Page 1

TI£U CHUÈN ViÖt nam

TCVn 4419-1987

Kh¶o s¸t cho x©y dùng - Nguyªn t¾c c¬ b¶n 1. Nguyªn t¾c chung (PhÇn tiªu chuÈn b¾t buéc ¸p dông) 1.1. Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh nh÷ng yªu cÇu chung cho c¸c lo¹i c«ng t¸c kh¶o s¸t tr¾c ®Þa, ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ khÝ tîng thñy v¨n ®Ó x©y dùng míi, më réng hoÆc c¶i t¹o nhµ, c«ng tr×nh. Khi kh¶o s¸t nguån cung cÊp (dïng níc tíi ®Êt vµ níc mÆt), vËt liÖu x©y dùng, c¶i t¹o thæ nhìng, ®Þa thùc vËt, vÖ sinh phßng bÖnh v.v… ngoµi viÖc tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy cßn ph¶i thùc hiÖn theo c¸c tiªu chuÈn vµ quy ph¹m kh¶o s¸t cña c¸c chuyªn ngµnh t¬ng øng. 1.2. C«ng t¸c kh¶o s¸t phôc vô x©y dùng c¬ b¶n (gäi t¾t lµ c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng) lµ c«ng t¸c nghiªn cøu vµ ®¸nh gi¸ tæng hîp ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng, nh»m thu thËp nh÷ng sè liÖu cÇn thiÕt vÒ ®Þa h×nh, ®Þa m¹o, ®Þa chÊt, ®Þa chÊt thñy v¨n, ®Þa chÊt c«ng tr×nh, c¸c qu¸ tr×nh vµ hiÖn tîng ®Þa chÊt vËt lÝ, khÝ tîng thñy v¨n… ®Ó lËp ®îc c¸c gi¶i ph¸p ®óng ®¾n vÒ kÜ thuËt vµ hîp lÝ nhÊt vÒ kinh tÕ khi thiÕt kÕ, x©y dùng nhµ vµ c«ng tr×nh ; ®ång thêi dù ®o¸n ®îc nh÷ng biÕn ®æi cña m«i trêng thiªn nhiªn xung quanh díi t¸c ®éng cña viÖc x©y dùng vµ sö dông nhµ, c«ng tr×nh. 1.3. Nh÷ng c«ng viÖc sau ®©y kh«ng thuéc néi dung cña c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng: gi¶i phãng ®Êt ®Ó x©y dùng, ®iÒu tra kÜ thuËt vµ ®o ®¹c nhµ, c«ng tr×nh hiÖn cã, lËp c¬ së tr¾c ®Þa ë thùc ®Þa ®Ó phôc vô cho x©y dùng, ®a thiÕt kÕ ra thùc ®Þa, ®o vÏ hoµn c«ng, quan tr¾c sù biÕn d¹ng cña nhµ vµ c«ng tr×nh trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ sö dông chóng. Tuy vËy c¬ quan kh¶o s¸t ®îc phÐp thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c nµy theo hîp ®ång riªng víi chñ ®Çu t (c¬ quan ®Æt hµng). 1.4. C«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i ®îc tiÕn hµnh theo giai ®o¹n, t¬ng øng víi c¸c giai ®o¹n thiÕt kÕ nhµ vµ c«ng tr×nh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh; ®ång thêi cã xÐt ®Õn møc ®é ®· nghiªn cøu, møc ®é phøc t¹p cña ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng, còng nh c«ng dông vµ quy m« cña nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng. 1.5. C¸c c¬ quan kh¶o s¸t, kh¶o s¸t thiÕt kÕ thuéc c¸c Bé, ngµnh ë Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng do Chñ tÞch Héi ®ång Bé trëng hoÆc Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp ®îc phÐp tiÕn hµnh c¸c lo¹i c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng.


C¸c c¬ quan nghiªn cøu, ®µo t¹o cã liªn quan ®Õn ®iÒu tra c¬ b¶n còng ®îc tiÕn hµnh c¸c lo¹i c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng, nhng ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña tiªu chuÈn quy ph¹m kh¶o s¸t x©y dùng vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch hiÖn hµnh. 1.6. Néi dung, khèi lîng, yªu cÇu kÜ thuËt ®èi víi c«ng t¸c kh¶o s¸t cho tõng d¹ng c«ng tr×nh x©y dùng (d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng vËn t¶i, thñy lîi) ®îc quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn vµ quy ph¹m kh¶o s¸t cña chuyªn ngµnh t¬ng øng. C¸c c¬ quan kh¶o s¸t, kh¶o s¸t thiÕt kÕ ®îc phÐp thùc hiÖn nh÷ng lo¹i c«ng t¸c kh¶o s¸t ®Æc biÖt phôc vô cho viÖc x©y dùng vµ sö dông nhµ, c«ng tr×nh theo hîp ®ång riªng. 1.7. ChØ ®îc phÐp thùc hiÖn c¸c d¹ng c«ng t¸c kh¶o s¸t cho x©y dùng khi cã ®Çy ®ñ c¸c v¨n b¶n sau : Yªu cÇu kÜ thuËt cña c«ng t¸c kh¶o s¸t, giÊy phÐp cÊp ®Êt x©y dùng vµ giÊy phÐp kh¶o s¸t do chñ ®Çu t giao ; Ph¬ng ¸n kÜ thuËt vµ dù to¸n chi phÝ kh¶o s¸t do c¬ quan kh¶o s¸t lËp; Hîp ®ång kh¶o s¸t do c¬ quan kh¶o s¸t vµ chñ ®Çu t kÝ kÕt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.


TI£U CHUÈN ViÖt nam

TCVn 4419-1987

Chó thÝch : Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc cÇn thiÕt víi c¸c c¬ quan h÷u quan tríc khi kÝ hîp ®ång kh¶o s¸t. 1.8. Yªu cÇu kÜ thuËt cña c«ng t¸c kh¶o s¸t do chñ ®Çu t giao ph¶i lËp cho tÊt c¶ c¸c d¹ng c«ng t¸c kh¶o s¸t. Chó thÝch: Chñ ®Çu t ph¶i chuyÓn giao cho c¬ quan kh¶o s¸t tÊt c¶ tµi liÖu hiÖn cã vÒ ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn cña vïng (®Þa ®iÓm)x©y dùng ®· nghiªn cøu vµ kh¶o s¸t tríc ®©y. 1.9. Néi dung yªu cÇu kÜ thuËt cña c«ng t¸c kh¶o s¸t gåm : Tªn ®èi tîng x©y dùng ; Môc ®Ých kh¶o s¸t c¸c d¹ng c«ng t¸c kh¶o s¸t dù kiÕn ; VÞ trÝ vµ ranh giíi cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng, hoÆc s¬ ®å tæng mÆt b»ng cña c«ng tr×nh x©y dùng; Giai ®o¹n thiÕt kÕ; C«ng dông vµ lo¹i nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng; §Æc ®iÓm kÕt cÊu vµ nh÷ng th«ng sè chÝnh cña nhµ vµ c«ng tr×nh thiÕt kÕ (kÓ c¶ phÇn ngÇm cña chóng), còng nh c¸c ph¬ng ¸n cã kh¶ n¨ng bè trÝ; - T¶i träng t¸c ®éng lªn mãng vµ c¸c lo¹i t¸c ®éng dù kiÕn ; - §é cao san nÒn; - Lo¹i mãng dù kiÕn, kÝch thíc vµ chiÒu s©u ®Æt mãng ; - §é biÕn d¹ng (lón, trît, nghiªng) cho phÐp cña nÒn nhµ vµ c«ng tr×nh; - §Æc ®iÓm x©y dùng vµ sö dông nhµ, c«ng tr×nh cã thÓ lµm cho ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn bÞ biÕn ®æi, kÓ c¶ nh÷ng sè liÖu vÒ t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè nh©n sinh, nguån ph¸t sinh b¸n ngËp, thµnh phÇn vµ khèi lîng chÊt th¶i cña xÝ nghiÖp nhµ m¸y; - Nh÷ng yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ møc ®é chÝnh x¸c ®èi víi c«ng t¸c kh¶o s¸t vµ møc ®é ®Çy ®ñ cña c¸c tµi liÖu kh¶o s¸t thu nhËn ®îc; - Thêi h¹n vµ tr×nh tù giao nép b¸o c¸o kÜ thuËt vµ c¸c tµi liÖu kh¸c; - KÌm theo yªu cÇu kÜ thuËt cña c«ng t¸c kh¶o s¸t ph¶i cã c¸c b¶n vÏ hoÆc s¬ ®å cÇn thiÕt.


Chó thÝch: Trêng hîp cÇn thiÕt, trong yªu cÇu kÜ thuËt kh¶o s¸t ph¶i tr×nh bµy râ nhiÖm vô kh¶o s¸t vËt liÖu x©y dùng vµ khèi lîng vËt liÖu cÇn cho x©y dùng. 1.10. Yªu cÇu kÜ thuËt cña c«ng t¸c kh¶o s¸t ph¶i do c¬ quan thiÕt kÕ lËp, nh»m cung cÊp nh÷ng sè liÖu ban ®Çu cÇn thiÕt ®Ó c¬ quan kh¶o s¸t gi¶i quyÕt ®óng ®¾n vµ hîp lÝ c¸c nhiÖm vô kh¶o s¸t chñ yÕu. §èi víi c«ng tr×nh phøc t¹p vµ quan träng, c«ng tr×nh bè trÝ ë nh÷ng n¬I cã ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn phøc t¹p th× yªu cÇu kÜ thuËt cña c«ng t¸c kh¶o s¸t ph¶i lËp cho tõng giai ®o¹n thiÕt kÕ. Chó thÝch: Yªu cÇu kÜ thuËt kh¶o s¸t kh«ng phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn vµ quy ph¹m vÒ thiÕt kÕ vµ kh¶o s¸t,kh«ng ®ñ tµi liÖu cÇn thiÕt ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c vÞ trÝ tiÕn hµnh kh¶o s¸t vµ néi dung, khèi lîng c«ng t¸c kh¶o s¸t, th× c¬ quan kh¶o s¸t cã quyÒn ®Ò nghÞ víi chñ ®Çu t vµ c¬ quan thiÕt kÕ bæ sung cho ®óng yªu cÇu.


TI£U CHUÈN ViÖt nam

TCVn 4419-1987

1.11. Trong thêi gian chuÈn bÞ c¬ quan kh¶o s¸t thùc hiÖn nh÷ng c«ng t¸c sau : Thu thËp, ph©n tÝch vµ tæng hîp tµi liÖu ®· cã vÒ ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn cña vïng (®Þa ®iÓm) kh¶o s¸t; Kh¶o s¸t kh¸i qu¸t ngoµi hiÖn trêng (®Þa ®iÓm) x©y dùng (trong trêng hîp cÇn thiÕt); LËp ph¬ng ¸n kÜ thuËt, dù to¸n chi phÝ kh¶o s¸t vµ tiÕn ®é thi c«ng; XÐt duyÖt ph¬ng ¸n kÜ thuËt; KÝ kÕt hîp ®ång kh¶o s¸t; Tæ chøc c¸c ®¬n vÞ thi c«ng (®oµn ®éi, tæ nhãm). 1.12.Dùa vµo yªu cÇu kÜ thuËt kh¶o s¸t do chñ ®Çu t giao, c¬ quan kh¶o s¸t tiÕn hµnh lËp ph¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t. Khi lËp ph¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t ph¶i sö dông ®Õn møc tèi ®a nh÷ng tµi liÖu ®· nghiªn cøu, kh¶o s¸t tríc ®©y vµ c¸c tµi liÖu kh¸c vÒ ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn cña vïng (®Þa ®iÓm) kh¶o s¸t. Chó thÝch: NÕu nh÷ng tµi liÖu thu thËp ®îc cha ®ñ ®Ó lËp ph¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t, th× c¬ quan kh¶o s¸t ph¶i tiÕn hµnh kh¶o s¸t kh¸i qu¸t ngoµi hiÖn trêng vïng (®Þa ®iÓm) dù kiÕn x©y dùng ®Ó thu thËp nh÷ng tµi liÖu cßn thiÕu. 1.13.Ph¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t do c¬ quan kh¶o s¸t lËp trªn c¬ së yªu cÇu kÜ thuËt vµ quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m vÒ kh¶o s¸t thiÕt kÕ x©y dùng; ®ång thêi ph¶i xÐt tíi kÕt qu¶ ph©n tÝch c¸c tµi liÖu thu thËp ®îc vµ c¸c tµi liÖu kh¶o s¸t kh¸i qu¸t (nÕu cã). Ph¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t ph¶i ®îc chñ ®Çu t nhÊt trÝ vµ ®îc xÐt duyÖt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Chó thÝch: Khi kh¶o s¸t cho x©y dùng nhµ vµ c«ng tr×nh nhá, víi khèi lîng kh¶o s¸t kh«ng lín, ®îc phÐp lËp nhiÖm vô kÜ thuËt s¶n xuÊt thay cho ph¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t, nhng ph¶i ®îc chñ ®Çu t nhÊt trÝ. 1.14.Néi dung cña ph¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t ph¶i gåm :


Tªn ®èi tîng x©y dùng vµ vÞ trÝ ®Þa lÝ, hµnh chÝnh cña nã; Kh¸i qu¸t ®Æc ®iÓm ®Þa lÝ tù nhiªn vµ ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn cña vïng (®Þa h×nh, khÝ hËu, thñy v¨n, c¸c qu¸ tr×nh vµ hiÖn tîng thiªn nhiªn bÊt lîi) ¶nh hëng tíi viÖc tæ chøc vµ thi c«ng c¸c lo¹i c«ng t¸c kh¶o s¸t ; T×nh h×nh nghiªn cøu cña vïng (®Þa ®iÓm) kh¶o s¸t vµ kÕt qu¶ ph©n tÝch nh÷ng tµi liÖu hiÖn cã, còng nh kiÕn nghÞ vÒ viÖc sö dông chóng; LuËn chøng vÒ møc ®é phøc t¹p cña ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn vïng (®Þa ®iÓm) kh¶o s¸t vµ vÒ néi dung, khèi lîng, ph¬ng ph¸p vµ tr×nh tù thùc hiÖn c¸c d¹ng c«ng t¸c kh¶o s¸t ; LuËn chøng vÒ vÞ trÝ vµ diÖn tÝch cÇn tiÕn hµnh tõng lo¹i c«ng t¸c kh¶o s¸t riªng biÖt; Yªu cÇu vÒ viÖc b¶o vÖ tµi nguyªn vµ m«i trêng thiªn nhiªn khi thùc hiÖn c¸c d¹ng c«ng t¸c kh¶o s¸t Chó thÝch: 1) Néi dung, khèi lîng, ph¬ng ph¸p vµ tr×nh tù thùc hiÖn c¸c lo¹i c«ng t¸c kh¶o s¸t ®îc x¸c ®Þnh dùa vµo yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn vµ quy ph¹m vÒ kh¶o s¸t cña tõng chuyªn ngµnh x©y dùng, cã tÝnh ®Õn c«ng tr×nh,giai ®o¹n thiÕt kÕ,diÖn tÝch kh¶o s¸t, møc ®é nghiªn cøu, møc ®é phøc t¹p cña ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn.


TI£U CHUÈN ViÖt nam

TCVn 4419-1987

2) Dùa vµo kÕt qu¶ kh¶o s¸t ngoµi trêi, c¬ quan kh¶o s¸t cã quyÒn thay ®æi, bæ sung vµ chÝnh x¸c h¬n ph¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t ®· ®îc xÐt duyÖt nh»m n©ng cao chÊt lîng tµi liÖu vµ rót ng¾n thêi gian kh¶o s¸t nhng ph¶i ®îc chñ ®Çu t nhÊt trÝ. 1.15.ChØ ®îc lËp dù to¸n chi phÝ kh¶o s¸t sau khi ®· cã ph¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t. Dùa vµo néi dung vµ khèi lîng c¸c d¹ng c«ng t¸c kh¶o s¸t ghi trong ph¬ng ¸n kÜ thuËt ®Ó tÝnh to¸n chi phÝ kh¶o s¸t. Khi lËp dù to¸n chi phÝ cho tõng d¹ng c«ng t¸c kh¶o s¸t thèng nhÊt cho c¸c ®¹ng c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng, cã tÝnh ®Õn hÖ sè ®iÒu chØnh hîp lÝ. Riªng nh÷ng d¹ng c«ng t¸c kh«ng cã quy ®Þnh trong tËp ®¬n gi¸ thèng nhÊt th× chi phÝ kh¶o s¸t ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch tÝnh thùc chi hoÆc b»ng c¸ch tÝnh t¬ng tù. Còng nh ph¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t, dù to¸n chi phÝ kh¶o s¸t ph¶i ®îc chñ ®Çu t nhÊt trÝ. 1.16.Ph¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t vµ b»ng dù to¸n chi phÝ kh¶o s¸t lµ hai tµi liÖu c¬ b¶n dïng ®Ó kÝ kÕt hîp ®ång kh¶o s¸t víi chñ ®Çu t. Hîp ®ång kh¶o s¸t ph¶i ®îc kÝ kÕt theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. 1.17.C¬ quan kh¶o s¸t kh«ng ®îc phÐp thùc hiÖn c¸c d¹ng c«ng t¸c kh¶o s¸t ngoµi hiÖn trêng khi thiÕu mét trong c¸c v¨n b¶n sau : ph¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t hoÆc nhiÖm vô kÜ thuËt s¶n xuÊt (khi khèi lîng c«ng t¸c kh¶o s¸t Ýt), hîp ®ång kh¶o s¸t, giÊy phÐp cÊp ®Êt x©y dùng, giÊy phÐp kh¶o s¸t vµ dù to¸n chi phÝ kh¶o s¸t. Trêng hîp ®Æc biÖt, khi cã quyÕt ®Þnh cña Nhµ níc vÒ viÖc kh¶o s¸t thiÕt kÕ c«ng tr×nh gÊp rót, cã thÓ tiÕn hµnh kh¶o s¸t khi cha cã ®Çy ®ñ c¸c v¨n b¶n trªn. 1.18.Khi thùc hiÖn c¸c d¹ng c«ng t¸c kh¶o s¸t ph¶i ¸p dông réng r·i tiÕn bé kÜ thuËt (ph¬ng ph¸p kh¶o s¸t tiªn tiÕn, thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i) ®Ó ®¶m b¶o n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt lîng tµi liÖu, rót ng¾n thêi gian kh¶o s¸t. 1.19.Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c d¹ng c«ng t¸c kh¶o s¸t, c¬ quan kh¶o s¸t ph¶i chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh yªu cÇu vÒ b¶o hé lao ®éng, kÜ thuËt an toµn vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp.


1.20.C¬ quan kh¶o s¸t ph¶i tháa thuËn víi chñ ®Êt, víi c¬ quan qu¶n lý c«ng tr×nh c«ng céng vµ víi c¬ quan h÷u quan kh¸c vÒ thêi gian vµ vÞ trÝ tiÕn hµnh c¸c d¹ng c«ng t¸c kh¶o s¸t. C¬ quan kh¶o s¸t còng ph¶i th«ng b¸o cho c¸c c¬ quan h÷u quan vÒ kh¶ n¨ng cã thÓ lµm ¶nh hëng ®Õn sù ho¹t ®éng b×nh thêng cña hä trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c d¹ng c«ng t¸c kh¶o s¸t vµ vÒ nh÷ng biÖn ph¸p nh»m ®¶m b¶o cho c«ng t¸c kh¶o s¸t ®îc tiÕn hµnh b×nh thêng vµ an toµn. 1.21.Trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c ngoµi hiÖn trêng, c¬ quan kh¶o s¸t ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ toµn bé khèi lîng c«ng t¸c ®· ®îc quy ®Þnh trong ph¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t vµ thùc hiÖn mét phÇn c«ng t¸c thÝ nghiÖm trong phßng còng nh c«ng t¸c chØnh lÝ tµi liÖu ®· thu thËp ®îc nh»m kiÓm tra chÊt lîng, møc ®é ®Çy ®ñ vµ ®é chÝnh x¸c cña c¸c d¹ng c«ng t¸c ë ngoµi hiÖn trêng. 1.22.C¬ quan kh¶o s¸t cã quyÒn ch«n c¸c cét mèc tr¾c ®Þa, khoan ®µo c¸c c«ng tr×nh th¨m dß vµ tiÕn hµnh c¸c d¹ng c«ng t¸c phô trî kh¸c (lµm ® êng t¹m thêi, dän mÆt b»ng thi c«ng, ph¸t quang ®êng ng¾n v.v…) ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn ®Çy ®ñ khèi lîng c«ng t¸c kh¶o s¸t ®· quy ®Þnh trong ph¬ng ¸n kÜ thuËt.


TI£U CHUÈN ViÖt nam

TCVn 4419-1987

1.23.Trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c ngoµi hiÖn trêng c¬ quan kh¶o s¸t ph¶i sö dông hîp lÝ tµi nguyªn vµ b¶o vÖ m«i trêng thiªn nhiªn xung quanh. C¬ quan kh¶o s¸t chØ ®îc phÐp ®èn vµ chÆt c©y rõng khi cã giÊy phÐp cña c¬ quan kiÓm l©m nh©n d©n, do chñ ®Çu t giao. Trêng hîp do tiÕn hµnh c«ng t¸c kh¶o s¸t lµm cho líp ®Êt trång bÞ ph¸ hñy th× c¬ quan kh¶o s¸t cã tr¸ch nhiÖm ®Òn bï hoÆc c¶i t¹o, phôc håi chÊt ®Êt ®Ó cã thÓ tiÕp tôc sö dông líp ®Êt Êy. C¬ quan kh¶o s¸t cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ m¹ng líi c«ng tr×nh kü thuËt c«ng céng vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cã ë trong vïng (®Þa ®iÓm) kh¶o s¸t. 1.24.Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, c¬ quan kh¶o s¸t ph¶i thêng xuyªn tiÕn hµnh kiÓm tra vµ nghiÖm thu kÕt qu¶ c«ng viÖc ®· thùc hiÖn. Mçi lÇn kiÓm tra vµ nghiÖm thu ®Òu ph¶i lËp biªn b¶n theo mÉu quy ®Þnh, ®¸nh gi¸ møc ®é ®Çy ®ñ vÒ chÊt lîng c¸c tµi liÖu ®· thu thËp ®îc. §èi víi lÇn kiÓm tra vµ nghiÖm thu cuèi cïng (khi kÕt thóc c«ng t¸c thi c«ng ë ngoµi hiÖn trêng), cßn ph¶i ®¸nh gi¸ møc ®é ®Çy ®ñ vÒ chÊt lîng cña tÊt c¶ c¸c tµi liÖu ®· thu thËp ®îc ®Ó cã thÓ cho phÐp tiÕn hµnh c«ng t¸c chØnh lÝ tµi liÖu vµ lËp b¸o c¸o kÜ thuËt 1.25.Chñ ®Çu t (cã thÓ mêi c¬ quan thiÕt kÕ), c¬ quan cÊp ®Êt vµ c¬ quan cÊp giÊy phÐp kh¶o s¸t cã quyÒn kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c lo¹i c«ng t¸c kh¶o s¸t ngoµi hiÖn trêng vµ chÊt lîng tµi liÖu ®· thu thËp ®îc nhng kh«ng ®îc c¶n trë ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c¬ quan kh¶o s¸t. Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra cÇn tæ chøc trao ®æi th«ng tin gi÷a c¬ quan kh¶o s¸t víi c¬ quan kiÓm tra nh»m thóc ®Èy c«ng t¸c kh¶o s¸t tiÕn hµnh ®îc nhanh, hîp lÝ, chÝnh x¸c vµ rÎ h¬n. 1.26.Trong thêi gian lµm viÖc ë trong phßng, c¬ quan kh¶o s¸t ph¶i kÕt thóc c«ng t¸c thÝ nghiÖm trong phßng, chØnh lÝ tµi liÖu vµ lËp b¸o c¸o. 1.27.Toµn bé tµi liÖu kh¶o s¸t cña mét c«ng tr×nh hay mét giai ®o¹n kh¶o s¸t ph¶i ®îc tæng hîp thµnh b¸o c¸o kÜ thuËt (nh÷ng kÕt luËn), trong ®ã ph¶i cung cÊp sè liÖu cÇn thiÕt ®Ó lËp thiÕt kÕ vµ dù to¸n cho giai ®o¹n thiÕt kÕ t¬ng øng; ®ång thêi ph¶i ®Ò xuÊt nh÷ng kiÕn nghÞ vÒ viÖc xö lÝ nÒn mãng c«ng tr×nh x©y dùng, vÒ sö dông hîp lÝ tµi nguyªn thiªn nhiªn, b¶o vÖ m«i trêng xung quanh ®Ó c¸c c¬ quan cã liªn quan lu ý khi thiÕt kÕ x©y dùng vµ sö dông nhµ, c«ng tr×nh.


1.28.Néi dung vµ h×nh thøc b¸o c¸o kÜ thuËt (kÕt luËn) kh¶o s¸t ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy vµ c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m kh¶o s¸t chuyªn ngµnh t¬ng øng, ®ång thêi ph¶i ®îc kiÓm tra, xÐt duyÖt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 1.29.B¸o c¸o kÜ thuËt (kÕt luËn) kh¶o s¸t ph¶i giao nép cho chñ ®Çu t theo ®óng thêi gian ®· quy ®Þnh trong hîp ®ång kh¶o s¸t, ®ång thêi ph¶i giao nép cho c¬ quan cÊp giÊy phÐp kh¶o s¸t vµ cho Côc lu tr÷ kÜ thuËt Trung ¬ng theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. TÊt c¶ tµi liÖu gèc dïng ®Ó lËp b¸o c¸o kÜ thuËt (kÕt luËn) kh¶o s¸t ph¶i ®îc lu tr÷ cÈn thËn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Chó thÝch: 1) Theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t, b¸o c¸o kÜ thuËt (kÕt luËn) kh¶o s¸t cã thÓ ®îc thµnh lËp cho tõng d¹ng c«ng t¸c kh¶o s¸t, cho tõng c«ng tr×nh x©y dùng riªng biÖt thay cho tõng giai ®o¹n kh¶o s¸t nhÊt ®Þnh, nhng ph¶i cãghi trong hîp ®ång kh¶o s¸t. 2) Nh÷ng tµi liÖu gèc hoÆc tµi liÖu ®· ®îc chØnh lÝ nhng kh«ng ®a vµo b¸o c¸o kü thuËt


TI£U CHUÈN ViÖt nam TCVn 4419-1987 (kÕt luËn) kh¶o s¸t th× kh«ng cÇn ph¶i giao nép cho chñ ®Çu t. 1.30.NÕu gi÷a c¬ quan kh¶o s¸t vµ chñ ®Çu t cã ý kiÕn bÊt ®ång vÒ c¸c vÊn ®Ò kü thuËt kh«ng gi¶i quyÕt ®îc th× ph¶i yªu cÇu héi ®ång kü thuËt chuyªn ngµnh (thËm chÝ ®Õn héi ®ång träng tµi Trung ¬ng) gi¶i quyÕt nh÷ng bÊt ®ång Êy. PhÝa c¬ quan sai ph¹m ph¶i chÞu mäi phÝ tæn trong qu¸ tr×nh xÐt xö vµ ph¶i båi thêng thiÖt h¹i do hä g©y ra. 2. Kh¶o s¸t tr¾c ®Þa 2.1. C«ng t¸c kh¶o s¸t tr¾c ®Þa ®îc tiÕn hµnh ®Ó nghiªn cøu ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng vµ thu thËp nh÷ng tµi liÖu vµ sè liÖu tr¾c ®Þa ®Þa h×nh cÇn thiÕt phôc vô cho thiÕt kÕ nhµ, c«ng tr×nh vµ c¸c d¹ng c«ng t¸c kh¶o s¸t kh¸c 2.2. Néi dung cña c«ng t¸c kh¶o s¸t tr¾c ®Þa gåm : - Thu thËp vµ ph©n tÝch nh÷ng tµi liÖu vÒ tr¾c ®Þa - ®Þa h×nh, ®Þa vËt ®· cã ë vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng; - Kh¶o s¸t kh¸i qu¸t ë hiÖn trêng; - X©y dùng (ph¸t triÓn) líi tr¾c ®Þa Nhµ níc h¹ng 3 vµ 4, líi khèng chÕ ®o vÏ, líi thñy chuÈn h¹ng II, III vµ IV; - LËp líi tr¾c ®Þa ®o vÏ mÆt b»ng vµ ®é cao; - §o vÏ ®Þa h×nh, khi cÇn thiÕt chôp ¶nh hµng kh«ng; - ChØnh biªn b¶n ®å ®Þa h×nh; - §o vÏ hÖ thèng c«ng tr×nh kÜ thuËt ngÇm; - LËp líi khèng chÕ tr¾c ®Þa cña c¸c c«ng tr×nh d¹ng tuyÕn; - Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c kh¶o s¸t tr¾c ®Þa phôc vô cho kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh, kh¶o s¸t khÝ tîng thñy v¨n vµ c¸c d¹ng kh¶o s¸t kh¸c, kÓ c¶ c«ng t¸c quan tr¾c tr¾c ®Þa ®Æc biÖt; - Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c vÒ b¶n ®å. 2.3. Yªu cÇu kÜ thuËt cña c«ng t¸c kh¶o s¸t tr¾c ®Þa ®îc lËp theo quy ®Þnh ë ®iÒu 1.9 cña tiªu chuÈn nµy vµ cÇn bæ sung thªm : C¸c sè liÖu vÒ hÖ thèng täa ®é vµ ®é cao; C¸c sè liÖu vÒ ranh giíi vïng cÇn ®o vÏ, cã tÝnh ®Õn hÖ thèng c«ng tr×nh kÜ thuËt ngÇm dù kiÕn x©y dùng TØ lÖ ®o vÏ vµ kho¶ng cao ®Òu. 2.4. Møc ®é cÇn thiÕt cña c«ng t¸c kh¶o s¸t kh¸i qu¸t ë hiÖn tr êng vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng phô thuéc vµo sè lîng tµi liÖu tr¾c ®Þa ®Þa h×nh hiÖn cã vµ kÕt qu¶ ph©n tÝch nh÷ng tµi liÖu Êy. C¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch


tµi liÖu tr¾c ®Þa ®· cã vµ kh¶o s¸t kh¸i qu¸t ë hiÖn trêng ph¶I ®îc sö dông ®Ó lËp ph¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t tr¾c ®Þa. 2.5. Ph¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t tr¾c ®Þa ®îc thµnh lËp cÇn ®¶m b¶o yªu cÇu nªu ë c¸c ®iÒu 1.9; 1.12; 1.13; 1.14 cña tiªu chuÈn nµy vµ ph¶i bæ sung nh÷ng néi dung sau : S¬ ®å toµn khu vùc cã ranh giíi vïng cÇn ®o vÏ vµ phÇn m¶nh b¶n ®å; C¸c sè liÖu vÒ hÖ thèng täa ®é vµ cao ®é;-LuËn chøng c¸c d¹ng vµ h¹ng (cÊp) líi tr¾c ®Þa vÒ thñy chuÈn, c¸c ph¬ng ¸n thiÕt kÕ líi vµ dù tÝnh ®é chÝnh x¸c cña chóng; LuËn chøng cho viÖc chän tØ lÖ ®o vÏ vµ kho¶ng cao ®Òu (nÕu nh chóng kh«ng phï hîp víi nhiÖm vô kÜ thuËt); C¬ së kÜ thuËt vµ ph¬ng ph¸p thi c«ng ®îc ¸p dông;


TI£U CHUÈN ViÖt nam

TCVn 4419-1987

B¶n vÏ c¸c mèc tr¾c ®Þa ®Æc biÖt (nÕu nh sÏ ch«n c¸c lo¹i mèc ®ã); C«ng t¸c ®o nèi c¸c c«ng tr×nh khai ®µo vµ c¸c ®iÓm th¨m dß kh¸c; LuËn chøng vÒ viÖc tiÕn hµnh c¸c c«ng t¸c tr¾c ®Þa ®Þa h×nh ®Æc biÖt do c¸c c«ng t¸c kh¶o s¸t kh¸c yªu cÇu. Trong ph¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t tr¾c ®Þa ph¶i x¸c ®Þnh thµnh phÇn vµ khèi lîng cña c«ng t¸c ë ngoµi hiÖn trêng vµ trong phßng, cã xÐt ®Õn kÕt qu¶ cña c«ng t¸c tr¾c ®Þa ®· thùc hiÖn tríc ®©y vµ ®¶m b¶o yªu cÇu cña c¸c quy ph¹m ®o vÏ ®Þa h×nh hiÖn hµnh. 2.6. ChØ thµnh lËp ph¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t tr¾c ®Þa ®Þa h×nh khi ®o vÏ vïng cã diÖn tÝch lín h¬n 50ha hoÆc tuyÕn x©y dùng dµi h¬n 25km. §èi víi c«ng tr×nh cã diÖn tÝch cÇn ®o vÏ nhá h¬n 50 ha hoÆc tuyÕn cã chiÒu dµi díi 25km chØ cÇn lËp nhiÖm vô s¶n xuÊt thay cho ph¬ng ¸n kÜ thuËt; nhng nÕu lµ c«ng tr×nh quan träng, th× còng ph¶i lËp ph¬ng ¸n kÜ thuËt. 2.7. C¸c ®iÓm cña líi khèng chÕ tr¾c ®Þa Nhµ níc hoÆc líi thñy chuÈn vµ líi khèng chÕ ®o vÏ tr¾c ®i¹ lµ c¬ së tr¾c ®Þa ®o vÏ ®Þa h×nh. C¸c ®iÓm cña líi khèng chÕ tr¾c ®Þa Nhµ níc h¹ng 3 vµ 4, líi khèng chÕ tr¾c ®Þa t¨ng dÇy cÊp 1 vµ 2 ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c ph¬ng ph¸p líi tam gi¸c ®o gãc, líi tam gi¸c ®o c¹nh, líi ®êng chuyÒn hoÆc kÕt hîp gi÷a c¸c ph¬ng ph¸p ®ã. C¸c ®iÓm cña líi thñy chuÈn h¹ng II, III vµ IV ®îc x¸c ®Þnh b»ng ph¬ng ph¸p ®o thñy chuÈn h×nh häc. C¸c ®iÓm cña líi khèng chÕ ®o vÏ ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c ph¬ng ph¸p ®êng chuyÒn kinh vÜ, líi tam gi¸c nhá ®o gãc, líi tam gi¸c nhá ®o c¹nh, líi ®êng chuyÒn vµ kÕt hîp gi÷a c¸c ph¬ng ph¸p Êy víi nhau ; hoÆc b»ng ph¬ng ph¸p giao héi tr¾c ®Þa vµ bè trÝ ®êng truyÒn thñy chuÈn kÜ thuËt. 2.8. Khi c«ng t¸c kh¶o s¸t tr¾c ®Þa cÇn b¶o ®¶m ®é chÝnh x¸c rÊt cao th× ph¶i lËp líi tr¾c ®Þa chuyªn dïng vµ ph¶i thuyÕt minh râ trong ph¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t tr¾c ®Þa. 2.9. C«ng t¸c ch«n mèc tr¾c ®Þa ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu trong quy ph¹m ®o vÏ b¶n ®å ®Þa h×nh tØ lÖ 1 : 5000 ®Õn 1 : 500 do Côc ®o ®¹c vµ B¶n ®å Nhµ níc ban hµnh vµ quy ph¹m vÒ kh¶o s¸t tr¾c ®Þa ®Þa h×nh cho c¸c d¹ng x©y dùng chuyªn ngµnh. 2.10. C¸c ®iÓm tr¾c ®Þa cè ®Þnh (cét tiªu vµ t©m mèc cña líi tam gi¸c ®o gãc, líi tam gi¸c ®o c¹nh vµ líi ®êng truyÒn; dÊu mèc cña c¸c ®iÓm thñy


chuÈn) ®· ®îc ch«n mèc trong qu¸ tr×nh kh¶o s¸t ph¶i ®îc bµn giao cho Uû ban Nh©n d©n TØnh, Thµnh phè hoÆc chñ ®Çu t qu¶n lÝ. Khi bµn giao ph¶i lËp biªn b¶n theo mÉu quy ®Þnh. 2.11. Khi tiÕn hµnh kh¶o s¸t tr¾c ®Þa ph¶i sö dông tØ lÖ ®o vÏ vµ kho¶ng cao ®Òu nh quy ®Þnh ë b¶ng 1. ViÖc chän tØ lÖ ®o vÏ vµ kho¶ng cao ®Òu ph¶i xÐt ®Õn yªu cÇu cña c¸c quy ph¹m vÒ kh¶o s¸t cho c¸c d¹ng x©y dùng t¬ng øng vµ ph¶i c¨n cø vµo môc ®Ých sö dông cña b¶n ®å, lo¹i nhµ vµ c«ng tr×nh, giai ®o¹n thiÕt kÕ, mËt ®é cña hÖ thèng c«ng tr×nh kÜ thuËt ngÇm, ®Æc ®iÓm cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng, møc ®é trï phó cña l·nh thæ, ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn vµ ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng. 2.12. B¶n ®å ®Þa h×nh ®îc ®o vÏ b»ng c¸c ph¬ng ph¸p ®¶m b¶o yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn vµ quy ph¹m vÒ kh¶o s¸t x©y dùng. Nh÷ng ph¬ng ph¸p ®ã lµ: -

Ph¬ng ph¸p ®o vÏ ¶nh lËp thÓ; Ph¬ng ph¸p phèi hîp; Ph¬ng ph¸p bµn ®¹c; Ph¬ng ph¸p toµn ®¹c ;


TI£U CHUÈN ViÖt nam

TCVn 4419-1987

Ph¬ng ph¸p kinh vÜ chôp ¶nh; Ph¬ng ph¸p ®o vÏ mÆt b»ng; Ph¬ng ph¸p ®o vÏ mÆt cøng (®é cao) vµ c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c, kÓ c¶ kÕt hîp gi÷a c¸c ph¬ng ph¸p trªn víi nhau. Khi chän c¸c ph¬ng ph¸p ®o vÏ ®Þa h×nh ph¶i dùa vµo phô lôc 1. B¶ng 1 – Quy ®Þnh sö dông tØ lÖ ®o vÏ vµ kho¶ng cao

2.13. §Þa vËt, ®Þa h×nh trªn b¶n ®å ®Þa h×nh ph¶i thÓ hiÖn theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2.14. C¸c b¶n ®å ®Þa h×nh cò ph¶i ®îc chØnh biªn l¹i cho phï hîp víi t×nh tr¹ng hiÖn t¹i cña ®Þa vËt vµ ®Þa h×nh ngoµi thùc tÕ. ë nh÷ng khu vùc cã sù biÕn ®æi vÒ ®Þa vËt vµ ®Þa h×nh lín h¬n 35% so víi b¶n ®å cò, hoÆc ë nh÷ng n¬i c«ng t¸c ®o vÏ tríc ®©y kh«ng ®¸p øng yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn vµ quy ph¹m hiÖn hµnh th× ph¶i tiÕn hµnh ®o vÏ l¹i. Khi chØnh biªn b¶n ®å ph¶i sö dông tµi liÖu ®o vÏ nh÷ng thay ®æi ®· x¶y ra, ®o vÏ kiÓm tra vµ ®o vÏ b»ng chôp ¶nh tõ trªn m¸y bay.


2.15. Khi trªn b¶n ®å cßn thiÕu hoÆc vÏ kh«ng chÝnh x¸c (theo c¸c b¶n vÏ hoµn c«ng) hÖ thèng c«ng tr×nh kÜ thuËt ngÇm th× ph¶i tiÕn hµnh ®o vÏ bæ sung, néi dung gåm : Thu thËp vµ ph©n tÝch tµi liÖu hiÖn cã; Kh¶o s¸t kh¸i qu¸t ë hiÖn trêng; §o vÏ mÆt b»ng, ®é cao chç c«ng tr×nh ngÇm lé ra ngoµi mÆt ®Êt; Khai ®µo c¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt ngÇm (khi cÇn thiÕt) vµ ®o vÏ chóng ë n¬i khai ®µo; §iÒu tra c¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt ngÇm trong c¸c giÕng vµ hè ®µo; §o vÏ vµ ®iÒu tra c¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt ngÇm kh«ng lé ra ngoµi mÆt ®Êt b»ng c¸c thiÕt bÞ


TI£U CHUÈN ViÖt nam

TCVn 4419-1987

c¶m øng; 2.16. Khi chän tuyÕn tr¾c ®Þa cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d¹ng tuyÕn ph¶i tiÕn hµnh theo tr×nh tù sau: Chän tuyÕn ë trong phßng trªn c¬ së tµi liÖu tr¾c ®Þa -®Þa h×nh ®· cã còng nh c¸c tµi liÖu chôp ¶nh tõ m¸y bay; Kh¶o s¸t kh¸i qu¸t híng cña tuyÕn ë ngoµi trêi vµ chän tuyÕn s¬ bé; Chän tuyÕn chÝnh thøc t¹i thùc ®Þa; §o vÏ ®Þa h×nh cña d¶i däc theo tuyÕn (hoÆc ®o vÏ nh÷ng biÕn ®æi ®· x¶y ra ®Ó chØnh biÕn b¶n ®å); §o vÏ ®Þa h×nh cña nh÷ng khu ®Êt riªng biÖt (chç cã ®êng vît, chç ®êng giao nhau v.v…) Ch«n mèc ë c¸c gãc ngoÆt vµ c¸c ®iÓm ®ãng híng cña tuyÕn. 2.17. §Ó phôc vô c¸c c«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh, kh¶o s¸t khÝ tîng thñy v¨n vµ c¸c d¹ng kh¶o s¸t kh¸c ph¶i tiÕn hµnh c«ng t¸c tr¾c ®Þa ®Ó ®a tõ b¶n vÏ ra thùc ®Þa vµ ®o nèi mÆt b»ng, ®é cao c¸c c«ng tr×nh th¨m dß (hè khoan, hè ®µo v.v…) c¸c ®iÓm ®o vµ ®iÓm quan tr¾c kh¸c (®Þa vËt lÝ, ®Þa chÊt thñy v¨n, thñy v¨n, ®Þa chÊt c«ng tr×nh v.v…) ë vïng ph¸t triÓn c¸c qu¸ tr×nh vµ hiÖn tîng ®Þa chÊt vËt lÝ (c¸c-t¬ trît lë, dßng lò bïn ®¸ v.v…), còng nh ë c¸c vïng ®ang thi c«ng c¸c c«ng tr×nh th¨m dß ph¶i tiÕn hµnh c«ng t¸c quan tr¾c ®Æc biÖt b»ng c¸c ph¬ng ph¸p tr¾c ®Þa vµ khi cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh c¶ c«ng t¸c ®o vÏ ®Æc biÖt. 2.18. Tïy thuéc vµo môc ®Ých sö dông, b¶n ®å ®Þa h×nh cã thÓ ®îc thµnh lËp ë d¹ng b¶n gèc hoÆc b¶n in. Trêng hîp cÇn thiÕt, trong ph¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t tr¾c ®Þa cßn ph¶i dù kiÕn c¶ c«ng t¸c thµnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh kh¸i qu¸t, tØ lÖ 1: 25.000 ®Õn 1: 2.000. Khi ®o vÏ khu ®Êt n»m ®éc lËp cã diÖn tÝch nhá, c¸c b¶n ®å gèc cã thÓ vÏ b»ng bót ch×, nhng ph¶i ®îc sù tháa thuËn cña chñ ®Çu t vµ c¬ quan cÊp giÊy phÐp kh¶o s¸t. Trªn c¸c b¶n ®å nµy ®îc phÐp dïng ch÷ ®Ó gi¶i thÝch c¸c ®Þa vËt thay cho kÝ hiÖu. 2.19. KÕt qu¶ kh¶o s¸t tr¾c ®Þa ®Þa h×nh ph¶i lËp thµnh b¸o c¸o kÜ thuËt (b¶n thuyÕt minh), ®¶m b¶o yªu cÇu quy ®Þnh ë c¸c ®iÒu 1.27 vµ 1.28. §ång thêi ph¶i giao nép theo ®óng nh÷ng quy ®Þnh ë ®iÒu 1.29 cña tiªu chuÈn nµy. 3.

Kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh


3.1. C«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ®îc tiÕn hµnh ®Ó nghiªn cøu vµ ®¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng (bao gåm ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, ®Þa m¹o, cÊu tróc ®Þa chÊt, thµnh phÇn th¹ch häc, tr¹ng th¸i vµ c¸c tÝnh chÊt c¬ lÝ cña ®Êt ®¸, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thñy v¨n, c¸c qu¸ tr×nh vµ hiÖn tîng ®Þa chÊt vËt lÝ bÊt lîi) nh»m lËp ®îc c¸c gi¶i ph¸p cã c¬ së kÜ thuËt vµ hîp lÝ vÒ kinh tÕ khi thiÕt kÕ vµ x©y dùng nhµ, c«ng tr×nh. §ång thêi ®Ó dù b¸o sù biÕn ®æi ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ ®Þa chÊt thñy v¨n khi x©y dùng vµ sö dông nhµ, c«ng tr×nh. 3.2. Néi dung cña c«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh gåm: Thu thËp, ph©n tÝch vµ tæng hîp nh÷ng tµi liÖu vµ sè liÖu vÒ ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng, kÓ c¶ nh÷ng tµi liÖu, sè liÖu ®· nghiªn cøu, th¨m dß vµ kh¶o s¸t tríc ®©y ë vïng (®Þa ®iÓm) ®ã; -

Gi¶i ®o¸n ¶nh chôp tõ m¸y bay (vÖ tinh); Kh¶o s¸t kh¸i qu¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ë hiÖn trêng;


TI£U CHUÈN ViÖt nam

TCVn 4419-1987

§o vÏ ®Þa chÊt c«ng tr×nh; Nghiªn cøu ®Þa vËt lÝ; Khoan ®µo th¨m dß; LÊy mÉu ®Êt, ®¸, níc ®Ó thÝ nghiÖm trong phßng; X¸c ®Þnh tÝnh chÊt c¬ lÝ cña ®Êt ®¸ b»ng thÝ nghiÖm hiÖn trêng; Ph©n tÝch thµnh phÇn, tÝnh chÊt c¬ lÝ cña ®Êt ®¸ vµ thµnh phÇn hãa häc cña níc ë trong phßng thÝ nghiÖm; C«ng t¸c thÝ nghiÖm thÊm; Quan tr¾c l©u dµi; ChØnh lÝ tµi liÖu, lËp b¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c kh¶o s¸t. 3.3. Møc ®é chi tiÕt, néi dung vµ khèi lîng cña c«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së xem xÐt c«ng dông vµ lo¹i nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thiÕt kÕ, møc ®é phøc t¹p vÒ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng cã tÝnh ®Õn kÕt qu¶ ®· nghiªn cøu vÒ ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ ®Þa chÊt thñy v¨n ë vïng (®Þa ®iÓm) ®ã. 3.4. C«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ph¶i ®îc tiÕn hµnh theo giai ®o¹n, t¬ng øng víi c¸c giai ®o¹n thiÕt kÕ nhµ vµ c«ng tr×nh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 3.5. Møc ®é phøc t¹p vÒ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng ®îc ph©n ra lµm 3 cÊp (®¬n gi¶n, trung b×nh vµ phøc t¹p) vµ phô thuéc vµo c¸c yÕu tè ®Þa h×nh, ®Þa m¹o, cÊu tróc ®Þa chÊt, chØ tiªu c¬ lÝ cña ®Êt ®¸, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thñy v¨n, c¸c qu¸ tr×nh vµ hiÖn tîng ®Þa chÊt vËt lÝ bÊt lîi vµ ®îc x¸c ®Þnh theo phô lôc 2. 3.6. Yªu cÇu kÜ thuËt cña c«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ® îc lËp theo quy ®Þnh ë ®iÒu 1.9 cña tiªu chuÈn nµy. 3.7. Ph¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu ë c¸c ®iÒu 1.9; 1.12; 1.13 vµ 1.14 cña tiªu chuÈn nµy, ®ång thêi ph¶i bæ sung nh÷ng néi dung sau: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh - ®Þa m¹o, cÊu tróc ®Þa chÊt, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thñy v¨n, c¸c qu¸ tr×nh vµ hiÖn tîng ®Þa chÊt vËt lÝ bÊt lîi; thµnh phÇn, tr¹ng th¸i vµ tÝnh chÊt cña ®Êt ®¸ ë vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng. LËp luËn vÒ tØ lÖ ®o vÏ ®Þa chÊt c«ng tr×nh tuyÕn lé tr×nh kh¶o s¸t vµ hÖ thèng lÊy mÉu ®Êt ®¸ vµ níc díi ®Êt, cã tÝnh ®Õn møc ®é phøc


t¹p vÒ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng vµ lo¹i nhµ, c«ng tr×nh thiÕt kÕ; nh÷ng lËp luËn vÒ thêi h¹n vµ nhÞp ®é tiÕn hµnh c¸c c«ng t¸c quan tr¾c l©u dÇi; C¸c yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ néi dung, khèi lîng vµ ph¬ng ph¸p tiÕn hµnh kh¶o s¸t ë n¬i ph¸t triÓn c¸c qu¸ tr×nh vµ hiÖn tîng ®Þa chÊt vËt lÝ bÊt lîi (c¸c-t¬, trît, ®éng ®Êt, dßng lò bïn ®¸ v.v…) còng nh ph©n bè réng r·i c¸c lo¹i ®Êt cã thµnh phÇn, tr¹ng th¸i vµ tÝnh chÊt ®Æc biÖt (®Êt lón ít, ®Êt tr¬ng në, ®Êt than bïn hãa, ®Êt muèi hãa, ®Êt ®á phong hãa tõ ®¸ bazan v.v…) 3.8. C«ng t¸c thu thËp, ph©n tÝch vµ tæng hîp tµi liÖu vµ sè liÖu vÒ ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn ®· cã cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng ph¶i ®îc tiÕn hµnh ®Ó lËp ®îc c¸c gi¶ thiÕt vÒ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh cña vïng (®Þa ®iÓm) ®ã, ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é phøc t¹p cña ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ ph¬ng ph¸p kh¶o s¸t tiÕp theo; ®ång thêi ®Ó x¸c ®Þnh néi dung c«ng t¸c cÇn thiÕt, khèi lîng tèi uvµph¬ng ph¸p thi c«ng hîp lý nhÊt. Khi thu thËp tµi liÖu cÇn chó ý ®Õn tµi liÖu ®Æc trng cho sù ph©n bè, ®iÒu kiÖn thÕ n»m vµ tÝnh chÊt c¬ lÝ cña nh÷ng lo¹i ®Êt cã thµnh phÇn tr¹ng th¸i vµ tÝnh chÊt ®Æc biÖt; tµi liÖu ®Æc trng cho sù xuÊt hiÖn vµ nguyªn nh©n ph¸t triÓn c¸c qu¸ tr×nh vµ hiÖn tîng ®Þa chÊt vËt lÝ bÊt lîi.


TI£U CHUÈN ViÖt nam

TCVn 4419-1987

3.9. C«ng t¸c gi¶i ®o¸n ¶nh chôp tõ m¸y bay (vÖ tinh) vµ quan s¸t tõ m¸y bay (nÕu cã) thêng ®îc thùc hiÖn tríc khi tiÕn hµnh c¸c d¹ng c«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh kh¸c. KÕt qu¶ ®¹t ®îc lµ mét trong nh÷ng tµi liÖu dïng ®Ó lËp s¬ ®å ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ s¬ ®å ph©n khu ®Þa chÊt c«ng tr×nh. 3.10. Kh¶o s¸t kh¸i qu¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ngoµi hiÖn trêng ®îc tiÕn hµnh ®Ó: §¸nh gi¸ chÊt lîng vµ chÝnh x¸c hãa nh÷ng tµi liÖu ®Æc trng cho ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng ®· thu thËp ®îc vµ ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c ph¬ng ¸n bè trÝ diÖn tÝch x©y dùng c«ng tr×nh vµ tuyÕn bè trÝ c¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt; T×m hiÓu s¬ bé ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh cña c¸c ph¬ng ¸n bè trÝ nhµ, c«ng tr×nh vµ tuyÕn ®Æt c¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt; Thu thËp tµi liÖu ®Ó ®¸nh gi¸ s¬ bé kh¶ n¨ng ph¸t triÓn tù nhiªn cña c¸c qu¸ tr×nh ®Þa chÊt vËt lÝ vµ sù biÕn ®æi cña m«i trêng ®Þa chÊt xung quanh díi t¸c ®éng cña viÖc x©y dùng vµ sö dông nhµ vµ c«ng tr×nh. 3.11. C«ng t¸c kh¶o s¸t kh¸i qu¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh chñ yÕu nh»m quan s¸t vµ m« t¶ c¸c yÕu tè cña ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh däc theo lé tr×nh kh¶o s¸t. Th«ng thêng sö dông vÕt lé tù nhiªn vµ hè dän s¹ch. §«i khi sö dông ph¬ng ph¸p th¨m dß nhanh vµ ®¬n gi¶n hoÆc lÊy mÉu ®Æc trng. Ph¹m vi (diÖn tÝch) tiÕn hµnh kh¶o s¸t kh¸i qu¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ®îc x¸c ®Þnh dùa vµo ph¹m vi (diÖn tÝch) cÇn nghiªn cøu, kh¶o s¸t; cã xÐt ®Õn vÞ trÝ cña c¸c yÕu tè ®Þa lÝ tù nhiªn chñ yÕu (c¸c ranh giíi tù nhiªn) vµ sù cÇn thiÕt ph¶i t×m hiÓu nghiªn cøu c¸c yÕu tè tù nhiªn vµ nh©n t¹o g©y ¶nh hëng tíi sù thµnh t¹o vµ ph¸t triÓn c¸c qu¸ tr×nh ®Þa chÊt vËt lÝ cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng. 3.12. C«ng t¸c ®o vÏ ®Þa chÊt c«ng tr×nh ®îc thùc hiÖn ®Ó nghiªn cøu vµ ®¸nh gi¸ tæng hîp ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng. Khi x¸c ®Þnh ph¹m vi tiÕn hµnh ®o vÏ ®Þa chÊt c«ng tr×nh ë c¸c tØ lÖ kh¸c nhau cÇn c¨n cø vµo sù cÇn thiÕt ph¶i ph¸t hiÖn vµ nghiªn cøu c¸c yÕu tè cña m«i trêng thiªn nhiªn cã ¶nh hëng quyÕt ®Þnh ®Õn ®iÒu kiÖn x©y dùng nhµ, c«ng tr×nh vµ nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p quy ho¹ch khèi cña nhµ vµ c«ng tr×nh x©y dùng. 3.13. Néi dung cña c«ng t¸c ®o vÏ ®Þa chÊt c«ng tr×nh bao gåm:


KiÓm tra kÕt qu¶ gi¶i ®o¸n ¶nh chôp tõ m¸y bay ë ngoµi thùc ®Þa vµ quan s¸t tõ m¸y bay (nÕu ®îc); Quan s¸t vµ m« t¶ c¸c yÕu tè cña ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh däc theo lé tr×nh kh¶o s¸t; Quan s¸t nhµ vµ c«ng tr×nh ®· bÞ biÕn d¹ng; Khoan, ®µo th¨m dß; LÊy mÉu ®Êt, ®¸, níc ®Ó ph©n tÝch ë trong phßng thÝ nghiÖm; Th¨m dß ®Þa vËt lÝ; ThÝ nghiÖm hiÖn trêng; Tæ chøc quan tr¾c l©u dµi. Chó thÝch: Trong khi tiÕn hµnh ®o vÏ ®Þa chÊt c«ng tr×nh, còng nh kh¶o s¸t kh¸i qu¸t ngoµi hiÖn trêng, c«ng t¸c khoan ®µo th¨m dß, th¨m dß ®Þa vËt lÝ, thÝ nghiÖm hiÖn trêng tæ chøc quan tr¾c l©u dµi thêng chØ thùc hiÖn trong nh÷ng vïng (®Þa ®iÓm) cã ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn phøc t¹p víi khèi lîng h¹n chÕ vµ b»ng c¸c ph¬ng ph¸p nhanh víi thiÕt bÞ gän nhÑ.


TI£U CHUÈN ViÖt nam

TCVn 4419-1987

3.14.Nguyªn t¾c chän híng cña c¸c lé tr×nh kh¶o s¸t trong ®ã vÏ ®Þa chÊt c«ng tr×nh (còng gièng nh khi kh¶o s¸t kh¸i qu¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh) ph¶i dùa vµo c¸c tµi liÖu ®· thu thËp ®îc. Nãi chung híng cña c¸c lé tr×nh thêng ph¶i th¼ng gãc víi ranh giíi c¸c cÊu tróc ®Þa chÊt vµ ®¬n nguyªn ®Þa m¹o vµ däc theo c¸c s«ng suèi, hoÆc men theo c¸c ranh giíi ®ã. 3.15.Trong qu¸ tr×nh ®o vÏ ®Þa chÊt c«ng tr×nh ë vïng ph©n bè réng r·i nh÷ng lo¹i ®Êt cã thµnh phÇn, tr¹ng th¸i vµ tÝnh chÊt ®Æc biÖt (bïn ít, tr¬ng në, muèi hãa, than bïn hãa, ®Êt ®á phong hãa nh ®¸ bazan…) ph¶i x¸c ®Þnh: §Æc ®iÓm vÒ thµnh phÇn, tÝnh chÊt vµ tr¹ng th¸i cña chóng; TÝnh chÊt ®Æc biÖt cña ®Êt g©y khã kh¨n, phøc t¹p cho c«ng t¸c x©y dùng nhµ vµ c«ng tr×nh; Quy luËt h×nh thµnh vµ biÕn ®æi tÝnh chÊt ®Êt theo kh«ng gian vµ thêi gian; Sù ph©n bè c¸c líp ®Êt nghiªn cøu vµ sù trïng khíp cña nã víi c¸c ®¬n nguyªn ®Þa m¹o hoÆc d¹ng h×nh nhÊt ®Þnh; §iÒu kiÖn thÕ n»m vµ quan hÖ cña nh÷ng líp ®Êt nµy víi c¸c líp ®Êt kh¸c vµ víi níc díi ®Êt; Kh¶ n¨ng ph©n chia c¸c lo¹i ®Êt cã thµnh nh÷ng ®¬n nguyªn ®Þa chÊt c«ng tr×nh riªng biÖt vµ ®Æc trng cña chóng. 3.16.Khi tiÕn hµnh ®o vÏ ®Þa chÊt c«ng tr×nh ë vïng ph¸t triÓn c¸c qu¸ tr×nh vµ hiÖn tîng ®Þa chÊt vËt lÝ bÊt lîi (c¸c-t¬, trît lë, dßng lò bïn ®¸, ®éng ®Êt v.v…) hoÆc chÞu ¶nh hëng cña c¸c c«ng tr×nh ®· x©y dùng, ph¶i x¸c ®Þnh: - VÞ trÝ xuÊt hiÖn c¸c qu¸ tr×nh vµ hiÖn tîng ®Þa chÊt vËt lÝ vµ ®íi (theo chiÒu s©u) ph¸t triÓn m·nh liÖt c¸c qu¸ tr×nh Êy, kÓ c¶ sù biÕn d¹ng nhµ vµ c«ng tr×nh; - Møc ®é trïng khíp cña c¸c hiÖn tîng ®Þa chÊt vËt lÝ víi c¸c yÕu tè ®Þa m¹o, d¹ng ®Þa h×nh vµ lo¹i ®Êt ®¸ (xÐt vÒ thµnh phÇn th¹ch häc) nhÊt ®Þnh; - §iÒu kiÖn vµ nguyªn nh©n ph¸t sinh c¸c qu¸ tr×nh vµ hiÖn tîng ®Þa chÊt vËt lÝ; - D¹ng xuÊt hiÖn vµ sù ph¸t triÓn cña chóng; - Quy luËt xuÊt hiÖn (tÝnh chu k× vµ tÝnh giai ®o¹n) vµ ®éng lùc ph¸t triÓn; - X¸c ®Þnh ®Þa ®iÓm cÇn th¨m dß vµ quan tr¾c l©u dµi.


3.17. C«ng t¸c th¨m dß ®Þa vËt lÝ ®îc sö dông trong kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh nh»m môc ®Ých: X¸c ®Þnh mÆt c¾t ®Þa chÊt; Ph¸t hiÖn vµ theo dâi tÝnh kh«ng ®ång nhÊt vÒ cÊu tróc cña ®Êt ®¸ thµnh phÇn, tr¹ng th¸i, chiÒu dµy vµ thÕ n»m cña chóng; X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu tÝnh chÊt cña ®Êt ®¸; X¸c ®Þnh c¸c ®Æc trng ®Þa chÊt thñy v¨n cña ®Êt ®¸ (®iÒu kiÖn thÕ n»m, híng vµ tèc ®é vËn ®éng cña níc díi ®Êt); Cung cÊp tµi liÖu ®Ó x¸c ®Þnh hîp lÝ vÞ trÝ, chiÒu s©u c«ng tr×nh th¨m dß vµ thÝ nghiÖm.Khi chän ph¬ng ph¸p (tæ hîp c¸c ph¬ng ph¸p) th¨m dß ®Þa vËt lÝ ph¶i dùa vµo nhiÖm vô kh¶o s¸t vµ ®îc x¸c ®Þnh theo phô lôc 3 (trang 48). 3.18. Khi kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ph¶i khoan ®µo c¸c c«ng tr×nh th¨m dß ®Ó : ChÝnh x¸c hãa mÆt c¾t ®Þa chÊt ë trong ®íi t¬ng t¸c; Ph©n chia ®Êt ®¸ cña nÒn c«ng tr×nh thµnh nh÷ng ®¬n nguyªn ®Þa chÊt c«ng tr×nh riªng biÖt; Ph¸t hiÖn ®øt gÉy kiÕn t¹o, rêi nøt nÎ, c¸c-t¬… Nghiªn cøu ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thñy v¨n : mùc níc, híng, tèc ®é vµ quan hÖ thñy lùc cña níc díi ®Êt vµ níc mÆt;


TI£U CHUÈN ViÖt nam

TCVn 4419-1987

LÊy mÉu ®Êt ®¸ vµ mÉu níc díi ®Êt ®Ó nghiªn cøu trong phßng thÝ nghiÖm; TiÕn hµnh nghiªn cøu c¸c tÝnh chÊt c¬ lÝ cña ®Êt ®¸ b»ng c¸c ph¬ng ph¸p thÝ nghiÖm hiÖn trêng; TiÕn hµnh thÝ nghiÖm thÊm ë ngoµi trêi hoÆc thÝ nghiÖm gia cè nÒn c«ng tr×nh; TiÕn hµnh c«ng t¸c quan tr¾c l©u dµi. 3.18.Khi th¨m dß khoan, ®µo, viÖc lùa chän lo¹i c«ng tr×nh th¨m dß vµ ph¬ng ph¸p khoan ph¶i dùa vµo môc ®Ých khoan, ®µo, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thñy v¨n cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng vµ ®îc x¸c ®Þnh theo phô lôc 4 vµ phô lôc 5. 3.19.Tïy thuéc vµo giai ®o¹n kh¶o s¸t vµ thiÕt kÕ, nguyªn t¾c bè trÝ c«ng tr×nh khoan, ®µo ph¶i kh¸c nhau. ë giai ®o¹n kh¶o s¸t ®Ó chän ®Þa ®iÓm x©y dùng hoÆc kh¶o s¸t, ®Ó phôc vô cho luËn chøng kinh tÕ kü thuËt, c¸c lç khoan, hè ®µo thêng ®îc bè trÝ thµnh tuyÕn th¼ng gãc víi c¸c ®¬n nguyªn ®Þa m¹o, víi ®êng ph¬ng c¸c líp ®Êt ®¸. C¸c c«ng tr×nh th¨m dß thêng ®îc bè trÝ dµy h¬n ë nh÷ng n¬i gÆp nhau cña c¸c ®¬n nguyªn ®Þa m¹o, n¬i cã cÊu tróc ®Þa chÊt phøc t¹p (thµnh phÇn th¹ch häc thay ®æi ®ét ngét, ®øt g·y v.v…). §èi víi c«ng tr×nh d¹ng tuyÕn, c¸c c«ng tr×nh th¨m dß ph¶i bè trÝ däc theo tuyÕn, cÇn chó ý bè trÝ nhiÒu c«ng tr×nh th¨m dß ë n¬i tuyÕn vît qua s«ng, suèi hoÆc tuyÕn c¾t qua ®øt g·y kiÕn t¹o. ë giai ®o¹n thiÕt kÕ kü thuËt vµ b¶n vÏ thi c«ng, c«ng tr×nh th¨m dß ph¶i bè trÝ theo c¸c trôc chÝnh cña mãng hay theo chu vi cña nhµ vµ c«ng tr×nh thiÕt kÕ, còng nh tuyÕn c«ng tr×nh ®· chän. Sè lîng c«ng tr×nh th¨m dß ®îc x¸c ®Þnh tïy thuéc vµo møc ®é phøc t¹p cña ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh trong vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng, cÊp lo¹i c«ng tr×nh, kÝch thíc mÆt b»ng nhµ, c«ng tr×nh, chiÒu dµi tuyÕn c«ng tr×nh vµ tÝnh nh¹y c¶m víi sù lón kh«ng ®Òu cña ®Êt nÒn. 3.20.ChiÒu s©u c¸c c«ng tr×nh th¨m dß ®îc x¸c ®Þnh phô thuéc vµo ph¹m vi cña ®íi t¬ng t¸c (®íi t¸c dông qua l¹i gi÷a nÒn nhµ vµ c«ng tr×nh víi m«i trêng ®Þa chÊt xung quanh). Khi nhµ vµ c«ng tr×nh bè trÝ ë n¬i ph¸t triÓn qu¸ tr×nh vµ hiÖn tîng ®Þa chÊt vËt lÝ bÊt lîi th× c¸c c«ng tr×nh th¨m dß ph¶i ®îc khoan vµo s©u h¬n ®íi ph¸t triÓn m·nh liÖt cña nh÷ng qu¸ tr×nh vµ hiÖn tîng Êy Ýt nhÊt lµ 5m. Khi nhµ vµ c«ng tr×nh x©y dùng bè trÝ ë n¬i ph©n bæ ®Êt cã thµnh phÇn tr¹ng th¸i vµ tÝnh chÊt ®Æc biÖt (bïn, c¸t ch¶y, tr¬ng në, lón ít, muèi hãa, ®Êt, ®Êt ®á phong hãa tõ bazan), th× c¸c c«ng tr×nh th¨m dß ph¶i ®îc khoan ®µo hÕt chiÒu dµy cña nh÷ng líp ®Êt Êy, trong trêng hîp líp ®Êt nµy cã chiÒu dµy qu¸ lín th× ph¶i khoan


®µo ®Õn ®é s©u mµ sù cã mÆt cña c¸c lo¹i ®Êt ®Æc biÖt còng kh«ng g©y ¶nh hëng xÊu tíi sù æn ®Þnh cña nhµ vµ c«ng tr×nh x©y dùng. Chó thÝch : §íi t¬ng t¸c phô thuéc vµo c«ng dông, lo¹i, kÝch thíc, t¶i träng, ®Æc ®iÓm kÕt cÊu cña c«ng tr×nh vµ møc ®é phøc t¹p cña ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh. 3.32. Trong qu¸ tr×nh ®o vÏ ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ khoan ®µo th¨m dß ph¶i tiÕn hµnh c«ng t¸c lÊy mÉu ®Êt ®¸ vµ mÉu níc ®Ó thÝ nghiÖm trong phßng. ë giai ®o¹n kh¶o s¸t ®Ó chän ®Þa ®iÓm x©y dùng, hoÆc phôc vô cho lËp luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt, mÉu ®Êt ®¸ vµ mÉu níc ®îc lÊy (tõ c«ng tr×nh khai ®µo vµ vÕt lé tù nhiªn), ®Ó x¸c ®Þnh thµnh phÇn th¹ch häc, ®¸nh gi¸ s¬ bé kh¶ n¨ng sö dông chóng lµm nÒn c«ng tr×nh vµ ph¸t hiÖn quy luËt c¬ b¶n vÒ sù biÕn ®æi kh«ng gian c¸c tÝnh chÊt c¬ lÝ cña ®Êt, ®¸ vµ c¸c tÝnh chÊt vËt lÝ, hãa häc cña níc. Do ®ã ph¶i lÊy mÉu ®Êt ®¸ ë tÊt c¶ c¸c líp cã thµnh phÇn th¹ch häc kh¸c nhau vµ mÉu níc ë c¸c tÇng chøa níc ®· ph¸t hiÖn. Trong giai ®o¹n kh¶o s¸t ®Ó phôc vô cho thiÕt kÕ kÜ thuËt vµ lËp b¶n vÏ thi c«ng, viÖc lÊy mÉu ®Êt ®¸ ®îc tiÕn hµnh nh»m x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tiªu chuÈn, gi¸ trÞ tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu c¬ lÝ cña ®Êt, ®¸ phï hîp víi s¬ ®å tÝnh to¸n c«ng tr×nh vµ nÒn cña chóng. V× vËy cÇn tiÕn hµnh: LÊy mÉu ®Êt ®¸ ë tÊt c¶ c¸c ®¬n nguyªn ®Þa chÊt c«ng tr×nh ®· ph©n chia s¬ bé ; Ph©n nhãm vµ tæng hîp c¸c kÕt qu¶ x¸c ®Þnh tÝnh chÊt cña ®Êt, ®¸;


TI£U CHUÈN ViÖt nam

TCVn 4419-1987

Ph©n chia chÝnh thøc c¸c ®¬n nguyªn ®Þa chÊt c«ng tr×nh; TÝnh trÞ tiªu chuÈn vµ trÞ tÝnh to¸n cña c¸c chØ tiªu tÝnh chÊt cho tõng ®¬n nguyªn ®Þa chÊt c«ng tr×nh ®· ph©n chia. 3.32. C«ng t¸c thÝ nghiÖm trong phßng vµ ngoµi hiÖn trêng nh»m x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu tÝnh chÊt c¬ lÝ cña ®Êt ®¸. Khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ph¶i xÐt ®Õn lo¹i ®Êt ®¸ vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña chóng ë trong ®íi t¬ng t¸c cña nhµ vµ c«ng tr×nh x©y dùng víi m«i trêng ®Þa chÊt xung quanh. Khi chän ph¬ng ph¸p thÝ nghiÖm c¸c chØ tiªu tÝnh chÊt c¬ lÝ cña ®Êt ®¸ ë ngoµi hiÖn trêng vµ trong phßng cÇn dùa vµo lo¹i ®Êt ®¸ (thµnh phÇn) tr¹ng th¸i, tÝnh chÊt cña chóng, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thñy v¨n, chiÒu s©u cÇn thÝ nghiÖm vµ môc ®Ých nghiªn cøu. §Æc biÖt cÇn chó ý s¬ ®å thÝ nghiÖm ph¶i phï hîp víi s¬ ®å lµm viÖc cña nÒn, ®ång thêi ph¶I ®¶m b¶o yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn vµ quy ph¹m hiÖn hµnh. 3.24. Khi kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ph¶i sö dông réng r·i c¸c ph¬ng ph¸p thÝ nghiÖm ®Êt ®¸ ë ngoµi hiÖn trêng nh»m chÝnh x¸c hãa ranh giíi cña c¸c ®¬n nguyªn ®Þa chÊt c«ng tr×nh ®· ph©n chia (theo tµi liÖu khoan ®µo vµ th¨m dß ®Þa vËt lÝ) vµ ®Ó x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu vÒ tr¹ng th¸i, tÝnh chÊt (®é bÒn, biÕn d¹ng vµ thÊm) cña ®Êt ®¸ nÒn ë thÕ n»m tù nhiªn; còng nh ®èi víi ®Êt ®¸ kh«ng thÓ tiÕn hµnh lÊy mÉu vµ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c tÝnh chÊt cña nã ë trong phßng thÝ nghiÖm. C¸c ph¬ng ph¸p thÝ nghiÖm ngoµi hiÖn trêng chñ yÕu cÇn ®îc sö dông lµ xuyªn ®éng, xuyªn tÜnh, nÐn ngang, nÐn t¶i träng tÜnh c¾t trong hè ®µo, nÐp sËp, ®Èy ngang, c¾t quay vµ thÝ nghiÖm thÊm ®îc x¸c ®Þnh theo phô lôc 6. 3.25. C«ng t¸c thÝ nghiÖm trong phßng ®îc tiÕn hµnh ®Ó x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu c¬ lÝ cña ®Êt ®¸ vµ thµnh phÇn hãa häc cña níc díi ®Êt, tïy theo giai ®o¹n kh¶o s¸t -thiÕt kÕ, môc ®Ých thÝ nghiÖm cã thÓ x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu ph©n lo¹i hoÆc c¸c chØ tiªu phôc vô cho tÝnh to¸n thiÕt kÕ c«ng tr×nh, c¸c chØ tiªu c¬ lÝ cña mçi lo¹i ®Êt, ®¸ cÇn thÝ nghiÖm ®îc quy ®Þnh ë phô lôc 7. 3.26. Khi kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ph¶i tiÕn hµnh c«ng t¸c nghiªn cøu ®Þa chÊt thñy v¨n ®Ó chi tiÕt hãa vµ dù ®o¸n kh¶ n¨ng biÕn ®æi ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thñy v¨n trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ sö dông nhµ, c«ng tr×nh ; kÓ c¶ viÖc dù ®o¸n kh¶ n¨ng ph¸t sinh b¸n ngËp l·nh thæ, g©y nhiÔm bÈn vµ lµm thay ®æi thµnh phÇn hãa häc cña níc díi ®Êt. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu ®Þa chÊt thñy v¨n sö dông trong kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ®îc x¸c ®Þnh theo phô lôc 8.


3.27. Khi tiÕn hµnh kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ph¶i thùc hiÖn c«ng t¸c quan tr¾c l©u dµi ®éng lùc ph¸t triÓn cña c¸c qu¸ tr×nh hiÖn tîng ®Þa chÊt vËt lÝ, ®éng th¸i mùc níc vµ thµnh phÇn hãa häc cña níc díi ®Êt. Khi cÇn thiÕt, c«ng t¸c quan tr¾c l©u dµi ph¶i ®îc tiÕn hµnh c¶ trong qu¸ tr×nh ®o vÏ ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ khi x©y dùng, sö dông nhµ vµ c«ng tr×nh. 3.28. KÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ph¶i ®îc chØnh lÝ, tæng hîp thµnh b¸o c¸o kÜ thuËt, ®¶m b¶o yªu cÇu nªu ë c¸c ®iÒu 1.27 vµ 1.28; ®ång thêi ph¶i giao nép theo quy ®Þnh ë ®iÒu 1.29 cña tiªu chuÈn nµy. Trong b¸o c¸o kÜ thuËt kh¶o s¸t ®Þa ch¸t c«ng tr×nh ph¶i ®¸nh gi¸ tæng hîp ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng; ph©n vïng ®Þa chÊt c«ng tr×nh theo møc ®é thÝch hîp cho x©y dùng; nªu lªn ®Çy ®ñ nh÷ng ®Æc trng ®Þa chÊt c«ng tr×nh cña c¸c líp ®Êt ®¸ n»m trong ®íi t¬ng t¸c; ®ång thêi ph¶i dù ®o¸n kh¶ n¨ng biÕn ®æi vÒ tr¹ng th¸i vµ tÝnh chÊt cña ®Êt ®¸, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thñy v¨n, sù ph¸t triÓn cña c¸c qu¸ tr×nh ®Þa chÊt vËt lÝ ë trong vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ sö dông nhµ, c«ng tr×nh; ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p xö lÝ nÒn mãng c«ng tr×nh vµ nhiÖm vô kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ë giai ®o¹n tiÕp . 3.29. Khi kÕt thóc c«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh, nÕu c«ng t¸c quan tr¾c l©u dµi cÇn tiÕp tôc th× c¬ quan kh¶o s¸t ph¶i lËp biªn b¶n bµn giao cho chñ ®Çu t ®Ó tiÕn hµnh quan tr¾c tiÕp


TI£U CHUÈN ViÖt nam

TCVn 4419-1987

3.30. TÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh khoan ®µo trong qu¸ tr×nh kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh kh«ng ph¶i chuyÓn giao cho chñ ®Çu t ®Ó tiÕp tôc c«ng t¸c quan tr¾c l©u dµi, th× sau khi ®· hoµn thµnh mäi c«ng t¸c thÝ nghiÖm vµ quan tr¾c, c¬ quan kh¶o s¸t ph¶i san lÊp, ®Çm chÆt cÈn thËn theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. 4. Kh¶o s¸t khÝ tîng thñy v¨n 4.1. C«ng t¸c kh¶o s¸t khÝ tîng thñy v¨n ®îc tiÕn hµnh ®Ó nghiªn cøu ®iÒu kiÖn khÝ tîng thñy v¨n cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng vµ thu thËp nh÷ng tµi liÖu, sè liÖu cÇn thiÕt vÒ thñy v¨n s«ng, biÓn vµ khÝ hËu phôc vô cho thiÕt kÕ nhµ vµ c«ng tr×nh; ®ång thêi ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng biÕn ®æi ®iÒu kiÖn khÝ tîng thñy v¨n cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng díi t¸c ®éng cña viÖc x©y dùng, sö dông nhµ vµ c«ng tr×nh. 4.2. Néi dung cña c«ng t¸c kh¶o s¸t khÝ tîng thñy v¨n gåm : Thu thËp, ph©n tÝch vµ tæng hîp nh÷ng sè liÖu ®· cã vÒ ®iÒu kiÖn thuû v¨n vµ khÝ tîng cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng; Kh¶o s¸t kh¸i qu¸t ngoµi hiÖn trêng; Quan tr¾c thuû v¨n vµ khÝ tîng ; Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c vÒ ®o ®¹c thñy v¨n; X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè tÝnh to¸n cÇn thiÕt cho thiÕt kÕ. Chó thÝch: Khi tµi liÖu vµ sè liÖu vÒ kh Ýtîng vµ thñy v¨n cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng ®· cã t¬ng ®èi phong phó vµ chÊt lîng ®¶m b¶o, th× ®îc phÐp chØ cÇn tiÕn hµnh c«ng t¸c thu thËp tæng hîp tµi liÖu hiÖn cã vµ kh¶o s¸t kh¸i qu¸t ngoµi hiÖn trêng vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng nhng ph¶i thuyÕt minh râ trong ph¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t khÝ tîng thñy v¨n. 4.3. C«ng t¸c kh¶o s¸t khÝ tîng thñy v¨n cÇn ph¶i ®îc tiÕn hµnh b»ng c¸ch ph©n tÝch vµ xö lÝ tµi liÖu quan tr¾c nhiÒu n¨m cña Tæng côc khÝ tîng thñy v¨n vµ tµi liÖu quan tr¾c trong thêi gian ng¾n do c¸c c¬ quan kh¶o s¸t, kh¶o s¸t -thiÕt kÕ ë Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng thùc hiÖn, cã tÝnh ®Õn m¹ng líi c¸c tr¹m, ®µi quan tr¾c vµ néi dung, khèi lîng quan tr¾c ë nh÷ng tr¹m ®µi ®ã.


Khi x¸c ®Þnh sù c©n b»ng níc cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng ph¶i sö dông tµi liÖu quan tr¾c ®éng th¸i níc díi ®Êt ë c¸c tr¹m quan tr¾c l©u dµi vÒ ®Þa chÊt thñy v¨n. 4.4. Khi chän vÞ trÝ ®Æt tr¹m quan tr¾c ®Ó x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn khÝ tîng thñy v¨n cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng ph¶i tiÕn hµnh ph©n tÝch tÝnh tiªu biÓu cña nh÷ng vÞ trÝ nµy ®èi víi mçi yÕu tè cÇn quan tr¾c, ®Ó lùa chän ®îc vÞ trÝ ph¶n ¸nh ®óng ®¾n nhÊt ®iÒu kiÖn khÝ tîng thñy v¨n cña vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng. Dùa vµo kÕt qu¶ kh¶o s¸t khÝ tîng thñy v¨n ®· thùc hiÖn ë vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng, tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ møc ®é tiªu biÓu (®¹i diÖn) cña nh÷ng tr¹m, ®µi ®ang ho¹t ®éng vµ khi cÇn thiÕt ph¶i kiÕn nghÞ víi Tæng côc KhÝ tîng thñy v¨n quan tr¾c tiÕp tôc hoÆc bè trÝ l¹i m¹ng líi tr¹m, ®µi quan tr¾c cè ®Þnh vµ chuyªn dïng. 4.5. Khi tiÕn hµnh quan tr¾c c¸c yÕu tè khÝ tîng vµ thñy v¨n chÝnh cã trong danh môc quan tr¾c ë c¸c tr¹m, ®µi cña Tæng côc KhÝ tîng thñy v¨n ph¶i thùc hiÖn nghiªm chØnh yªu cÇu kÜ thuËt do Tæng côc KhÝ tîng thñy v¨n quy ®Þnh.


TI£U CHUÈN ViÖt nam

TCVn 4419-1987

Ph¶i ®Æc biÖt chó ý ph¸t hiÖn c¸c cùc trÞ cña c¸c ®Æc trng khÝ tîng thñy v¨n (mùc níc cña s«ng, biÓn vµ hå, lulîng s«ng suèi ; c¸c th«ng sè giã, ma v.v…) trong thêi gian dµi nhÊt. Chó thÝch: Trong mét sè trêng hîp ®îc phÐp thay ®æi néi dung, khèi lîng vµ thêi gian quan tr¾c víi ®iÒu kiÖn gi÷ nguyªn ph¬ng ph¸p thùc hiÖn ®· quy ®Þnh, nhng ph¶i thuyÕt minh ë trong ph¬ng ¸n kÜ thuËt kh¶o s¸t. 4.6. Nh÷ng th«ng sè khÝ tîng vµ thñy v¨n chñ yÕu cÇn ph¶i ®îc quan tr¾c liªn tôc, kÓ c¶ trong thêi gian thiÕt kÕ nhµ vµ c«ng tr×nh. Thêi gian kÐo dµi vµ nhÞp ®é quan tr¾c c¸c yÕu tè khÝ tîng thñy v¨n ë trong thêi k× xuÊt hiÖn c¸c cùc trÞ (lò, lôt, mùc níc s«ng, biÓn lªn xuèng ®ét biÕn v.v…) ph¶i ®îc x¸c ®Þnh lµm sao ®Ó cã thÓ quan tr¾c ® îc c¸c cùc trÞ vµ pha (nhÞp) biÕn ®æi (lªn xuèng) c¸c gi¸ trÞ cña yÕu tè cÇn quan tr¾c. 4.7. Khi cÇn thiÕt ph¶i bæ sung vµo néi dung kh¶o s¸t khÝ tîng thñy v¨n c¸c c«ng t¸c sau : Kh¶o s¸t c¸c tròng thu níc nhá mµ tõ ®ã cã thÓ ph¸t sinh dßng lò bïn ®¸ hoÆc g©y lë nói; X¸c ®Þnh tèc ®é cùc ®¹i vµ híng giã ë ®é cao trªn 10m; Nghiªn cøu c¸c qu¸ tr×nh t¸i t¹o bê vµ lßng cña s«ng hå; Quan tr¾c thñy v¨n ë vïng cöa s«ng, bao gåm c¶ viÖc nghiªn cøu ¶nh hëng cña thñy triÒu tíi ®éng th¸i cña s«ng (®éng th¸i mùc níc s«ng, thµnh phÇn hãa häc níc v.v…); Nghiªn cøu tØ mØ ®éng th¸i s«ng vÒ mïa lò; Nghiªn cøu tÝnh chÊt ¨n mßn cña níc; Nghiªn cøu c¸c yÕu tè cña sãng vµ dßng ch¶y ë vïng sên dèc vµ phÇn ven bê bÞ ngËp díi níc (tõ ®íi níc s©u tíi ®íi sãng x«); Nghiªn cøu ®Þa h×nh vµ ®éng lùc cña ®íi gÇn bê vµ bê; còng nh sù vËn chuyÓn cña phï sa; Nghiªn cøu sù biÕn ®æi nhiÖt ®é níc theo diÖn vµ theo chiÒu s©u ë vïng ven bê (nÕu cÇn). Riªng ®èi víi c«ng tr×nh x©y dùng ë nh÷ng vïng cã ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn rÊt phøc t¹p, th× khi kh¶o s¸t khÝ tîng thñy v¨n ph¶i tiÕn hµnh nghiªn cøu thùc nghiÖm (dïng m« h×nh vËt lý).


4.8. Trêng hîp cÇn thiÕt (n¬i cã ®Þa h×nh bÞ chia c¾t, phÇn ven bê cña c¸c vïng bê hå vµ bê biÓn lín…) ph¶i tiÕn hµnh nghiªn cøu ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu cña tõng ph¹m vi riªng trong vïng x©y dùng, cã xÐt ®Õn sè liÖu quan tr¾c cña c¸c tr¹m, ®µi hiÖn ®ang ho¹t ®éng vµ c¸c tµi liÖu quan tr¾c ®Æc biÖt ®îc tiÕn hµnh ë nh÷ng vÞ trÝ ®Æc trng nhÊt. Khi tiÕn hµnh c¸c quan tr¾c ®Æc biÖt ph¶i thùc hiÖn nh÷ng c«ng t¸c sau: X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña luång giã nãng, l¹nh vµ ®é chiÕu s¸ng cña bøc x¹ mÆt trêi trùc tiÕp cho tõng ph¹m vi riªng biÖt; Nghiªn cøu giã ®Þa ph¬ng vµ tÇn suÊt cña c¸c hiÖn t¬ng khÝ quyÓn kh¸c nhau. 4.9. NÕu cÇn ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng biÕn ®æi m«i trêng thiªn nhiªn díi t¸c ®éng cña viÖc x©y dùng vµ sö dông nhµ vµ c«ng tr×nh th× trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh c«ng t¸c kh¶o s¸t khÝ tîng thñy v¨n ph¶i bæ sung nh÷ng c«ng t¸c sau: Thu thËp sè liÖu vÒ c¸c nguån ®ang g©y nhiÔm bÈn khÝ quyÓn vµ thñy quyÓn; Thu thËp sè liÖu vÒ ®iÒu kiÖn vÖ sinh phßng bÖnh; Quan tr¾c sù biÕn ®æi ®é nhiÔm bÈn cña khÝ quyÓn vµ thñy quyÓn vµo nh÷ng thêi k× ®Æc


TI£U CHUÈN ViÖt nam

TCVn 4419-1987

trng b»ng c¸ch lÊy mÉu kh«ng khÝ vµ lÊy mÉu níc; tiÕn hµnh ph©n tÝch toµn phÇn thµnh phÇn hãa häc vµ vi trïng cña nh÷ng mÉu lÊy ®îc; Quan tr¾c c¸c luång kh«ng khÝ ë ®é cao cã c¸c nguån ®ang th¶i hoÆc sÏ th¶i ra c¸c chÊt g©y nhiÔm bÈn kh«ng khÝ; Quan tr¾c dßng ch¶y, mùc níc, lulîng còng nh sù biÕn ®æi vÒ thµnh phÇn hãa häc vµ vi trïng cña níc trong c¸c thêi k× (pha) kh¸c nhau cña ®éng th¸i thñy v¨n ë n¬i cã th¶i ra c¸c chÊt g©y nhiÔm; Quan tr¾c c¸c yÕu tè kh¸c cña ®iÒu kiÖn khÝ tîng thñy v¨n cã thÓ bÞ biÕn ®æi khi x©y dùng vµ sö dông nhµ, c«ng tr×nh (sù t¸i t¹o bê s«ng, hå vµ biÓn; sù biÕn ®æi cña c¸c qu¸ tr×nh t¹o lßng, c©n b»ng níc, trao ®æi níc v.v…) §èi víi c¸c ®Æc trng trªn ph¶i x¸c ®Þnh c¸c cùc trÞ cña chóng (nÕu cã thÓ). 4.10.KÕt qu¶ kh¶o s¸t khÝ tîng thñy v¨n ph¶i lËp thµnh b¸o c¸o kÜ thuËt (kÕt luËn, b¶n thuyÕt minh), ®¶m b¶o yªu cÇu quy ®Þnh ë c¸c ®iÒu 1.27, vµ 1.28; ®ång thêi ph¶i giao nép theo ®óng nh÷ng quy ®Þnh ë ®iÒu 1.29 cña tiªu chuÈn nµy.


TI£U CHUÈN ViÖt nam

TCVn 4419-1987

Phô lôc 1 C¸c ph¬ng ph¸p ®o vÏ ®Þa h×nh vµ ®iÒu kiÖn sö dông


TI£U CHUÈN ViÖt nam

TCVn 4419-1987

Phô lôc 2 B¶ng ph©n cÊp møc ®é phøc t¹p cña ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh NÕu mét yÕu tè nµo ®ã cã møc ®é phøc t¹p nhÊt vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh c¸c gi¶i ph¸p x©y dùng nhµ vµ c«ng tr×nh th× møc ®é phøc t¹p cña ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh vïng (®Þa ®iÓm) x©y dùng ph¶i ®îc x¸c ®Þnh theo yÕu tè Êy. Lóc ®ã ph¶i t¨ng thªm hoÆc bæ sung khèi lîng c«ng t¸c kh¶o s¸t cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o lµm s¸ng tá ¶nh hëng cña chóng tíi nhµ vµ c«ng tr×nh thiÕt kÕ.


TI£U CHUÈN ViÖt nam

TCVn 4419-1987

Phô lôc 3 "C¸c ph¬ng ph¸p th¨m dß ®Þa vËt lÝ ®îc sö dông kh¶o s¸t" ®Þa chÊt c«ng tr×nh


TI£U CHUÈN ViÖt nam

TCVn 4419-1987

Phô lôc 4 Lo¹i, chiÒu s©u vµ ®iÒu kiÖn sö dông c¸c c«ng tr×nh th¨m dß


TI£U CHUÈN ViÖt nam

TCVn 4419-1987

Phô lôc 5 Ph¬ng ph¸p khoan c¸c hè khoan ®Þa chÊt c«ng tr×nh


TI£U CHUÈN ViÖt nam

TCVn 4419-1987


TI£U CHUÈN ViÖt nam

TCVn 4419-1987

Phô lôc 6 C¸c ph¬ng ph¸p thÝ nghiÖm ®Êt ®¸ ngoµi hiÖn trêng ®îc sö dông trong kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh


TI£U CHUÈN ViÖt nam

TCVn 4419-1987


TI£U CHUÈN ViÖt nam

TCVn 4419-1987

Phô lôc 7 §Æc trng c¬ lÝ cña ®Êt ®¸ vµ yªu cÇu x¸c ®Þnh khi kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh


TI£U CHUÈN ViÖt nam

TCVn 4419-1987


TI£U CHUÈN ViÖt nam

TCVn 4419-1987

Phô lôc 8 C¸c ph¬ng ph¸p thÝ nghiÖm ®Þa chÊt thñy v¨n ®îc sö dông trong kh¶o s¸t x©y dùng

TCVN 4419 1987_Khao sat cho XD  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you