Page 1

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI

PHOØNG GIAÙO DUÏC ÑAØO TAÏO NHA TRANG CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Tröôøng tieåu hoïc Vónh Tröôøng

Ñoäc laäp - Töï do-

Haïnh Phuùc Soá : 01./VT

BAÛN HÔÏP ÑOÀNG (SÖÛA BAØN GHEÁ HOÏC SINH) Hoâm nay ngaøy: 20 thaùng 08

naêm

2009

Chuùng toâi goàm: ÑAÏI DIEÄN BEÂN A: TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC VÓNH TRÖÔØNG Ñòa chæ

: 07 Voõ Thò Saùu, Vónh Tröôøng, Nha Trang, Khaùnh

Hoøa Ñieän thoaïi

: 058 881143

Ñaïi dieän

: Baø Nguyeãn Thò Quyønh Hoa Chöùc vuï: Hieäu

tröôûng Taøi khoaûn

: 3210100062

Taïi Kho Baïc TP Nha

Trang ÑAÏI DIEÄN BEÂN B : Cô sôû : DNTN HUØNG MAÃN OÂng :

Nguyeãn Huøng My

Ñòa chæ : 07 Leâ Hoàng Phong–Nha Trang – Khaùnh Hoøa Ngheà nghieäp: Chuû cô sôû moäc

ÑT: 058.3887240

TK : 530603 taïi Ngaân haøng Ngoaøi quoác doanh Chi nhaùnh Nha Trang


Ñoàng nhaát trí thöïc hieän caùc ñieàu khoaûn trong hôïp ñoàng sau: MUÏC ÑÍCH : Ñieàu 1 : Beân A söûa chöõa cho beân B moät soá baøn gheá hoïc sinh,gaùo vieân ,baûn leà cöûa….. ñaõ bò hoûng . Ñieàu 2 : Beân B coù traùch nhieäm thöïc hieän theo baûn khaûo saùt 28/07/2009. • Maët baøn, maët gheá söûa laïi ñöôïc sôn PU phuû boùng. • Vaät tö do beân A cung caáp vaø coâng söûa chöûa phaûi laáy hoùa ñôn taøi chính.Cuï theå nhö sau Teân vaät tö Soá löôïng

Thaønh tieàn

Vaùn goã eùp

3.000.000

10 taám

Sôn

Ghi chuù

1.000.000

PU(loùt,boùng ,cöùng,môø),xaê ng Coâng söûa 2.500.000 Toång coäng 6.50 0 . 0 0 0 Vieát baèng chöõ :Saùu trieäu naêm traêm ngaøn ñoàng chaún . PHÖÔNG THÖÙC THANH TOAÙN : Sau khi beân B hoaøn thaønh vieäc söûa chöõa vaø toå chöùc nghieäm thu ñöa vaøo söû duïng,nhaø tröôøng seõ thanh toaùn toaøn boä cho beân B baèng chuyeån khoaûn. Beân B phaûi coù ñaày ñuû chöùng töø hoùa ñôn giaù trò gia taêng, CAÙC ÑIEÀU KIEÄN KHAÙC : Trong quaù trình thi coâng neáu coù gì vöôùng maéc,phaùt sinh , beân B coù traùch nhieäm baùo cho beân A ñeå cuøng nhau baøn baïc trao ñoåi thoáng nhaát


Hôïp ñoàng ñöïôc laäp 2 baûn, giao cho moãi beân 1 baûn vaø coù giaù trò keå töø ngaøy kyù ÑAÏI DIEÄN BEÂN B BEÂN A

ÑAÏI DIEÄN


PHOØNG GIAÙO DUÏC ÑAØO TAÏO NHA TRANG

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI

CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Tröôøng tieåu hoïc Vónh Tröôøng

Ñoäc laäp - Töï do-

Haïnh Phuùc

BIEÂN BAÛN NGHIEÄM THU VAØ THANH LYÙ HÔÏP ÑOÀNG - Caên cöù vaøo Hôïp ñoàng ñaõ kyù ngaøy 20 thaùng 08 naêm 2009 Hoâm nay ngaøy: 01 thaùng 09 naêm 2009 BEÂN A: TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC VÓNH TRÖÔØNG Ñòa chæ

: 07 Voõ Thò Saùu, Vónh Tröôøng, Nha Trang, Khaùnh

Hoøa Ñieän thoaïi

: 058 881143

Ñaïi dieän

: Baø Nguyeãn Thò Quyønh Hoa Chöùc vuï: Hieäu

tröôûng Taøi khoaûn

: 3210100062

Taïi Kho Baïc TP Nha

Trang ÑAÏI DIEÄN BEÂN B : Cô sôû : DNTN HUØNG MAÃN OÂng :

Nguyeãn Huøng My

Ñòa chæ : 07 Leâ Hoàng Phong–Nha Trang – Khaùnh Hoøa Ngheà nghieäp: Chuû cô sôû moäc

ÑT: 058.3887240

TK : 530603 taïi Ngaân haøng Ngoaøi quoác doanh Chi nhaùnh Nha Trang


Hai beân ñoàng yù nghieäm thu vaø thanh lyù hôïp ñoàng ngaøy 20/ 08/2009, cuï theå nhö sau: Ñieàu 1 : Beân A söûa chöõa cho beân B moät soá baøn gheá hoïc sinh,gaùo vieân ,baûn leà cöûa….. ñaõ bò hoûng . Ñieàu 2 : Beân B coù traùch nhieäm thöïc hieän theo baûn khaûo saùt 28/07/2009. • Maët baøn, maët gheá söûa laïi ñöôïc sôn PU phuû boùng. • Vaät tö do beân A cung caáp vaø coâng söûa chöûa phaûi laáy hoùa ñôn taøi chính.Cuï theå nhö sau Teân vaät tö Soá löôïng

Thaønh tieàn

Vaùn goã eùp

3.000.000

Sôn

10 taám

Ghi chuù

1.000.000

PU(loùt,boùng ,cöùng,môø),xaê ng Coâng söûa Toång coäng

2.500.000 6.50 0 . 0 0 0

Vieát baèng chöõ :Saùu trieäu naêm traêm ngaøn ñoàng chaún .

PHÖÔNG THÖÙC THANH TOAÙN : Sau khi beân B hoaøn thaønh vieäc söûa chöõa vaø toå chöùc nghieäm thu ñöa vaøo söû duïng,nhaø tröôøng seõ thanh toaùn toaøn boä cho beân B baèng chuyeån khoaûn. Beân B phaûi coù ñaày ñuû chöùng töø hoùa ñôn giaù trò gia taêng, CAÙC ÑIEÀU KIEÄN KHAÙC :


Trong quaù trình thi coâng neáu coù gì vöôùng maéc,phaùt sinh , beân B coù traùch nhieäm baùo cho beân A ñeå cuøng nhau baøn baïc trao ñoåi thoáng nhaát Bieân baû ñöïôc laäp 2 baûn, giao cho moãi beân 1 baûn vaø coù giaù trò keå töø ngaøy kyù . ÑAÏI DIEÄN BEÂN B BEÂN A

ÑAÏI DIEÄN

Hop dong ban ghe 09 2010  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you