguiremos desarrollando a diario la paz y la convivencia con el objetivo de seguir cohesionando la sociedad.

19- Lasarte-Oriak duen ezaugarri eta altxorra izan da, kultur aniztasuna sinetsi eta praktikan jartzen dugu. Arestiko legealdietan egin bezala, Lasarte-Oria kultur anitz baten alde egingo dugu apustu. Guraso Elkarteak eta kultur desberdinetako elkarteekin elkarlanean arituko gara eta ardatz izango ditugu.

19. Creemos y practicamos la multiculturalidad, una riqueza de Lasarte Oria. Apostaremos como lo hemos hecho en las últimas legislaturas por una Lasarte Oria multicultural. AMPAS y asociaciones multiculturales serán protagonistas

INGURUMENA

MEDIOAMBIENTE

Lasarte-Oriaren eta hau osatzen dugun herritarren garapena ezinbestekoa da. Ingurumena oinarri etorkizunerako ildo estrategiko berria ezarri behar dugu. Lasarte-Oriarrek inguramenarekiko duten arduraz jabetuta, udalean lanean jarraitu behar dugu, udalbatza eredu eginez.

El desarrollo de Lasarte Oria y de sus personas es vital. Tenemos que establecer nuevas estrategias de futuro, también, desde la perspectiva medioambiental. Somos conscientes de la preocupación de la vecindad de Lasarte Oria respecto al medioambiente y es por eso, que tenemos que trabajar en seguir dando ejemplo desde el Ayuntamiento:

20- Lurpeko zabor-edukiontziei ezezko borobila. 21- Lasarte-Orian bidegorriak hedatzen jarraitu behar dugu, txirringa hiri mugikortasunerako benetako tresna izan dadin. Txikitatik bizikletaren erabilerara ohitzea lehentasuna da guretzat.

20. Una vez más diremos no a los soterrados. 21. Tenemos que seguir desarrollando nuevos kilómetros de bidegorri en Lasarte Oria. Es una prioridad para que desde edad temprana aprendamos a movernos en bicicleta.

22- Lasarte-Oriako erdialdea 30ko gune moduan ezarriko dugu. Halaber, asteburuetan Tajamar kaletik Ola kaleraino soilik garraiobide publikoak sarbidea izatea proposatzen dugu.

22. Priorizaremos el centro de Lasarte Oria como Zona 30. Además proponemos que inicialmente los fines de semana desde Tajamar hasta la rotonda de Ola kalea, solo pueda entrar transporte público.

23- Bertako produktuen kontsumoa bultzatzen duten taldeekin batera, elikadura-ohitura programa berriak sustatuko ditugu. Hala nola, garaiko produktuen kontsumoa.

23. Fortaleceremos junto a grupos de consumo de productos locales nuevos programas de hábitos alimenticios, por ejemplo consumos de productos de temporada.


MARKEL OLANO ARRESE @markelolano @MarkelOlano @markel_olano EAJ-PNVREN HAUTAGAIA GIPUZKOAKO DIPUTATU NAGUSI IZATEKO CANDIDATO DE EAJ-PNV A DIPUTADO GENERAL DE GIPUZKOA

#EMA #EMAN M N BIDEA BIDEAGIPUZKO GIPUZKOA K Ari #UNA GIPUZKOA FUERTE

BOZKATU EAJ-PNV VOTA EAJ-PNV

Profile for Lasarte-Oria EAJ-PNV

2019 EAJPNV LasarteOria Programa  

2019 EAJPNV LasarteOria Programa  

Advertisement