Page 1

ti ra st

appaltatore /appalta'tore/ (=appaltare) (noun)

gi

1

difetti zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania wad

n

assicurare /assiku'rare/ (=sicuro) (verb)

re

che prende in appalto zleceniobiorca: l'appaltatore è tenuto a denunciare prontamente eventuali

no

1

rendere sicuro qlco. zapewniać, zaręczać: ti assicuro che non accaderà nulla zapewniam cię, że nic si

9

ę nie wydarzy;

.0

2

acquistare certezza di qlco. ubezpieczyć: assicurare un bene contro i furti ubezpieczyć majątek od

r5

kradzieży;

3

assecurare]

ve

cardinale /kardi'nale/ (=cardine)

rte

(idiom) assicurare qualcuno alla giustizia oddać kogoś w ręce sprawiedliwości [latino:

1

liczba kardynalna;

C

2

on

(adjective) fondamentale główny, zasadniczy: i principi cardinali główne podstawy numero cardinale

F

(noun) porporato alto rappresentante della Chiesa cattolica kardynał [latino: cardinalis]

P

1

D

coinvolgere /koin'vɔlʤere/ (=formato da co- e da involgere) (verb)

implicare; compromettere trascinare qlcu in una situazione sgradevole wciągnąć, wmieszać, wpl

ee

ątać: coinvolgere qualcuno in una lite wciągnąć kogoś do sprzeczki

Fr

delitto /de'litto/ (noun)


ti ra st

1

crimine przestępstwo, zbrodnia, wykroczenie: macchiarsi di un grave delitto splamić się ciężkim

gi

wykroczeniem [latino: delictum]

re

dispositivo /dispozi'tiwo/ (noun)

1

n

meccanismo congegno applicato a un impianto per svolgere una determinata funzione urz

no

ądzenie, przyrząd: dispositivo di sicurezza bezpiecznik [latino: disposĭtus]

fabbricare /fabbriˈka:re/ (verb transitive)

9

1

.0

innalzare edifici budować, wznosić budynek: fabbricare un grattacielo budować drapacz chmur;

r5

2

fare, lavorare prodotti industriali wytwarzać, produkować, robić [latino: fabricare]

rte

giro /'ʤiro/ (noun)

ve

1

cerchio linea che delimita un corpo o uno spazio circolare koło, obwód: il giro delle mura obwód

murów;

on

2

C

rotazione movimento rotatorio intorno a un asse obrót, obieg: i giri della Terra obroty Ziemi;

3

D

4

F

gara ciclistica a tappe wyścig (rowerowy): il giro d'Italia wyścig kolarski dookoła Włoch;

P

(idiom) prendere in giro żartować (z kogoś), nabijać się [latino: gȳrus]

ee

giudice /'ʤudiʧe/ (noun)

Fr

1


ti ra

st

persona sędzia: la commissione è composta di sette giudici w skład komisji wchodzi siedmiu sędziów

gi

a

re

: giudice costituzionale sędzia Trybunału Konstytucyjnego;

2

n

istituzione organ sądowy, sąd: giudice collegiale sąd kolegialny [latino: iudex]

no

godere /go'dere/ (verb)

1

9

essere in una condizione favorevole; gioire cieszyć się (czymś): gode di vedervi in buona salute

.0

cieszy się, widząc was w dobrym zdrowiu ;

r5

2

(verb transitive) rallegrarsi essere profondamente felice czerpać (z czegoś) przyjemność,

rozkoszować się: godersi la vita rozkoszować się życiem, czerpać przyjemność z życia [latino: gaud

rte

ēre]

tassa /tassa/ (=tassare) (noun)

ve

1

contributo che si paga per un servizio; imposta tributo che il cittadino deve allo Stato opłata,

podatek: tutti devono pagare le tasse wszyscy musza płacić podatki tasse scolastiche opłaty szkolne,

C

tavolo /'tavolo/ (noun)

1

D

F

stół

a

on

czesne [latino medievale: taxa]

P

tavolo da gioco stół do gry;

ee

b

Fr

tavolo operatorio stół operacyjny;


ti ra st

c

Fr

ee

P

D

F

C

on

ve

rte

r5

.0

9

no

n

re

gi

tavolo anatomico stół do sekcji zwłok [latino: tabula]

Słownik zadanie 10  

słownik włosko-polski zrobiony w ramach zadania nr 10. Słownik włosko-polski wykonany w ramach zadania nr 10. Niestety jakość pdfu nie jest...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you