Page 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỘNG HỘI NGHĨA VIỆT NAM ĐỘCHÒA LẬPXÃ – TỰ DOCHỦ – HẠNH PHÚC Độc -----------------Lập - Tự 0Do - Hạnh Phúc O0 ---------------------------

ĐỀ CƯƠNG KHẢO SÁT VÀ PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG MỚI NHÀ IN OFFSETT HẠNG MỤC: XÂY DỰNG MỚI ĐỊA ĐIỂM VUÛ XÂY DỰNG: 45 ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH – THÀNH NHIÃÛM KHAÍO SAÏT, PHÆÅNG AÏN KHAÍO PHỐ BUÔN MA THUỘT – TỈNH ĐĂKLĂK. SAÏT VAÌ PHÆÅNG AÏN THIÃÚT KÃÚ CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN ĐĂKLĂK.

DỰ ÁN: SÂN VẬN ĐỘNG ĐƠN VỊ LẬP:CÔNG TY CỔHUYỆN PHẦN KRÔNG TƯ VẤNNĂNG. CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐÔNG SÁNG. CÔNG TRÌNH: SÂN VẬN ĐỘNG HUYỆN KRÔNG NĂNG. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: HUYỆN KRÔNG NĂNG – TỈNH ĐĂKLĂK. CHỦ ĐẦU TƯ: UBND HUYỆN KRÔNG NĂNG ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ: BQL CDAXD HUYỆN KRÔNG NĂNG ĐƠN VỊ LẬP: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐÔNG SÁNG.

Công ty cổ phần tư vấn công trình xây dựng Đông Sáng. - Địa chỉ công ty: B31 Thăng Long, Buôn Ma Thuột - Địa chỉ giao dịch: 369 Hoàng Diệu, Buôn Ma Thuột Công cổ phần tư vấn công trìnhFax: xây 0500.3841166 dựng Đông Sáng. - Điệntythoại: 05003.841155. - -Địa chỉ công ty: B31 Thăng Long, Buôn Ma Thuột Email: dongsangtxd@gmail.com. - Địa chỉ giao dịch: 369 Hoàng Diệu, Buôn Ma Thuột - Điện thoại:(050)3841155.Fax: (050) 3841166 - Email: dongsangtxd@gmail.com.

ĐăkLăk, tháng 03 năm 2012


Nhiệm vụ khảo sát công tác lập dự án công trình Sân vận động huyện Krông Năng

Đơn vị lập: Công ty cổ phần tư vấn công trình xây dựng Đông Sáng -Trang 2-


Nhiệm vụ khảo sát công tác lập dự án công trình Sân vận động huyện Krông Năng

MỤC LỤC A. CÁC CĂN CỨ.............................................................................................................4 B. NHIỆM VỤ KHẢO SÁT:..........................................................................................5 I. Mục đích khảo sát: ..................................................................................................5 II. Phạm vi khảo sát:....................................................................................................5 III. Phương pháp khảo sát:.........................................................................................5 IV. Dự kiến khối lượng khảo sát:................................................................................5 V. Tiêu chuẩn khảo sát được áp dụng:.......................................................................5 VI. Thời gian thực hiện khảo sát: ..............................................................................6 C. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ.........................................................................................7 I. Mục đích thiết kế: ....................................................................................................7 II. Phạm vi thiết kế:......................................................................................................7 III. Thiết kế tổng mặt bằng:........................................................................................7 D. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ....................................................................................9 I. Kết luận.....................................................................................................................9 II. Kiến nghị..................................................................................................................9

Đơn vị lập: Công ty cổ phần tư vấn công trình xây dựng Đông Sáng -Trang 3-


Nhiệm vụ khảo sát công tác lập dự án công trình Sân vận động huyện Krông Năng

A. CÁC CĂN CỨ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11, đã được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11, đã được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ V/v Quản lý dự án đầu tư và xây dựng; Căn cứ Nghị định 209/2004/NĐ-CP, ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 209/2004/NĐ-CP Quản lý chất lượng công trình; Căn cứ Thông tư số 12/2005/TT-BXD, ngày 15/7/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng; Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14-12-2009 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công; Căn cứ Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 29/03/2010 của UBND Tỉnh ĐăkLăk v/v phân cấp quản lý dự án đầu tư và xây dựng; Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD, ngày 26/5/2010 cuả Bộ xây dựng V/v Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh ĐăkLăk về việc điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trên địa bàn tỉnh ĐăkLăk; Căn cứ Quyết định số 3185/QĐ-UBND ngày 21/11/2008 của UBND tỉnh ĐăkLăk về việc phê duyệt đề án xây dựng huyện văn hóa Krông Năng thành đơn vị văn hóa cấp tỉnh, giai đoạn 2008-2012 Căn cứ chủ trương số 814/UBND-VP ngày 16/12/2008 của UBND huyện Krông Năng về việc triển khai xây dựng Sân vận động và Thư viện. Căn cứ các định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng cơ bản hiện hành Căn cứ mặt bằng hiện có. Quy chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN 4601-88, TCVN 3978-84. Các số liệu về hiện trạng do UBND huyện cung cấp.

Đơn vị lập: Công ty cổ phần tư vấn công trình xây dựng Đông Sáng -Trang 4-


Nhiệm vụ khảo sát công tác lập dự án công trình Sân vận động huyện Krông Năng

B. NHIỆM VỤ KHẢO SÁT: I. Mục đích khảo sát: - Để phục vụ công tác lập dự án Sân vận động Krông Năng cần tiến hành khảo sát tổng mặt bằng hiện trạng công trình để có phương án kiến trúc tổng thể hợp lí. Do đó cần áp dụng tiêu chuẩn TCVN194-2006: “Nhà cao tầng – Công tác khảo sát địa kỹ thuật” và bắt buộc phải khảo sát địa chất công trình theo Thông tư số 39/2009/TT-BXD, ngày 09 tháng 12 năm 2009 V/v hướng dẫn về quản lí chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ. Các công tác chủ yếu đơn vị thiết kế triển khai khảo sát các công tác sau: - Đo vẽ bình đồ toàn bộ khu đất - Xác định vị trí, cao độ nền đất hiện trạng. - Đo, vẽ hiện trạng các hạng mục công trình trên khu đất xây dựng. - Đánh giá hiện trạng công trình. II. Phạm vi khảo sát: Trong khuôn viên khu đất được đã được qui hoạch và được sự thống nhất giữa chủ đầu tư và đơn vị lập dự án. III. Phương pháp khảo sát: * Phương pháp khảo sát mặt bằng - Xác định vị trí khu đất (Ranh giới). - Kiểm tra cao độ nền, độ dốc tương đối của nền đất có biện pháp cụ thể khi xử lý nền. - Đo vẽ hiện trạng các hạng mục công trình. IV. Dự kiến khối lượng khảo sát: - Đo đạc mặt bằng, kiểm tra diện tích, kiểm tra chiều cao của các hạng mục công trình lân cận thuộc công trình với khối lượng dự kiến như sau: - Đo vẽ địa hình trên cạn 2.5 ha V. Tiêu chuẩn khảo sát được áp dụng: - TCVN 4419: 1987- Khảo sát cho xây dựng – nguyên tắc cơ bản; - TCXD 112: 1984- Công tác khảo sát địa chất công trình về giai đoạn khảo sát; về vị trí, mật độ và độ sâu thăm dò; - TCXD 194: 2006 - Nhà cao tầng – Công tác khảo sát địa kỹ thuật; - TCVN 4447: 1987- Công tác đất, quy phạm thi công và nghiệm thu; - TCXD 4915 đến 4202:1995- Đất xây dựng – phương pháp thí nghiệm trong phòng – phương pháp xác định chỉ tiêu cơ lý của đất; - TCXD 263:1991- Đất xây dựng – Phương pháp lấy mẫu, đóng gói, vận chuyển và bảo quản. - 22TCN 259: 2000 Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình; Đơn vị lập: Công ty cổ phần tư vấn công trình xây dựng Đông Sáng -Trang 5-


Nhiệm vụ khảo sát công tác lập dự án công trình Sân vận động huyện Krông Năng

- Các kết quả thí nghiệm mẫu đất được chỉnh lý theo tiêu chuẩn 20TCN74-87. Kết quả SPT chỉnh lý theo tiêu chuẩn TCXD 226: 1999. - Các quy trình, quy phạm hiện hành liên quan khác. VI. Thời gian thực hiện khảo sát: Từ ngày

/

/2012 đến ngày

/

/2012.

Đơn vị lập: Công ty cổ phần tư vấn công trình xây dựng Đông Sáng -Trang 6-


Nhiệm vụ khảo sát công tác lập dự án công trình Sân vận động huyện Krông Năng

C. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ I. Mục đích thiết kế: - Dựa vào chủ trương xây dựng công trình cần tiến hành: - Đo đạc mặt bằng tổng thể. - Xác định vị trí, cao độ nền đất hiện trạng. - Đánh giá hiện trạng công trình. - Trên cơ sở nền đất hiện trạng có phương án mặt bằng tổng thể, đề ra giải pháp thiết kế xây dựng cho hợp lý cũng như đánh giá tác động qua lại giữa công trình và môi trường xung quanh. II. Phạm vi thiết kế: Trong khuôn viên diện tích được giao và vùng lân cận nhằm đánh giá tổng thể xây dựng công trình cho phù hợp với cảnh quan chung. III. Thiết kế tổng mặt bằng: Với mục đích khảo sát trên, phương pháp khảo sát được áp dụng là: - Xác định ranh giới khu đất. - Xác định vị trí chiếm đất. - Kiểm tra cao độ nền đất có biện pháp cụ thể khi san lấp toàn bộ khu đất để đảm bảo cao độ theo quy hoạch cũng như thoát nước sau này. - Quan sát, đối chiếu tại nơi khảo sát với toàn khu vực xung quanh nhằm xác định sơ bộ cường độ nền móng, khả năng ngập nước vào mùa mưa, khả năng thoát nước. IV. Dự kiến hạng mục lập dự án: - Đo đạc mặt bằng, kiểm tra diện tích, tổng diện tích khảo sát: 2.5ha - Đo vẽ hiện trạng - Thiết kế cơ sở: * San lắp mặt bằng: Hiện trạng khu đất trồng cà phê có độ dốc tương đối lớn, để đảm bảo mặt bằng xây dựng cũng như thoát nước sau này cần phải san lấp toàn bộ khu đất để bảo đảm cao độ theo quy hoạch và theo thiết kế * Sân đường nội bộ: Đường bê tông bao quanh * Sân thể thao: Sân thể thao được xây dựng với diện tích ≤ 2.5ha, sân thể thao nhiều môn kết hợp gồm Sân bóng đá kết hợp đường chạy vòng 400m và một sân nhảy xa. Sân thể thao được thiết kế với các thông số kỹ thuật sau: - Công trình cấp II, Bậc II - Thiết kế sân thể thao với 2 khán đài khoảng 5.000 chỗ ngồi, ở khu vực giữa sân của khán đài A (khán đài phía Tây) có một khu vực dành riêng cho khoảng 100 đại biểu có mái che và ghế ngồi riêng. Đơn vị lập: Công ty cổ phần tư vấn công trình xây dựng Đông Sáng -Trang 7-


Nhiệm vụ khảo sát công tác lập dự án công trình Sân vận động huyện Krông Năng

- Sân bóng đá cấp III - Khán đài: Cấp khán đài: Cấp III Chất lượng sử dụng: Bậc III Niên hạn sử dụng 20 năm Bậc chịu lửa: Bậc IV - Hệ thống cổng tường rào kết hợp khán đài bao quanh sân vận động - Có hệ thống thoát nước xung quanh Sân bóng đá. * Công trình phụ: - Một phòng thay quần áo vận động viên - Một phòng thay quần áo trọng tài nam - Một phòng thay quần áo trọng tài nữ - Một phòng tắm hương sen cho vận động viên nam - Một phòng tắm hương sen cho vận động viên nữ - Một phòng rửa - Một phòng vệ sinh nam - Một phòng vệ sinh nữ - Một phòng y tế - Một phòng bảo vệ * Cấp điện chiếu sáng cho các công trình phụ: - Điện ngoài nhà: lấy từ hệ thống cấp chung của thị trấn tại trụ điện nằm trên trục đường chính, dùng cáp đi ngầm đến công trình - Điện trong nhà đi ngầm tường. * Cấp nước trong nhà: - Nước được lấy từ hệ thống giếng đào thiết kế mới V. Tiêu chuẩn thiết kế được áp dụng: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép TCVN 5573-1991 Kết cấu BTCT TCXDVN 356: 2005 Các quy trình, quy phạm hiện hành liên quan khác. VI. Thời gian: 60 Ngày.

Đơn vị lập: Công ty cổ phần tư vấn công trình xây dựng Đông Sáng -Trang 8-


Nhiệm vụ khảo sát công tác lập dự án công trình Sân vận động huyện Krông Năng

D. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I. Kết luận Theo yêu cầu Công ty cổ phần tư vấn công trình xây dựng Đông Sáng tiến hành khảo sát thực địa và lập Nhiệm vụ và phương án khảo sát phục vụ công tác đo vẽ bản đồ điạ hình tỷ lệ 1/500 để phục vụ công tác lập dự án công trình: “Sân vận động huyện Krông Năng”. Từ tình hình thực tế của khu vực cộng với khả năng nhân lực, máy móc, trang thiết bị hiện có và trình độ kỹ thuật của cán bộ công nhân viên chúng tôi đã xây dựng được Nhiệm vụ và phương án khảo sát bao gồm những mục sau: - Đo vẽ chi tiết ở thực đia. - Xác định ranh giới công trình. - Xác định vị trí công trình. - Kiểm tra cao độ nền đất có biện pháp cụ thể khi san lấp toàn bộ khu đất để đảm bảo cao độ theo quy hoạch cũng như thoát nước sau này. - Quan sát, đối chiếu tại nơi khảo sát với toàn khu xung quanh nhằm xác định sơ bộ cường độ nền móng, khả năng ngập nước vào mùa mưa, khả năng thoát nước để có phương án thiết kế hợp lí. II. Kiến nghị Các đơn vị thi công phải tuyệt đối tuân theo Nhiệm vụ và phương án kỹ thuật này, không được tự ý thay đổi khối lượng hay số liệu của đồ hình lưới khi chưa có ý kiến của Chủ nhiệm công trình và Chủ đầu tư. Trong quá trình thi công phải tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động. Phải chuẩn bị bảo hộ, phòng hộ đầy đủ trong quá trình thi công Khối lượng nghiệm thu, thanh toán cho bên B là khối lượng thực tế thi công và kiểm tra ngoài thực địa và theo hướng dẫn bên A. Đăklăk, ngày tháng năm 2012 CÔNG TY CP TƯ VẤN CTXD ĐÔNG SÁNG

Đơn vị lập: Công ty cổ phần tư vấn công trình xây dựng Đông Sáng -Trang 9-

Khao sat va nhiem vu thiet ke nha sach 27 dien bien phu