Page 1

ÅRSRAPPORT 2018 FURESØ GOLFKLUB

1


2


3


LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar- 31. december 2018 for Furesø Golfklub. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse Avirksomheder tilpasset foreningens aktiviteter. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af golfklubbens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018, samt af resultatet af golfklubbens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Birkerød, 21. februar 2019

Bestyrelse:

Nils Rasmus Hansen Formand

Lotte Burchard Kasserer

Benny Würtz Næstformand

Mette Møller

Ole Kjær

Connie S. Hansen

Henrik Ramlau Hansen

4


DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til bestyrelsen i Furesø Golfklub Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Furesø Golfklub for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis for foreninger det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2019. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

5


Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Birkerød, den 21. februar 2019 Dupont Revision CVR-nr. 26 56 39 76

Pernille Dupont Registreret revisor, medlem af FSR – danske revisorer mne 2627

6


LEDELSESBERETNINGEN DET REGNSKABSMÆSSIGE RESULTAT Årets resultat på 303 tkr. efter afskrivninger på 2.575 tkr. må siges at være tilfredsstillende. Som altid når man tager hul på et nyt regnskabsår, er alle budgettal baseret på solid historik kombineret med en række forudsætninger for udviklingen i klubben og samfundet generelt. De få afvigelser, vi oplevede, skyldes derfor at enkelte forudsætninger ikke holdt. Vi havde budgetteret med indtægter for 14.1 mio. kr. og landede på 14,7. Når tallet blev de ca. 600 t.kr. højere skyldes det, at vi i årets løb havde flere medlemmer, end vi havde forventet. Til gengæld var der så alligevel flere medlemmer, der forlod os, end vi havde forventet, og derfor lander vi alligevel på ca. samme medlemstal, som ved starten af året – nemlig på 1.628 mod 1.631 ved udgangen af 2017. Øvrige indtægter svarede til det budgetterede. Antal medarbejdere er fastholdt på ca. 17 årsværk. Der var budgetteret med samlede omkostninger for 11,8 mio.kr., og vi lander på 12,1 mio.kr. På klublokaler havde vi budgetteret med ca. 1,7 mio.kr. og brugte 2,1. En ret stor del af dette merforbrug skyldes øgede forbrugsafgifter, hvilket vi ikke kunne forudse, og desuden valgte vi at bruge flere penge på diverse indretninger og vedligeholdelse af medlemslokalerne. Balancen er der ikke så meget at sige om. Vi har en egenkapital på ca. 10,7 mio.kr. – men da vi er en ”going concern” og derfor ikke skal realisere vores aktiver, er egenkapitalen i sig selv ikke så vigtig – andet end, at vi kan konstatere at vi ikke er tynget af gæld, og derfor har soliditetsgrad på 66%, hvilket er meget flot af en golfklub. Vi har likvider for ca. 3 mio. kr., og derfor er vi pænt polstret til at håndtere de kommende års udfordringer.

BUDGET 2019 Budgettet for 2019 er baseret på en række fakta og forudsætninger, hvoraf en del af disse er konsekvenser af strategiplanen FG 2022, som især fokuserer på rekruttering og fastholdelse af medlemmer, en aktiv seniorpolitik, nye kontingentstrukturer og en forventning om fastholdelse af indtægterne på hhv greenfee og sponsorater. Kontingentbudgettet er baseret på at vi allerede fra 2019 begynder at implementer vores nye kontingentstuktur, som bla betyder afskaffelse af muligheden for at betale indskud og stop for optagelse af hverdagsmedlemmer efter 2019. I forlængelse af vores SeniorPlus politik, så tilbyder vi nu et 9-huls medlemskab som er tilpasset de medlemmer over 72 år, som ikke længere kan spille 18 huller. Vi tilbyder også medlemskab, som kun giver adgang til vores træningsfaciliteter incl par 3 banen, for de medlemmer som i kortere eller længere perioder ikke kan udnytte et fuldt medlemskab, men som fortsat gerne vil bevare en tilknytning til golfen og ikke mindst Furesø Golfklub. Alt dette gør vi, for at sikre vores fremtidige indtægtsgrundlag fra medlemmerne er på et niveau, hvor vi er mere uafhængige af indtægter fra greenfee og sponsorer, men hvor vi også står bedre rustet, hvis medlemstilgangen svigter, og vi derfor ikke kan opretholde målsætningen for medlemsantallet. 7


På omkostningssiden har vi valgt at fastholde de fleste poster, men har af strategiske årsager valgt at udvide posterne til ungdom og turneringer. Overordnet ligger budgettet 2019 ganske tæt på årsregnskabet for 2018. Uændrede indtægter for 14,7 mio.kr, omkostningerne stiger fra 12,1 til 12,3 mio.kr. og dermed lander vi på et forventet overskud af ordinær drift på 2.353 tkr. mod 2.575 tkr. i 2018. – og efter afskrivninger på et overskud på 231 tkr. mod tdkr. 303 i 2018. Vi går ud af 2018 med en sund økonomi og en god likviditet. Vi har hidtil ikke haft problemer med at få medlemmer, så vi i dag har det antal medlemmer, der er ideelt for os både m.h.t. økonomi, klubliv, plads på banen m.m. Men konkurrencen er hård fra andre klubber, der lokker med billige introduktionstilbud, gratis træning o.s.v. Og der skal ikke herske tvivl om, at vi i de kommende år skal bruge mange kræfter på at fastholde positionen i et vigende marked, hvor alle klubber kommer til at kæmpe om de samme nye medlemmer. Det er bestyrelsens bestemte opfattelse, at vi IKKE vil konkurrere på pris. Vi tror på det langsigtede mål om kvalitet som konkurrenceparameter, og vi ønsker, at ordet kvalitet skal være ledestjernen i alt hvad vi foretager os - Banen, træningen, klublivet, restauranten, stemningen i klubben, hensynsfuldheden over for gæster og hinanden o.s.v. Gennem årene har vi set alt for mange eksempler på golfklubber, der har lånefinansieret større investeringer i tiltro til fremtidig vækst, men hvor konjunkturerne pludselig skifter, forudsætningerne ændrer sig, og hvor både den daglige drift og likviditet kommer under pres. Den situation vil vi ikke havne i, og vi kører derfor en benhård økonomistyring med regelmæssig budgetopfølgning, og vi er meget bevidste om, hvad vi bruger pengene til. Vi ønsker i videst muligt omfang at anvende egne midler til finansiering af anskaffelser og andre investeringer, og derfor skal vi løbende sikre et overskud efter afskrivninger, der er stort nok til at konsolidere os og til at kunne fortsætte investeringspolitikken, der typisk ligger på ca.2-2,5 mio. kr om året.

8


9


10


11


12


13


14


Note 12

i 1.000 kr. Anskaffelse primo Tilgange Afgange Anskaffelse ultimio Akk. Afskrivninger primo Afgange Årets afskrivninger Akk. Afskrivninger ultimo Saldo 31.12.2018

Maskiner

Bygninger Inventar /EDB

13.700 1.146 624 14.222

1.512 7 1.519

10.932 624 923 11.231

1.258 49 1.307

2.991

212

-

-

-

Anlæg under opførelse

Bane

Lokaler

2.895 234 102 3.027

15.948 68 16.016

4.014 254 494 3.774

184

2.382 102 275 2.555

7.696 573 8.269

2.661 494 336 2.503

95 95

472

7.747

1.271

89

-

-

92 92

I alt 38.161 1.801 1.220 38.742

-

24.929 1.220 2.251 25.960 12.782

Note 13 Der er udstedt en bankgaranti på kr. 50.000,- overfor Rudersdal Kommune, som garanti for husleje, varme m.m. Note 14 Der er indgået aftale om leasing af 1 bil med en resterende løbe tid på 35 måneder. Den maksimale forpligtelse udgør i alt 120 tdk., ved en årlig leasing ydelse på 40 tdk.

15


ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder tilpasset foreningens aktiviteter. Der er foretaget enkelte reklassifikationer i resultatopgørelsen, sammenligningstallene er ændret tilsvarende. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Udvalg hvor indtægten er større end omkostningen indgår i de samlede indtægter, mens udvalg som har større omkostninger end indtægter, indregnes under omkostninger. Af noterne fremgår det hvad indtægter og omkostninger er for de enkelte udvalg. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde klubben, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå klubben, og forpligtelsen værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes og ligeledes indregnes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger og hensatte forpligtelser. Anlægsaktiver Baneanlæg, maskiner, indretning af lejede lokaler, inventar, samt andet driftsmateriel opgøres til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Aktiverne afskrives lineært over aktivernes forventede økonomiske levetid, som er: Maskiner Bygninger/anlæg Inventar/EDB Bane og baneudstyr Indretning lejede lokaler

5 – 7 år 10 – 20 år 3 – 10 år 4 – 20 år 5 – 10 år

Mindre anskaffelser under 10.000 kr. afskrives i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under drift og vedligehold af bane. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter, passiver Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår. Gæld Gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Pengestrømsopgørelse. Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømmene fra drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, samt klubbens likviditetsmæssige stilling primo og ultimo. Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver.

16

Profile for Lars Lindegren

Furesø Golfklub Årsrapport 2018  

Furesø Golfklub Årsrapport 2018

Furesø Golfklub Årsrapport 2018  

Furesø Golfklub Årsrapport 2018

Advertisement