Page 1

Bé X©y dùng Sè : 1847 /BXD-KTXD V/v: híng dÉn ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hÖ sè ®iÒu chØnh chi phÝ m¸y thi c«ng theo møc l¬ng tèi thiÓu míi tõ ngµy 01/01/2010.

Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 24 th¸ng 9 n¨m 2010

KÝnh göi: Së X©y dùng thµnh phè Hå ChÝ Minh Bé X©y dùng ®· nhËn ®îc c«ng v¨n sè 6786/SXD-QLKTXD ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2010 cña Së X©y dùng thµnh phè Hå ChÝ Minh vÒ híng dÉn ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hÖ sè ®iÒu chØnh chi phÝ m¸y thi c«ng theo møc l¬ng tèi thiÓu míi tõ ngµy 01/01/2010. Sau khi nghiªn cøu, Bé X©y dùng cã ý kiÕn nh sau: 1. HÖ sè ®iÒu chØnh chi phÝ m¸y thi c«ng ®îc tÝnh theo mét trong nh÷ng ph¬ng ph¸p sau: a) Ph¬ng ph¸p 1: X¸c ®Þnh gi¸ ca m¸y míi (theo ph¬ng ph¸p híng dÉn t¹i Th«ng t sè 07/2007/TT-BXD ngµy 25/7/2007 cña Bé X©y dùng) víi møc l¬ng tèi thiÓu míi vµ gi¸ nhiªn liÖu, n¨ng lîng t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh chia cho gi¸ ca m¸y ®· lËp theo ®¬n gi¸ x©y dùng ®Þa ph¬ng cò; b) Ph¬ng ph¸p 2: X¸c ®Þnh hÖ sè ®iÒu chØnh trªn c¬ së hÖ sè t¨ng chi phÝ nh©n c«ng, nhiªn liÖu, n¨ng lîng t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh so víi thêi ®iÓm gèc vµ tû träng chi phÝ nh©n c«ng, nhiªn liÖu, n¨ng lîng b»ng ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn theo nhãm m¸y trong gi¸ ca m¸y; 2. Trêng hîp cha cã biÕn ®éng nhiªn liÖu, n¨ng lîng th× viÖc vËn dông ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hÖ sè ®iÒu chØnh m¸y thi c«ng khi ®iÒu chØnh dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh theo møc l¬ng tèi thiÓu míi tõ ngµy 01/01/2010 nh nªu trong c«ng v¨n sè 6786/SXD-QLKTXD lµ chÊp nhËn ®îc. Víi néi dung trªn, Së X©y dùng thµnh phè Hå ChÝ Minh tæ chøc thùc hiÖn theo quy ®Þnh./. N¬i nhËn: - Nh trªn; - Lu VP, Vô KTXD, TH.a8.

KT. Bé trëng THø trëng

§· ký


TrÇn V¨n S¬n

Cong van 1847 1285551561994  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you