Page 1

Quyeàn Huy

AÙnh Phuï luïc 1:Keát caáu traïm bieán aùp treo vaø baûng keâ vaät lieäu chi tieát

TIEÂU CHUAÅN LÖÔÙI TRUNG THEÁ

TRAÏM TREO – COÂNG SUAÁT ≤ 3 x 75 kVA ÑAÀU TRUÏ TTK - 67 Traïm Bieán AÙp


Quyeàn Huy AÙnh BAÛNG KEÂ VAÄT LIEÄU

MUÏC

CHÆ DANH

SOÁ LÖÔÏNG

ÑÔN VÒ

GHI CHUÙ

1

ÑAØø L.75x75x8 - 2,4 m

3

ÑAØø

TC:TTK-02

2

THANH CHOÁNG 60x6 - 0,92 m

6

CAÂY

TC:TTK-02

3

SÖÙTREO 24 KV POLYMER

3

CAÙI

4

KHOEN NEO

6

CAÙI

5

KEÏP CAÊNG DAÂY

3

CAÙI

6

LA 12KV

3

BOÄ

7

FCO 24KV – CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

BOÄ

3

MAÙY

1

CAÙI

5

M

1

CAÙI

8

MAÙY BIEÁN THEÁ 1 φ 12,7 –8,6 /0,2 – 0,4 KV

9

GIAÙ CHUØM TREO MAÙY BIEÁN THEÁ

11

OÁNG PVC φ114 CO OÁNG PVC φ 114

12

KEÏP OÁNG PVC

3

CAÙI

13

THUØNG ÑIEÄN KEÁ

1

BOÄ

14

THUØNG THIEÁT BÒ HAÏ THEÁ ÑÔN

1

BOÄ

15

KEÏP VAØ COÏC TIEÁP ÑÒA 2,4 m

2

BOÄ

16

KEÏP NOÁI – CÔÛ THÍCH HÔÏP

8

CAÙI

17

KEÏP QUAI – CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

CAÙI

18

KEÏP HOTLINE- CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

CAÙI

19

U CLEVIS VAØ SÖÙ OÁNG CHÆ

1

BOÄ

20

CHAÈNG TRUÏ

1

BOÄ

21

BULOÂNG

3

CAÙI

6

CAÙI

4

CAÙI

2

CAÙI

6

CAÙI

24

CAÙI

6

CAÙI

6

CAÙI

24

CAÙI

10

φ20x800 VEN RAÊNG HAI

ÑAÀU LONG ÑEÀN VUOÂNG 22 23 24 25 26

φ22

φ16x250 BULOÂNG φ16x300 VRS BULOÂNG φ16x400 VRS LONG ÑEÀN VUOÂNG φ18 BULOÂNG φ12x40 BULOÂNG φ12x120 LONG ÑEÀN VUOÂNG φ14 BULOÂNG

2

27

DAÂY ÑOÀNG BOÏC 24 KV 25mm

28

CAÙP XUAÁT HAÏ THEÁ – CÔÛ THÍCH HÔÏP

Traïm Bieán AÙp

M M

TC:TBT-18

CAÙC MUÏC 22+24

CAÙC MUÏC 25 +26


Quyeàn Huy AÙnh

TIEÂU CHUAÅN LÖÔÙI TRUNG THEÁ

TRAÏM GIAØN – COÂNG SUAÁT ≤ 3 x 100 kVA ÑO ÑEÁM HAÏ THEÁ

TIEÂU CHUAÅN LÖÔÙI TRUNG THEÁ

TRAÏM TREO – COÂNG SUAÁT ≤ 3 x 75 kVA ÑAÀU TRUÏ TTK - 69 Traïm Bieán AÙp


Quyeàn Huy

AÙnh BAÛNG KEÂ VAÄT LIEÄU

MUÏC

CHÆ DANH

SOÁ LÖÔÏNG

ÑÔN VÒ

GHI CHUÙ

1

ÑAØø L.75x75x8 - 2,4 m

2

ÑAØø

TC:TTK-02

2

THANH CHOÁNG 60x6 - 0,92 m

4

CAÂY

TC:TTK-02

3

SÖÙ ÑÖÙNG 24 KV

2

BOÄ

4

U CLEVIS VAØ OÁNG CHÆ

1

BOÄ

5

SÖÙTREO 24 KV POLYMER

3

CAÙI

6

KHOEN NEO

6

CAÙI

7

KEÏP CAÊNG DAÂY

3

CAÙI

8

LA 12KV

3

BOÄ

9

FCO 24KV – CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

BOÄ

3

MAÙY

10

MAÙY BIEÁN THEÁ 1 φ 12,7 –8,6 /0,2 – 0,4 KV

11

GIAÙ CHUØM TREO MAÙY BIEÁN THEÁ

1

CAÙI

12

OÁNG PVC

5

M

1

CAÙI

3

CAÙI

14

φ 114 CO OÁNG PVC φ 114 KEÏP OÁNG PVC φ 114

15

THUØNG ÑIEÄN KEÁ

1

BOÄ

16

THUØNG THIEÁT BÒ HAÏ THEÁ ÑÔN

1

BOÄ

17

KEÏP VAØ COÏC TIEÁP ÑÒA 2,4 m

2

BOÄ

18

KEÏP NOÁI EÙP – CÔÛ THÍCH HÔÏP

8

CAÙI

19

KEÏP QUAI – CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

CAÙI

20

KEÏP HOTLINE- CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

CAÙI

21

CHAÈNG TRUÏ

1

BOÄ

22

BULOÂNG

3

CAÙI

6

CAÙI

5

CAÙI

2

CAÙI

3

CAÙI

4

CAÙI

28

CAÙI

4

CAÙI

6

CAÙI

20

CAÙI

13

23 24

φ20x800 VEN RAÊNG HAI ÑAÀU LONG ÑEÀN VUOÂNG φ22 BULOÂNG φ16x250 BULOÂNG φ16x350 (BAÉT GÍA CHUØM TREO MBT)

25 26 27 28

BULOÂNG MAÉT

φ16x300

BULOÂNG φ16x400 VRS LONG ÑEÀN VUOÂNG φ18 BULOÂNG φ12x40 BULOÂNG φ12x120 LONG ÑEÀN VUOÂNG φ14 2

29

DAÂY ÑOÀNG BOÏC 24 KV 25mm

30

CAÙP XUAÁT HAÏ THEÁ – CÔÛ THÍCH HÔÏP

31

DAÂY ÑOÀNG TRAÀN 25mm

Traïm Bieán AÙp

2

M M KG

TC:TBT-18

CAÙC MUÏC 23+26

CAÙC MUÏC 27+28


Quyeàn Huy AÙnh

TIEÂU CHUAÅN LÖÔÙI TRUNG THEÁ` TRAÏM TREO – COÂNG SUAÁT ≤ 3 x 75 kVA ÑAÀU TRUÏ TTK – 69

Traïm Bieán AÙp


Quyeàn Huy

AÙnh Phuï luïc 2:Keát caáu traïm bieán aùp giaøn vaø baûng keâ vaät lieäu chi tieát

TIEÂU CHUAÅN LÖÔÙI TRUNG THEÁ

TRAÏM GIAØN – COÂNG SUAÁT ≤ 3 x 100 kVA ÑO ÑEÁM HAÏ THEÁ Traïm Bieán AÙp


Quyeàn Huy

AÙnh

BAÛNG KEÂ VAÄT LIEÄU MUÏC

CHÆ DANH

SOÁ LÖÔÏNG

ÑÔN VÒ

GHI CHUÙ

1

ÑAØø L.75x75x8 - 2,4 m

3

ÑAØø

TC:TTK-02

2

THANH CHOÁNG 60x6 - 0,92 m

6

CAÂY

TC:TTK-02

3

ÑAØ L.75x75x8 -3,2 m

5

ÑAØ

TC:TTK-08

4

ÑAØ U.160x68x5- 3,4 m

2

ÑAØ

TC:TTK-09

5

ÑAØ U .100x46x4,5 – 0,5m

4

ÑAØ

TC:TTK-10

6

SÖÙ ÑÖÙNG 24 kV

6

BOÄ

7

U CLEVIS VAØ SÖÙ OÁNG CHÆ

1

BOÄ

8

SÖÙ TREO 24 kV POLYMER

3

CAÙI

9

KHOEN NEO

6

CAÙI

10

KEÏP CAÊNG DAÂY

3

CAÙI

11

LA 12 kV

3

BOÄ

12

FCO 24 kV –CÔÕ THÍCH HÔÏP

3

BOÄ

3

MAÙY

4

m

2

CAÙI

2

CAÙI

16

MAÙY BÍEÂN THEÁ 1 φ -12,7-8,6/0,2- 0,4kV OÁNG PVC φ114 CO OÁNG PVC φ114 KEÏP OÁNG PVC φ114

17

THUØNG ÑIEÄN KEÁ VAØ THIEÁT BÒ HAÏ THEÁ ÑOÂI

1

BOÄ

18

KEÏP VAØ COÏC TIEÁP ÑÒA 2,4 m

4

BOÄ

19

CHAÈNG TRUÏ

1

BOÄ

20

KEÏP SPLITBOLT-CÔÛ THÍCH HÔÏP

16

CAÙI

21

KEÏP QUAI- CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

CAÙI

22

KEÏP HOTLINE- CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

CAÙI

23

BULOÂNG

5

CAÙI

4

CAÙI

6

CAÙI

4

CAÙI

2

CAÙI

2

CAÙI

46

CAÙI

6

CAÙI

12

CAÙI

6

CAÙI

24

CAÙI

24

CAÙI

13 14 15

24 25 26 27 28 29 30 31

φ16x250 BULOÂNG φ16x300 BULOÂNG φ16x350 BULOÂNG φ16x400 BULOÂNG φ16x300 VRS BULOÂNG φ16x800 LONG ÑEÀN VUOÂNG φ18 BULOÂNG φ20x800 VEN RAÊNG HAI ÑAÀU LONG ÑEÀN VUOÂNG φ22 BULOÂNG φ12x40 BULOÂNG φ12x120 LONG ÑEÀN VUOÂNG φ14 2

32

DAÂY ÑOÀNG TRAÀN 25mm

33

CAÙP XUAÁT HAÏ THEÁ -CÔÛ THÍCH HÔÏP

Traïm Bieán AÙp

Kg m

TC:TBT-18

CAÙC MUÏC23+28

CAÙC MUÏC 30+31


Quyeàn Huy AÙnh TIEÂU CHUAÅN LÖÔÙI TRUNG THEÁ` TRAÏM GIAØN- COÂNG SUAÁT ≤ 3x100kVA ÑO ÑEÁM HAÏ THEÁ

Traïm Bieán AÙp


Quyeàn Huy

AÙnh

TIEÂU CHUAÅN LÖÔÙI TRUNG THEÁ

TRAÏM GIAØN – COÂNG SUAÁT ≤ 3 x 100 kVA ÑO ÑEÁM TRUNG THEÁ Traïm Bieán AÙp


Quyeàn Huy

AÙnh

BAÛNG KEÂ VAÄT LIEÄU MUÏC

CHÆ DANH

SOÁ LÖÔÏNG

ÑÔN VÒ

GHI CHUÙ

1

ÑAØø L.75x75x8 - 2,4 m

3

ÑAØø

TC:TTK-02

2

THANH CHOÁNG 60x6 - 0,92 m

6

CAÂY

TC:TTK-02

3

ÑAØ L.75x75x8 -3,2 m

7

ÑAØ

TC:TTK-08

4

ÑAØ U.160x68x5- 3,4 m

2

ÑAØ

TC:TTK-09

5

ÑAØ U .100x46x4,5 – 0,5m

4

ÑAØ

TC:TTK-10

6

SÖÙ ÑÖÙNG 24 kV

9

BOÄ

7

U CLEVIS VAØ SÖÙ OÁNG CHÆ

1

BOÄ

8

SÖÙ TREO 24 kV POLYMER

3

CAÙI

9

KHOEN NEO

6

CAÙI

10

KEÏP CAÊNG DAÂY

3

CAÙI

11

LA 12 kV

3

BOÄ

12

FCO 24 kV –CÔÕ THÍCH HÔÏP

3

BOÄ

13

CT 24 KV…../5A

3

CAÙI

14

VT 8400 /120V

3

CAÙI

3

MAÙY

4

m

2

CAÙI

3

CAÙI

15

MAÙY BÍEÂN THEÁ 1 φ -12,7-8,6/0,2- 0,4kV

16

OÁNG PVC

18

φ114 CO OÁNG PVC φ114 KEÏP OÁNG PVC φ114

19

THUØNG ÑIEÄN KEÁ VAØ THIEÁT BÒ HAÏ THEÁ ÑOÂI

1

BOÄ

20

KEÏP VAØ COÏC TIEÁP ÑÒA 2,4 m

4

BOÄ

21

ÑAI THEÙP VAØ KHOÙA ÑAI

5

BOÄ

22

CHAÈNG TRUÏ

1

BOÄ

23

KEÏP SPLITBOLT-CÔÛ THÍCH HÔÏP

9

CAÙI

24

KEÏP QUAI- CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

CAÙI

25

KEÏP HOTLINE- CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

CAÙI

26

BULOÂNG

7

CAÙI

4

CAÙI

10

CAÙI

2

CAÙI

4

CAÙI

4

CAÙI

64

CAÙI

6

CAÙI

12

CAÙI

6

CAÙI

9

CAÙI

17

27 28 29 30 31 32 33 34

φ16x250 BULOÂNG φ16x300 BULOÂNG φ16x350 BULOÂNG φ16x400 BULOÂNG φ16x800 BULOÂNG φ16x300 VRS LONG ÑEÀN VUOÂNG φ18 BULOÂNG φ20x800 VEN RAÊNG HAI ÑAÀU LONG ÑEÀN VUOÂNG φ22 BULOÂNG φ12x40 BULOÂNG φ12x120

Traïm Bieán AÙp

TC:TBT-18

CAÙC MUÏC 26+31


Quyeàn Huy AÙnh LONG ÑEÀN VUOÂNG

φ14

30 2

CAÙI

35

DAÂY ÑOÀNG TRAÀN 25mm

36

CAÙP XUAÁT HAÏ THEÁ -CÔÛ THÍCH HÔÏP

m

37

CAÙP MULLER- CÔÕ THÍCH HÔÏP

m

TIEÂU CHUAÅN LÖÔÙI TRUNG THEÁ` TRAÏM GIAØN- COÂNG SUAÁT ≤ 3x100kVA ÑO ÑEÁM TRUNG THEÁ

Traïm Bieán AÙp

KG

CAÙC MUÏC33+34


Quyeàn Huy

AÙnh

TIEÂU CHUAÅN LÖÔÙI TRUNG THEÁ

TRAÏM GIAØN – COÂNG SUAÁT ≤ 400 kVA ÑO ÑEÁM HAÏ THEÁ Traïm Bieán AÙp


Quyeàn Huy

AÙnh

BAÛNG KEÂ VAÄT LIEÄU MUÏC

CHÆ DANH

SOÁ LÖÔÏNG

ÑÔN VÒ

GHI CHUÙ

1

ÑAØø L.75x75x8 - 2,4 m

3

ÑAØø

TC:TTK-02

2

THANH CHOÁNG 60x6 - 0,92 m

6

CAÂY

TC:TTK-02

3

ÑAØ L.75x75x8 -3,2 m

4

ÑAØ

TC:TTK-08

4

ÑAØ U.160x68x5- 3,4 m

2

ÑAØ

TC:TTK-09

5

ÑAØ U .100x46x4,5 – 0,5m

4

ÑAØ

TC:TTK-10

6

ÑAØ U .100x46x4,5 – 1,1m

2

ÑAØ

TC:TTK-10

7

SÖÙ ÑÖÙNG 24 Kv

6

BOÄ

8

U CLEVIS VAØ SÖÙ OÁNG CHÆ

1

BOÄ

9

SÖÙ TREO 24 kV POLYMER

3

CAÙI

10

KHOEN NEO

6

CAÙI

11

KEÏP CAÊNG DAÂY

3

CAÙI

12

LA 12 kV

3

BOÄ

13

FCO 24 kV –CÔÕ THÍCH HÔÏP

3

BOÄ

1

MAÙY

4

m

2

CAÙI

2

CAÙI

17

MAÙY BÍEÂN THEÁ 3 φ -22-15/0,4kV OÁNG PVC φ114 CO OÁNG PVC φ114 KEÏP OÁNG PVC φ114

18

THUØNG ÑIEÄN KEÁ VAØ THIEÁT BÒ HAÏ THEÁ ÑOÂI

1

BOÄ

19

KEÏP VAØ COÏC TIEÁP ÑÒA 2,4 m

4

BOÄ

20

CHAÈNG TRUÏ

1

BOÄ

21

KEÏP SPLITBOLT-CÔÛ THÍCH HÔÏP

16

CAÙI

22

KEÏP QUAI- CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

CAÙI

23

KEÏP HOTLINE- CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

CAÙI

24

BULOÂNG

5

CAÙI

4

CAÙI

10

CAÙI

4

CAÙI

2

CAÙI

54

CAÙI

6

CAÙI

12

CAÙI

2

CAÙI

6

CAÙI

12

CAÙI

14 15 16

25 26 27 28 29 30 31 32

φ16x250 BULOÂNG φ16x300 BULOÂNG φ16x350 BULOÂNG φ16x400 BULOÂNG φ16x300VRS LONG ÑEÀN VUOÂNG φ18 BULOÂNG φ20x800 VEN RAÊNG HAI ÑAÀU LONG ÑEÀN VUOÂNG φ22 BULOÂNG φ12x40 BULOÂNG φ12x120 LONG ÑEÀN VUOÂNG φ14 DAÂY ÑOÀNG TRAÀN 25mm

Traïm Bieán AÙp

2

Kg

TC:TBT-18

CAÙC MUÏC23+28

CAÙC MUÏC 30+31


Quyeàn Huy AÙnh 33

CAÙP XUAÁT HAÏ THEÁ -CÔÛ THÍCH HÔÏP TIEÂU CHUAÅN LÖÔÙI TRUNG THEÁ` TRAÏM GIAØN- COÂNG SUAÁT ≤ 400 kVA ÑO ÑEÁM HAÏ THEÁ

Traïm Bieán AÙp

m


Quyeàn Huy AÙnh

TIEÂU CHUAÅN LÖÔÙI TRUNG THEÁ

TRAÏM GIAØN – COÂNG SUAÁT ≤ 400 kVA ÑO ÑEÁM TRUNG THEÁ Traïm Bieán AÙp


Quyeàn Huy

AÙnh

BAÛNG KEÂ VAÄT LIEÄU

MUÏC

CHÆ DANH

SOÁ LÖÔÏNG

ÑÔN VÒ

GHI CHUÙ

1

ÑAØø L.75x75x8 – 3,2 m

3

ÑAØø

TC:TTK-02

2

ÑAØ U .60 x6 – 0,92 m

6

ÑAØ

TC:TTK-02

3

ÑAØ L.75 x75 x8 – 3,2 m

7

ÑAØ

TC:TTK-08

4

ÑAØ U .160 x 68 x5 – 3,4 m

2

ÑAØ

TC:TTK –09

5

ÑAØ U .100 x 46 x4,5 – 0,5 m

4

BOÄ

TC:TTK –10

6

ÑAØ U .100 x 46 x4,5 – 1,1 m

2

ÑAØ

TC:TTK –10

7

SÖÙ ÑÖÙNG 24 KV

9

BOÄ

8

U CLEVIS VAØ OÁNG CHÆ

1

BOÄ

9

SÖÙTREO 24 KV POLYMER

3

CAÙI

10

KHOEN NEO

6

CAÙI

11

KEÏP CAÊNG DAÂY-CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

CAÙI

12

LA 12KV

3

BOÄ

13

FCO 24KV – CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

BOÄ

14

CT 24 KV…/5A

3

CAÙI

15

VT 8400/120V

3

CAÙI

1

MAÙY

4

M

2

CAÙI

3

CAÙI

19

MAÙY BIEÁN THEÁ3 φ 22 –15/ – 0,4 KV OÁNG PVC φ 114 CO OÁNG PVC φ 114 KEÏP OÁNG PVC φ 114

20

THUØNG ÑIEÄN KEÁ VAØTHIEÁT BÒ HAÏ THEÁ ÑOÂI

1

BOÄ

21

KEÏP VAØ COÏC TIEÁP ÑÒA 2,4 m

4

BOÄ

22

ÑAI THEÙP VAØ KHOÙA ÑAI

5

BOÄ

23

CHAÈNG TRUÏ

1

BOÄ

24

KEÏP SPLITBOLT CÔÛ THÍCH HÔÏP

16

CAÙI

25

KEÏP QUAI – CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

CAÙI

26

KEÏP HOTLINE- CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

CAÙI

7

CAÙI

4

CAÙI

10

CAÙI

4

CAÙI

4

CAÙI

60

CAÙI

6

CAÙI

12

CAÙI

6

CAÙI

9

CAÙI

30

CAÙI

16 17 18

27 28 29 30 31 32 33 34

BULOÂNG φ16x250 BULOÂNG φ16x300 BULOÂNG φ16x350 BULOÂNG φ16x400 BULOÂNG φ16x300 VRS LONG ÑEÀN VUOÂNG φ18 BULOÂNG φ20x800 VEN RAÊNG HAI ÑAÀU LONG ÑEÀN VUOÂNG φ22 BULOÂNG φ12x40 BULOÂNG φ12x120 LONG ÑEÀN VUOÂNG φ14

Traïm Bieán AÙp

TC:TBT-18

CAÙC MUÏC 27 +31

CAÙC MUÏC 33 +34


Quyeàn Huy AÙnh 2

35

DAÂY ÑOÀNG TRAÀN 25mm

KG

36

CAÙP XUAÁT HAÏ THEÁ – CÔÛ THÍCH HÔÏP

M

37

CAÙP MULLER – CÔÛ THÍCH HÔÏP

M

TIEÂU CHUAÅN LÖÔÙI TRUNG THEÁ` TRAÏM GIAØN – COÂNG SUAÁT ≤ 400 KVA

ÑO ÑEÁM TRUNG THEÁ

Traïm Bieán AÙp


Quyeàn Huy

AÙnh

TIEÂU CHUAÅN LÖÔÙI TRUNG THEÁ

TRAÏM GIAØN – COÂNG SUAÁT ≤ 400 kVA DUØNG TREÂN ÑAØ TTK – 08 COÙ FCO ( LBFCO ) Traïm Bieán AÙp


Quyeàn Huy AÙnh BAÛNG KEÂ VAÄT LIEÄU MUÏC

CHÆ DANH

SOÁ LÖÔÏNG

ÑÔN VÒ

GHI CHUÙ

1

ÑAØø L.75x75x8 – 3,2 m

9

ÑAØø

TC:TTK-08

2

ÑAØ U .160 x 68 x5 – 3,4 m

2

ÑAØ

TC:TTK-09

3

ÑAØ U .100 x 46 x4,5 – 0,5 m

4

ÑAØ

TC:TTK-10

4

ÑAØ U .100 x 46 x4,5 – 1,1 m

2

ÑAØ

TC:TTK –10

5

SÖÙ ÑÖÙNG 24 KV

6

BOÄ

6

U CLEVIS VAØ OÁNG CHÆ

1

BOÄ

7

SÖÙTREO 24 KV POLYMER

3

CAÙI

8

KHOEN NEO

6

CAÙI

9

KEÏP CAÊNG DAÂY-CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

CAÙI

10

LA 12KV

3

BOÄ

11

FCO 24KV – CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

BOÄ

12

CT 24 KV…/5A

3

BOÄ

13

VT 8400/120V

3

BOÄ

1

MAÙY

4

M

2

CAÙI

3

CAÙI

14

MAÙY BIEÁN THEÁ3 φ 22 –15/ – 0,4 KV

15

OÁNG PVC

17

φ 114 CO OÁNG PVC φ 114 KEÏP OÁNG PVC φ 114

18

THUØNG ÑIEÄN KEÁ VAØTHIEÁT BÒ HAÏ THEÁ ÑOÂI

1

BOÄ

19

KEÏP VAØ COÏC TIEÁP ÑÒA 2,4 m

4

BOÄ

20

KEÏP SPLITBOLT CÔÛ THÍCH HÔÏP

16

CAÙI

21

KEÏP QUAI – CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

CAÙI

22

KEÏP HOTLINE- CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

CAÙI

23

CHAÈNG TRUÏ

1

BOÄ

5

CAÙI

4

CAÙI

10

CAÙI

4

CAÙI

4

CAÙI

54

CAÙI

6

CAÙI

12

CAÙI

9

CAÙI

18

CAÙI

16

24 25 26 27 28 29 30

BULOÂNG φ16x250 BULOÂNG φ16x300 BULOÂNG φ16x350 BULOÂNG φ16x400 BULOÂNG φ16x300 VRS LONG ÑEÀN VUOÂNG φ18 BULOÂNG φ20x800 VEN RAÊNG HAI ÑAÀU LONG ÑEÀN VUOÂNG φ22 BULOÂNG φ12x120 LONG ÑEÀN VUOÂNG φ14 2

31

DAÂY ÑOÀNG TRAÀN 25mm

32

CAÙP MULLER – CÔÛ THÍCH HÔÏP

M

33

CAÙP XUAÁT HAÏ THEÁ – CÔÛ THÍCH HÔÏP

M

Traïm Bieán AÙp

KG

TC:TBT-18

CAÙC MUÏC 24+28


Quyeàn Huy AÙnh 34

ÑAI THEÙP VAØ KHOÙA ÑAI

5

TIEÂU CHUAÅN LÖÔÙI TRUNG THEÁ` TRAÏM GIAØN – COÂNG SUAÁT ≤ 400 KVA

DÖØNG TREÂN ÑAØ TTK –08 COÙ FCO (LBFCO)

Traïm Bieán AÙp

BOÄ


Quyeàn Huy

AÙnh

TIEÂU CHUAÅN LÖÔÙI TRUNG THEÁ

TRAÏM GIAØN – COÂNG SUAÁT ≤ 400 kVA DUØNG TREÂN ÑAØ TTK – 08 KHOÂNG COÙ FCO Traïm Bieán AÙp ( LBFCO )


Quyeàn Huy

AÙnh BAÛNG KEÂ VAÄT LIEÄU MUÏC

CHÆ DANH

SOÁ LÖÔÏNG

ÑÔN VÒ

GHI CHUÙ

1

ÑAØø L.75x75x8 – 3,2 m

8

ÑAØø

TC:TTK-08

2

ÑAØ U .160 x 68 x5 – 3,4 m

2

ÑAØ

TC:TTK-09

3

ÑAØ U .100 x 46 x4,5 – 0,5 m

4

ÑAØ

TC:TTK-10

4

ÑAØ U .100 x 46 x4,5 – 1,1 m

2

ÑAØ

TC:TTK –10

5

SÖÙ ÑÖÙNG 24 KV

6

BOÄ

6

U CLEVIS VAØ OÁNG CHÆ

1

BOÄ

7

SÖÙTREO 24 KV POLYMER

3

CAÙI

8

KHOEN NEO

6

CAÙI

9

KEÏP CAÊNG DAÂY-CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

CAÙI

10

LA 12KV

3

BOÄ

11

CT 24KV../5A

3

BOÄ

12

VT 8400/120V

3

BOÄ

1

MAÙY

4

MAÙY

2

CAÙI

3

CAÙI

13

MAÙY BIEÁN THEÁ3 φ 22 –15/ – 0,4 KV

16

OÁNG PVC φ 114 CO OÁNG PVC φ 114 KEÏP OÁNG PVC φ 114

17

THUØNG ÑIEÄN KEÁ VAØTHIEÁT BÒ HAÏ THEÁ ÑOÂI

1

BOÄ

18

KEÏP VAØ COÏC TIEÁP ÑÒA 2,4 m

4

BOÄ

19

CHAÈNG KEÏP

1

BOÄ

20

KEÏP SPLITBOLT CÔÛ THÍCH HÔÏP

16

CAÙI

21

KEÏP QUAI – CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

CAÙI

22

KEÏP HOTLINE- CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

CAÙI

23

ÑAI THEÁP VAØ KHOÙA ÑAI

5

BOÄ

24

BULOÂNG

5

CAÙI

2

CAÙI

10

CAÙI

4

CAÙI

4

CAÙI

50

CAÙI

6

CAÙI

12

CAÙI

9

CAÙI

18

CAÙI

14 15

25 26 27 28 29 30

φ16x250 BULOÂNG φ16x300 BULOÂNG φ16x350 BULOÂNG φ16x400 BULOÂNG φ16x300 VRS LONG ÑEÀN VUOÂNG φ18 BULOÂNG φ20x800 VEN RAÊNG HAI ÑAÀU LONG ÑEÀN VUOÂNG φ22 BULOÂNG φ12x120 LONG ÑEÀN VUOÂNG φ14 2

31

DAÂY ÑOÀNG TRAÀN 25mm

32

CAÙP MULLER – CÔÛ THÍCH HÔÏP

M

33

CAÙP XUAÁT HAÏ THEÁ – CÔÛ THÍCH HÔÏP

M

Traïm Bieán AÙp

KG

TC:TBT-18

CAÙC MUÏC 24+28


Quyeàn Huy AÙnh

TIEÂU CHUAÅN LÖÔÙI TRUNG THEÁ` TRAÏM GIAØN – COÂNG SUAÁT ≤ 400 KVA DÖØNG TREÂN ÑAØ TTK –08 KHOÂNG COÙ FCO (LBFCO)

Traïm Bieán AÙp


Quyeàn Huy

AÙnh

TIEÂU CHUAÅN LÖÔÙI TRUNG THEÁ

TRAÏM GIAØN – COÂNG SUAÁT ≤ 400 kVA CAÙP NGAÀM ÑEÁN Traïm Bieán AÙp


Quyeàn Huy

AÙnh

BAÛNG KEÂ VAÄT LIEÄU MUÏC

CHÆ DANH

SOÁ LÖÔÏNG

ÑÔN VÒ

GHI CHUÙ

1

ÑAØø L.75x75x8 - 2,4 m

4

ÑAØø

TC:TTK-02

2

THANH CHOÁNG 60x6 - 0,92 m

8

CAÂY

TC:TTK-02

3

ÑAØ L.75x75x8 -3,2 m

7

ÑAØ

TC:TTK-08

4

ÑAØ U.160x68x5- 3,4 m

2

ÑAØ

TC:TTK-09

5

ÑAØ U .100x46x4,5 – 0,5m

4

ÑAØ

TC:TTK-10

6

ÑAØ U .100x46x4,5 – 1,1m

2

ÑAØ

TC:TTK-10

7

SÖÙ ÑÖÙNG 24 KV

18

BOÄ

8

GIAÙ KEÏP ÑAÀU CAÙP

1

CAÙI

9

ÑAÀU CAÙP NGAÀM 24 KV

1

BOÄ

10

CAÙP NGAÀM 24KV

11

LA 12 kV

3

BOÄ

12

FCO 24 kV –CÔÕ THÍCH HÔÏP

3

BOÄ

13

CT 24 KV…/5A

3

BOÄ

14

VT 8400 /120V

3

BOÄ

1

MAÙY

4

m

2

CAÙI

6

m

7

CAÙI

m

15

MAÙY BIEÁN THEÁ 3 φ-22-15/0.4KV

16

OÁNG PVC

17

φ114 CO OÁNG PVC φ114

18

OÁNG THEÙP TRAÙNG KEÕM

19

KEÏP OÁNG

20

THUØNG ÑIEÄN KEÁ VAØ THIEÁT BÒ HAÏ THEÁ ÑOÂI

1

BOÄ

21

KEÏP VAØ COÏC TIEÁP ÑÒA 2,4 m

4

BOÄ

22

KEÏP SPLITBOLT – CÔÕ THÍCH HÔÏP

5

CAÙI

23

KEÏP HOTLINE- CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

CAÙI

24

CAÙP MULLER – CÔÕ THÍCH HÔÏP

m

25

CAÙP XUAÁT HAÏ THEÁ – CÔÕ THÍCH HÔÏP

m

φ114

26

DAÂY ÑOÀNG TRAÀN 25mm

27

BULOÂNG

28 29 30 31 32 33

φ114

2

φ16x250 BULOÂNG φ16x300 BULOÂNG φ16x350 BULOÂNG φ20x400 BULOÂNG φ16x300VRS LONG ÑEÀN VUOÂNG φ18 BULOÂNG φ20x800 VEN RAÊNG HAI ÑAÀU LONG ÑEÀN VUOÂNG φ22 BULOÂNG φ12x40

Traïm Bieán AÙp

TC:TBT-18

Kg 9

CAÙI

4

CAÙI

10

CAÙI

4

CAÙI

6

CAÙI

66

CAÙI

6

CAÙI

12

CAÙI

8

CAÙI

CAÙC MUÏC 27+31


Quyeàn Huy AÙnh 34

BULOÂNG

φ12x120

LONG ÑEÀN VUOÂNG

φ14

19

CAÙI

54

CAÙI

TIEÂU CHUAÅN LÖÔÙI TRUNG THEÁ` TRAÏM GIAØN- COÂNG SUAÁT ≤ 400 kVA CAÙP NGAÀM ÑEÁN

Traïm Bieán AÙp

CAÙC MUÏC 33+34


Quyeàn Huy

AÙnh Phuï luïc 3:Keát caáu traïm bieán aùp treo vaø baûng keâ vaät lieäu chi tieát

TIEÂU CHUAÅN LÖÔÙI TRUNG THEÁ TRAÏM NEÀN – 3 MAÙY BIEÁN THEÁ 1 PHA ÑO ÑEÁM TRUNG THEÁ Traïm Bieán AÙp


Quyeàn Huy

AÙnh BAÛNG KEÂ VAÄT LIEÄU MUÏC

CHÆ DANH

SOÁ LÖÔÏNG

ÑÔN VÒ

GHI CHUÙ

1

ÑAØø L.75x75x8 - 2,4 m

7

ÑAØø

TC:TTK-02

2

THANH CHOÁNG 60x6 - 0,92 m

14

CAÂY

TC:TTK-02

3

SÖÙ ÑÖÙNG 24 Kv

6

BOÄ

4

U CLEVIS VAØ SÖÙ OÁNG CHÆ

1

BOÄ

5

SÖÙ TREO 24 kV POLYMER

3

CAÙI

6

KHOEN NEO

6

CAÙI

7

KEÏP CAÊNG DAÂY

3

CAÙI

8

LA 12 kV

3

BOÂ

9

FCO 24 kV –CÔÕ THÍCH HÔÏP

3

BOÄ

10

CT 24 kV…../5A

3

BOÄ

11

VT 8400/120V

3

BOÄ

12

MAÙY BIEÁN THEÁ 1 PHA

3

MAÙY

13

THUØNG ÑIEÄN KEÁ VAØ THIEÁT BÒ HAÏ THEÁ ÑOÂI

1

BOÄ

14

KEÏP VAØ COÏC TIEÁP ÑÒA 2,4 m

4

BOÄ

15

CHAÈNG TRUÏ

1

BOÄ

16

KEÏP QUAI- CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

CAÙI

17

KEÏP HOTLINE- CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

CAÙI

18

KEÏP SPLITBOLT-CÔÛ THÍCH HÔÏP

16

CAÙI

5

CAÙI

2

CAÙI

6

CAÙI

2

CAÙI

30

CAÙI

6

CAÙI

12

CAÙI

14

CAÙI

28

CAÙI

19 20 21 22 23 24

BULOÂNG φ16x250 BULOÂNG φ16x300 BULOÂNG φ16x300 VRS BULOÂNG φ16x350 LONG ÑEÀN VUOÂNG φ18 BULOÂNG φ20x800 VEN RAÊNG HAI ÑAÀU LONG ÑEÀN VUOÂNG φ22 BULOÂNG φ12x40 LONG ÑEÀN VUOÂNG φ14 2

25

DAÂY ÑOÀNG TRAÀN 25mm

KG

26

CAÙP XUAÁT HAÏ THEÁ -CÔÛ THÍCH HÔÏP

m

27

CAÙP MULLER –CÔÛ THÍCH HÔÏP

m

28

ÑAI THEÙP VAØ KHOÙA ÑAI

5

TIEÂU CHUAÅN LÖÔÙI TRUNG THEÁ` TRAÏM NEÀN – 3 MAÙY BIEÁN THEÁ 1 PHA ÑO ÑEÁM TRUNG THEÁ

Traïm Bieán AÙp

BOÄ

CAÙC MUÏC23+28


AÙnh

Traïm Bieán AÙp

Quyeàn Huy


Quyeàn Huy

TIEÂU CHUAÅN LÖÔÙI TRUNG THEÁ TRAÏM NEÀN – 3 MAÙY BIEÁN THEÁ 1 PHA ÑO ÑEÁM HAÏ THEÁ Traïm Bieán AÙp


Quyeàn Huy

AÙnh BAÛNG KEÂ VAÄT LIEÄU MUÏC

CHÆ DANH

SOÁ LÖÔÏNG

ÑÔN VÒ

GHI CHUÙ

1

ÑAØø L.75x75x8 - 2,4 m

7

ÑAØø

TC:TTK-02

2

THANH CHOÁNG 60x6 - 0,92 m

14

CAÂY

TC:TTK-02

3

SÖÙ ÑÖÙNG 24 Kv

6

BOÄ

4

U CLEVIS VAØ SÖÙ OÁNG CHÆ

1

BOÄ

5

SÖÙ TREO 24 KV POLYMER

3

CAÙI

6

KHOEN NEO

6

CAÙI

7

KEÏP CAÊNG DAÂY

3

CAÙI

8

LA 12 kV

3

BOÄ

9

FCO 24KV – CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

BOÄ

2

10

DAÂY ÑOÀNG TRAÀN 25mm

11

CAÙP XUAÁT HAÏ THEÁ – CÔÛ THÍCH HÔÏP

12

MAÙY BIEÁN THEÁ 1 PHA

3

MAÙY

13

THUØNG ÑIEÄN KEÁ VAØ THIEÁT BÒ HAÏ THEÁ ÑOÂI

1

BOÄ

14

KEÏP VAØ COÏC TIEÁP ÑÒA 2,4 m

4

BOÄ

15

CHAÈNG TRUÏ

1

BOÄ

16

KEÏP QUAI- CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

CAÙI

17

KEÏP HOTLINE- CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

CAÙI

18

KEÏP SPLITBOLT-CÔÛ THÍCH HÔÏP

16

CAÙI

5

CAÙI

2

CAÙI

6

CAÙI

2

CAÙI

30

CAÙI

6

CAÙI

12

CAÙI

14

CAÙI

28

CAÙI

19 20 21 22 23 24

BULOÂNG φ16x250 BULOÂNG φ16x300 BULOÂNG φ16x300VRS BULOÂNG φ16x350 LONG ÑEÀN VUOÂNG φ18 BULOÂNG φ20x800 VEN RAÊNG HAI ÑAÀU LONG ÑEÀN VUOÂNG φ22 BULOÂNG φ12x40 LONG ÑEÀN VUOÂNG φ14

KG m

TIEÂU CHUAÅN LÖÔÙI TRUNG THEÁ` TRAÏM NEÀN –3 MAÙY BIEÁN THEÁ 1 PHA ÑO ÑEÁM HAÏ THEÁ

Traïm Bieán AÙp

CAÙC MUÏC 19+22


Quyeàn Huy

TIEÂU CHUAÅN LÖÔÙI TRUNG THEÁ

TRAÏM NEÀN – MAÙY BIEÁN THEÁ 3 PHA ÑO ÑEÁM HAÏ THEÁ Traïm Bieán AÙp


Quyeàn Huy

AÙnh BAÛNG KEÂ VAÄT LIEÄU MUÏC

CHÆ DANH

SOÁ LÖÔÏNG

ÑÔN VÒ

GHI CHUÙ

1

ÑAØø L.75x75x8 - 2,4 m

7

ÑAØø

TC:TTK-02

2

THANH CHOÁNG 60x6 - 0,92 m

14

CAÂY

TC:TTK-02

3

SÖÙ ÑÖÙNG 24 Kv

6

BOÄ

4

U CLEVIS VAØ SÖÙ OÁNG CHÆ

1

BOÄ

5

SÖÙ TREO 24 KV POLYMER

3

CAÙI

6

KHOEN NEO

6

CAÙI

7

KEÏP CAÊNG DAÂY

3

CAÙI

8

LA 12 kV

3

BOÄ

9

FCO 24KV – CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

BOÄ

2

10

DAÂY ÑOÀNG TRAÀN 25mm

11

CAÙP XUAÁT HAÏ THEÁ – CÔÛ THÍCH HÔÏP

12

MAÙY BIEÁN THEÁ 3 PHA

1

MAÙY

13

THUØNG ÑIEÄN KEÁ VAØ THIEÁT BÒ HAÏ THEÁ ÑOÂI

1

BOÄ

14

KEÏP VAØ COÏC TIEÁP ÑÒA 2,4 m

4

BOÄ

15

CHAÈNG TRUÏ

1

BOÄ

16

KEÏP QUAI- CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

CAÙI

17

KEÏP HOTLINE- CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

CAÙI

18

KEÏP SPLITBOLT-CÔÛ THÍCH HÔÏP

5

CAÙI

5

CAÙI

2

CAÙI

6

CAÙI

2

CAÙI

30

CAÙI

6

CAÙI

12

CAÙI

14

CAÙI

28

CAÙI

19 20 21 22 23 24

BULOÂNG φ16x250 BULOÂNG φ16x300 BULOÂNG φ16x300VRS BULOÂNG φ16x350 LONG ÑEÀN VUOÂNG φ18 BULOÂNG φ20x800 VEN RAÊNG HAI ÑAÀU LONG ÑEÀN VUOÂNG φ22 BULOÂNG φ12x40 LONG ÑEÀN VUOÂNG φ14

KG m

TIEÂU CHUAÅN LÖÔÙI TRUNG THEÁ` TRAÏM NEÀN -MAÙY BIEÁN THEÁ 3 PHA ÑO ÑEÁM HAÏ THEÁ

Traïm Bieán AÙp

CAÙC MUÏC 19+22


Quyeàn Huy

AÙnh

TIEÂU CHUAÅN LÖÔÙI TRUNG THEÁ

TRAÏM NEÀN MAÙY BIEÁN THEÁ 3 PHA ÑO ÑEÁM TRUNG THEÁ – CAÙP NGAÀM ÑEÁN Traïm Bieán AÙp


Quyeàn Huy BAÛNG KEÂ VAÄT LIEÄU MUÏC

CHÆ DANH

SOÁ LÖÔÏNG

ÑÔN VÒ

GHI CHUÙ

1

ÑAØø L.75x75x8 - 2,4 m

5

ÑAØø

TC:TTK-02

2

THANH CHOÁNG 60x6 - 0,92 m

10

CAÂY

TC:TTK-02

3

ÑAØ L.75x75x8 –3,2 m

6

ÑAØ

TC:TTK-08

4

SÖÙ ÑÖÙNG 24 Kv

24

BOÄ

5

LA 12 kV

3

CAÙI

6

FCO 24KV – CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

BOÄ

7

ÑAÀU CAÙP NGAÀM 24KV

1

BOÄ

8

GIAÙ KEÏP ÑAÀU CAÙP

1

CAÙI

9

CAÙP NGAÀM 24KV

10

OÁNG THEÙP TRAÙNG KEÕM

11

KEÏP OÁNG

12

φ14

M 6

M

4

CAÙI

MAÙY BIEÁN THEÁ 3 PHA

1

MAÙY

13

THUØNG ÑIEÄN KEÁ VAØ THIEÁT BÒ HAÏ THEÁ ÑOÂI

1

BOÄ

14

KEÏP VAØ COÏC TIEÁP ÑÒA 2,4 m

4

BOÄ

15

KEÏP SPLITBOLT-CÔÛ THÍCH HÔÏP

5

CAÙI

16

KEÏP HOTLINE- CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

CAÙI

17

CAÙP MULLER – CÔÛ THÍCH HÔÏP

M

18

CAÙP HAÏ THEÁ – CÔÛ THÍCH HÔÏP

M

19 20 21 22 23 24 25 26

φ 14

DAÂY ÑOÀNG TRAÀN 25mm

2

BULOÂNG φ16x250 BULOÂNG φ16x300 BULOÂNG φ16x350 BULOÂNG φ16x300VRS LONG ÑEÀN VUOÂNG φ18 BULOÂNG φ20x800 VEN RAÊNG HAI ÑAÀU LONG ÑEÀN VUOÂNG φ22 BULOÂNG φ12x40 BULOÂNG φ12x120 LONG ÑEÀN VUOÂNG φ14

KG 8

CAÙI

4

CAÙI

4

CAÙI

4

CAÙI

40

CAÙI

6

CAÙI

12

CAÙI

10

CAÙI

8

CAÙI

36

CAÙI

27

CT 24 KV…OÏA

3

BOÄ

28

VT 8400/120V

3

BOÄ

TIEÂU CHUAÅN LÖÔÙI TRUNG THEÁ` TRAÏM NEÀN -MAÙY BIEÁN THEÁ 3 PHA ÑO ÑEÁM TRUNG THEÁ – CAÙP NGAÀM ÑEÁN

Traïm Bieán AÙp

CAÙC MUÏC 19+22

CAÙC MUÏC 25 +26


AÙnh

Traïm Bieán AÙp

Quyeàn Huy


Quyeàn Huy

AÙnh

TIEÂU CHUAÅN LÖÔÙI TRUNG THEÁ

TRAÏM NEÀN MAÙY BIEÁN THEÁ 3 PHA ÑO ÑEÁM HAÏ THEÁ – CAÙP NGAÀM ÑEÁN Traïm Bieán AÙp


Quyeàn Huy AÙnh

BAÛNG KEÂ VAÄT LIEÄU MUÏC

CHÆ DANH

SOÁ LÖÔÏNG

ÑÔN VÒ

GHI CHUÙ

1

ÑAØø L.75x75x8 - 2,4 m

5

ÑAØø

TC:TTK-02

2

THANH CHOÁNG 60x6 - 0,92 m

10

CAÂY

TC:TTK-02

3

ÑAØ L. 75x75x8 – 3,2 m

6

ÑAØ

TC:TTK-08

4

SÖÙ ÑÖÙNG 24 Kv

24

BOÄ

5

LA 12 kV

3

BOÄ

6

FCO 24 kV –CÔÕ THÍCH HÔÏP

3

BOÄ

7

ÑAÀU CAÙP NGAÀM 24 Kv

1

BOÄ

8

GIAÙ KEÏP ÑAÀU CAÙP

1

CAÙI

9

CAÙP NGAÀM 24 KV

10

OÁNH THEÙP TRAÙNG KEÕM

11

KEÏP OÁNG

12

φ 14

m 6

m

4

CAÙI

MAÙY BIEÁN THEÁ 3 PHA

1

MAÙY

13

THUØNG ÑIEÄN KEÁ VAØ THIEÁT BÒ HAÏ THEÁ ÑOÂI

1

BOÄ

14

KEÏP VAØ COÏC TIEÁP ÑÒA 2,4 m

4

BOÄ

15

KEÏP SPLITBOLT-CÔÛ THÍCH HÔÏP

2

CAÙI

16

KEÏP HOTLINE- CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

CAÙI

17

CAÙP XUAÁT HAÏ THEÁ – CÔÛ THÍCH HÔÏP

φ14

18

DAÂY ÑOÀNG TRAÀN 25mm

19

BULOÂNG

20 21 22 23 24 25

m

2

φ16x250 BULOÂNG φ16x300 BULOÂNG φ16x350 BULOÂNG φ16x300VRS LONG ÑEÀN VUOÂNG φ18 BULOÂNG φ20x800 VEN RAÊNG HAI ÑAÀU LONG ÑEÀN VUOÂNG φ22 BULOÂNG φ12x40 BULOÂNG φ12x120 LONG ÑEÀN VUOÂNG φ14

Kg 8

CAÙI

4

CAÙI

4

CAÙI

4

CAÙI

40

CAÙI

6

CAÙI

12

CAÙI

10

CAÙI

8

CAÙI

36

CAÙI

TIEÂU CHUAÅN LÖÔÙI TRUNG THEÁ` TRAÏM NEÀN MAÙY BIEÁN THEÁ 3 PHA ÑO ÑEÁM HAÏ THEÁ- CAÙP NGAÀM ÑEÁN

Traïm Bieán AÙp

TC:TBT – 18

TIEÂU CHUAÅN LÖÔÙI TRUNG THEÁ

TRAÏM NEÀN MAÙY BIEÁN THEÁ PHA ÑO ÑEÁM TRUNG THEÁ

CAÙC MUÏC 19+22

CAÙC MUÏC 24 +25


Quyeàn Huy

AÙnh

TIEÂU CHUAÅN LÖÔÙI TRUNG THEÁ

TRAÏM NEÀN MAÙY BIEÁN THEÁ 3 PHA ÑO ÑEÁM TRUNGÏ THEÁ Traïm Bieán AÙp


Quyeàn Huy BAÛNG KEÂ VAÄT LIEÄU MUÏC

CHÆ DANH

SOÁ LÖÔÏNG

ÑÔN VÒ

GHI CHUÙ

1

ÑAØø L.75x75x8 - 2,4 m

7

ÑAØø

TC:TTK-02

2

THANH CHOÁNG 60x6 - 0,92 m

14

CAÂY

TC:TTK-02

3

SÖÙ ÑÖÙNG 24 Kv

6

BOÄ

4

U CLEVIS VAØ SÖÙ OÁNG CHÆ

1

BOÄ

5

SÖÙ TREO 24 KV POLYMER

3

CAÙI

6

KHOEN NEO

6

CAÙI

7

KEÏP CAÊNG DAÂY

3

CAÙI

8

LA 12 kV

3

BOÄ

9

FCO 24KV – CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

BOÄ

10

CT 24 KV…/5A

3

BOÄ

11

VT 8400/120V

3

BOÄ

12

MAÙY BIEÁN THEÁ 3 PHA

1

MAÙY

13

THUØNG ÑIEÄN KEÁ VAØ THIEÁT BÒ HAÏ THEÁ ÑOÂI

1

BOÄ

14

KEÏP VAØ COÏC TIEÁP ÑÒA 2,4 m

4

BOÄ

15

CHAÈNG TRUÏ

1

BOÄ

16

KEÏP QUAI- CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

CAÙI

17

KEÏP HOTLINE- CÔÛ THÍCH HÔÏP

3

CAÙI

18

KEÏP SPLITBOLT-CÔÛ THÍCH HÔÏP

16

CAÙI

19

BULOÂNG

5

CAÙI

2

CAÙI

6

CAÙI

2

CAÙI

30

CAÙI

6

CAÙI

12

CAÙI

14

CAÙI

28

CAÙI

20 21 22 23 24

φ16x250 BULOÂNG φ16x300 BULOÂNG φ16x300VRS BULOÂNG φ16x350 LONG ÑEÀN VUOÂNG φ18 BULOÂNG φ20x800 VEN RAÊNG HAI ÑAÀU LONG ÑEÀN VUOÂNG φ22 BULOÂNG φ12x40 LONG ÑEÀN VUOÂNG φ14 2

25

DAÂY ÑOÀNG TRAÀN 25mm

KG

26

CAÙP XUAÁT HAÏ THEÁ – CÔÛ THÍCH HÔÏP

M

27

CAÙP MULLER – CÔÛ THÍCH HÔÏP

M

28

ÑA I THEÙP VAØ KHOÙA ÑAI

5

TIEÂU CHUAÅN LÖÔÙI TRUNG THEÁ` TRAÏM NEÀN -MAÙY BIEÁN THEÁ 3 PHA ÑO ÑEÁM TRUNG THEÁ

Traïm Bieán AÙp

BOÄ

CAÙC MUÏC 19+22


Quyeàn Huy

Traïm Bieán AÙp

Phụ lục máy biến áp và thiết bị dự toán