Page 1

Jul egavei deert i lbi l i st en Værmedil odt r ækni ngenom 4gavekor tpå hver500, 00kr .Kl i ki ndpåj ar i aut o. dk ogsemer e. Spar121, 00

Nyhed

Jul epr i s

378, 00

Vi behovedt el ef oner

Par kLi t ePar ker i ngsur .nr .133820 m/bat t er i Best

m/Ly nl ås-Mangef ar v er Jul epr i s Superlyd

198, 00

Spar120, 00

Jul epr i s

Ude/i ndet er momet er t i lbi l enm/ l ys Ti l12V/i sal ar m Best .nr .117100

379, 00

Jul epr i s

Bl aupunktHåndf r i

198, 00

Ti lsol skær men-12Vl ader Best .nr .152050

Jul et r æ m/ l ys 12Vt i lci gar et t ænder

Spar400, 00

Best .nr .240250150

Jul epr i s

49, 95

I phone5cover s CaseMat e

Mangemodel l erogf ar v er

Jul epr i s199, 00

Snekæder Mangemodel l erogpr i ser

Jul epr i ssætf r a 179, 00

Auxi ndg/DAB Di gi t alr adi oibi l en Musi kkenf r amobi l t el ef onen ov er f ør est i ldi nor i gi nal ebi l r adi o Best .nr .201055

Jul epr i s

399, 00

EazyShoes St åbedr ef ast-Netov er t r ækt i lskoene

Jul epr i sf r a 179, 00

www. Jar i aut o. dk


Jul egavei deer Spar101, 00

Par r otHåndf r i

Par kOne Par ker i ngsur

t i lsol skær m "Bl uet oot h" 2t el ef onerkani ndkodes

Kv al i t etm/f l otdes i gn MedUrbat t er i Søl v-Hv i del l ers or t

Medopl adert i l12V ogst emmest y r i ng Best .nr .152100

Jul epr i s 498, 00

Jul epr i s

549, 00

Spar250, 00

Jabr ahåndf r it i lbi l en JABRA WAVE HEADSET Spar200, 00

Best . nr .152000

P wat ch

Jul epr i s 479, 00

Jul epr i s 379, 00

el ekt r oni skpar ker i ngsur-12V

Jul epr i s

t opl y dkv al i t et

599, 00

Dr i vet i lsol skær men

Snakt el ef onibi l en

JABRA EASYVOI CE HEADSET Ør esnegliengodkv al i t et I nkl usi v12Vl ader

Jul epr i s

289, 00

Tænkpåandr eoggørdetsi kker t

Adapt ert i lt el ef onhol der

Tel ef onl ader Ti lI phone4,Mi cr ousbNoki a, Samsungoma.Godkv al i t et .

Jul epr i s 119, 50

Ri cht er1526 Passert i lv ent i l at i on

Jul epr i s 79, 50

Tel ef onhol der

Ri cht er1230-Ty skKv al i t et

www. Jar i aut o. dk

Jul epr i s 99, 95


Sneogsj ap-Vierkl ar-Erdu? Spar20, 00

Gummi måt t er

Rensi måt t e

f orogbag4del e

Lev er est i lmangebi l model l er

Best .nr .145002

Gummi /pl astmåt t em/højkant

Jul ePr i s

Jul ePr i s

129, 50 Novol i ne

Vej l .118, 00

Skr ædder syede Gummi måt t erm/kant

105, 00

Skr ædder syet Bagager umsmåt t e Lev er est i lmangebi l er

St or tudval g Jul ePr i s4st k. Spar50, 00

Fl er ekv al i t et er

Jul ePr i s

599, 00

Fr a399, 00

Tophat

Spar100200, 00

iNy l onkv al i t et

Bi l gar age iny l onkv al i t et

Smal l-XXl ar ge

Smal l-Xl ar ge

Jul ePr i s

Jul ePr i s

79, 00

Fr a199, 00

Fr ont r udedækken il ækkerkv al i t et 3st ør r el ser

Jul ePr i s

Udl ej ni ngst agbokse

Fr a69, 95 Cykel l ygt er Forogbag

Sæl gest i lkr af t i gnedsat t epr i ser

Nyer egl erf orf i r mabi l erpågul epl ader

Godkendtef t erdeny er egl er

Skalsenest1j anuar2013 v ær emont er etmedCVRnummerpåbi l en Sparbødenf r aSkatpå5000, 00 Nummer t av l eisøl v ,sor tel l erhv i d

Jul ePr i ssæt 89, 95

Jul ePr i sst k.29, 95

www. Jar i aut o. dk


Al tt i lBi l ensvi nt er kl ar gør i ng I sskr aberm/handske

Sneskovl

Bestnr .185302

Sammenkl appel i g

Snekost m/i sskr aber

Handymodel Bestnr .185312

Jul epr i s

Jul epr i s

30, 00 Ei nhel l

89, 00

Bestnr .145308

Jul epr i s

49, 95 Spar400, 00

Jumpst ar t 10Amp Bestnr .185009

Jul epr i s

599, 00 Ei nhel lBat t er i l ader

El ekt r oni sk Bat t er i l ader 7amp Jul epr i s

549, 00

5amp Bestnr .185011

Jul epr i s

249, 00 Al aska kval i t et s spr i nkl er væske 21gr ader 2, 5L24, 95 5L 34, 95 10L 59, 00

Var mesæde Fl er emodel l erf r a

129, 50

Huskatsmør r egummi l i st er nemedsi l i cone

www. Jar i aut o. dk


Al tt i lBi l ensvi nt er kl ar gør i ng Var ml uf t sbl æser

St ar t kabl er

12V-Ci gar et t ænder-120W

St or tudval g

Bestnr .185350

Jul epr i s

149, 00

200, 300, 400Amp

St årduf ast-vi nt er dækgøren st orf or skel . 4vi nt er dækf r a

1499, 00 Exi debat t er i er Enkv al i t etderhol deril ængden

4f æl gemedvi nt er dæk

Sætf r a2999, 00

Fåett i l budmedmont er i ngpåbi l en. Phi l i psBl ueVi si on Phi l i psXt r emeVi si on H7,H4,H1 H7,H4,H1 Si gt bar hedenerl angtbedr e imør k,t ågetogdi setv ej r . Sv ar ert i l4000K.

Dobbel tsåmegetl y s-100% mer e hv i dtl y s.-Gørnatt i ldag

Snekæder-Wei ssock-EasyGr i p

Vif ør erdetmest ei ndenf orkæder ,netogsokker . Pr odukt er neert est etoggodkendt eafTÜV ogØNor n

www. Jar i aut o. dk


Jul egavei deer

Godkomf or t Lænde/Rygpude

Paspår yggen

Lænde/r ygpude

Oppust el i gmodelmed st r oppermont er ett i l f ast gør el se. Bestnr .145206

Mat er i al eterl av etafmi cr of i ber , som t i l passersi gr y ggensf or m. Bestnr .145213

Jul epr i s

Jul epr i s

249, 00

249, 00

Lændepude oppust el i g

Massagesæde

Bestnr .145210

Jul epr i s

Mont er etmedst r oppeom st ol ensr y g. I ndby ggedemagnet eribundog r y g,f orbedr ekomf or tv edl ange .145206 kør et ur e.Bestnr

179, 00

over t r æk Spar50, 00 Rat

Jul epr i s

Lav etaff år eski nd,

50, 00

som erv ar mtogdej l i gt . Far v etimør kegr å. Bestnr .147018 Spar50, 00

Jul epr i s99, 00

Spar30, 00 Rat over t r æk Lav etimi cr of i ber ,som erut r ol i gbehagel i gt . Passerpådef l est ebi l r at t e

Al koholt est er Smar tHåndhol dtudgave

Jul epr i s

169, 00

Spar130, 00

St r .375425cm Bestnr .147029

Jul epr i s 99, 00 Ægt eVaskeski nd Lav eti3st ør r el ser

Pr i serf r a119, 50

Skånebet r æk Lav etienl ækkerogbl ødnappa kv al i t et ,som nemtkanaf v askes. Mont er esenkel tpåsædet ,ogerl av et sådengåropov ernakkest øt t en. Bestnr .147022

Jul epr i s

www. Jar i aut o. dk

99, 00


Jul egavei deer Spar50, 00

Sædeover t r æk Nyhed

Sædeover t r æk Col our iiBl å,r ødel l ergr å

Læder l ookisor t

Kompl etsætf orogbag

Kompl etsætf orogbag

Jul epr i s

Jul epr i s

349, 00

799, 00

Spar200, 00

Sædeover t r æk

ægt eLammeski nd Luntoggodt

Sy dneyigr å, sor tel l erbei ge Kompl etsæt f orogbag

Jul epr i s

Spar100, 00

449, 00

Sy etmed pel spår y ggen

Dr ej esæde

Lev er esikoks, gr åogbei ge

Jul epr i s

499, 00 Spar150, 00

Ti li ndogudst i gni ng Godkv al i t et

Jul epr i s

189, 00

Mont bl ancogThul et agst ænger Sparopt i l1500, 00

Bundmåt t er Forogbag TilTagrælingfra799,00 Sæt179, 00 Far t pi l ot Kl i koncykel hol der For skel l i gemodel l er Cykel hol der Jul epr i sf r a 1899, 00 Thul e921 Spar60, 00 G2 Jul epr i s Ti l2cykl er

Jul epr i s 2299, 00

389, 00

Moment nøgl emed 2f or skel l i get oppe ogf or l ænger

Jul epr i s

www. Jar i aut o. dk

299, 00


Godl ydibi l en

Erdumedil odt r ækni ngenom 4gavekor tt i lJar iAut o Pi oneerDEH4500BT Pi oneerDEH150MPG Spar50, 00 Cd,Aux ,4x50wat toma.Best .nr .200133

Cd,Aux ,USB,I phone,Håndf r it el ef on.Best .nr .200136

499, 00

Jul ePr i s

Spar100, 00

Jul ePr i s

Vi beFLIFU720For st ær ker

1099, 00

FLIFT12A baskasseAkt i v 1200wat tmedi ndby ggetf or st ær ker

Spar600, 00

Masserafgodbas Fl otdesi gn

800wat t

Bestnr .241017

4kanal sf or st ær ker Bestnr .206814

Jul ePr i s

Spar800, 00

799, 00

Vi beSl i ck69. 3

00 Jul ePr i s1499,

Vi beSl i ck6

Al i enHøj t al er

Spar150, 00

spar200, 00 Høj t al er6x 9"480Wat t 16cm høj t al er-240wat t Bestnr .213035 Bestnr .216018

Spar400, 00 101316cm Ut r ol i gv el spi l l ende

Jul esætPr i s795, 00 Jul esætPr i s549, 00 Jul esætPr i s 399, 00 Vimont er erogsåbi l st er eo-Kom i ndogf åett i l bud Huskeseddelt i lj ul egaver Hj ul kapsl ersætf r a179, 00-GulSi kker hedsvest29, 95-Advar sel st r ekant69, 00 Li f eHammer50, 00-I sskr aberf r a20, 00-Fr ont r udedækkenf r a49, 95-Låseol i e Gummi måt t ef r a49, 50-Fl askehol der25, 00-Cdhol der20, 00-snekost29, 50 Gl ædel i gj uloggodtNy t år

Påwww. j ar i aut o. dkkan duhandl e24t i meridøgnet

Sej ul eåbni ngst i der ne påvor eshj emmesi de

Jar iAut o-Vest er gade2325,7400Her ni ngTl f .97122806 Ti l budenegæl deri ndt i ld.31december2012el l ersål ængel agerhaves. For behol df orpr i sf ej logl ever ancesvi gt .

www. Jar i aut o. dk

Juleavis  
Juleavis  

Her finder du alt i julegave ideer til bilen

Advertisement