__MAIN_TEXT__

Page 1

ZARAMA ALA ALTXORRA? HONDAKINEN SAILKAKO BILKETA HOBETZEKO PROPOSAMENAK

LARRABETZUKO UDALA www.larrabetzu.eus

¿BASURA O TESORO? PROPUESTAS PARA MEJORAR LA RECOGIDA SEPARADA DE RESIDUOS EN LARRABETZU


AURRERA PAUSO BAT EMATERA GOAZ INGURUMEN-ARRAZOIENGATIK: Gure hondakinak denak batera botaz gero, eta papera, beira, ontziak, organikoa… bereizi ezik, ezin izango ditugu erabili. Ez da zentzuduna alferrik botatzea behar ditugun lehengaiak. LEGE-ARRAZOIENGATIK: Europako araudiak behartzen gaitu %5Oeko sailkako bilketa egitera 2O2Orako. Larrabetzun, 2O16an, %32ra heldu ginen. EKONOMIA-ARRAZOIENGATIK: Hondakinak sailkatzea merkeago ateratzen da.

PROPONEMOS DAR UN PASO MÁS POR RAZONES AMBIENTALES: Si no separamos el papel, el vidrio, los envases, el orgánico… y los echamos mezclados al contenedor, no podremos reutilizarlos. Y no es sensato desaprovechar materias primas escasas. POR RAZONES LEGALES: La Normativa Europea obliga a alcanzar una recogida selectiva del 5O % a partir de 2O2O. En Larrabetzu en 2O16 llegamos al 32 %. POR RAZONES ECONÓMICAS: No separar significa pagar más.


PORCENTAJE DE RECOGIDA NO SELECTIVA LARRABETZU 2O17

NORMATIVA EUROPEA 2O2O EUROPAR ARAUDIA 2O2O

5O% 34% SAILKAKO BILKETAREN PORTZENTAIA PORCENTAJE DE RECOGIDA SELECTIVA

www.larrabetzu.eus

EZ SAILKAKO BILKETAREN PORTZENTAIA


HAU PROPOSATZEN DOGU: 5 EDUKIONTZIDUN GUNE BERRIAK SORTU - 2O18 urtean zehar, gune berriak sortu. Gutxienez, 1O familiari emango diote zerbitzua - Auzoen irteeretan kokatuko dira. Urian aurreratuta daukagu lana, 2O14an egin ziren-eta edukiontzi-guneak.

PROPONEMOS CREAR NODOS CON 5 CONTENEDORES - Gradualmente, durante 2O18, poner en marcha nuevos nodos que atenderán un mínimo de población, estimado en 1O hogares. - En los barrios, se ubicarán en los caminos de salida de los mismos. En la Villa no habrá cambios, pues la agrupación ya se realizó en 2O14.

PAPERA ETA KARTOIA PAPEL / CARTÓN

NODOA

ONTZIAK ENVASES

ERREFUXA RECHAZO

ORGANIKOA ORGÁNICO

BEIRA VIDRIO


MATERIA ORGANIKOAREN BILKETA INDARTU!

A

B

C

Materia organikoaren bilketaren kasuan (janari-hondarrak), auzoetan ere egitea proposatzen dugu, eta Urian, are gehiago zabaltzea. Hiru modu eskainiko dira organikoa sailkatzeko: A. ETXEKO KONPOSTA. Konpostontzi bat emango zaie interesatuei. B. ETXEZ ETXEKO BILKETA, BASERRITARREK EGINDA (BERTOKOA INDARTUZ), Urian bakarrik. Baietz heldu 35O familiatara! C. EDUKIONTZI MARROIA: Uriko eta auzoetako edukiontzi-guneetan. Izena eman dezakezu Anguleriko Kultur Etxean, gura duzun aukeran.

PROPONEMOS EXTENDER Y AUMENTAR LA RECOGIDA DE ORGÁNICO (RESTOS DE COMIDA) A. COMPOSTAJE DOMÉSTICO: Se entregaría una compostadora individual a los hogares interesados. B. RECOGIDA A DOMICILIO REALIZADA POR AGRICULTORES (BERTOKOA INDARTUZ), Queremos llegar a 35O hogares voluntarios, en la villa. C. CONTENEDOR MARRÓN (CON LLAVE): En todos los Nodos (Villa y barrios). Puedes apuntarte en Anguleri Kulturetxea en cualquiera de las tres opciones.

www.larrabetzu.eus

HAU PROPOSATZEN DOGU:


ZER GURA DOGU?: ERRAZAGOA EGITEA SAILKATZEA EZ SAILKATZEA BAINO. Gure herrian 44 gune daude hondakinak batzeko, baina horietatik 11tan bakarrik daude birziklatzeko edukiontziak. Urian, gainera, organikoa atez ate batzeko sistema aintzindaria dago (Bertokoa indartuz), bertoko nekazaritzari laguntzen diona, zeinetan 212 familiak parte hartzen duten. Beste familia batzuk, edukiontzi marroia erabiltzen dabe. Auzoetan, baina, ez dago organikoaren bilketarik. Gaur egun, auzoetako biztaleentzat, hondakinak banatzeak ahalegin berezi bat suposatzen dau.

PORQUE QUEREMOS QUE SEPARAR NO SEA MÁS DIFÍCIL QUE NO HACERLO En la actualidad hay 44 puntos de recogida de basura, pero solamente en 11 hay contenedores para reciclaje. En la Villa existe un sistema pionero de recogida voluntaria puerta a puerta del orgánico (Bertokoa Indartuz), que proporciona apoyo a la agricultura local y en el que participan ya 212 hogares. Otras familias en la Villa separan también a través del contenedor marrón. En los barrios, sin embargo, no hay todavía recogida separada de orgánico. Para much@s vecin@s, separar supone un esfuerzo mayor que no hacerlo, al tener que desplazarse.


www.larrabetzu.eus

UN PASO MÁS

URRATS BAT GEHIAGO LARRABETZU


Auzokideokin partekatu gura duguz proposamenak eta zuen iritzi eta iradokizunak entzun. Queremos contrastar estas propuestas con l@s vecin@s y escuchar tus opiniones o sugerencias.

Honela egin ditzakezue zuen ekarpenak:

- E-posta:

alkatetza@larrabetzu.eus - Idatziz: Bete orria eta entregatu Anguleriko kultur etxean edo udaletxean Rellenando esta hoja y entregĂĄndola en Anguleri Kulturetxea o en el Ayuntamiento.

Zein iritzi duzu gaur egungo bilketa sistemari buruz?: ÂżQue opinas del actual sistema de recogida?:

Badaukazu iradokizunik?: ÂżTienes alguna sugerencia?:

Profile for larrabetzuko udala

Zarama ala altxorra  

WWW.LARRABETZU.EUS HONDAKINEN SAILKAKO BILKETA HOBETZEKO PROPOSAMENAK

Zarama ala altxorra  

WWW.LARRABETZU.EUS HONDAKINEN SAILKAKO BILKETA HOBETZEKO PROPOSAMENAK

Advertisement