Page 1

Spatie

12

Kwaliteit hele woningbezit tegen het licht gehouden. Huis vol herinneringen. Projectenspecial. Laris gaat tot uitzetting over bij ontdekking hennepkwekerijen. Leefbaarheidsmonitor.

SPATIE IS EEN UI TGAVE VAN LARIS

Verstandig met energie bespaart honderden euro’s.

De stand van zaken


Kiezen voor een bank doe je niet zomaar. Het gaat tenslotte om je financiĂŤle zekerheid. Je wilt zeker weten dat je het beste van het beste krijgt. De beste financiĂŤle dienstverlening. De beste producten. En de beste medewerkers, die oog en oor hebben voor de mening en de wensen van de klant. Van jou dus. Omdat wij een betrokken bank zijn, ondersteunen we initiatieven die een bijdrage leveren aan de positieve ontwikkeling van mensen en hun omgeving. Onze drie fondsen stimuleren de agrarische sector, de leefgemeenschap, het midden- en kleinbedrijf en de detailhandel in ons werkgebied. Als lid van Rabobank Didam kun je op veel verschillende manieren je

mening laten horen.Bijvoorbeeld tijdens de algemene ledenvergadering in het najaar of via een van onze ledenwerkgroepen voor particulieren, voor agrariĂŤrs, voor de (detail)handel, industrie, dienstverlening en voor de jongeren onder onze leden. Zo organiseren onze vier ledenwerkgroepen jaarlijks een of meer workshops of themabijeenkomsten speciaal voor onze leden. Lid zijn van onze bank betekent ook dat je het gratis ledenmagazine Dichterbij ontvangt. Boordevol informatie uit Didam en omstreken. Ook dat is de Rabobank Didam. Ook lid worden? Bel (0316) 29 77 77 of kom eens bij ons langs op het kantoor aan de Wilhelminastraat in Didam.

Wilhelminastraat 35, 6942 BJ Didam, telefoon (0316) 29 77 77, fax (0316 ) 29 77 88, e-mail info@rabobankdidam.nl

Rabobank


Voorwoord Aandacht voor de mens Natuurlijk, Laris moet haar afspraken nakomen

nieuw huis op hun oude woonstek.

op het gebied van woningbouw. Afspraken met

Tevens is het fijn om te lezen dat mensen

gemeentes en hogere overheidsorganen maak je

enthousiast zijn over Meulenvelden en over

namelijk niet voor niets. Toch zullen bij ons altijd

onze projecten in Zeddam.

de mensen en niet de stenen, centraal blijven

En als we eens iets extra’s doen, zoals geld

staan.

steken in de restauratie van de Didamse Sint

Wat willen onze klanten? Hoe creëren we een zo

Martinusmolen, dan zijn we blij als ook daar

prettig mogelijke leefomgeving? Kunnen we ook

enthousiast op wordt gereageerd.

het individu tevredenstellen? Dat zijn vragen waar we ons steeds mee bezighouden.

Ook op andere punten gaan we soms op uw stoel zitten. Zo doen we u tips aan de hand

Daarom in deze Spatie niet alleen aandacht voor

om misschien wel honderden euro’s op uw

de kwaliteit van ons woningbezit. We gaan ook

energierekening te besparen. En we waarschuwen

op de stoel van de klant zitten. Vanaf die plek

u om u vooral niet bezig te houden met het

willen we ontdekken hoe onze huidige én onze

kweken van hennepplanten. We denken niet

toekomstige huurders tegen hun woonplek

alleen aan úw woongenot, maar ook aan dat van

aankijken. Wonen is immers emotie. Iedere

de buren.

bewoner heeft er zijn of haar eigen gevoel bij. Natuurlijk gaat er bij Laris, in het streven om Dus willen we graag weten wat mensen vinden

het woonplezier te verhogen, ook wel eens iets

van onze huidige woningen en van onze

mis. Toch moet u van mij aannemen dat de hele

nieuwbouwplannen. Reacties als ‘Ik vind dit een

organisatie haar uiterste best doet om het u, als

ontzettend fijn huis’ strelen ons. Bij sloopplannen

klant, zo veel mogelijk naar de zin te maken.

beseffen we maar al te goed, dat mensen vaak gehecht zijn geraakt aan hun woning. En dan

Jan Peters,

horen we graag, zoals in Giesbeek, dat bewoners

directeur

Inhoudsopgave

staan te popelen om terug te keren naar een

Pagina 4

Projectenspecial 9

Pagina 29

Pagina 32

Kwaliteit hele

Meulenvelden

Laris gaat tot uitzetting

Verstandig met energie

woningbezit tegen

Lockhorstpark

over bij ontdekking

bespaart honderden

het licht gehouden

Binnenweg

hennepkwekerijen

euro’s

St. Martinusmolen Pagina 6

Europaplein

Pagina 30

Huis vol

Gezondheidscentrum

Leefbaarheidsmonitor

herinneringen

Gerrit Varwijkplein Welkoop/Schel

 S p at i e

a p r i l

2 0 07


Paul Kivit, manager Wonen van Laris Wonen en diensten: “ We h e ch te n e r a a n o m naar de woonwensen van d e m e n s e n te l u i s te r e n .�

Kwaliteit hele woningbezit tegen het licht gehouden Laris heeft momenteel ruim 2.000 woningen in bezit. Met de woningbouw in Didam en de op stapel staande plannen in Angerlo, Giesbeek en Zeddam zal dit aantal met circa 550 toenemen. Maar dat wil niet zeggen, dat we onze aandacht alleen op nieuwbouw hebben gericht. We kijken wel degelijk ook naar de kwaliteit van het bestaande woningbezit en de belangen, woonwensen en behoeften van onze zittende klanten.

 S p at i e

a p r i l

2 0 07


Onlangs hebben we de huidige 2.000 woningen

Marsweg/Dr.Ariënsstraat/Troelstrastraat/Talmastraat in

tegen het licht gehouden. Ze zijn beoordeeld op hun

de Didamse wijk De Ziep. Ook hier laat de kwaliteit van

technische staat, op hun boekwaarde en op hun positie

de woningen, afgaande op de signalen die we krijgen,

in de woningmarkt. “Wat dat laatste betreft, zijn we tot

te wensen over. “Een woningcorporatie”, zegt Paul, “is

de conclusie gekomen dat al onze woningen nog steeds

meer dan huizen bouwen en het uitvoeren van periodiek

prima verhuurbaar zijn”, zegt Paul Kivit, manager Wonen

onderhoud. Als professionele organisatie blijven we naar

van Laris Wonen en diensten. “En wat de technische staat

de marktpositie kijken. Dit om te voorkomen dat de

betreft, globaal is het pas na 25 tot 30 jaar tijd voor een

woningen op enig moment onverhuurbaar zullen blijken

grote renovatie. Pas als de boekwaarde bijna nihil is – een

te zijn omdat er in Didam of de nabije omgeving betere

woning wordt in 40 tot 50 jaar afgeschreven – komen er

woningen beschikbaar en bereikbaar zijn.”

ook andere keuzes in beeld.”

“In totaal zal de komende tien jaar bij ongeveer honderd van de 2.000 woningen de keuze moeten worden

Gehecht

gemaakt: sloop óf ingrijpende renovatie. Het gaat hier

Bij 50 jaar of nog oudere woningen kan sloop en

bijna allemaal om woningen die 50 jaar of ouder zijn

vervangende nieuwbouw om de hoek komen kijken, om

en waarvan de woonkwaliteit sterk te wensen over laat.

op die manier ook in de toekomst de woonkwaliteit te

Daarnaast beheert Laris nog zo’n 500 woningen die in

garanderen. Laris laat daarbij de mening van de bewoners

de komende jaren toe zijn aan een grote renovatiebeurt.

zwaar wegen. Mensen die hun leven lang in een woning

Paul: “Wat onze plannen ook worden, ze zullen altijd tot

hebben gewoond, die zijn er – ondanks de gebreken die

stand komen in overleg met de bewoners maar ook met

er aan kleven – vaak aan gehecht geraakt. Die stuur je

het oog op mogelijke toekomstige bewoners.”

niet zomaar naar een nieuwe woning, ook al kan die vaak op dezelfde plek worden gebouwd. Paul: “We hechten

Alles mogelijk

er aan om naar de woonwensen van de mensen te

In de beleidsvisie van Laris is in principe alles mogelijk.

luisteren.”

We kijken niet alleen naar de woningen maar ook naar de wijk als totaal. Zo kun je een versteende wijk als

In Loil bezint Laris zich over de toekomst van veertien

de Didamse Bloemenwijk minder versteend maken

woningen aan de Kloosterstraat, Hellekampweg en

door op sommige plekken enkele woningen te slopen.

Prinses Irenestraat. Het gaat om huizen die er vanaf

Bovendien kijken we niet alleen naar de woningbehoefte

1952 in blokjes van drie en vier zijn neergezet als kleine

op de korte termijn, de belangen van de zittende

eengezinswoningen. Paul: “Ze zijn dik 50 jaar oud en

huurders, maar ook naar de woningvraag over 20 tot 30

zouden nu waarschijnlijk niet meer zo gebouwd worden.

jaar na nu. Deze verantwoordelijkheid heeft Laris ook.

Wanneer de woningen door mutatie vrij komen, gaan

Paul: “Als voorbeeld geldt de Didamse wijk De Hoevert.

nieuwe huurders niet snel akkoord met de staat waarin

Daar hebben we er hier en daar een woning tussenuit

de huizen nu verkeren. Dat betekent dat we er iets mee

gehaald, waardoor een blok van vijf ineens tweemaal

moeten. In nauw overleg met de bewoners gaan we

twee-onder-een-kap werd. Op die manier kun je een

bekijken wat de beste oplossing is.” Wat die oplossing

monotoon straatbeeld al aardig doorbreken en versterk

ook is, de woningen zullen – nieuw of gerenoveerd

je de wijk voor de lange termijn.”

– altijd onder de huurtoeslaggrens blijven. Zo blijven de huren ook voor iedereen betaalbaar.

Ruim voor de voorbereidingen van een project van start gaan, krijgen de huurders een schriftelijke

Signalen

uitnodiging voor een eerste bijeenkomst. Opzet

In Nieuw-Dijk staan soortgelijke woningen. Maar die

van een dergelijke bijeenkomst is te komen tot een

zullen de eerste vijf jaar, vanwege een betere kwaliteit,

bewonersvertegenwoordiging uit de wijk. Uitgewerkte

nog niet aangepakt hoeven te worden. Meer zorg hebben

plannen zullen er dan meestal nog niet kunnen worden

we over een 28-tal rijtjeswoningen in de vierhoek

gepresenteerd. Het woord is dan vooral aan de bewoners.

 S p at i e

a p r i l

2 0 07


Huis vol herinneringen

“Het was hier altijd de zoete inval” Mensen die jarenlang in dezelfde woning wonen, hebben aan hun huis vaak dierbare herinneringen. Zo ook mevrouw Veenink, die maar liefst 38 jaar met veel plezier aan de Drostlaan 3 woont. “Ik voel me hier nog steeds helemaal thuis.”

 S p at i e

a p r i l

2 0 07


Mevrouw Veenink kwam hier met haar gezin wonen op 17 oktober 1968. “Daarvoor woonden we in de Spoorstraat, pal boven de winkel van mijn ouders. Toen deze werd verkocht, gingen we op zoek naar een ander huis. Een van onze vier zoons, Burgje, had een verstandelijke handicap. We wilden hem thuis verzorgen en zochten daarom een woning met, naast de woonkamer en keuken, nog een aparte kamer op de benedenverdieping. Ik heb hem daar tot zijn dood 34 jaar lang verzorgd. Toen ik hier kwam wonen en wist dat ik een goede plaats voor Burgje had, kon ik eindelijk zeggen: ‘Nu ben ik thuis.’ En dat gevoel heb ik nu nog

woonde. We mochten die helemaal uitbreken en hebben

steeds.”

er een garage van gemaakt. René, onze jongste zoon, deed de mts. Hij was technisch aangelegd en had veel

Laan

gevoel voor brommers. Alle vrienden kwamen bij hem

De woning was toen nog eigendom van de gemeente

als er iets aan de brommer mankeerde. Soms stonden

Didam. Later is ze overgenomen door Goed Wonen dat

er zelfs wel zes of zeven brommers tegelijk.

later opging in Laris. Mevrouw Veenink: “In 1956 zijn

Als er schoolfeesten waren bij de jongens op school,

de woningen in deze straat gebouwd om mensen van

kwamen ze meteen vragen, of dat hier in onze garage

buitenaf aan te trekken om in Didam te komen werken.

kon. Mijn man was zelf onderwijzer, dus hij hield wel

Er woonden een schoolarts, een tandarts, een paar

een oogje in het zeil.”

ingenieurs, het hoofd van de school, de secretaris en de muziekleraar. De mensen met de betere banen dus.

Vijver

In het begin, toen hier nog geen trottoirs waren,

De tuin was voor mevrouw Veenink altijd haar lust en

stonden hier allemaal prachtige prunusbomen. Het was

haar leven. En dat is die nu nog steeds. “Kijk eens naar

echt een statige laan. De Droststraat, zoals onze straat

die seringenstruik”, zegt mevrouw Veenink enthousiast.

oorspronkelijk heette, werd daarom omgedoopt tot

“Die stond er al toen we hier kwamen wonen. Ieder jaar

Drostlaan, omdat het er zo prachtig was. Ze hebben de

staat hij mooi in bloei, prachtig! Ik doe alles in de tuin.

straat in de loop der jaren helaas veel te kaal gemaakt.

Als je met je vingers in de grond zit, gaan alle zorgen

Het is nu geen echte laan meer.”

weg. Echt waar! Je bent lekker bezig, je hoort de vogels en ziet de bloemen en planten.

Zoete inval

De vijver is mijn grote trots. Mijn man heeft hem nog

Het bruiste vroeger altijd aan de Drostlaan 3. “Onze

zelf gegraven. Helaas komt Lange Jan – zo noem ik

zoons hadden altijd veel vrienden over de vloer. In de

een blauwe reiger – vaak een bezoekje brengen. In het

vakanties werd de eettafel uitgetrokken en zaten ze op

voorjaar heeft hij mijn hele vijver leeggegeten en gaten

drie borden tegelijkertijd te schaken. Het was hier altijd

in het zeil gemaakt. Ik lag toen nog languit op mijn

de zoete inval.”

buik om de gaten te zoeken.

Naast het huis staat een mooie grote schuur die

Ik vind dit een ontzettend fijn huis, waar we met ons

altijd een centrale rol speelde. “Vroeger was dit de

gezin lief en leed samen hebben gedeeld. Ik zou hier

praktijkruimte van de tandarts, die hier voor ons

niet meer weg willen hoor, echt niet!”

 S p at i e

a p r i l

2 0 07


Spatie

projectenspecial

Project Meulenvelden, Project Lockhorstpark, Project Binnenweg, Project Gezondheids足centrum,

SPATIE IS EEN UIT GAVE VAN L AR IS

Project Gerrit Varwijkplein, Project Europaplein, Project Martinusmolen, Project Welkoop/Schel


l a i c e p s n e t c e j o r P

“Die gezelligheid vind ik belangrijk� 10

Een van de toekomstige bewoners van Meulenvelden is de 81-jarige Hennie Heijnen. De afgelopen tien jaar woonde ze in Diedenheim, een aanleunwoning bij verzorgingshuis Kelsehof in Didam.

Vaak verrijzen woonzorgvoorzieningen in een buitenwijk. Meulenvelden daarentegen ligt in het hart van Didam, middenin het leven. Dit betekent dat veel voorzieningen zoals de markthal en vele winkels binnen handbereik zijn.


P r

maaltijden maakt Hennie nu gebruik

of een visje halen. Er zijn ook

enthousiast en ook mijn kinderen

van het restaurant in Kelsehof.

regelmatig optredens van jongelui en

zeiden meteen: “Ma, dat moet

“Gezamenlijke maaltijden zijn voor

vlooienmarkten. Als je er tegenover

je doen!” Toen bleek dat het ook

oudere mensen een belangrijke

woont, steek je snel even over om

financieel haalbaar was, hebben we

onderbreking van de dag”, vindt

een kijkje te nemen.” Van heimwee

snel de knoop doorgehakt.”

Hennie. “Die gezelligheid vind ik

naar haar oude woning zal Hennie

woon hier al 24 jaar en heb veel

heel belangrijk. Je kent er iedereen en

geen last hebben. “Ik zie dit als een

binding met deze plaats. Ik spreek

we hebben samen de grootste pret.

grote uitdaging; ik heb net nieuwe

weliswaar nog steeds geen Diems,

In Meulenvelden komt gelukkig ook

meubels gekocht en de verhuisdozen

maar voel me hier gewoon heerlijk

een restaurant. Ik verwacht dat het

staan al klaar.” En wat pak je straks

thuis.”

iets luxer wordt met meer vrijheid

als eerste uit? “Dat wordt dit lijstje

p

Meulenvelden. Ik was na afloop heel

s

daar naar toe; even een bloemetje

n

ons. Bijna iedere vrijdag ga ik

net te ver.” Voor de dagelijkse

e

Liemerscollege en dat is voor mij

werd gegeven over het plan voor

t

voor een bijeenkomst waarbij uitleg

c

in de Kerkstraat staat pal tegenover

e

de hoek en de overdekte markthal

ik daarvoor helemaal naar het

j

komt, ben ik erg blij. Eerst moest

kregen we een uitnodiging van Laris

o

Hennie: “Vorig jaar in januari

“Ik heb gekozen voor een ap-

e

partement in Panhuis op de begane

c

grond. Bij Meulenvelden kan ik, net als hier, gebruikmaken van

i

alle zorgfaciliteiten. Nu doe ik als

a

hartpatiënt vooral een beroep op

l

huishoudelijke zorg, maar als ik naarmate ik ouder word meer zorg nodig heb, kan ik hier straks fijn blijven wonen.” Hennie vindt het een fijn idee dat ze in ieder geval gewoon in Didam kan blijven. “Ik

in de keuze van de maaltijden. Het

met een foto van mijn man”, zegt

Meulenvelden zelf staat bol van

wordt allemaal beter!” De ligging

Hennie resoluut terwijl ze de

allerlei voorzieningen waar de be-

van Meulenvelden is voor Hennie

foto voorzichtig oppakt en voor

woners en de buurt gebruik van

ook een groot voordeel. “Middenin

zich houdt. “Die krijgt als eerste

kunnen maken. Hennie: “Vooral met

het centrum met alles bij de hand:

een mooi plekje in mijn nieuwe

de bioscoop die in Meulenvelden

het winkelcentrum De Ent is om

woning.”

Project Meulenvelden; de stand van zaken Meulenvelden wordt een moderne

als de bewoners zelf gebruik kunnen maken.

woonzorgzone in het centrum van dorpskern

Meulenvelden bestaat uit drie gebouwen:

Didam. Ouderen kunnen hier zo lang mogelijk

Panhuis, Tesma en Waverlo, die alle dit jaar

zelfstandig wonen en, als dat nodig is, een

in gebruik worden genomen. In Panhuis zijn

beroep doen op de uitgebreide zorgfaciliteiten

de koopappartementen in januari en februari

die hier aanwezig zijn. Daarnaast is dit fraai

opgeleverd. De huurappartementen volgden

ontworpen complex voorzien van allerlei

in maart. De bouw van de huurwoningen in

faciliteiten zoals winkels, een restaurant en

Tesma en Waverlo wordt eind september van

een kapper, waarvan zowel de buurtbewoners

dit jaar voltooid.

11


i

een half jaar haar intrek nemen in

c

Lockhorst.

e

Va n a f h a a r n e g e n t i e n d e j a a r w o o n t z e i n

p

w o o n c e n t r u m D e We e m e i n Z e d d a m , d a t

s

l a

Monique Dufay (40) zal over ongeveer

zal verdwijnen, omdat het inmiddels niet

e

n

meer voldoet aan de eisen van deze tijd.

P

r

o

j

e

c

t

“Als ik even langskom, is ze dolgelukkig!� 12

Project Lockhorstpark; de stand van zaken In het Lockhorstpark bouwt Laris voor

tegelijkertijd volledig vernieuwd en voorzien

Zozijn, een organisatie die zorg biedt

van kantoorruimtes en een rust- en

aan mensen met een handicap, veertien

computerruimte voor de bewoners.

woningen voor gehandicapten die

Inmiddels zijn de renovatie van de boerderij

zelfstandig en onder begeleiding kunnen

en de bouw van de woningen in volle

wonen. De woningen worden gebouwd in

gang. De verwachting is dat medio 2007

een u-vorm om het huidige dagcentrum,

de bewoners hun appartementen kunnen

de Lockhorst-boerderij. Deze wordt

inrichten.


P r o

Mevrouw Dufay, haar moeder, is

j

dolenthousiast. “Vorig jaar septem-

e

ber hoorden we van de plannen voor Lockhorst. We konden toen wel

c

juichen van blijdschap! Monique

t

krijgt een prachtige woning voor

e

haar alleen. Nu slaapt en leeft ze in dezelfde ruimte, een doorzon­kamer,

n

maar straks heeft ze een aparte

s

slaapkamer en ook nog eens een grote woonkamer. Daar kan ze mooi

p

een twee- en driezitsbankje in kwijt.

e

Verder heeft haar nieuwe apparteeven gezelschap houden, al is het

Het appartement is ook voorzien van

maar voor een halfuurtje. Als ik

het ziet er allemaal prima uit.”

een telefoon die direct in verbinding

even langskom is ze dolgelukkig!”

i

kan drukken als ze hulp nodig heeft.

grote badkamer en een eigen toilet;

c

ment een mooie hal, een prachtige

Monique is verstandelijk gehandi-

a

staat met de verzorgenden.” In oktober van dit jaar kan Monique

hoeft Monique zich straks niet

epileptische aanvallen, waarna ze

verhuizen naar Lockhorst, dat op een

te vervelen. Mevrouw Dufay: “Ze

angstig of heel moe kan zijn. “Ze

steenworp afstand van het ouderlijk

houdt bijvoorbeeld erg veel van

heeft daarom 24 uur per dag zorg

huis ligt. “Heerlijk, dat ze straks zo

winkelen. Even onder begelei-

nodig”, legt mevrouw Dufay uit.

dicht bij ons in de buurt woont”,

ding douchecrème kopen of wat

“Aankleden en tanden poetsen kan

zegt mevrouw Dufay. “Wij worden

make-up. In Zeddam is ze op dat

ze zelf, maar eten, afwassen of even

zelf natuurlijk ook ouder. Vroeger

gebied nu erg beperkt. Ze gaat

onder de douche gaan, moet ze doen

ging ik wel eens even op en neer

ook heel graag naar de markt. Ze

onder begeleiding. Er zijn in haar

naar Zeddam op de snorfiets, maar

is gek op zoute haring met uitjes.

nieuwe appartement ook goede voor-

dat is er nu niet meer bij. Mijn man

Die snijden ze dan speciaal voor

zieningen voor haar aangebracht.

doet graag op zaterdag een spelletje

haar in stukjes. Ook haar favoriete

Zo zijn er zijn brede deuren zonder

met Monique, wat natuurlijk straks

wandelplekken: de dierentuin,

drempels en de douche en het toilet

veel makkelijker wordt. Ook ikzelf

het Openluchtmuseum en park

zijn voorzien van beugels, waaraan

kan voortaan snel even bij haar op

Sonsbeek zijn nu veel dichterbij.

ze zich goed kan vasthouden. Verder

visite komen; een kopje koffie drin-

Ze gaat er honderd procent op

krijgt ze een apparaatje waar ze op

ken of samen eten. Gewoon haar

vooruit!”

Het Lockhorstpark ligt in de Julianawijk. Rondom het Lockhorstpark liggen alle centrale voorzieningen van Didam: het gemeentehuis, de bibliotheek en veel winkels. Het park zelf is met de bekende hertenweide natuurlijk niet meer uit Didam weg te denken.

l

In haar nieuwe woning in Didam

capt, autistisch en heeft regelmatig

13


l a i c e p s P

r

o

j

e

c

t

e

n

“Ik ga om de paar dagen even poolshoogte nemen”

K a r e l Te u n i s s e n w o o n d e 4 3 j a a r i n de Burgemeester van Rielstraat in Giesbeek, op de plaats waar volgend jaar de voorgevel van een nieuw woonzorgcentrum zal verrijzen. In

14

zijn tijdelijke woning iets verderop i n d e Zw a l m s t r a a t h e e f t h i j h e t p r i m a naar zijn zin, maar Karel popelt om terug te gaan naar de nieuwe woonzorgzone op zijn oude stek.

Project Binnenweg wordt gerealiseerd in de dorpskern van Giesbeek. De plaatselijke supermarkt is vlakbij, pal naast de witte molen aan de Meentsestraat. Het woonzorgcentrum moet midden in de samenleving staan, zodat heel Giesbeek kan mee­liften op de faciliteiten die het complex biedt. Hulpbehoevende ouderen die thuis wonen, kunnen een beroep doen op de aanwezige voorzieningen.”


P r o

moeilijk”, zegt Karel. “Ik heb daar

het heel mooi: een prachtige badka-

zeker nog wel een poosje vol”, zegt

een hele tijd gewoond en ik was

mer, een mooie hal en ik krijg net

hij lachend. “Maar soms kan het niet

erg gehecht aan mijn woning. Maar

als vroeger een eigen voortuintje.”

anders. Ik ben blij dat ik dan in ieder geval gewoon hier in Giesbeek kan blijven.”

komt op precies dezelfde plek waar

sen gaan wonen die 24 uur per dag

“Veel te groot voor mij”, zegt Karel.

ik eerst woonde, maar zeven meter

zorg nodig hebben. De bewoners van

“Als ik alle spullen die hier nu staan

naar voren.”

de aanleunwoningen kunnen ook een

straks allemaal daar neer moet zet-

beroep doen op de zorgfaciliteiten

ten, houd ik geen ruimte over. Ik

In Didam bij Laris konden we al een

van dit centrum. “Absoluut een fijn

neem daarom andere meubels die

kijkje nemen naar hoe mijn nieuwe

idee”, zegt Karel. “Ik ben nu 83 en

wat minder ruimte in beslag nemen.

i

gezinswoning in de Zwalmstraat.

c

Karel woont nu tijdelijk in een een-

een verzorgingscentrum waar men-

e

woningen gebouwd. Daarachter komt

appartement. Mijn nieuwe woning

p

bij het uitzoeken van een nieuw

s

woning stond, worden nu aanleun-

n

Op de plaats waar Karels oude

besproken. Ik had de eerste keuze

e

hebben we alles goed met Laris

t

samen met mijn zoon en dochter

c

kan alles nog zelf. En dat houd ik

e

woning eruit komt te zien. Ik vind

j

“In het begin vond ik het wel

a

Leuk, weer eens wat anders in huis.

l

Hoewel ik hier nu prima woon, verheug ik me er nu al op om weer terug te gaan. Het is een hele fijne buurt. Volgend jaar zit ik met carnaval weer vlakbij de feesttent op het dorpsplein. Mooier kun je het niet hebben.” Over de voortgang van de bouw hoeft Laris zich niet te bekommeren, als we Karel mogen geloven. “Ik heb zelf 45 jaar in de bouw gewerkt. Als de bouw begint, ga ik om de paar dagen even poolshoogte nemen. Af en toe een praatje maken met mensen die daar werken; dat komt wel goed.”

Project Binnenweg; de stand van zaken De bouw van de woonzorgzone aan de

zoals een restaurant, een kapper, een

Binnenweg en de Burgemeester van

recreatieruimte en een Rabobank-servicepunt.

Rielstraat in Giesbeek is in voorbereiding. In

De meeste woningen van Laris die aan de

het complex huurt stichting Diafaan straks

Burgemeester van Rielstraat stonden, zijn

achttien verpleegplaatsen, één tijdelijke

inmiddels gesloopt. Het terrein ligt nu helemaal

opvangplaats, twaalf zorgappartementen en één

braak. Na een inspraak- en informatietraject,

zorgsteunpunt. Daarnaast zal Laris een aantal

staat het begin van de bouw gepland in het

appartementen zelf verhuren. De woonzorgzone

najaar van 2007. De oplevering zal eind 2008

wordt goed uitgerust met allerlei voorzieningen,

plaatsvinden.

15


l a i c e p s n e t c e j o r P

16

“In augustus moeten de wieken weer draaien” De St. Martinusmolen, al anderhalve eeuw een opvallende blikvanger in Didam, was er de laatste jaren slecht aan toe. Laris kocht daarom dit bijzondere monument aan en verzorgt de restauratie. Stichting St. Martinusmolen zal vervolgens zorgen voor de exploitatie en de m o l e n w e e r o p e n s t e l l e n v o o r p u b l i e k . “ Wa n t , ” z e g t v o o r z i t t e r Jan Coenraads, “de St. Martinusmolen is van ons allemaal.”

Project St. Martinusmolen; de stand van zaken Sinds februari staat de romp van de

en wordt nu achter de molen grondig onder

St. Martinusmolen in de steigers en men is

handen genomen. Halverwege april worden

begonnen met het grondig schoonmaken

de kap en de wieken teruggeplaatst.

van de buitenkant. Eerst moeten alle oude

Als daarna het inwendige mechanisme dat

verfresten worden verwijderd. Daarna wordt

de molen laat draaien is gerestaureerd,

het metselwerk hersteld en krijgt de molen

kan iedereen de molen in juli weer volledig

weer zijn oorspronkelijke witte kleur.

gebruiksklaar bewonderen.

De kap van de molen is er in januari afgetild


P r o

hoge bouw ving de molen voldoende wind om de wieken te laten draaien.

j

“Vroeger kwamen de boeren af en

e

aan met hun rogge, haver en tarwe

c

die hier gemalen werd”, legt Jan Coenraads uit. “Door de deuren in

t

de verhoging konden ze met paard

e

en wagen binnenrijden.

n

Ik heb veel bewondering voor de mensen die dit bouwwerk vroeger

s

op papier hebben gezet en met pri-

p

mitieve middelen hebben gebouwd. Het is een belangrijk onderdeel van

e

ons industrieel erfgoed en dat moet

c

behouden blijven.”

i

De renovatie is al in volle gang. Jan Coenraads: “De kap is er onlangs

St. Martinusmolen is in de Didamse

uitgevoerd, maar dan is de molen

door een hijskraan afgetild: een

volksmond beter bekend als de

weer in volle glorie te aanschou-

spectaculair gezicht. Timmerlieden

Strijbosch-molen. De molen was

wen en toegankelijk voor publiek.

en metselaars zijn al bezig met de

immers jarenlang eigendom van de

Stichting St. Martinusmolen zal de

binnenkant. Zo is er inmiddels een

familie Strijbosch. In 1997 kwam

molen exploiteren. We denken dan

dagverblijf voor de molenaar inge-

de molen stil te staan, waarna het

bijvoorbeeld aan scholenbezoek of

bouwd. Oud-molenaar Geert Ruyling

verval snel begon in te zetten. Onder

trouwpartijen. Onze activiteitencom-

is heel blij met de renovatie en zal

invloed van de tand des tijds werd

missie is hier druk mee bezig. De

de molen straks weer als vanouds

het houtwerk aangetast door houtrot

molen komt ook in het VVV-boekje

laten werken. Daarnaast zijn nog een

en schimmel en ook het metselwerk

van Montferland te staan als rust- en

aantal personen bij onze stichting

was er zeer slecht aan toe.

bezichtigingspunt bij een fietsroute.”

geïnteresseerd in het volgen van een molenaarscursus; belangstelling

Jan Coenraads: “In 2004 kocht Laris

De St. Martinusmolen is gebouwd

genoeg dus. In augustus moeten de

de molen aan om dit monument

op een verhoging en lijkt daardoor

wieken weer draaien. Dat komt goed

voor Didam te behouden. Daar

op een bult te staan. Vandaar dat we

uit, want 2007 is het jaar van de

zijn wij als stichting heel blij mee.

deze karakteristieke molen onder het

molen. We willen er een grote

Natuurlijk moeten eerst de nodige

type ‘beltmolens’ rekenen. Door deze

‘happening’ van maken.”

De ingang van de St. Martinusmolen komt te liggen aan de Windstraat in Didam. Geen toeval, want alle straten in de deze wijk hebben iets te maken met de molen. Korte Spruit, Lange Spruit, Wiekenstraat, Molenhoek en ga zo maar door. De St. Martinusmolen heeft in deze buurt altijd een belangrijke rol gespeeld en is dan ook terug te vinden in het logo van Wijkplatform Molenwijk/Bloemenwijk.

l

restauratiewerkzaamheden worden

a

De uit 1855 stammende

17


Meulenvelden Gezondheidscentrum Lockhorst

St. Martinusmolen


Welkoop/Schel

Binnenweg

Europaplein

Gerrit Varwijkplein


l a i c e p s n e t c e j o r P

20

“De omgeving hier is prachtig” Jeroen Köpp en Annet Krol zijn een stel van beiden 25 jaar oud. Ze wonen nu nog bij hun ouders thuis, m a a r w i l l e n g r a a g g a a n s a m e n w o n e n . J e r o e n : “ To e n w e hoorden, dat Laris in Zeddam starterswoningen gaat bouwen en we ons daarvoor konden inschrijven, hebben we dat meteen gedaan.”

Project Europaplein; de stand van zaken Op het Europaplein in Zeddam laat Laris 21

het groene karakter van het Europaplein te

koopwoningen bouwen, waarvan tien ruime

behouden. Inmiddels is er een presentatie

woningen voor starters.

voor de omwonenden geweest. De reacties

Deze starterswoningen komen, samen met

hierop waren in de meeste gevallen heel

zes andere woningen, met de voorkant aan

positief. Als de verdere procedures goed

de Oswaldusstraat te liggen.

verlopen, kan in oktober of november van dit

De overige vijf woningen worden vrijstaand

jaar de bouw beginnen. In de laatste maand

en krijgen uitzicht op de Kilderseweg.

van 2008 kunnen de nieuwe bewoners hun

We proberen met de plannen zoveel mogelijk

eigen huis gaan inrichten.


P r

project daarom heel positief.”

besloot eerst te wachten tot ik klaar

rust komen; heerlijk! Mijn ouders

ben met mijn opleiding tot verzor-

wonen hier gelukkig maar een

Annet: “Ik vind het ook een

gende. Nu wil ik me helemaal kun-

kwartiertje vandaan, dus ik kan ze

ontzettend goed initiatief.

nen richten op mijn school, zodat ik

makkelijk bezoeken.”

Tegenwoordig zijn huizen erg

c t

duur. Het is mooi dat Laris het

opleiding halverwege 2008 af. De

seerden Laris en de gemeente een

woningen aan te bieden in deze

woningen op het Europaplein zijn

bijeenkomst over dit project. Jeroen:

prijscategorie. Hopelijk stimuleert

pas eind 2008 klaar. Dat komt voor

“Ze lieten de bouwtekeningen zien

dat meer jongeren om in Zeddam

woningen voor starters”, zegt

en vertelden over de procedure. We

te blijven wonen. Dat zou voor het

Annet, die nu in Ulft woont. “Deze

weten hoe de woning er aan de bui-

dorp goed zijn, want Zeddam is

woningen zijn voor ons veel te duur.

tenkant uitziet, maar de binnenkant

al aardig aan het vergrijzen. Dit

De afgelopen drie jaar – sinds ik

moeten we nog even afwachten. De

project biedt starters een kans en

Jeroen ken - ben ik veel in Zeddam.

relatief lage prijs sprak ons meteen

is daarom goed voor ons én voor

Je hebt hier alles wat je nodig hebt

aan. Hier in Zeddam zie je nu voor

Zeddam.”

bij de hand en de omgeving hier is

het merendeel dure vrijstaande

prachtig. Als er iets vervelends op

woningen, maar geen goedkope

p

voor elkaar heeft gekregen starters-

s

In november vorig jaar organi-

n

heb. Als alles goed gaat, rond ik mijn

e

straks in ieder geval mijn diploma

e

starterswoningen. Ik vind dit

lekker in de bossen uitwaaien en tot

j

mijn werk gebeurt, kan ik straks

we gaan samenwonen, maar ik

o

Annet: “Al een jaar geleden wilden

ons dus prima uit.”

e c

Jeroen werkt bij een hoveniersbedrijf en is een geboren en getogen

i

Zeddammer. “Je hebt hier alles

a

in de buurt en toch is het lekker

l

rustig. De meeste jeugd trekt hier weg, maar wij willen daarom juist hier gaan samenwonen. Ik ga graag mountainbiken hier in de bossen en als je naar de stad wilt, ben je in tien minuten in Doetinchem.” “Bij mij in de buurt zijn ze wel aan het bouwen, maar helaas geen

Het Europaplein ligt in het hart van Zeddam, in de nabijheid van alle winkels. Het plein wordt nu gebruikt als parkeerplaats, als oefenplaats door jonge skaters en natuurlijk voor de jaarlijkse kermis. Daarom is besloten dat er een soortgelijk plein zal terugkomen in de hoek tussen de ‘s-Heerenbergseweg en de Vinkwijkseweg.

21


l a i c e e

kampen met de ongemakken van het

t

verouderde gezondheidscentrum in

c

Didam. Beiden kijken daarom uit naar

e

d e v e r h u i z i n g . “ Wa t o n s b e t r e f t m a g

j

het nieuwe gezondheidscentrum al

o

p s n

beiden als fysiotherapeut dagelijks te

open; liever vandaag dan morgen!”

P

r

Fe r d i e G e u r d s e n A r d N i k k e l s h e b b e n

22

“We hebben meer bewegingsruimte nodig”

Het nieuwe gezondheidscentrum komt te liggen in het hart van Didam; een opvallende plaats die het ook verdient. Meulenvelden, waar veel mensen gaan wonen die zeker een beroep zullen doen op de faciliteiten binnen het gezondheidscentrum, is naast de deur.


P r o

De ruimtes worden daarom straks

gelegenheid en er is geen bureautje

niet alleen groter, maar ook beter

maken heeft. Ferdie Geurds: “We

om schrijfwerk te doen. De intake

geïsoleerd. Kortom: beter aangepast

zijn een van de oudste gezondheids­

doen we nu op de behandeltafel; dat

aan de huidige norm.

centra van Nederland en herbergen

is echt niet meer van deze tijd.”

We moeten mee met de ontwikkelin-

de grootste verscheidenheid aan

e

tafel heenlopen. Er is ook geen was-

alles wat met onze gezondheid te

t

is al 26 jaar een verzamelpunt van

c

moet dit wel discreet gebeuren.

e

tijdens de behandeling niet om de

j

Het gezondheidscentrum in Didam

gen in ons vakgebied. We willen een moderne praktijk blijven met een

nu erg gehorig zijn”, vult Ferdie aan.

breed aanbod. Deze ambitie kunnen

thuiszorg, fysiotherapie en maat­

“Als we over een patiënt overleggen,

we in het nieuwe gezondheidscen-

glazen dak in de centrale hal krijgt

“Een deel van onze patiënten loopt

het geheel een moderne en open

bij meerdere disciplines. Iemand

uitstraling die we willen doorvoeren

die een hersenbloeding heeft gehad,

in ons eigen deel. Voor de inrichting

heeft bijvoorbeeld fysiotherapie,

hebben we daarvoor zelf een binnen-

ergotherapie en logopedie nodig om

huisarchitect ingeschakeld.”

l

dat ontzettend handig”, legt Ard uit.

a

eigen ding kunnen doen. Door het

i

daar onze eigen vleugel waar we ons

“Voor een goede samenwerking is

c

bijgekomen.”

e

trum verder realiseren. We krijgen

p

schappelijk werk. De rest is er later

s

“Daar komt bij dat de ruimtes hier

met een huisarts, een tandarts,

n

disciplines. We zijn hier begonnen

te herstellen. In de wandelgangen kunnen we mooi even met elkaar

Ook voor Ard komt het nieuwe

overleggen over de behandeling.”

gezondheidscentrum precies op tijd. “Toen ik hoorde, dat de nieuwe loca-

Het vakgebied fysiotherapie heeft

tie er zou komen, dacht ik: “We kun-

de afgelopen jaren niet stilgestaan.

nen eindelijk verder!” We groeien

Ard: “We willen meer groepsgewijze

uit ons jasje en zitten hier nu weg-

fysiotherapie geven aan mensen die

gedrukt in de schaduw van de kerk,

dezelfde klachten hebben. Onze hui-

terwijl het gezondheidscentrum juist

dige behuizing is daarvoor helaas te

een prominente plaats moet heb-

krap geworden. We hebben letterlijk

ben in het dorp. De mensen moeten

en figuurlijk meer bewegingsruimte

altijd duidelijk weten waar ze moe-

nodig. De meeste behandelkamers

ten zijn als er wat is.”

23

zijn nu ook veel te klein. Je kunt er

Project Gezondheidscentrum; de stand van zaken Aan de Kerkstraat in Didam, op de plaats waar

Stichting Gezondheidscentrum Didam. Blikvanger

voorheen de Martinuskerk stond, werkt Laris aan

wordt de mooie grote centrale hal met glazen dak

een nieuw gezondheidscentrum van twee verdie-

en glazen lift. Op het terrein komen ongeveer

pingen met daarboven een verdieping met acht

veertig parkeerplaatsen voor de bezoekers.

ruime koopappartementen. Binnen het nieuwe

De fundering en de drie verdiepingen staan er al.

gezondheidscentrum gaan weer verschillende

De aannemer is nu bezig met het metselwerk

disciplines nauw met elkaar samenwerken, zoals

aan de buitenkant. Aan het einde van dit jaar is

apotheek, fysiotherapie, huisartsen, tandarts,

het hele gebouw klaar en in januari 2008 kunnen

logopedie, maatschappelijk werk, consultatie-

alle afdelingen van het gezondheidscentum

bureau etc. Het centrum wordt beheerd door de

verhuizen naar hun nieuwe stek.


a

l

Anja van Norel is wethouder Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting in Zevenaar.

i

Over de plannen voor woningen met zorgvoorzieningen in het hart van dorpskern Angerlo

P

r

o

j

e

c

t

e

n

s

p

e

c

is zij zeer enthousiast: “Deze unieke locatie leent zich hier prima voor!“

24

“Het wordt de hoogste tijd dat hier iets ontwikkeld wordt” Project Angerlo; de stand van zaken Op de voormalige ABC/Welkoop-locatie en

complex een steunpunt huisvesten van waaruit

de huidige locatie van Garage Schel aan de

zorg aan bewoners van de appartementen en

Didamseweg in Angerlo ontwikkelt Laris circa

de omliggende buurt kan worden geleverd. Het

27 wooneenheden: 21 woningen waar zorg kan

Welkoop-gebouw is inmiddels gesloopt. Als

worden geboden. Een zorgleverancier biedt de

garage Schel is verhuisd, wordt ook dit pand in

mogelijkheid om in de woningen zorg op maat

september afgebroken en wordt de bodem van

geleverd te krijgen. Hierdoor zijn deze woningen

de bouwlocatie gesaneerd.

bij uitstek geschikt voor bijvoorbeeld senioren.

De omwonenden worden over de plannen geïn-

Bovendien ontwikkelt Laris 6 kleine eengezins-

formeerd en naar verwachting zal de bouw eind

woningen. De architect heeft rekening gehouden

2007 starten. De oplevering is in het voorjaar

met het dorpsgezicht. De zorgverlener zal in het

van 2009 gepland.


P r o j

Met Angerlo heeft Anja nog een

e

hechte band. “In 1994 kwam ik als

c

raadslid in de gemeenteraad van de

t

voormalige gemeente Angerlo met de portefeuille Onderwijs en Welzijn.

e

Vier jaar later werd ik wethouder

n

voor Welzijn, Onderwijs, Sociale zaken en alles wat daarbij hoort. Na

s

de gemeentelijke herindeling ging

p

mijn partij Gemeentebelang een

e

fusie aan met de partij Lokaal Belang ten in het belang van de bewoners”,

gen we toen verder en per 1 januari

goed waar behoefte aan is en spelen

vindt Anja. “Nu moeten steeds meer

2005 werd ik namens deze partij

daarop in.”

ouderen die zorg nodig hebben daarvoor naar Doesburg, Rheden of

Het terrein waar Laris apparte-

Zevenaar. We willen juist dat iemand

volle portefeuille, maar ontzettend

menten met zorgvoorzieningen

zo lang mogelijk in zijn eigen woon-

leuk.”

wil realiseren, staat bekend als de

omgeving kan blijven wonen. Bij

Schel/ABC-locatie. Anja: “Het wordt

voorkeur centraal in het dorp, voor

“In Angerlo was ik al met bouwpro-

de hoogste tijd dat hier iets ontwik-

de sociale contacten, maar ook voor

jecten bezig. Geweldig om daar van

keld wordt. De winkel Welkoop die

de faciliteiten die daar onder hand-

het begin tot het eind bij betrokken

hier stond, sloot ongeveer acht jaar

bereik zijn.

te zijn. Het geeft veel voldoening,

geleden zijn deuren. ABC kocht de

want je creëert iets belangrijks. We

locatie en sindsdien ligt het terrein

Maar zijn alleen ouderen gebaat bij

willen toch allemaal wonen in een

braak. Garage Schel staat er nu nog

dit project? “Nee,” zegt Anja. “De

gebied waar we ons prettig voelen?“

pal naast, midden in de woonkern;

toekomstige bewoners van de appar-

Ook voor een organisatie als Laris

een plaats die daarvoor natuurlijk

tementen maken ook weer woningen

ziet Anja een belangrijke rol wegge-

niet geschikt is.”

vrij, waardoor je doorstroming krijgt.

legd. “Een woningcorporatie is niet

l

Volkshuisvesting voor Zevenaar; een

a

wethouder Ruimtelijke Ordening en

i

die dit zeker nastreeft. Ze kijken

c

uit Zevenaar. Onder deze naam gin-

25

Je bedient dus ook weer andere groe-

alleen een verhuurder van woningen,

Er is in Angerlo vrijwel niet ge-

pen mensen. Dit project heeft een

maar heeft ook belang bij een goede

bouwd de laatste jaren. “Een unieke

toegevoegde waarde voor een dorp

woonomgeving voor zijn huurders.

bouwlocatie als deze, midden in het

als Angerlo.”

Ik denk dat Laris een corporatie is

centrum van Angerlo, moet je inzet-

De woningen worden gebouwd in het centrum van de kleine dorpskern Angerlo, een sociale gemeenschap met veel activiteiten en een bloeiend verenigingsleven. Angerlo heeft een karakteristieke omgeving: weilanden afgewisseld met bomen, midden in het agrarische platteland.


l a i c e p s n e t c e j o r P

“We hebben letterlijk en figuurlijk de knop omgezet�

In Zeddam, precies op de plaats waar Laris eind

26

2007 begint met de bouw van een woonzorgzone, stond tot voor kort Hotel Aaldering. Voormalig hoteleigenaar Jan Herman Kampschmidt zag zijn trots plaatsmaken voor de ambitieuze plannen, maar vindt het een stap voorwaarts voor Zeddam.

Net als het Europaplein, maar dan een steenworp verder, ligt het Gerrit Varwijkplein in het hart van Zeddam, midden tussen alle winkelvoorzieningen. Door de nieuwe bewoners zullen de plaatselijke winkels weer helemaal kunnen opbloeien.


P r o j

zelf tegenover het nu braakliggende

de plaatselijke economie. Zo wordt

We waren jong en zagen het als een

stuk grond, waarop onder andere

er weer nieuw leven geblazen in het

mooie uitdaging. We hebben in de

Hotel Aaldering stond. De ontwik-

dorp.”

loop der jaren veel gerenoveerd en

t

hotel over van mijn schoonouders.

c

allen een bijdrage gaan leveren aan

e

Jan Herman Kampschmidt woont

bijgebouwd en het hotel uitgebouwd

keling van het Gerrit Varwijkplein de voet kunnen volgen. “Het was

natuurlijk ruimte nodig. Jan Herman:

met 33 kamers, overdekt zwembad,

een ambitieus project voor een dorp

“Daarvoor hadden ze ons perceel en

sauna en wellness-gedeelte.

als Zeddam. Er werd een mooi en

een aantal naburige percelen van een

futuristisch woon- en winkelcomplex

juwelierszaakje, een kapper en een

In 2001 werden we door Laris bena-

neergezet. Alle woningen werden

sigarenwinkel nodig. Iedereen moest

derd of we eventueel geïnteresseerd

verhuurd, maar helaas bleven de

meedoen, want anders ging het hele

waren in de verkoop van ons hotel.

meeste winkels tot op heden leeg-

project niet door. Even zag het er

We hebben de plussen en minnen

staan.

naar uit dat het plan moest worden

tegenover elkaar gezet en uiteindelijk

s

tot een volwaardig driesterrenhotel

n

Voor de plannen van Laris was

e

heeft hij midden jaren negentig op

p e c i a

besloten met Laris in zee te gaan. Een belangrijke overweging was dat

l

we nog steeds jong zijn met genoeg mogelijkheden om iets anders te gaan doen. Vrij vlot na de verkoop zijn we beiden dan ook weer aan nieuwe uitdagingen begonnen. We hebben letterlijk en figuurlijk de knop omgezet. Zeddam mag blij zijn met een partij als Laris”, vindt Jan Toen Laris op de locatie pal naast

afgeblazen, maar ze hebben het toch

Herman. “Een woningbouwvereni-

het Gerrit Varwijkplein een woon-

voor elkaar gekregen; een mooie

ging heeft een sociaal gezicht; Laris

zorgcomplex wilde realiseren, zag

inspanning!”

kijkt ook naar de sociale functie in het dorp. Een projectontwikkelaar

de gemeente een mooie kans. Het Gerrit Varwijkplein kon eindelijk

Samen met zijn vrouw Henriëtte

denkt voornamelijk aan een maxi-

worden wat het al eerder had moeten

deelt Jan Herman mooie herinne-

maal rendement. Ik vind dit project

zijn: een kloppend dorpshart. Er

ringen aan het 58 jaar oude Hotel

een aanwinst voor Zeddam en een

komen straks nieuwe bewoners die

Aaldering. “In 1982 namen we het

goede stap naar de toekomst.”

Project Gerrit Varwijkplein; de stand van zaken Naast het Gerrit Varwijkplein in Zeddam

gebouwtjes, goed passend bij een oude

ontwikkelt Laris een nieuwe woonzorgzone.

dorpskern. Verder is het gebouw energiezuinig

Op het nu braakliggende stuk grond komen 47

en voorzien van de nieuwste technologische

woonzorgappartementen. De onderste van de drie

snufjes voor de bewoners. Eronder komen ruime

bouwlagen zal extra voorzieningen herbergen,

parkeervoorzieningen. De sloop van enkele

zoals recreatieve ruimten, een kapsalon en een

panden aan de ‘s-Heerenbergseweg is inmiddels

informatieloket. In de appartementen zelf wordt

afgerond. De verwachting is dat eind 2007 de

zorg op maat geleverd. Laris maakt hierover

eerste paal de grond in gaat. Een jaar later zal de

afspraken met zorgverleners. De voorgevel van

nieuwe dorpskern zijn definitieve gezicht kunnen

het gebouw krijgt het aanzien van afzonderlijke

hebben.

27


Gebr.

KOK AANNEMERSBEDRIJF

Didam 0316-22 67 56

ALTIJD VOOROP IN TECHNIEK

INSTALLATEUR VAN O.A: - ELEKTRA: LICHT- EN KRACHTBEVEILIGING - MECHANISCHE VENTILATIE - DATA - CAI BRANDMELDVOORZIENINGEN - NOODVERLICHTING CENTRAALSTOFZUIGERSYSTEEM Majoraan 7a 6942 SB Didam Tel: 0316-226599 Fax: 0316-226654


Laris gaat tot uitzetting over bij ontdekking van hennepkwekerijen Een hennepkwekerij in je eigen woonbuurt. Daar voelt niemand zich veilig bij. ‘Het trekt gespuis aan’. ‘En het zorgt voor brandgevaar’. Het zijn slechts een paar willekeurige reacties van mensen die niets moeten hebben van henneptelers in hun woonomgeving. Daarom hebben ook Laris en de gemeente Montferland

wordt een gerechtelijke procedure gestart om de huurover-

een regionaal convenant ondertekend, dat de strijd aan-

eenkomst te ontbinden.

bindt tegen illegale hennepteelt. Samen met politie en Nuon wordt hard opgetreden tegen hennepkwekerijen in

Eerder al ondertekenden de gemeenten Winterswijk en

woningen en schuurtjes. Het convenant is ook onderte-

Doetinchem een dergelijk convenant. Daarmee zitten alle

kend door andere woningcorporaties en de gemeenten

gemeenten in de Achterhoek op één lijn als het gaat om de

Bronckhorst, Berkelland, Oost-Gelre, Aalten en Oude

aanpak van hennepteelt, drugshandel en het illegaal aftap-

IJsselstreek.

pen van elektriciteit.

Zo zal ook Laris een uitzettingsprocedure starten tegen woninghuurders die zich schuldig maken aan een derge-

Landelijk werden er in 2005 349 gezinnen door de rechter

lijk misdrijf, want dat is illegale hennepteelt nog steeds.

gedwongen hun huurwoning te verlaten, omdat ze waren

In een woning mogen volgens de huidige wet maximaal

betrapt op hennepteelt. Dat was een stijging van 44 procent

vijf hennepplanten staan.

ten opzichte van 2004. Cijfers over 2006 heeft Aedes, de

Ook de handel in drugs vanuit een woning wordt door

landelijke koepelorganisatie van woningcorporaties, nog

Laris streng aangepakt. Iemand die wordt betrapt, krijgt

niet. Mensen die de politie anoniem een hennepkwekerij in

de keus: òf vrijwillig vertrekken uit de huurwoning, òf er

hun buurt willen melden, kunnen bellen naar 0800-7000.

29 S p at i e

a p r i l

2 0 07


Leefbaarheidsmonitor De inwoners van Loil zijn in de voormalige gemeente Didam het meest tevreden over de leefbaarheid in hun dorp/buurt. Dit blijkt uit het leefbaarheidsonderzoek dat vorig jaar voor de tweede keer is gehouden in Loil (1.500 inwoners), Nieuw-Dijk (1.700 inwoners) en de zes wijken van het dorp Didam (14.000 inwoners). Op zeven van de veertien onderzochte aspecten scoort

Toch geven de ondervraagde Loilenaren als totaaloordeel

Loil minimaal een half punt hoger dan het gemiddelde

een 8,1 voor de leefbaarheid in hun dorp. Alleen het

in de voormalige gemeente Didam. Slechts op het

rapportcijfer van Nieuw-Dijk is met een 8,2 ietsepietsie

gebied van voorzieningen zoals winkels en gezondheids-

beter. Het opmerkelijke is evenwel dat Nieuw-Dijk op

centra duikt Loil met een waardering van 5,7 diep onder

tien van de veertien ondervraagde aspecten een slechter

het Didamse gemiddelde (7,0). Alleen de waardering

rapportcijfer krijgt toebedeeld dan Loil. Met als diepte-

van de groen- en speelvoorzieningen scoort met een 5,6

punt de 4,2 die Nieuw-Dijk geeft als waardering voor de

n贸g lager. Maar dat ligt nog redelijk in de buurt van het

winkelvoorzieningen in het dorp.

Didamse gemiddelde, dat op een mager zesje uitkomt.

Overigens is zowel in Loil (deelname 41 % van de

30 S p at i e

a p r i l

2 0 07


honderd adressen die een vragenformulier kregen

in De Heegh 7.8, in De Kom 7.7, in de Julianawijk/

toegestuurd) als in Nieuw-Dijk (48%) de respons te laag

Lockhorst 7.6, in de Bloemenwijk/Molenwijk 7.4

om statistisch harde uitspraken te kunnen doen. Alleen

en in De Hoevert 7.2.

in de Didamse wijk De Ziep is de deelname met 51%

Onvrede

van de ondervraagden daarvoor voldoende.

Opvallend is dat bijna overal in Didam, Loil en Nieuw-

Veiligheidsgevoel

Dijk onvrede heerst over de groen- en speelvoor-

Het leefbaarheidsonderzoek is door Laris gehouden

zieningen, de overlast door vuil (vooral hondenpoep),

in samenwerking met de gemeente Montferland. Er

de verkeershinder en de recreatieve voorzieningen.

mochten cijfers gegeven worden voor onder meer de

Men voelt zich met een score van 7,9 erg veilig.

kwaliteit van de woningen, de woonomgeving, het groen

En ook de kwaliteit van de woningen krijgt met een

en de speelvoorzieningen, de scholen en winkels. Ook

7,5 een hoog cijfer.

de verantwoordelijkheid van de bewoners voor de buurt, de vervuiling, de criminaliteit, de verkeersoverlast, het

Het totaaloordeel wijkt in geen enkele wijk meer dan een

veiligheidsgevoel en de recreatiemogelijkheden konden

half punt in positieve of negatieve zin af van de cijfers die

van een cijfer worden voorzien.

bij een soortgelijk onderzoek in 2001 werden gegeven. Opvallend is dat de Julianawijk/Lockhorst als enige wijk

Per wijk/dorp is op eenzesde van de adressen een

op alle veertien aspecten beter scoort dan in 2001.

enquĂŞteformulier verspreid. In de Didamse wijken ligt het aantal bewoners dat het formulier ingevuld terug-

Laris en de gemeente willen in de toekomst nauw blij-

stuurde op 34% in De Heegh, 35% in De Kom, 37%

ven samenwerken om de leefbaarheid in de diverse

in de Julianawijk/Lockhorst, 38% in de Bloemenwijk/

wijken verder te verbeteren. Er wordt mee aan de slag

Molenwijk, 40% in De Hoevert en 51% in De Ziep.

gegaan in de wijkplatforms, waarin naast Laris en de

Het totaalcijfer dat de zes Didamse buurten geven

gemeente ook de politie en bewoners vertegenwoordigd

voor hun wijk bedraagt in De Ziep 8.0,

zijn.

Leefbaarheidsonderzoek Didam 2006 Kom

Heegh

Julianawijk/ Lockhorst

Bloemenwijk/ Molenwijk

Hoevert

Ziep

Nieuw Dijk

Loil

Totaal Didam 7,8

Totaaloordeel

7,7

7,8

7,6

7,4

7,2

8,0

8,2

8,1

Woningvoorraad

7,4

8,1

7,1

6,9

7,1

7,8

7,7

8,0

7,5

Woonomgeving

6,6

6,9

6,5

6,6

6,1

7,1

6,7

6,4

6,6

Groen- en speelvoorzieningen

5,9

6,1

5,5

6,1

5,4

6,5

6,5

5,6

6,0

Voorzieningen

7,8

7,4

8,1

7,4

7,2

7,8

4,2

5,7

7,0

Sociaal-economische samenstelling

7,2

7,3

7,1

6,5

6,4

7,2

7,5

7,7

7,1

Etnische samenstelling

6,8

7,1

7,3

6,3

6,4

6,7

7,3

7,3

6,9

Buurtbetrokkenheid

6,8

7,1

7,2

6,6

6,3

7,0

7,4

7,7

7,0

Overlast van personen

7,0

6,9

6,8

6,7

6,0

7,5

7,4

8,4

7,1

Overlast door vuil en stank

6,0

6,8

6,6

6,1

5,9

7,1

6,4

7,0

6,5

Ongewenste activiteiten

8,5

9,0

8,3

8,4

8,2

8,6

8,7

8,9

8,6 7,8

Criminaliteit

7,7

7,7

7,8

7,7

7,6

7,9

7,6

8,6

Onveiligheidsgevoelens

7,8

8,0

7,7

7,7

7,6

7,8

8,2

8,0

7,9

Verkeersoverlast

5,9

6,4

5,5

6,4

5,8

6,6

6,2

7,2

6,3

Recreatie

6,1

6,4

6,1

6,1

6,0

6,7

6,0

6,2

6,2

31 S p at i e

a p r i l

2 0 07


Verstandig met energie bespaart honderden euro’s

Energie wordt steeds duurder. Daarom is het verstandig om spaarzaam met gas, water en electriciteit om te gaan. Dat scheelt flink in de portemonnee. Met het geld dat u overhoudt, kunt u leuke dingen doen.

32 S p at i e

a p r i l

2 0 07


Ook de keuze van een goedkope leverancier kan u veel geld besparen. Want sinds u op het gebied

15 tips voor snelle energiebesparing

van gas en electriciteit niet meer gebonden bent aan een vaste leverancier, valt er bij verstandig

Water

‘winkelen’ op internet genoeg te verdienen. Zelfs

• Laat de kraan niet lopen tijdens het tandenpoetsen of het

als u voor groene (milieuvriendelijk opgewekte) stroom kiest, kunt u nog enkele honderden euro’s per jaar minder kwijt zijn. En dat is eigenlijk te

natscheren. • Sproei de tuin alleen ’s avonds, zodat er in de zon minder water verdampt.

veel om te laten schieten.

• Gebruik waterbesparende douchekoppen en zuinige

Op de netwerkkosten van stroom en gas kunt u

• Verhelp lekkende kranen meteen (tien druppels per

tapmonden op keuken- en wastafelkranen. niet besparen. Op dat gebied bent u overgeleverd aan Continuon Netbeheer, de maatschappij die

minuut is jaarlijks een verlies van 1100 liter). • Een minuutje korter douchen per dag bespaart vijf liter

ook in het werkgebied van Laris het gas- en

water. Bij een gezin van vier personen is dat al gauw een

electriciteitsnet beheert. Maar als het om de

besparing van 10 euro per jaar.

leverancier van gas en electriciteit gaat, kunt u volop kiezen.

Gas

Websites als www.energieprijzen.nl en

• Zet de kamerthermostaat al een uur voor vertrek of

www.gaslicht.nl wijzen u de weg naar leveranciers

het naar bed gaan op 13 à 15 graden (driekwart van het

waar u het goedkoopst uit bent. Verder bent u

gasverbruik gaat op aan het verwarmen van de woning).

natuurlijk vrij om de leverancier te kiezen waar u het meeste vertrouwen in hebt.

• Een paar graden kouder douchen met een thermostatische mengkraan verlaagt de gasrekening en stimuleert de bloedsomloop.

De hoge energieprijzen in Nederland worden

• Tochtstrippen voorkomen warmteverlies, evenals

veroorzaakt door de stijgende olieprijs. In

isolatieschuim om warmwaterleidingen die door koude

Nederland is de gasprijs sinds eind jaren zestig

ruimtes lopen.

van de vorige eeuw gekoppeld aan het ‘zwarte goud’. Als de olieprijs stijgt, gaat de gasprijs mee. Andersom ook. Maar het vervelende is dat

• Als u toch gaat (ver)bouwen, zorg dan voor een goede warmte-isolatie (dubbel glas, vloerisolatie etc.). • Sluit als het donker is de gordijnen.

wanneer de olieprijs daalt, de olieproducerende landen die verenigd zijn in de OPEC bijna altijd

Electriciteit

besluiten tot productiebeperkingen. En door

• Zet tv, radio en andere audio/visuele apparatuur niet op de

schaarste stijgt dan niet alleen de olie-, maar ook de gasprijs weer.

standby-stand, maar doe die uit. • Vervang gloeilampen door spaarlampen (u verdient de investering binnen een jaar terug).

Daar komt nog bij dat de meeste electriciteits

• Ontdooi uw diepvries(vak), omdat een dikke laag

centrales gasgestookt zijn. Dus als de gasprijs

ijsafzetting aan de binnenkant 2x zo veel stroom kost.

stijgt, gaat vaak ook de stroomprijs al snel mee

• Zet de computer na gebruik uit. Een computer die 12 uur

omhoog. Tenzij u de electriciteitsprijs voor

per dag aan staat gebruikt 900 kilowatt, een kwart van het

meerdere jaren hebt vastgelegd. In dat geval hebt

jaarlijks stroomverbruik in een gemiddeld gezin.

u rust en zekerheid. Maar ook dan is het goed

• Dimmers en transformators gebruiken elektriciteit, ook

om verstandig met energie om te gaan. Bekijk de

als de lamp niet brandt. Trek daarom de stekker uit het

energiebesparingstips op deze pagina en doe er

stopcontact.

uw voordeel mee.

33 S p at i e

a p r i l

2 0 07


Te huur in Giesbeek Kantoorruimte voorzien van keuken, toiletruimte en airco. Totale oppervlakte 44 m2. Oppervlakte kantoorruimte 34 m2. Huurprijs e 85,00 per m2 per jaar excl. btw. Informatie en bezichtiging: Laris Wonen en diensten telefoon 0316 - 29 66 00 fax 0316 - 29 66 29 e-mail info@laris.nl


21 SPATIE IS EEN UIT GAVE VAN L AR IS

eitapS Bezoekadres Kerkstraat 47 6941 AE Didam Postadres Postbus 66 6940 BB Didam Bereikbaarheid Telefoon (0316) 29 66 00 Fax (0316) 29 66 29 E-mail info@laris.nl Internet www.laris.nl Openingstijden Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur Concept en realisatie Cator creatieve communicatie Tekst Joost van der Vleuten Jan Klomp Fotografie Joost van der Vleuten Drukwerk Rozijn Repro Advertentieverkoop R&D Telemarketing

36 S p at i e

s e pte m e b r

2 0 0 6

Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Spatie April 2007  
Spatie April 2007  

De stand van zaken Laris gaat tot uitzetting over bij ontdekking hennepkwekerijen. Leefbaarheidsmonitor. Verstandig met energie bespaart hon...

Advertisement