Page 1


สารอธิการ 2 ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่สู่รั้วเหลือง-แดง 3 คนเก่งลาซาล 4 พิธีสดุดีนักบุญ ยวง เดอลาซาล 6 พิธีมิสซาโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 /2556 8 กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา 9 คณะครูลาซาลเข้ารับการอบรม 10 คืนสู่เหย้าชาวหอ 12 ประมวลภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 13 กิจกรรมพัฒนาเยาวชนลาซาล 14 เปิดตัวสภานักเรียน ปีการศึกษา 2556 17 ประมวลภาพกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 18 แกะกล่องชุมนุมใหม่ 19 เรื่องเล่าจากสายนํ้า 20 พิธีทบทวนคํําปฏิญาณและสวนสนาม 24 พิธีบรรพชาสามเณรลาซาลโชติรวีเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ 14 25 ประมวลภาพกิจกรรมภาคเรียนฤดูร้อน 26 กิจกรรมฝ่ายบริการแนะแนว 27 ใส่ ใจสุขภาพกับ อ.ย.น้อย 28 คุณธรรมนํําชีวี 30 กิจกรรมขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ 31 ศาสนาคริสต์ศาสนาแห่งความรัก 32 คุณค่าของ “ครู” 34 สาระน่ารู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 35 นานาสาระเทคโนโลยี 36 Handicraft 37 ผลงานนักเรียน 38 รายงานความก้าวหน้าภาคเรียนที่ 2/2555 42


ถึงคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน

วารสารฉบับนี้ ถือว่าเป็นฉบับแรกของโรงเรียน มีกิจกรรมหลากหลายที่ทางโรงเรียนนำ�เสนอไว้ เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน และผู้มีส่วนกับทางโรงเรียนทุกคน โรงเรียนโดยทางผู้บริหารและคณะครู พยายามที่จะพัฒนาโรงเรียนในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิชาการ การอบรมคุณธรรม และ การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักเรียนในกิจกรรมต่าง ๆ หวังว่าทุกๆ ท่านที่มีส่วนในโรงเรียนลาซาลโชติรวี ของเรา จะได้รับทราบความเคลื่อนไหวในโรงเรียนและร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือโรงเรียนของเราต่อไป ขอท่าน น.ยวง เดอลาซาล ภาวนาขอพระประทานพระพรมายังทุก ๆ ท่าน ด้วยความปรารถนาดี

2

(ภราดาบุญเชิด เกตุรัตน์)

อธิการโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์


3


ด.ช.ณัฐพัชร์ จันทร ชั้น ป.3/5 และ ด.ญ.สุชญา อ่อนน้อม ชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภทที่ 3 ทุนการศึกษา 1,000 บาท จากการการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu speech contest ระดับประถมศึกษา ประจำ�ปี 2556 ในระดับเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 และในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ด.ช. ณัฐพัชร์ จันทร เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์เขต 1 ผลการแข่งขันได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,500 บาท เป็นตัวแทนกลุ่มเขตพื้นที่ เข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

ด.ญ.ไอค์วลี บุญศรีวิเศษ ชั้น ม.3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทที่ 3 ทุนการศึกษา 1,000 บาท และ ด.ช.อิทธิ อิทธิวัฒนะ ชั้น ม.2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทที่ 3 ทุนการศึกษา 700 บาท จากการการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu speech contest ระดับมัธยมศึกษา ประจำ�ปี 2556 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 42 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

นายธนวั ต ร สมั ค รารั ก ษ์ ส กุ ล ชั ้ น ม.6/4 ได้ ร ั บรางวั ล ชนะเลิ ศ ประเภทที ่ 3 ทุนการศึกษา 1,500 บาท และ นายอุยัส มัลโฮตรา ชั้น ม.5/3 รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 4 ทุนการศึกษา 1,500 บาท จากการการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu speech contest ระดับมัธยมศึกษา ประจำ�ปี 2556 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 42 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ซึ่ง นายธนวัตร สมัครารักษ์สกุล ชั้น ม.6/4 และนายอุยัส มัลโฮตรา ชั้น ม.5/3 ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขต ภาคเหนือ 2 ณ จ.สระแก้ว ในวันที่ 12 ก.ค. 2556 ผลการแข่งขันปรากฎว่า นายธนวัตร สมัครารักษ์สกุล ชั้น ม.6/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 700 บาท และเป็นตัวแทนเขตภาคเหนือตอนล่างเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ

4


นางสาวพรนภา แสงเย็นพันธ์, นางสาวอนัญญา ใจรัก และ นางสาวรวีวัลย์ ลาภบำ�รุงวงศ์ ชั้น ม.5/1 เข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์ ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 900 บาท จากนายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครสวรรค์

นางสาวกิติมา ประสงค์สร้าง ชั้น ม.6/2 เข้าร่วมแข่งขันการ ประกวดทั ก ษะทางภาษาไทย การคัดลายมือตามแบบไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผลการแข่ ง ขั น ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ เกี ย รติ บั ต รพร้ อ มเงิ น รางวัล 800 บาท เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

ระดับประถมศึกษา ด.ช.ภาสกร สิงห์ปาน ชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร โล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท และ ด.ช.ศุภกร ถนอมนิม่ ชั้น ป.6/7 ได้รับรางวัลชมเชย เกียรติบัตรพร้อมทุน การศึกษา 300 บาท ระดับมัธยมศึกษา นายกิตติ สิงห์ปาน ชั้น ม.6/2 ได้รับรางวัลชมเชย เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 300 บาท ซึง่ จัดขึน้ โดยสำ�นักงานวัฒนธรรม จ.นครสวรรค์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรม จ.นครสวรรค์ ณ ศาลาประชาคม จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556

นางสาวชมพูนุช สุกใส, นางสาวพรไพรินทร์ สุพรหม, นางสาวกฤติมา เรืองไพศาล และนายเก่งภักดี กลิ่นเทศ ชัน้ ม.5/2 เข้าร่วมการประกวดผลงานสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทเครื่องแต่งกาย ปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำ�นักงาน ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ งแวดล้ อ ม จั งหวั ด นครสวรรค์ ณ ศูนย์วทิ ยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนครสวรรค์ ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท เครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556

นายวีระชัย แซ่ซี ชั้น ม.6/4 เข้าร่วมแข่งขันการประกวดแต่งกลอนแปด หัวข้อ “ใต้รม่ พระบารมี” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำ�ปี 2556 ณ หอประชุมสำ�นักงานวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ผลการแข่งขันได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ มัธยมศึกษา พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556

ตัวแทนนักเรียนของเราเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา ธรรมะเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำ�ปี 2556 ระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จัดโดยสำ�นักงานเทศบาล นครนครสวรรค์ ผลการแข่งขัน ด.ช.ปาฏิหาริย์ อยู่กรุง ป.6/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 พร้อมเงิน รางวัล 800 บาท ด.ช.รุ่งโรจน์ ดิษทับ ม.3/1 ได้รับ รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556

5


โรงเรียนจัด พิธีสดุดีนักบุญ ยวง เดอ ลาซาล ประจำ�ปีการศึกษา 2555 ขึ้น เพื่อให้คณะภราดา ผู้บริหาร ครู นักเรียน พี่น้องคนงาน รวมถึงศิษย์เก่าได้ทำ�การระลึกถึงนักบุญองค์อุปถัมภ์ครูทั้งหลาย โดยตัวแทนแต่ละระดับ ได้ทำ�การถวายพวงมาลา หน้าอนุสาวรีย์ท่านนักบุญ ยวง เดอลาซาล เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556

6


ภราดาสเทเฟนกันย์ วงษ์ชีรี

พิธีมิสซาบูชา ขอบพระคุณ

ภราดาซีโมนพนม วิทยานุกรณ์

ภราดาเอวเยนประภาส ศรีเจริญ

ภราดายอห์นพีระพงษ์ แก้วกัณหา

คณะครูจากโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ร่วมพิธีโมทนาคุณพระเจ้า ในพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาส 40 ปี การปฏิญาณตน ภราดาสเทเฟนกันย์ วงษ์ชีรี 25 ปี การปฏิญาณตน ภราดาเอวเยนประภาส ศรีเจริญ และภราดาซีโมนพนม วิทยานุกรณ์ และ การปฏิญานตนครั้งแรกของ ภราดายอห์นพีระพงษ์ แก้วกัณหา ณ โรงเรียนลาซาลกรุงเทพฯ โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 7


คณะภราดา ครู และนักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาส เปิดภาคเรียน ที่ 1/2556 โดยบาทหลวงศิริชาญ เอียงผาสุข ให้เกียรติเป็นประธานพิธี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

คณะครู และคนงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาโชติรวี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี ครั้งที่ 34 ณ ห้องประชุมสตีเฟ่น โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 8


คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง นำ�หนังสือไปบริจาค และจัดห้องสมุดให้กับ โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556

ตัวแทนนักเรียนระดับอนุบาล 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วม เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดไทรใต้ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

9


วันที่ 20 เมษายน 2556 คณะครูระดับอนุบาล 1-3 เข้ารับการอบรมโครงการนำ�ร่องพัฒนางานสุขภาพจิตสู่สถานศึกษา ณ ห้องโสต 2 วันที่ 21 เมษายน 2556 ครูระดับ ป.1-6 เข้ารับอบรมโครงการนำ�ร่องพัฒนางานสุขภาพจิตสู่สถานศึกษา สำ�หรับวัยเด็ก และวัยรุ่น กิจกรรมที่ 2 เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นตอนต้น ณ ห้องโสต 2 วันที่ 3 สิงหาคม 2556 ครูระดับอนุบาล และประถมศึกษา เข้ารับการอบรมโครงการนำ�ร่องพัฒนางานสุขภาพจิตสู่ สถานศึกษา สำ�หรับเด็กและวัยรุ่น ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ณ ห้องโสต 2

วันที่ 23-26 เมษายน 2556 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โรงเรียนจัดส่งครูภาษาไทย ระดับ ม.1-3 จำ�นวน 2 คน ได้แก่ 1. ครูฐิติพร ศรีชัยบัณฑิต 2. ครูอรวรรณ เรืองบุรพ เข้ า ร่ ว มอบรมเชิ ง ปฏิ บัติก าร หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย 10


วันที่ 4-7 มิถุนายน 2556 โรงเรียนจัดส่ง คุณครูกนกวรรณ ชริตภิรัต และ คุณครูกฤติยา จันทร์อู่

ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนด้วยชุดอบรมครูระบบทางไกล ETV ปีท่ี 2 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ

วันที่ 25-28 มิถุนายน 2556 โรงเรียนจัดส่ง คุณครูวัตรา กฤตเถกิง และ คุณครูพิไลวรรณ นํ้าชุ่ม

ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนด้วยชุดอบรมครูระบบทางไกล ETV ปีท่ี 2 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 11


แผนกนักเรียนประจำ�โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่า (เด็กประจำ�) ภายใต้ชื่องาน คืนสู่เหย้าชาวหอ ณ ลานพระตรีเอกานุภาพสถาน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556

วันที่ 6 เมษายน 2556 นักเรียนประจำ�แผนกประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ภาคฤดูร้อน ณ นํ้าตกคลองลาน จ.กำ�แพงเพชร

วันที่ 20 เมษายน 2556 นักเรียนประจำ�แผนกประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ร่วมกิจกรรม ทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน แผนกนักเรียนประจำ� ณ สวนสยามทะเลกรุงเทพ 12


โรงเรียนจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน และคืนเงินเรียนฟรี 15 ปี ตามนโยบายของ รัฐบาลแก่ผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ โดยแบ่งตามวันดังนี้

วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ระดับประถมศึกษาปีที่1-6

วันที่ 2 มิถุนายน 2556 ระดับ อนุบาล 1-3 และแผนก Intensive ระดับประถมศึกษา

วันที่ 8 มิถุนายน 2556 ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และแผนก Intensive ระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 9 มิถุนายน 2556 ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 13


นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมอบรมโครงการประชาธิปไตย กับวัยทีน ณ หอประชุมสตีเฟ่น โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556

14

ฝ่ายกิจการนักเรียนทุกระดับจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่อง โทษของการสูบบุหรี่ ภายใต้คำ�ขวัญประจำ�ปี 2556 ที่ว่า “ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำ�ลายชีวิต” โดย ระดับอนุบาล – ป.6 จัดกิจกรรมถือป้ายผ้าเดินรณรงค์บริเวณหน้าโรงเรียน และประชาสัมพันธ์บริเวณหน้ามุขอาคารลาซาล แผนก Intensive ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์บริเวณหลังโรงเรียน (ประตู 4) ระดับ ม.1-3 กลุ่มสาระฯภาษาไทยจัดประกวดคำ�ขวัญ วันงดสูบบุหรี่โลก กลุ่มสาระฯ ศิลปะจัดประกวดวาดภาพ กลุ่มสาระฯ พลศึกษาและสุขศึกษาจัดบอร์ดความรู้เรื่องโทษของบุหรี่ ระดับ ม.4-6 มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ในช่วงพักกลางวันและการแสดงละคร การแสดงดนตรี บนเวที ณ ลานพระตรีเอกานุภาพสถาน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556


วันที่ 5 มิถุนายน 2556 ในภาคเช้าคณะภราดา ผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ บริเวณสนามบนเขา โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ในภาคบ่าย ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บำ�เพ็ญประโยชน์ด้วยการเก็บขยะ บริเวณ แหล่งชุมชนใกล้เคียงโรงเรียน และบริเวณต่างๆ ภายในโรงเรียน วันที่ 6 มิถุนายน 2556 ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมบำ�เพ็ญประโยชน์ด้วย การเก็บขยะ บริเวณอาคารเรียนต่างๆ ส่วนลูกเสือวิสามัญระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 บำ�เพ็ญประโยชน์ด้วย การทำ�ความสะอาดห้องเรียนและอาคารเรียนโซโลมอน

15


วันที่ 7 มิถุนายน 2556 โรงเรียนจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 16


สวัสดีครับผม ชื่อนายวีรภัทร คูหาจิต ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ประธานสภานักเรียนคนล่าสุดครับ ก่อนอื่นผมขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือกผมให้เป็นตัวแทนพัฒนาโรงเรียนของเรา จากเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา ซึ่งในปีการศึกษานี้ โรงเรียนได้ให้ความสำ�คัญกับสภานักเรียนเป็นพิเศษกว่าทุกปี โดยรวมสภานักเรียนแต่ละระดับเข้า ด้วยกัน เพื่อที่จะปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยแต่ละระดับจะมีรองประธานของระดับทำ�หน้าที่ดูแลร่วมกับทีมสภาใน ระดับตนเอง ทัง้ ระดับ ป.1-ป.6, แผนก Intensive, ม.1-3 และ ม.4-6 ผมขอแนะนำ�รองประธานระดับต่างๆ ให้ทกุ คนรูจ้ กั กันครับ ด.ญ.ตรีรัตน์ พงษ์หนองโน ชั้น ป.6/5 รองประธานระดับ ป.1-6 ด.ช.คุณากร แช่มเกตุ ชั้น ป.5/6 รองประธานแผนก Intensive ด.ช.ถาวร ศิริเผ่าตระกูล ชั้น ม.3/1 รองประธานระดับ ม.1-3 นายจิรวัฒน์ วงศ์จันทร์ ชั้น ม.5/2 รองประธานระดับ ม.4-6 รองประธานสภานักเรียนแต่ละคนจะมีทีมของแต่ละระดับร่วมงาน ซึ่งเราแบ่งออกเป็นแผนก/ฝ่ายดังนี้ 1. ประชาสัมพันธ์ 2. วิชาการ 3. กิจกรรม 4. สารวัตร 5. สถานที่ 6. ปฏิคม 7. โสตทัศนูปกรณ์ 8. โครงการพิเศษ นโยบายของเราในปีนี้ ตามที่เราลงความเห็นกันคือ “ของนักเรียน โดยนักเรียน เพื่อนักเรียน” คือ กิจกรรมหรือ สิ่งต่างๆ ในโรงเรียนหรืองานต่างๆ ล้วนเป็นของนักเรียน และกิจกรรมหรืออื่นๆ ก็ทำ�โดยนักเรียนเพื่อที่จะให้โรงเรียนของเรา ก้าวหน้าและพัฒนาขึ้น โดยยึดหลักที่ว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเริ่มจากที่ตัวเอง” ถ้าเราไม่ทำ�ก่อนแล้วใครจะไปทำ� และช่วงนี้เรา ก็มีกิจกรรมที่เริ่มดำ�เนินการไปแล้ว เช่น การเปิดเพลงที่ฟังสบายๆ ในช่วงพักเที่ยงเพื่อให้นักเรียนที่ฟังเพลงรู้สึกผ่อนคลายจาก การเรียนและยังสามารถช่วยให้สมองเราปลอดโปร่งและสดใสขึ้นได้ และในบางครั้ง ทีมงานสภานักเรียนจะผลัดเปลี่ยนกันมา ให้ความรู้ในสิ่งที่เราอาจมองข้ามไปกับนักเรียนผ่านเสียงตามสาย ในช่วงพักกลางวัน บางคนบอกว่าผมควรทำ�ดีแบบปิดทองหลังพระดีกว่า แต่ถ้าเรามัวปิดทองหลังพระอย่างเดียว แล้วข้างหน้าพระจะ สวยงามอย่างไร คนเราต่างมีหน้าที่ต่างกันควรทำ�หน้าที่ตนเองให้ดีที่สุด และไม่ควรไม่ควรตัดสินผู้อื่นว่าเอาหน้า เขาเพียงแค่ทำ� หน้าที่ของเขาเท่านั้น ผมอยากจะให้ทุกคนเริ่มจากตนเองไม่ต้องรอใคร ถ้าเราคิดจะทำ�ความดี ใครจะว่าเราได้ เอาเป็นว่าผมไม่ อยากได้อะไรมากไปกว่าความร่วมมือ และความซื่อสัตย์ ที่จะเป็นนักเรียนลาซาลแห่งนี้ งานทั้งหมดจะเกิดขึ้นไม่ได่ถ้าทุกคนไม่ ร่วมมือกัน สุดท้ายนี้ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำ�หน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดครับ

ความคิดเห็นของนักเรียนลาซาล ( ขอ 3 คำ�ให้สภานักเรียนปีนี้ )

เยี่ยมฝุดฝุด:]

โอ้โหเฮะ *0*

ถูกใจมาก ^^

โอ๊ะ! ยอดอ่ะ:)

เจ๋งอ่ะนะ “0”

โอ้!! เท่ห์จ๊าด

ว้าว!! แหล่มเบย

17


18

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน ของทุกปี ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 25 – 28 มิถุนายน 2556 ณ ลานพระตรีเอกานุภาพสถาน ดังนี้ - วันที่ 25 มิถุนายน 2556 กิจกรรมประกาศสัตยาบันต่อต้านยาเสพติด ในช่วงเช้าหลังเคารพธงชาติ โดยมีคณะภราดา ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมบริเวณหน้ามุกอาคารลาซาล ระดับประถมศึกษาจัดกิจกรรมการเล่นกีฬาพื้นบ้าน บริเวณหน้าอาคารเรียนของตนเอง - วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ระดับ ม.4 - 6 ร่วมแสดงกับหน่วยงานภายนอก และจัดการแสดงบนเวที - วันที่ 27 มิถุนายน 2556 การแสดงวงดนตรีควบคุมโดย ครูมณี ทองคำ�บุปผา - วันที่ 28 มิถุนายน 2556 การแสดงของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3


สวัสดีค่ะ วารสารสารลาซาลฉบับนี้ขอเปิดตัวคอลัมน์ใหม่สุดแสนไฉไลในชื่อว่า “แกะกล่องชุมนุมใหม่” โดยเรื่องราวของคอลัมน์นั้นจะเกี่ยวกับการ สัมภาษณ์คุณครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความสามารถพิเศษของครูผู้สอน ในรูปแบบการจัดกิจกรรมชุมนุมต่างๆ โดยฉบับนี้จะขอเปิดตัวชุมใหม่แกะกล่อง ที่ เพิ่งเปิดตัวกันไปแบบสดๆ ร้อนๆ ในชื่อชุมนุมว่า Lasalle Flying Club ชุมนุม Lasalle Flying Club เป็นชุมนุมที่จัดตั้งโดย คุณครูจักริน ปู่ภิรมย์ หรือ ครูจอห์น ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มสาระการเรียน รู้ภาษาต่างประเทศ มีนักเรียนชั้น ม.1-3 สมัครเรียนในชุมนุมทั้งสิ้น 30 คน เป็นนักเรียนชายทุกคน กิจกรรมในชุมนุมนี้จะเกี่ยวกับการประดิษฐ์เครื่องบินบังคับขึ้น เองจากวัสดุต่างๆ ที่ใช้งบประมาณไม่มากนัก และขั้นตอนการประดิษฐ์ที่ไม่ยุ่งยาก แต่สามารถสร้างสรรค์งานที่เป็นของตัวเองได้โดยมีหลักการและเหตุผลรวมถึง วัตถุประสงค์ดังนี้ หลักการและเหตุผล “ปัจจุบันปัญหาด้านสังคมมีเพิ่มมากขึ้น เช่น ปัญหาด้านครอบครัว ยาเสพติด เด็กเยาวชน และสื่อต่างๆที่ทำ�ให้วัยรุ่นหลงเข้าไปเกี่ยวข้องปัญหาต่างๆเหล่า นี้ ถ้าเด็กๆเยาวชนรู้ทัน มีผู้ใหญ่คอยแนะนำ� และที่สำ�คัญใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ พวกเขาเหล่านั้นก็จะสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์และความสารถในทางที่ถูกต้อง เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ช่วยเหลือตัวเองและสังคมได้ ดังนั้นการจัดกิจกรรมชุมนุม Lasalle Flying Club ขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์และฝึกทักษะ ความคิด สติปัญญา นำ�ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ พัฒนาตนเองให้อยู่ได้อย่างมีความสุข” จุดประสงค์ 1. เสริมสร้างศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการบิน ความเป็นมา และเครื่องบินวิทยุบังคับเบื้องต้นได้ 2. ส่งเริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด 3. เพื่อกระจายความรู้ด้านการบินวิทยุบังคับไปสู่เพื่อนๆและต่อยอดในการเรียนด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ คำ�ขวัญหรือปรัชญา “ ไม่ต้องบินสูงอย่างใครเขา จงบินเอาเท่าที่เราไหว ท่าที่บิน ไม่จำ�เป็นต้องเหมือนใคร แค่บินไปถึงเท่านั้นพอ ” ประโยชน์การเล่นเครื่องบินบังคับ 1. การเล่นเครื่องบินบังคับวิทยุจะช่วยให้เป็นคนที่มีสมาธิเพราะในการเล่นเครื่องบินบังคับแต่ละครั้งผู้เล่นจะต้องใช้ความตั้งใจและสมาธิที่ดีในการบิน เครื่องบินบังคับแต่ละครั้ง 2. จะช่วยให้เป็นการใช้เวลาว่างที่เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด เพราะการเล่นเครื่องบินบังคับผู้เล่นจะมีใจรักในการเล่นสนุกสนานและ เพลิดเพลินกับการเล่นและยังเป็นการเสริมสร้างทักษะในด้านของความคิดได้ด้วย 3. จะช่วยให้เกิดรายได้ เพราะถ้าหากผู้เล่นมีความสามารถในการผลิตเครื่องบินบังคับ ก็สามารถผลิตเครื่องบินบังคับออกมาจำ�หน่ายเพื่อให้เกิดรายได้ 4. การเล่นเครื่องบินบังคับไม่ใช่จะมีเพียงแต่ประโยชน์เท่านั้น เพราะถ้าหากผู้เล่นเครื่องเครื่องบินบังคับเล่นด้วยความประมาทก็อาจเกิดอันตรายได้ ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆ ของชุมนุม Lasalle Flying Club ชุมนุมน้องใหม่แต่เข้าถึงใจนักเรียนทุกคน ในฉบับหน้าจะมีชุมนุมใดๆ มาเสนออีกนั้น สามารถติดตามได้ในวารสารลาซาลฉบับที่ 53 ค่ะ

19


ยามอากาศร้อนๆอย่างนี้ หลายคนคงนึกถึงน้ำ�ได้อาบน้ำ�ให้สดชื่นสบายตัวสักหน่อยจะ มีความสุขในการทำ�งานมากขึ้น น้ำ�มีอิทธิพลต่อสิ่งมีช ีว ิตทั้งพืชและสัตว์ มีความใกล้ชิดผูกพันกัน มานานแสนนานจนเป็นหนึ่งเดียวกันไม่สามารถแยกออกจากกันได้ จึงกล่าวได้ว่า น้ำ�เป็นต้น กำ�เนิดของสิ่งมีช ีว ิตทั้งหลายนั่นเอง แต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจ และรู้ว่าน้ำ�กำ�เนิดมาจากไหน มีความเป็นมาอย่างไร และมีความสำ�คัญอย่างไร น้ำ�เกิดขึ้นมาก่อนที่จะมีสิ่งมีช ีว ิตต่างๆเกิดขึ้น สายน้ำ�จึงเก็บ เรื่องราวต่างๆไว้มากมายจะค่อยๆนำ�มาเสนอแก่ท่านผู้อ่านที่ส นใจเป็นตอนๆ ไปเท่าที่ผู้เขียนจะมีโอกาสทำ�ได้ ตอนที่ 1 กำ�เนิดของนํ้า นํ้า (H 2O) เป็นสารประกอบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เกิดจากการรวมตัวของ ธาตุ 2 ชนิดคือ ธาตุออกซิเจน (O2 ) กับธาตุไฮโดรเจน (H) บนโลกของเรานี้มีนํ้าอยู่ประมาณ หนึ่งพันล้านล้านลูกบาศก์เมตร ที่ครอบคลุมอยู่สามในสี่ส่วนของพื้นผิวโลก นํ้าจำ�นวน มหาศาลนี้ จะประกอบไปด้วยนํ้าทะเลที่มีรสเค็ม 97.42 % (นำ�มาใช้ดื่มกินไม่ได้) และอีก ส่วนหนึ่งเป็นนํ้าแข็งที่เกาะอยู่ตามขั้วโลก 2.57 % ที่เหลือมีเพียง 0.01% เท่านั้นที่เป็นนํ้า จืด จะเห็นได้ว่าสิ่งมีชีวิต มีนํ้าสำ�หรับใช้ในการบริโภคเพียงน้อยนิดเท่านั้น นํ้าเมื่อเกิดขึ้น มาแล้วจะสูญหายหรือหมดไปจากโลกนี้ได้หรือไม่ตามที่เป็นข่าวว่าขาดแคลนนํ้าหรือเกิด ภัยแล้งในปัจจุบัน คำ�ตอบก็คือนํ้าจะไม่สูญหายไปจากโลกนี้ยังมีปริมาณเท่าเดิมทุกประการ แต่นํ้าจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่ตามสถานที่ต่างๆ แตกต่างกันไป ใต้ดินบ้าง บนดิน บ้าง ในอากาศบ้าง ที่เราเรียกกันว่า วัฏจักรของนํ้า โดยได้รับอิทธิพลจากอุณหภูมิ (ความ ร้อน) ที่ทำ�ให้นํ้าบนพื้นโลกเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอนํ้าลอยอยู่ในอากาศแล้วมารวมกัน อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนบนท้องฟ้า ที่เราเรียกกันว่า เมฆ เมื่อกลุ่มเมฆเหล่านั้นลอยไปกระทบ กับอุณหภูมิตํ่า จะเกิดการกลั่นตัวเป็นหยดนํ้าตกลงมาจากท้องฟ้าที่เราเรียกว่า นํ้าฟ้าหรือก็ คือ นํ้าฝนนั่นเอง จะเกิดเป็นนํ้ากลั่นตามธรรมชาติ ตกลงมาบนพื้นโลก นํ้าฝนเหล่านั้นถ้าตกลงมาในมหาสมุทรหรือในทะเลก็จะไร้ประโยชน์ ใช้บริโภคไม่ ได้ มนุษย์จะนำ�มาใช้บริโภคได้ ก็แต่เพียงส่วนที่ตกลงบนพื้นดินในส่วนที่เป็นป่าเท่านั้นที่ ไหลลงสู่แม่นํ้าลำ�คลอง และอีกส่วนหนึ่งก็จะซึมลงสู่ใต้ดินเป็นแหล่งนํ้าใต้ดินที่มนุษย์สูบขึ้น มาใช้ในชีวิตประจำ�วันได้ เห็นไหมว่าธรรมชาติได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้กับมนุษย์มากแค่ไหน แล้วมนุษย์ เล่าได้คืนสิ่งใดให้กับธรรมชาติได้บ้าง นับวันแต่จะเอาเปรียบธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา และก็มากขึ้นทุกๆวัน จนบางครั้งธรรมชาติก็ได้มาทวงคืนเอาบ้าง เช่น แผ่นดินไหว ลมพายุ ฝนตกหนัก นํ้าท่วม ภาวะโลกร้อน ฯลฯ

20


มหัศจรรย์ของนํ้า

ช่วงที่กำ�ลังเขียนต้นฉบับอยู่นี้ฝนตกทุกวัน พายุก็กำ�ลังเรียงคิวจ่อเข้ามาอีกหลายลูกตามลำ�ดับ สถานการณ์ของนํ้าที่กำ�ลังเปลี่ยนแปลง ไปตามสภาวะ ที่เกิดจากปัญหาโลกร้อน ทุกอย่างเกิดขึ้นโดยที่นํ้ามีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยทั้งสิ้น บางวันสกปรก บางวันใส(แต่สะอาดหรือเปล่า ไม่อาจรู้ได้) บางวันขุ่นแดง บางวันสงบ บางวันบ้าคลั่ง ลองคิดดูซิว่ามีสิ่งใดในโลกนี้ ที่มีความมหัศจรรย์เช่นเดียวกับนํ้าได้บ้าง นํ้า เป็นสารประกอบ ที่มีสมบัติต่างจากสารอื่นๆมากมาย จากการที่นํ้าเกิดจากการรวมตัวกันของไฮโดรเจน(H) เป็นธาตุที่ติดไฟ กับออกซิเจน (O) เป็นธาตุที่ช่วยให้ ไฟติด ซึ่งเป็นสารที่ไวไฟทั้งคู่ แต่เมื่อมารวมตัวกันเป็นนํ้าแล้ว กลับกลายเป็นสารที่มีสถานะเป็นของเหลว และใช้ในการดับไฟที่เกิดจากการ ลุกไหม้ได้ดีอีกด้วย จากพื้นฐานดังกล่าวทำ�ให้นํ้ามีคุณสมบัติพิเศษที่สารอื่นๆไม่มี จึงทำ�ให้นํ้าเป็นสารที่มีความมหัศจรรย์ ดังนี้ 1. นํ้าเป็นตัวทำ�ละลายที่ดี เราคงปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าทุกวันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเรา แม้กระทั่งตัวเราเองสะอาดได้เพราะนํ้า ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่านํ้าจะเป็นตัวสลายโมเลกุลของสารที่เกาะติดแน่น ให้คลายตัวออกและหลุดไป ทั้งนี้จะช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับสมบัติของสารที่ เกาะติดอยู่ การที่นํ้าเป็นตัวทำ�ละลายที่ดีนี้เอง ทำ�ให้นํ้ามีสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากสารอื่นๆ และสมบัติข้อนี้ก่อให้เกิดคุณและโทษต่อสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เราเป็นอย่างมาก ยิ่งตอนนี้เป็นช่วงฤดูฝน ฝนตกลงมาชะล้างสิ่งต่างๆลงสู่ลำ�นํ้าและคลองสาขา สีของนํ้าจะเปลี่ยนไป ตามสิ่งที่มันชะล้างละลายลงมา 2. นํ้าอยู่ได้สามสถานะ สมบัติข้อนี้เป็นกระบวนการที่นํ้าทำ�ความสะอาดตัวเองตามธรรมชาติ หลังจากที่มนุษย์ทำ�ให้นํ้าสกปรกจากการ ที่นํ้าเป็นตัวทำ�ละลายที่ดีนั่นเอง โดยเริ่มจากนํ้ากลายเป็นไอ (สถานะก๊าซ) เมื่อได้รับความร้อน แล้วลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ (สารอื่นไม่สามารถ เกาะติดไอนํ้าขึ้นไปได้) เมื่อกระทบกับอุณหภูมิตํ่า(ความเย็น)ก็จะจับตัวเป็นหยดนํ้าหรือก้อนนํ้าแข็งตกลงมาเป็นฝนหรือลูกเห็บ ซึ่งอยู่ในสถานะ ของของเหลวและของแข็งตามลำ�ดับ นํ้าที่อยู่ในสถานะของเหลวจะมีปริมาตรคงที่(รูปร่างขึ้นอยู่กับภาชนะที่ใส่) แต่ท่านทราบหรือไม่ว่าเมื่อนํ้า เปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งจะมีปริมาตรเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนที่เป็นของเหลวดังจะเห็นได้จากการที่เราเอานํ้าใส่ขันให้เต็มไปแช่ในช่องแช่แข็งของ ตู้เย็นจะเห็นนํ้าที่เป็นนํ้าแข็งนูนขึ้นสูงกว่าขอบขันนํ้า แต่ถ้าเปลี่ยนสถานะไปเป็นก๊าซ(ไอนํ้า)จะมีปริมาตรเพิ่มขึ้นถึง 1600 เท่า (นํ้า 1 แก้ว นำ� ไปต้มให้เดือดเป็นไอนํ้าจะมีปริมาตรเพิ่มขึ้น 1600 แก้ว ทำ�ให้เกิดแรงดันมหาศาล) สามารถใช้ขับดันหัวรถจักรไอนํ้าลากขบวนรถไฟได้ นํ้าใน ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงสถานะตลอดเวลาไม่มีหยุดนิ่ง เราเรียกว่า “วัฏจักรของนํ้า” 3. นํ้าไหลจากที่สูงสู่ที่ตํ่า (นํ้ารักษาระดับ) เป็นสมบัติข้อสุดท้ายของนํ้าที่จะกล่าวถึงเนื่องจากนํ้ามีปริมาณมากพอที่จะเอาสมบัติข้อนี้ ไปใช้ประโยชน์ได้ (โลกของเรา มีนํ้าถึง สามส่วนในจำ�นวนสี่ส่วนของพื้นที่บนโลก สารที่อยู่ในสถานะของเหลวชนิดอื่นๆก็มีสมบัติข้อนี้เหมือนกัน แต่มีปริมาณของสารที่น้อยกว่า จึงนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้น้อย) เราจะพบว่าเมื่อฝนตกในที่สูงนํ้าจะไหลบ่าลงสู่เบื้องล่างไม่มีที่สิ้นสุด จนกว่าจะมี ปริมาณเท่ากันจึงจะหยุดไหล และมนุษย์ได้รู้จักดัดแปลงนํ้าเอาไปใช้ประโยชน์ได้นานับประการ คงจะได้เห็นแล้วว่าสมบัติของนํ้าทั้งสามข้อพอจะยกให้นํ้าเป็นสารมหัศจรรย์ ได้หรือยัง และมีสารใดบ้างที่เป็นได้อย่างนํ้าทั้งสาม ข้อ มนุษย์บางคนตั้งแต่เกิดมา จนบางคนตายไปแล้วยังไม่มีโอกาสรู้จักตัวตนที่แท้จริงของนํ้า และทำ�ความเข้าใจนํ้าอย่างลึกซึ้ง รู้เพียงแต่ ว่าเมื่อกระหายก็ต้องดื่มนํ้า เมื่อร้อนเหนียวตัวก็ต้องอาบนํ้าจึงจะสดชื่นเท่านั้น แต่ความเป็นตัวตนของนํ้านั้นมันมีความหมายมากสำ�หรับ ชีวิตทุกชีวิต ถ้าไม่เชื่อลองอยู่ห่างจากนํ้าซัก 2-3 วันซิ ไม่ดื่ม ไม่กิน ไม่อาบ เราจะทนอยู่ได้กี่วัน ปัจจุบันนํ้าสะอาดตามธรรมชาติหายาก เต็มทีไม่ว่าจะเป็นนํ้าฝนที่คนสมัยก่อนบอกว่าเป็นนํ้าที่สะอาดที่สุด หรือจะเป็นนํ้าตามแม่นํ้าลำ�คลองก็ตาม ปัจจุบันถูกมนุษย์ทำ�ลายไป โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และโดยเจตนา ถึงเวลาที่เราต้องร่วมมือกันรักษาแหล่งนํ้าเหล่านั้น ให้สะอาดเหมาะแก่การนำ�มาบริโภคกันต่อไป จะ ปล่อยให้ธรรมชาติเป็นผู้ให้ฝ่ายเดียวไม่ได้อีกต่อไปแล้ว เราต้องรู้จักช่วยเหลือและฟื้นฟูธรรมชาติ ดูแลแหล่งนํ้าให้ใสสะอาดและงดงาม เหมือนเดิม ให้ดำ�รงคงอยู่คู่กับชีวิตของเราตลอดไปทำ�สิ่งที่ถูกต้องในวันนี้ เพื่อผลที่ดีในวันข้างหน้า ขอให้ท่านผู้อ่านจงมีความสุขอยู่กับนํ้า นะครับ โดย อ.สุวิทย์ ใหญ่โต 21


ประวัติสุนทรภู่ พระสุนทรโวหาร (ภู่) มีนามเดิมว่า ภู่ เป็นบุตรขุนศรีสังหาร (พลับ) และแม่ช้อย เกิดในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 ที่บ้าน ใกล้กำ�แพงวังหลัง คลองบางกอกน้อย สุนทรภู่เกิดได้ไม่นาน บิดามารดาก็หย่าจากกัน ฝ่าย บิดากลับไปบวชที่บ้านกรํ่า เมืองแกลง ส่วนมารดา คงเป็นนางนมพระธิดา ในกรมพระราชวัง หลัง ตัวสุนทรภู่เองได้ถวายตัว เป็นข้าในกรมพระราชวังหลังตั้งแต่ยังเด็ก สุนทรภู่เป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอน สันทัดทั้งสักวาและเพลงยาว เมื่อรุ่นหนุ่ม เกิดรักใคร่ ชอบพอ กับนางข้าหลวง ในวังหลัง ชื่อแม่จัน และแต่งงานกับแม่จัน มีบุตรกับแม่จัน 1 คน ชื่อ หนูพัด แต่แต่งงานได้ไม่นาน ก็เกิดระหองระแหงกับแม่จัน แต่ชีวิตครอบครัวยังไม่ราบรื่นนัก ในที่สุดแม่จันก็ร้างลาไป พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ทรงเป็นมหากวีและทรง สนพระทัยเรื่องการละครเป็นอย่างยิ่ง ในรัชสมัยของพระองค์ได้กวดขันการฝึกหัดวิธีรำ�จนได้ที่ เป็นแบบอย่างของละครรำ�มาตราบทุกวันนี้ พระองค์ยังทรงพระราชนิพนธ์บทละคร ขึ้นใหม่อีก ถึง 7 เรื่อง มีเรื่องอิเหนาและเรื่องรามเกียรติ์ เป็นต้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเสด็จสวรรคต นอกจาก แผ่นดินและผืนฟ้าจะรํ่าไห้ ไพร่ธรรมดาคนหนึ่งที่มีโอกาสสูงสุดในชีวิต ได้เป็น ถึงกวีที่ปรึกษา ในราชสำ�นักก็หมดวาสนาไปด้วย เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่ง เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 3 ขึ้นครองราชย์ สุนทรภู่เคยได้ทำ�การไม่เป็นที่พอ พระราชหฤทัยนัก ประกอบกับความอาลัยเสียใจหนักหนาในพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย สุนทรภู่จึงลาออกจากราชการ และตั้งใจบวชเพื่อสนอง พระมหากรุณาธิคุณ สุนทรภู่ได้เผยความในใจนี้ ในนิราศภูเขาทอง เมื่อสึกออกมา สุนทรภู่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งทรงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้า กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ โปรดอุปถัมภ์ให้สุนทรภู่ ไปอยู่พระราชวังเดิมด้วย ต่อมา กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ ทรงพระเมตตา อุปการะสุนทรภู่ด้วย กล่าวกันว่า ชอบพระราชหฤทัย ในเรื่องพระอภัยมณี จึงมีรับสั่งให้สุนทรภู่แต่งต่อ นอกจาก นี้ สุนทรภู่ยังแต่งเรื่อง สิงหไกรภพถวายกรมหมื่น อัปสรฯ อีกเรื่องหนึ่ง แม้สุนทรภู่จะอายุมากแล้ว แต่ท่านก็ยังรักการเดินทางและรักกลอนเป็นที่สุด ท่านได้แต่งนิราศไว้อีก 2 เรื่องคือนิราศพระประธม และนิราศเมืองเพชร สุนทรภู่ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น “พระสุนทรโวหาร” ในปี พ.ศ.2394 ขณะที่ ที่มา : http://www.siamfreestyle.com/forum /index.php?showtopic=161 ท่านมีอายุ ได้ 65 ปีแล้ว ท่านถึงแก่อนิจกรรมเมื่อปี พ.ศ.2398 รวมอายุได้ 69 ปี 22


วันที่ 5 มิถุนายน 2556 เจ้าหน้าที่ฝ่าย เวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ทำ�การ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบไอกรนและบาดทะยักให้ กับนักเรียนชั้น ป.1 ณ บริเวณหน้ามุข ชั้น 2 อาคาร เบนิลด์

วันที่ 21 มิถุนายน 2556 เจ้าหน้าที่ฝ่าย เวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ทำ�การ ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคอตีบ ไอกรนและบาดทะยัก ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ณ บริเวณหน้ามุข ชั้น 2 อาคารเบนิลด์ วันที่ 18 มิถุนายน 2556 ฝ่ายบริการ แนะแนว จัดโครงการ “ลาซาลร่วมใจบริจาคโลหิต” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

27


ทำ�ความรู้จักกับชนิดของยุงที่เป็นพาหะนำ�โรคต่าง ๆ พร้อมลักษณะ ของคนที่ยุงชอบกัดเป็นพิเศษ และหากอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่มียุง เป็นพาหะ เรายังมีวิธีการป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัดมาฝากกัน ประเทศไทยมัก พบกับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกระบาดหนัก ในช่วงหน้าฝนของทุกปี โดย พบผู้มีอาการป่วยและผู้เสียชีวิตเป็นจำ�นวนมาก ซึ่งพาหะของโรคนี้ก็ คือ ยุง นั่นเอง นอกจากโรคไข้เลือดออกแล้ว ยุงยังเป็นพาหะนำ�ไปสู่โรคอื่น ๆ เช่น โรคไข้ชิคุนกุนยา โรคไข้สมองอักเสบ โรคเท้าช้าง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน ตนเองไม่ให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ เหล่านี้ เราจึงนำ�ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ ของคนทีย่ งุ ชอบกัด อาการทีเ่ กิดหลังถูกยุงกัด รวมทัง้ วิธปี อ้ งกันตนเองเบือ้ งต้น มาแนะนำ�ให้ทราบกัน 1. 2. 3. 4.

ชนิดของยุงที่มาพร้อมกับโรคต่าง ๆ ยุงก้นปล่องเป็นพาหะของโรคมาลาเรียและโรคเท้าช้าง ยุงรำ�คาญเป็นพาหะของโรคไข้สมองอักเสบและโรคเท้าช้าง ยุงลายเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ไข้ชิคุนกุนยาและโรคเท้าช้าง ยุงเสือเป็นพาหะของโรคเท้าช้าง

นอกจากนี้ หากสังเกตให้ดีจะพบว่า ยุงชอบกัดคนบางคนมากกว่าผู้ที่นั่ง อยู่ใกล้ ๆ และจากผลการวิจัยพบข้อมูลที่น่าสนใจ ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ยุงชอบ กัดคนบางประเภทเป็นพิเศษ ดังนี้ 1. ยุงชอบกัดคนที่มีเหงื่อออกมาก 2. ยุงชอบกัดคนที่ตัวร้อน ( อุณหภูมิบริเวณผิวหนังสูง ) 3. ยุงชอบกัดคนที่หายใจแรง เพราะคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ปล่อยออกมากับลมหายใจเป็นตัวดึงดูดยุง 4. ยุงชอบกัดเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ เพราะกลิ่นและลักษณะ ผิวหนัง 5. ยุงชอบกัดผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เพราะฮอร์โมนแตกต่างกัน 6. ยุงชอบกัดคนที่ใส่เสื้อผ้าสีเข้ม เช่น สีดำ� กรมท่า แดง เขียว มากกว่าสีขาว 28


อาการหลังจากถูกยุงกัด สำ�หรับสาเหตุของอาการคัน เกิดจากการทีย่ งุ ฉีดนํา้ ลาย ลงไปในบริเวณที่เจาะดูดเลือด เพื่อทำ�ให้เลือดเจือจางลง จะได้ ดูดเลือดได้ง่าย ซึ่งนํ้าลายของยุงส่งผลให้มนุษย์ เกิดอาการ แพ้ที่แตกต่างกันออกไป บางรายแค่มีอาการคัน ขณะที่บางราย อาจมีอาการแพ้รุนแรง จนเป็นแผลลุกลามและติดเชื้อได้ง่าย นอกจากนี้ในนํ้าลายของยุงก็มีเชื้อโรคที่เป็นอันตราย ต่อมนุษย์ปะปนอยู่เช่น เชื้อไวรัสเดงกี เชื้อไวรัสเจอี หรือแม้ กระทั่ง หนอนพยาธิที่ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้สมองอักเสบเจอี โรคมาลาเรีย โรคเท้าช้าง ฯลฯ

การป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้ยุงกัด คือ การดูแลสภาพแวดล้อมที่ตนเองอาศัยอยู่ให้ปราศจากยุง หรือ ให้มีปริมาณยุงน้อยที่สุด โดยเบื้องต้นสามารถทำ�ได้ ดังนี้ 1. จัดสภาพบ้านให้เรียบร้อย ไม่เป็นแหล่งอาศัยของยุง และป้องกันไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงบริเวณบ้าน 2. เปลี่ยนนํ้าในภาชนะที่ไม่มีฝาปิด เช่น แจกัน ทุก 7 วัน 3. นอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวด หรือใช้พัดลมเป่าไม่ให้ยุงเข้าใกล้ 4. ใช้สารไล่แมลงหรือสารป้องกันแมลง ซึ่งผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ เช่น ตะไคร้หอม ไพล ขมิ้นชัน มะกรูด ยูคาลิปตัส ฯลฯ 5. ใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงซึ่งผสมสารเคมีสังเคราะห์ที่ไม่เป็นอันตราย โดยนำ�มาทาบริเวณแขน ขา ซึ่งจะช่วย ป้องกันยุงได้ประมาณ 2 - 8 ชั่งโมง 6. ใช้ยาจุดกันยุง เครื่องไล่ยุงไฟฟ้า 7. ใช้ไม้ตียุงไฟฟ้า หรือใช้นํ้ายาล้างจาน 1 ส่วน ผสมนํ้า 4 ส่วน ใส่กระบอกเพื่อฉีดพ่นบริเวณที่มียุงเยอะ 8. ใช้ผลิตภัณฑ์กำ�จัดยุงกระป๋อง ฉีดเฉพาะบริเวณมุมอับ ใต้เตียง ใต้โต๊ะ ทิ้งไว้ 15 - 30 นาที ก่อนเข้าไปในห้อง เมื่อได้รู้จักกับประเภทของยุงที่เป็นพาหะนำ�พาโรคต่าง ๆ มาสู่มนุษย์ รวมถึงลักษณะของผู้ที่เป็นเป้าหมายหลักของยุงแล้ว ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกยุงกัดก็อย่าลืมระมัดระวังตัวกันมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการเจ็บป่วยนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตาม ทุกคนมีโอกาสโดนยุงกัดได้หมด อย่าชะล่าใจ ควรระวังและ ป้องกันตัวไม่ให้ถูกยุงกัดจะดีที่สุดนะจ๊ะ

29


สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน นักเรียนโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์หลายคนอาจสงสัยว่า เรานั่งสมาธิในกิจกรรมยามเช้าเพื่ออะไร เพียงเวลาสั้นๆ เกิดผลดีแก่เราจริงหรือ ?? การฝึกสมาธิ แท้จริงแล้วคือการกำ�หนดรู้ในสิ่งต่างๆ ที่กำ�ลังกระทำ�อยู่ หรือเรียกว่า การมีสติ นั่นเอง “สติ” เป็นสิ่งที่มนุษย์ควรมีมากที่สุด เพราะสติทำ�ให้เรารู้ตัวอยู่เสมอว่ากำ�ลังทำ�สิ่งใดอยู่ หากสิ่ง นั้นควรกระทำ�ก็จงทำ�ไป แต่หากสิ่งนั้นไม่ถูกต้องสติจะช่วยยับยั้งการกระทำ�นั้นได้ นี่คือผลลัพธ์ที่เกิดจาก การฝึกสติ

วารสารฉบับนี้ผมขอนำ�เสนอ “สมาธิแบบอานาปานสติ”

อุปกรณ์ วิธีดูลมหายใจขั้นพื้นฐานเบื้องต้น เริ่มจากจุดง่ายๆคือ จับความรู้สึกที่ ลมหายใจ เข้า – ออก ตามปกตินี่เอง ไม่ต้องไปหาไกล กำ�หนดจุด การจับลมหายใจหาจุดกระทบ(ขอบรูจมูก) ที่ชัดที่สุดจับตรงนั้นทั้งเข้า และออก (รออยู่ที่นั่น) ดักรู้ (สติจับความรู้สึกที่ลมกระทบ) รู้ปัจจุบัน ตั้งสติตามรู้ลมที่มากระทบ (ขอบจมูก) รู้ (สติ) ขณะที่กระทบ, ถ้ากระทบ เข้ากำ�หนดรู้ (พูดในใจว่า “เข้า”) , ถ้ากระทบออกกำ�หนดรู้ (พูดในใจว่า “ออก”) ในขั้นนี้ไม่ใช้ความคิดหรือนึก ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็น อดีต – อนาคตทันที (เปลี่ยน “เข้า” เป็น “พุท” และเปลี่ยน”ออก” เป็น” โธ” ก็ได้) รู้ต่อเนื่อง การรู้เข้า – ออกอย่างต่อเนื่อง คือ ดำ�รงสติให้มั่นคงต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่ บ่งบอกถึงกำ�ลังของสติ ถ้าสติไม่สามารถรู้ต่อเนื่อง (เผลอ) หมายถึง กำ�ลังสติอ่อน วิธีแก้เผลอ เมื่อใดที่สติเผลอ (ลืมกำ�หนด เข้า – ออก) ให้ดึงความรู้สึกมากำ�หนด เข้า – ออก ใหม่ ทำ�อย่างนี้ทุกครั้งที่เผลอ ให้สังเกตระยะเวลาในการเผลอนั้น สั้นลงมีสติมากขึ้นแปลว่า สติมีกำ�ลังเพิ่มขึ้น จนสามารถทรงสติได้นานๆ หมายเหตุ การกำ�หนดสตินี้เมื่อถึงระดับหนึ่ง คำ�ภาวนาเข้า – ออก หรือ พุทโธ จะหายไปเอง คือ ทิ้งคำ�ภาวนา ไม่ผิดวิธี แต่ให้รู้อาการเคลื่อนไหวของ ลมหายใจต่อไปเรื่อยๆ พบกันใหม่ฉบับหน้า ฒ. ทา-รก ว.วัชร วิ

30


กิจกรรมขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ เกิดจากการริเริ่มของท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ (ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งอธิการ โรงเรียนลาซาล ที่กรุงเทพฯ) ในปี พ.ศ. 2549 ได้ส่งคุณครูวิภา เดชด่าน คุณครูยุพารดา ขจรกลํ่า และ คุณครูสายจิต ตัญจพัฒกุล ไปฝึกการขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ จากมูลนิธิธรรมอิสระ ณ วัดอ้อน้อย ต.ห้วยขวาง อ.กำ�แพงแสน จ.นครปฐมและนำ�ความรู้ ที่ได้กลับมาขยายผล ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยแต่ระดับ จะคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับละ 10 คน เข้าร่วมแข่งขันการขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธประสบความสำ�เร็จดังนี้ รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลชนะเลิศระดับภาค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ จึงสนับสนุนให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขัน ได้ขยายผลเป็น ผู้นำ�ให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียนได้ปฏิบัติ เป็นกิจกรรมในช่วงเช้าก่อนเคารพธงชาติตลอดมา ประโยชน์จากกิจกรรมขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ฝึกสติขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบการบริหารกายที่ควบคู่พร้อมไปกับการ บริหารจิตด้วยศาสตร์และศิลป์ของกายานุปัสนาสติปัฎฐาน คลายกล้ามเนื้อ ฝ่ามือ ข้อศอก ไหล่ หลัง ลำ�ตัว ไต ปอด ม้าม ช่วยข้อกระดูกให้เคลื่อนไหวเป็นระบบ และปรับสมดุลร่างกาย จำ�นวนอิริยาบถ ในการขยับกายมีทั้ง นั่ง ยืน เดิน และนอน ได้เลือกปฏิบัติในอาการนั่งดังนี้ 1. อิริยาบถ พระโพธิสัตว์กำ�เนิด 2. อิริยาบถ พระโพธิสัตว์คารวะแผ่นดิน 3. อิริยาบถ พระโพธิสัตว์ผ่อนคลายอิริยาบถ 4. อิริยาบถ พระโพธิสัตว์เหลียวมองสรรพสัตว์ 5. อิริยาบถ พระโพธิสัตว์สำ�นึกบาป 6. อิริยาบถ พระโพธิสัตว์ศึกษาพระธรรม 7. อิริยาบถ พระโพธิสัตว์โอบอุ้มสรรพสัตว์ 8. อิริยาบถ พระโพธิสัตว์ปราบมาร 9. อิริยาบถ พระโพธิสัตว์คลุ้มคลั่ง 10. อิริยาบถ พระโพธิสัตว์วันทาพระพุทธเจ้า 1.

6.

2.

3.

7.

4.

8.

9.

5.

10.

31


กุญแจทองหนึ่งดอกเป็นสัญลักษณ์ ของอำ�นาจในสวรรค์ และกุญแจสีเงินหนึ่งดอก เป็นสัญลักษณ์ของอำ�นาจบนแผ่นดิน พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเขตเมืองซีซารียาแห่งฟิลิป และตรัสถามบรรดาศิษย์ว่า “คนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใคร” เขาทูลตอบว่า “บ้างกล่าวว่าเป็นยอห์นผู้ทำ�พิธีล้าง บ้างกล่าวว่าเป็นประกาศก เอลียาห์ บ้างกล่าวว่าเป็นประกาศกเยเรมีย์ หรือประกาศกองค์ใดองค์หนึ่ง” พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “ท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใคร” ซีโมน เปโตร ทูลตอบว่า “พระองค์คือพระคริสตเจ้า พระบุตร ของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต” พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า “ซีโมนบุตรของยอห์น ท่านเป็นสุข เพราะมิใช่มนุษย์ ที่เปิดเผยให้ท่านรู้ แต่พระบิดาเจ้าของเราผู้สถิตในสวรรค์ ทรงเปิดเผย เราบอกท่าน ท่านคือศิลา และบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา ประตูนรกจะไม่มีวันชนะ พระศาสนจักรได้ เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้ จะผูกไว้บนสวรรค์ด้วย ทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้ ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย” (มธ.16:13-19)

32


พระคัมภีร์กล่าวถึงพระสัญญาของพระเจ้าต่อซีโมน เปโตร ถึงกุญแจอาณาจักรสวรรค์ กุญแจนี้ใช้เป็นสัญลักษณ์ใน พระศาสนจักรคาทอลิก เราจะสังเกตง่ายๆ ว่าภาพเขียนหรือรูปปั้นใดเป็นนักบุญเปโตร ก็จะดูจากกุญแจที่ท่านถืออยู่ในมือ กุญแจอาณาจักรสวรรค์ยังปรากฏอยู่ในเครื่องหมายประจำ�พระองค์ของพระสันตะปาปาหลายพระองค์ ปัจจุบัน พระสันตะปาปาฟรังซิส ก็ยังคงสืบสานประเพณีข้อนี้ โดยมีกุญแจทองหนึ่งดอกเป็นสัญลักษณ์ของอำ�นาจในสวรรค์ และกุญแจสีเงินอีกหนึ่งดอกเป็นสัญลักษณ์ของอำ�นาจบนแผ่นดิน กุญแจสองดอกนี้เชื่อมต่อกัน เพื่อเป็นเครื่อง หมายถึง การกระทำ�บนโลกและในสวรรค์ ซึ่งเชื่อมโยงถึงกันได้ นักบุญเปโตรได้รับกุญแจอาณาจักรสวรรค์จากพระเยซูเจ้าและพระสันตะปาปายังคงเป็นผู้รักษากุญแจนั้นไว้ จนปัจจุบัน โดยอำ�นาจที่ตกทอดจากนักบุญเปโตร ผู้เป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรก มาจนถึงพระสันตะปาปาองค์ปัจจุบัน นั้นไม่เคยขาดช่วงเลย (มธ.16:13-9) จากหนังสือนิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 183 ปีที่ 32 เดือน พ.ค.-มิ.ย. 2556

33


คำ�ว่า “ครู” เป็นคำ�สำ�คัญมาก เพราะ “ครู” คือ กัลยาณมิตรผู้ชี้ทิศ นำ�ทางของศิษยานุศิษย์ ให้มีความสว่างไสวในทางปัญญาและจิตวิญญาณ” ในทางพุทธศาสนา ครูได้รับการยกย่องว่าเป็นปูชนียบุคคล (บุคคลที่ควร บูชา) และเป็นครุฐานียบุคคล (บุคคลที่ควรเคารพ) หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เขียนถึงครูผู้เปี่ยมคุณูปการเอาไว้ว่า “พงไพรในป่ากว้าง ห่างไกล แสงวัฒนธรรมใด ส่องบ้าง เห็นเทียนอยู่รำ�ไร เล่มหนึ่ง ครูนั่นแหละอาจสร้าง เสกให้ชัชวาล” พระพุทธองค์ทรงยกย่องครูว่าเป็น “กัลยาณมิตร” ซึ่งหมายถึง ผู้นำ�ทางปัญญาและจิตวิญญาณผู้เปี่ยมด้วยธรรมของมิตรแท้ 7 ประการ กล่าวคือ 1. ปิโย “น่ารัก” เพราะเปี่ยมด้วยเมตตา ชวนให้ศิษยานุศิษย์รู้สึก เป็นสิริมงคล อบอุ่น สบายใจยามอยู่ใกล้ ชวนใจให้อยากเข้าไปไต่ถามปรึกษา หารือหรือฝากตัวเป็นศิษย์ 2. ครุ “น่าเคารพ” เพราะวางตนสมแก่ฐานะแห่งความเป็นครูผู้ เป็นปูชนียบุคคล ก่อให้เกิดความมั่นอกมั่นใจยามอยู่ใกล้สนิทเสวนา 3. ภาวนีโย “น่ายกย่อง” เพราะทรงภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา คู่ควร แก่การเจริญรอยตามและเอ่ยอ้างถึงได้อย่างมั่นใจ 4. วตฺตา “มีวาทศิลป์” กล่าวคือ เป็นผู้รู้จักศิลปะในการพูด การสอน การแนะนำ� การให้คำ�ปรึกษา 5. วจนกฺขโม “มีความอดทนต่อถ้อยคำ�” กล่าวคือ เป็นผู้มีใจกว้าง อดทน อดกลั้น ต่อการปรึกษา ไต่ถาม และทนคำ�วิพากษ์ วิจารณ์หรือความคิดเห็นที่แตกต่างได้อย่างสงบ ไม่เบื่อ ไม่หน่าย ไม่หงุดหงิดฉุนเฉียว ในการแนะนำ�พรํ่าสอนศิษย์ซํ้าแล้วซํ้าเล่า 6. คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา “ทำ�เรื่องยากให้ง่าย” กล่าวคือ มีศิลปะในการถ่ายทอดเรื่องราว หรือวิชาการที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ลึกซึ้ง ให้ง่าย หรืออธิบายเรื่องจากง่ายให้ลึกซึ้งขึ้นไปตามลำ�ดับได้ครบถ้วนกระบวนความอย่างสนุกสนานมีชีวิตชีวา 7. โน จฏฺฐาเน นิโยชโย “ไม่แนะนำ�ในเรื่องอันไม่ควร” กล่าวคือ ไม่แนะนำ�พรํ่าสอนศิษย์ในทางเสียหาย ไม่ชักชวนศิษย์ให้เฉไฉ ออกนอกลู่นอกทาง (องฺ.สตฺตก.23/34/33)

ครูผู้สมบูรณ์ด้วยกัลยาณมิตรธรรมที่กล่าวมา ควรกล่าวได้ว่าเป็น “ยอดคน” ที่เป็น “ยอดครู” โดยแท้ ว.วชิรเมธี 34


คำ�ไทยใช้บ่อย ที่คนไทยเขียนผิดเป็นประจำ�

สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน วารสารลาซาลฉบับนี้ขอนำ�เสนอเรื่องราวคำ�ภาษาไทยที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ หลายคนใช้ผิดไม่รู้ตัว ในฉบับนี้ขอยกตัวอย่าง 10 คำ�นะคะ 1) กะเทย VS กระเทย คำ�ที่ถูก >> กะเทย คำ�ที่ผิด >> กระเทย คำ�คำ�นี้เจอได้บ่อย แต่จะมีกี่คนที่เขียนถูก ท่องให้ขึ้นใจเลยว่า คำ�นี้ ไม่มี “ร” จ้า 2) โควตา VS โควต้า คำ�ที่ถูก >> โควตา คำ�ที่ผิด >>โควต้า ตามหลักการเขียนคำ�ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ไม่ต้องเติมวรรณยุกต์ ดังนั้น Quota จึงเขียนได้ว่าโควตา ไม่ต้องเติมไม้โท 3) ต่างๆ นานา VS ต่างๆ นาๆ คำ�ที่ถูก >> ต่างๆ นานา คำ�ที่ผิด >> ต่างๆ นาๆ โดยปกติคำ�ซํ้าจะเติมเครื่องหมายไม้ยมกไว้ด้านหลังคำ�ที่ต้องการซํ้า ยกเว้นคำ�ว่า “นานา” “จะจะ” ที่ไม่ต้องซํ้า 4) ผลัดวันประกันพรุ่ง VS ผัดวันประกันพรุ่ง คำ�ที่ถูก >> ผัดวันประกันพรุ่ง คำ�ที่ผิด >> ผลัดวันประกันพรุ่ง ผัดวันประกันพรุ่งไม่ต้องมี “ล” คำ�ว่า “ผลัด” แบบนี้ใช้สำ�หรับ “ผลัดผ้า” 5) ผาสุข VS ผาสุก คำ�ที่ถูก >> ผาสุก คำ�ที่ผิด >> ผาสุข เชื่อว่าหลายคนไปโยงกับความหมายความสุข ก็เลยใช้ “ข” สะกด แต่จริงๆ แล้วใช้ “ก” สะกด 6) ผัดไทย VS ผัดไท คำ�ที่ถูก >> ผัดไทย คำ�ที่ผิด >> ผัดไท คำ�นี้มีวิธีการจำ�ง่ายๆ ตามที่ราชบัณฑิตยสถานบอกไว้ก็คือ คำ�ว่า “ไทย” ในผัดไทย เขียนเหมือนคนไทย นั่นเอง 7) ใบกะเพรา VS ใบกระเพรา คำ�ที่ถูก >> ใบกะเพรา คำ�ที่ผิด >> ใบกระเพรา ร้านอาหารตามสั่งส่วนมากเขียนคำ�นี้ผิด การเขียนที่ถูกต้องจริงๆ มี “ร” เพียงแค่ที่เดียว คือ”เพรา” ส่วน “กะ” ไม่ต้องมี 8) มัคคุเทศน์ VS มัคคุเทศก์ คำ�ที่ถูก >> มัคคุเทศก์ คำ�ที่ผิด >> มัคคุเทศน์ มัคคุเทศก์ ก็คือผู้นำ�เที่ยวหรือไกด์นั่นเอง ไม่ใช่พระที่จะต้องไปนั่งเทศน์ ดังนั้น “เทศ..” ใช้ “ก์” 9) ศรีษะ VS ศีรษะ คำ�ที่ถูก >> ศีรษะ คำ�ที่ผิด >> ศรีษะ การสะกดคำ�นี้มีปัญหาเพียงอย่างเดียวคือการเติมสระอี ที่มักวางผิดตำ�แหน่งไปวางตรง “ร” ขอให้จำ�ให้ขึ้นใจว่าหัวเป็น ของสูง และเราก็มักจะใส่หมวกที่หัว ดังนั้น “ศ” หัวของตัวอักษรอยู่สูงกว่า “ร” จึงต้องเอาสระอีไปวางไว้ที่ “ศ” 10) อนุญาติ VS อนุญาต คำ�ที่ถูก >> อนุญาต คำ�ที่ผิด >> อนุญาติ ให้ท่องไว้ว่า อนุญาต ไม่ใช่ “ญาติ” ตัวเล็กๆ (อนุ แปลว่า น้อย,เล็ก) ดังนั้นแค่ท่องประโยคนี้ก็เตือนสติเวลาเขียนได้แล้ว

ที่มา : www.dek-d.com

35


ช่วงเวลานี้ ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมีจำ�นวนมากขึ้น โดยเฉพาะ Social network ก็ใช้กันแพร่หลาย ในการติดต่อสื่อสารหาเพื่อนๆ ตลอดจนดาราใช้ติดต่อ กับแฟนคลับจำ�นวนมาก ไม่เว้นแบรนด์เอเจนซี โฆษณาต่างๆ ยังใช้ Social Network ด้วย แต่ก็มีหลายเหตุการณ์ที่คุณอาจไม่ทราบว่า สิ่งที่ทำ�แบบนี้ อาจทำ�ให้ ตนเองทำ�ผิด พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2550 ด้วย ซึ่งตอนนี้มีผลบังคับใช้ในไทยแล้ว ณ เวลานี้ statute-offense-compute-crime-2550 พรบ.คอมพิวเตอร์ปี 2550 (พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ) เริ่มบังคับใช้เมื่อ 10 มิถุนายน 2550 จนถึงเวลานี้ก็บังคับใช้มาถึง 6 ปีแล้ว ซึ่งมี หลายมาตรา ที่ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตต้องทำ�ความเข้าใจและปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย หากฝ่าฝืนอาจถูกดำ�เนินคดีได้ เช่น การกระทำ� โพสต์ข้อมูลปลอม ข้อมูลเท็จ อย่างกรณีของอดีตเณรคำ�ที่มีการโพสต์ข้อความแสดงอิทธิฤทธิ์อวดอ้างผ่านทางเว็บไซต์ให้คนหลงเชื่อ หรือให้ข้อมูลเท็จ ที่จะเกิดความเสียหายต่อ ความมั่นคงของประเทศ ประชาชนตื่นตระหนก , โพสข้อมูลอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย รวมทั้ง การเผยแพร่ข้อมูล ลามก อนาจาร ซึ่งกรณีทั้งหมดนี้ ผิด พรบ.คอม มาตรา 14 ระบุไว้ว่า “ผู้ใดกระทำ�ความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ” (1) นำ�เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิด ความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน (2) นำ�เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิด ความตื่นตระหนกแก่ประชาชน (3) นำ�เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการ ร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา (4) นำ�เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ (5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4) “ อีกกรณีที่ต้องระวังสำ�หรับผู้ใช้ Social Network โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เจออะไร ขอกดแชร์ หรือส่งต่อ เช่นได้ข้อความมาใน Line, หรือทาง Facebook, Twitter เจอปุ๊บ share ปั๊บ หรือส่งต่อให้กับเพื่อนๆ ทั้งทาง Line หรือทางอีเมลล์ โดยที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนว่าข้อความนั้นจริงหรือเปล่า หากเผลอแชร์ทันที ทั้งๆ เป็นข้อมูลเท็จ การกระทำ�ลักษณะแบบนี้ ผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งหากตรวจสอบว่าผิดจริง ผู้แชร์ก็อาจถูกดำ�เนินคดีได้ และอาจถึงขั้นจำ�คุก หรือปรับ อ.ปริญญา หอมอเนก ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์ ได้ให้คำ�แนะนำ�ไว้ว่า ก่อนส่งต่อ หรือแชร์ ลองตรวจสอบข้อมูลก่อนว่าเนื้อหา นี้จริงหรือไม่ เพราะถ้าคุณส่งข้อมูลเท็จ ข้อมูลที่เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น หรือต่อความมั่นคงของประเทศ ข้อมูลลามก อนาจาร ตามข้อมูลที่มีความผิดตาม พรบ. คอมฯ ที่กล่าวไปแล้วนี้ คุณก็จะมีความผิดในมาตรา 14 วรรค 5 (เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม ข้อมูลเท็จ ) โดนด้วยรับโทษเหมือนกัน อีกเรื่องที่เจอบ่อย คือการตัดต่อภาพที่ทำ�ให้ผู้อื่นเสียหายแล้ว เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต อันนี้ มีความผิดตามมาตรา 16 ระบุไว้ว่า “ผู้ใดนำ�เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูล คอมพิวเตอร์ ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัด ต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะทำ�ให้ผู้อื่นนั้น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความ อับอาย ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินสามปี หรือ ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ” สำ�หรับผู้ให้บริการ ก็ต้องระวัง หมั่นดูแลข้อมูลต่างๆ ที่คนอื่นโพสต์ ทิ้งไว้ในเว็บเราด้วย เช่นพวกเว็บบอร์ด กระทู้ หรือ ความเห็นต่างๆ เพราะมีคนมาโพสต์ข้อความ โพสต์รูปที่ทำ�ให้บุคคลอื่นเสียหาย หรือภาพอนาจาร มีเนื้อหา พาดพิงสถาบัน แล้วคุณเพิกเฉย ปล่อยให้มีการกระทำ�นั้น คุณก็จะมีความผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ ในมาตรา 15 ข้อหาสนับสนุน ยินยอมให้คนอื่นเผยแพร่ข้อมูลที่ กระทบให้ผู้อื่นเดือดร้อน เสียหาย กระทบความมั่นคงของรัฐ และอื่นๆตามที่ พรบ.คอม มาตรา 14 ซึ่งกรณีนี้เกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่เริ่มใช้ พรบ.คอม ช่วงแรกๆ ด้วย มี เว็บมาสเตอร์ถูกจำ�คุกมาแล้ว ทั้งๆ ที่ไม่ได้เป็นผู้กระทำ�ผิด แต่ตรวจสอบพบ เนื้อหาที่ผิด พรบ.คอมฯ ก็โดนติดคุกได้เช่นกัน และมีการตรวจสอบข้อมูลของผู้ให้ บริการโฮสด้วย พรบ.คอมพิวเตอร์ เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต้องรู้ และปฏิบัติให้อยู่ในกฎหมายด้วย หากกระทำ�ผิด พรบ. คุณก็จะถูกดำ�เนินคดี จำ�คุก และ ปรับ ได้ ซึ่งคุณอ้างไม่ได้ว่าคุณไม่รู้!!! เพราะคุณคือผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์

ที่มา : iT 24 Hrs.

36


แบบที่ 1 สวัสดีค่ะ ห่างหายไปนานกับคอลัมน์ Handicraft เด็กๆ หลายๆ คนถามว่าไม่มีวิธีพับกระดาษในวารสารลาซาลแล้วหรือ ครับ/ค่ะ ? ทางผู้จัดทำ�วารสารเลยขอแก้ตัวในวารสารฉบับนี้ เอาใจผู้อ่านทุกเพศทุกวัย ด้วยวิธีการทำ�โบว์ริบบิ้นสวย ๆ แบบ DIY มาฝากกันค่ะ ซึ่งในฉบับนี้นำ�มาแนะนำ�ถึง 2 แบบด้วยกัน ไปดูขั้นตอนและวิธีแสนง่ายและไม่มีใครเหมือนกันเลยค่ะ

1-2

3-4

อุปกรณ์

1. ริบบิ้นสีที่ชอบ 2. กรรไกร 3. เข็ม + ด้าย (สีเดียวกับริบบิ้น) 4. คลิปหนีบกระดาษแบบยาว

แบบที่ 2

แบบที่ 1 วิธีทำ�

1. นำ�ริบบิ้นที่เตรียมไว้มาพับกลับไป-มา 3 ทบดังรูป 2. นำ�คลิปหนีบกระดาษยาว ๆ มาจับริบบิ้นให้อยู่นิ่ง เพื่อให้เราสามารถเย็บ เนาริบบิ้นไว้ 3. เนาริบบิ้นจากกึ่งกลางดังรูป 4. ต่อมาให้รวบริบบิ้นไปเข้าหากันให้สวยงาม แล้วมัดด้ายให้แน่น เพียงแค่นี้ ก็ได้โบว์สวย ๆ แล้วล่ะคะ

1

2

แบบที่ 2 วิธีทำ�

1. ม้วนริบบิ้นในความยาวที่ต้องการทบไปมา จากนั้นแบ่งครึ่ง แล้วตัดมุมเข้าไปตามตัวอย่าง 2. จากนั้นแผ่ริบบิ้นออกมา เพื่อน ๆ จะได้เห็นว่าตรงกลาง จะเล็กลงไป จากนั้นก็เอาริบบิ้นมามัดตรงกลางให้แน่น 3. จากนั้นให้คลี่ริบบิ้นออกมาให้เป็นพู่ออกมาสวย ๆ 4. เมื่อคลี่โบว์ออกมาหมดแล้ว ก็จะได้โบว์ติดกล่องของขวัญสวย ๆ แล้วล่ะคะ

3

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ไม่ยากเลย วิธีง่ายๆ ที่ทุกคนทำ�ได้ อย่าลืมนำ�เทคนิค วิธีดีๆ แบบนี้ไปใช้ในวันพิเศษของทุกคนนะคะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

4

ที่มา : http://www.homedecorediy.com 37


ผลงานนักเรียน

38


ผลงานนักเรียน

39


ผลงานนักเรียน

ที่ชานเมืองแห่งหนึ่งมีหมู่บ้านชื่อ “ หมู่บ้านไม่เป็นไร ” ทุกคนใน หมู่บ้านมีนิสัยมักง่ายและไร้ระเบียบวินัย ทำ�ให้ทุกหนทุกแห่งใน หมู่บ้านเต็มไปด้วยขยะและสิ่งปฏิกูล เพราะทุกคนคิดว่าเป็นเรื่อง ไม่เป็นไร ขอเพียงในบ้านสะอาดก็พอแล้ว แม้ว่าจะมีคนได้รับ บาดเจ็บและป่วยไข้เพราะความไม่มีระเบียบก็ยังไม่มี ใครสำ�นึกในความผิด ต่อมาเมื่อฝนตก ลงมาและไม่สามารถระบายน้ำ�ได้ ทำ�ให้ทุกบ้านถูกน้ำ�ท่วมขังถึงครึ่งเดือนทำ�ให้เสียหาย หนัก หลังจากนั้นจึงไม่มี ใครมักง่ายทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางอีกเลย ข้อคิด การมีระเบียบวินัยทำ�ให้ไม่สูญเสียทรัพย์

40


ผลงานนักเรียน

41


รายงานผลการดำ�เนินงาน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา คณะภราดาลาซาล คณะผู้บริหาร และครู ได้ดำ�เนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ ของนักเรียน ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมต่างๆ ของ โรงเรียนของเรายังคงได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากท่านผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้งานประสบผลสำ�เร็จ เป็นที่ชื่นชม แก่ชุมชน ตามรายงานกิจกรรมต่างๆ ของทั้ง 6 ฝ่าย ดังนี้

ฝ่ายสำ�นักงานอธิการ ฝ่ายบริหารจัดการ

- วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 การอบรมเรื่องการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยอาจารย์สยาม ปิยะนราธร สพป.กทม. - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 คณะครูจากโรงเรียนลาซาลกรุงเทพฯ มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่องการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสาม - วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ณ ห้องประชุมสำ�นักงานอธิการ - วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ณ ห้องประชุมสำ�นักงานอธิการ - วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 คณะภราดา ผู้บริหาร ตัวแทนครู ร่วมงานสังสรรค์ครอบครัวลาซาล ขึ้นบ้านใหม่ ลาซาลสังขละบุรี - วันที่ 1-6 ธันวาคม 2555 9th Asia Pacific Lasallian Youth Congress(APLYC9) “Enter to learn leave to serve” at La Salle Bangkok,Thailand - วันที่ 7 ธันวาคม 2555 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดีมากและดี ณ โรงแรม เชียงใหม่ออคิดส์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน - วันที่ 15 ธันวาคม 2555 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน - วันที่ 27 ธันวาคม 2555 กิจกรรมมอบความสุขให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาซาล - วันที่ 27 ธันวาคม 2555 คณะภารดา ครู นักเรียน คาทอลิกร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปี 2555 - วันที่ 29 ธันวาคม 2555 งานสังสรรค์ครอบครัวลาซาลของพี่น้องคนงาน - วันที่ 4 มกราคม 2556 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ เทศบาล ไปรษณีย์ - วันที่ 16 มกราคม 2556 ขอแสดงความยินดีกับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมระดับเหรียญเงิน “กิจกรรมจากบัตรเติมเงินสู่ บัตรเติมความรู้” เข้ารับรางวัล ณ สำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา - วันที่ 21-23 มกราคม 2556 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องทำ�ให้การประเมินในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดี - วนั ที่ 26 มกราคม 2556 ฟืน้ ฟูจติ ใจนักเรียนคาทอลิก ป.1-ม.5 หัวข้อ “ความเชือ่ นำ�เราสูช่ วี ติ คริตชนทีเ่ ข้มแข็ง” โดยคุณพ่อไพโรจน์ เกตุรตั น์ - วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2556 ตัวแทนครูอบรมหลักสูตร โตไปไม่โกง ณ ห้องประชุมจีระบุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 จับฉลากการกุศลลาซาลเพื่อสมทบทุนก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาซาล - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ณ ห้องประชุมสำ�นักงานอธิการ 42


- วันที่ 6 มีนาคม 2556 พิธีสดุดีนักบุญยวง เดอ ลาซาล - วันที่ 14 มีนาคม 2556 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ณ ห้องประชุมสำ�นักงานอธิการ

ฝ่ายอาคารสถานที่

- จัดระบบการจัดใช้สถานที่ภายในบริเวณโรงเรียน ดูแล ตรวจสอบและซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์ ต่างๆ ภายในอาคารเรียน อาคารประกอบ และให้บริการแก่ครู และ นักเรียน ในการขอซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องเรียนและห้องประกอบการ - ปรับปรุง-ซ่อมแซมห้องสมุดเบนิลด์ - ปรับปรุงอาคารมีเกล ชั้น 3 ให้เป็นห้องคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำ�หรับระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 - จัดทำ�พื้นที่บนเขาให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งการเรียนรู้ - ปรับปรุง-เปลี่ยนป้ายหน้าห้อง และติดตั้งอย่างเป็นระเบียบ - ติดตั้ง E- Board ห้องโสตฯต่างๆ เพื่อใช้สำ�หรับการเรียนการสอน

ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

- วันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 ครูและนักเรียนชุมนุมเยาวชนลาซาล ไปบริจาคสิ่งของใช้ส่วนตัว จำ�นวน 120 ชุด เป็นเงิน 16,000 บาท และมอบเงินทีไ่ ด้รบั บริจาคจากนักเรียนและคุณครูจ�ำ นวน 2,000 บาท เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยทัว่ ไป ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว - วันที่ 24 ธันวาคม 2555 กิจกรรมมอบความสุขให้นักเรียนโรงเรียนดรุณศึกษา - วันที่ 27 ธันวาคม 2555 กิจกรรมมอบความสุขให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาซาล - วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2556 คณะนางฟ้างานตรุษจีนโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ร่วมขบวนแห่งานตรุษจีนนครสวรรค์ - วันที่ 7 – 16 มีนาคม 2556 โครงการบรรพชาสามเณรลาซาลโชติรวีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว99 รูป รุ่นที่ 14

ฝ่ายประสิทธิผล

ตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของโรงเรียน ครู และ นักเรียน สร้างความภาคภูมิใจ ดังนี้

ผลงานดีเด่นของนักเรียน

รางวัลระดับประเทศ - ด.ช. ภาสกร สิงห์ปาน ชั้น ป.5/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับชั้น ป.1-6 ระดับประเทศ ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี รางวัลระดับภาค - ด.ช.ภาสกร สิงห์ปาน ชั้น ป.5/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองกิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายระดับ ป.1-6 การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 62 จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555 ภายใต้ชื่องานรักษ์วิถีล้านนา รู้คุณค่าวัฒนธรรม สร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรม พร้อมก้าวนำ�สู่สากล - ด.ช.ศุภกร ถนอมนิ่ม ชั้น ป.5/7 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชายระดับ ป.1-6 การแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 62 จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555 ภายใต้ชื่องานรักษ์วิถีล้านนา รู้คุณค่าวัฒนธรรม สร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรม พร้อมก้าวนำ�สู่สากล - ด.ญ.อภิชญา วงศ์สมวงศ์ ชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 62 จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555 ภายใต้ชื่องานรักษ์วิถีล้านนา รู้คุณค่าวัฒนธรรม สร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรม พร้อมก้าวนำ�สู่สากล - ด.ช.นรพล ชูเจริญ ชั้น ม.3/1 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรม Story Telling ระดับ ม.1-3 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 62 จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555 ภายใต้ชื่องานรักษ์วิถีล้านนา รู้คุณค่าวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ศิลปหัตถกรรม พร้อมก้าวนำ�สู่สากล - นายธนวัตร สมัครารักษ์สกุล ชั้น ม.5/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองกิจกรรม Spelling Bee ระดับ ม.4-6 การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 62 จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555 ภายใต้ชื่องาน รักษ์วิถีล้านนา รู้คุณค่าวัฒนธรรม สร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรม พร้อมก้าวนำ�สู่สากล

43


44

- ด.ญ.สุพชฌาย์ กะละกล ชั้น ม.2/5 ได้รับรางวัลสุดยอดนักประหยัดอันดับ 3 ประจำ�ปี 2554 ในโครงการบันทึกนักประหยัดตัวน้อย ซึ่งจัดโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ จ.ลพบุรี รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา - ด.ช.รัฐพงศ์ พิทักษ์ชัยธรรม ชั้น ม. 3/6 ด.ช.ชาตรี แสนคำ� ชั้น ม. 3/6 และ ด.ช.กิตติณัฏฐ์ อนันตวงษ์ ชั้น ม. 3/6 ได้รับ รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมสวนถาดแบบชื้น จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 42 - ด.ญ.วรรณวิษา อายุวงษ์ ชั้น ม. 3/4 ด.ญ.พิมพ์สุภัค จัยพงค์ ชั้น ม. 3/4 และ ด.ญ.อมิตดา หนูทอง ชั้น ม. 3/4 ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 42 - ด.ญ.กันติชา สุวิทยารักษ์ ชั้น ม. 3/8 นายกิตติ สิงห์ปาน ชั้น ม. 5/2 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 - นางสาวฝุ่นทิพย์ กางกรณ์ ชั้น ม. 4/3 และนายณัชพล เสริฐสายบัว ชั้น ม. 5/4 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมเขียนภาพ ไทยสีเอกรงค์ จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 - ด.ช.สหรัฐ พัสดุ ชั้น ม. 3/5 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมภาพวาดลายเส้น จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 - นายธวัชชัย หาญวิชา ชั้น ม. 5/4 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมภาพวาดลายเส้น จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 - ด.ช.กิตติ์ จรรยาเอก ชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 - ด.ญ. กุลิสรา เลอวงศ์รัตน์ ชั้น ป.5/3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองลำ�ดับที่ 2 การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 - ด.ญ. อภิชญา วงศ์สมวงศ์ ชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ลำ�ดับที่ 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 - ด.ญ. อภิชยา อารีประชาภิรมย์ ชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ลำ�ดับที่ 2 การแข่งเล่านิทาน (Story Telling) ระดับเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 - ด.ญ. วริศนันท์ พิมพากรณ์ ชั้น ป.6/1 ด.ญ. ธันยธร องอาจ ชั้น ป.6/7 และ ด.ช. ปฏิญญา ไวทยกุล ชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ลำ�ดับที่ 3 การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 - ด.ญ. ปวีณ์สุดา นาสวัสดิ์ ชั้น ป.6/5 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ลำ�ดับที่ 2 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้องประเภทจะเข้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 - ด.ญ. กันต์ภัทรมน ฐิติกรสกลวงศ์ ชั้น ป.1/5 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ลำ�ดับที่ 2 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง และรางวัล ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากลหญิง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 - ด.ช. ศุภกร ถนอมนิ่ม ชั้น ป.5/7 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 - ด.ช. ภาสกร สิงห์ปาน ชั้น ป.5/1 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษานครสวรรค์เขต 1 - ด.ญ. ขวัญกมล โลหะศิริภากรณ์ ป.3/6 ด.ญ. ญานิศา ขำ�ประเสริฐ ป.3/5 และ ด.ญ. นิราภร แตงน้อย ป.3/6 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 - ด.ญ. นภสร อุบลอ่อน ป.6/7 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการอ่าน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1


- ด.ช. นราธิป สังข์ทอง ชั้น ป.6/1 ด.ช. วันมงคล ทับทิมเล็ก ชั้น ป.6/1 และ ด.ญ. สุชญา อ่อนน้อม ชั้น ป.4/6 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 - ด.ช. นพรุจ วียานนท์ ชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ - ด.ช. นรพล ชูเจริญ ชั้น ม.3/1 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งเล่านิทาน (Story Telling) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2555 ครั้งที่ 62 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 - ด.ญ. พลอยลดา พานิจวรานันท์ ชั้น ม.1/1 และ ด.ช. ปฏิญญา มะเมียเมือง ม.3/2 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมมารยาทไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2555 ครั้งที่ 62 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 - นายก่อเกียรติ แก้วจรูญ ชั้น ม.3/5 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันพูดภาษาจีน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2555 ครั้งที่ 62 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 - นายชนะกานต์ แดงพรหม ชั้น ม.3/2 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ปี 2555 ครั้งที่ 62 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 - นายบัญชา เต่าแก้ว ชั้น ม.3/4 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2555 ครั้งที่ 62 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 - น.ส. ธัญสมร แสงประเสริฐ ชั้น ม.3/1 และ ด.ช. ศรนรา เจนสาริกรณ์ ชั้น ม.2/2 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการสร้าง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2555 ครั้งที่ 62 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42

ฝ่ายบุคลากร

- โรงเรียนส่งเสริมให้คุณครูเข้ารับการอบรมเพื่อฝึกทักษะความรู้ ความสามารถร่วมกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา - วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 คณะครูลาซาลทุกคนอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมประเมินภายนอกรอบ 3 ณ ห้องประชุมสตีเฟ่น - วันที่ 5 ธันวาคม 2555 ตัวแทนครูร่วมทำ�บุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 86 รูป ณ สนามหญ้าหน้าเทศบาลนครนครสวรรค์ และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) ณ สนามหน้าศาลากลาง จ.นครสวรรค์ - วันที่ 10 มกราคม 2556 ตรวจเอกสารประเมินภายนอกรอบ 3 ตามตัวบ่งชี้ ณ ศูนย์วิชาการ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ โดย ดร.ธรรมรงค์ศักดิ์ รักงาม - วันที่ 16 มกราคม 2556 คณะครูจำ�นวน 42 คนเข้ารับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ ตัวแทนครู ม.1-3 เข้ารับการอบรม หลักสูตร โตไปไม่โกง ณ ห้องประชุมจีระบุญมาก ชั้น 3 อาคาร สยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - โรงเรียนมอบผ้าตัดชุดเครื่องแบบใหม่ให้กับคุณครูทุกท่าน ตามโครงการสวัสดิการเสริมสร้างขวัญและกำ�ลังใจ - ตัวแทนครูร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 85 พรรษา

ฝ่ายวิชาการ

1. การประเมินคุณภาพการศึกษา - โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน วันที่ 21-23 มกราคม 2556 โดยสำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 2. ด้านโครงการ งาน กิจกรรม - วันที่ 1-2 ตุลาคม 2555 ส่งคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประทศ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “การจัดค่ายภาษาอังกฤษในโรงเรียน” (English Camp) ร่วมกับคณะครูในเครือข่ายโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครสวรรค์ ณ สำ�นักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 จัดการอบรมเรื่องการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามโดยอาจารย์สยาม ปิยะนราธร สพป.กทม. - วันที่ 15 ธันวาคม 2555 จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมสตีเฟ่น 45


- วันที่ 7 ธันวาคม 2555 ร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดีมากและดี ณ โรงแรม เชียงใหม่ออคิดส์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน - วันที่ 5-6 มกราคม 2556 จัดอบรม เรื่อง สอนอย่างไรให้ผลสัมฤทธิ์ O-Net สูงขึ้น และการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนอย่างมี คุณภาพ โดยดร.ลานนิพนธ์ เกษลา - วันที่ 16 มกราคม 2556 โรงเรียนได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมระดับเหรียญเงิน “กิจกรรมจากบัตรเติมเงิน สู่บัตรเติม ความรู้”เข้ารับรางวัล ณ สำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา - วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 จัดสอบ O-Net ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และ 2-3 กุมภาพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 - วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2556 วันวิชาการลาซาลโชติรวีครั้งที่ 20 “ บูรณาการองค์ความรู้ เชิดชูคุณธรรม นำ�ลาซาลสู่อาเซียน Integration of Knowledge , High of Moral , Lead La Salle to ASEAN” มีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการนักเรียน 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ การแข่งขันทางวิชาการ ทักษะอาชีพ คอมพิวเตอร์ การแข่งขันกีฬา การประกวดดนตรี โฟล์คซอง สวนสนุก การรับ วุฒิบัตรประพฤติดี เรียนดี ผลงานดีเด่น และงานสังสรรค์ครอบครัวลาซาล - วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2556 ส่งผู้แทนครูอบรมหลักสูตร โตไปไม่โกง ณ ห้องประชุมจีระบุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - วันที่ 18 – 28 กุมภาพันธ์ 2556 ดำ�เนินการคัดเลือกหนังสือเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามโครงการ ขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2556

ฝ่ายบริการ แนะแนว

- เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนครนครสวรรค์ มาทำ�การฉีดพ่นสารเคมีกำ�จัดยุง เพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง - ติดตามภาวะโภชนาการนักเรียนระดับอนุบาล 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 - เจ้าหน้าที่ฝ่ายเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แจกยาเสริมธาตุเหล็กเม็ดเลือดแดงให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับประทานสัปดาห์ละ 1 เม็ดหลังอาหาร - นักเรียนแกนนำ� อย.น้อย ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เผยแพร่ความรู้ในด้านสุขอนามัย การป้องกันไข้เลือดออกและการป้องกัน โรคมือ ปาก เท้าเปื่อย ในช่วงเวลาพักกลางวัน - วันที่ 6-8 ตุลาคม 2555 นักเรียนชั้น ม.6 เข้าสอบ GAT / PAT ครั้งที่ 1 - วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เจ้าหน้าที่ฝ่ายเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ มาทำ�การเจาะเลือดหาภาวะโลหิตจาง รอบ 2 ให้กับนักเรียนระดับ ป.1 - ม.3 ณ ห้องบริการ แนะแนว โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ - วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 คุณครูลำ�พวน แก้วงาม และ คุณครูวัชรัตน์ จันทร์ต่วน เข้ารับการอบรมสัมมนาเรื่อง “การดำ�เนินงานระบบ e-Audit ” กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์กรุงเทพมหานคร - วันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2555 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้ารับการอบรมคณะนิเทศศาสตร์ จัดโดยมหาวิทยาลัย รังสิต ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ - วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เจ้าหน้าที่ฝ่ายเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป.4 - วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนร่วมกับสำ�นักงานสภากาชาดไทย จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อทำ�ความดี ถวายพ่อหลวง โดยมีคณะภราดา คณะครู นักเรียน และบุคคลภายนอก ร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 23 จำ�นวนทั้งสิ้น 129 ราย ได้ โลหิตจำ�นวน 38,700 ซี.ซี - วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนครนครสวรรค์ สุ่มตรวจอาหารและผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียน - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 แจกบัตรประจำ�ตัวเข้าห้องสอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้น ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ - วันที่ 11 ธันวาคม 2555 เจ้าหน้าที่ฝ่ายเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป.3 - วันที่ 14 ธันวาคม 2555 ส่งหลักฐานสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ระบบโควตาพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ - วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2555 นักเรียนชั้น ม.6 สอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 46


-

วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่

15 – 16 ธันวาคม 2555 นักเรียนชั้น ม.6 สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยพะเยา 17 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าแนะแนวสัญจรให้กับนักเรียนชั้น ม.5–6 ห้องประชุม สตีเฟ่น 19 ธันวาคม 2555 เจ้าหน้าที่ฝ่ายเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป.2 21 ธันวาคม 2555 ส่งเอกสารเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้กับธนาคารกรุงไทยจำ�กัด ( มหาชน ) 4 มกราคม 2556 เจ้าหน้าที่ฝ่ายเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป.1 5 – 6 มกราคม 2556 นักเรียนชั้น ม.6 สอบ 7 วิชาสามัญ ณ โรงเรียนนครสวรรค์ 7 มกราคม 2556 ส่งครูแนะแนวเข้าประชุมสัมมนาการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8 มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ณ ห้องโสตฯ 3 14 มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ณ ห้องโสตฯ 3 15 มกราคม 2556 เจ้าหน้าที่ฝ่ายเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น อ.3 17 มกราคม 2556 เจ้าหน้าที่ฝ่ายเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น อ.3 25 มกราคม 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้น ม.3 ณ ห้องประชุมสตีเฟ่น 25 มกราคม 2556 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้น ม.3 ณ ห้องประชุมสตีเฟ่น 29 มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน ชั้น ม.6 ณ ห้องโสตฯ 3 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน ชั้น ม.6 ณ ห้องโสตฯ 3 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2556 นักเรียนชั้น ม.6 เข้าสอบ O – NET 2 – 5 มีนาคม 2556 นักเรียนชั้น ม.6 เข้าสอบ GAT / PAT ครั้งที่ 2 12 – 17 มีนาคม 2556 นักเรียนชั้น ม.6 ที่สอบติดในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์

ฝ่ายกิจการนักเรียน

- วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2555 การแข่งขันลาซาลเลียนเกมส์ ครั้งที่ 38 - วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2555 การฝึกอบรมวิชาผู้กำ�กับลูกเสือสำ�รองขั้นความรู้เบื้องต้น ชั้น ม.4 - วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 พิธีถวายราชสดุดีแด่รัชกาลที่ 6 ผู้ก่อตั้งลูกเสือไทย - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 พิธีลอยกระทง สืบสานประเพณีไทยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีลอยกระทงในสระจำ�ลอง หลังเสร็จสิ้นพิธีนำ�กระทงไปมอบ ณ วัดไทรใต้ และวัดวรนาถบรรพต - วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2555 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ชั้น ม.1-6 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายโครงการรักใคร่ ห่วงใย ใส่ใจพฤติกรรม ณ ศูนย์พัฒนาลาซาล - วันที่ 4 ธันวาคม 2555 จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติระดับอนุบาล-ม.6 - วันที่ 5 ธันวาคม 2555 ตัวแทนนักเรียนชาย จำ�นวน 10 คนไปบริการจัดวางเครื่องไทยธรรมและภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ทรงสมณศักดิ์ จำ�นวน 10 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ - วันที่ 24 ธันวาคม 2555 กิจกรรมวันคริสต์มาส - วันที่ 27 ธันวาคม 2555 กิจกรรมมอบความสุขให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาซาล - วันที่ 10 มกราคม 2556 พิธิมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ - วันที่ 10 มกราคม 2556 พิธีตักบาตรพระสงฆ์จำ�นวน 86 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน โอกาส วันเด็กแห่งชาติ - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 Day Camp ระดับชั้น ป.1-3 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 พิธีอำ�ลาสถาบันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - วันที่ 6 มีนาคม 2556 พิธีอำ�ลาสถาบันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 47


ฝ่ายปกครอง

- สอดส่องดูแลนักเรียน ให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม มีการควบคุมความประพฤตินักเรียน และดำ�เนินการออกตรวจตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะวันที่มีการเรียนชดเชย - ติดตามนักเรียนที่หนีเรียน มีปัญหาทะเลาะวิวาท การคบเพื่อนต่างเพศให้มีความพอเหมาะพอดีกับวัย - สอดส่องติดตามการใช้เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย การลงภาพใน Face book ว่ากล่าวตักเตือนประสานกับผู้ปกครองในการติดตาม พฤติกรรมนักเรียน - ประสานงานกับฝ่ายปกครองของโรงเรียนต่างๆ ในการดูแลความประพฤติของนักเรียน ตลอดจนประสานงานเมื่อมีเหตุ สอบสวน ร่วมกัน และแจ้งเบาะแสพฤติกรรมนักเรียนที่ต้องมีการเฝ้าระวัง นักศึกษาวิชาทหาร - วันที่ 13-17 มกราคม 2556 เข้าค่ายฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 จำ�นวน 71 คน ณ มณฑลทหารบกที่ 31 - วันที่ 15 มกราคม 2556 ตัวแทนคณะครูเยี่ยมค่ายและ ร่วมมอบอาหารแห้ง ขนม นม ให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ณ มณฑลทหารบกที่ 31 - วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2556 เข้าค่ายฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 จำ�นวน 105 คน ณ มณฑลทหารบกที่ 31

ฝ่ายธุรการ การเงิน

1. โรงเรียนเข้าร่วมโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพบัดนี้ได้ดำ�เนินการต่างๆ จนสำ�เร็จ จึงขอรายงานผลการทำ�งานดังนี้ - ค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ดำ�เนินการตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับเป็นที่เรียบร้อย - ค่าหนังสือเรียน ดำ�เนินการจัดสรรหนังสือยืมเรียนมอบแก่นักเรียนจนครบทุกคน - ค่าเล่าเรียน ได้ดำ�เนินการตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2555 เป็นต้นไป - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในปีการศึกษา 2555 นี้ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการ 4 ฝ่าย เห็นสมควรให้ใช้เป็นค่า ทัศนศึกษา ค่ายวิชาการ ค่ายคุณธรรม ค่ายลูกเสือและเนตรนารี,บริการ ICT 2. อำ�นวยความสะดวกให้ผู้ปกครองที่เบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาได้สามารถแบ่งชำ�ระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น เพื่อนำ�ใบเสร็จไปเบิกก่อน จากนั้นจึงนำ�มาจ่ายค่าธรรมเนียมอื่นในภายหลัง 3. รับสมัครนักเรียนเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1 – 2 ที่ห้องธุรการ การเงิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นักเรียนเตรียมอนุบาลรับตั้งแต่ อายุ ครบ 2 ปี 6 เดือนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 4. กำ�ลังรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2556 ชั้น ป.1 และ ม.1 5. ค้นหาข้อมูลนักเรียนจากระบบ MAS SCHOOL อันประกอบด้วยประวัติข้อมูลนักเรียน ข้อมูลผู้ปกครองที่เป็นปัจจุบัน 6. จัดเจ้าหน้าที่อำ�นวยความสะดวกในการจัดทำ�บัตรนักเรียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถรอรับได้ที่ห้องธุรการ การเงิน 7. พัฒนาระบบการจัดเอกสาร สารบรรณ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์สามารถสืบค้นจดหมายเข้าและออกย้อนหลังและทำ�ให้ระบบการจัด เอกสารเป็นระเบียบและรัดกุมยิ่งขึ้น จากผลการดำ�เนินงานที่สรุปมาให้ท่านผู้ปกครองได้รับทราบในภาพรวม เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือ ร่วมใจกันของทุกฝ่าย ทั้งจากท่านผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน ในการร่วมกันจัดและพัฒนาการศึกษาเพื่อบุตรหลาน ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความ ไว้วางใจในการนำ�บุตรหลานให้อยู่ในการดูแล และตระหนักถึงประโยชน์อันจะเกิดต่อบุตรหลานในระยะยาว และมีส่วนร่วมพัฒนา โรงเรียนจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือ และท่านนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล องค์อุปถัมภ์ของเราได้อำ�นวยพระพร มายังท่านและครอบครัวเพื่อการเสริมสร้างความรัก ความอบอุ่นภายในครอบครัวและร่วมกันพัฒนาสถาบันลาซาลร่วมกันต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ภราดาบุญเชิด เกตุรัตน์) อธิการโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 48


Journal52  

วารสารโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ฉบับที่ 52