Page 1

BAN QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN THOAÙT NÖÔÙC PHOØNG KEÁ HOAÏCH KYÕ THUAÄT

Soá:

/KH-KT

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc Bieân Hoøa, ngaøy 14 thaùng 05 naêm 2009

BAÙO CAÙO Keát quaû thaåm tra Ñeà cöông laäp döï aùn ñaàu tö vaø nhieäm vuï khaûo saùt xaây döïng Tuyeán thu gom nöôùc thaûi cho Traïm xöû lyù nöôùc thaûi soá 1 giai ñoaïn I coâng suaát 16.000 m3/ngñ taïi huyeän Nhôn Traïch I./ CAÊN CÖÙ THÖÏC HIEÄN THAÅM TRA - Căn cứ Luật Xaây dựng số 16/2003-QH11 ngaøy 26 thaùng 11 năm 2003 của Quốc hội nước Cộng hoøa Xaõ hội Chủ nghĩa Việt Nam; - Caên cöù Nghò ñònh soá 209/2004/NÑ-CP ngaøy 16/12/2004 cuûa Chính phuû veà quaûn lyù chaát löôïng xaây döïng coâng trình; - Caên cöù Nghò ñònh soá 49/2008/NÑ-CP ngaøy 18 thaùng 4 naêm 2008 veà söûa ñoåi boå sung moät soá ñieàu cuûa Nghò ñònh 209/2004/NÑ-CP ngaøy 16 thaùng 12 naêm 2004 cuûa Chính phuû veà quaûn lyù chaát löôïng coâng trình xaây döïng; - Caên cöù Nghò ñònh soá 12/2009/NÑ-CP ngaøy 12 thaùng 02 naêm 2009 cuûa Chính phuû veà quaûn lyù döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình; - Caên cöù vaên baûn soá 1619/CV-UBT ngaøy 22/03/2005 cuûa UBND tænh Ñoàng Nai veà vieäc chaáp thuaän cho Ban quaûn lyù döï aùn thoaùt nöôùc Ñoàng Nai laøm chuû ñaàu tö laäp hoà sô döï aùn 1


Ñaàu tö Heä thoáng thoaùt nöôùc vaø xöû lyù nöôùc thaûi Thaønh phoá Nhôn Traïch; - Caên cöù vaên baûn soá 3388/UBND-CNN ngaøy 07/5/2009 cuûa UBND tænh Ñoàng Nai veà vieäc taùch Döï aùn Tuyeán thu gom vaø Traïm xöû lyù nöôùc thaûi soá 1 huyeän Nhôn Traïch thaønh hai döï aùn; Caên cöù ñeà cöông laäp döï aùn ñaàu tö xaây döïng vaø nhieäm vuï khaûo saùt xaây döïng Tuyeán thu gom nöôùc thaûi cho traïm xöû lyù 3

nöôùc thaûi soá 1 giai ñoaïn I coâng suaát 16.000 m / ngñ taïi huyeän Nhôn Traïch do Coâng ty……………………. II./ CAÙN BOÄ THÖÏC HIEÄN THAÅM TRA: 1. Thaåm tra ñeà cöông laäp döï aùn ñaàu tö xaây döïng vaø nhieäm vuï khaûo saùt xaây döïng: Phaïm Vaên Taøi 2. Kieåm tra ñeà cöông laäp döï aùn ñaàu tö xaây döïng vaø nhieäm vuï khaûo saùt xaây döïng: Leâ Vaên Vieät III./ KEÁT QUAÛ THAÅM TRA Sau khi thaåm tra, phoøng Keá hoaïch Kyõ thuaät baùo caùo keát quaû thaåm tra ñeà cöông laäp döï aùn ñaàu tö xaây döïng vaø nhieäm vuï khaûo saùt xaây döïng döï aùn: Tuyeán thu gom nöôùc thaûi cho Traïm 3

xöû lyù nöôùc thaûi soá 1 giai ñoaïn I coâng suaát 16.000 m /ngñ taïi huyeän Nhôn Traïch nhö sau: - Teân Döï aùn: Tuyeán thu gom nöôùc thaûi cho Traïm xöû lyù nöôùc 3

thaûi soá 1 giai ñoaïn I coâng suaát 16.000 m /ngñ taïi huyeän Nhôn Traïch. - Ñòa ñieåm: Huyeän Nhôn Traïch- tænh Ñoàng Nai. - Haïng muïc: Khaûo saùt xaây döïng vaø laäp Döï aùn ñaàu tö. 2


- Ñôn vò laäp ñeà cöông laäp döï aùn ñaàu tö xaây döïng vaø nhieäm vuï

khaûo

saùt

xaây

döïng

döï

aùn:

Coâng

ty……………………………………….. 1.Keát quaû thaåm tra ñeà cöông laäp döï aùn ñaàu tö : Coâng taùc laäp döï aùn ñaàu tö ñöôïc thöïc hieän theo ñeà cöông ñaõ laäp. Khoái löôïng, thaønh phaàn, noäi dung coâng vieäc trong ñeà cöông laäp döï aùn ñaàu tö ñöôïc aùp duïng theo Nghò ñònh 12/2009/NÑ-CP ngaøy 12 thaùng 02 naêm 2009 cuûa chính phuû veà vieäc quaûn lyù döïa aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình. 2.Nhieäm vuï khaûo saùt xaây döïng: - Coâng taùc khaûo saùt tieán haønh doïc tuyeán theo nhieäm vuï khaûo saùt trong ñeà cöông. - Khoái löôïng, thaønh phaàn, noäi dung coâng vieäc trong nhieäm vuï khaûo saùt xaây döïng ñöôïc aùp duïng theo ñuùng vôùi quy chuaån, tieâu chuaån: + Quy trình khaûo saùt ñöôøng oâtoâ 22 TCN 263-2000; + Quy trình khoan thaêm doø ñòa chaát coâng trình 22 TCN 2592000; + Tieâu chuaån ngaønh 14TCN 186-2006: Thaønh phaàn khoái löôïng khaûo saùt ñòa hình trong caùc giai ñoaïn laäp döï aùn vaø thieát keá coâng trình thuûy lôïi; + Tieâu chuaån ngaønh 14TCN 195-2006: Thaønh phaàn khoái löôïng khaûo saùt ñòa chaát trong caùc giai ñoaïn laäp döï aùn vaø thieát keá coâng trình thuûy lôïi; + Caùc quy trình, tieâu chuaån hieän haønh. 3


IV./ KEÁT LUAÄN: - Coâng taùc thaåm tra ñeà cöông laäp döï aùn ñaàu tö vaø nhieäm vuï khaûo saùt xaây döïng döï aùn Tuyeán thu gom nöôùc thaûi cho traïm 3

xöû lyù nöôùc thaûi soá 1 giai ñoaïn 1 coâng suaát 16.000 m /ngñ taïi huyeän Nhôn Traïch ñöôïc thöïc hieän theo ñuùng caùc quy chuaån, tieâu chuaån Vieät Nam hieän haønh. - Kính ñeà nghò Ban giaùm ñoác Ban Quaûn lyù Döï aùn Thoaùt nöôùc pheâ duyeät ñeà cöông laäp döï aùn ñaàu tö vaø nhieäm vuï khaûo saùt xaây döïng döï aùn Tuyeán thu gom nöôùc thaûi cho traïm 3

xöû lyù nöôùc thaûi soá 1 giai ñoaïn 1 coâng suaát 16.000 m /ngñ taïi huyeän Nhôn Traïch. KT.TRÖÔÛNG PHOØNG

Nôi nhaän : PHOÙ TRÖÔÛNG -BGÑ ban; - Löu: KH-KT.

TRAÀN MINH TUØNG

4

Bao_cao_cong_tac_tham_tra_de_cuong-_nhiem_vu_khao_sat_lap_DA_ĐT  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you