Page 1

Virksomhedsplan 2012


Indhold

Aarhus Å Torsdag, kl. 8:10

3 Forord 4 Rammer for Aarhus Vand A/S 8 Mission og vision 10 Målstyring 12 Virksomhedsmål og målepunkter 12 Årshjul 13 Organisation 14 Ledelsessystem 19 Konsolidering og vækst 20 Strategi 2020 24 Værdier 26 Kunden i centrum 30 Budget for 2012 32 Beskrivelse af opgaverne i afdelingerne


Forord Velkommen til Aarhus Vands virksomhedsplan for 2012. Virksomhedsplanen fortæller i ord og billeder om den spændende udvikling, selskabet er inde i. Aarhus Vand har etableret et godt og solidt fundament for det videre arbejde. De ydre rammer om selskabet er efterhånden ved at være på plads, og prisloftreguleringen er virkelighed i 2012. Samarbejdet med vore vigtigste interessenter, kunder, ejer og myndighed, er udbytterigt, og forventningerne i forhold til roller og ansvar er afstemt. I fællesskab har vi skabt rammerne for Aarhus Vands ”Strategi 2020”. Dette giver os en helt unik mulighed for at forme fremtidens vandselskab. Virksomhedsplanen beskriver Aarhus Vands mission, vision og mål sat i forhold til de ydre rammer, som ejer og lovgivning har sat for selskabets virke. Vi beskriver også, hvordan vi organiserer arbejdet, vores værdier og selskabets strategi for de kommende år. Væsentlige forudsætninger for at nå vores vision, som fx vores miljøansvar, at have en sund økonomi og dygtige medarbejdere, behandles naturligvis også. Virksomhedsplanen er bygget op om: • Rammerne for Aarhus Vand A/S • Aarhus Vands mission og vision • Vores målstyring • Årshjulet • Ledelsessystem • Strategi 2020 • Økonomiske rammer for 2012 • Organisation og ressourcer God læselyst. Med venlig hilsen

Lars Schrøder Direktør


4/5

Rammer for Aarhus Vand A/S Aarhus Vand er et 100 procent kommunalt ejet aktieselskab. Selskabets virksomhed omfatter transport og rensning af spildevand, tømning af private spildevandstanke samt produktion og distribution af drikkevand. Selskabets indtægter er baseret på brugerbetaling i form af tilslutningsbidrag, fast afgift, vejbidrag, variable vand- og afledningsafgifter samt en afgift på tømning af private spildevandstanke. I henhold til vandforsyningsloven og lov om betalingsregler for spildevand skal ind-

tægterne fra hvert af forsyningsområderne finansiere de respektive årlige produktionsog administrationsomkostninger, finansielle poster og investeringer. Med vedtagelsen af vandsektorloven er virksomheden fra 1. januar 2011 reguleret efter et prisloft med udgangspunkt i selskabets historiske priser, omkostningsudvikling og effektiviseringskrav. Vi indvinder, behandler og distribuerer mere end 15 mio. m3 drikkevand og renser mere end 30 mio. m3 spildevand om året fordelt på 10 vandværker og 10 rensean-

læg. Selskabet har 240 dygtige og engagerede medarbejdere. Aarhus Vand har i overensstemmelse med Aarhus Kommunes ejerstrategi et konstant fokus på at drive selskabet med en meget høj forsyningssikkerhed og på et økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt grundlag. For at understøtte kommunens klimaplan og miljøhandlingsplan laver vi løbende tiltag til reduktion af vores energiforbrug og CO2-udledning, og vi har gennem flere år øget kapaciteten af kloaksystemer-


Bjarke Aggergren Specialarbejder Lageret, onsdag, kl. 14:03

ne og tilpasset dem til klimaændringerne. I de kommende år vil vi desuden tage fat på at tilpasse vores anlæg efter den forventede forøgede nedbørsmængde. Vi har blandt andet fokus på at etablere separatsystemer og lokal håndtering af nedbør ved eksempelvis nedsivning, forsinkelse og fordampning. Både i eksisterende fælleskloakerede områder og i nye byggemodningsområder, hvor vi i overensstemmelse med Aarhus Kommunes vandvision 2100 arbejder med bæredygtige løsninger til gavn for hele vandkredsløbet.

I forhold til kommunens miljøhandlingsplan gennemfører vi skovrejsning, og vi understøtter kommunens ønsker om mere blåt vand i bybilledet ved blandet andet at etablere en række regnvandsbassiner udformet som små søer. Disse søer indpasser vi i det omgivende miljø, og vi etablerer dem både i forbindelse med nye byggemodningsområder samt i eksisterende kloakerede områder. For at skabe et bedre vandmiljø gennemfører vi en lang række tiltag, der bidrager til en forbedret tilstand i vores vandløb,

søer og bugten. Aarhus Kommune kan således som en af landets første kommuner konstatere, at indsatsen med etablering af forbedret spildevandsrensning i det åbne land er gennemført, og de regnvandsbetingede udledninger af opspædet spildevand er reduceret, så vi opfylder kommunens mål fra miljøhandlingsplanen. Aarhus er dermed blandt de kommuner i landet, der er længst fremme på dette område.


6/7

VANDSEKTORLOVEN OG TILHØRENDE BEKENDTGØRELSER Vandsektorloven, der blev vedtaget den 28. maj 2009, er stadig under implementering. De tilhørende bekendtgørelser er kommet i løbet af hele 2010 og 2011, og der mangler stadig afgørelser om en række væsentlige forhold. I løbet af 2012 forventer vi en afklaring af Forsyningssekretariatets benchmarking, betingelser for godkendelse af miljø- og servicemål, mulighed for energiproduktion på selskabets anlæg, accept af tilknyttede aktiviteter og meget mere.

SAMARBEJDET MED AARHUS KOMMUNE Der er fastlagt en strategi for Aarhus Kommunes ejerskab af Aarhus Vand, som fastlægger, hvad kommunen vil med selskabet på kortere og længere sigt. Kommunens adgang til at løse opgaver for selskabet er i praksis meget begrænset. Der vil ikke, som udgangspunkt, være grundlag for, at Aarhus Kommune løser opgaver for Aarhus Vand. Tilsynet med selskabet er placeret i Borgmesterens Afdeling for at undgå sammenblanding af myndighed og selskabsdrift under samme rådmands ressortområde. Selskabsgørelsen har betydet en større beslutningsmæssig afstand mellem Byrådet og de selskabsgjorte aktiviteter. Byrådet kan ikke instruere bestyrelsesmedlemmer (hvad enten disse er byrådsmedlemmer eller eksterne, der er udpeget af byrådet) om, hvordan de skal agere i det daglige bestyrelsesarbejde. Her skal bestyrelsesmedlemmerne varetage selskabets interesser. Kommunens rolle som myndighed er også under forandring. I en lang række forhold begrænser myndighedens rolle sig til at legalitetsgodkende selskabets beslutninger.

ÅRSHJUL FOR SAMARBEJDET MED KOMMUNEN Virksomhedsstrategi (min. hvert 5. år) Bestyrelse, direktion, ejer og myndighed Borgmesteren orienteres om selskabets virke Selskab og Borgmesterens Afdeling Evaluering af ejerstrategi Selskab og Borgmesterens Afdeling Status Bestyrelse og Borgmesterens Afdeling

Økonomiudvalget orienteres om og drøfter selskabets årsrapport Bestyrelsesformand, direktør og Økonomiudvalget Byrådsbehandling: Forelæggelse af årsrapport og godkendelse af evt. revideret ejerstrategi Hele byrådet Generalforsamling Borgmesteren og Borgmesterens Afdeling

Status Bestyrelse og Borgmesterens Afdeling


Bestyrelse Bestyrelsen for Aarhus Vand består af to eksterne medlemmer, Hans Elbek Pedersen og Ellen Margrethe Basse, to medlemmer af Aarhus Byråd, Ango Winther og Jan Ravn Christensen, samt to medarbejderrepræsentanter, Henrik Frier og Bjørn Rohde.

Hans E. Pedersen

Ellen M. Basse

Ango Winther

Jan R. Christensen

Henrik Frier

Formand Vice President, Innovation Food, Danisco A/S.

Professor Formand for Aarhus Universitets (AU) klimapanel og leder af AU’s Klimasekretariat.

Næstformand Medlem af Aarhus Byråd for Socialdemokraterne. Køreplanlægger Aarhus Kommune, Kollektiv trafik.

Byrådsmedlem og Driftsingeniør i gruppeformand for Produktion. SF i Aarhus Kommune. Formand for Økonomiudvalget og medlem af Teknisk Udvalg. Studerer statskundskab på Aarhus Universitet.

Bjørn Rohde Personalemedarbejder i Kunde og Administration.


8/9

Mission og vision MISSION

VISION

Aarhus Vand vil:

Selskabets formål er at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og natur og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

Aarhus Vand vil være Danmarks førende vandselskab.

• Løbende minimere miljø- og energipåvirkningen fra vores aktiviteter. • Løbende øge effektiviteten. • Skabe plads til innovation, så hele organisationen bidrager. • Forbedre arbejdsglæde, sikkerhed og sundhed. • Gøre kunderne tilfredse. • Opbygge en samarbejdskultur baseret på dialog, tillid og åbenhed mod klare, fælles mål.


Jane Bloch Hansen Vandkvalitetsmedarbejder Laboratoriet, torsdag, kl. 13:00

Aarhus Vand har et godt udgangspunkt for at skabe helhedsløsninger og for at disponere bæredygtigt i forhold til det samlede vandkredsløb. Hver især har henholdsvis vand- og spildevandsdelen betydelige styrker og potentialer. Ved at samordne kompetencerne kan vi opnå en unik position. Samtidigt er der skabt gode muligheder for at effektivisere driften ved optimal udnyttelse af synergi på en lang række områder. En fortsat udvikling af produktionsapparatet kombineret med aktiv deltagelse i

forskningsprojekter og et højt kompetenceog uddannelsesniveau hos medarbejderne vil medvirke til, at vi og vores omgivelser opfatter Aarhus Vand som Danmarks førende vandselskab. De to væsentligste forudsætninger for virksomhedens succes er, at alle medarbejdere i Aarhus Vand individuelt og i fællesskab vil arbejde for de mål, vi har sat, og at vi i vores daglige virke hele tiden har kunderne i fokus.


1 0/11

Målstyring I Aarhus Vand ønsker vi at måle og dokumentere resultaterne af vores indsats. Dette sker i høj grad via vores akkrediterede ledelsessystem, der fokuserer på dokumentation, evaluering og forbedring. De mange opsatte mål indgår i vores målstyringsmodel, som skaber overblik og sammenhæng i arbejdet med mål for virksomheden. Modellen har forenklet vores målstyring ved at erstatte en række andre måleredskaber, og den giver et klart fokus på de vigtigste opgaver, vi skal arbejde med i årets løb.

Modellen integrerer samtidigt de krav til målstyring, rapportering osv., der følger af aktieselskabslovgivningens krav og bestemmelser. Med modellen tager målstyringen i Aarhus Vand afsæt i seks dimensioner, som er udviklet på baggrund af vores vision.

De seks dimensioner er: • • • • • •

Miljø og energi Effektivitet Innovation Arbejdsmiljø Kunder Partnerskaber


Jørgen Dall Arkitekt Borehus, Østerbyværket, torsdag, kl. 11:16

Vores virksomhedsmodel indebærer, at der for hver af de seks dimensioner er formuleret nogle virksomhedsmål med tilhørende målepunkter. Processen i arbejdet med vores målsætning går fra mission over vision til dimensioner og videre fra virksomhedsmål til målepunkter i de enkelte afdelinger. Dette understøttes dels af konkrete formuleringer af mål og målepunkter - dels af handleplaner og analyse af kritiske succesfaktorer.


1 2/13

Virksomhedsmål og målepunkter DIMENSION

VIRKSOMHEDSMÅL

MILJØ OG ENERGI

Vi vil løbende minimere • Reduktion på 7 % af CO2-udledningen fra primær drift i forhold til miljø- og energipåvirk2008 ningen fra vores aktiviteter • Samarbejde med Aarhus Kommune om at udarbejde et katalog med miljø- og servicemål til sikring af et sundt vandmiljø

EFFEKTIVITET

Vi vil løbende øge effektiviteten

INNOVATION

Vi vil skabe plads til inno- • 6 % af den samlede lønsum anvendes til innovation vation, så hele organisationen bidrager

ARBEJDSMILJØ

Vi vil forbedre arbejdsglæde, sikkerhed og sundhed

• Antal arbejdsulykker, der medfører fravær, reduceres med 25 % i forhold til 2011

KUNDER

Vi gør kunderne tilfredse

• Tilfredshed i vores kundetilfredshedsundersøgelser på minimum 80 %

Vi opbygger en samarbejdskultur baseret på dialog, tillid og åbenhed mod klare fælles mål

• Vi indgår samarbejdsaftale med mindst ét nyt vandselskab • Mindst 80 % af anlægsprojekterne i Aarhus Vand gennemføres efter partnering-samarbejdsmodeller

• Effektivisering svarende til 2,5 % på administration og drift samt 1,5 % på sanering og renovering af ledningsarbejder

12 20

bes tyr els e

og

se lsk ab

Bestyrelsesmøde

Tids frist er for se lsk a

Ud fra denne ramme er der udarbejdet en række afdelings- og funktionsmålepunkter, der tilsammen udgør indholdet og styringsparametrene i Aarhus Vands målstyringsmodel.

Årsh jul f or

PARTNERSKABER

VIRKSOMHEDSMÅLEPUNKTER

t be

ÅRSH

Nødvendige oplys for det følgende å

Investeringsplan fo Bestyrelsesmøde

Seneste dato for indgivelse af selvangivelse


Organisation Aarhus Vand er samlet i ét aktieselskab med en enkel og logisk organisering i tre afdelinger. Men som alle landets forsyningsselskaber inden for vand og spildevand står vi nu over for en række udfordringer. Der er til stadighed skærpede krav og ønsker fra kunderne, der er store administrative krav, og der er forventninger om effektiviseringer som følge af Vandsektorloven. Og der er som følge af vandplanerne nye miljøkrav i forhold til grundvand, vandløb, søer, fjorde, bugt og hav. De kommende udfordringer vil gå på tværs af kommunegrænser. Derfor er det oplagt at tænke i større enheder og nye samarbejder, fordi forsyningsselskaberne i et fællesskab vil være bedre rustede til at håndtere fremtidens udfordringer. Aarhus Vand inviterer derfor alle interesserede vand- og spildevandsselskaber til et tættere samarbejde. Dette kan være lige fra et samarbejde inden for et enkelt område, fx fælles indkøb, et mere formaliseret samarbejde inden for flere områder eller en egentlig fusion. Samarbejdet skal have det indhold og den form, som i fællesskab giver værdi og mening for

parterne. Dette forhold sammenholdt med uhensigtsmæssige regler om energiproduktion og tilknyttede aktiviteter kan medføre, at Aarhus Vand må udskille en række aktiviteter fra den primære selskabsdrift. Udskillelsen skal gennemføres ved, at der etableres et datterselskab til Aarhus Vand, som varetager de tilknyttede aktiviteter. Ved stiftelsen af et særskilt selskab for tilknyttede aktiviteter vil Aarhus Vand kunne udnytte omsætningsrammerne for disse aktiviteter fuldt ud. Aarhus Vand kan vælge at sammensætte bestyrelsen i selskabet med ledende medarbejdere fra Aarhus Vand. Hvis Aarhus Vand stifter selskaber vedrørende energiproduktion samt tilknyttede aktiviteter, vil disse selskaber have brug for en række administrative og driftsmæssige funktioner og dermed en række medarbejdere.

Nytårskur

Aarhus Vand A/S

Bestyrelsesmøde

Direktør Lars Schrøder

Økonomi Økonomichef Per Dinesen

HJUL

sninger til fastsættelse af prisloft år Bestyrelsesseminar

or pågældende og kommende år

Offentliggørelse og indberetning af årsberetning vedr. program for intern overvågning Seneste dato for indsendelse af årsrapport/regnskab til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Bestyrelsesmøde

Ordinær generalforsamling

Plan og Projekt

Produktion

Afdelingschef Claus Møller Pedersen

Afdelingschef Claus Homann

Kunde og Administration Afdelingschef Therese Bonney


1 4/15

Ledelsessystem Formålet med ledelsessystemet er at sikre, at Aarhus Vands vision og strategiske ambitioner kan realiseres på den mest effektive måde. Samtidig er ledelsessystemet et middel til at efterleve udefrakommende krav og forventninger og et instrument til den løbende, interne udvikling og forbedring af Aarhus Vand. Ledelsessystemet bygger i sin grundtanke på et såkaldt forbedringshjul, der består af fire dele: Planlægning, udførelse, opfølgning og handling. Med udgangspunkt i denne struktur ses til højre nogle eksempler på indholdet i vores ledelsessystem:

• Planlægning: Kortlægninger, SWOT-analyser mv. giver et godt udgangspunkt for at forstå situationen i dag og de muligheder og risici, som fremtiden byder på. Med afsæt i dette samt virksomhedens politikker laves der en plan for det, vi gerne vil opnå. Der opstilles målsætninger på alle niveauer i virksomheden, der udarbejdes virksomheds- og afdelingsplaner mv. • Udførelse: Det planlagte føres ud i livet i form af projekter og daglige opgaver. Opgaverne omfatter drift, vedligehold, administration, indkøb, anlægsprojekter, nødberedskab osv. På tværs af disse opgaver er der fokus på bl.a. medarbejderkompetencer, kommunikation og dokumentation.


Flemming Fæster Vilhelmsen Vandværksassistent Østerbyværket, torsdag, kl. 10:21

• Opfølgning: Målstyring, audits, runderinger, målinger mv. sikrer, at vi følger op på resultaterne af vores arbejde. Opfølgningen synliggør vores styrker, svagheder og forbedringsmuligheder. • Handling: På baggrund af opfølgningstiltagene vurderes det, i hvilket omfang vi har behov for at justere vores praksis. I fornødent omfang fastlægges eventuelle korrektioner og forbedringstiltag. Det kan for eksempel være i form af justerede mål, ændrede handleplaner, tildeling af flere ressourcer til vigtige opgaver osv. Forbedringshjulet er herefter forbundet hele vejen rundt.


1 6/17

CERTIFICERINGER Aarhus Vand har siden 2006 haft implementeret et certificeret ledelsessystem, som ultimo 2011 dækker fødevaresikkerhed, miljøledelse, energiledelse og arbejdsmiljøledelse. Som forsynings- og miljøvirksomhed har Aarhus Vand derudover en tæt dialog og et tæt samarbejde med en lang række interessenter. Der er dels tale om interessenter, der påvirker og har ønsker/krav til Aarhus Vands arbejde, dels interessenter som Aarhus Vand har indflydelse på via selskabets forskellige aktiviteter. Samtidigt er Aarhus Vand på flere måder involveret i en række samfundsvitale opgaver, der har stor betydning for Aarhus og lokalområdets udvikling: • Vi arbejder målrettet med sociale og miljømæssige hensyn • Vi yder et bidrag til løsning af nationale og globale samfundsmæssige udfordringer • Vi arbejder på at finde de løsninger, hvor vandkredsløbet skaber mest mulig nytteværdi og samtidig udgør den mindst mulige risiko

områder inden for samfundsansvar, hvilket er illustreret i boksen nederst på siden. Der er flere andre årsager til, at certificeringen i samfundsansvar er relevant: • En uafhængig 3-partsvurdering giver en troværdig dokumentation for det gode arbejde, Aarhus Vand allerede udfører som en samfundsansvarlig virksomhed • Der sendes et klart signal om, at Aarhus Vand vil fastholde og løbende udvikle dette arbejde • Styrket troværdighed og tilfredshed hos kunder, borgere, ejere, medarbejdere, samarbejdspartnere og andre interessenter. • Certificeringen og den efterfølgende integrering af samfundsansvar i ledelsessystemet vil bidrage til løbende forbedringer og understøtte Aarhus Vands vision om at være Danmarks førende vandvirksomhed

Det har derfor været naturligt at beslutte, at Aarhus Vand skal certificeres i henhold i DS 49001, som er standarden for ”samfundsmæssigt ansvar”. Denne standard kommer med krav og anbefalinger til, hvad en samfundsmæssigt ansvarlig organisation skal fokusere på. Emnemæssigt er der tale om følgende syv områder: God ledelse, menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø, god forretningsskik, forbrugerforhold samt samfundsinvolvering og -udvikling. Certificeringen giver rigtig god mening både set fra ejers synsvinkel, og set i forhold til Aarhus Vands strategi, mål, handleplaner og daglige aktiviteter. Der er således allerede fokus på alle syv

God ledelse Aktiv dialog mellem ledelsen og interessenterne. Lederudviklingsforløb. Kommunikationsstrategi. Funktionel og informativ hjemmeside. Professionel kundeservice. Stigende fokus på risikostyring. Menneskerettigheder Personalepolitikker med eksplicit fokus på, at minoriteter ikke må diskrimineres. Arbejdsforhold Gode arbejdsvilkår. Jobrotation for fysisk skadede personer. Løbende fokus på sikkerhed, fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Værdigrundlag har nyskabelse og udviklingsmuligheder i højsædet. Frugtordning, motionsrum og massageordning. Miljø Skovrejsning. Opfordring til reduceret brug af sprøjtegifte. Optimering af vandkredsløbet til beskyttelse og genoprettelse af naturen – herunder fremme af biodiversitet og dyrevelfærd. Fokus på bæredygtig brug af ressourcer, herunder mål om CO2- og energineutralitet. Deltagelse i udviklingsprojekter til fremme af renere teknologier. Etablering af vådområder.

Besøgstjeneste, vandsparekampagner og sprøjtekampagner. God forretningsskik Klare HR-retningslinjer vedr. antikorruption. Internt overvågningsprogram til sikring af fair konkurrence og godt købmandsskab. Fremme af samfundsmæssigt ansvar i hele værdikæden. Forbrugerforhold Gode historier i pressen vedr. drikkevandssikkerhed, Aarhus Å projektet mv. Styrket forsyningssikkerhed ved en opbygning og tilpasning af ledningsnettet. Beredskab til professionel håndtering af eventuelle akutte hændelser. Stærk fokus på kundesupport og klagehåndtering. Fokus på beskyttelse af forbrugernes sundhed og sikkerhed. Åbenhed og tilgængelighed til oplysninger om vandkvalitet, driftsforhold mv. Nye selvbetjeningsløsninger. Samfundsinvolvering og –udvikling Proaktiv spiller i arbejdet med at tænke vandkredsløbet ind i udvikling af Aarhus by og opland. Optimal udnyttelse af ”vand i byen” bidrager til at gøre Aarhus endnu mere attraktiv at bo i. Bidrager til et forøget skattegrundlag, velstand og velfærd i lokalområdet.


SAMFUNDSANSVAR – GENNEMFØRTE OG KOMMENDE AKTIVITETER .Aarhus Vand har gennemført en række aktiviteter i løbet af 2011 med henblik på at opnå en certificering inden for samfundsansvar: 1. Indledende undersøgelse ved chefgruppen 2. Præaudit 2. september 2011 ved Det Norske Veritas (DNV) 3. Aarhus Vands respons på præaudit 4. Certificeringsaudit d. 21.-22. november 2011 ved DNV 5. Aarhus Vands respons på certificeringsaudit 6. Certificering givetvis primo 2012

Disse højt prioriterede emner skal herefter være input ved fastlæggelsen af beslutninger og kommende aktiviteter, for eksempel ved fastlæggelse af afdelingsmål og udarbejdelse af afdelingsplaner. Boksen neden for giver en generelt indføring i, hvad der menes med disse emner. Ved den kommende ledelsesevaluering i første kvartal af 2012 samt ved en intern audit i andet kvartal af 2012 vil vores arbejde med samfundsansvar – i særdeleshed vores interessenthåndtering – være i fokus.

Det forventes, at DNV udsteder et certifikat på certificeringen i begyndelsen af 2012. Som en del af arbejdet i 2011 har chefgruppen i Aarhus Vand gennemført en væsentlighedsanalyse af alle de emner, som der er beskrevet i standarden for samfundsansvar. Denne analyse har ført frem til, at chefgruppen har prioriteret følgende tre emner som særlige indsatsområder i 2012: • Dialog med interessenter • Risikostyring og due diligence • Uddannelse til bevidste forbrugere

Dialog med interessenter I dialog med interessenter skal virksomheden etablere nogle rammer, der gør det enkelt for interessenterne at komme i aktiv dialog med virksomhed og ledelse. På denne måde skal interessenterne kunne fremme deres indflydelse og være mere velinformerede om virksomhedens aktiviteter. Samtidig skal virksomheden udarbejde politikker for forholdet til interessenterne, herunder identifikation af væsentlige interessenter og deres særlige interesser. Uddannelse til bevidste forbrugere Virksomheden skal gennemføre initiativer til uddannelse og spredning af information, så forbrugerne vil være velinformerede og bevidste om deres rettigheder og ansvar. Dette vil samtidig bidrage til, at forbrugerne påtager sig en endnu mere aktiv rolle, og at de er i stand til at have et ansvarligt forbrug. Der skal være et særligt fokus på ugunstigt stillede forbrugere. Hensigten er ikke blot at overbringe og udveksle viden med forbrugerne, men tillige at gøre forbrugerne (og virksomheden) i stand til at agere ud fra denne viden.

Risikostyring og due diligence Virksomheden bør gennem en effektiv risikostyring reducere sine strategiske risici i aktiviteter og projekter, medvirke til overholdelse af lovkrav og andre krav, samt forbedre beslutningsgrundlaget forud for strategiske, taktiske eller operationelle beslutninger. Som en del af dette arbejde skal der være: • En systematisk kortlægning af risici i projekter og aktiviteters livsforløb • Metoder til vurdering af, hvordan eksisterende og planlagte handlinger vil påvirke interessenterne • Fokus på forebyggende handlinger, således at de fundne risici forebygges eller begrænses • Etableret metoder til at overvåge og vurdere effekten af risikostyringen

Østerbyværket Lørdag, kl. 8:05


1 8/19

Viby RenseanlĂŚg Mandag, kl. 08:18


KONSOLIDERING OG VÆKST Aarhus Vand arbejder med en strategi om konsolidering og vækst. Baggrunden for arbejdet med strategien er, at rammebetingelserne for vandsektoren - og dermed også for Aarhus Vand - i disse år er i en kraftig forandring. De store forandringer skyldes bl.a.: • Skærpede miljøkrav på tværs af kommunegrænserne som følge af nye vandplaner • Behov for gennemførelse af klimatilpasninger som følge af skybrud og monsterregn • Skærpede administrative krav som følge af selskabsgørelse, prisloft og regulering • Krav til effektivisering og lavere priser som følge af prisloft og regulering • Politisk ønske om, at vandsektoren bidrager til vækst i Danmark – vandsektoren skal være det nye vindmølleeventyr • Befolkningen i det østjyske centreres i og omkring Aarhus, hvilket lægger pres på vandressourcerne i Aarhus Kommune Disse ændrede rammebetingelser forventes at sætte en konsolideringsproces i gang i vandsektoren, der medfører, at der vil ske en markant reduktion i antallet af vandselskaber i Danmark. De vandselskaber, der fortsætter, vil være markant større, vil dække større geografiske områder og have medarbejdere med mange forskellige kompetencer. For at sikre Aarhus Vands ejer – Aarhus Kommune – og Aarhus Vands kunder betydende indflydelse i et af disse markante vandselskaber, er det vigtigt, at Aarhus Vand hele tiden er på forkant med udviklingen vedrørende konsolidering i sektoren. Dette er i fuld overensstemmelse med Aarhus Vands vision om at være Danmarks førende vandselskab. Konsoliderings-og vækststrategien skal sikre, at de nødvendige tiltag kan gennemføres på de rigtige tidspunkter. Så Aarhus Vand er på forkant med udviklingen.

Ved gennemførelse af en konsoliderings- og vækststrategi sikrer vi blandt andet, at Aarhus Vand er et vandselskab, der: • Understøtter den globale vækst inden for den danske vandsektor til glæde for det lokale erhvervsliv • Styrker mulighederne inden for forskning og udvikling • Kan levere produkter med høj kvalitet • Kan realisere den effektiviseringsgevinst, der er stillet i udsigt fornuftige priser, da stordrift giver effektiviseringsmuligheder • Vil kunne medvirke til fordeling af byrder, ved at de store er med til at hjælpe de små • Er en attraktiv arbejdsplads, der kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere • Har bedre forudsætninger for at realisere mål om energi- og CO2-neutralitet ved at centralisere forsyningsstrukturen • Medvirker til at sikre den fremtidige forsyning til Aarhus med rent drikkevand • Medvirker til at tackle udfordringerne omkring klimatilpasning i forbindelse med skybrud og monsterregn • På sigt vil kunne påtage sig driften af hele vandkredsløbet – det vil sige drikkevand, spildevand og overfladevand • Har bedre forudsætninger for at opnå en optimal forsyningsstruktur, der ikke er begrænset af kommunegrænser


2 0/21

Strategi 2020 HVORFOR LAVER VI EN STRATEGI MOD 2020? Vores mentale billeder er forskellige. Nogle tænker om tid, at ”vi bruger tid” - andre mener, at ”vi får tid”, når tiden går. Nogle tænker om fremtiden, at den kommer, uanset hvad vi gør, men hvordan fremtiden bliver for Aarhus Vand afhænger i høj grad af, hvad vi gør og ikke gør. Når vi i Aarhus Vand arbejder med fremtiden, handler det om at skabe et positivt billede af fremtiden, som er attraktivt, lokkende, spændende, udfordrende og på grænsen

af det mulige, så det tænder vores lyst til aktivt at beslutte os for ny adfærd og nye aktiviteter, som kan bidrage til at nå målet om at være Danmarks førende vandselskab. Der er mange stier og veje, som kan føre os til målet, men fælles for dem alle er, at de begynder ved udgangspunktet. De væsentligste udfordringer her og nu er at:

• Sikre kravet til effektivisering og samtidig at opretholde kvalitet og faglighed • Opfylde krav fra Forsyningssekretariatet og vandsektorloven, herunder ambitioner om energi- og CO2-reduktioner Udgangspunktet er stærkt. Der er stor faglighed og innovationslyst, tillid og tro på egne evner, holdånd og interesse for at skabe synergi både mellem fagområder som vand og spildevand, men også på


Sabine Hierath Blaabjerg Afdelingssekretær Plotterrum, torsdag, kl. 15:08

tværs internt og i samarbejde med eksterne partnere. Der er også muligheder, som vi ikke udnytter optimalt. Det er, at ansvaret for opgaver placeres hos den enkelte i forhold til kompetence og muligheder for at løfte opgaven. Vores viden om at drive Aarhus Vand og de mange fysiske aktiver kan være til gavn for andre samarbejdspartnere. Kundegruppen er stor og har et ønske om at tage en større del af ansvaret for miljøet. Det kan åbne op for mange nye muligheder. Vores økonomiske udgangspunkt er godt. Dels har vi en størrelse, som

gør det muligt at dække mange faglige kompetencer, dels har vi en omsætning, som gør det muligt at opnå attraktive priser og samarbejdspartnere. Vi skal også erkende vores svagheder og de usikkerheder, som eksisterer. Vi har behov for fortsat at udvikle samarbejdet med vores ejere om udviklingen af Aarhus Vand, effektivisere vores arbejdsgange og systemer, samtidig med at vi udvikler og skaber fremtiden. Lovgivningen på vores område er under forandring, og krav til vores prisloft ændrer sig år for år. Vandsel-

skaber lægges sammen i større enheder, og der etableres forpligtende samarbejder med henblik på senere konsolideringer. Vi har brug for at finde vores rolle i denne forventede sammenlægningsproces for at bevare førertrøjen og selvstændighed til at skabe den fremtid, som vi sammen tror på. Målet, som vi stræber efter i 2020, kan beskrives som vist i omstående figur. Fremtidssituationen er beskrevet ud fra seks centrale dimensioner, som skal være kendetegnende for Aarhus Vand i 2020. Vejen til målet - eller strategien som den


2 2/23

også betegnes - er den, som vi skal beskrive med de aktiviteter, der skal gennemføres, for at vi flytter os mod målet. Hvordan turen bliver, ved vi ikke, men vi har besluttet, at vores nye værdier skal guide os på den måde, vi arbejder med udviklingen på, og den måde, vi behandler hinanden på.

HVORDAN ARBEJDER VI MED STRATEGIEN? Måden, vi arbejder med strategien på, bliver afgørende for, hvordan og hvor godt vi er lykkedes, når vi er i 2020. Kursen som er retningen, koordineringen af aktiviteterne og engagementet hos de involverede er tre dele, som vi hele tiden skal arbejde med. Kursen og engagementet fremmes primært ved at involvere hinanden og skabe et engagerende, udfordrende og meningsfyldt billede af fremtiden. Det første bud på, hvordan Aarhus Vand skal se ud i 2020, er blevet skabt efter møder, workshops og seminarer med medarbejdere, bestyrelsen, ejeren, myndigheden, mellemlederne og chefgruppen. Undervejs mod målet vil der dukke nye muligheder og barrierer op, som vi skal reagere på. Der er det vigtigt med en plan, som kan justeres hen ad vejen. Del-strategierne er planerne og handlingerne, som vi sætter i gang for at lykkes med strategien på tværs af afdelingerne i Aarhus Vand. Hver delstrategi ledes af en programleder og involverer medarbejdere, interessenter og eksterne samarbejdspartnere afhængigt af, hvem der er de centrale parter på området. Arbejdet med del-strategier er en naturlig del af vores daglige arbejde. Nogle involveres mere and andre, men strategiarbejdet arbejder for os alle. Vi skal koordinere indsatserne, så vi ”løfter

FASE 3: 2020 Beskrivelse Danmarks førende vandselskab

Beskrivelse Markedsorienteret vandselskab i udvikling

FASE 1: 2012 Beskrivelse Professionalisering

FOKUSOMRÅDER 2012-2020 Aarhus Vands strategi frem mod 2020 er en vision om, hvor vi som selskab gerne vil hen i løbet af de kommende otte år, og strategien består af nogle overordnede pejlemærker, der understøttes af en række delstrategier. I strategiperioden vil vi sætte fokus på tre hovedområder: • Strukturel udvikling • Effektivitet og kvalitetsudvikling • Organisatorisk udvikling I den strukturelle udvikling vil vi arbejde med konsolidering, videreudvikling af partnerskaber og indgåelse af nye samarbejder. Effektivitet og kvalitetsudvikling vil komme til at handle om

AARHUS VAND I 2020 Det miljørigtige og energineutrale vandselskab Miljø og energi Det veldrevne vandselskab Effektivitet

FASE 2: 2015

samtidigt” og dermed også kan lykkes med ”store og tunge løft” som for eksempel det at gøre Aarhus Vand energi- og CO2-neutralt eller øge effektiviseringen med 20 procent. Det er noget, som vi kun kan lykkes med i fællesskab. Arbejdet og indholdet i delstrategierne er sat i gang og vil løbende blive evalueret, vurderet og anerkendt. Vi vil forholde os til resultaterne, ambitionerne og evnerne undervejs og sammen med ledere og medarbejdere lave korrektioner. Vi er startet på en rejse, som aldrig ender. Vi vil altid sætte os nye mål, som det er naturligt for ambitiøse, faglige og udviklingsorienterede organisationer. Det er nyt for os at arbejde med at tegne et billede af 2020 og arbejde os frem mod målet, så for os er det også en læreproces i, hvordan vi bedst kan gennemføre det.

Det innovative vandselskab Miljø og energi Medarbejdernes vandselskab Arbejdsmiljø Kundernes vandselskab

• • •

Vi håndterer det samlede vandkredsløb Vi håndterer alle væsentlige klimaudfordringer Vi er CO2-neutrale

• • •

Vi er i top 5 ift. DANVA-benchmarking Vi er ca. 2 år forud for konkurrencestyrelsens effektivitetskrav Øge effektivisering med op til 20 % svarende til 100 mio. kr. i 2020

• • • •

Vi har en forsknings- og udviklingsbaseret tilgang til driften Vi tager en kalkuleret risiko for at skabe radikal fornyelse Vi har internationale samarbejder og partnerskaber Vi er førende indenfor forskning i vandteknologi

• • • •

Vi er ambitiøse og uhøjtidelige Vi er en rummelig og sund arbejdsplads Vi udfordrer den enkelte til at udnytte og udvikle sine kompetencer Vi forventer, at den enkelte tager initiativ og bruger sin kreativitet

Vi involverer kunderne og bruger målrettet deres erfaringer og resurser

• • •

Vi skaber vækst gennem partnerskaber Vi er et regionalt vandselskab med lokal forankring Vi deltager i internationale partnerskaber

Kunder Det partnerbaserede vandselskab Partnerskaber


at udvikle en forbedringskultur, lave effektiviseringstiltag samt proces- og forretningsudvikling. Organisatorisk udvikling kommer til at dreje sig om kompetenceudvikling, organisationsudvikling og ledelsesudvikling. Ti delstrategier udgør rygraden i den overordnede strategi frem mod 2020. Delstrategierne er: • • • • • • • • • •

2020-strategien er, som det fremgår af illustrationen nedenfor, opdelt i tre faser. Fase 1 fokuserer på en yderligere professionalisering af virksomheden i løbet af 2012. Fase to frem mod 2015 fokuserer på udvikling af Aarhus Vand som et markedsorienteret vandselskab. Udviklingen i fase tre, som går frem mod 2020, tager udgangspunkt i en fremtidig situation med ni scenarier, der beskrives på de følgende sider.

Effektivitets- og kvalitetsstrategi Energistrategi Konsoliderings- og vækststrategi Partnerskabsstrategi Klima- og miljøstrategi Finansieringsstrategi Organisations- og kompentencestrategi Kundestrategi It-strategi Strukturplan for det samlede vandkredsløb

Brabrand Sø Søndag, kl. 7:58


2 4/25

Værdier Aarhus Vand har i 2011 skabt et nyt værdigrundlag som afløser for de værdier, vi har haft med os fra Aarhus Kommune. Værdierne er blevet til i et samspil mellem ledelse og medarbejdere gennem en involverende proces med deltagelse af tillidsrepræsentanter, medarbejderrepræsentanter i MED-udvalget og en række særligt interesserede medarbejdere. Arbejdet er mundet ud i fire værdier: Vi-følelse – Ansvarlighed – Nyskabelse - Dialog, som nu udgør vores VAND-værdier. Til værdierne

knytter der sig en række udsagn, som skal være retningsgivende for den måde, vi vil leve op til værdierne på. I 2012 skal værdierne masseres ind under huden på alle ledere og medarbejdere, så de giver mening og bliver betragtet som vigtige og værdifulde. Værdierne skal være det fælles grundlag, vi arbejder ud fra og omgås hinanden, vores kunder og samarbejdspartnere på. De skal være en slags leveregler i det daglige arbejde, som skal guide os i de situationer, hvor vi ikke

kan støtte os til vedtagne retningslinjer, love og paragraffer. Og endeligt skal værdierne være med til at sikre, at vi håndterer de dilemmaer, vi kommer ud for, professionelt, så vi kan træffe de bedst mulige beslutninger.


Claus Stokholm Montør Montørbil, onsdag, kl. 14:30

VI-FØLELSE

ANSVARLIGHED

• Vi vil hinandens bedste • Vi giver plads til forskellighed • Vi er gode kollegaer og styrker fællesskabet • Vi er sammen om at skabe den bedste arbejdsplads

• Vi holder, hvad vi lover, og står ved det, vi laver • Vi tager ansvar for vores omgivelser • Vi udbygger vores kompetencer • Vi tager initiativ

NYSKABELSE • Vi giver plads til kreativitet • Vi tør gå forrest • Vi har kort vej fra idé til handling • Vi udfordrer måden at gøre tingene på

DIALOG • Vi er ærlige og respektfulde • Vi er åbne og viser tillid • Vi giver og modtager ros og ris • Vi deler viden og erfaringer


2 6/27

Kunden i centrum KUNDESTRATEGI PÅ VEJ Som et led i Aarhus Vands strategiarbejde har vi i 2012 fokus på at udarbejde en kundestrategi, som skal give vores nuværende arbejde med at sætte ”kunden i centrum” et løft. Vi vil gerne inddrage vores kunder og interessenter i arbejdet med at udvikle vores selskab og med at højne kvaliteten af de ydelser, vi nu og i fremtiden gerne vil levere. For vi tror på, at vores kunder og interessenter har lyst til og inte-

resse i at bidrage til en fælles grobund for innovation og udvikling. I strategiarbejdet skal vi afklare, hvordan vi inddrager kunder og interessenter i denne udvikling. Det kan blandt andet ske ved valg af en forbrugerrepræsentant til bestyrelsen, etablering af brugerråd og/eller etablering af forskellige samarbejdsfora. Vi ser frem til at få sat struktur på de mange forskellige relationer, vi har til vores kunder og interessenter i

dag, da de er vigtige samarbejdspartnere i det strategiske arbejde fremadrettet.


Hanne Bojer Nielsen Kundemedarbejder Kontoret, fredag, kl. 10:34

VI INVITERER TIL SAMARBEJDE OM ADMINISTRATIVE SERVICES Aarhus Vand har uudnyttet kapacitet inden for de administrative systemer, som med fordel kan deles med andre vand- og spildevandsselskaber samt små og store private vandværker. Vi inviterer derfor til samarbejde om forskellige administrative ydelser som for eksempel forbrugsafregning og lønadministration. Ved at dele systemanvendelsen med flere selskaber kan vi sammen spare udgifter til licenser, drift, vedligehold og udvikling – til gavn for

selskabernes økonomi. Det vil bidrage til effektivisering og give mulighed for udvikling af flere services til gavn for selskabernes kunder. På det administrative område i Aarhus Vand har vi i den seneste periode arbejdet med at effektivisere arbejdsgange og tilrettelægge systemdriften, så den overskydende kapacitet i vores systemer og vores øvrige ressourcer kan udnyttes bedre til gavn for andre selskaber. Vi håber, at vores

invitation til samarbejde om de administrative services vil bære frugt i 2012.


2 8/29

DIGITALE LØSNINGER I rækken af nye tiltag for vores kunder har vi i 2011 blandt andet udviklet løsningen ”Beskedservice”, hvor kunderne får besked om måleraflæsning på SMS eller e-mail. SMS-servicen er skræddersyet til smartphones, og e-mail kan tilgås via computere og tablets. Kunden kan når og hvor som helst klikke på linket i SMS’en eller e-mailen og komme direkte til selvbetjeningssiden. Og behøver ikke længere at huske kundenummer og adgangskode. På mobilsitet kan kunden følge med i eget forbrug, indberette målertal, se sin konto, tilmelde sig Betalingsservice og få sit tilgodehavende indsat direkte på NemKonto. I 2012 udvikler vi vores digitale løsninger yderligere og flytter dialogen med kunderne fra papir til de digitale medier. Det er med til at knytte kunderne tættere til os og sparer begge parter for tid og penge.

MØDET MED BORGERNE I BYBILLEDET Som medarbejder i Aarhus Vand er man i mange sammenhænge – bevidst eller ubevidst – ambassadør for virksomheden, og man påvirker andres syn på virksomheden gennem sine ord og handlinger. En tværgående arbejdsgruppe har i 2011 arbejdet med at sikre, at borgerne oplever, at den enkelte Aarhus Vand-medarbejder optræder professionelt, ansvarligt og med høj faglighed. Og at borgerne føler sig godt informerede, når de møder os i bybilledet, bliver kontaktet af os eller henvender sig til os. Det er der kommet en politik ud af, og i 2012 arbejder vi med følgende tiltag, som understøtter politikken: • Et kommunikationskursus for udepersonale, som skal træne medarbejderne i god kommunikation med kunder og borgere • Korrekt udseende af arbejdstøj og biler, så det er tydeligt for borgerne, at det er Aarhus Vand, der arbejder • Tydelig Aarhus Vand-skiltning ved kloak- og vandledningsarbejder samt anlægsprojekter • Beskrivelser af anlægsprojekter på Aarhus Vands hjemmeside, så det bliver lettere for borgerne at søge oplysninger om vores anlægsarbejder og de gener – og muligheder - de giver • Kommunikationstjek af breve, annoncer og pjecer


Vandtürnet i Hasle Lørdag, kl. 16:42


3 0/31

Budget for 2012 I 1.000 KR.

UDGIFTER

INDTÆGTER

Vand, produktion og drift Spildevand, vedligehold og drift Investeringer Renter og afdrag på lån Administration, it, kundeservice og ejendomsdrift Tjenestemandspensioner

101.334 102.679 384.764 25.946 42.586 16.239

92.448 344.564 159.220 77.316

Sum

673.548

673.548

HVOR KOMMER PENGENE FRA Optagelse af lån 11 %

Abonnementer og tilslutning Vandafledningsbidrag Vandpris Optagelse af lån

HVAD BRUGES PENGENE TIL Renter og afdrag på lån 4%

Abonnementer og tilslutning 14 %

Spildevand, vedligehold og drift 15 %

Vand, produktion og drift 15 %

Vandpris 24 %

Investeringer 57 %

Vandafledningsbidrag 51 %

Tjenestemandspensioner 3%

INVESTERINGER OVER 10 MIO. KR. I 2012 (I 1.000 KR.): Tilslutning af nye områder og ejendomme (byggemodning m.m.) Harlev (sum) Opgravning I (City) Renovering af ledningsnettet Separering af kloakanlæg Opgravning II (uden for City) Foring (No-Dig) Opgravning III (Risskov) Etablering af Truelsbjerg 1 (erstatning for eksisterende) (sum) Separering dele af Stavtrup Marselistunnel, omlægning af ledninger Reinvesteringer, driftsområdet Reducering af regnbetingede udledninger

Administration, it, kundeservice og ejendom 6%

30.000 30.000 26.000 24.900 22.500 20.000 20.000 16.000 15.000 15.000 15.000 15.000 10.000


Prislofter for 2012 fra Forsyningssekretariatet VAND

PRISLOFT, I 1.000 KR.

OMKOSTNING PR. M3

Driftsomkostninger Anlægsinvesteringer inkl. afdrag Renter Underdækning

143.906 64.600 3.850 3.843

10,24 4,59 0,27 0,27

I alt

216.199

15,38

14.060

Budgetteret vandmængde i 2012 i 1.000 m3

SPILDEVAND

PRISLOFT, I 1.000 KR.

OMKOSTNING PR. M3

Driftsomkostninger Anlægsinvesteringer inkl. afdrag Renter Underdækning

167.804 214.692 10.319 4.326

11,12 14,23 0,68 0,29

I alt

397.141

26,32

15.086

Budgetteret vandmængde i 2012 i 1.000 m3

Selskabets budget for 2012 og investeringsplaner for 2012 - 2020 er godkendt af bestyrelsen den 5. september 2011.

ELEMENTER I VANDPRISEN

2010

2011

2012

Vandpris Grundvandsgebyr til Natur og Miljø, Aarhus Kommune Vandafgift til staten Vandafledningsbidrag Spildevandsafgift til staten (for ejendomme med hustank gælder særlige takster) Moms

7,90 0,48 5,00 20,98

9,56 0,48 5,00 22,77

10,81 0,51 5,00 22,84

0,25 8,65

0,25 9,51

0,25 9,85

Samlet vandpris pr. m3 inkl. moms

43,26

47,57

49,26


3 2/33

Beskrivelse af opgaverne i afdelingerne PLAN OG PROJEKT Plan og Projekt har ansvaret for planlægningsopgaver, gennemførelse af anlægsarbejder, ledningsregistrering og GIS samt koordinering af udviklingsaktiviteter. En meget stor del af opgaverne for de 33 medarbejdere løses i projekter med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere. En væsentlig andel af afdelingens opgaver løses ligeledes i partneringsamarbejder med eksterne rådgivere og entreprenører. Planlægningsopgaverne indeholder

Aarhus Vands bidrag til udarbejdelse af og revision af overordnede planer og sektorplaner, herunder Aarhus Kommunes vandforsynings- og spildevandsplaner. Ved planlægningen er det samlede vandkredsløb i fokus. Planlægningsopgaverne gennemføres i et nært samarbejde med bl.a. Aarhus Kommunes myndighed på området, Natur og Miljø. Anlægsarbejderne omfatter planlæg-

ning, projektering og udførelse af anlægsarbejder i forbindelse med byggemodning, nyanlæg samt sanering af eksisterende anlæg. Opgaverne omfatter anlægsarbejder for ledningsanlæggene og værkerne på tværs af områderne vand og spildevand. De ledningsberegningsmodeller, der bl.a. anvendes til projekternes gennemførelse, vedligeholdes af Plan og Projekt. På samme vis varetager Plan og Projekt op-


Frank Hother Pedersen VF. operatør Lageret, torsdag, kl. 15:08

måling og ledningsregistrering i forbindelse med projekternes gennemførelse, ligesom GIS-anvendelse i Aarhus Vand koordineres af og supporteres fra Plan og Projekt. Udviklingsaktiviteterne består af såvel organisatoriske som teknologiske udviklingsprojekter. De organisatoriske projekter er fx Ledelsessystemet, Lean, Projektmodel, LIS (ledelsesinformationssystem) og Asset management. Teknologiprojekterne

er ofte støttet med ekstern finansiering og omfatter fx afprøvning eller udvikling af nyt udstyr, nye anlæg eller nye metoder.


3 4/35

PRODUKTION Afdelingen leverer drikkevand og renser spildevand til gavn for borgere og miljø. 125 engagerede medarbejdere sikrer en høj kvalitet ved systematisk at drive og vedligeholde vores tekniske vand- og spildevandsanlæg. Produktion arbejder med hele ”vandets vej” fra grundvandsressource, boringer, vandværker, distribution til forbruger samt afledning og rensning af spildevand. Den årlige produktion af drikkevand på de tekniske anlæg er på mere end 15 mio. m3 drikkevand, og Aarhus Vand er certificeret i HACCP, som er en metode til at sikre optimal styring af drikkevandssikkerheden. Årligt renser og bortleder vi ca. 30 mio. m3 spildevand. Avancerede biologisk-kemiske renseprocesser, online målinger, styring og overvågning samt planlagt vedligehold sikrer en stabil og effektiv drift. Ud fra spildevandsslammet producerer vi betydelige mængder gas, som omsættes til el og varme. Afdelingen opretholder året rundt vagtordninger og beredskab, så vi sikrer kunderne en stabil og sikker vandforsyning, og at spildevandet ledes videre til renseanlæggene og renses, før det udledes til recipienten. Produktionen understøttes af analyser, benchmarking og økonomistyring, der har til formål at evaluere og dokumentere arbejdet samt inspirere til udvikling og innovation. Avanceret styring, regulering og overvågningssystemer gør det muligt at optimere produktionen. Internt i Aarhus Vand hjælper Plan og Projekt især med at gennemføre nye projekter, som både effektiviserer og moderniserer produktionsapparatet. Kunde og Administration har ofte den første kontakt med kunderne, men assisterer i øvrigt med udvikling af medarbejdere, kommunikationssupport og administrativ it. Øko-

nomi understøtter med nøgletal, benchmarking og budgetstyring. Eksternt arbejder vi sammen med en lang række firmaer, vandselskaber, uddannelsesinstitutioner, myndigheder mv. både i forsknings- og udviklingsprojekter, DANVA-fora, leverandørpartnerskaber og andre interessefællesskaber, som kan bidrage til at udvikle en effektiv produktion af høj kvalitet til gavn for vores kunder.

ØKONOMI Økonomi forestår den løbende økonomiopfølgning og udvikling af økonomisystemet Navision. Afdelingen leverer en række økonomiske oplysninger til forskelligt brug i vores omverden, eksempelvis i bestyrelsen, ved pristilsyn og benchmarking nøgletal til DANVA samt til Aarhus Kommune, ligesom der naturligvis også internt løbende er behov for analyser og andet talmateriale, der fordrer en nøjere bearbejdning eller analyse. Som eksempel bidrager Økonomi med data, der understøtter virksomhedens økonomiske målepunkter. Økonomi udarbejder selskabets årsregnskab og sørger for, at der udarbejdes budgetforslag med tilhørende takster. Afdelingen deltager også i kalkulationer i forbindelse med den langsigtede investeringsplanlægning. Derudover vedligeholder afdelingen vores leverandørregister og sørger for, at vores leverandører får deres betalinger til tiden. Afdelingen forbereder den inkassomæssige sagsbehandling, som en manglende betaling fra vores kunder fordrer, og har ansvaret


for, at der følges op på betalingen af tilgodehavender fra tilslutningsbidrag og byggemodninger. Indbetalinger fra vores kunder sørger Økonomi for bliver registreret, ligesom afdelingen tilbagebetaler tilgodehavender til vores kunder som følge af flytninger eller årsopgørelser. Opgaverne i afdelingen varetages af 6 medarbejdere.

KUNDE OG ADMINISTRATION Kunde og Administration har ansvaret for en række services over for henholdsvis selskabets kunder og medarbejderne i Aarhus Vand. Afdelingen er opdelt i seks funktioner med hvert sit speciale – Målerservice, Kundeservice, Kommunikation, It-service, HR og Løn samt Bygningsservice. Målerservice har ansvaret for drift og vedligehold af selskabets 62.000 afregningsmålere, og for at sikre, at målerne ikke måler forkert, udføres stikprøvevis kontrol med målernes målenøjagtighed. Sikring af høj vandkvalitet hos kunderne har stor fokus i Målerservice, og derfor arbejder vi med nye tiltag, så der ikke kan ske tilbagestrømning af forurenet vand fra tilknyttede installationer ud på vores ledningsnet. Kundeservice har ansvaret for at afstemme og fakturere kundernes forbrug af vand og afledning af spildevand. Kundeservice besvarer kundernes henvendelser vedr. forbrug og afregning og står desuden for betalingsopfølgning. Kommunikation har ansvar for Aarhus Vands fælles strategi for kommunikation, tværgående kommunikationsprojekter samt systemer og værktøjer til brug for organisationens kommunikation rettet mod omverdenen og internt i organisationen. It-service har ansvar for organisationens centrale it-opgaver,

herunder drift af det administrative netværk og telefoni. It-service er med til at sikre, at organisationen koordinerer udviklingsprojekter i forhold til it-strategien i Aarhus Vand. HR og Løn har ansvaret for at løse opgaver inden for løn- og personaleadministration samt kompetence- og organisationsudvikling i Aarhus Vand. Bygningsservice står for drift og vedligeholdelse af vores bygninger på Bautavej. Bygningsservice løser en række opgaver rettet mod ejendommene og produktionsbygningerne i Aarhus Vand og på kontrakt i forhold til AffaldVarme Aarhus. Opgaverne i Kunde og Administration varetages af 60 engagerede medarbejdere.

MEDARBEJDERE I TAL

2010

2011

Antal medarbejdere Procentvis fordeling, kvinder Procentvis fordeling, mand Antal tjenestemandsansatte Gennemsnitsalder, alle ansatte Personaleomsætning 2011 Sygefravær, dage pr. ansat Korttidssygefravær, dage pr. ansat

241 29 % 71 % 42 48,3 8% 9,4 5,6

240 30 % 70 % 42 48,3 7% 15,8* 5,7

Tallene er opgjort pr. 30. november 2011 *Ændret opgørelsesmetode i forhold til 2010 (inkl. arbejdsskader, nedsat tjenestetid og graviditetsfravær)


Udgiver: Aarhus Vand A/S Bautavej 1 8 2 1 0 A a r h u s V. Te l . 8 9 4 7 1 0 0 0 aarhusvand@aarhusvand.dk w w w. a a r h u s v a n d . d k Design: Aarhus Vand Fotos: Ole Hartmann Schmidt Oplag 750 December 2011

Virksomhedsplan 2012 - Aarhus Vand  
Virksomhedsplan 2012 - Aarhus Vand  

Aarhus Vands virksomhedsplan for 2012

Advertisement