Page 1

Ă…rsberetning 2018 1


Indhold 03 05 12 14 16 19 22 23 24 25 26 28

Organisation Formandens beretning Turnering & Sport Banen Ungdomsudvalget Eliten Klubudvalg Begynderudvalget/Kaninklubben Medlemsudvalget Handicapudvalget Turneringsudvalget

29 30 32 33 34 35 36 38 40 42 44

Kommunikationsudvalget Baneservice Proerne Proshoppen Restauranten Hestkøbgaard-bygningen Erhvervs- og sponsorudvalg Sekretariatet Golfens Dag og prøvemedlemmer Golf Team Furesø Regel- og etiketteudvalg

Regionsgolf

Klubliv — Hjælpsomhed — Kvalitet

Redaktion: Nils Rasmus Hansen, Anders Sigdal, Lars Lindegren (ansv.) Fotos: Liselotte Heiredal, Bibbi Bryld, Vivian Thomsen m.fl. – Layout: AbMano – Korrektur: Global Words


3

Organisation


4


5

Formandens beretning Af Nils Rasmus Hansen, formand for bestyrelsen

På forkant med fremtiden 2018 blev på mange måder et skelsættende år i klubbens ­historie. På generalforsam­ lingen i marts besluttede et overvældende flertal (348-73) at gøre tidsbestilling permanent, og dermed blev det muligt at arbejde med differentierede kontingenter, ­seniorpolitik, greenfeepolitik osv. Efter ­bestyrelsens opfattelse var denne afstemning fuldstændig afgørende for de kommende års udvikling af klubben. Hovedsigtet med bestyrelsens indsats i 2018 har derfor været at gøre os klar til at byde fremtiden velkommen, og derfor vil denne beretning primært afspejle dette arbejde.

Den danske golfverden er i hastig forandring • Stigende grad af klub­ uafhængige medlemmer. • Stigende grad af "Boxer"-­ mentalitet = Hvorfor betale for kanaler, som du aldrig ser? Man vil selv sammensætte sin pakke efter sit eget individuelle behov. • Folk shopper efter lave kontingenter gennem bl.a. virtuelle eller fjerntlig­gende klubber for så at kunne spille greenfee på forskellige baner. • Flere og flere ønsker kun at spille 9 eller 12 huller. • Det bliver sværere og ­sværere at finde frivillige til det lange, seje træk. • Fortsat stagnation i antallet af golfspillere under DGU = ca. 150.000 aktive gennem de seneste 10 år, og for første gang i 12 år er der et fald til ca. 149.000.

• Danmarks juniorandel er blandt de laveste i Europa = tilgangen af unge er ikke stor nok. • Stigende gennemsnitsalder. • DGU's erfaring er, at de klubber, der klarer sig bedst, er dem, der er i stand til at professionalisere de centrale funktioner i klubdriften. • Nye medlemmer har andre behov og forventninger end dem, der har været medlemmer længe. • Tal fra DGU og IDAN viser, at op mod 50 % af nye medlemmer forlader en klub igen inden for de første 2-3 år, hvis de ikke bliver ind­ fanget i det sociale liv. • Vi slås på et stagnerende marked om at tage markedsandele fra hinanden.

Dertil kommer nogle FG-­ specifikke forhold: • Vi kan ikke spare os ud af evt. kommende problemer; vi er nødt til at fastholde kontingentet og andre indtægter på mindst det ­nu­værende niveau. • Hvert år forlader omkring 100-150 medlemmer os pga. alder, sygdom, flytning osv., så vi skal have et tilsvarende antal ind for at holde status quo, og de nye medlemmer har faktisk helt andre forventninger og behov end dem, der forlader klubben. • Faktisk – og det var en overraskelse for os – så valgte hele 183 medlemmer at forlade klubben i 2018. Men vi fik nye medlemmer, så vi stort set holder et uændret medlemstal her ved ud­ gangen af 2018.


6

Klubafhængige/klub­ uafhængige – vores største udfordring Der sker i disse år en meget ­hastig forskydning mellem de klubaf­hængige og de klub­ uafhængige medlemmer. De klubuafhængige vælger golfklub efter: • Banens kvalitet og tilgængelighed • Tidsbestilling – tilstrækkeligt med ledige tider • Mulighed for kvalificeret træning • Ordentlig klubrestaurant • De har venner i klubben, men klubarrangerede aktiviteter er ikke vigtige for dem; de er med andre ord ikke ret aktive i klubbens sociale liv • Deres fokus er at komme til at spille, når det passer ind i deres dagligdag. Her i Furesø Golfklub udgør denne gruppe 57 % af alle FG's medlemmer (ifgl. Golfspilleren i Centrum)! De klubafhængige medlemmer: • De har klubben som en ­væsentlig del af deres dagligdag • De spiller 2-4 gange om ugen og er aktive i de klub­ arrangerede aktiviteter • De er typisk medlem af en eller flere KiK'er • De er aktive deltagere på medlemsmøder og generalforsamlinger • De er grundstammen i klubbens korps af frivillige • De udgør hovedparten af det daglige sociale liv i klubben MEN de udgør kun 43 % af klubbens medlemmer!

Det er en tendens i hele landet, og derfor er denne problem­ stilling markant den største, strategiske udfordring, som vi skal håndtere i de kommende år. Det er de klubafhængige, der er meningsdannere, og som ­præger klublivet og det frivillige arbejde. Men det er de klubuafhængiges behov, der kommer til at få mere og mere indflydelse på fremtiden i de fleste klubber.

Udfordringen Vi skal evne at balancere hensynet til begge grupper og i stigende grad tage hensyn til, at de klubuafhængige skal have plads til at kunne spille deres golf uden for de formaliserede og organiserede strukturer i klubben. Vi er under en eller ­anden form nødt til at finde ­flere ledige tider, hvor bestyrelsens udfordring er, at vi ønsker at beholde og styrke alt det gode sociale liv i klubben, som bl.a. er centreret omkring KiK'erne; i en klub, der lever

Rekruttering & fastholdelse

24/7 året rundt, samtidig med at der gives mere plads til de, der ikke er medlemmer af en KiK. Der er derfor to nøgleord, der kommer til at gå igen i alt arbejdet i de kommende år: ­rekruttering og fastholdelse. De dækker nemlig over, hvordan vi rekrutterer nye medlemmer, og hvordan vi fastholder både dem og de eksisterende. Bestyrelsens arbejde har i 2018 i meget høj grad rettet sig mod at gøre os klar til at møde fremtidens udfordringer, hvilket vi har valgt at udtrykke i strategi­ planen FG 2022.


7

FG 2022 – hovedelementer Selve planen offentliggøres i et særskilt dokument, og derfor skal vi her nøjes med at fremhæve de elementer, der kommer til at indgå i administrationens, bestyrelsens og udvalgenes arbejde i de kommende år. Der er formuleret politik og strategi vedrørende: • Medlemmer Kontingenter, ungdom, ­elite, senior, KiK • Organisation Forening/forretning, frivillige vs. ansatte, personale­politik • Faciliteter Banen, par 3-banen, klub­huset Og herunder udvikles der helt konkrete og meget specifikke planer for hhv. rekruttering og fastholdelse, som vil blive hovedindsatsområdet i de kommende år. Planerne indeholder bl.a.: Rekruttering • Vi skal løbende have nye medlemmer, og vi skal være meget klar over, at de fleste nye medlemmer vil have andre forventninger og

behov end dem, der i disse år forlader sporten. Vi kommer til at ­arbejde med en række af de ­faktorer og opfattelser, der ­hæmmer rekrutteringen af nye ­medlemmer: økonomi, tid, fleksibilitet, besværligt at komme i gang, regler, fordomme om at "golf er for gamle ­mennesker", en snobbesport osv. I første omgang vil vi ­fokusere på at rekruttere begyndere og derefter rette fokus mod mere erfarne golfere. Vi udvikler på kontingent­ strukturen for at ­kunne ­tiltrække og fastholde en ­bred vifte af ­golfere: associerede ­juniorer, ­prøvemedlemmer, ynglinge, aktive voksne uden indskud, kategorien "hverdags­ medlemmer" fases ud til ­fordel for et 9-hulsmedlemskab for medlemmer over 72 år samt ­introduktion af et par 3-bane medlemskab. Via nyudviklede greenfee-­ pakker vil vi gøre gæster interesserede i at spille ­greenfee i FG og måske blive så interesserede i ­banen, at de vælger at blive medlemmer. Via nye koncepter for ­sponsorater og gennem etableringen af en erhvervs-

klub vil vi skabe kontakt til potentielle medlemmer. Fastholdelse • Vi har formuleret en ­seniorpolitik, der gerne ­skulle medføre, at man vælger at blive i klubben lidt længere. Bl.a. arbejder vi med nye typer af aldersbetingede medlemskaber og "det gode seniorliv i FG", der bl.a. indeholder kurser i teknisk træning, bane­ strategi, fysisk træning, udstyr, kost m.m. samt sociale aktiviteter. • Vi vil gennem et ordentligt intro-program i klubben sikre, at de nye medlemmer hurtigt finder sig tilrette og bliver en del af ­klubbens ­sociale liv. Her vil bl.a. KiK'erne have en stor rolle at spille. • Vi vil generelt styrke klub­ livet gennem flere tvær­gående aktiviteter. • Vi vil også arbejde meget mere med medlemstræning, dels for at medlemmerne kan dygtiggøre sig, dels ­fordi gruppetræning styrker de sociale relationer.

Banen – det vigtigste aktiv Den rekordvarme sommer satte sine spor i alle klubber, også hos os. Hvor de fleste andre klubber


8

i det nordsjællandske f­ aktisk led under problemer med ­af­svedede baner hele efteråret, så ­kunne vi glædes over, at ­vores bane relativt hurtigt fandt tilbage til den sædvanlige høje standard. Det er et meget tydeligt bevis på, at den langsigtede plan for pleje af banen har båret frugt. Derfor vil vi også i de kommende år fortsætte med at bruge mange penge på at holde ­banen på et højt bundniveau.

Nu er det par 3-banens tur Den store bane er i fin form, og opgaven i de kommende år bliver at passe og pleje den på et fortsat højt niveau. Par 3banen derimod kan næppe siges at have den standard, som vi gerne vil have. Men vi kaster os ikke ud i investeringer på flere millioner, uden at vi har en meget firkantet plan for, hvad banen skal bruges til, og i ­hvilken stand den skal frem­ træde. Derfor har ­bestyrelsen mod­taget forslag fra alle

r­ elevante udvalg med svar på bl.a. disse spørgsmål: • Skal par 3-banen være den bane, hvor vi begynder vores golfkarriere, og hvor den slutter, når vi ikke længere kan spille den store bane? • Skal den være en selvstændig indtægtskilde? • Skal vi fortsat have 9 huller, eller er det bedre med ­ 6 re-designede huller? • Skal banen lægges et ­andet sted på anlægget? • Hvordan hænger par 3-­banen sammen med de 27 huller? Skal den måske helt eller delvist kunne ­ind­drages i planlægningen af 12 hullers runder? Disse overvejelser vil i løbet af foråret 2019 resultere i en ­konkret handlingsplan for ­banen.

Golfspilleren i centrum (GiC) FG deltog også i 2018 i Golfspilleren i Centrums undersøgelser for såvel gæster som medlem-

mer. Udover en række detaljerede informationer til nytte for de enkelte udvalg giver undersøgelserne en vurdering af, hvorvidt vores medlemmer og gæster er ambassadører for vores klub. En relativ høj ambassadørscore er naturligvis vigtig, for at klubben kan fastholde og tiltrække medlemmer også i fremtiden. Selvom ambassadørscoren er forbedret fra 2017 er den fortsat utilfredsstillende på en ­række områder. FG 2022 indeholder derfor en række initiativer, der skal forbedre golf­ oplevelsen hos vores gæster og medlemmer. For gæster drejer det sig især om en velkomstpakke, der skal gøre deres golfrunde mere komplet. Vi vil derimod ikke slække på prisen, da vi grundlæggende ikke ønsker flere gæster end vores nuværende niveau. For medlemmerne er der tale om en række initiativer, der


9

fokuserer på bedre klubliv, herunder vedrørende restauranten, flere ledige tider og ­bedre flow samt bedre forløb og indslusning i klublivet for nye medlemmer. Der er desuden afsat penge i langtidsbudgettet til en række forbedringer af vores bane- og træningsanlæg, herunder par 3-banen. Allerede i år etableres et servicecenter til glæde for både medlemmer og gæster.

Organisation – ansatte vs. frivillige

Erfaringerne fra tidsbestillingen kan læses andetsteds i beret­ ningen, men her vil vi lige pege på et vigtigt emne, nemlig at der er for mange af os, der helst vil spille to og to, eller i hvert fald sammen med nogen, vi kender i forvejen. Vi er faktisk ikke gode nok til at booke os ind på andre bolde eller til at acceptere, når andre booker sig ind på vores bold! Vi har brug for en holdnings­ændring, hvor det bliver naturligt, at man trygt kan booke sig ind på andre bolde.

Men vi er nødt til at slå fast, at en klub af vores størrelse kun kan fungere, hvis vi har den ­rigtige kombination af frivillige og professionelle. På årsplan er den samlede stab på ca. 17 årsværk, hvoraf de 3,2 er i ­sekretariatet, fordelt på ­ 4 medarbejdere. Der er nemlig ingen tvivl om, at alle ­daglige, ­forenings- og forretnings­ kritiske opgaver skal løses af fastansatte.

Det er tidskrævende at være ­frivillig i klubben, men det fungerer, fordi alle vores 100 ­frivillige på de store linjer er enige om midler og mål, og ­fordi det hele foregår i en humoristisk tone. Uden disse dejlige, posi­tive medlemmer kunne klubben slet ikke hænge sammen i det daglige.

Projekter 2019 I starten af 2019 tager vi fat på 3 projekter, der skal testes i løbet af året: • Et velkomstcenter i indgangspartiet, hvor der vil være bemanding til at byde medlemmer og ­gæster ­velkommen, og hvor man kan få det meste af den sekretariatsbetjening, man som medlem har brug for. Dette projekt styres af vores golf manager Lars ­Lindegren. • En starterfunktion, der skal samarbejde med velkomstcenter og Baneservice. Projektet styres af klubbens næstformand Benny Würtz. • Strukturering af begynder­ udvalgets arbejde med nye medlemmer. Projektet styres af Lars Lindegren i ­samarbejde med udvalgets formand Dorit Buhl.


10

Det er bestyrelsens bestemte ­opfattelse, at vi IKKE vil ­konkurrere på pris. Vi tror på det langsigtede mål om kvalitet som konkurrenceparameter, og vi ønsker, at ordet kvalitet skal være ledestjernen i alt, hvad vi foretager os (banen, ­træningen, klublivet, restauranten, ­stemningen i klubben, hensynsfuldheden over for gæster og hinanden osv.).

Økonomi Vi går ud af 2018 med en sund økonomi og en god likviditet. Vi har hidtil ikke haft p ­ roblemer med at få medlemmer, så vi i dag har det antal medlemmer, der er ideelt for os både mht. økonomi, klubliv, plads på ­banen m.m.

Men konkurrencen er hård fra andre klubber, der lokker med billige introduktions­tilbud, gratis træning osv. Og der skal ikke herske tvivl om, at vi i de kommende år skal bruge mange kræfter på at fastholde ­positionen i et vigende marked, hvor alle klubber kommer til at kæmpe om de samme nye medlemmer.

Gennem årene har vi set alt for mange eksempler på golfklubber, der har lånefinansieret større investeringer i tiltro til fremtidig vækst, men hvor ­konjunkturerne pludselig ­skifter, forudsætningerne ­ændrer sig, og hvor både den daglige drift og likviditet ­kommer under pres. Den situation vil vi ikke havne i, og vi kører derfor en benhård økonomistyring med regel­ mæssig budgetopfølgning, og vi er meget bevidste om, hvad vi bruger pengene til. Vi ­ønsker i videst muligt omfang


11

at ­anvende egne midler til finansiering af anskaffelser og andre investeringer, og derfor skal vi løbende sikre et overskud efter afskrivninger, der er stort nok til at konsolidere os og til at kunne fortsætte investerings­ politikken, der typisk ligger på ca. 2 mio. kr. om året.

Fremtiden er lys – hvis vi selv vil Vi har sagt det mange g ­ ange, men gentager det gerne. ­Sammenholdt med de fleste andre klubber i Nordsjælland er vores udfordringer faktisk luksus­problemer. Vi har en sund økonomi, vi har en bane, der er i topform selv efter den barske sommer, organisationen ­fungerer, og vi holder medlems­ tallet. Vi er også så heldige at have en medarbejderstab, der er lige så engagerede som alle de frivillige, og som hver dag yder en indsats, der er helt afgørende for, at vi fortsat er en af de mest attraktive golf­ klubber herhjemme.

Selvom træerne ikke gror ind i himlen, og vi fortsat skal ­arbejde med en m ­ ålrettet ­styring af økonomi osv., så er udgangspunktet for de ­kommende år fremragende, og vi har alle forudsætninger for fortsat at være blandt de førende klubber i Danmark. Vi har alle forudsætninger for at implementere alle planerne, som er udtrykt i ­FG 2022. En stor tak til alle vores dygtige og engagerede ­medarbejdere og en tak for samarbejdet i ­bestyrelsen i det forgangne år. En stor tak til alle vores

f­ rivillige og til alle medlemmer, der ligesom vi synes, at ­Furesø Golfklub er e­n dejlig klub, hvor vi i ­fællesskab lever op til ­værdierne om kvalitet, klubliv og hjælpsomhed.

Kvalitet Hjælpsomhed Klubliv


12

Turnering & Sport Af Ole Kjær, medlem af bestyrelsen

Tidsbestilling 2018 var året, hvor tidsbestilling blev indført perma­nent i Furesø Golfklub. Det har skabt ro i klubben og har utvivlsomt medvirket til et bedre tempo og flow på banen. Det kan konstateres, at der er et stigende antal medlemmer, der benytter ugens 9 huls­ bane, og vi har besluttet, at tidsbestilling kan benyttes hele året, også i vinter­perioden, hvor der ofte kun kan spilles på måtter på 9 hulsbanen. Vi kan således med glæde se, at der i v­ interperioden 18/19 har ­været stor aktivitet. Eksempelvis var der på en af årets korteste dage hele 92 spillere, der havde reserveret en starttid i det fine vintervejr. Der er fortsat ønske om flere ledige starttider, og det vil vi forsøge at tage hånd om for den kommende sæson. For det første kommer der til at gælde samme regler for de ­Klubber i Klubben (KiK), der har

Der er fortsat ­ønske om flere ­ledige starttider, og det vil vi for­ søge at tage hånd om i den kommende sæson. f­ orhåndsreserverede tider, og der vil generelt ske en til­retning af tidsrummene reserveret til KiK'erne, så der sikres en ­optimal udnyttelse. For det andet udvider vi bestillingsperioden til 22 dage, og ­frigivelsen af forhånds­ reserverede tider for KiK'erne sker en uge før mod hidtil to dage. Antallet af mulige bestillinger i Golfbox bibeholdes på fire, og det sikres, at det ­omfatter både KiK-­tider og alminde­lige tider. I 2019 gennemfører vi ­desuden et forsøg med en starter­

funktion, som bl.a. får til ­opgave at sikre, at vi på ­pressede dage spiller flere i samme bold og dermed forøger antallet af helt ledige tider.

Turneringsgolf 2018 har turneringsmæssigt ­været et forrygende år for ­Furesø Golfklub. Det gælder både på eliteniveau og for almindelige klubgolfere. Vi har et ønske om at være en talentfabrik, hvor unge kan udvikle deres golf og komme i ­for­reste række både nationalt og ­internationalt. Derfor har vi et rekordstort antal hold repræsenteret i danmarks­ turneringen og i regionsgolf, og derfor har vi en bred vifte af klub­turneringer, hvor alle kan deltage. Og ikke mindst har vi en række meget aktive KiK'ere, hvor ­turneringsgolf kombineres med et udpræget socialt ­samvær. Læs mere om årets mange flotte resultater ­nedenfor.


13

Elitepolitik Vi ønsker en elite i Furesø Golfklub på højt sportsligt niveau. Det er medvirkende til at ­tiltrække og fastholde junior- og ynglingespillere og gøre klubben attraktiv for andre golfspillere. Eliten og deres træning gør det muligt at opretholde en trænerstab med et højt niveau til glæde for alle klubbens medlemmer. Derfor har vi i 2018 f­ ormuleret en elitepolitik, der fast­­lægger rammerne for klubbens s­ tøtte til eliten. De allerbedste ­elitespillere er på et meget højt nationalt niveau. S­ åledes er tre spillere udtaget til landsholdstrupperne, og én er ­ud­taget til udviklingstruppen. Det høje niveau for disse ­spillere betyder, at de skal ­afholde store udgifter til d ­ eltagelse i ­internationale ­turneringer; ­udgifter, som Furesø Golfklub ikke umiddelbart har mulighed for at dække andet end med meget små beløb. De midler,

2018 har turneringsmæssigt været et forrygende år for Furesø Golfklub. Det gælder både på eliteniveau og for almindelige klubgolfere. som er tilgået Team Furesø via nærmest pinden-fee og SOS-­ turneringen rækker heller ikke særlig langt, hverken på kort eller længere sigt.

­ d­deles yderligere godt ­ u 80.000 kr. til støtte for de ­udvalgte ­elitespilleres ­deltagelse i interna­tionale ­turneringer.

Bestyrelsen har derfor ønsket at øge den indirekte støtte dels fra medlemmernes turneringsdeltagelse, dels fra elitens egne turneringer og endelig til en vis grad ved ­sponsor­støtte, der ­retter sig mod eliten. ­Bestyrelsen har desuden ­fundet, at en sådan øget støtte bør ske under et direkte ansvar af bestyrelsen, og hvor uddelingen sker på et fagligt vurderingsgrundlag fra klubbens trænerstab.

Furesø-ugen

For 2019 håber bestyrelsen, at tiltagene gør, at der kan

Som led i et ønske om et ­bedre klubliv arrangerede vi i august en Furesø-uge med mange forskellige turneringsformer og en afsluttende fest­ middag om ­lørdagen. Desværre var der for lille tilslutning til ­middagen, så den måtte aflyses. På ­baggrund af erfaringerne for 2018 ­gen­tager vi forsøget i 2019 med et tilrettet turnerings­ program, bl.a. suppleret med en bred vifte af tilbud fra vores ­restauratør, så der bliver en ­festlig ramme om ugen.


14

Banen Af Thomas Pihl, chefgreenkeeper

Banen 2018 Endnu et år er gået, hvor vejret på mange måder satte dags­ ordenen. I modsætning til 2017, som blev rekordvåd, blev 2018 rekordtør og -varm. Som greenkeepere er vi vant til at arbejde med de udfordringer, som naturen stiller. Vi prøver at tilpasse plejen og de strategiske beslutninger omkring plejen, så vi er mindst muligt sårbare, hvis naturen bliver mere eller ­mindre ekstrem. Rigtig mange af vores beslutninger er baseret på erfaring og ikke mindst forskning. Internt i greenkeeper­staben besidder vi efterhånden m ­ ange års fælles erfaring, som bliver brugt til at træffe de bedste beslutninger. Derudover deltager flere af ­greenkeeperne i erfa-grupper, hvor erfaringer bliver u ­ dvekslet på kryds og tværs, samt forsknings­projekter med både nationale og internationale forskere. Som en generel tendens i ­verden omkring os handler det mere og mere om indsamling og brug af data. Den samme tendens ser vi inden for golf­banepleje, hvor der bliver u ­ d­viklet flere og flere ­redskaber til at måle forskellige ­para­metre. Blandt golfspillere er det formentlig greenhastighed, som er den mest kendte måleenhed. Den enhed bliver både brugt og misbrugt over hele verden. I vores indsamling af data måler vi også på hastighed af greens. Den primære årsag er at få greens til at spille så ens som muligt. Parkvejs ­greens er tilsået med en lidt anden græs­blanding end greens

på Hestkøb og Farum, hvilket gør, at den generelt spiller lidt langsom­mere. Hvor vi tidligere oplevede ca. 1,5 fods forskel i forhold til de andre sløjfer, så er gennemsnittet over en hel sæson nu nede på 0,5 fod målt med stimpmeter-metoden. Indsamlingen af data giver os en mulighed for over tid at justere plejen, så vi opnår bedst mulige resultater inden for budgettet til gavn for vores medlemmer og gæster. Af andre data, som bliver indsamlet, kan nævnes jordfugtighed, greens fasthed, ophobning af dødt organisk materiale, vandinfiltrationsevne, græs­sammensætning og sygdoms­tryk osv. Vores data bliver ­sammenholdt med data fra ­andre baner, og ­medlemstilfredshed og indgår i en vurdering af udviklingen. Vores målinger indgår i en årlig evaluering, hvorefter der ­bliver lavet nogle agronomiske ­målsætninger og efterfølgende en plejeplan. I sommer var jeg inviteret til Holland for at holde et

Mange ­"normale" arbejdsopgaver blev ændret ­noget pga. ­varme f­ oredrag om dataindsamling og ­miljøvenlig pleje i ­forbindelse med KLM Open. Det besøg ­bekræftede mig i, at vi i Furesø Golfklub er fint med fremme, når det gælder golfbanepleje på en fremtidssikret måde, men at der altid er plads til udvikling og forbedring. Og i Furesø ser vi områder af banen, som er blevet nedprioriteret, og hvor vi begynder at halte og derfor er mere sårbare. På grund af tørken var det i 2018 ikke alle steder på ­banen, vi så en god udvikling. Fairways, bunker­kanter og teesteder var meget med­taget af tørken, og vi er på den baggrund sat noget tilbage i vores udvikling. Det er klart, at mange ­"normale" arbejdsopgaver blev


15

ændret noget pga. varmen. I sommerperioden var behovet for klipning noget mindre end normalt, mens b ­ ehovet for vedlige­holdelse af vandings­ anlæg og håndvanding var betydeligt h ­ øjere. Ukrudtet stod mere ­tydeligt frem i den tørre ­periode, så der blev brugt meget mere tid på at håndluge og lave repara­tioner på banen, samt efterfølgende eftersåning af stort set alle tætklippede græs­arealer fra greens og forgreens til teesteder og ikke mindst fairways.

Projekter på banen I 2018 har der ikke været de helt store anlægsprojekter på banen, men nogle enkelte ­forbedringer synes jeg, det er værd at nævne. Selvom vores par 3-bane led rigtig meget under tørken, bl.a. fordi der ikke er vandingsanlæg på denne del af banen, blev der alligevel åbnet for nogle nye simple greens. De to dobbelt­ greens, som var opstået efter Duemosevejens forlængelse, er nu blevet delt igen, hvilket har gjort hullerne mere spilbare og fair. De næste par år må vise, i hvilket omfang vi ønsker at forbedre par 3-banen yderligere. Ved indkørslen til g ­ olfklubben er der nu blevet bygget et fint velkomstskilt, som byder vores medlemmer og gæster ­velkomne. Det har vi fået ­mange posi­tive kommentarer til.

Udvikling I 2018 igangsatte bane­udvalget en dialog med vores bane­ arkitekt om en tilpasning

og ­optimering af teesteder. ­Hen­sigten er at optimere ­banerne for så mange af vores brugere, som det er muligt, inkl. dem, som ikke længere formår at slå ­bolden så langt. Det er et arbejde, som kommer til at fortsætte i 2019, ligesom der også bliver arbejdet med bl.a. en ­ud­videlse af parkeringsarealet. Som jeg ser det, har en af de største styrker for Furesø Golfklub altid været udvikling. ­Nærmest lige fra klubbens start til i dag har der konstant været en udvikling. Fra 9 til 18 ­huller og senere til 27 og et stort ­baneudviklingsprojekt. Den ­udvikling, tror jeg, er kernen i den succes, golfklubben har haft og har. Med dataindsamling og nye projekter i støbe­ skeen ser jeg lyst på golfklubbens fremtid, men det kræver vilje og en indsats, for at vi også i fremtiden vil være et godt og attraktivt valg for ­golfspilleren både på den korte og den lange bane. Ikke mindst i den ­forandringstid, som golfsporten befinder sig i lige nu. Med ønsket om mange gode runder golf i 2019.


16

Ungdomsudvalget Af Peter Fl. Adolph, medlem af ungdomsudvalget

Pr. 1. januar 2019 har vi 126 ­aktive ungdomsspillere i ­alderen 7-21 år i Furesø Golfklub.

Venskabsmatcher mod Ljung­ husen, Asserbo, M ­ ølleåen og Søllerød Sæsonen startede med den ­traditionsrige tur til vores ­­svenske venskabsklub, Ljung­ husen GK, som vi har spillet med siden 2000. Vi spiller 3x9 huller hulspil med hcp. i Ryder Cup-format, dvs. 9 huller bestball, 9 huller foursome og 9 huller single. Furesø havde det lidt svært med det kolde vejr i starten af april og endte med at tabe 15½-8½. Det var første ­nederlag i flere år, så flere af spillerne og ikke mindst holdkaptajnen var lettere ­rystede. Til efterårets revanchematch i Furesø havde vi derfor g ­ rebet tingene anderledes an, og ­selvom matchen var yderst spændende og faktisk stod lige

efter ordinær tid, så lykkedes det os at vinde i sudden death ­ (… nå ja, godt hjulpet af en dansk hund, der løb ind forbi svensken, da han skulle putte). Vi spillede ligeledes en ­ven­skabs­turnering mod ­Asserbo og Mølleåen i form af en ­gennemgående holdturnering (én turnering på hver af ­banerne). Efter at have vundet første afdeling i Asserbo s­ uverænt løb ­Furesø ind i problemer på ­Mølle­åen og hjemmebanen, idet vi har ualmindeligt svært ved at ­skaffe B-række-­spillere nok. Det ­lykkedes os via en kraft­ præstation af A-række-­spillerne at sikre os venskabs­pokalen endnu en gang på hjemmebanen, men vi er nødt til at skaffe flere B-række-­spillere i 2019, hvis vi skal ­holde de andre ­klubber væk fra pokalen. I 2018 var det Søllerøds tur til at lægge bane til den årlige venskabsmatch, der også ­afvikles i Ryder Cup-format over ­­

126 aktive ungdoms­ spillere 18 huller (6 huller ­bestball, 6 huller fourball og 6 huller ­single). ­Furesøs 12 udvalgte havde ­været på træningslejr/ efterårs­camp i ugen op til ­venskabsmatchen, og derfor var troen på (endnu) en sejr over ærkerivalerne stor. Vejret viste sig fra sin ganske kolde og blæsende side, og ­efterhånden som matchen skred frem, blæste vores tro på sejren væk, og det endte med en pæn sejr til Søllerød-spillerne.

Sommer- og efterårscamp Vores camps, der løber fra ­mandag morgen til ­fredag ­eftermiddag, er stadig meget populære blandt ­spillerne i alderen 8-15 år, og vi ­havde således 44 spillere med på ­sommercampen og 31 til efterårs­campen. På sommer­ campen var vi bl.a. på ­udflugt til ­Vasatorp. Vi ­havde ­lejet en stor turistbus, der ­kørte ­spillerne og de voksne ­ledsagere sikkert frem og ­tilbage, og musikken spillede lystigt på de bagerste rækker, idet de ældste havde fået lov til at tage en festivalhøjtaler med. Om onsdagen var vi på den sædvanlige tur til Tivoli, men denne gang med toget.


17

På efterårscampen var vi ­gudsbenådet med skønt ­sommervejr, så det var en ­virkelig fornøjelse at arrangere træning, turnering og ­udflugter for spillerne. Vi havde igen lejet en bus, som denne gang ­kørte os til Falsterbo (Sveriges 3. ­ældste bane), der er en klassisk og meget anbefalelsesværdig links-­bane. Normalt må ­spillere uden storbanetilladelse ikke spille på denne bane, men deres bestyrelse er meget pro-­ ungdom, så også disse spillere fik lov til at spille på den og således føle sig som en del af gruppen (de blev fulgt rundt af medspillende forældre). Til begge camps overnatter de modigste af spillerne sammen med Jannik og Peter i spejderhytten, som vi for 3. år i træk fik lov at låne af spejderne helt uden beregning. Vi fik som sædvanligt ­sponseret flere kasser frugt og müsli­ barer fra REMA 1000/Morten på ­Bistrupvej, så stor tak til dem!


18

Turneringsresultater m.v. Sebastian Steensgaard N ­ ielsen blev i 2018 udtaget til DGU's udviklingstrup, og i november 2018 blev han så udtaget til drengelandsholdet (og har i januar 2019 ­været på træningslejr med alle DGU-landshold i Abu Dhabi). Pro-teamet valgte Sebastian til årets juniorspiller 2018. Rasmus Neergaard-Petersen var i 2017 udtaget til drenge­ landsholdet, men er nu ­blevet v­ oksen og blev derfor i ­novem­ber 2018 udtaget til herrelandsholdet. Rasmus er p.t. på college i USA. Rasmus blev af pro-teamet valgt til årets ­ungdomsspiller 2018.

Lucas Calberg Rasmussen blev af Russell og Lisa valgt til Pro's Pick efter sin sejr i CobraPuma Junior Cup i ­Hillerød. Lillesøster Isabella Calberg Rasmussen vandt DGU's U12-­ årgangsmesterskab og blev ­danmarksmester i Short Game for piger med hcp. 26,5 og ­opefter. Noah Asschenfeldt og ­Frederik Kronholm Thomsen vandt ­desuden hvert deres distriktsstævne. Anton Holm Petersen og ­Morten Wivel blev samlet ­vinder i hhv. juniordistrikts­ tourens U14 og U19. Michella Kenfelt, Anton Holm Petersen og Conrad Sølvmose blev udtaget til distrikternes landsfinale ­(SuperCuppen) som følge af deres top 8-placering på distrikt 4's rangliste.

Rasmus Neergaard Petersen

Viola Kruse blev i november 2018 udtaget til pige-udviklings­ truppen under DGU. Hun vandt juniordistrikts­tourens ­afdeling i København. Viola blev ­danmarksmester i Short Game for piger med hcp. 0-11,4.

Viola Kruse

I skrivende stund har vi afviklet 14 spillerunder af Snepokalen 2018-2019: I alt 34 unge spillere har spillet i alt 301 runder og ­lavet 55 ­birdies, mens tallene for de voksne er hhv. 27, 181 og 49. Vi går nu en ny sæson i møde, og vi glæder os! 2018 var en fantastisk sæson for Furesøs ungdomsspillere, både socialt og rent golf-teknisk samt i og uden for klubben. Vi håber, at vi kan fastholde interessen for sporten hos de eksisterende ungdomsspillere, samtidig med at vi tiltrækker nye. Vi afholder således Store Vennedag søndag d. 7. april, og vi vil invitere en række skoleklasser til at komme og besøge os for at prøve golf i idrætstimerne.

Rasmus Flensborg, Viktor ­Virgil Dahl Aimelet, Frederik ­Kronholm Thomsen og Hjalte Bonafede vandt landsfinalen i juniorholdturneringen (U22C). Ungdoms­ udvalgets sub­ elite-projekt gav også pote, idet det ­lykkedes for holdet først at vinde puljen mod langt ældre mod­ standere og dernæst s­ ikre sig oprykning til ­ 5. division i 2019.

Store Vennedag søndag d. 7. april 2019


19

Eliten Af Mette Møller, formand for eliteudvalget

Danmarksturneringen, ­finalespil, og mange fine ­individuelle resultater Furesø Golfklubs elite plejer at skabe positiv omtale i den danske golfverden i ­forbindelse med danmarksturneringen. Herrernes 1. hold har ofte været i centrum, hvilket også var tilfældet i 2018, hvor holdet med flere tætte indledende opgør spillede sig til en plads i finalespillet, der blev afholdt på The Scandinavian. Mange af klubbens medlemmer mødte op for at støtte spillerne. En støtte, som jeg ved, spillerne var meget glade for, også selvom vi måtte tage til takke med fjerde­ pladsen. Spillerne kæmpede med alt, hvad de havde, men marginalerne var desværre ikke på Furesøs side, så i stedet for at dvæle ved 2018 vælger vi at se fremad. Ligesom det var tilfældet i 2017 vil også 2018 blive husket for mange rigtig fine individuelle præstationer.

1. herrehold lægger strategi for dagens turnering

Cup i Hillerød. Sylvester Bizzarro blev nr. 2 i Royal Copenhagen (hvor ­Rasmus vandt), og så må vi ikke glemme erfaringen, idet Steffen Alvang kunne rejse hjem fra EM Mid Age i ­Bulgarien, med en bronze-­ medalje om halsen.

De professionelle Klubbens professionelle spillere var ligeledes at finde på diverse leaderboards.

Amatørspillerne Starter vi med at kigge på klubbens amatører, så gjorde ­Rasmus ­Neergaard-Petersen, endnu engang klubben ære, idet han løb med s­ ejren i ­German International ­Amateur. Rasmus kan desuden bryste sig af en lang række førsteog andenpladser, samt en ­enkelt tredjeplads i de danske ­rang­listeturneringer, som han deltog i. Klubbens nye stjernefrø, ­Sebastian Steensgaard N ­ ielsen, vandt DJGA Junior Open i ­Greve. Lucas Bendix Albrechtsen blev nr. 1 i Cobra Puma Junior

1. damehold

Frederik Dreier med en ­masse første-, anden- og tredje-­ pladser, Oliver ­Percy-Smith med en 3. plads i ­Tinder Box ­Charity ­Challenge, og som det var ­tilfældet i 2017, var både ­Anders ­Hansen og Frederik Dreier at finde på European Tour Qualifying School, hvor Frederik klarede skærene til ­second stage, mens Anders ­klarede cuttet til final stage.


20

På spindesiden har Cecilie B.S. Nielsen på fineste vis repræsenteret klubben, idet hun vandt DM for juniorer i Helsingør. Ligesom vi ikke må glemme Line Høj Petersen, som efter en længerevarende skulderskade viste, at hun er på vej tilbage til toppen af dansk damegolf med en tredjeplads i Furesø P ­ okalen samt en flot andenplads ved DM i slagspil i Svendborg. ­Endelig vandt Viola Kruse både ­Junior Cup-landsdelsfinalen og -landsfinalen. Har man fulgt lidt med i ­resultatlisterne på golf.dk, vil man stort set i hver eneste elite­turnering finde et par af ­Furesøs spillere i top ti, og det vil fylde alt for meget at liste alle disse præstationer, men jeg vil ikke undlade at nævne de lidt ældre e ­ lite-spillere – ­seniorerne og v­ eteranerne, som udgør en større og større del af klubbens elite.

Frederik Dreier

Man vil stort set i hver eneste ­eliteturnering ­finde et par af Furesøs spillere i top ti Seniorer og veteraner Else Kalstad måtte, for ­første gang i mange år, se sig ­henvist til andenpladsen ved DM for ­Seniorer, idet Else blev ­besejret af klubkammeraten ­Mette ­Kenfelt, men med ­sejre i ­Ledreborg Senior ­Challenge og Danish Senior Open (DSO) var førstepladsen på senior-­ ranglisten aldrig i fare, og Else må stadig betragtes som ­dronningen af dansk senior golf.

En anden klubkammerat, M ­ ette Møller, sluttede for tredje år i træk på en andenplads på senior-ranglisten, hoved­sagelig grundet sejren i Furesø Senior Open samt en ­andenplads i DSO. Endelig vandt Mette ­Kenfelt, som allerede nævnt, DM for Seniorer på Kokkedal, og hun blev nr. 2 i DGU Senior Tour II i Frederikssund. Sidst, men ikke mindst, kan ­Furesø også være med hos veteraneliten. Birgitte Unmack vandt således SEGAF Open på Sct. Knuds og blev nr. 3 ved DSO. Og på herresiden vandt Søren Bollerup Hansen SEGAF Open, DGU Senior Tour III i ­Aarhus samt senior-tourens ­sæsonfinale i Hedensted. Stort tillykke til jer alle med de fine resultater i 2018.

Mette Kenfelt, Else Kalstad og Line Høj Petersen


21

Øvrige resultater i forbindelsen med danmarksturneringen • 2. herrehold fastholdt deres plads i toppen af 2. division • 3. herrehold vandt deres pulje i 5. division og rykker dermed op i 4. division • Dameholdet vandt deres pulje i kvalifikationsrækken, ligesom de vandt oprykningsspillet til 2. division • Seniorholdet fastholdt deres plads i 1. division • Veteranholdet, som i 2017 rykkede ud af danmarksturneringen, vandt deres række i ­Regionsgolf og vil i 2019 være at finde i 3. division • Superveteranholdet måtte desværre se sig slået og spiller i den kommende sæson i den nyoprettede kvalifikationsrække.

Mads Langkilde

Oliver Percy-Smith

Line Høj Petersen

Sylvester Bizzarro og Frederik Dreier


22

Klubudvalg Af Connie Søborg Hansen, medlem af bestyrelsen

Vi arbejder ­kontinuerligt med at forbedre det ­sociale liv i ­klubben for alle Klubudvalgets formål er at ­fastholde og skabe r­ ammerne for et godt klubliv samt ­koordinere klubaktiviteterne.

Klubber i Klubben Klubudvalget holdt i april et informationsmøde med det ­formål at introducere ­vores medlemmer til Klubber i ­Klubben (KiK) samt andre ­muligheder for at møde og ­spille sammen med andre medlemmer. ­Resultaterne fra Golfspilleren i Centrum-­ undersøgelsen viser, at ­medlemmerne generelt ­føler sig bedre informeret om de ­forskellige KiK'er, og vi har ­derfor ­besluttet, at vi vil ­afholde et tilsvarende møde den 9. april 2019. Helt overordnet ønsker vi, at der sikres en god dialog ­mellem bestyrelsen og de enkelte KiK'er, og vi bestræber os på at give informationer om ­mulighederne for at blive medlem af en KiK. Det er også tanken, at dette samarbejde skal medvirke til at styrke det sociale klubliv.

Seniorer (60+) Som et led i klubbens ­kommende seniorstrategi er der i vinter udbudt to kursus­ forløb, som afholdes i f­ ebruar. Disse kurser, som er fuldt

t­ egnede, er udbudt til ­seniorer (60+) og ­indeholder både fysisk og teknisk træning med henblik på at forbedre golfspillet og øge nydelsen ved spillet. ­Kurset afholdes af Russell Taylor i samarbejde med en af klubbens sponsorer, Vibeke Løchte fra Bistrup Fysioterapi.

Klubliv Der gennemføres kontinuerligt undersøgelser via Golfspilleren i Centrum ved at spørge alle medlemmer. Vores klubliv, der er en ­blanding af socialt miljø, hyggelig ­atmosfære og KiK'er, bliver ­fortsat ikke vurderet som ­særligt godt, men det skal dog

siges, at det vurderes lidt bedre end i 2017. Vi arbejder kontinuerligt med at forbedre det sociale liv i klubben for alle, uanset om man er medlem af en KiK eller ikke; dette arbejde vil fortsætte i 2019.

Klubudvalget Dorit Buhl (formand for begynderudvalget) Charlotte Bjerre (formand for medlemsudvalget) Finn Overgaard (talsmand for KIK) Lars Lindegren (Golf M ­ anager) Connie Søborg Hansen (bestyrelsen)


23

Begynderudvalget/Kaninklubben Af Dorit Buhl, formand for begynderudvalget

2018 har været en rigtig god sæson for Kaninklubben. Vi har haft 88 medlemmer, så der har været stor deltagelse ved de ­ 17 turneringer, der blev afviklet i sæsonen. Der har også været stor succes med at tiltrække nye medlemmer, blandt andet via Golfens Dag. Her tegnede ­ 32 personer et 3-måneders ­prøvemedlemskab, og langt de fleste var begyndere. ­Hovedparten har ­erhvervet langbanekort i løbet af ­prøvemedlemskabet, hvilket må siges at være tilfredsstillende.

Årets kanin Gitte Baaring Hansen blev valgt til årets kanin. Gitte har været med i Kaninklubben i flere år, og ud over at være en habil kanin-golfspiller har hun også

i høj bidraget med et positivt væsen og en ­meget hjælpsom attitude over for golfkollegerne i ­Kaninklubben.

Tak! Kaninklubben er i høj grad båret af en stor frivillig indsats fra mange medlemmer i Furesø Golfklub. Det gælder de mange onkler og tanter, som ledsager kaniner og begyndere rundt ved alle turneringer. Det gælder også elite­spillerne, som spiller med ved vores ­årlige Pro-am-turnering til stor ­inspiration for kaninerne. Og det gælder Geograf A/S og ­pro­shoppen i ­Furesø Golfklub, der begge har ­været mangeårige sponsorer og bidragydere til, at der er et flot ­præmiebord

ved vores midtvejs- og afslutnings­turneringer. En særlig tak bringes til ­Hellga Møller, der i mange år har lavet et stort arbejde i begynderudvalget, men nu har valgt at træde tilbage. Hellga fortsætter dog lejlighedsvis som tante. Ole Lau Holst, Jens Thiesen, Bjarne Giehm, Birgitte Bruhn og Dorit Buhl siger tak for sæsonen 2018.


24

Medlemsudvalg Af Charlotte Bjerre, formand for medlemsudvalget

Det nuværende medlemsudvalg blev etableret ultimo 2017, og først i begyndelsen af 2018 kom vi rigtig i gang. Indledningsvis havde vi et møde med en repræ­sentant fra DGU, hvor vi fik indblik i resultaterne fra Golfspilleren i centrum, hvilke data vi kan få, og hvad vi kan ­bruge dem til.

Det sociale liv Lidt nedslående læsning var der for Furesø Golfklub, da vi lå meget langt nede på listen, hvad angår socialt liv i ­klubben. Især kunne vi se, at hos de m ­ edlemmer, som ikke ­spillede med i en af vores Klubber i Klubben (KiK'er), scorede Furesø Golfklub meget lavt. Desværre ligger vi på en næstsidste-plads blandt alle golfklubber i D ­ anmark, hvad

Vores vigtigste opgave er at ­skabe rammer for et bedre socialt liv for medlemmer angår socialt liv. Det er typisk medlemmer, som ikke rigtig får gang i golfspillet eller finder spillemakkere, som melder sig ud igen inden for de første par år. Det må kunne gøres bedre, så vi besluttede, at vores vigtigste opgave er at skabe r­ ammerne for et bedre socialt liv for ­medlemmer, som ikke er med i en KiK og samtidig er nye golfspillere eller blot nye i Furesø

Golfklub. Dette projekt blev til Spil og Spis og blev støttet af bestyrelsen.

Spil og Spis Spil og Spis består af fælles­ træning, spil og spisning, og man skulle deltage i alle tre aktiviteter for at være med. Spil og Spis blev afviklet på søndage med fællestræning fra kl. 15, spil på ni hullers-banen fra kl. 16 og fællesspisning og præmie­overrækkelse, når alle var kommet ind, ca. kl. 18.30. Hen over sæsonen blev der spillet én turnering i april, to i maj, juni, august og september og afslutning i oktober. Der var plads til 16 spillere hver gang, og alle turneringer blev afviklet som hold­turneringer. En enkelt gang var der kun tre hold og en enkelt gang 5 hold. Efter ­sæsonafslutning havde 50 personer været tilmeldt Spil og Spis, nogle deltog en ­enkelt gang, andre missede kun få gange. Deltagerne var ­primært nye spillere i klubben, og ­hovedparten havde handicap over 30. Således ramte vi den ønskede målgruppe. Medlemsudvalget håber, at der med klubbens nye hjemme­ side kan skabes forskellige "spil sammen"-fora, således at det er let at finde spillemakkere. Disse fora kan være handicapopdelt, kønsopdelt, alders­

Medlemsudvalget Charlotte Bjerre, formand Per Jørgensen Jette Albrectslund Bente Eriksen

opdelt, og hvad der ellers kan være ­relevant. Dermed bliver det ­lettere at finde spille­ makkere, når man er ny i Furesø ­Golfklub og måske ikke har ­mulighed for at spille med i en af KiK'erne, ­eller blot trænger til ­konkurrence eller flere spillemakkere.

Mentorordning Dernæst håber medlems­ udvalget at få etableret en mentorordning, så det bliver lettere at være ny i Furesø ­Golfklub. Mentorens opgave vil være at vise nye spillere til rette i ­klubben, orientere om klubbens struktur, KiK'er m.m. og tage nye spillere med ud på et par runder.


25

Handicapudvalget Af Svend Erik Bruhn, formand for handicapudvalget

Handicapudvalgets ­arbejde har også i 2018 primært ­koncentreret sig om to forhold: Forberedelse og opfølgning på årsrevisionen af medlemmernes handicap samt behandling af medlemsønsker om ændring af handicap. Desuden har ud­valget i nogle få tilfælde b ­ esvaret spørgsmål om handicap­ reglerne og deres fortolkning. I ­parentes bemærket gælder der nye handicapregler fra 2020, og op­gaver i relation til ­implementeringen af disse regler vil i sagens natur spille en stor rolle i udvalgets arbejde i 2019 og 2020.

Årsrevision Årsrevisionen af m ­ edlemmernes handicap foretages af ­Golfbox. Men revisionen kan kun ­gennemføres, hvis der ikke er uafsluttede eller ufuldstændige r­ egistreringer af scores i s­ ystemet. Det ­påhviler handicap­udvalget at tage ­stilling til sådanne registre­ ringer og få dem færdig­ behandlet. Også i 2018 var der tale om cirka 15 åbent­stående registreringer, der ofte skyldtes, at ­markøren ikke havde godkendt en indberettet score. Efter revisionen ­gennemgår ud­valget resultatet for at sikre sig, at dette ser ­til­­­for­lade­ligt ud. I år viste denne ­gennemgang for ­øvrigt, at ca. 750 m ­ edlemmer ikke har et EGA-handicap. Dette indebærer bl.a., at de p ­ ågældende medlemmer ikke kan deltage i regions­ turneringer.

Ændring af handicap Behandlingen af medlems­ ønsker om ændring af ­handicap kan undertiden være en ­tids­røvende affære. I 2018 har udvalget ­mod­taget omkring 10 af sådanne ­hen­vendelser, der typisk ­skyldtes, at medlemmet ­havde været væk fra golfen i flere år pga. sygdom eller ­arbejdet i u ­ dlandet i ­længere tid og ­derfor ønskede at få sit ­handicap sat op. DGU's holdning er som bekendt, at ­spillerne skal have et ­handicap, som de kan spille til, og handicap­udvalget er derfor ­normalt imødekommende over for ­ønsker om rimelige ­handicapforhøjelser.

Ca. 750 ­medlemmer har ikke et EGA-handicap


26

Turneringsudvalget Af Lisbeth Riggelsen, formand for turneringsudvalget

2018 blev igen et stort ­turneringsår i Furesø. Skønt vejr, nye tiltag og gamle k ­ endinge på turneringsplanen, t­ ætte ­af­gørelser og ikke mindst ­masser af glade golfere var med til at gøre det til endnu et ­dejligt turneringsår.

Mange turneringer blev helt fyldt, og til flere var det vigtigt at være hurtig på tilmeldingsknappen Fyldte turneringer Vi startede som altid sæsonen med en helt fyldt åbnings­ turnering primo april og ­slut­­tede den med stil med 130 spillere i greensome til­ ­afslutnings­turneringen i ­oktober. Og billedet var det samme for de fleste af vores turneringer. Mange blev helt fyldt, og til ­flere var det vigtigt at være hurtig på tilmeldingsknappen for at få plads i turneringen.

Furesø-ugen I vores nye tiltag Furesø-ugen prøvede vi nye turnerings­ former, og selvom mange syntes, det var sjovt med kvalifikationsrunder og efter­ følgende placeringshulspil, vil vi ikke videreføre konceptet. Det kræver for mange fridage, for de spillere, der går hele vejen. Vi fortsætter med Furesø-ugen i 2019 fra tirsdag til søndag, og med eftermiddagsstarter i turneringerne onsdag til fredag håber vi, at endnu flere har lyst og tid til at deltage.

9 hullers-turnering Vi forsøgte i 2018 også med flere 9 hullers-klubturneringer. Der var desværre ikke så god tilslutning til dem, og en enkelt måtte aflyses. Men det er så ikke, fordi man i Furesø ikke spiller 9 hullers-­ turneringer, for var der et sted, hvor man virkelig skulle være hurtig på tasterne, når ­til­meldingen åbnede, var det til torsdagsturneringerne. Tak til hele torsdagsturnerings­ teamet for en stor indsats med turnerings­afvikling og ikke mindst for at skabe et skønt fællesskab for de mange, der deltager i turneringerne.

Velgørenhedsturneringer Furesø spillede også i 2018 penge ind til kræftforsk­ ningen. Pink Cuppen og Mand Det ­Nytter gav ikke blot de gode ­bidrag til Kræftens ­Bekæmpelse, men også en lejlighed til måske at få en lille snak om et svært emne, som vi nok alle på den ene eller anden måde kommer i berøring med.

Ranglisteturneringer Vores to ­ranglisteturneringer, Furesø Pokalen og Furesø ­Mid-age og Senior Open, trak som tidligere mange af de ­aller­bedste spillere til. Og selvom vi til Furesø Mid-age og Senior Open forøgede antallet af pladser, blev turneringen fyldt op. Ikke mindst var mange af Furesøs egne dygtige seniorer med i feltet.

KiK Cup Igen i 2018 var der KiK Cup på turneringsprogrammet. Og her skal der lyde en helt særlig tak til vores sponsor, Printtex, der for 25. år i træk sponserede turneringen. Og de har lovet at være med igen i 2019.


27

Furesø Classic Furesø Classic-turneringen, hvor der er lejlighed til at prøve at spille turnering med det rene slagspil og med cut, tiltrak også mange deltagere. Og det gjorde vores klubmesterskaber også.

Klubmesterskaberne En ny superveteran-herre­ række blev hurtigt fyldt op, og ­af­gørelserne blev tætte i mange rækker. Tak til korpset af turneringsledere og hjælpere og ikke mindst tak til alle I spillere, der er med til at gøre turneringer i Furesø til en stor succes. Vi er klar med velkendte ­turneringer og også et par nye tiltag i 2019.

Klubmestre 2018 Damer Herrer Junior-piger Junior-drenge Mid-age-damer Mid-age-herrer Senior-damer Senior-herrer Veteran-damer Veteran-herrer Superveteran-herrer

Lisa Holm Sørensen Mads Langkilde Viola Kruse Sebastian Steensgaard Nielsen Lisa Holm Sørensen Anders Thastrup Larsen Mette Kenfelt Søren Bollerup Hansen Birgitte Unmack Søren Bollerup Hansen Bjarne Winther

Se turneringskalenderen 2019


28

Regionsgolf Af Jens Bruun, klubkoordinator for Regionsgolf

Furesø GK blev for andet år i træk den klub i Danmark, der har størst succes i regionsgolfen. Veteran Elite, S­ enior D, regionshold C og regionshold A er alle blevet regionsmestre. Tillykke med det s­ uper flotte resultat. A-holdet blev endvidere også landsmestre for andet år i træk. Furesø havde 12 hold til start i regionsgolfen. Region A og C, Senior A og D, Veteran Elite og Super Veteranholdet vandt ­deres puljespil, og dermed vandt halvdelen af vores hold deres puljer. Det kan ingen ­andre klubber matche.

Halvdelen af ­vores hold vandt deres puljer. Det kan ingen andre klubber matche

Landsmestre – A-rækken

For sæsonen 2019 ændres i ­rækkerne, så også Senior, Veteran og Super Veteran underopdeles i A-, B-, C- og ­D-­rækker; noget, som Furesø har arbejdet for i et par år, så der er bedre muligheder for at stille hold, specielt i Super Veteran. Det betyder, at regionsgolfen kan tilbyde alle medlemmer fra 20 år og op med et handicap

Regionsmestre i Veteran Elite, Senior D, regionshold C og regionshold A

på højst 36 en mulighed for at være med. Det er sjovt at spille på et hold, prøv det! Vi har haft tilmelding over Golfbox, og der var 131 ­tilmeldte ved holdsætning, så Furesø i 2019 stiller hold i 12 ud af ­ 16 rækker.


29

Kommunikationsudvalget Af Nils Rasmus Hansen, formand for bestyrelsen

Kommunikationsudvalget har i løbet af 2018 f­ undet sin form, både mht. sammensætning af kompe­tencer og omfanget af op­gaver.

Kommunikationsudvalget Anders Sigdal (journalist og redaktør) Bibbi Bryld (grafiker og hjemmeside) Liselotte Heiredal (fotograf) William Christensen (fotograf og grafiker) Vivi Benn (koordinator med alle udvalg) Peter Fl. Adolph (translatør) Lars Lindegren (administrationen) Nils Rasmus Hansen (formand)

Udvalget mødes fast hver 14. dag, og årets aktiviteter har været koncentreret om ­udfærdigelsen af alt materiale til årsrapporten og ­materiale til generalforsamlingen, at udvikle og gradvist implementere en designmanual, den ­regel­mæs­sige udsend­else af Furen, en b ­ egyndende og ­gennemgribende revision af hjemmesiden, vurdering af udvikling af baneguide samt at udvikle et koncept for et "FG Museum".

vi har fået en af klubbens ­elitespillere, Sylvester Bizzarro, til at administrere siden, og i samarbejde med sekretariatet og kommunikations­udvalget vil klubben fremover bruge den side på Facebook, så alle ­opfordres til at følge siden.

Furesø Golfklub vil fremover bruge Facebooksiden " ­ Furesø Golfklub" mere og mere, og

Vi forventer, at den nye ­hjemmeside er klar til sæsonstart.


30

Baneservice Af Lars-Christian Borg, formand for baneservice

Baneservice (BS) har også i 2018 haft en del at gøre på vores skønne golfområde. Ud over den "sædvanlige baneservice" har baneservices medvirken i fortsættelsen af tidsbestilling fyldt en del af de mange timer, som BS-medlemmerne har lagt på klubbens område. Forsøget med tidsbestilling involverede jo baneservice i ekstra grad. Baneservice har i 2018 lejligheds­vis fungeret som starter. Dette er sket for at overholde starttiderne og sikre, at spillerne kom godt afsted på den bestilte sløjfe til rette tid. I ganske få tilfælde har det været nødvendigt at pakke holdene til 3- og 4-bolde ved spids­belastninger på banen. ­Baneservice vil have et større ­fokus på starter­­funk­tionen i 2019.

"Baneservice skal med­ virke til, at m ­ edlemmer og gæster får en god ­op­levelse, når de ­besøger FG, og at f­ lowet på ­banen er hurtigt. ­Derudover skal baneservice k ­ ontrollere, om medlemmer og ­gæster har gyldig s­ pilleret, og i ­øvrigt sørge for at k ­ lubbens regler og b ­ estemmelser ­over­holdes."

2018 har budt på de samme ­udfordringer som tidligere år. Lad mig kort samle op på ­resultaterne af året ved at ­konstatere, at formålet med baneservices virke er lykkedes ganske godt.

For at nå målet har der ­været en del mødeaktivitet i ­løbet af året, hvor der bl.a. har været uddannelse af nye ­medlemmer og efteruddannelse på ­programmet. Førstehjælp og et hjertestarterkursus står højt på baneservices ønskeliste, men et planlagt kursus i 2018 ­lykkedes desværre ikke. Vi er dog ­optimistiske og ser frem til et kursus i 2019. Ved hvert eneste møde har BS-medlemmerne udvekslet erfaringer og drøftet bane­ services korrekte og ensartede optræden. Og der er hele tiden noget at tage fat på, især når der kommer nye medlemmer i udvalget, og gamle træder ud, som tilfældet har været i 2018. Den egentlige baneservice og -kontrol, som bestemt også er et vigtigt område, har som ­tidligere år været fore­ taget s­ ynligt på golfområdet. ­Baneservice har givet mange vejledninger i 2018, bl.a. om tids­bestilling og lokale regler. Det har heldigvis ikke ­været ­nødvendigt at foretage egentlige indberetninger af over­ trædelse af bestemmelser og regler.

Flow på banen/hurtigt spil I 2018 har antallet af ind­ rapporteret tilfælde om ­"langsomt spil og dårligt flow" fortsat været for nedadgående. Det er tydeligt, at tidsbestil­ lingen har virket efter hen­ sigten; spillet er hurtigere, og der er hurtigere flow. Selvom der har været ­mange positive tilkendegivelser fra medlemmerne om ­"ingen ­ventetid", "masser af luft",

Det er tydeligt, at tidsbestillingen har virket efter hensigten; spillet er hurtigere, og der er hurtigere flow. "som at spille i udlandet" og "ingen pres", kan det ­alligevel konstateres, at der har været et stigende antal klager over, at bagfra kommende bolde ikke lukkes igennem, og der bruges for lang tid på at lede efter ­bolde. Det bliver et område, som bane­service vil have fokus på, bl.a. i forbindelse med indførelsen af de nye golfregler.

Gratister Der er stadig personer, som ­spiller uden at betale for brug af vores bane. Og det accepteres ikke. Spillere, der tror, at betaling af greenfee godt kan vente til efter spillet, ­eller ­personer, der bare lige skal ­prøve, om det nu virkeligt


31

kan passe, at det er verdens ­sværeste spil. Baneservices linje er klar; ­gratisten sendes ind for at ­betale (hvis de øvrige spille­ betingelser er opfyldt) ­eller bortvises fra banen. ­Hjemmeklubben under­rettes, hvis der opstår problemer med betalingen. Par 3-banen er det sted, hvor der træffes flest gratister. Far og søn eller mor og datter, som bare lige er på en hyggetur. Er det ­noget for os? Og skal der også betales for at gå på ­græsset med det nye udstyr? Hmm ... De vejledes og bort­vises venligt.

Driving range Træningsområderne har faktisk ikke haft så mange gratister som de tidligere år. ­Tidligere havde vi en del børn (ikke medlemmer) ifølge med v­ oksne medlemmer på områderne, og det var dengang ikke t­ illadt. Men i 2018 har det været ­muligt for aktive medlemmer af FG at tage et barn eller et barnebarn med ud at træne på driving­range, puttinggreen og spille par 3-banen, gratis. Det må dog kun ske tirsdage og søndage efter kl. 15.00, og barnet skal være fyldt 5 år, men ikke 16 år. Klubbens arrangementer har fortrinsret. Baneservice har ikke modtaget meldinger om ­problemer med den nye ­ordning.

Egne medlemmer Baneservice skal venligst ­minde om, at info-tavlen altid er en

god og korrekt start på en ­runde. Vinterregler, lokale ­regler, lukning af sløjfer? På info-tavlen er også ­anført, hvordan klubben ønsker ­opslået tørv, nedslagsmærker og ­mærker i bunkers håndteret. Det hjælper baneservice med at ­huske medlemmer på ind­ imellem. Og så er der parkeringen, som stadig kan ligne et parisisk torv i myldretiden. De ­nyetablerede parkerings­bås-markeringer synes at løse nogle af vores trængsler med at få udnyttet den trange plads bedst muligt. I 2018 har baneservice haft en iPad med ud, da det ­giver os mulighed for straks at ­konsta­tere, om der er belastning på banen, er der gæster, og hvordan er start­tiderne. En opdateret medlemsliste er også til­gængelig på iPad'en. I 2019 er baneservice igen på banen, nu med flere nye ­medlemmer. Baneservice vil gøre ­deres bedste, for at flowet på ­banen bliver bedst muligt, og at medlemmer og gæster får en god oplevelse. Og mon ikke

vi også ses, når der af og til er starterfunktion. Vi er i øjeblikket 20 medlemmer af baneservice, men vi kan godt bruge flere. Har du tid og lyst til at yde et stykke frivilligt arbejde for klubben, bedes du kontakte Lars-Christian Borg på mobil 2018 5005 eller mail famborg@ privat.dk. Det har været en fornøj­else for baneservice at have været på banen i 2018. Vi bliver taget godt imod – TAK for det.

Baneservice i 2019 – nu med ­endnu mere tryk på service


32

Proerne Af Russell Taylor, Head Pro

På proernes vegne vil vi gerne ønske alle et godt nytår! 2018 var nok den varmeste arbejdsplads for os nogensinde, men med høj solfaktor og en masse lave scores var rangen også et meget tilfredsstillende sted at være.

Early Bird Sidste år begyndte jeg på min Early Bird-træning, som er to dage om ugen, hvor under­ visningen begynder kl. 07.00, og ­­ det blev der taget rigtig godt imod, så det fortsætter i 2019.

Fantastisk sæson Sportsligt synes jeg, at vi igen har leveret nogle superflotte resultater. Det blev til 2 x DM – tillykke til Mette Kenfelt og Cecilie Brøgger S. Nielsen. Rasmus Neergaard-Petersen havde en fantastisk sæson med tre ­sejre i Danmark og en flot sejr i ­German International – tillykke til ham også. Vores playing proer har også h ­ aft et super år; Oliver ­Percy-Smith begyndte godt med en 3. plads i Nordic Leagues Winter series og sluttede året med et rigtig positivt efterår, så det tegner godt for 2019.

­Frederik Dreier har spillet ­virkelig solidt hele sæsonen igennem; en sejr på Langesø var rigtig god, men måden, han vandt på, var sær­klasse. 10 under par i sidste runde og så birdie i omspil ­sikrede ham sejren. Frederik fik to starter på ­European Tour og klarede ­cuttet begge gange. Jeg var selv med til Made in ­Denmark, hvor ­Frederik fik et wild card; hele ugen igennem var han Cool, Calm & Collected. Jeg tror, at 2019 vil være året, hvor Frederik virkelig ­bryder igennem, og jeg håber, at ­begge proer indfrier deres enorme potentiale.

Nye træningstiltag Vi har mange ­spændende ­træningstiltag på ­programmet i år. Vi starter noget senior-­ træning. Et nyt trænings­ program til vores prøve­ medlemmer og mere skræddersyet træning ud over

vores 10 turs-klippekort. Vi planlægger også en del ­gruppeog dagskurser samt weekendkurser til alle vores flittige medlemmer. Jeg vil runde af med at takke alle de frivillige, som ­hjælper med Golfens Dag og med ­turneringer. En særlig tak til ­Peter og Jannik for deres ­kæmpe indsats med ­juniorerne – and last, and by no means least, Mette Møller for hendes store indsats med elitearbejdet. Jeg håber, alle vores trofaste og meget loyale medlemmer vil have en rigtig god, fornøjelig og givtig sæson! All the Best Russ

Time flies! I 2019 er det 40 år siden, Russell ­Taylor blev registreret som PGA-elev.


33

Proshoppen Af Vivi Benn, proshoppen

Først en stor tak til alle ­medlemmer, som sæson efter ­sæson støtter proshoppen. Det er ­netop den følelse af opbakning og loyalitet fra vores ­om­giv­el­ser, der motiverer os til at arbejde på, at shoppen fortsat skal være det sociale ­omdrejningspunkt i klubben.

Bedste sæson Efter en lidt langsom start på sæsonen bragede solen igennem og forlod stort set ikke himlen over hele sommeren, og vi fik den varmeste og mest ­solrige sæson i mands m ­ inde. Det betød også m ­ asser af ­solskin i shoppen, hvor vi op­ levede en sæson, hvor kort­ ærmede poloer og shorts hurtigt blev udsolgt. Og vi kan konstatere, at vi nåede den højeste omsætning i shoppens historie. For at imødekomme den ø ­ gede kundestrømning ansatte vi endnu en medarbejder, Oliver ­Percy-Smith, der er et kendt ansigt i klubben, bl.a. som ­elitespiller og professionel golf­ spiller. For hele tiden at kunne udvikle shoppen kræver det et res­ source­stærkt team af ansatte

og frivillige kræfter. Vi ville ikke være i nærheden af, hvor vi er i dag, hvis det ikke var for vores fantastiske og entusiastiske personale. Folk, der står klar i kulissen og rækker en ­hjælpende hånd frem, når det er påkrævet. Så ud over Oliver vil vi gerne sige en stor tak til Jes, Gitte og vores to proer Lisa og Russell, der alle har været med til at gøre shoppen til det, den er i dag. Jeres hjælp og støtte er uvurderlig. Med sådan en sæson og ­opbakning fra alle vores kunder og medarbejdere kan det være svært at få armene ned.

Succesfuldt modeshow Vi gentog succesen fra de sidste mange år og afholdt endnu e ­ ngang et forrygende modeshow. Her sørgede alle vores skønne husmodeller for at fremvise den kommende sæsons golfmode. Mange af vores leverandører havde sørget for, at der efterfølgende var et gaveorgie uden sammenligning. Aftenen sluttede i shoppen, hvor vi med stor succes solgte ud af det frem­viste tøj.

Black Friday For andet år i træk havde vi Black Friday-udsalg, og igen i år var kampagnen et stort tilløbsstykke, og det er med stor ­ydmyghed, vi med succes formår at samle så mange af klubbens medlemmer uden for sæsonen. Sidst, men ikke mindst, en stor taknemmelig tak til alle ansatte i Furesø Golfklubs restaurant og udvalg – vi ville slet ikke ­fungere uden jeres opbakning og hjælp i dagligdagen. ­Dejligt at være en del af et vel­ fungerende team. Vi ser frem til endnu et godt og konstruktivt år!


34

Restauranten Af Nicolai Byrholt, restauratør

2018 var en skøn sæson i vores lille restaurant på gården. Både stemning og vejr har været helt i top over hele sæsonen, og det høje antal solskinstimer har været direkte proportionalt med salget af kolde fadøl og hyggelige stunder på terrassen med både kaffe og kage samt frokost og aftensmad.

­omkring vores skønne lokaler, hvis I støder på nogen, som skal ­holde et arrangement, men ­mangler et sted at gøre det.

Vi synes, at der har været en gennemgående god energi og opbakning omkring det, som vi laver, og det betyder meget for os både personligt og forretningsmæssigt, og det kan selvfølgelig ikke undgå at smitte af på den gode stemning vores personale imellem. Og netop på personalefronten føler vi, at vi har ramt en god kerne af ansatte både på kokke- og serveringsfronten.

Den ­kommende sæson

På selskabsfronten har det også været et glimrende år. Vi har haft adskillige gode, ­sjove, hyggelige og spændende ­arrangementer, lige fra kon­ firmationer og barnedåb til ­vin­smagninger og julefrokoster, og vi håber, at I vil fortsætte med at ­sprede budskabet

Nu glæder vi os bare til en ny og spændende sæson med masser af god energi og for­ håbentlig endnu en pragt­ sommer, så vi kan tænde op i grillen og nyde de lange ­aftener på terrassen. U ­ anset vind og vejr bliver det en ­sæson, hvor hyggen, den gode afslappede stemning og maden er i fokus. Netop på madfronten ser vi frem til at lave en masse gode dagens retter, bl.a. med ­inspiration fra jeres forslag til husmandskost på vores Facebook-­side (skynd jer at ­følge den, hvis I ikke ­allerede gør det), og til løbende at ­udvikle vores frokostkort, som vi selvfølgelig har tænkt os skal være spændende og sæson­ aktuelt. ­Netop ­udvikling og den løbende ændring af menuen er noget, som vi i den nye ­sæson vil gøre ­meget ud af at prioritere, så

vi får en højere frekvens af nye retter. Vi vil også afprøve et nyt ­tiltag på tavlen, nemlig tre ­uspecificerede håndmadder til en fast pris – nemt, hurtigt og altid lækkert! Og så glæder vi os helt vildt til det nye velkomstcenter i lobbyen, hvor vi kommer til at bidrage med bl.a. indbydende og vanedannende bagværk som f.eks. hjemmebagte lune ­croissanter fra morgenstunden samt kolde og varme drikke. Derudover satser vi på, at 2019 også bliver året, hvor vi for alvor tager springet ind i den digitale tidsalder, måske med en fornyet/separat hjemmeside, og ikke mindst på de sociale medier, hvor vi hjertens gerne vil høre jeres historier, idéer og forslag, så hold jer ikke tilbage. Alt i alt ser vi frem til at byde alle Furesø-medlemmer og greenfeegæster velkommen til 2019-sæsonen med nye, ­spændende frokostretter, ­vellavede og mættende aftenretter og masser af øl i hanerne og kaffe på kolben.


35

Hestkøbgaard-bygningen Af Henrik Ramlau-Hansen, medlem af bestyrelsen

I sidste års beretning blev det nævnt, at vi havde fået en ­henvendelse fra Rudersdal ­kommune, som ønskede at sælge ejendommen til Furesø Golfklub. Vi har efter grundige ­drøftelser i bestyrelsen ­meddelt ­kommunen, at vi grund­ læggende er en golfklub og for nærværende ikke kan se os selv som ejer af H ­ estkøbgaard. Det vil i givet fald være en meget stor investering og beslutning (med tilhørende risici) for ­klubben at overtage ejerskabet af Hestkøbgaard. Det ønsker vi ikke at binde an med på ­nuværende tidspunkt. Til gengæld har vi s­ amtidig foreslået kommunen, at vi starter drøftelser om et ­tættere samarbejde om drift og v­ edligehold af bygningen og den omkringliggende park, ligesom vi har nogle forslag til justeringer i vores leje­aftale. Disse drøftelser forventes at komme i gang i 2019.


36

Erhvervs- og sponsorudvalg Af Henrik Ramlau-Hansen, medlem af bestyrelsen

Erhvervs- og sponsor­strategi 2022 Som en del af Furesø G ­ olfklubs arbejde med strategi­planen FG 2022 har vi også set på ­organiseringen af vores ­erhvervs- og ­sponsoraktiviteter. Furesø Golfklub ønsker at ­understøtte en levende ­erhvervsklub og ser gerne så mange sponsorer som muligt samtidig med, at der skal være den nødvendige gennemsigtighed omkring betaling, ydelser og skatteforhold på området.

Nyt tiltag – erhvervsklub På den baggrund vil der med udgangspunkt i erhvervsog sponsorudvalget blive ­etableret en erhvervsklub, der over året vil tilbyde en ­række (4-6) erhvervs­relaterede ­arrange­menter. Herudover vil der være en række golf­ relaterede events, inklusive en ugentlig mulighed for at spille golf. Erhvervsklubben, der får egne vedtægter, hører under F­ uresø Golfklub og administreres i det daglige af s­ ekretariatet. ­Bestyrelsen udgøres af e ­ rhvervsog sponsorudvalget, og ­formanden er også formand for erhvervsklubben. Forudsætningen for at ­deltage i erhvervsklubben er, at man som minimum er sponsor med en basis sponsorpakke. ­Medlemskabet af erhvervs­ klubben prissættes særskilt.

Sponsorater Med hensyn til fremtidige sponsorater vil disse over tid blive modulopbygget, så det

tydeligere end i dag fremgår, hvordan de enkelte dele, inkl. spilleret, prissættes, og hvilke ydelser klubben leverer den anden vej. Dermed vil der blive skabt yderligere gennemsigtighed både for sponsorerne og klubbens øvrige medlemmer.

Overordnet forventer vi fortsat i de kommende år cirka ­ 100 erhvervsklubmedlemmer og sponsorer. Det daglige arbejde vil være forankret i sekretariatet i ­samarbejde med erhvervs- og sponsorudvalget.

Der vil samtidig, som i dag, blive udbudt forskellige sponsor­ pakker, hvor flere forskellige sponsorydelser knyttes sammen.

Der vil blive etableret en ­erhvervsklub, der over året vil ­tilbyde en række erhvervs­ relaterede arrangementer


37

Stor tak til klubbens sponsorer Executive sponsorer Norden Advance Ezenta

Bistrup Fysioterapi Danbolig Birkerød

Sølvsponsorer Frontmedia Cph RUMdesign Global Words Pronestor DCC Energi A/S Grennessminde JT Digital Solution Backspin og Selvværd C. Consulting ApS Boston Distribution Turner Broadcasting Denmark Body Fit Denmark Danelec Marine Grant Thornton JT3 Klima A/S 2M EL-Installation A/S MadMedOmtanke Handelsbanken Advokat Jane Heller Fischer & Kerrn Cambrium

Zealand Graphic H.C. Jacobsen (Elastikfabrikken) J. Heiredal ApS Pist Trading Gert Langbøl Jyske Bank Rudersdal Mæglerne Mobil Solutions Young VVS HCT Tool A/S Leif Genet Holding Team Rudersdal Social Selling Company Frederikssund Isenkram Ide3 Schannong Stenhuggeri Albatros Travel Web CRM Skou Gruppen Servicegruppen Nord


38

Sekretariatet Af Lars Lindegren, Golf Manager

Vi driver admini­­stra­ tionen, supporterer ­foreningen, vores mange udvalg og bestyrelsen og drifter en ­større forretning med en årlig omsætning på ca. 15 mio. kr.

Nye op­ gaver

Opgaver I dette afsnit vil vi søge at give et indblik i nogle af ­sekretariatets mange drifts- og udviklingsopgaver. Som nævnt i andre sammenhænge, men nu opdateret og suppleret, så er de spændende opgaver:

Administration Sekretariatet er omdrejningspunktet for alt det, der sker omkring servicering af F­ uresø Golfklubs 2.000 medlemmer, afvikling af 55.000 årlige ­golf­runder, værtskabet for 6.000 gæster, ­administration af medarbejdere ­svarende til ­samlet ca. 20 årsværk, ­samarbejdet med leverandører, at finde og " ­ drifte" erhvervsklubmedlemmer og sponsorer, samarbejdet med kommune og andre o ­ ffentlige institutioner, afvikling af det daglige s­ amspil med klubbens forpagtere, eksterne netværk samt kontakt og opgaveløsning for DGU og andre idrætsorganisationer.

Vi har i 2018 haft mange spændende ­op­gaver i forbindelse med arbejdet på klubbens nye strategiplan FG 2022. Dette arbejde fortsætter i 2019, hvor det suppleres af de mange praktiske projekter og ­opgaver, der følger med ­planens ­implementering.

Service- og velkomst­center 2019 En ny udfordrende opgave i 2019 bliver opstarten af et ­velkomstcenter, som bliver ­placeret i klubhusets hall. Centret vil i sæsonen blive bemandet fra morgen til sen eftermiddag hele ugen. Fra velkomstcentret vil ­gæster og medlemmer blive hilst ­velkommen og få hjælp til stort og småt. Det er en investering i god ­service, som vil blive ­testet i 2019. Velkomstcentret ­kræver en ekstra ressource fra ­sekretariatet – både i nominelle timer, men også i tid til service og personlig kontakt.

Det giver sekretariatet ­mindre tid til at løse opgaver i fred og ro. Men vi tror alle på, at bedre service og mulighed for umiddelbar personlig ­kontakt vil vise sig at være en god ­investering.

Regnskab og sparrings­ partner Sekretariatet er bemandet efter de opgaver og kvalitetskrav, klubben har defineret. Vi har nu ressourcer, der betyder, at vi kan tage de opgaver, som tidligere delvist lå hos bestyrelse og kasserer. ­Ligeledes fungerer vi i større udstrækning end før sparringspartner for ­bestyr­elsen i forbindelse med strategi­ arbejder osv.

Arbejdspladsen Furesø Golfklubs ­medarbejdere er både flittige, erfarne og ­dygtige til deres job. Vi er kendt i branchen som et godt ­eksempel på en god klubdrift. Der sker meget i ­sekretariatet, også efter klokken 15. I ­sæsonen starter vi kl. 07.00 om morgenen og arbejder ofte til ud på aftenen samt i week­end­erne. Rigtig mange ­møder med frivillige i udvalg og ­arbejdsgrupper foregår ­naturligt nok efter normal ­arbejdstid og i weekenderne. Uden for sæsonen kan ­sekretariatet holde en nogenlunde normal arbejdstid. Der er også her, nogle af de mange ekstra timer kan afspadseres. Med de givne opgaver er der for alle ansatte dejligt meget at se til. Medarbejdernes stolthed over klubben, samt de ­positive tiltag og fremskridt,


39

der ­løbende sker, er alt sammen med til at gøre det til en rigtig god arbejdsplads.

Ledergruppen Arbejdet i ledergruppen har i 2018 været intensiveret. Vi m ­ ødes en gang om ugen i ­sæsonen og to gange om ­måneden udenfor sæsonen. ­Ledergruppen har repræsen­ tanter fra greenkeeper ­(Thomas), restaurant (Nicolai), shop (Vivi), træning (Russell) og sekretariat (Keld, Søren og Lars). Ledergruppen har samlet r­ igtigt mange års erfaring (ca. 70) med at drive en golf­forretning og deltager løbende i mange ­relevante netværk og kurser. Netværk er både DGU, l­­okale og ­regionale ­erfanetværk inden for g ­ reenkeeping, ­træning, shop, restaurant og ­administration. ­Desuden ­trækker vi på brede og ­kompetente ressourcer hos DGI og DGU, når vi skal have endnu mere erfaring og data, der kan hjælpe med at optimere drift og service i Furesø Golfklub. Ud over at varetage den løbende drift fungerer ledergruppen som en tung sparringspartner til bestyrelse og udvalg.


40

Golfens Dag og prøvemedlemmer Af Lars Lindegren, Golf Manager

En stor udfordring og "Det er aldrig for sent at blive ­forelsket"

­ lubber, der for flere år siden k blev påvirket af de nævnte faktorer.

"Det er aldrig for sent at blive forelsket" – det var ­sloganet for Golfens Dag i 2018. ­Sloganet skulle sætte fokus på den l­ivslange kærlighed, som ­sporten bliver for mange ­udøvere.

Den helt overvejende del af klubbens indtægter stammer fra medlemmerne. Derfor er ­vigtigste fokus i klubbens strategi­­­plan FG 2022 at få nye medlemmer og holde på de ­eksisterende så længe som muligt.

Baggrund Økonomi i dansk golf er den altoverskyggende udfordring i klubberne. Det skyldes en ­række parametre: Fra 2008 er tilgangen til dansk golf ­stagneret. I 2018 er den for ­første gang faldet. Det er ­samtidig blevet vanskeligere at finde sponsorer og sælge erhvervs­arrangementer, ­ligesom konkurrencen på greenfee øges. Vi er i Furesø Golfklub privilegerede med både baneanlæg, bygninger og demografi. Derfor mærker vi først ­udfordringerne nu – nogle år efter andre

Rekruttering Antallet af udmeldelser ­ventes frem mod 2022 at stige til ca. 150 medlemmer årligt. ­Dette antal kan ikke dækkes af ­til­gangen af medlemmer fra ­andre klubber. Målet er ­derfor, at vi frem til år 2022 skal have en tilgang på ca. 100 ny­begyndere om året. Det betyder, at ca. 2/3 af klubbens medlemsoptag skal ske fra ­denne gruppe. Delstrategien og handlings­ planen i FG 2022 fokuserer på en ny definition af begynder­ arbejdet, hvor det vigtigste

er den gode golfoplevelse. Markedsføring og træning på begynder­om­rådet er to ­om­råder, der ud­vides.

Golfens Dag 2018 Den vigtigste aktivitet til at skaffe nye golfspillere til ­sporten og nye medlemmer til Furesø Golfklub er Golfens Dag. I 2018 blev Golfens Dag afholdt den 22. april, og knap 160 golfklubber deltog. Furesø Golfklub deltog for tredje år i træk. ­Dagen giver nysgerrige ­mulighed for at prøve at slå til en golfbold, få et indblik i, hvordan man spiller golf og mulighed for at mærke ­atmosfæren i ­Furesø Golfklub. På dagen møder der (afhængigt af vejret) mellem 100 og 200 personer. Erfarings­mæssigt får vi mellem 30 og 50 ­såkaldte prøve­medlemmer, der tegner et tre måneders prøvemedlemskab for at teste til­værelsen som golfspiller. I 2018 blev ­resultatet, at vi fik 32 nye ­fuldtidsmedlemmer gennem ordningen.

Golfens Dag i 2019: den 28. april I år afholdes Golfens Dag den 28. april 2019. Sæt allerede nu kryds i klubkalenderen ved Golfens Dag, hvor årets slogan er: En sport for alle – en sport for livet. Invitér dine venner og dit ­netværk til en spændende introduktionsdag, hvor der vil være både formiddags- og ­eftermiddagshold.


41

Prøvemedlemskab Skal vi nå det ambitiøse mål i FG 2022-planen om antal nye ­medlemmer, der genereres ­gennem åbent hus-arrange­ menter og e ­ fterfølgende ­prøvemedlemskab, har vi behov for flere ressourcer til dette arbejde. Vi har derfor i begynder­ udvalget, blandt trænerne og i sekretariatet revurderet dette arbejde og for 2019 planlagt et ambitiøst projekt. Hovedidéen er, at det skal være sjovt at spille golf. De k ­ ede­lige regler og prøver kommer ­snigende som en naturlig del af uddannelsesforløbet. Vi trapper op på udstyr, træning, information, støtte og fælles

Det kræver, at nye golfspillere får et netværk, at de kan se, at de ­bliver ­bedre til golf, og at de har det sjovt ­undervejs. ­ rrangementer. For at en ny a golfspiller bliver h ­ ængende i sporten og i Furesø G ­ olfklub, kræver det, at de får et ­netværk, at de kan se, at de ­bliver bedre til golf, og at de har det sjovt undervejs. Det er vores fokus for 2019.

En sport for alle – en sport for livet Golfens Dag 28. april 2019 Frivillige Træningen af prøve­ medlemmer udbygges ved såkaldt stationstræning, hvor træningsstationer er besat af frivillige, som under kyndig vejledning af en professionel træner vejleder begynderne i en deldiciplin, f.eks. at putte. Har du et hcp. under 36, er du meget velkommen som frivillig, hvor du et antal gange (som du selv vælger) i løbet af en ­sæson stiller op som frivillig på en ­træningsstation. Meld dig ved at maile til ­kontor@fggolf.dk og nyd det hyggelige fællesskab, der er omkring dette arbejde, ­sam­tidigt med at du kan ­glæde dig over at støtte klubbens frem­tidige økonomiske basis.

Bliv frivillig!


42

Golf Team Furesø Af Ivan Rasmussen, formand for Golf Team Furesø

Golf Team Furesø (GTF) har haft ­godkendelse fra klubbens bestyrelse til årligt at f­ ormidle indtægterne fra ­nærmest ­pinden-konkurrencerne i ­klubbens officielle turneringer samt afholde SOS-­turneringen, der er sponseret af Carlsberg. Klubbens ­turneringsaktiviteter og medlemmer har derfor også i 2018 skabt et positivt ­indtjeningsgrundlag for Golf Team Furesø til v­ idere uddeling iht. GTF's formålsparagraf.

Dette kan man læse mere om andetsteds.

GTF har til formål ­uafhængigt og selektivt at støtte med ­ekstraordinære midler til ­klubbens elite, juniorer og profes­sionelle spillere med henblik på at fremme sportslige ambi­tioner og resultater, f.eks. når de er udtaget til væsentlige turne­ringer i udlandet.

GTF's bestyrelse består af ­Mogens ­Laursen, ­Thomas ­Heiredal og Ivan ­Rasmussen (formand). Henrik B ­ jergegaard er revisor.

Vi har i 2018 kunnet uddele 30.500 kr. til dette formål. Bestyrelsen har imidlertid fra 2019 besluttet at ændre formidlingen af nærmest ­pinden-midlerne og samle det i et andet regi, der fortsat vil støtte og fokusere på eliten.

GTF's bestyrelse vil derfor her meget gerne takke klubbens medlemmer, som gennem cirka 35 år via de mange nærmest pinden-bidrag har sikret et ­indtjeningsgrundlag til fonden. Et grundlag, som har sikret, at vi i dag har en fond, som ­gennem årene har bidraget og støttet elite og ungdom ­væsentligt.


43


44

Regel- og etiketteudvalg Af Claus Bytzau, formand for regel- og etiketteudvalget

2018 var året, hvor golfreglerne fik en grundig over­haling, og derfor har regel- og etiketteudvalget brugt en del tid på at forberede os på at ­forberede klubben på de ændringer, som de nye regler resulterer i, det være sig banemarkeringer og lokale regler. Vi har bl.a. ­besluttet at fjerne alle gule pæle og markere alle straf­ områder med røde pæle.

Nye regler, nye banemarkeringer og nye lokale regler fra 2019

Nu er de nye regler så k ­ ommet, og vi har i februar m ­ åned afholdt en række velbesøgte regelaftener i klubben, hvor vi har gennemgået de vigtigste ændringer. Vi opfordrer alle til at læse de nye regler på nettet eller via R&A's glimrende app, som også fås på dansk.

Tag e-kurset i de nye regler på golf.dk.

Den nye regelbog og lommeguiden fås i proshoppen


Furesø Golfklub

Hestkøb Vænge 4 | 3460 Birkerød | Tlf.: 4581 7444 www.fggolf.dk | kontor@fggolf.dk

45

Profile for Lars Lindegren

Furesø Golfklub Årsberetning 2018  

Furesø Golfklub Årsberetning 2018

Furesø Golfklub Årsberetning 2018  

Furesø Golfklub Årsberetning 2018

Advertisement